NORMĂ din 29 august 2005 (**actualizată**)sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală*)(actualizată până la data de 17 martie 2011**)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Aprobată de Ordinul nr. 80/2005, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 822 din 12 septembrie 2005.----------------**) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 822 bis din 12 septembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 martie 2011, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 273 din 17 noiembrie 2006; ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009; ORDINUL nr. 12 din 7 martie 2011.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009, documentele de mişcare care sunt în circulaţie în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 80/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 şi 822 bis din 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează până la epuizarea acestora, conform seriilor alocate de Direcţia generală sanitară veterinară, dar nu mai târziu de 1 iunie 2009.  +  Articolul 1În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, deşeurile de origine animala sunt subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, asa cum sunt ele definite în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 26 noiembrie 2003.  +  Articolul 2 (1) Persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman trebuie să păstreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, destinaţia acestora, transportatorul şi documentele insotitoare, precum şi sa întocmească şi sa completeze registre în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1. (2) Registrele se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru. (3) În cazul crescătorilor individuali de animale şi a persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor comerciale, registrul prevăzut la alin. (1) va fi întocmit, completat şi centralizat prin grija consiliului local de pe a cărui raza teritorială sunt expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Articolul 3 (1) Persoanele fizice sau juridice care receptioneaza subproduse animale ce nu sunt destinate consumului trebuie să păstreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, provenienţă acestora, transportatorul, documentele insotitoare, modul de procesare şi, după caz, destinaţia acestora şi trebuie să întocmească şi sa completeze registre în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2. (2) Registrele se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru.  +  Articolul 4 (1) Persoanele fizice sau juridice care realizează neutralizarea prin incinerare/coincinerare sau procesare/prelucrare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman trebuie să păstreze evidente cu privire la tipul acestora, cantitatea, documentele insotitoare, modul de neutralizare, data şi, după caz, sarja/lotul, precum şi, pentru materiile sau produsele rezultate, destinaţia, transportatorul şi documentele insotitoare şi trebuie să întocmească şi sa completeze registre în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3. (2) Registrele se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru.  +  Articolul 5 (1) Persoanele fizice sau juridice care receptioneaza animale moarte din speciile bovine, ovine/caprine, suine sau cabaline au obligaţia sa păstreze evidente cu privire la numărul de identificare al animalelor, documentele insotitoare, categoria de subproduse în care se încadrează, date referitoare la analizele de laborator solicitate, sarja/lotul de procesare şi, după caz, destinaţia acestora şi trebuie să întocmească şi sa completeze registre în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4. (2) Registrele se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru.  +  Articolul 6Registrele prevăzute la art. 2 - 5 vor fi păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi vor fi prezentate autorităţilor responsabile cu inspecţia şi controlul, potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) Orice transport de subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman trebuie însoţit de documentul/documentele de mişcare al/ale subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman, prevăzut/prevăzute în anexa nr. 5 [5a), 5b), 5c) şi 5d)]. (2) Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman va fi completat după cum urmează: a) la secţiunea 1, de către expeditor; b) la secţiunea a 2-a, de către transportator; c) la secţiunea a 3-a, de către destinatar/primitor. (3) Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman este completat în 4 exemplare - un original, 2 copii şi matca, care sunt distribuite după cum urmează: a) Partea I - "Original - exemplarul primitorului" rămâne la destinatar după ce acesta completează secţiunea a 3-a pe toate cele trei copii ale documentului de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman (partea I, a II-a şi a III-a); b) Partea a II-a - "Copia transportatorului" rămâne la transportator; c) Partea a III-a - "Copia primitorului pentru a fi retransmisa expeditorului" este transmisă expeditorului prin grija destinatarului; d) Matca se păstrează la expeditor după ce sunt completate secţiunile 1 şi a 2-a pe toate cele 4 exemplare ale documentului de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman. (4) Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzător situaţiilor prevăzute la alin. (3) trebuie păstrat minimum 2 ani la fiecare punct de lucru implicat. (5) În cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor comerciale, Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman (Matca şi Partea a III-a) va fi arhivat şi păstrat de către consiliul local de pe a cărui raza teritorială sunt expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Articolul 8 (1) Subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman sau materiile obţinute din procesarea acestora care urmează a fi expediate sau transferate în orice fel între diferiţi destinatari sau către puncte de lucru ale destinatarului trebuie supuse certificării sanitare veterinare. În acest sens se va emite un Certificat sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. (2) La punctul 4 din certificatul prevăzut la alin. (1) se înscriu următoarele: a) incinerare/coincinerare directa; b) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria I sau II de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman; c) procesare într-o unitate de neutralizare aprobată pentru categoria III de subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman; d) procesate într-o unitate de prelucrare tehnica (se va preciza clar utilizarea tehnica); e) utilizata în conformitate cu derogările prevăzute la cap. V al Normei sanitare veterinare, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 723/2003 (se va preciza clar derogarea utilizata); f) îngropare în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005; g) altele (cu precizarea clara a modului de neutralizare/utilizare şi a bazei legale). (3) Certificatul va fi emis în doua exemplare, original şi copie. Copia va rămâne la medicul veterinar emitent, care va tine şi un registru de certificate emise. Originalul va însoţi subprodusele până la destinaţie/primitor şi va trebui indosariat şi păstrat împreună cu documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzător timp de minimum 2 ani.  +  Articolul 9 (1) Vehiculele sau containerele care transporta subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman sau materiile obţinute din procesarea acestora trebuie să fie însoţite la încărcare de o Declaraţie de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului, în conformitate cu modelul prevăzut la anexa nr. 7. (2) Declaraţia de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului este completată de responsabilul unităţii care a realizat curăţirea şi dezinfecţia vehiculului/containerului, în dublu exemplar. Originalul însoţeşte vehiculul sau containerul la încărcare, iar copia se retine de emitent. (3) Declaraţia în original va însoţi vehiculul/containerul încărcat cu subproduse animale care nu sunt destinate consumului uman până la descărcarea acestuia, documentul fiind păstrat de destinatarul/primitorul încărcăturii împreună cu Certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman şi cu Documentul de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt destinate consumului uman corespunzător, timp de minimum 2 ani.  +  Articolul 10 (1) Documentul de mişcare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman/produselor procesate va fi tipărit în topuri autocopiative (original, 2 copii şi matcă), înseriate în sistem unic, de către unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală, activitate concesionată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în baza Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare. (2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, unităţile de neutralizare sunt reprezentate de toate tipurile de unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002. (3) Unităţile de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman solicită în scris Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor numerele necesare pentru înserierea în regim unic a documentelor de mişcare prevăzute la alin. (1). (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va transmite prin adresă scrisă numerele alocate în termen de maximum 15 zile de la data primirii solicitării. (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică: a) unităţilor de procesare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate generatoare de subproduse de origine animală; aceste unităţi au însă obligaţia de a solicita documentul de mişcare prevăzut la alin. (1) pentru transportul produselor procesate către diferiţi destinatari, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009; b) unităţilor de incinerare, compostare, biogaz care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate generatoare de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cât şi pentru unităţile producătoare de hrană pentru animale de companie care folosesc numai proteine animale procesate pentru producţia de hrană destinată animalelor de companie. (6) Unităţile de procesare care sunt situate pe acelaşi amplasament cu o unitate de abatorizare şi care utilizează derogarea menţionată la pct. 1 lit. (a) din secţiunea 1 cap. I din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menţionată au obligaţia aplicării prevederilor alin. (1) şi (3). (7) Transportatorii independenţi de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman/produse procesate, care au încheiat, în condiţiile legii, un contract de prestări servicii pentru transportul acestora cu o unitate de neutralizare autorizată sanitar veterinar, vor efectua transportul în baza documentului de mişcare pentru subprodusele de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman emis de unitatea de neutralizare. (8) Unitatea de neutralizare menţionată la alin. (7) are obligaţia notificării listei actualizate a transportatorilor independenţi cu care a încheiat contract de prestări servicii la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea.----------------Art. 10 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 12 din 7 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 17 martie 2011.  +  Articolul 11 (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor asigura tipărirea, înscrierea în regim unic şi distribuirea către medicii veterinari a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman. (2) În termen de 5 zile de la publicarea prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor solicita în scris Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va repartiza prin adresa scrisă numerele alocate. (4) Direcţia generală de inspecţii şi coordonare PIF va solicita, în scris, direcţiei responsabile din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor numerele necesare pentru înserierea în regim unic a certificatelor sanitar-veterinare pentru subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman, destinate utilizării în posturile de inspecţie la frontieră.------------Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 273 din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 20 decembrie 2006.  +  Articolul 12 (1) Registrele prevăzute în anexele nr. 1-4 vor fi tipărite de către persoanele fizice sau juridice, care trebuie să păstreze evidente în conformitate cu prevederile art. 2-5. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) vor fi şnuruite, numerotate pe fiecare pagina şi stampilate pe ultima pagina, sub semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice responsabile.  +  Articolul 13 (1) Declaraţia de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului va fi tiparita şi inseriata în sistem unic, în topuri cuprinzând original şi copie, de către fiecare unitate autorizata şi/sau aprobată, în condiţiile legii, pentru activitatea de curăţire şi dezinfecţie. (2) Unităţile prevăzute la alin. (1) vor solicita în scris direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pe a carei raza de activitate funcţionează unitatea sau punctul de lucru aprobat pentru activitatea de curăţire şi dezinfecţie numerele necesare pentru înscrierea în regim unic a declaraţiilor de curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului prevăzute la alin. (1). (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza prin adresa scrisă numerele alocate.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice sau juridice care produc sau generează în vreun fel subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman au obligaţia întocmirii şi transmiterii unor raportări trimestriale, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8. (2) Raportarile trimestriale se întocmesc şi se transmit prin grija persoanelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare perioadei de raportare, la direcţia sanitar-veterinara şi pentru siguranţa alimentelor teritorială şi la direcţia generală pentru agricultura şi dezvoltare rurală teritorială, care are obligaţia întocmirii şi transmiterii la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a evidentelor statistice. Persoana care raportează are sarcina probarii transmiterii. (3) Raportarea trimestriala se întocmeşte şi se păstrează separat pentru fiecare punct de lucru timp de 5 ani. (4) Raportarea trimestriala se întocmeşte şi în cazul în care nu s-au generat subproduse animale ce nu sunt destinate consumului uman în perioada de raportare. (5) În cazul crescătorilor individuali de animale şi al persoanelor fizice care deţin animale ce nu sunt destinate activităţilor comerciale, raportarea trimestriala prevăzută la alin. (1) va fi întocmită, transmisă şi arhivata centralizat, prin grija consiliului local de pe a cărui raza teritorială au fost expediate subprodusele animale ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Articolul 15 (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia ca până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare sa centralizeze şi să raporteze la Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara în format electronic raportarea trimestriala, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8. În coloana 0 (Nr. crt.) vor fi trecute toate raportarile recepţionate de pe raza teritorială a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor respective. (2) Institutul de Igiena şi Sănătate Publică Veterinara va asigura centralizarea acestora, întocmind situaţia pe întreaga ţara, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 8. (3) Situaţia centralizata în conformitate cu alin. (2) va fi transmisă către Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor până pe data de 28 a lunii următoare perioadei de raportare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa 1la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor  +  Anexa 2    la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor           Model registru de evidenta a transporturilor de subproduse           animale ce nu sunt destinate consumului uman recepţionate*Font 7*┌────┬────┬────┬─────┬──────┬──────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬──────┐│ │ │ │ │Expe- │Trans-│ Nr. de animale/specia │ Cantitate │ Mod de procesare │Trans-││ │ │ │ │ditor │porta-│ │ - to - │ │mitere││ │ │ │Cer- │ │tor │ │ │ │către ││ │ │ │tifi-│ │ │ │ │ │terţi ││ │ │ │cat │ │ ├───┬────┬────┬───┬───┬─────┬─────┬──────┬───┬─────┼────────┬────┼──────┬─────┬────┬─────┼──────┤│ │ │Doc.│sani-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nume-│ Cat. │ │Desti-│ │ │ │Nr./ ││ │Data│mis-│tar │Se va │Se va │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rele │ 1 + 2 │ │natia │ │ │ │data ││Nr. │re- │care│vete-│com- │com- │ │Ovi-│ │ │ │ │ │ │ │de ├───┬────┤ │mate- │ │Data│ │trans-││Crt.│cep-│ │rinar│pleta:│pleta:│Bo-│ne/ │Sui-│Eq-│Pa-│ A. │ A. │ │Nr.│iden-│ │ │Cat.│riale-│Modul│pro-│ │por- ││ │tiei│Nr./│ ├──────┼──────┤vi-│Ca- │ ne │vi-│sa-│Blana│Comp.│Altele│to-│tifi-│ │ │ 3 │lor în│ de │ce- │Sarja│tului ││ │ │data│ │Expe- │Trans-│ne │pri-│ │ne │ri │ │ │ │tal│care │ │Din │ │con- │pro- │sa- │ │către ││ │ │ │ │ditor │por- │ │ ne │ │ │ │ │ │ │ │pen- │To-│care│ │formi-│ce- │rii/│ │alta ││ │ │ │Nr./ │ │tator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tru │tal│SRM │ │tate. │sare │neu-│ │uni- ││ │ │ │data │Apro- │Numa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │car- │ │ │ │cu │ │tra-│ │tate ││ │ │ │ │barea │rul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │case-│ │ │ │pct.4 │ │li- │ │ ││ │ │ │ │sani- │inma- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │le de│ │ │ │al │ │za- │ │Numa- ││ │ │ │ │ţara │tricu-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ani- │ │ │ │certi-│ │rii │ │rul de││ │ │ │ │vete- │lare a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │male │ │ │ │fica- │ │ │ │inma- ││ │ │ │ │rinara│mijlo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │re- │ │ │ │tului │ │ │ │tricu-││ │ │ │ │ │cului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cep │ │ │ │vete- │ │ │ │lare ││ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tio- │ │ │ │rinar │ │ │ │al ││ │ │ │ │ │trans-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │nate │ │ │ │ │ │ │ │vehi- ││ │ │ │ │ │port │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(car-│ │ │ │ │ │ │ │cu- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │case)│ │ │ │ │ │ │ │lului ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │apro- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bare │├────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼───┼─────┼───┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼───┼─────┼───┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼───┼─────┼───┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼───┼─────┼───┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼───┼────┼────┼───┼───┼─────┼─────┼──────┼───┼─────┼───┼────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┴───┴────┴────┴───┴───┴─────┴─────┴──────┴───┴─────┴───┴────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┴──────┘  +  Anexa 3    la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor      Model registru de evidenta a neutralizarii/procesarii subproduselor                  animale ce nu sunt destinate consumului uman*Font 7*┌────┬────┬────┬────┬────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────┐│ │ │ │ │ │ Tipul de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ subproduse │ │ │ ││ │ │ │ │ │ sau materii │ │ Destinaţia materiilor sau │ ││ │ │ │ │ │ rezultate │ Modalitatea de neutralizare │ produselor rezultate în urma │ ││ │ │ │Nr./│ │ în urma │ │ procesarii/neutralizarii │ ││ │ │ │data│ │ procesarii │ │ │ ││ │ │ │Doc.│ │subproduselor │ │ │ ││ │ │ │mis-│ ├────┬────┬────┼─────┬─────┬────┬────┬───┬───┬─────┬────┼──────────┬──────────────┬──────┬──────┤ ││ │ │Nr. │care│Can-│ │ │ │Meto-│ │ │ │ │ │Can- │ │Destinatar│Transportator │ │ │ ││ │ │sar-│care│ti- │ │ │ │da de│Tipul│ │Re- │ │ │ti- │Re- │ │ │ │ │ ││Nr. │Data│jei/│au │ta- │ │ │ │neu- │de │Can-│zul-│ │ │ta- │zul-│ Se va │ Se va │ │ │ ││Crt.│ │lo- │în- │tea │ │ │ │tra- │pro- │ti- │ta- │ │ │tea │ta- │completa: │ completa: │ │Indi- │Ob- ││ │ │tu- │so- │ │ │ │ │li- │dus │ta- │tele│ │Co-│de │tele│ │ Nr./data │Certi-│catia │ser-││ │ │lui │tit │ │Cat.│Cat.│Cat.│zare │re- │tea │ana-│În-│în-│ce- │ana-│Destinatar│transportului │ficat │conf. │va- ││ │ │de │sub-│ │ 1 │ 2 │ 3 │prin │zul- │de │li- │ci-│ci-│nusa │li- │ │ │sani- │ pct. │tii ││ │ │neu-│pro-│ │ │ │ │pro- │tat │pro-│ze- │ne-│ne-│sau │ze- │Aprobarea │Transportator │ tar │ 4 │ ││ │ │tra-│du- │ │ │ │ │ce- │din │dus │lor │ra-│ra-│alte │lor │san. Vet. │ │vete- │ din │ ││ │ │li- │sele│ │ │ │ │sare │pro- │re- │e- │re │re │re- │e- │ │ Numărul de │rinar │Certi-│ ││ │ │zare│din │ │ │ │ │sau │ce- │zul-│fec-│ │ │zi- │fec-│ │înmatriculare │ │ficat │ ││ │ │ │sar-│ │ │ │ │moda-│sare │tata│tu- │ │ │duuri│tu- │ │al vehiculului│ │ │ ││ │ │ │ja │ │ │ │ │lita-│ │ │ate │ │ │ra- │ate │ │ Nr. de │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tea │ │ │ │ │ │mase │ │ │ aprobare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │uti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │zare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼───┼─────┼────┼──────────┼──────────────┼──────┼──────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴───┴───┴─────┴────┴──────────┴──────────────┴──────┴──────┴────┘  +  Anexa 4    la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor          Model registru de evidenta a animalelor moarte recepţionate*Font 7*┌────┬──────┬───────┬──────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────┐│ │ │Nr. de │Certi-│Nr./data │ Categoria │Documentul│ │ Data │ │ │ │ │ ││ │ │identi-│ficat │ Doc. │ de │prin care │Buletinul│confirmării │Persoana │ Sarja în │Destinaţia│ Documentele │Ob- ││ │ │ficare │sani- │ mişcare │subproduse │ se │ de │mortalitatii│ care a │ care a │ în cazul │ insotitoare │ser-││Nr. │Specia│a ani- │tar │ care au │în care se │ solicita │ analiza │în sistemul │confirmat│ fost │ în care │ ale │va- ││Crt.│ │malu- │vete- │ însoţit │încadrează │ analize │ pt. TSE │ de │mortali- │ procesat │ nu se │transportului│tii ││ │ │lui │rinar │ sub- ├─────┬─────┤pentru TSE│ (Nr./ │identificare│tatea │ şi data │proceseaza│ │ ││ │ │ │ │produsele│Cat. │Cat. │(Nr./data)│ data) │a animalelor│ │procesarii│în unitate│ │ ││ │ │ │ │ │ 1 │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────┼───────┼──────┼─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────┴───────┴──────┴─────────┴─────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────┘  +  Anexa 5a)  +  Anexa 5a)    la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor         Document de mişcare a subproduselor animale ce nu sunt                       destinate consumului uman           Partea I: Original - exemplarul destinatarului          (Trebuie să se păstreze la destinatar 2 ani.)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SECŢIUNEA 1. (Se completează de expeditor) Seria......... Nr. ....... Data: ......... ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele expeditorului/unitatea │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării/înregistrării expeditorului│.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa expeditorului │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... ││ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria││materialelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ I │ ││Carcase ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Piei/Pene │ │ │ │ │ │ │ II │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤│Oase │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ││Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ ││ - Tone - │ │ SRM (To) │ ││ └──────┘ └─────────────┤│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numerele de identificare│ ││(numai pt. cadavre) │ ││ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ ││animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ ││ ├─────────────────────────┤│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ ││ └─────────────────────────┤│ ││Numele şi adresa unităţii ................... ││ ││Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: ││pentru expeditor: ................ ............. ........................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 2. (Se completează de transportator) ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────┬───────────────────────┤│Persoana de contact │ Telefon │ Fax │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1 a fost colectat de la expeditor şi urmează a ││fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 │├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Autorizaţia de │Nr. declaraţiei de curăţare şi││.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ ││ │ │..................... │containerului: ...............│├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤│Numele persoanei care semnează Semnătura ││pentru transportator (şoferului sau delegatului): ││(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 3. (Se completează de destinatar/primitor) │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│Numele destinatarului │...................... │├───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al │...................... ││destinatarului └─────────────────────────────────────────────────┤│Subsemnatul confirm ca materialul descris la secţiunea 1 a fost recepţionat la unitatea ││menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2, în conformitate cu││prevederile Regulamentului CE 1774/2002. ││ ││ Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1[], categoria 2[], categoria││ 3[]; incinerare[]; biogaz[]; compostare[]; depozitare intermediară: categoria 1[], categoria││ 2[], categoria 3[]; depozitare produse procesate: categoria 1[], categoria 2[], categoria ││ 3[]; unitate tehnică []; unitate hrană animale de companie []; utilizator subproduse de ││ de origine animală: categoria 1[], categoria 2[], categoria 3[]; utilizator făină proteică ││ ca ameliorator de sol: categoria 2[], categoria 3[]; rampa de gunoi (conform Directivei de ││ mediu nr. 1999/31)[]; unitate de combustie a grăsimilor []; coincinerare []; unitate ││ biodiesel [] ││ ││ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila ││semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ........... │└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘------------Anexa 5a) la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009.  +  Anexa 5b)la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorDocument de mişcare a subproduselor animale ce nu suntdestinate consumului umanPartea II: Copia transportatorului(Trebuie păstrată de transportator 2 ani.)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SECŢIUNEA 1. (Se completează de expeditor) Seria......... Nr. ....... Data: ......... ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele expeditorului/unitatea │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării/înregistrării expeditorului│.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa expeditorului │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... ││ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria││materialelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ I │ ││Carcase ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Piei/Pene │ │ │ │ │ │ │ II │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤│Oase │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ││Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ ││ - Tone - │ │ SRM (To) │ ││ └──────┘ └─────────────┤│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numerele de identificare│ ││(numai pt. cadavre) │ ││ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ ││animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ ││ ├─────────────────────────┤│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ ││ └─────────────────────────┤│ ││Numele şi adresa unităţii ................... ││ ││Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila exp.: ││pentru expeditor: ................ ............. ........................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 2. (Se completează de transportator) ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────┬───────────────────────┤│Persoana de contact │ Telefon │ Fax │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1 a fost colectat de la expeditor şi urmează a ││fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 │├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Autorizaţia de │Nr. declaraţiei de curăţare şi││.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ ││ │ │..................... │containerului: ...............│├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤│Numele persoanei care semnează Semnătura ││pentru transportator (şoferului sau delegatului): ││(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 3. (Se completează de destinatar/primitor) │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│Numele destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al │...................... ││destinatarului └─────────────────────────────────────────────────┤│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1 a fost recepţionat la unitatea ││menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2, în conformitate cu││prevederile Regulamentului CE 1774/2002. ││ ││ Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1[], categoria 2[], categoria││ 3[]; incinerare[]; biogaz[]; compostare[]; depozitare intermediară: categoria 1[], categoria││ 2[], categoria 3[]; depozitare produse procesate: categoria 1[], categoria 2[], categoria ││ 3[]; unitate tehnică []; unitate hrană animale de companie []; utilizator subproduse de ││ de origine animală: categoria 1[], categoria 2[], categoria 3[]; utilizator făină proteică ││ ca ameliorator de sol: categoria 2[], categoria 3[]; rampa de gunoi (conform Directivei de ││ Mediu nr. 1999/31)[]; unitate de combustie a grăsimilor []; coincinerare []; unitate ││ biodiesel [] ││ ││ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila ││semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ........... │└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘------------Anexa 5b) la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009.  +  Anexa 5c)la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorDocument de mişcare a subproduselor animale ce nu suntdestinate consumului umanPartea III: Copia primitorului pentru a fi retransmisă expeditorului(Trebuie retransmisă expeditorului şi păstrată de acesta 2 ani.)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SECŢIUNEA 1. (Se completează de expeditor) Seria......... Nr. ....... Data: ......... ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele expeditorului/unitatea │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării/înregistrării expeditorului│.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa expeditorului │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... ││ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria││materialelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ I │ ││Carcase ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Piei/Pene │ │ │ │ │ │ │ II │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤│Oase │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ││Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ ││ - tone - │ │ SRM (to) │ ││ └──────┘ └─────────────┤│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numerele de identificare│ ││(numai pt. cadavre) │ ││ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ ││animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ ││ ├─────────────────────────┤│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ ││ └─────────────────────────┤│ ││Numele şi adresa unităţii ................... ││ ││Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila expeditorului││pentru expeditor: ................ ............. ........................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 2. (Se completează de transportator) ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────┬───────────────────────┤│Persoana de contact │ Telefon │ Fax │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1 a fost colectat de la expeditor şi urmează a ││fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 │├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Autorizaţia de │Nr. declaraţiei de curăţare şi││.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ ││ │ │..................... │containerului: ...............│├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤│Numele persoanei care semnează Semnătura ││pentru transportator (şoferului sau delegatului): ││(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 3. (Se completează de destinatar/primitor) │├───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│Numele destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa destinatarului │...................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al │...................... ││destinatarului └─────────────────────────────────────────────────┤│Subsemnatul confirm că materialul descris la secţiunea 1 a fost recepţionat la unitatea ││menţionată a destinatarului de la transportatorul prevăzut la secţiunea 2, în conformitate cu││prevederile Regulamentului CE 1774/2002. ││ ││ Profilul de activitate al destinatarului: procesare: categoria 1[], categoria 2[], categoria││ 3[]; incinerare[]; biogaz[]; compostare[]; depozitare intermediară: categoria 1[], categoria││ 2[], categoria 3[]; depozitare produse procesate: categoria 1[], categoria 2[], categoria ││ 3[]; unitate tehnică []; unitate hrană animale de companie []; utilizator subproduse de ││ de origine animală: categoria 1[], categoria 2[], categoria 3[]; utilizator făină proteică ││ ca ameliorator de sol: categoria 2[], categoria 3[]; rampa de gunoi (conform Directivei de ││ Mediu nr. 1999/31)[]; unitate de combustie a grăsimilor []; coincinerare []; unitate ││ biodiesel [] ││ ││ ┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│Numele persoanei care │ │Semnătura şi ştampila ││semnează pentru destinatar │...........................│destinatarului: ........... │└────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘------------Anexa 5c) la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009.  +  Anexa 5d)la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorDocument de mişcare a subproduselor animale ce nu suntdestinate consumului umanPartea IV: Matca(Rămâne la expeditor. Se păstrează împreună cuPartea III după recepţionarea acesteia.)*Font 8*┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│SECŢIUNEA 1. (Se completează de expeditor) Seria......... Nr. ....... Data: ......... ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele expeditorului/unitatea │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Nr. autorizării/înregistrării expeditorului│.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa expeditorului │.................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa punctului de lucru al exp. │.................... ││ ┌──────┬───────┬──────┬──────┼────────┬────────┬───────────────────────────────┤│Descrierea │ Bov. │ Ov./c │ Sui. │ Eqv. │ Păsări │ Altele │ Tone Materii de categoria││materialelor │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ┌─────────┤│Cadavre/ │ │ │ │ │ │ │ I │ ││Carcase ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Piei/Pene │ │ │ │ │ │ │ II │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ├─────────┤│Organe │ │ │ │ │ │ │ III │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── └─────────┤│Oase │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──────┼───────┼──────┼──────┼────────┼────────┼────── ││Altele │ │ │ │ │ │ │ ││ └──────┴───────┴──────┴──────┴────────┴────────┼──────┬──────────┬─────────────┤│ Cantitatea totală de subproduse │ │ Din care │ ││ - tone - │ │ SRM (to) │ ││ └──────┘ └─────────────┤│ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numerele de identificare│ ││(numai pt. cadavre) │ ││ └──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤│Nr. certificatului veterinar pentru transmiterea subproduselor │ ││animale ce nu sunt destinate consumului uman: │ ││ ├─────────────────────────┤│Destinaţia materialelor (în conformitate cu pct. 4 din certificat) │ ││ └─────────────────────────┤│ ││Numele şi adresa unităţii ................... ││ ││Numele persoanei care semnează Semnătura şi ştampila expeditorului││pentru expeditor: ................ ............. ........................... │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│SECŢIUNEA 2. (Se completează de transportator) ││ ┌─────────────────────────────────────────────────┤│Numele transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│Adresa transportatorului │....................... ││ ├─────────────────────────┬───────────────────────┤│Persoana de contact │ Telefon │ Fax │├───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┤├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Declaraţie: Materialul descris la secţiunea 1 a fost colectat de la expeditor şi urmează a ││fi livrat la destinatar în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1774/2002 │├─────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────┤│Mijlocul de transport│Nr. înmatriculare│Autorizaţia de │Nr. declaraţiei de curăţare şi││.....................│.................│transport (nr. data): │dezinfectare a vehiculului/ ││ │ │..................... │containerului: ...............│├─────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┤│Numele persoanei care semnează Semnătura ││pentru transportator (şoferului sau delegatului): ││(şoferul sau delegatul) ..................... ............................. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------Anexa 5d) la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 5 din 16 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 6 februarie 2009.  +  Anexa 6la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorAUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRUSIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. ........POSTUL DE INSPECŢIE LA FRONTIERĂ .............. Data .......Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru SiguranţaAlimentelor ................ Ora ........Circumscripţia sanitar-veterinară ................CERTIFICAT SANITAR - VETERINAR*)pentru subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman(se utilizează şi pentru materii obţinute în urma procesării acestora)________*) Se va completa pentru un vehicul sau pentru un container în cazul transportului în containere.1. Către unitatea/persoana ......../(se va preciza calitatea acesteia: SC, AF, PFA, PF....)Adresa unităţii/fermei/exploataţiei .................................2. Subsemnatul ..../(numele şi prenumele medicului veterinar)........3. a) Următoarele subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman: ...../(se vor specifică subprodusele)..... cu următoarele numere de identificare: ....../(numai pentru animalele identificate în sistem unic)........; b) stocate/depozitate: ....../(se precizează locaţia/adresa punctului de lucru).....; c) încadrate în categoria de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman ..../(se va preciza categoria I, II sau III)... .4. În conformitate cu prezentul certificat sanitar-veterinar, aveţi obligaţia ca în termen de maximum 48 de ore să asiguraţi transportul materiilor prevăzute la pct. 3, în conformitate cu prevederile legale referitoare la categoria acestora, pentru a fi ......./(se va preciza modul de procesare).......... .5. Modul de marcare a subproduselor: ....../(se va preciza modul de marcare)..... .Numele şi prenumele medicului veterinar(parafa)Semnătura medicului veterinar Ştampila........................................................------------Anexa 6 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 273 din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 20 decembrie 2006.  +  Anexa 7la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor*Font 9*Tiparita şi distribuita prin Nr. .............Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şipentru Siguranţa AlimentelorDirecţia Sanitară Veterinara şi Pentru Siguranţa Data: ...........Alimentelor .................Declaraţiede curăţire şi dezinfectare a vehiculului/containerului                                                ┌─────────────────────────────────────────────┐1. Unitatea │ │                                                ├─────────────────────────────────────────────┤                                                ├─────────────────────────────────────────────┤Adresa unităţii │ │                                                ├─────────────────────────────────────────────┤Adresa punctului de lucru │ │                                                ├─────────────────────────────────────────────┤Aprobarea sanitară veterinara a punctului │ │de lucru (pentru curăţire şi dezinfecţie) │ │                                                ├─────────────────────────────────────────────┤                                                ├─────────────────────────────────────────────┤2. Subsemnatul, reprezentant al unităţii │ │   (numele şi prenumele cu majuscule) │ │                                                └─────────────────────────────────────────────┘Declaram, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (3) al Normei sanitare veterinare cestabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele animale ce nu sunt destinateconsumului uman aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediuluinr. 723/2003 (Regulamentul UE 1774/2002) ca mijlocul de transport prezentat la pct. 3îndeplineşte condiţiile prevăzute în Cap. II al anexei nr. 2 din ordinul menţionat.Acţiunea de curăţire, spalare şi dezinfectare a fost efectuată în unitatea prevăzutăla pct. 1 şi:                                                                      ┌───────────────────────┐- a fost înregistrată în registrul de dezinfectii la poziţia nr./data │ │                                                                      └───────────────────────┘sau                                                                      ┌───────────────────────┐- s-a întocmit actul de dezinfecţie nr./data │ │                                                                      └───────────────────────┘3.Numărul de înmatriculare al vehicululuiIndicativul/alte elemente de identificare (a containerului):Marca:Modelul:Categoria:Nr. aprobării sanitare veterinare a vehiculului:Proprietarul:Adresa proprietarului:───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────4.Semnătura Ştampila Ora Data┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│ │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘  +  Anexa 8la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelorModel de raportare trimestriala a subproduselor animalece nu sunt destinate consumului umanse completează de toate persoanele fizice sau juridice careproduc sau generează în vreun fel subproduse animale ce nu suntdestinate consumului uman)*Font 7*┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ │ Secţiunea 1 │ Secţiunea 2 │Total general││ │ │ │ ││ │ Animale moarte │Subproduse animale ce nu sunt destinate consu- │Secţiunea 1 +││ │ │mului animal altele decât cadavrele (provenite │ secţiunea 2 ││ │ │ din abatoare, unităţi de transare, procesare, │ ││ │ │ catering, alte unităţi) │ ││ ├─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────┬────┤│ │ │ │ │ Total │Cat.││ │ │ Cantitate - to - │ Cantitate - to - │ Cat. │ 3 ││ │ │ │ │ 1 + 2 │ ││Nr.├─────────────────────────────────────────┼────────┬────┬────┬───────────┼────────┬────┬────┬───────────┬────┬───────────┼───┬────┼────┤│Crt│ │ │ │ │ Din care │ │ │ │ Din care │ │ Din care │ │Din │ ││ │ │ │ │ ├────┬──────┤ │ │ ├────┬──────┤ ├────┬──────┤ │care│ ││ │ │ │ │To- │În- │Trans-│ │ │ │În- │Trans-│ │În- │Trans-│ │SMR │ ││ │ │ │Cat.│tal │gro-│mise │ │ │ │gro-│mise │ │gro-│mise ├───┼────┼────┤│ │ Nr. de animale/specia │Cat. 1 │ 2 │cat.│pa- │la │ Cat. 1 │ │To- │pate│la │ │pate│la │ │ │ ││ │ │ │ │1+2 │te │neu- │ │Cat.│tal │în │neu- │Cat.│în │neu- │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │trali-│ │ 2 │cat.│con-│trali-│ 3 │con-│trali-│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │zare │ │ │1+2 │di- │zare │ │di- │zare │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tii-│ │ │tii-│ │ │ │ ││ ├───┬────┬────┬───┬────┬────┬─────┬───┬───┼───┬────┼────┼────┼────┼──────┼───┬────┤ │ │le │ │ │le │ │ │ │ ││ │ │Ovi-│ │ │ │ │ │ │Nr.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │HG │ │ │HG │ │ │ │ ││ │Bo-│ne/ │Sui-│Eq-│Pa- │ A. │ A. │Al-│to-│To-│Din │ │ │ │ │To-│Din │ │ │349/│ │ │349/│ │ │ │ ││ │vi-│Ca- │ ne │vi-│sari│Bla-│Comp.│te-│tal│tal│care│ │ │ │ │tal│care│ │ │2005│ │ │2005│ │ │ │ ││ │ne │pri-│ │ne │ │ na │ │le │a- │ │SMR │ │ │ │ │ │SMR │ │ │pri-│ │ │pri-│ │ │ │ ││ │ │ ne │ │ │ │ │ │ │ni-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vînd│ │ │vînd│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ma-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de- │ │ │ de-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │le │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │po- │ │ │ po-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zi- │ │ │ zi-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ta- │ │ │ ta-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rea │ │ │ rea│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de- │ │ │ de-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │seu-│ │ │ seu│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ri- │ │ │ ri-│ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lor │ │ │ lor│ │ │ │ │├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │25 │ 26 │ 27 │├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼───┼────┼────┼───┼────┼────┼─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┤│To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tal│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴───┴────┴────┴───┴────┴────┴─────┴───┴───┴───┴────┴────┴────┴────┴──────┴───┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┴───┴────┴────┘*) nr. criteriu va fi înlocuit la nivelul DSVSA cu numele unităţii de la care s-a receptionat raportarea**) nr. criteriu va fi înlocuit la nivelul IISPV cu numele DSVSA de la cere s-a receptionat raportarea---------