HOTĂRÂRE nr. 227 din 9 martie 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea unei unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Mureş, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 22 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu nr. 50. (2) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se reorganizează în Centrul pentru boli cardiovasculare şi transplant, structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. (3) Conducerea activităţii Centrului pentru boli cardiovasculare şi transplant se asigură de către un medic şef centru, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic şef de secţie.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare şi auxiliar sanitar aparţinând Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş şi se consideră transferat. (2) Personalul tehnico-economico-administrativ şi de întreţinere aparţinând Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare şi se consideră transferat.  +  Articolul 4Patrimoniul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă pct. 17 din anexa nr. 2 lit. A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" pct. II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. crt. 21 din anexa "Lista unităţilor sanitare de interes public naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 9 martie 2011.Nr. 227_________