LEGE nr. 37 din 21 martie 2011pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 24 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 21 iunie 2010, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, alineatele (1), (3) și (5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prin excepție de la prevederile art. 61 și 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2011 Ministerul Finanțelor Publice acordă unităților administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obținute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, cu termen de rambursare de maximum 5 ani, cu o perioadă de grație de un an, în limita sumei de 1.500.000 mii lei, pentru achitarea obligațiilor de plată restante înregistrate de acestea la data de 31 decembrie 2010 față de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv față de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, neachitate la data solicitării împrumutului. Perioada de acordare a împrumutului se stabilește în convențiile de împrumut încheiate cu unitățile administrativ-teritoriale...................................................................................................(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin obligații fiscale restante se înțelege totalitatea obligațiilor datorate de către operatorii economici la data de 31 decembrie 2010 și neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale...................................................................................................(5) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.2. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Împrumuturile contractate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență nu intră sub incidența limitelor stabilite pe anul 2011 pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile administrativ-teritoriale.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Direcțiile generale ale finanțelor publice județene/a municipiului București/Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, eliberează certificatele de atestare fiscală solicitate de unitățile administrativ-teritoriale pentru operatorii economici, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Certificatele de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidența pe plătitor a organului fiscal competent, cuprind creanțele fiscale exigibile, existente în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitate până la data eliberării acestora, și au o valabilitate de 60 de zile de la data eliberării.4. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) În situația în care unitatea administrativ-teritorială, respectiv subdiviziunea acesteia, după caz, are calitatea atât de debitor pentru obligațiile de plată restante înregistrate de aceasta față de operatorii economici furnizori de bunuri, servicii și lucrări, precum și față de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, la data de 31 decembrie 2010 și neachitate la data solicitării, cât și de creditor pentru creanțele fiscale restante către bugetul local al acesteia la data de 31 decembrie 2010 și neachitate la data solicitării, poate opera stingerea obligațiilor respective potrivit procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul IIPentru sumele neutilizate și virate integral în contul Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile alin. (5) și (6) ale art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2010, unitățile administrativ-teritoriale nu datorează dobândă. Dobânda și dobânda de întârziere virate de unitățile administrativ-teritoriale pentru aceste sume în contul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv în bugetul Trezoreriei Statului, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se restituie.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 21 martie 2011.Nr. 37.---------