LEGE nr. 36 din 21 martie 2011privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59 din 27 mai 2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) În termen de maximum 10 zile de la data sesizării, comisia de disciplină corespunzătoare poate dispune clasarea sau, după caz, efectuarea cercetării disciplinare.2. La articolul II punctul 3 articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea exercitării acțiunii disciplinare, cercetarea disciplinară este obligatorie.3. La articolul II punctul 3 articolul 46, alineatele (9) și (12)-(14) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Cercetarea disciplinară se efectuează în termen de 30 de zile de la data dispunerii acesteia, cu excepția situației în care intervine suspendarea. Comisia de disciplină poate dispune prelungirea termenului cu cel mult 30 de zile, dacă există motive întemeiate care justifică această măsură..................................................................(12) În cazul în care comisia de disciplină consideră că exercitarea acțiunii disciplinare nu se justifică, dispune clasarea. Rezoluția comisiei de disciplină dispusă în condițiile alin. (1) sau, după caz, în condițiile prezentului alineat se comunică persoanelor indicate la art. 45^1 alin. (4).(13) Rezoluția de clasare dispusă în condițiile alin. (1) sau, după caz, în condițiile alin. (12) poate fi atacată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de persoana indicată la art. 45^1 alin. (1) și de persoana vizată.(14) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termenul de prescripție de cel mult un an de la data la care fapta a fost cunoscută de Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii faptei.4. La articolul II punctul 6 articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii față de care se exercită acțiunea disciplinară nu participă în calitate de membru ales la lucrările secției în care se judecă acțiunea disciplinară.5. La articolul II punctul 9 articolul 61, alineatul (3^5) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^5) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari își păstrează drepturile și sunt supuși obligațiilor, interdicțiilor și incompatibilităților ce revin judecătorilor și procurorilor. Perioada în care judecătorul sau procurorul este inspector judiciar în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime în funcția de judecător sau procuror.6. La articolul III, alineatul (2) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IOAN CHELARU
  București, 21 martie 2011.Nr. 36.