PROCEDURĂ din 16 martie 2011privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de plante furajere în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 25 martie 2011   +  Titlul I Producerea seminţelorA. Înscrierea pentru multiplicare a culturilor semincere1. Operatorii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor pot solicita înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe baza documentului "Declaraţie de multiplicare", completat în două exemplare, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. A, care se depune la autoritatea competentă teritorială - inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor (ITCSMS) sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (LCCSMS) - pe raza căreia este amplasată cultura seminceră, la următoarele termene: a) până la data de 1 decembrie, pentru culturile semincere de toamnă; b) până la data de 1 mai, pentru culturile semincere de primăvară; c) prin excepţie, şi după aceste date, dacă inspectarea culturii la acea dată permite luarea unor decizii corecte de către inspectorul oficial şi cu respectarea prevederilor legale.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă declaraţia de multiplicare este însoţită de următoarele documente: a) contractul de multiplicare dintre multiplicator, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei şi operatorul economic agricultor multiplicator, prestator de servicii, care produce sămânţa; sau, după caz, b) declaraţia pe propria răspundere din care să reiasă că multiplicatorul, amelioratorul ori menţinătorul soiului sau orice altă persoană care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei îşi multiplică singur sămânţa; c) acordul scris al amelioratorului ori menţinătorului soiului sau al oricărei alte persoane care a dobândit dreptul de proprietate asupra acestuia, din care să reiasă că acceptă multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator, conform prevederilor Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată; d) acordul scris de multiplicare al autorităţii desemnate din ţara de provenienţă, transmis Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor (INCS), în cazul în care sămânţa folosită pentru multiplicare a fost importată în conformitate cu regulile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE); e) copie de pe documentele de calitate şi conformitate ale furnizorului sau alt tip de document care să ateste provenienţa seminţei, categoria acesteia şi cantitatea; f) toate etichetele oficiale, din care, după verificare, inspectorul oficial reţine câte una pentru fiecare lot; g) alte documente de calitate pe care inspectorul oficial le consideră relevante, după caz; h) descrierea oficială a soiurilor, în conformitate cu protocoalele Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), în cazul în care acestea nu sunt disponibile autorităţii de certificare; i) schiţa topografică de amplasare a culturii şi a culturilor învecinate; j) declaraţie pe propria răspundere referitoare la culturile premergătoare.3. O cultură seminceră se consideră înscrisă pentru multiplicare dacă, în urma verificării documentelor însoţitoare şi a plăţii contravalorii prestaţiilor solicitate, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru înfiinţarea acesteia.4. În cazul în care nu se îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la pct. 2, înscrierea culturii pentru multiplicare se poate amâna sau respinge, după caz. La amânarea înscrierii culturii pentru multiplicare, inspectorul oficial stabileşte un termen de 10 zile lucrătoare pentru aplicarea măsurilor de soluţionare a cauzelor de amânare. În cazul în care nu este posibilă soluţionarea neconformităţilor în termenul stabilit, se poate acorda un nou termen de amânare, cu condiţia ca acesta să nu depăşească momentul optim pentru efectuarea inspecţiei în câmp.5. Motivele de amânare sau de respingere a cererii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 10 zile de la data solicitării de înscriere pentru multiplicare.6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poartă un număr de identitate atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, care este înscris pe ambele exemplare ale declaraţiei de multiplicare, dintre care unul se remite solicitantului multiplicării. Numărul de identitate atribuit oficial este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de sămânţă.B. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru producerea seminţelorÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, operatorii economici multiplicatori înregistraţi pentru producerea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să solicite autorităţii de certificare, prin declaraţia de multiplicare, la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării; b) să însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul lor, inspectorul oficial, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în câmp şi să contrasemneze fişa de control; c) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea genealogică a componenţilor sau descrierea caracterelor morfologice şi a însuşirilor fiziologice în cazul soiurilor, în măsura în care aceasta nu este confidenţială, în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere; d) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinere a identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a seminţelor; e) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri, în conformitate cu prevederile legale; f) să aibă personal tehnic împuternicit pentru domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat de autorităţile competente teritoriale, ITCSMS sau LCCSMS, în conformitate cu prevederile art. 5 pct. B din Metodologia de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009; g) să sesizeze autorităţile competente teritoriale ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; h) să anunţe cu 3 zile înainte de recoltat data, respectiv ora începerii recoltatului, pentru ca inspectorul să preleve un eşantion-martor din fiecare partidă, înainte de expedierea seminţei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului de partide notificat la autoritatea competentă teritorială. Eşantionul se divide în două subeşantioane pentru păstrare, unul la autorităţile competente teritoriale şi celălalt la operatorul economic; i) să respecte prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, precum şi ale prezentei proceduri; j) în plus, operatorii economici care au calitatea de menţinători trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativă şi să elibereze documentul de garantare a autenticităţii pentru sămânţa amelioratorului destinată multiplicării.C. Inspecţia în câmp a culturilor semincereI. Inspectorii oficialiÎn conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 266/2002, republicată, INCS are ca atribuţie asigurarea instruirii şi atestării personalului oficial de specialitate din cadrul autorităţilor competente teritoriale.Inspectorii oficiali sunt inspectorii din cadrul autorităţilor competente teritoriale, formaţi şi instruiţi de către INCS, cel puţin o dată la 4 ani sau ori de câte ori intervin modificări legislative în domeniul seminţelor.Instruirea inspectorilor oficiali se finalizează prin testarea cunoştinţelor acestora referitoare la legislaţia specifică, pe bază de teste-grilă întocmite pe domenii de activitate.Verificarea cunoştinţelor profesionale se realizează de o comisie stabilită la nivelul INCS, fiind considerată atestată persoana care a răspuns corect la minimum 70% dintre întrebări.În urma testării, INCS eliberează fiecărui inspector oficial un certificat de atestare, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. I, cu termen de valabilitate de 4 ani.În scopul îmbunătăţirii funcţionării sistemului de asigurare a calităţii seminţelor, inspectorii oficiali sunt monitorizaţi pe baza rezultatelor obţinute în urma verificării identităţii şi purităţii varietale în pre sau postcontrol, organizată de către INCS şi efectuată de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS).II. Inspectorii autorizaţiInspectorii autorizaţi sunt inspectorii recunoscuţi de autoritatea competentă teritorială, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 449/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială, în urma instruirii, testării şi autorizării.Instruirea candidaţilor în vederea autorizării este efectuată de către inspectori oficiali din cadrul autorităţii competente teritoriale.Testarea cunoştinţelor acestora referitoare la legislaţia specifică, pe bază de teste grilă, se realizează de către o comisie stabilită prin decizie a conducătorului autorităţii competente teritoriale.Se consideră autorizată persoana care a răspuns corect la minimum 70% dintre întrebări.În urma testării, autoritatea competentă eliberează un certificat de autorizare, cu termen de valabilitate de 3 ani.Supravegherea şi monitorizarea inspectorilor autorizaţi se efectuează de către autoritatea competentă teritorială, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 449/2006.III. Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii oficiali şi inspectorii autorizaţiInspectorii oficiali şi inspectorii autorizaţi efectuează inspecţiile în câmp în conformitate cu procedurile în vigoare.IV. Decizia asupra culturii semincere şi eliberarea documentelor de inspecţie în câmpFişa de control se completează, se semnează şi se ştampilează de către inspectorul oficial în momentul finalizării inspecţiei.După semnarea fişei de către reprezentantul operatorului economic, inspectorul oficial îi predă acestuia originalul fişei de control, la finalul inspecţiei în câmp, iar copia o îndosariază în dosarul culturii.Datele din fişa de control sunt introduse în baza de date computerizată împreună cu decizia stabilită de inspectorul oficial (de admitere, admitere cu declasare sau respingere a culturii de la multiplicare), astfel: a) în cazul în care cultura seminceră îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Admis", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. B; b) în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, inspectorul anunţă în scris operatorul economic printr-un raport întocmit cu datele din fişa de control, iar operatorul economic, la cerere, în termen de maximum 3 zile, poate solicita reinspecţia. Dacă nici în urma reinspecţiei cultura seminceră nu îndeplineşte prevederile legale, aceasta se respinge de la multiplicare şi inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Respins"; c) în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 pentru categoria solicitată, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, cultura se poate declasa; inspectorul oficial anunţă în scris operatorul economic printr-un raport întocmit cu datele din fişa de control, iar operatorul decide în maximum 3 zile dacă doreşte declasarea şi întocmeşte o cerere prin care solicită aceasta. În urma solicitării scrise a operatorului economic, inspectorul oficial eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Admis cu declasare". Dacă operatorul economic nu acceptă declasarea, cultura se respinge de la multiplicare şi inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Respins"; d) declasarea sau respingerea unei culturi de la multiplicare se anunţă operatorului economic cu cel puţin 3 zile înainte de recoltare; e) în cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte unele dintre condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, datorită unor cauze care pot fi remediate în timp util, sau dacă inspectorul oficial consideră că sămânţa poate avea vicii ascunse, cultura seminceră se acceptă provizoriu prin documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Admis sub rezervă".V. ContestaţiileÎn situaţia în care operatorul economic contestă decizia oficială şi solicită o reinspecţie, aceasta se soluţionează de către directorul executiv al autorităţii competente teritoriale, pe baza examinărilor efectuate în câmp de un alt inspector oficial desemnat de acesta, în prezenţa directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, al INCS, în conformitate cu metodele descrise în ghidurile privind inspecţia în câmp a culturilor semincere de plante furajere.D. Recoltarea, transportul şi depozitarea temporară a seminţelor1. Recoltarea seminţelor se efectuează pe partide din aceeaşi/acelaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei şi cu acordul inspectorului oficial/autorizat care a efectuat inspecţia în câmp, de către operatorul economic înregistrat care are responsabilitatea menţinerii identităţii şi purităţii varietale a seminţelor prin măsuri de evitare a oricăror posibilităţi de impurificare ulterioare, prin curăţarea riguroasă a echipamentelor de recoltare şi a mijloacelor de transport utilizate şi pregătirea parcelei pentru recoltare, precum şi prin dirijarea către consum a producţiei din zonele marginale sau din vecinătatea canalelor de irigaţii.2. Transportul recoltei de seminţe de la producător către spaţiul de depozitare sau la staţia de prelucrare trebuie să fie însoţit de o copie a documentului de inspecţie în câmp şi de documentul "Adeverinţă de transport seminţe", cu număr de ordine atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. C, care se completează de operatorul economic pentru fiecare mijloc de transport.3. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare cât şi după, atât la producător cât şi la prelucrător, se realizează pe specii, soiuri, categorii şi partide, în măsura în care Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 nu prevede altfel, în următoarele condiţii: a) spaţiile de depozitare trebuie să fie curate, aerisite şi dezinfectate, corespunzător cerinţelor specifice speciei, şi să aibă, eventual, posibilităţi de ventilare, uscare şi monitorizare ulterioară a umidităţii seminţelor; b) recolta depozitată trebuie să fie marcată pentru identificare cu o etichetă pe care sunt înscrise informaţii privind: producătorul, numărul de identitate al partidei, specia, soiul, categoria, cantitatea, anul recoltei.4. Amestecul de partide de sămânţă se notifică de către producător sau prelucrător autorităţii competente teritoriale, fiind precizate partidele care intră în amestec, cu numerele de identitate iniţiale, amestecului fiindu-i atribuit, după caz, numărul de identitate al partidei cu indicii de calitate inferiori sau un număr de identitate stabilit după un alt criteriu de identificare, cu condiţia respectării trasabilităţii: a) amestecul de partide de sămânţă aparţinând unui anumit soi, din categoria Prebază sau Bază poate fi constituit, pe baza notificării către autoritatea competentă teritorială, din partide ale aceluiaşi producător, care au aceeaşi provenienţă, sau, după caz, din partide de la mai mulţi producători, dacă nu sunt aplicabile alte restricţii legale; b) amestecul de partide de sămânţă aparţinând unui anumit soi, din categoria Certificată, poate fi constituit, pe baza notificării către autoritatea competentă teritorială, din partide de la mai mulţi producători, care au aceeaşi provenienţă, cu condiţia precizării cantităţilor care formează amestecurile pe producători şi a documentelor de inspecţie în câmp aferente.  +  Titlul II Prelucrarea şi certificarea seminţelorA. Înscrierea pentru certificare a seminţelor1. Prelucrarea seminţelor se realizează de către operatorii economici care deţin staţie de prelucrare şi sunt înregistraţi ca prelucrători de seminţe sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii înregistrat ca prelucrător, în vederea prelucrării şi certificării, fără transferul proprietăţii asupra seminţei.2. Prelucrarea seminţelor include secvenţele de uscare, precurăţare, curăţare, condiţionare, lotizare, ambalare, închidere, sigilare şi etichetare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.3. Înscrierea pentru certificare a partidelor de seminţe se realizează de către operatorii economici proprietari de sămânţă care îşi prelucrează singuri sămânţa sau de către cei care realizează prelucrarea seminţelor pe baza unui contract de prestări de servicii, în baza documentului "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. D, completat şi semnat de către operatorul economic şi înaintat autorităţii competente teritoriale pe raza căreia este situată staţia de prelucrare a seminţei.4. Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) copia documentului de inspecţie în câmp sau a altui document oficial care atestă identitatea şi puritatea varietală a seminţei; b) contractul de prestări de servicii în vederea prelucrării seminţei, în cazul în care proprietarul seminţei nu deţine echipament propriu de prelucrare a acesteia; c) documentul care atestă acordul menţinătorului varietăţii brevetate pentru comercializarea seminţei multiplicate; d) notificarea la autoritatea competentă teritorială pe raza căreia se prelucrează sămânţa a intenţiei de amestecare a unor partide sau loturi de seminţe.5. Admiterea înscrierii la certificare a seminţelor se realizează dacă, în urma verificării documentelor de către autoritatea competentă teritorială şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt respectate.6. Respingerea sau amânarea înscrierii la certificare a seminţelor, precum şi motivele care au dus la aceste decizii trebuie comunicate solicitantului, în scris, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării.B. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor1. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor sunt următoarele: a) să fie înregistraţi de autoritatea competentă teritorială pentru activitatea de prelucrare a seminţelor, în conformitate cu prevederile Legii nr 266/2002, republicată, şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor; b) să solicite autorităţii competente teritoriale înscrierea la certificare a seminţelor prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", eşantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe; c) să asigure şi să garanteze menţinerea identităţii şi purităţii varietale a seminţelor pe tot parcursul procesului de prelucrare; d) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinere a identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate în toate fazele de prelucrare a seminţelor; e) să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; f) să înregistreze derularea etapelor specifice fluxului de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, cu referire la schimbarea soiului, categoriei şi provenienţei, după caz; g) în cazul în care posedă un laborator autorizat, trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de autorizare, supraveghere şi monitorizare, precum şi măsurile luate de autoritatea competentă teritorială; h) să utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conforme prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; i) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri şi să declare autorităţii competente teritoriale (ITCSMS sau LCCSMS), la termenele fixate, 30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă, stocurile de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje; j) să solicite reanalizarea oficială sau sub supraveghere oficială a stocurilor înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă; k) să pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţei; l) să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de obţinerea acordului de la autoritatea oficială; m) să sesizeze autoritatea competentă teritorială ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n) să stabilească şi să menţioneze pe eticheta furnizorului şi pe documentul de calitate şi conformitate al furnizorului, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminţei şi de particularităţile speciei sau soiului, şi să garanteze utilizatorului final al seminţelor cantitatea şi calitatea acestora, pe perioada de valabilitate asumată.2. Prevederile prezentei litere se aplică şi în cazul operatorilor economici care deţin eşantionori autorizaţi şi laboratoare autorizate.C. Formarea loturilor de sămânţă, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficială1. Lotul de sămânţă se formează după condiţionarea pe specii, soiuri şi categorii şi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să provină dintr-o partidă care are un număr de identitate atribuit oficial, din care se formează unul sau mai multe loturi; b) să fie identificabil printr-un număr de referinţă, atribuit oficial; c) să fie omogen din punctul de vedere al identităţii şi al condiţiilor de calitate şi uniform din punctul de vedere al aspectului seminţei, al tipului de ambalaj, al greutăţii ambalajelor sau al numărului de seminţe în ambalaj; d) să fie marcat, pentru identificare în depozit, printr-un sistem acceptat de comun acord cu autoritatea competentă teritorială.Loturile pot fi admise, respinse, blocate şi/sau sigilate oficial de inspectorii autorităţii competente teritoriale, după caz.Greutatea maximă a loturilor este precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi poate fi depăşită cu maximum 5%.Loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeşantionării sau de câte ori se consideră necesar.2. Ambalarea seminţelor se realizează în ambalaje de diverse mărimi, confecţionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării şi transportului, care să nu afecteze calitatea seminţelor şi să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie uniforme, pentru un lot de seminţe utilizându-se acelaşi tip de ambalaj, de aceeaşi mărime, formă şi capacitate; b) în cazul ambalajelor din materiale neţesute care sunt închise prin coasere, să aibă imprimat pe una dintre laturile deschiderii un element de siguranţă, care poate fi: un şir de numere, litere sau un desen, care să arate că ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale; c) ambalajele din hârtie sau plastic, care nu pot fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutăţii seminţei care acţionează asupra sistemului de închidere, gura de umplere trebuind să nu fie mai mică de 22% din lăţimea ambalajului; d) greutatea sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeaşi, cu excepţia ultimei fracţii rămase, care poate avea greutatea/numărul de seminţe mai mică/mic decât celelalte.3. În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, ambalajele seminţei Prebază, Bază, ale seminţei Certificată şi ale seminţei Comercială, în măsura în care sămânţa ultimelor două categorii nu se prezintă în ambalaj mic tip B, sunt închise în mod oficial sau sub control oficial, astfel încât să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau fără ca eticheta oficială ori ambalajul să prezinte urme de manipulare.4. Ambalajele mici tip B trebuie să fie prevăzute la exterior cu o etichetă a furnizorului, cu un număr de ordine atribuit oficial, aplicat fie pe eticheta furnizorului, fie în exterior, pe ambalaj, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010. Pentru ambalajele mici de seminţe tip A, numărul de ordine atribuit oficial prevăzut pentru ambalajele mici tip B nu este obligatoriu.La cerere, ambalajele mici tip B pot fi sigilate şi marcate oficial sau sub supraveghere oficială în conformitate cu prevederile art. 13 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.5. Sigilarea ambalajelor se efectuează oficial sau sub supraveghere oficială, având în vedere următoarele: a) sigiliul folosit este banda autoadezivă cu menţiunea INCS sau alt sigiliu acceptat de către autoritatea competentă teritorială, fiind utilizat pentru sigilarea eşantioanelor oficiale, pentru acoperirea orificiilor din ambalajele de hârtie ca urmare a eşantionării, pentru sigilarea ambalajelor care au fost deschise de eşantionorii oficiali sau autorizaţi ori în alte situaţii de sigilare oficială; b) în anumite situaţii, autoritatea competentă teritorială poate folosi şi alt tip de sigiliu; c) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi decât oficial sau sub supraveghere oficială, sistemul de sigilare utilizat fiind verificat de ITCSMS sau LCCSMS.6. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se realizează cu eticheta oficială, care poate fi adezivă sau nu, ori, după caz, cu vinieta oficială, având în vedere următoarele: a) eticheta oficială trebuie să fie confecţionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii şi să fie fixată astfel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau reutilizarea acesteia; b) toate informaţiile de pe eticheta oficială trebuie să fie imprimate oficial, cu caractere negre, pe una sau pe ambele părţi ale etichetei, neadmiţându-se adăugări prin manuscriere, iar mărimea literelor şi cifrelor să le facă uşor lizibile; c) culoarea etichetei oficiale este diferită în funcţie de categoria seminţei şi trebuie să corespundă prevederilor art. 11 lit. a), pct. (i) şi art. 20 lit. d) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; d) în cazul unui soi modificat genetic, fiecare etichetă sau vinietă oficială va purta menţiunea "Soi modificat genetic" şi codul de identificare al evenimentului de transformare, în conformitate cu prevederile art. 15 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; e) efectuarea tratamentelor chimice asupra seminţelor este menţionată pe eticheta oficială şi pe ambalaj, în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; f) etichetele se aplică prin coasere, lipire sau prin introducere în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior ori prin imprimare directă pe ambalaj.7. Eticheta furnizorului, care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau poate lua forma unor informaţii cu privire la furnizor, imprimate direct pe ambalaj, trebuie să corespundă cerinţelor stabilite de anexa nr. 4 cap. A din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, pentru ambalajele cu sămânţă Certificată, Comercială, respectiv amestecuri de seminţe, tip A sau B.În cazul unui soi modificat genetic, fiecare etichetă a furnizorului trebuie să indice faptul că soiul aparţine unui organism modificat genetic, cu menţiunea "Soi modificat genetic" şi codul de identificare al evenimentului de transformare.8. Seminţele de plante furajere se pot comercializa sub formă de amestecuri din diferite genuri, specii sau varietăţi de plante furajere, cereale, oleaginoase, textile şi legume. Înainte de realizarea amestecului, seminţele diverselor componente ale amestecului trebuie să corespundă condiţiilor de comercializare aplicabile fiecărei specii în parte, indicarea pe etichetă a autorizării tehnice acordate operatorilor economici, realizarea amestecurile de seminţe fiind obligatorie.În cazul amestecurilor de seminţe, autoritatea competentă teritorială realizează controlul sau monitorizarea producţiei de amestecuri şi eşantionarea loturilor de amestecuri produse, după caz, şi ţine evidenţa tuturor amestecurilor realizate, a numerelor de referinţă ale loturilor de seminţe care compun mixtura, precum şi reţeta mixturii, respectiv proporţia fiecărui lot component al amestecului.Amestecurilor de seminţe destinate utilizării ca plante furajere li se aplică prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 cu privire la ambalare, marcare şi etichetare, etichetele oficiale fiind de culoare verde.D. Controlul oficial, eşantionarea, testarea şi certificarea seminţelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii oficiali, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare, pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare, vizând următoarele aspecte: a) identificarea şi urmărirea punctelor critice: schimbarea speciei, soiului, categoriei, provenienţei, precum şi evidenţele din registrul de intrări şi ieşiri; b) identificarea şi monitorizarea oricărei situaţii care creează suspiciuni privind menţinerea purităţii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi iniţierea măsurilor de respingere sau blocare a loturilor de sămânţă, dacă este cazul, până la obţinerea rezultatelor din pre sau postcontrol; c) sigilarea loturilor respinse sau blocate până la clarificarea situaţiei, inspectorii putând cere sau efectua orice fel de investigaţii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.E. Prelevarea eşantioanelor din loturile de seminţe1. Eşantioanele destinate testării şi certificării oficiale a seminţelor sunt prelevate în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi ale standardului român 1.633/2003, "Seminţe pentru însămânţare - Eşantionare", în baza solicitării de eşantionare, comunicate autorităţii competente teritoriale de către operatorul economic: a) oficial, de către personalul instruit şi împuternicit de INCS, prin LCCSMS, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbţie şi a preluării activităţii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava, cu modificările ulterioare, pentru eşantionarea loturilor de seminţe din cadrul autorităţii competente teritoriale; b) sub supraveghere oficială, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, de persoane autorizate în acest scop în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 451/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială; c) sub supraveghere oficială, de către prelucrătorii care dispun de instalaţii prevăzute cu dispozitive mecanice automate, reglate corespunzător, autorizate de autoritatea competentă teritorială, sub supravegherea şi monitorizarea acesteia.2. Eşantioanele destinate analizelor informative, care nu fac obiectul certificării oficiale, sunt prelevate:- oficial sau sub supraveghere oficială, la cerere;- neoficial, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, analiza informativă reprezentând numai eşantionul analizat, şi nu lotul de sămânţă.3. Eşantionarea loturilor de seminţe destinate comerţului internaţional, în sistem OCDE, se realizează de către: a) personalul oficial din cadrul autorităţii competente teritoriale, instruit, testat şi împuternicit (ISTA) o dată la 2 ani de către LCCSMS; b) personalul autorizat al laboratoarelor acreditate ISTA.4. Pentru acoperirea orificiilor rezultate în ambalajele de hârtie în timpul eşantionării loturilor de seminţe sau pentru resigilarea ambalajelor desfăcute în scopul extragerii eşantioanelor, se utilizează sigiliul prevăzut la lit. C pct. 3 lit. a).5. După efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânţă rămasă din eşantion se sigilează şi se păstrează ca eşantion-martor la autoritatea competentă teritorială, cel puţin un an de la data eliberării documentelor de calitate.6. Greutatea minimă a eşantionului de seminţe care se prelevă dintr-un lot de seminţe este precizată în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.F. Testarea seminţelor1. Se realizează oficial de către laboratoarele autorităţii competente teritoriale, în urma autorizării oficiale conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială, sau sub supraveghere oficială de laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) pct. II din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006.2. Testarea seminţelor destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene se realizează după metodele de determinare ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare.3. Testarea seminţelor destinate exportului în ţări terţe se efectuează conform ISTA la care ţara de destinaţie este afiliată, ţinând cont şi de prevederile contractuale.4. Loturile de seminţe destinate comercializării pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să corespundă, în urma testării, condiţiilor precizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.5. În funcţie de rezultatele obţinute în urma testării seminţelor, autoritatea competentă teritorială ia următoarele decizii:- sămânţa este produsă în conformitate cu regulile şi normele Comunităţii Europene; sau- se interzice comercializarea pentru însămânţare.6. Analiza de germinaţie a mixturilor de seminţe din stoc se realizează pe componente, pe fiecare specie, raportarea rezultatului fiind specificată ca medie ponderată a valorii germinaţiei componentelor. Valoarea mediei ponderate trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu germinaţia normată a componentei cu germinaţia cea mai mică, conform condiţiilor precizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.7. Contravaloarea testelor oficiale destinate certificării oficiale a seminţelor se suportă de către deţinătorii de seminţe în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, cu modificările ulterioare.8. Testele oficiale care se efectuează în urma unor acţiuni de control, altele decât cele obligatorii sau cele solicitate de operatorii economici, se suportă de autoritatea competentă teritorială care a iniţiat controlul.G. Certificarea seminţelor1. Certificarea oficială a loturilor de seminţe are loc atunci când, în urma testării oficiale sau sub supraveghere oficială, sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, precum şi următoarele condiţii privind umiditatea seminţelor: a) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu - 10%; b) pentru speciile de leguminoase furajere cu bobul egal sau mai mare decât mărimea bobului de grâu, pentru seminţele de graminee furajere, precum şi pentru facelia - 14%; c) pentru gulia furajeră, varza furajeră şi ridichea furajeră - 10%.2. Pentru certificarea oficială a unui lot de sămânţă, autoritatea competentă teritorială eliberează următoarele documente: a) eticheta oficială; b) documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă, întocmit în două exemplare, din care un exemplar, în original, la solicitantul certificării şi al doilea exemplar, în copie, la emitent. În caz de necesitate se pot elibera duplicate.3. Pentru finalizarea certificării oficiale, autoritatea competentă teritorială ia următoarele decizii, după cum urmează: a) pentru loturile de seminţe care întrunesc condiţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 se emite documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă cu menţiunea "Sămânţă produsă în conformitate cu regulile şi normele CE"; b) pentru loturile de seminţe care nu întrunesc condiţiile de calitate prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 se emite documentul "Buletin de analiză oficială", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. F, cu menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare", precum şi justificarea respingerii. Loturile se blochează şi se depozitează separat, în vederea schimbării destinaţiei. Schimbarea destinaţiei loturilor de seminţe se notifică autorităţii competente teritoriale; c) în cazul seminţelor modificate genetic, se vor respecta prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 631/2006 privind controlul şi certificarea calităţii seminţelor prin testarea soiurilor nemodificate genetic şi care pot fi impurificate cu soiuri modificate genetic, cu modificările şi completările ulterioare.4. Certificarea oficială pentru sămânţa aflată în vrac, destinată utilizării ca necesar propriu de către operatorii economici multiplicatori, se admite, cu respectarea celorlalte prevederi, eşantionarea şi certificarea oficială fiind realizate pe loturi distincte, în cazul în care condiţiile tehnice de calitate corespund Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi nu sunt impuse alte restricţii de ambalare, sigilare şi marcare prin alte prevederi în vigoare.5. Certificarea oficială a amestecurilor de seminţe din speciile şi/sau soiurile de plante furajere, cu specii de cereale, plante oleaginoase şi de fibră, legume se admite, cu condiţia ca, înainte de efectuarea amestecului, componentele să fie certificate oficial, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.H. Derogări privind calitatea seminţelor, resondarea, fracţionarea, reambalarea, recondiţionarea şi declasarea loturilor de seminţe1. Acordarea derogărilor privind calitatea seminţelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 22 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 217/2006 al Comisiei din 8 februarie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte autorizaţia acordată statelor membre de a permite comercializarea temporară a seminţelor care nu îndeplinesc cerinţele referitoare la facultatea germinativă minimă, astfel:1.1. la solicitarea operatorilor economici înregistraţi, autoritatea competentă teritorială poate acorda derogări, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, pentru: a) seminţele din categoriile Prebază şi Bază care nu îndeplinesc condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, până la limita de 10% din cota de germinaţie normată a fiecărei specii. Autoritatea competentă teritorială emite documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă cu menţiunea "Sămânţă cu derogare" şi valoarea efectivă a facultăţii germinative. Furnizorul are obligaţia să garanteze facultatea germinativă menţionată pentru comercializare, pe care o indică pe o etichetă specială care trebuie să conţină numele şi adresa furnizorului, precum şi numărul de referinţă al lotului; b) sămânţa destinată necesarului propriu din categoriile Prebază, Bază, Certificată de toate tipurile şi Comercială, care nu îndeplineşte condiţiile referitoare la facultatea germinativă prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, până la limita de 10% din cota de germinaţie normată a fiecărei specii. Autoritatea competentă teritorială emite buletinul de analiză oficială a lotului de sămânţă pentru necesarul propriu cu menţiunea "Sămânţă cu derogare" şi valoarea efectivă a facultăţii germinative;1.2. în cazul seminţei din categoriile Certificată de toate tipurile şi Comercială, destinată comercializării, se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 217/2006.2. Prin derogare de la art. 9-11 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, România poate să prevadă o simplificare a dispoziţiilor privind sistemele de închidere şi marcajul ambalajelor în cazul comercializării în vrac de seminţe din categoria Certificată direct către consumatorul final. Condiţiile de aplicare a acestei derogări se stabilesc în conformitate cu procedura Comunităţii Europene. Până la adoptarea acestor măsuri se aplică condiţiile stabilite în art. 2 din Decizia Comisiei 94/650/CE, astfel:- derogarea se aplică seminţei Certificată de mazăre;- containerele în care sămânţa este stocată pentru comercializare către consumatorul final trebuie să conţină seminţe care au fost certificate final în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010;- această sămânţă trebuie comercializată direct către consumatorul final;- containerele cu seminţe trebuie închise, după umplere, şi etichetate cu eticheta oficială, înainte de a fi utilizate de consumatorul final;- fără a aduce atingere prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, trebuie prelevate eşantioane oficiale, cel puţin randomizat, în timpul umplerii containerelor;- informaţiile prevăzute în documentele oficiale se preiau şi în documentul de calitate şi conformitate al furnizorului;- furnizorul notifică autorităţii competente cantitatea de sămânţă comercializată în vrac.3. Reeşantionarea loturilor de seminţe se realizează la solicitarea operatorului economic în următoarele situaţii: a) în cazul în care lotul de sămânţă nu a corespuns prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, în scopul retestării indicilor de calitate; b) pentru stocurile de seminţe provenite din anii precedenţi, în scopul retestării de către autoritatea competentă teritorială a facultăţii germinative şi/sau altor indici de calitate susceptibili a se modifica pe durata depozitării seminţelor. Rezultatele obţinute în urma retestării se înscriu pe eticheta sau vinieta oficială cu menţiunea "reanalizat .... luna ......... anul ......" şi precizarea autorităţii competente teritoriale responsabile, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; c) în alte situaţii solicitate de operatorii economici.4. Fracţionarea şi reambalarea loturilor de seminţe se efectuează numai de operatorii economici înregistraţi în acest scop, la cererea acestora şi sub supravegherea autorităţii competente teritoriale.4.1. Intenţia de fracţionare şi reambalare a loturilor de seminţe se notifică prin documentul "Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. H, autorităţii competente teritoriale, care desemnează un inspector oficial responsabil cu supravegherea oficială.4.2. Se consideră ca fracţionare a lotului de seminţe următoarele situaţii: a) recertificarea unor părţi ale lotului de seminţe care urmează să fie tratate chimic, operaţie care implică reambalarea, reetichetarea, resigilarea, eşantionarea. Noile loturi de seminţe rezultate vor avea numere noi de identitate, atribuite oficial de autoritatea competentă teritorială; b) reambalarea sub supraveghere oficială a unei părţi dintr-un lot de seminţe. Lotul nou-creat se eşantionează, eşantionul-martor păstrându-se cel puţin un an. În urma reambalării prin supraveghere oficială, autoritatea competentă teritorială emite un nou document oficial de certificare a lotului de sămânţă, în care sunt preluate elementele de identitate şi calitate din documentele iniţiale ale lotului de sămânţă supus reambalării.4.3. La reambalarea sub supraveghere oficială a unui lot întreg de seminţe, în acelaşi tip de ambalaje, de aceeaşi greutate sau cu acelaşi număr de seminţe, pe noua etichetă oficială se poate menţine numărul de identitate iniţial al lotului de seminţe. Lotul se eşantionează, pe parcursul reambalării şi reetichetării, iar eşantionul se păstrează cel puţin un an. În urma reambalării prin supraveghere, autoritatea competentă teritorială emite un document oficial de certificare a lotului de sămânţă, în care sunt preluate elementele de identitate şi calitate din documentele iniţiale ale lotului supus reambalării.4.4. În cazul reambalării unui lot de seminţe importat din ţări terţe, în sistem OCDE, aceasta se realizează cu acordul autorităţii naţionale desemnate din ţara în care a fost produsă sămânţa, numai în cazul certificării la o altă categorie, care va fi transmis INCS, iar intenţia de fracţionare, reambalare şi reetichetare se notifică autorităţii competente teritoriale prin documentul "Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă", certificarea seminţelor fiind efectuată în conformitate cu schemele OCDE. Etichetele şi sistemul de sigilare iniţial sunt desfăcute în prezenţa inspectorului autorităţii competente teritoriale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea, fiecare lot rezultat are un număr de identitate nou, iar noile etichete preiau în conţinutul lor informaţiile menţionate pe eticheta iniţială, inclusiv ţara de provenienţă. Noile etichete oficiale sunt de tip OCDE, culoarea este corespunzătoare categoriei, iar informaţiile includ şi menţiunea "reambalat ...... luna .......... anul", precum şi autoritatea competentă teritorială. În interiorul ambalajului se poate introduce o notiţă, clar diferenţiată de eticheta OCDE, care să includă o copie a informaţiilor care au apărut pe eticheta originală. Noul lot este eşantionat oficial, în vederea obţinerii unui eşantion-martor, din care se pot efectua diverse analize, eventual o verificare în postcontrol, restul eşantionului fiind stocat la autoritatea competentă teritorială.4.5. În cazul reambalării mixturilor de seminţe, intenţia de reambalare se notifică autorităţii competente teritoriale prin documentul "Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă".4.6. Pentru mixturi, autoritatea competentă teritorială va avea o evidenţă, pe produse (tipuri de mixturi), cu toate numerele de referinţă ale loturilor care compun mixtura şi proporţia fiecărui component al amestecului.5. Recondiţionarea loturilor de seminţe se realizează la solicitarea operatorului economic, în situaţia în care în urma testării calităţii seminţelor se constată valori necorespunzătoare anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.Lotului de seminţe rezultat în urma recondiţionării i se va atribui un nou număr de identitate, cu respectarea trasabilităţii.Recertificarea lotului de seminţe recondiţionat presupune o nouă eşantionare şi testare oficială a calităţii seminţelor, conform procedurii prezentate la lit. G.Eşantionorul retrage toate etichetele oficiale iniţiale şi le transmite autorităţii competente teritoriale.6. Declasarea lotului de sămânţă la o categorie inferioară se realizează, la cererea operatorului economic, dacă sămânţa îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 pentru categoria în cazul căreia se solicită declasarea, după cum urmează: a) sămânţa din categoria Prebază poate fi declasată la categoria Bază, Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz; b) sămânţa din categoria Bază poate fi declasată la categoria Certificată, Certificată prima sau a doua generaţie (C1 sau C2), după caz; c) sămânţa din categoria Certificată prima generaţie (C1) poate fi declasată la categoria Certificată a doua generaţie (C2).Declasarea loturilor de seminţe prevăzută la lit. a)-c) se realizează la cererea sau cu acceptul menţinătorului.I. Documente eliberate de către autoritatea competentă teritorială1. Documentele oficiale înseriate şi emise de către autoritatea competentă teritorială atestă calitatea lotului de seminţe, la data eşantionării, respectiv a sigilării ambalajelor, pentru loturile de seminţe certificate oficial, după cum urmează: a) "Documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. E, pentru loturile de seminţe destinate comercializării pentru însămânţare, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz, eliberat pentru:(i) loturile de sămânţă certificate oficial care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010;(îi) loturile de sămânţă recertificate care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.(iii) sămânţa cu derogare; b) "Buletinul de analiză oficială", conform modelului prevăzut la titlul IV lit. F, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă, eliberat pentru:(i) loturile de seminţe ale căror condiţii de calitate nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, documentul purtând menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare";(îi) loturile de seminţe destinate necesarului propriu al operatorilor economici, ale căror condiţii de calitate corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, documentul purtând menţiunile: "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea";(iii) loturile de seminţe la care s-au reanalizat una sau mai multe dintre condiţiile de calitate a seminţelor, caz în care pe document se înscrie menţiunea "Reanaliză parţială sau totală", după caz:- când condiţiile tehnice de calitate a seminţelor corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, documentul poartă menţiunea "Sămânţă admisă pentru însămânţare" şi este valabil numai împreună cu documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă emis iniţial sau cu documentul corespunzător eliberat într-o altă ţară, când este cazul;- când condiţiile tehnice de calitate a seminţelor nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, documentul poartă menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare".2. Documentele neoficiale înseriate şi eliberate de către autoritatea competentă teritorială exprimă rezultatul testelor solicitate în scop informativ şi arată calitatea seminţelor din eşantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării, fără să conţină decizii sau concluzii, fiind imprimate cu înscris negru pe hârtie albă şi cuprinzând menţiunea "Acest buletin este informativ şi nu este valabil pentru comercializare".J. Precontrolul şi postcontrolul seminţelor certificateVerificarea identităţii şi purităţii varietale a loturilor (partidelor) de seminţe se efectuează în pre sau postcontrol, se organizează de către INCS şi se efectuează de către ISTIS, în scopul: a) monitorizării menţinerii distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii caracterelor soiurilor, pe parcursul multiplicărilor, conform descrierilor oficiale în baza cărora acestea au fost înregistrate; b) determinării purităţii varietale a loturilor (partidelor) de sămânţă, respectiv a conformităţii acesteia cu prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; c) monitorizării activităţii operatorilor economici care au multiplicat, prelucrat şi comercializat loturile de sămânţă cu rezultate necorespunzătoare şi iniţierii măsurilor legale corespunzătoare; d) monitorizării activităţii inspectorilor oficiali şi inspectorilor autorizaţi; e) îmbunătăţirii permanente a activităţii în domeniul seminţelor, atât la nivelul autorităţilor competente teritoriale, cât şi la nivelul operatorilor economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor.1. Precontrolul seminţelor se realizează înainte de certificarea seminţelor şi se efectuează în parcele de control în câmp, în spaţii protejate şi/sau prin analize de laborator, pe baza eşantioanelor prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi: a) parcelele de precontrol se însămânţează alături de sau în interiorul culturilor semincere din categoria Prebază sau Bază, destinate multiplicării (precontrolul poate reprezenta şi postcontrolul generaţiei anterioare); b) precontrolul se poate efectua şi în perioada de extrasezon, în spaţii protejate sau în locaţii amplasate în zone climatice care permit acest lucru; c) examinarea caracterelor plantelor se efectuează pe parcursul fenofazelor care permit observarea caracterelor esenţiale; d) realizarea precontrolului în laborator, prin metode şi tehnici de lucru standardizate, se efectuează numai în laboratoare acreditate.Precontrolul prin analize de laborator se poate efectua prin metode precum: electroforeza, reacţia ADN-polimernozei (PCR), rezonanţa magnetică nucleară (RMN), testele imunoenzimatice tip ELISA şi/sau alte metode de laborator acceptate de instituţiile şi organismele de profil din Uniunea Europeană şi/sau pe plan internaţional.Speciile, metodele şi mărimea eşantioanelor pentru precontrolul prin analize de laborator a) La gramineele furajere, electroforeza se aplică pentru determinarea enzimelor specifice, pe eşantioane de seminţe de minimum 50 grame. b) Analizele de laborator pentru precontrol se vor efectua în laboratoare oficiale sau autorizate, agreate de către INCS.Dacă rezultatele obţinute în urma observaţiilor efectuate în precontrol arată că identitatea şi puritatea varietală nu au fost menţinute, autoritatea competentă teritorială ia măsura respingerii de la certificare a seminţei din partidele sau loturile pe care le reprezintă eşantioanele verificate şi monitorizează destinaţia acestor seminţe la deţinătorii partidelor şi loturilor respective, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.2. Postcontrolul seminţelor se efectuează sub coordonarea INCS, pe baza eşantioanelor prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi, în microculturi în câmp, de către ISTIS, conform metodologiei proprii.2.1. Postcontrolul este obligatoriu atunci când: a) sămânţa este destinată producerii unei noi generaţii de seminţe, postcontrolul reprezentând precontrolul generaţiei următoare; b) sămânţa provine din ţări terţe sau din alte ţări comunitare, în vederea multiplicării, şi ISTIS nu deţine o probă de referinţă pentru soiul respectiv; c) sămânţa a fost produsă în afara ţării de înregistrare a soiului, iar autorităţile de înregistrare au căzut de acord în privinţa efectuării testelor de postcontrol în România; d) sămânţa este destinată exportului.2.2. Eşantioanele de sămânţă destinate verificării în postcontrol sunt prelevate de către eşantionorii oficiali sau autorizaţi, în conformitate cu prevederile în vigoare, după cum urmează: a) din fiecare lot de sămânţă Prebază şi Bază se prelevă câte un eşantion destinat verificării în postcontrol; b) fiecare lot de sămânţă Certificată sau Certificată prima generaţie (C1) se eşantionează, iar eşantionul destinat verificării în postcontrol se formează din eşantioanele a 4 loturi aparţinând aceleiaşi partide; c) toate loturile de sămânţă destinate exportului; d) nu se trimit pentru verificare în postcontrol eşantioanele prelevate în urma reambalării sub supraveghere oficială şi a recertificării, însă, în anumite situaţii, autoritatea competentă teritorială poate decide trimiterea unei părţi a eşantionului prelevat pentru verificare în postcontrol, după caz.2.3. Autoritatea competentă teritorială poate decide verificarea în postcontrol a oricărei/oricărui partide sau lot de seminţe, dacă se consideră că aceasta este necesară.2.4. Greutatea eşantionului pentru pre sau postcontrol este de 50 grame pentru speciile cu bobul mai mic decât mărimea bobului de grâu şi de 500 grame pentru speciile cu bobul mai mare decât mărimea bobului de grâu.2.5. Expedierea eşantioanelor către centrele de testare a soiurilor (CTS) stabilite de ISTIS se face în condiţii care să garanteze integritatea ambalajelor şi menţinerea identităţii şi a purităţii varietale, eşantioanele fiind însoţite de un borderou în care se vor specifică: specia, soiul, categoria, numărul de referinţă al lotului sau partidei, numele operatorului economic multiplicator şi al inspectorului oficial sau autorizat, iar un exemplar al borderoului se trimite şi la INCS.2.6. Eşantioanele de postcontrol pentru specii de plante furajere se expediază la CTS Sibiu, cu precizarea că cele pentru specii de leguminoase pentru boabe se expediază la CTS Cogealac, până la data de 31 ianuarie.2.7. Verificarea microculturilor în postcontrol se realizează în conformitate cu metodele de verificare acceptate pe plan internaţional.2.8. Se consideră corespunzătoare microculturile a căror puritate varietală, determinată în postcontrol, corespunde prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 sau este sub nivelul prevăzut de acestea cu maximum 1%. În caz contrar, autoritatea competentă teritorială ia decizia de a bloca lotul de seminţe şi de a interzice multiplicarea şi comercializarea acestuia ca sămânţă.  +  Titlul III Comercializarea seminţelorA. Obligaţiile operatorilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelorOperatorilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor le revin următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile Legii nr. 266/2002, republicată, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010; b) să facă dovada certificării şi provenienţei cantităţilor preluate şi vândute, precum şi a stocurilor de seminţe prin registrul de intrări şi ieşiri; c) să aibă personal cu pregătire corespunzătoare, care să cunoască reglementările aplicabile comercializării seminţelor, instruit şi atestat de autoritatea competentă teritorială; d) să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare şi să asigure menţinerea identităţii şi a purităţii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale şi a ambalajelor originale şi să păstreze marca furnizorului, în cazul în care aceasta este aplicată pe ambalaj; f) să nu comercializeze seminţe necertificate oficial, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau provenind de la operatori economici neînregistraţi; g) să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de reambalare sub supraveghere oficială sau de recertificare, în situaţia în care operatorul economic este şi prelucrător înregistrat pentru aceste activităţi; h) să ţină evidenţa tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri şi să declare autorităţii competente teritoriale, la termenele fixate (30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă), stocurile de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje; i) să notifice autorităţii competente teritoriale, pe baza declaraţiei de stoc, retestarea oficială sau sub supraveghere oficială a stocurilor de seminţe deţinute, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă; j) să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de retragere din circulaţie şi schimbarea destinaţiei cantităţilor de seminţe ale căror indici de calitate nu corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010, pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje, cu precizarea destinaţiei preconizate şi cu solicitarea unui reprezentant al autorităţii competente teritoriale care să monitorizeze activităţile respective; k) să retragă din circulaţie seminţele ale căror indici de calitate nu mai corespund prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea acestora; l) să pună la dispoziţia inspectorului oficial, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţei; m) să notifice autorităţii competente teritoriale intenţia de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de a primi acordul autorităţii competente teritoriale; n) să sesizeze autoritatea competentă teritorială ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor.B. Punerea pe piaţă şi comercializarea seminţelorComercializarea seminţelor de plante furajere pe teritoriul României se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.1. Sămânţa necertificată finalSămânţa poate circula ca sămânţă necertificată final atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiţia ca identitatea să fie garantată prin documentul de inspecţie în câmp cu decizia "Admis" şi să fie însoţită de eticheta oficială pentru sămânţa necertificată final, de culoare gri, de documentul de însoţire pentru sămânţa necertificată final şi de adeverinţa de transport, prevăzute la titlul IV, eliberate de autoritatea competentă teritorială care a realizat inspecţia în câmp şi certificarea ca sămânţă necertificată final.Sămânţa necertificată final poate fi: a) sămânţă brută, comercializată în vederea prelucrării, ambalată sau vrac, în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate; b) sămânţa condiţionată, neambalată, dar containerizată, sau ambalată şi etichetată oficial, care nu a fost eşantionată oficial sau a fost eşantionată, dar nu posedă rezultatele privind certificarea oficială.Sămânţa necertificată final produsă pe raza unei autorităţi competente teritoriale comercializată în vederea prelucrării şi care se prelucrează în vederea certificării oficiale pe raza altei autorităţi competente teritoriale se înscrie pentru certificarea oficială pe baza documentului "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", depus la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânţa.2. Sămânţa certificată finalSămânţa de plante furajere poate fi plasată pe piaţă dacă a fost certificată oficial ca sămânţă Prebază, Bază, Certificată, Certificată prima generaţie (C1), Certificată a doua generaţie (C2) şi Comercială, după caz, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.Sămânţa certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial şi însoţită de documentele prevăzute de prezenta procedură.Loturile de sămânţă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rămas pe teritoriul României pot fi comercializate, pe baza Certificatului OCDE, a Buletinului ISTA şi a etichetei tip OCDE, dacă sămânţa corespunde prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 şi nu se recurge la deschiderea ambalajelor decât în mod oficial sau sub supraveghere oficială.Sămânţa de plante furajere poate fi comercializată şi în ambalaje mici, a căror greutate este de maximum 10,0 kg, închise şi sigilate oficial sau sub supraveghere oficială, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010.La comercializare, sămânţa este însoţită de următoarele documente: a) la livrarea angro: documentul de calitate şi conformitate al furnizorului, conform modelului prevăzut la titlul IV lit. J, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritatea competentă teritorială, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din documentul oficial de certificare a lotului de sămânţă sau din documentele similare eliberate de autorităţile din statele membre şi/sau etichetele oficiale; b) la livrarea cu amănuntul: eticheta oficială este obligatorie şi poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, iar, la cererea cumpărătorului, furnizorul poate emite documentul de calitate şi conformitate al furnizorului.La comercializarea seminţelor importate din ţări terţe trebuie respectate cerinţele referitoare la constatarea echivalenţei cerinţelor de certificare şi de protecţie a soiurilor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor.3. Sămânţa rămasă pe stocStocurile de sămânţă rămase la operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor după fiecare campanie de însămânţări trebuie înregistrate în registrul de intrări şi ieşiri şi declarate la autoritatea competentă teritorială, la termenele fixate (30 iunie şi 31 decembrie ale anului de piaţă), pe specii, categorii, loturi, cantităţi şi număr de ambalaje.Înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă, operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor care deţin stocuri de seminţe au obligaţia să notifice autorităţii competente teritoriale retestarea oficială sau sub supraveghere oficială a facultăţii germinative.4. Comerţul internaţionalImportul de seminţe din ţări terţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează de operatorii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011.Importul de seminţe din ţări terţe în scopul multiplicării pe teritoriul României se realizează de operatorii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011, iar importatorii care multiplică seminţele importate din ţări terţe au obligaţia de a solicita partenerului extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, pe care le pun la dispoziţia autorităţii competente teritoriale, împreună cu părţile relevante din contract, la înscrierea pentru multiplicare a culturii.La exportul de seminţe într-o ţară terţă, documentele care însoţesc sămânţa sunt cele destinate comerţului internaţional, prevăzute în regulile OCDE, eliberate de autoritatea competentă teritorială, în original sau duplicat.  +  Titlul IV DocumenteA. Formular-model "Declaraţie de multiplicare"                                                            ITCSMS/LCCSMS:_____________    ROMÂNIA    Operator economic:                      DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR. ...........
    Operator economic multiplicator*)Cod autorizaţieProvenienţa, nr. lot:1.
    2.3.
    Agricultor multiplicatorCod autorizaţieCategorie biologică1.
    2.3.
    SpeciaSoiul  (se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)CategoriaCantitate lot:1.
    2.  
    Suprafaţa totală (ha)Producţia propusă UMDocument de editate şi conformitate, nr., data, emitent conf.
    Document oficial de certificare a seminţei nr.
    MenţinătorContract (acord) multiplicareEtichete oficiale, serie şi numărNr. buc./lot
    Numai şi data  
      Parcele semănate cu material având aceeaşi provenienţă (loturi provenite din aceeaşi
  partidă):
  Denumirea parcelei Rotaţie (ani) Pl. premergătoare Suprafaţă (ha) Distanţa de izolare Număr identitate atribuit
  1
  2
  3
  4
  5
     Operator economic multiplicator, Agricultor multiplicator,
    (numele şi prenumele, semnătura (numele şi prenumele, semnătura
          şi ştampila) şi ştampila)
    (se completează de ITCSMS/LCCSMS)
    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: .......................ÎNSCRIERE: ADMISĂ/RESPINSĂ  
    INSPECTOR RESPONSABIL:  ................................................TARIF CONTROL ÎN CÂMP ........................ LEI
    Se repartizează pentru
    control şi certificare conform Ordin MAPDR nr. ......,  inspectorului responsabil .....................................    
   ÎNREGISTRARE Data şi Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,    Notă: Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MADR nr. ..... .    *În cazul în care nu există contract de multiplicare, rubrica se completează cu numeleagricultorului multiplicator.    Formular tip Ordin MADR nr.B. Formular-model "Document de inspecţie în câmp"    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    ITCSMS/LCCSMS __________________    (adresa, telefon,fax, e-mail)              DOCUMENT DE INSPECŢIE În CÂMP NR.:    Partida compusă din: .............
    Operator economic multiplicatorCod autorizaţiePrevenienţa samanţa
    Număr referinţa lot:
    Contract (acord) de multiplicare nr.
    Agricultor multiplicatorCod autorizaţie
    SpeciaSoiul  (se specifica dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)
    SuprafaţaCateg. biologică propusăCategorie biologică
    Parcela:Premergătoare:
     REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietală)
     Specifice culturii
     DECIZIA ITCSMS/LCCSMS
      În urma inspecţiei în câmp, pe baza constatorilor şi determinărilor
  efectuate, în conformitate cu prevederile Ordin MADR nr. ______, suprafaţa şi
  producţia realizată este:
  ADMISĂ: ha UM ADMISĂ SUB REZERVĂ: ha UM ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM CATEGORIA APROBATĂ: ha UM RESPINSĂ: ha UM CAUZE:
      Ridicat eşantion de verificare:
      Eliberat la data:
                                    Inspector responsabil,
      Formular tip Ordin MADR nr.
  C. Formular-model "Adeverinţă de transport seminţe"
                     ADEVERINŢĂ DE TRANSPORT SEMINŢE
                       SERIA: ______ NR. __________
  Agricultor multiplicator: Cod autorizaţie:
  Specia: Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)
  Categoria biologică: Nr. identitate:
  Cantitatea: An recoltă:
      Se expediază în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002,
  republicată, la ............ cu mijlocul de transport nr.: .......
      Subsemnatul ........... responsabil tehnic garantez că sămânţa provine
  din producţia aprobată în câmp cu documentul nr. ........ eliberat de
  ITCSMS ....... şi că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii
  biologice pe timpul recoltării şi transportului la staţia de prelucrare.
      Contract de prelucrare Nr. ____________ (dacă este cazul)
                                   Recepţionat: kg
          Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător,
      (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)
       Certificat de atestare nr.: Cod autorizaţie:
      Notă: Se întocmeşte în exemplare din care unul ramâne la multiplicator, al
  doilea însoţeşte sămânţa la prelucrător, al treilea se depune la ITCSMS.
      Formular tip Ordin MADR nr.
  D. Formular-model "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă"    ROMÂNIA    Operator economic: ITCSMS/LCCSMS:_____________              DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR DE SĂMÂNŢĂ Nr.________
    Operator economicCod autorizaţiePartida/Agricultor multiplicator
    (Document de inspecţie în câmp/UM)
    (Nr. identitate, kg)
    Prelucrător (prestator de servicii)Cod autorizaţie1.
    2.
    3.
    4.
    Specia:Soiul:  (se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare)5.
    Categoria biologică:Puritate varietală:
    Cantitate partidă: ........... to ..........Contract prestări servicii nr.
      Sămânţa se tratează cu: ..................    Solicităm eşantionarea oficială, certificarea şi atribuirea unui număr de ........etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru următoarele loturi:
      (Se completează de către l.T.C.S.M.S.)
    Nr. lotGreutate KgAmbalat în:Număr/Greutate ambalajAnaliză înformativă Nr./dataNumăr referinţa lotEtichete oficiale atribuite
    Nr. totalSeriaNr. de laPână  la
    1.                  
    2.                  
    3.                  
    4.                  
    5.                  
    6.                  
    7.                  
    8.                  
    9.                  
    10.                  
      Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Ordinului MADR nr. ______    Garantăm păstrarea autenticităţii şi purităţii biologice a seminţelor avute înaintede condiţionare.    Observaţii:       Operator economic proprietar      (sau împuternicit al acestuia), Prelucrător,     (numele şi prenumele, semnătura (numele şi prenumele, semnătura        şi ştampila) şi ştampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ITCSMS/LCCSMS)_____________ TARIF PT. CERTIFICARE _______ LEI    ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: _______________    Se repartizează pentru control şi certificare:    INSPECTOR RESPONSABIL ________ DIRECTOR EXECUTIV,    Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MADR nr. .....    Formular tip Ordin MADR nr.E. Formular-model "Document oficial de certificare a lotului de sămânţă"
      ROMÂNIA
      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
      Ministry of Agriculture and Rural Development
      Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)
      Naţional Inspecţion for Quality of Seeds
      Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti
            DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânţă nr............
                OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no...............
  Operator economic (nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizaţie Registration number: Data eşantionării Esantionor oficiale Date of official Sampler sampling
  Specia Species Soiul (a se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category Numărul de referinţă al lotului Reference lot number
  Greutate lot Lot weight Număr ambalaje şi tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul Official labels series, number, type Tratamente efectuate Treated with: Data recepţie Număr analiza eşantion Analysis number Date of sample receiving
      Document de inspecţie în câmp nr:.............................................
      Field Inspecţion Document no..................................................
      Agricultor multiplicator......................................................
      Grower........................................................................
      Ţara de producţie:
      Country of production:
      ANALIZE EFECTUATE DE LABORATOR OFICIAL:
      REZULTATE ANALIZE:
      ANALYSIS RESULTS
    PURITATE PURITY (% din greutate/weight)GERMINAŢIE GERMINATION (% în număr/number)Umiditate  %  MOISTURE  CONTENT
    Samânţă pură  Pure seedsMaterii  inerte  Inert matterSeminţe de alte specii plante  Other crop seedsGerminaţia  totală  Total  GreminationGermeni normali  Normal seedlingsSeminţe tari  Hard seedsSeminţe proaspete  Fresh seedsGermeni anormali  Abnormal  seedlingsSeminţe moarte  Dead seeds
                       
      Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiza:    Analysis method:               SĂMÂNŢA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE CE                 SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS CE    Data:____________    Emitent:__________________    (denumirea, adresa, telefon/fax, c-mail) Director executiv,                                                   (nume, prenume, semnătura, ştampila)    Formular tip Ordin MADR nr.F. Formular-model "Buletin de analiză oficială"
      ROMÂNIA
      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
      Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)
      Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti
                             BULETIN DE ANALIZA OFICIALĂ NR:
  Operator economic (nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizaţie Registration number: Data eşantionării Esantionor oficiale Date of official Sampler sampling
  Specia Species Soiul (a se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category Numărul de referinţă al lotului Reference lot number
  Greutate lot Lot weight Număr ambalaje şi tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul Official label, series, number, type Tratamente efectuate Treated with: Data recepţie Număr analiza eşantion Analysis number Date of sample receiving
      Document de inspecţie în câmp nr.:
      Field inspecţion document no.:
      Agricultor multiplicator:
      Grower:
      Ţara de producţie:
      Country of production:
      REZULTATE ANALIZE:
      ANALYSIS RESULTS
    PURITATE/PURITY (% din greutate/weight)GERMINAŢIE/GERMINATION (% în număr/number)UMIDITATE  %  MOISTURE CONTENT
    Sămânţă pură  Pure seedsMaterii inerte  Inert matterSeminţe de alte specii plante  Other crop seedsGerminaţia totală  Total GerminationGermeni normali  Normal seedlingsSeminţe tari Hard seedsSeminţe proaspete  Fresh seedsGermeni anormali  Abnormal seedlingsSeminţe moarte  Dead seeds
                       
      Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiză:    Analysis method:    CONCLUZII    Data:    Emitent:__________________    (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,                                                   (nume, prenume, semnătura, ştampila)    Formular tip Ordin MADR nr.G. Formular-model "Document de însoţire pentru sămânţa necertificată final"
      ROMÂNIA
      Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
      Ministry of Agriculture and Rural Development
      Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor
      Naţional Inspecţion for Quality of Seeds
         DOCUMENT DE ÎNSOŢIRE PENTRU SĂMÂNŢA NECERTIFICATĂ FINAL Nr. ........./
                 ACCOMPANY DOCUMENT OF NOT FINALLY CERTIFIED SEED
  Specia/Species:
  Soiul/Variety:
  Categoria aprobată/Approved category:
  Sămânţa care a fost însămânţată şi ţara(le) de certificare Basic seed No/Country
  Nr. de referinţă al câmpului, Menţiuni: Reference number of field, Mentions
  Total suprafaţa: Entire area: Supraf. Aferentă cantităţii: Area coresponding of quantity:
  Cantitate recoltată/nr. ambalaje: Hervested quantity/No of packages:
  Numărul de generaţii ulterioare seminţei Baza: Number of next generation after Basic seed:
  Rezultatul inspecţiei în câmp: The field inspecţion result:
  Rezultatul analizei preliminare: Preliminary test result: Fără analiză/Missing analyze Nr. document anexat Data Doc number Date
     Data emiterii:
     Emitent/Issued by:
     Adresa:
     Tel./Fax: Inspector responsabil,
     E-mail:
  H. Formular-model "Declaraţie de reambalare sub supraveghere oficială a loturilor de sămânţă"    OPERATOR ECONOMIC    .................    Nr. .... din ....                   DECLARAŢIE DE REAMBALARE SUB SUPRAVEGHERE OFICIALĂ A LOTURILOR DE SĂMÂNŢĂ                                        (NOTIFICARE DE REAMBALARE)
    Nr. crt.Specia/SoiulCategoria de sămânţăNr. referinţă lotCantitate nr. amb. tip/greutate destinată reambalăriiTermen valabilitateCantitate nr. amb. tip/greutate rezultate după reambalareNr.  referinţă lot generatPerioada reambalăriiTermen valabilitateSe completează de către  ITCSMS/LCCSMS
    Nr. etichete, viniete eliberateSeria  etichete/viniere eliberate
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
  Operator economic prelucrător,                                 (numele şi prenumele, semnătura, ştampila)I. Formular-model "Atestat inspectori oficiali"          [SIGLĂ] MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE              INSPECŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR                                    ATESTAT                                   nr. _____    D-l/d-na ______________________ din cadrul ITCSMS/LCCSMS _________ a fostinstruit(ă) şi atestat(ă) ca inspector oficial pentru inspectarea culturilorsemincere din grupa:_________________________________________________________________________________________________________________________ .având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002, republicată.Inspectorul oficial are dreptul de control şi certificare în acest domeniu.    Atestatul este valabil 4 ani.                                       INCS,J. Formular-model "Document de calitate şi conformitate al furnizorului"    ROMÂNIA    FURNIZOR:    ÎNREGISTRAT Nr.:                      DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE                                AL FURNIZORULUI                             Nr. ..... data ......    Beneficiar................................
    Specia  
    Soiul  (se specifică dacă este modificat genetic şi codul de identificare)      
    Categoria biologică      
    Nr. de referinţă al lotului      
    Cantitatea livrată (kg)      
    Nr. de ambalaje şi tip      
    Document oficial de certificare a seminţei nr.      
    emitent .................... data ...............................      
    Etichete oficiale, seria şi nr. de la ............ până la ...........      
    Calitatea lotului: - puritate fizică:      
    - seminţe stranie nr./%      
    - umiditate %      
    - germinaţia totală %:      
    - masa a 1000 boabe:      
    - stare sanitară:      
    Alte determinări:      
    - Cold test:      
    Producător:      
    Ţara de producţie:      
      - Sămânţa tratată cu ....................................    - Termen de valabilitate (garanţie)......................    Menţiuni:    Sămânţa se livrează în condiţiile art. ... din Legea nr. 266/2002, repubicată.    Sămânţa corespunde pentru însămânţare conform prevederilor Ordin MADR nr. .....           Locul de depozitare - livrare_____________________    Furnizor..................................    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)                                   Beneficiar.........................                                   (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)    Formular tip Ordin MADR nr. ____________--------