LEGE nr. 15 din 11 martie 2011privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Pe baza convenţiilor încheiate între ordonatorii de credite prevăzuţi în anexă şi beneficiarii finali ai proiectelor (unităţi administrativ-teritoriale sau, după caz, Administraţia Naţională "Apele Române") aceştia din urmă pun la dispoziţie folosinţa gratuită ori dau în administrare domeniul public sau privat pe care se realizează proiectul în vederea realizării investiţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, asigură pe cheltuiala lor avizele şi autorizaţiile legale, participă la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuţie, primesc în custodie, pe măsura realizării acestora şi pe răspunderea executanţilor, până la data recepţiei prevăzute la alin. (3), părţi funcţionale din proiect sau proiectul în întregul său, asigură pe cheltuiala lor folosinţa/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum şi întreţinerea acestuia. (5) În vederea asigurării folosinţei/operării provizorii a bunului primit în custodie potrivit alin. (4), autorităţile şi instituţiile publice cu rol de reglementare vor emite custodelui avize/acorduri/autorizaţii cu caracter provizoriu, până la recepţia finală a proiectului de investiţii, potrivit alin. (3), urmată de transferul proprietăţii sau administrării, după caz, către beneficiarul final şi obţinerea de către acesta a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor definitive."2. După articolul 7 se introduce un articol nou, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - Prin legile bugetare pot fi devansate creditele de angajament şi creditele bugetare destinate P.N.D.I., cu condiţia respectării deficitului bugetar stabilit prin strategia fiscal-bugetară."3. Anexa se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 martie 2011.Nr. 15.  +  Anexa (Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010)I. Credite de angajamentII. Credite bugetarePROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURIII. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE1. Denumire proiect: 10.000 km drumuri judeţene şi de interes localScopul proiectului: Realizarea, modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi de interes localObiectivul proiectului: Realizare 10.000 km drumuri judeţene şi de interes localORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare: Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: - Active nefinan- ciare*) 50.01 Buget de stat din care: - Active nefinan- ciare*) 70.01 Locuin- ţe,servicii şi dez- voltare publică din care: - Active nefinan- ciare*) I II I II I II I II I II I II 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 3.299.000 - 2.002.000 152.000 2.002.000 152.000 2.002.000 152.000 2.002.000 152.000 2.002.000 152.000 2.002.000 152.000 - 152.000 - 152.000 - 152.000 - 152.000 - 152.000 - 152.000 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.666 - 1.382.670 - 1.382.670 - 1.382.670 - 1.382.670 - 1.382.670 - 1.382.670
  --------- Notă *) Realocarea se face la prima rectificare bugetară.2. Denumire proiect: Modernizarea localităţilorScopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru populaţieObiectivul proiectului: Reabilitarea şi modernizarea localităţilorORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare: Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: - Active nefinan- ciare*) 50.01 Buget de stat din care: - Active nefinan- ciare*) 70.01 Locuin- ţe,servicii şi dez- voltare publică din care: - Active nefinan- ciare*) I II I II I II I II I II I II 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 5.590.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.865.000 - 1.860.000 103.000 1.860.000 103.000 1.860.000 103.000 1.860.000 103.000 1.860.000 103.000 1.860.000 103.000 - 103.000 - 103.000 - 103.000 - 103.000 - 103.000 - 103.000 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.400 - 897.000 - 897.000 - 897.000 - 897.000 - 897.000 - 897.000
  ---------- Notă *) Realocarea se face la prima rectificare bugetară.3. Denumire proiect: Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţilor3.1. Denumire proiect: Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzateScopul proiectului: Realizarea reţelelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzateObiectivul proiectului: Realizarea reţelelor de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate în localităţiORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare: Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: - Active nefinan- ciare*) 50.01 Buget de stat: din care: - Active nefinan- ciare*) 70.01 Locuinţe, ser vicii şi dez- voltare publi că din care: - Active nefinan- ciare*) I II I II I II I II I II I II 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 1.935.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 - 645.000 127.000 645.000 127.000 645.000 127.000 645.000 127.000 645.000 127.000 645.000 127.000 - 127.000 - 127.000 - 127.000 - 127.000 - 127.000 - 127.000 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.200 - 280.000 - 280.000 - 280.000 - 280.000 - 280.000 - 280.000
  ---------- Notă *) Realocarea se face la prima rectificare bugetară.3.2. Denumire proiect: Alimentare cu apă a localităţilorScopul proiectului: Realizarea reţelelor de alimentare cu apă a localităţilorObiectivul proiectului: Alimentare cu apă a localităţilorORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare: Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: - Active nefinan- ciare*) 50.01 Buget de stat: din care: - Active nefinan- ciare 70.01 Locuinţe, ser vicii şi dez- voltare publi că din care: - Active nefinan- ciare*) I II I II I II I II I II I II 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 1.075.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.500 - 358.000 43.000 358.000 43.000 358.000 43.000 358.000 43.000 358.000 43.000 358.000 43.000 - 43.000 - 43.000 - 43.000 - 43.000 - 43.000 - 43.000 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.900 - 164.500 - 164.500 - 164.500 - 164.500 - 164.500 - 164.500
  --------- Notă *) Realocarea se face la prima rectificare bugetară.II. INFRASTRUCTURA ÎN DOMENIUL MEDIULUI3.3. Denumire proiect: Programe multianuale de mediu şi gospodărie a apelorScopul proiectului: Conformarea cu aquis-ul comunitar de mediu, în ce priveşte realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă şi canalizare - epurare ape menajere, asigurarea alimentării cu apă la standarde europene, extinderea şi/sau modernizarea reţelelor de distribuţie a apei şi a reţelelor de canalizare - epurare ape uzate menajereObiectivul proiectului: Realizarea investiţiilor în infrastructura de mediu pentru protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la UE la Capitolul 22 "Mediu"ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: -Cheltuieli de capital*) 50.01 Buget de stat: din care: -Cheltuieli de capital*) 74.01 Protecţia mediului din care: -Cheltuieli de capital I II I II I II I II I II I II 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 749.772 - 749.772 - 749.772 - 749.772 - 749.772 - 749.772 - 506.000 - 506.000 - 506.000 - 506.000 - 506.000 - 506.000 - 42.671 - 42.671 - 42.671 - 42.671 - 42.671 - 42.671 - 1.557 - 1.557 - 1.557 - 1.557 - 1.557 - 1.557 - - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 220.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000
  ----------- Notă *) Realocarea se face la prima rectificare bugetară.II. INFRASTRUCTURI ÎN DOMENIUL MEDIULUI4. Denumire proiect: infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor, mărirea gradului şi/sau de siguranţă a barajelor şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereScopul proiectului: Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, punerea în siguranţă a barajelor cu rol de atenuare a viiturilor şi asigurare surse de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereObiectivul proiectului: Realizarea obiectivelor de investiţii din domeniul gospodăririi apelor şi reducerea efectelor negative a viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă şi reabilitarea şi protecţia zonei costiereORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  *Font 7*
                                                                                                                            mii lei
  Surse de finanţare Valoare totală actuali- zată a proiec- tului Rea- li- zat până la fi- nele anu- lui 2009 Pro- gram 2010 Program 2011 Program 2012 Program 2013 Program 2014 Program 2015 Program 2016 Program 2017 Program 2018 Program 2019 Program 2020
  A 1=2+...+3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  50.00 TOTAL GENERAL: din care: -Cheltuieli de capital: 50.01 Buget de stat: din care: -Cheltuieli de capital: 70.01 Locuinţe, ser- vicii şi dez- voltare publi- că din care: -Cheltuieli de capital: I II I II I II I II I II I II 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - 200.000 - - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000 - 400.000
  -------