LEGE nr. 38 din 28 martie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor și pentru reorganizarea unor unități din subordinea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențăa Guvernului nr. 30/2007 privind organizareași funcționarea Ministerului Administrației și Internelorși pentru reorganizarea unei unități din Jandarmeria Română2. Articolul I va avea următorul cuprins:  +  Articolul I.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Structurile de ordine și siguranță publică din subordinea Ministerului Administrației și Internelor sunt: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane și Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor. Aceste structuri au în compunere unități centrale de specialitate, care, după caz, în funcție de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, direcții generale, direcții, servicii, mari unități, unități și/sau subunități operative, de instrucție, medicale și de învățământ, precum și de asigurare a acțiunilor și suport logistic.(3) Managementul integrat în domeniul ordinii și siguranței publice se realizează de Departamentul ordine și siguranță publică. Departamentul ordine și siguranță publică este structură operațională fără personalitate juridică și este format din următoarele componente de ordine și siguranță publică subordonate ministerului: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Agenția Națională Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Administrației și Internelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine și siguranță publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Dobândirea calității de personal al Ministerului Administrației și Internelor presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integrității sale profesionale.(2) Testarea integrității profesionale este efectuată de Direcția Generală Anticorupție și reprezintă o metodă de identificare, evaluare și înlăturare a vulnerabilităților și a riscurilor care determină personalul Ministerului Administrației și Internelor să comită fapte de corupție, constând în crearea de situații virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atribuțiilor de serviciu, materializate prin operațiuni disimilate, circumstanțiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reacției și conduitei adoptate.(3) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Direcția Generală Anticorupție sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.(4) În situația în care, cu ocazia testării integrității profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative și/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administrației și Internelor.(5) Procedura de testare a integrității profesionale se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.3. La articolul II, alineatele (1), (3) și (4) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Agenția Națională Antidrog și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane se reorganizează ca direcții cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, cu preluarea atribuțiilor funcționale, a posturilor și personalului aferent, a patrimoniului, precum și a celorlalte drepturi și obligații ce decurg din acestea, de la Inspectoratul General al Poliției Române............................................................................(3) Atribuțiile funcționale ale Centrului de Cooperare Polițienească Internațională se exercită de către Inspectoratul General al Poliției Române.(4) Structura organizatorică a unității prevăzute la alin. (2) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea Inspectorului General al Poliției Române. Organizarea și funcționarea direcțiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul II(1) Prevederile art. I pct. 2 cu referire la art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007, precum și cele ale art. I pct. 3 cu referire la art. II alin. (1) și alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009 intră în vigoare la data de 31 martie 2011.(2) Guvernul și Ministerul Administrației și Internelor vor întreprinde demersurile necesare pentru promovarea sau, după caz, adoptarea actelor administrative și normative necesare pentru operaționalizarea Agenției Naționale Antidrog și Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane începând cu data intrării în vigoare a art. I pct. 2 cu referire la art. 13 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 și a art. I pct. 3 cu referire la art. II alin. (1) și alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2009.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 28 martie 2011.Nr. 38.---------