HOTĂRÂRE nr. 22 din 21 martie 2011privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011    În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) şi ale art. 67 din Constituţia României, republicată,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Senatul se organizează şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Constituţiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale prezentului regulament."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Senatul nou-ales se întruneşte în locul, ziua şi la ora stabilite prin decretul de convocare emis de Preşedintele României, în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Constituţia României, republicată."3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Numărul senatorilor care sunt propuşi în Comisia de validare de fiecare partid, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţă politică sau alianţă electorală trebuie să reflecte configuraţia politică a Senatului rezultată din alegeri şi se stabileşte prin negocieri realizate de reprezentanţii acestora."4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator în cazul în care constată că alegerea acestuia s-a făcut prin încălcarea dispoziţiilor legii electorale privind candidatura sau obţinerea mandatului, precum şi în cazul în care există o hotărâre definitivă şi irevocabilă privind săvârşirea de către senatorul în cauză a unei infracţiuni legate de derularea procesului electoral."5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Comisia de validare întocmeşte un raport în care nominalizează senatorii pentru care propune validarea sau invalidarea mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare."6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Hotărârea privind validarea sau invalidarea alegerii senatorilor se adoptă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."7. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Grupurile parlamentare îşi aleg un lider, un număr de 2 până la 4 vicelideri, în funcţie de caz, şi un secretar. La începutul fiecărei sesiuni ordinare, conducerea grupurilor parlamentare este anunţată în plenul Senatului."8. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) prezintă Senatului, la începutul fiecărei sesiuni parlamentare, denumirea grupului, precum şi componenţa sa numerică şi nominală;".9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În funcţie de posibilităţi, Biroul permanent asigură logistică şi senatorilor care nu sunt afiliaţi la niciun grup parlamentar."10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) După constituirea legală a Senatului, se aleg preşedintele Senatului şi ceilalţi membri ai Biroului permanent."11. La articolul 24, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor prezenţi. (3) Dacă niciun candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toţi candidaţii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat şi toţi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număr egal de voturi. Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut votul majorităţii senatorilor prezenţi."12. La articolul 24, alineatul (4) se abrogă.13. La articolul 26, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Numărul de reprezentanţi în Biroul permanent ai fiecărui grup parlamentar, în care se include şi preşedintele Senatului, trebuie să respecte ponderea numărului de senatori ai fiecărui grup faţă de numărul total de senatori, la începutul fiecărei sesiuni ordinare. (3) În cazul în care nu se ajunge la un acord în cel mult 3 zile, problemele rămase în divergenţă se supun plenului Senatului, care decide prin votul majorităţii senatorilor prezenţi."14. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.15. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Propunerile nominale pentru funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor repartizate se anunţă în plenul Senatului de către liderii grupurilor parlamentare respective. Lista candidaţilor propuşi pentru funcţiile din Biroul permanent se supune în întregime votului Senatului şi se aprobă cu votul majorităţii senatorilor prezenţi."16. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Biroul permanent se convoacă de preşedintele Senatului sau la solicitarea a cel puţin 5 dintre ceilalţi membri ai săi ori a unui grup parlamentar."17. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Secretarii Senatului au următoarele atribuţii:".18. La articolul 67, litera d) se abrogă.19. La articolul 76, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Orice comisie permanentă poate iniţia o anchetă parlamentară, în limitele competenţelor sale materiale, cu aprobarea Senatului."20. La articolul 76, alineatul (6) se abrogă.21. La articolul 79, alineatele (1) şi (2) se abrogă.22. Articolul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 137. - (1) Votul final priveşte ansamblul reglementării în forma rezultată din dezbaterea pe articole de către Senat a proiectului de lege sau a propunerii legislative. (2) Votul final poate avea loc într-o şedinţă consacrată acestui scop, de regulă în ziua de miercuri, ora 12,00, conform programului de activitate aprobat. În cazul în care, până la data şedinţei de vot final, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a încheiat, votul final se amână de drept."23. La articolul 170, alineatul (2) se abrogă.24. La articolul 177 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la societăţi comerciale, inclusiv la bănci ori la alte instituţii de credit, la societăţi de asigurare şi la cele financiare, precum şi în instituţii publice;".25. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Calitatea de senator este incompatibilă cu calitatea de membru cu drepturi depline în Parlamentul European."26. Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 179. - (1) Senatorul care se află în una dintre incompatibilităţile prevăzute la art. 177 sau în alte legi speciale va informa în scris, în termen de 15 zile, Biroul permanent despre această situaţie. (2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), senatorul va opta între mandatul de deputat sau de senator şi funcţia ori funcţiile incompatibile, demisionând potrivit opţiunii sale. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă nu şi-a exprimat opţiunea, senatorul este considerat demisionat de drept. Situaţia se aduce la cunoştinţa plenului Senatului, care constată demisia de drept. Hotărârea de constatare a demisiei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."27. Articolul 180 se abrogă.28. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 182. - Orice stare de incompatibilitate survenită în timpul exercitării mandatului de parlamentar trebuie adusă la cunoştinţa Biroului permanent, în scris, şi în termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia."29. Articolele 189-191 şi 193 se abrogă.30. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru lucrările Senatului, ale comisiilor şi pentru unele activităţi ale serviciilor Senatului se pot folosi stagiari. Activitatea de voluntariat se desfăşoară potrivit legii şi hotărârii Biroului permanent."Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 21 martie 2011.Nr. 22.-----