LEGE nr. 27 din 11 martie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 16 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) informează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii, în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;".2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se aleg de către plen pe o perioadă de 2 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte."3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 2 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7."4. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Naţional al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 45 de zile de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior îşi continuă activitatea."5. La articolul 19, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 50% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 30% din indemnizaţia preşedintelui."6. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 10 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii sau vicepreşedinţii, în cazuri bine justificate, ai organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale ale pensionarilor cu reprezentant în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice."8. La articolul 27, partea introductivă şi litera b) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:.............................................................. b) plata indemnizaţiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;".9. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Sunt exceptate de la obligaţia îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2) lit. a) organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor militari şi cele ale veteranilor de război."10. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - La expirarea mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 30, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca într-o perioadă de cel mult 30 de zile acesta să fie validat şi să aleagă preşedintele şi vicepreşedintele."  +  Articolul IILegea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 11 martie 2011.Nr. 27.-------------