ORDIN nr. 420/C din 22 februarie 2011privind condiţiile în care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 martie 2011  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (2^1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare;ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pot încheia contracte de voluntariat cu persoane juridice de drept public sau persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, în scopul desfăşurării unor activităţi de interes public cu persoanele condamnate, în interiorul sau exteriorul locului de deţinere, sau cu persoanele arestate preventiv, în interiorul acestuia, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Persoanele private de libertate pot presta muncă pe bază de voluntariat în temeiul unui contract de voluntariat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, încheiat pe o perioadă determinată de până la 3 luni, între penitenciar, reprezentat prin directorul locului de deţinere, în calitate de prestator, şi beneficiarul voluntariatului. (2) Prin contractul de voluntariat directorul locului de deţinere pune la dispoziţia beneficiarului forţă de muncă, în vederea desfăşurării unor activităţi de interes public, fără a obţine o contraprestaţie materială. (3) Activităţile de interes public în care persoanele private de libertate pot desfăşura muncă pe bază de voluntariat sunt următoarele: a) activităţi de strângere a deşeurilor din zonele situate de-a lungul şoselelor, căilor ferate, apelor curgătoare, pădurilor, parcurilor, lacurilor şi din alte spaţii aparţinând domeniului public, în campanii organizate cu alţi parteneri sociali; b) activităţi de plantări şi reîmpăduriri ale terenurilor aflate în domeniul public, în campanii organizate cu alţi parteneri sociali; c) lucrări de apărare împotriva inundaţiilor; d) activităţi de combatere a eroziunii solului şi de protecţie împotriva excesului de apă şi umiditate; e) activităţi de amenajare sau îmbunătăţire a drumurilor publice de acces la exploataţiile agricole şi forestiere, inclusiv lucrări de marcare, semnalizare şi avertizare; f) activităţi de extindere a sistemelor de irigaţii şi drenaj; g) acţiuni de deszăpezire a spaţiilor publice, în situaţia unor ninsori abundente; h) activităţi de igienizare organizate de autorităţile publice centrale şi locale, de organizaţii neguvernamentale sau alte persoane juridice fără scop patrimonial, în instituţii de stat, precum: spitale, policlinici, creşe, grădiniţe, şcoli, centre de plasament, instituţii de cercetare, poligoane de tragere, baze sportive, centre de îngrijire a bătrânilor, biblioteci, muzee, biserici, mănăstiri, precum şi în alte instituţii de cultură şi cult; i) acţiuni de amenajare sau de îngrijire a adăposturilor pentru animale fără stăpân; j) activităţi culturale, artistice, educative, sportive, religioase şi de protecţie a mediului, precum şi acţiuni de promovare a unor astfel de demersuri, organizate de autorităţile publice centrale şi locale, de organizaţii neguvernamentale sau alte persoane juridice fără scop patrimonial ori direct de beneficiarul voluntariatului, după cum urmează:- acţiuni de valorificare a unor terenuri degradate şi redarea acestora ca zone verzi şi parcuri;- acţiuni educative de prevenire a săvârşirii de infracţiuni şi a consumului de droguri, alcool, tutun şi de popularizare a consecinţelor negative ale acestor fapte antisociale sau conduite atipice;- acţiuni de prevenire a răspândirii bolilor cu transmitere sexuală;- acţiuni specifice organizării unor expoziţii şi manifestări cultural-artistice, a unor întreceri sportive şi a unor manifestări religioase;- activităţi de îngrijire a persoanelor în vârstă, singure, bolnave, cu handicap sau alte dizabilităţi, în colaborare cu direcţiile judeţene de asistenţă socială, organizaţii neguvernamentale sau biserici;- activităţi de sprijinire a familiilor monoparentale, cu copii în întreţinere, aflate în evidentă stare de pauperitate, în colaborare cu direcţiile judeţene de asistenţă socială, organizaţii neguvernamentale sau biserici. (4) Activităţile de interes public menţionate la alin. (3) pot face obiectul contractelor de voluntariat încheiate conform prezentului ordin numai dacă desfăşurarea acestor activităţi nu intră în sarcina unor operatori economici privaţi, în baza contractelor cu titlu oneros încheiate de aceştia cu persoane juridice de drept public, fapt dovedit de beneficiarul voluntariatului printr-o declaraţie autentică dată pe propria răspundere.  +  Articolul 3Obligaţiile părţilor sunt stabilite prin contractul de voluntariat prevăzut în anexa nr. 1, clauzele contractuale urmând a fi adaptate situaţiilor specifice desfăşurării fiecărui tip de activitate.  +  Articolul 4 (1) Selecţionarea persoanelor private de libertate în vederea folosirii lor la activităţi pe bază de voluntariat se face de către comisia prevăzută la art. 167 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform procedurilor de selecţionare la muncă. (2) Cu prilejul analizării în cadrul comisiei se au în vedere atât natura faptei săvârşite, cât şi interdicţiile ce decurg din hotărârea judecătorească de condamnare, astfel încât persoana privată de libertate care face obiectul selecţionării să nu fie incompatibilă cu activitatea ce urmează a fi desfăşurată. (3) Persoanele private de libertate selecţionate îşi exprimă consimţământul scris, în faţa comisiei prevăzute la alin. (1), sub forma unui angajament care va cuprinde cel puţin obligaţiile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Administraţia locului de deţinere, prin compartimentul organizarea muncii, păstrează un registru de evidenţă a voluntarilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Directorul penitenciarului întreprinde demersurile necesare pe lângă beneficiarul voluntariatului în vederea eliberării de către acesta a certificatului nominal care atestă calitatea de voluntar a persoanei private de libertate. Acesta se păstrează la dosarul individual şi se înmânează la punerea în libertate sau, pe parcursul executării pedepsei, la cererea persoanei private de libertate.  +  Articolul 6 (1) Implicarea persoanelor private de libertate în acţiuni pe bază de voluntariat nu exclude participarea acestora la activităţi gospodăreşti, productive sau de altă natură, în interiorul sau în exteriorul penitenciarului, cu condiţia respectării programului de lucru şi a dispoziţiilor legale privind durata muncii prestate. (2) Dispoziţiile privind munca persoanelor condamnate prevăzute în Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi activităţilor desfăşurate pe bază de voluntariat.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Alina Mihaela Bica,secretar de statBucureşti, 22 februarie 2011.Nr. 420/C.  +  Anexa 1 Penitenciarul Beneficiarul............. ............CONTRACT DE VOLUNTARIATNr. ...... din ........- model -  +  Articolul 1Părţile contractuluiPenitenciarul ..................., cu sediul în ....................., str. ...................... nr. ..., judeţul ................., CIF ..............., CUI ..............., telefon ................, cont ......................, deschis la ..........................., reprezentat prin ......................., director, în calitate de prestator de activităţi cu persoane private de libertate, şi ............................, cu sediul în ................................, str. ................................... nr. ...., judeţul ........................, CIF ......................, CUI ....................., telefon ....................., reprezentată prin ................, în calitate de ...................., denumită în contract beneficiarul voluntariatului.În temeiul art. 57 alin. (2^1) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii voluntariatului nr. 195/2001, republicată, se încheie prezentul contract de voluntariat, cu respectarea următoarelor clauze:  +  Articolul 2Obiectul contractuluiPrezentul contract are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului de persoane private de libertate, prevăzut la art. 5, în vederea efectuării unor lucrări de ............................, în regim de voluntariat.  +  Articolul 3Durata contractuluiPrezentul contract se încheie de la .................... până la ............................. .  +  Articolul 4Valoarea contractuluiActivităţile prestate în regim de voluntariat nu se remunerează.  +  Articolul 5Obligaţiile părţilor (1) Prestatorul se obligă: a) să pună la dispoziţia beneficiarului voluntariatului un efectiv de ....... persoane private de libertate.Programul de lucru zilnic este de ..... ore, în care se includ/nu se includ pauza de masă şi durata transportului. Programul de lucru se organizează astfel:- ora ...... - începerea lucrului;- ora ...... - încetarea lucrului; b) să asigure respectarea disciplinei în rândul persoanelor private de libertate; c) să ia măsuri ca persoanele private de libertate să respecte regulile de protecţie a muncii, potrivit dispoziţiilor legale; d) să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate, având în vedere regimul de executare în care sunt incluse; e) să informeze beneficiarul voluntariatului cu privire la imposibilitatea punerii la dispoziţie a persoanelor private de libertate la un moment dat; f) să asigure persoanelor private de libertate două zile consecutive pe săptămână pentru odihnă. (2) Beneficiarul voluntariatului se obligă: a) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menţionate la art. 2, cu respectarea prevederilor Legii nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) să obţină, în situaţiile când este cazul, avizele legale (sanitar, sanitar-veterinar, PSI, de protecţie a mediului etc.) necesare pentru funcţionarea punctului de lucru, înainte de începerea activităţii cu persoanele private de libertate; c) să facă cunoscut prestatorului personalul însărcinat cu conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relaţiile şi comportarea faţă de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru; d) să asigure surse de apă potabilă, spaţii pentru servirea hranei, grupuri sanitare, materialele igienico-sanitare şi, dacă este cazul, să realizeze amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă; e) să pună la dispoziţia prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităţilor ce urmează a se executa; f) să asigure conducerea şi asistenţa tehnică a lucrărilor la care sunt folosite persoanele private de libertate; g) să asigure cu mijloace de transport corespunzătoare deplasarea persoanelor private de libertate şi a personalului de pază şi supraveghere la şi de la locul de muncă, după caz; h) să asigure, conform prevederilor legale, condiţiile de protecţie a muncii, precum şi alimentaţia şi echipamentul de protecţie pentru persoanele private de libertate şi pentru personalul de pază şi supraveghere, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii efective; i) să efectueze cu persoanele private de libertate şi personalul de pază şi supraveghere instruirea la locul de muncă, precum şi instruirea periodică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător sarcinilor de lucru stabilite conform prezentului contract; j) să asigure transportul hranei pentru persoanele private de libertate, după caz; k) să asigure transportul persoanelor private de libertate accidentate ca urmare a unui accident de muncă la infirmeria locului de deţinere sau la cel mai apropiat spital; l) să asigure persoanele private de libertate împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţilor desfăşurate, în condiţiile legii. În lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suportă integral de către beneficiarul voluntariatului; m) să ia măsuri în vederea respectării de către persoanele private de libertate a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de art. 127 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să aducă de îndată la cunoştinţă reprezentanţilor penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, prezenţa acestora sau încălcarea de către acestea a obligaţiilor şi interdicţiilor prevăzute de dispoziţiile sus-amintite; n) să sesizeze inspectoratul teritorial de muncă în situaţia producerii unui accident de muncă; o) să prezinte, cu prilejul încheierii prezentului contract, o declaraţie autentică pe propria răspundere conform căreia desfăşurarea activităţilor ce fac obiectul contractului de voluntariat nu intră în sarcina unor operatori economici privaţi, în baza contractelor cu titlu oneros încheiate de aceştia cu persoane juridice de drept public; p) să asigure utilaje, materiale şi scule necesare desfăşurării activităţii de voluntariat; r) să elibereze la terminarea perioadei de voluntariat un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite.  +  Articolul 6Evidenţa primară a muncii prestateEvidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator (bonuri de lucru, foi de lucru în acord, rapoarte de lucru etc.). Un exemplar al documentului de evidenţă va fi predat zilnic reprezentantului beneficiarului voluntariatului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate, la cererea beneficiarului voluntariatului.  +  Articolul 7Răspunderea contractuală (1) Beneficiarul voluntariatului răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi al securităţii muncii. (2) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă, potrivit Legii nr. 275/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse se efectuează de către o comisie formată din reprezentanţi ai ambelor părţi.  +  Articolul 8Alte clauze (1) Amenajările speciale, precum şi dispunerea acestora se menţionează în raportul preliminar de recunoaştere a punctului de lucru. (2) Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a prezentului contract are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu precizarea motivelor. (3) În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora. (4) Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere se va face de către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi. (5) Accidentele de muncă produse la beneficiarul voluntariatului se înregistrează de către partea (beneficiarul voluntariatului sau prestator) răspunzătoare de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului. (6) În situaţia în care beneficiarul voluntariatului nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, administraţia locului de deţinere va solicita ca în termen de 24 de ore beneficiarul voluntariatului să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate. (7) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul voluntariatului nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (5), prestatorul va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului voluntariatului. (8) Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă.Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............., în două exemplare, dintre care unul pentru prestator, iar altul pentru beneficiarul voluntariatului.PRESTATORDirector,...............BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUIDirector,......................AvizatDirector adjunct economico-administrativ,.........................................Şef Serviciu producţie şi venituri proprii,..........................................Consilier juridic,..........................................  +  Anexa 2 Penitenciarul ........... AprobDirector,.....................ANGAJAMENTSubsemnatul(a), ............................................., deţinut(ă) în Penitenciarul ........., născut(ă) la data de .........., fiul/fiica lui ............... şi al/a .........., condamnat(ă) la ........... închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ............, prevăzută de art. ............, repartizat(ă) în regim ........., sunt de acord să muncesc pe bază de voluntariat la punctul de lucru ............. şi mă angajez să îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce îmi revin, astfel:1. Să îndeplinesc sarcinile primite din partea beneficiarului, după cum urmează:.........................................................................*1)-------*1) Se menţionează sarcinile primite din partea beneficiarului.2. Să particip la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de beneficiar pentru o mai bună desfăşurare a activităţii de voluntariat.Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că în timpul desfăşurării activităţii pe bază de voluntariat îmi este interzis:.........................................................................*2)-------*2) Se menţionează interdicţiile stabilite de administraţia locului de deţinere.Data ...........Semnătura ............  +  Anexa 3 Penitenciarul ........... AprobDirector,.....................REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A VOLUNTARILOR- model -
  *Font 7*
   
  Nr. crt. Numele şi prenumele Data naşterii Părinţii Data de începere a activităţii Data de sfârşit al activităţii Număr total de zile lucrate Punctul de lucru Tipul activităţii Beneficiar Observaţii
  1.
  -----