HOTĂRÂRE nr. 245 din 16 martie 2011privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 28 martie 2011    În conformitate cu prevederile art. 105-110 din secţiunea VI "Dispoziţii speciale privind sectorul apicol" la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu ale Deciziei Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la acest program,având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele de aplicare a Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă cuprinsul Ghidului de bune practici pentru apicultură, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, este de 43.941.628,75 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene din 14 septembrie 2010 de aprobare a programului de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentat de România în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului şi de stabilire a contribuţiei Uniunii la acest program, fiind distribuită astfel: a) pentru anul 2011, 14.701.144,33 lei; b) pentru anul 2012, 14.653.837,68 lei; c) pentru anul 2013, 14.586.646,74 lei.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 martie 2011.Nr. 245.  +  Anexa 1 PROGRAMUL NAŢIONAL APICOLpentru perioada 2011-2013  +  Capitolul I Scopul Programului Naţional ApicolRomânia, conform Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să stabilească pentru o perioadă de 3 ani un program naţional care să vizeze îmbunătăţirea condiţiilor de producere şi comercializare a produselor apicole, denumit în continuare Program.Scopul de bază al Programului este sprijinirea financiară a activităţilor de profilaxie şi combatere a varoozei, a efectuării analizelor fizico-chimice ale mierii, a achiziţionării materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine în vederea obţinerii produselor apicole de cea mai înaltă calitate în stupine, a achiziţionării stupilor, precum şi a tipăririi şi multiplicării Ghidului de bune practici pentru apicultură.  +  Capitolul II Acţiunile ProgramuluiAcţiunile cuprinse în Program sunt: a) asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori; b) combaterea varoozei; c) raţionalizarea stupăritului pastoral; d) măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii; e) susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional.  +  Capitolul III Beneficiarii ProgramuluiBeneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizate în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producători recunoscute, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IV Modul de finanţareComisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Program cu până la 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA.Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar.Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia Comisiei din 14 septembrie 2010, iar cursul euro este stabilit de Banca Centrală Europeană, la data de 30 decembrie 2009, la valoarea de 4,2325 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare a anumitor regulamente.  +  Capitolul V Instituţiile publice responsabileMinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de avizarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol.Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este autoritatea competentă pentru elaborarea ghidului solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar în sectorul apicol, cu înregistrarea şi centralizarea solicitărilor, cu elaborarea procedurilor de control, precum şi cu efectuarea plăţilor, conform măsurilor cuprinse în Program.  +  Capitolul VI Detalierea acţiunilor aprobate în Program1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de apicultori - Tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv flayere, afişe, broşuriFormele asociative legal constituite depun Ghidul de bune practici pentru apicultură atât la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cât şi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, instituţii care selectează cel mai complet şi tehnic Ghid de bune practici pentru apicultură şi îl avizează, în urma consultărilor din cadrul întâlnirilor de lucru dintre reprezentanţii acestora.Ghidul de bune practici pentru apicultură se depune până la data de 4 aprilie 2011 şi se avizează până la data 29 aprilie 2011 de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.Ghidul de bune practici pentru apicultură cuprinde capitole distincte referitoare la condiţiile care trebuie îndeplinite de către apicultori, aşa cum sunt prezentate în anexa nr. 3, prezentarea măsurilor finanţate prin Program, precum şi adrese utile ale instituţiilor publice sau ale formelor asociative legal constituite.Diseminarea informaţiilor cuprinse în Ghidul de bune practici pentru apicultură avizat se realizează atât prin tipărirea şi multiplicarea acestuia, cât şi prin tipărirea altor materiale informative, respectiv flayere, afişe, broşuri.Flayerele, afişele şi broşurile conţin informaţiile referitoare la Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum şi măsurile finanţate prin Program.Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum şi materialele informative, respectiv flayerele, afişele, broşurile se difuzează la instituţiile publice cu atribuţii în apicultură, respectiv oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, centrele locale şi judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi oficiile judeţene şi centrele regionale de plăţi pentru dezvoltare rurală şi pescuit, dar şi în cadrul târgurilor şi expoziţiilor apicole.Sprijinul financiar alocat pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv flayere, afişe, broşuri, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, este în valoare de maximum 17.197,45 lei şi reprezintă 50% din valoarea totală a acestuia, restul de 50% reprezentând contribuţia financiară a Comisiei Europene la acesta, fiind repartizat astfel: a) pentru anul 2011, 7.398,41 lei; b) pentru anul 2012, 5.612,29 lei; c) pentru anul 2013, 4.186,75 lei.Condiţii de eligibilitate:- formă asociativă în domeniul apicol, legal constituită, care depune în termen legal, tipăreşte şi multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum şi materialele informative, respectiv flayere, afişe, broşuri;- forma asociativă prezintă un cost estimativ per pagină pentru Ghidul de bune practici pentru apicultură şi per bucată pentru materiale informative;- Ghidul de bune practici pentru apicultură depus la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor respectă prevederile anexei nr. 3 la hotărâre;- Ghidul de bune practici pentru apicultură se redactează astfel încât să fie lizibil.Cheltuieli eligibile:- costul/preţul fără TVA pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a materialelor informative, respectiv flayere, afişe, broşuri.2. Combaterea varoozeiMăsura 2.1. Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţionalăCondiţii de eligibilitate:- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;- apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare;- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;- apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;- medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;- produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;- tratamentele trebuie să se desfăşoare pe baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: a) întreaga suprafaţă aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă metalică; b) sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea paraziţilor căzuţi din familia de albine pe acesta.Cheltuieli eligibile:- preţul/costul fără TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei;- preţul/costul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi biostimulatorilor;- preţul/costul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.Măsura 2.2. Achiziţionarea de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura ecologicăCondiţii de eligibilitate:- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;- apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare;- apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să fie înregistrate la direcţia pentru agricultură judeţeană privind producţia ecologică sau să fie în perioada de conversie;- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;- medicamentele achiziţionate trebuie să fie înscrise în lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;- produsele biologice, suplimentele nutritive şi biostimulatorii trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar;- tratamentele trebuie să se desfăşoare în baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat şi urmărit de reprezentanţii formei asociative;- fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: a) întreaga suprafaţă aflată sub rame trebuie să fie acoperită cu o plasă din oţel inoxidabil; b) sub plasa metalică trebuie să fie amplasat un sertar, care să permită examinarea paraziţilor căzuţi din familia de albine pe acesta.Cheltuieli eligibile:- preţul/costul fără TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la bază acizi organici, uleiuri esenţiale, produse naturale;- preţul/costul fără TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive şi al biostimulatorilor;- preţul/costul fără TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.3. Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul naţional - Achiziţionarea de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în RomâniaCondiţii de eligibilitate:- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat/certificat/diplomă, conform legislaţiei în vigoare;- apicultorul trebuie să achiziţioneze familiile de albine şi/sau mătcile şi/sau roiurile la pachet şi/sau roiurile pe faguri din rase omologate în România numai prin măsurile prevăzute în prezentul program şi să nu solicite finanţare şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR);- apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;- apicultorul trebuie să deţină minimum 25 de familii de albine în cazul achiziţionării mătcilor din rase omologate în România;- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;- apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;- achiziţionarea mătcilor trebuie să se facă numai din rase omologate în România de la ferme de elită sau ferme de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislaţia în vigoare.Cheltuieli eligibile:- preţul/costul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de mătci/apicultor;- preţul/costul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor;- preţul/costul fără TVA pentru achiziţia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor;- preţul/costul fără TVA pentru achiziţia de maximum 125 de familii de albine/apicultor.4. Raţionalizarea stupăritului pastoral - Achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoralCondiţii de eligibilitate:- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislaţiei în vigoare;- apicultorul trebuie să achiziţioneze stupii numai prin măsurile prevăzute în Program şi să nu solicite finanţare şi din FEADR;- apicultorul trebuie să deţină minimum 25 de familii de albine din rase omologate în România care să aibă înregistrare/autorizare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;- apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;- apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale, respectiv să aibă viza formei asociative din care face parte la rubrica "deplasări în pastoral";- stupii trebuie să fie achiziţionaţi de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, care produc şi/sau comercializează stupi.Cheltuieli eligibile:- preţul/costul fără TVA pentru achiziţia de maximum 125 de stupi utilaţi conform tehnologiei apicole, excluzând materialul biologic, pentru fiecare apicultor.5. Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii - Efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mieriiCondiţii de eligibilitate:- apicultorul trebuie să fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil;- apicultorul trebuie să aibă pregătire în domeniul apiculturii, confirmată prin atestat sau certificat ori diplomă, conform legislaţiei în vigoare;- familiile de albine din rase omologate în România trebuie să aibă înregistrare/autorizare la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;- apicultorul trebuie să aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;- apicultorul trebuie să deţină şi să completeze carnetul de stupină, conform legislaţiei în vigoare, din care să rezulte că familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;- analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie făcute la un laborator autorizat sanitar-veterinar.Cheltuieli eligibile:- preţul/costul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii şi care trebuie să cuprindă:- determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere;- determinarea glucozei şi fructozei din miere;- determinarea conţinutului de apă;- examen organoleptic;- determinarea indicelui colorimetric.  +  Capitolul VII Dispoziţii finalePrin excepţie de la prevederile referitoare la condiţia de eligibilitate privind identificarea stupilor conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, pentru acordarea sprijinului financiar aferent anului 2011, apicultorii nu trebuie să îndeplinească această condiţie de eligibilitate, devenind obligatorie începând cu data de 1 noiembrie 2011.  +  Anexa 2 NORME DE APLICAREa Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013  +  Articolul 1 (1) Beneficiarii Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013 (Program), astfel cum sunt definiţi în anexa nr. 1 la hotărâre, solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente justificative: a) cerere pe baza căreia solicită sprijinul financiar cuvenit şi în care se menţionează acordul acestora de derulare a sprijinului prin intermediul formei asociative; b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative; c) declaraţie pe propria răspundere că achiziţionează familiile de albine şi/sau mătcile şi/sau roiurile la pachet şi/sau roiurile pe faguri din rase omologate în România şi/sau stupii, numai prin măsurile prevăzute în Program şi nu solicită finanţare şi din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); d) copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice; e) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz; f) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în Registrul agricol, eliberată de consiliul local; g) copia atestatului sau certificatului ori diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul apicol; h) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/unitatea; i) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte, din care să rezulte că apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral, avizat de către consiliul local; j) copia buletinului de analize fizico-chimice ale mierii; k) copia facturii fiscale de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. i), pentru anul 2011, apicultorii care solicită sprijin financiar pentru achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral şi nu au ordin de deplasare în pastoral pe anul 2010 trebuie să depună copia paginii vizate de forma asociativă din care face parte, la rubrica "deplasări în pastoral", din carnetul de stupină. (3) Beneficiarii Programului care sunt crescători de albine ecologice solicită anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituită conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), următoarele: a) copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; b) copia contractului producătorului ecologic încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c) copia certificatului de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspecţie şi certificare, pentru familiile de albine aflate în perioada de conversie sau certificate.  +  Articolul 2 (1) Forma asociativă legal constituită are obligaţia de a păstra la sediul acesteia următoarele: a) documentele prevăzute la art. 1; b) procesul-verbal din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii şi fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate, precum şi stupii; c) calendarul tratamentelor, întocmit şi urmărit de aceasta; d) registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor compartimentului de inspecţie din cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi reprezentanţilor altor instituţii de control abilitate.  +  Articolul 3 (1) Pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. b)-e), forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor şi a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi are sediul înregistrat în actele de constituire, următoarele documente: a) cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte; b) copia documentului din care să rezulte că forma asociativă are membrii cu stupi identificaţi de către aceasta, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor; c) centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite, care solicită sprijin financiar pentru fiecare acţiune în parte; d) copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite; e) documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite; f) copia facturii fiscale de achiziţie a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei; g) copia facturii fiscale de achiziţie a mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate în România; h) copia facturii fiscale de achiziţie a stupilor; i) copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei; j) copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii mătcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate în România; k) copia documentului fiscal de efectuare a plăţii stupilor; l) copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii; m) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din ferme de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar; n) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din ferme de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie în limba română sau însoţite de traduceri legalizate ale acestora, după caz. (3) Pentru acţiunea prevăzută la anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. a), forma asociativă legal constituită care elaborează, tipăreşte şi multiplică Ghidul de bune practici pentru apicultură, precum şi materialele informative, respectiv flayere, afişe, broşuri, depune cererea la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, însoţită de următoarele documente: a) copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite; b) documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite; c) copia Ghidului de bune practici pentru apicultură avizat, precum şi copii ale materialelor informative, respectiv flayere, afişe, broşuri; d) copia facturii fiscale de efectuare a plăţii pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv flayere, afişe, broşuri; e) copia centralizatorului celor cărora li s-a distribuit gratuit Ghidul de bune practici pentru apicultură şi materialele informative, respectiv flayere, afişe, broşuri, care să cuprindă numele instituţiei/organizatorului de târguri şi expoziţii apicole, numărul de exemplare, data distribuirii, datele de identificare şi semnătura beneficiarilor.  +  Articolul 4Fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa şi stupii achiziţionaţi prin prezentul program trebuie să respecte cerinţele tehnice prevăzute în Ghidul de bune practici pentru apicultură.  +  Articolul 5Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 1 august a fiecărui an.  +  Articolul 6 (1) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu solicitările sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte, în vederea stabilirii nivelului sprijinului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură transmite centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei acţiuni prevăzute în Program.  +  Articolul 7 (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după centralizarea şi antecalculaţia sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după aprobarea sumelor solicitate, întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.  +  Articolul 8În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.  +  Articolul 9După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 10 (1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre acţiunile din Program, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. (3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program. (4) Forma asociativă legal constituită, pe parcursul unui an, prezintă o singură dată, la prima solicitare, actele de identificare, în copie, precum şi originalele pentru autentificare. (5) Forma asociativă legal constituită va anunţa orice modificare privind identificarea ei la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se încadrează în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, nivelul sprijinului financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi la valoarea, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii. (2) În cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi la valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toţi beneficiarii. (3) În cazul în care şi după aplicarea prevederilor alin. (2) se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor şi fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi din valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toţi beneficiarii, până la limita sumei aprobate.  +  Anexa 3 CUPRINSULGhidului de bune practici pentru apicultură  +  Secţiunea 1 Condiţii- Domeniu de aplicare  +  Secţiunea a 2-a Tehnologii apicole- Stupine de producţie- Stupine de producere a materialului biologic- Stupine de selecţie şi ameliorare- Criterii de autorizare a stupinelor de elită şi/sau multiplicare- Stupăritul pastoral- Stupii şi principalele echipamente apicole  +  Secţiunea a 3-a Recoltarea şi valorificarea produselor apicole- Calitatea mierii de albine şi a altor produse apicole destinate consumului uman- Surse de contaminare a mierii de albine- Cerinţe privind igiena spaţiilor în care se realizează extracţia mierii de albine- Cerinţe privind igiena echipamentelor de extracţie a mierii- Cerinţe privind spaţiile pentru depozitarea mierii de albine- Cerinţe privind igiena extracţiei şi depozitării mierii de albine- Cerinţe privind marcarea şi etichetarea mierii de albine- Restricţii privind livrarea către consumatorul final sau livrarea la unităţile de procesare a mierii sau a altor produse apicole- Cerinţe privind starea de sănătate şi igiena personalului  +  Secţiunea a 4-a Supravegherea sanitară veterinară a stupinelor- Condiţii de înregistrare/autorizare- Controlul sanitar veterinar oficial al familiilor de albine şi al igienei producţiei de miere- Cerinţe privind igiena familiilor de albine şi a stupinei- Acţiunile în caz de identificare a familiilor de albine bolnave  +  Secţiunea a 5-a Măsuri de prevenire şi combatere a bolilor la albine- Metode şi procedee de combatere antivarooa- Metode şi procedee de combatere în loca americană- Metode şi procedee de combatere a bolilor supravegheate pasiv- Medicamente şi biostimulatori- Metode şi procedee pentru combaterea dăunătorilor  +  Secţiunea a 6-a Anexe- Carnetul stupinei- Gestiunea documentelor şi completarea carnetelor de stupină- Evidenţierea tratamentelor şi gestiunea medicamentelor- Standarde miere- Legislaţie comunitară şi naţională:- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare (extras);- Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată--------