LEGE nr. 10 din 1 martie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:"LEGEprivind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. (2) Substanţele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face integrantă din prezenta lege. (3) Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping."3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată. (2) Prin producerea de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substanţe dopante cu grad mare de risc, precum şi de produse care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept. (3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, deţinerea, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul şi exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept."4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Consiliul are în componenţă 7 membri, după cum urmează: a) preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; c) un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; d) un reprezentant al Autorităţii Naţionale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; f) un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii; g) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei."5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Autoritatea Naţională a Vămilor, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmit, de îndată, Agenţiei Naţionale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atribuţiile acestora."6. La articolul 9, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agenţia Naţională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping........................................................ (3) Modul şi condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului."7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(6) În vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale ce desfăşoară activităţi sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada deţinerii de către unul dintre angajaţii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping. (7) Metodologia, modul şi condiţiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condiţiile şi modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping."8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Art. 9^1. - În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activităţi sportive, recreative şi distractive."9. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. (2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei."10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness a substanţelor dopante cu grad mare de risc, cu excepţia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului şi a derivaţilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de creştere şi a substanţelor chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei. (2) Comercializarea şi deţinerea în sălile de culturism şi de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei."11. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping în sălile de culturism şi de fitness, în scopul exercitării atribuţiilor de control, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. (2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator dispune ca sancţiune contravenţională complementară suspendarea activităţii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni. (3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de funcţionare emis de Agenţia Naţională Anti-Doping. (4) Reluarea activităţii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.Art. 14^2. - (1) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul de substanţe dopante cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei."12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 12 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 13-14^1 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (3) Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 14^2 şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Naţională a Vămilor şi de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 12-14^2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."13. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Fabricarea, prepararea, procesarea şi transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron şi de derivaţi ai săi, de eritropoietină, de hormoni de creştere şi de substanţe chimice care sporesc producerea naturală şi eliberarea de testosteron sau de hormoni de creştere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la alin. (1)."14. Articolele 17 şi 18 se abrogă.15. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Pentru infracţiunea prevăzută la art. 16, constituie circumstanţe agravante următoarele situaţii: a) săvârşirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atribuţii în prevenirea şi combaterea dopajului; b) oferirea, prescrierea, administrarea de substanţe dopante cu grad mare de risc unui minor; c) săvârşirea faptei de către o persoană care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost săvârşită în exercitarea acestei funcţii. (2) Dacă infracţiunea prevăzută la art. 16 este săvârşită în condiţiile vreuneia dintre circumstanţele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime."16. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Nu se pedepseşte persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denunţă autorităţilor competente participarea sa la o asociere sau înţelegere în vederea comiterii infracţiunii prevăzute la art. 16, permiţând astfel identificarea şi tragerea la răspundere penală a celorlalţi participanţi."17. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Persoana care a comis infracţiunea prevăzută la art. 16 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiunea prevăzută la art. 16 beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege."18. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - În cazul solicitării expertizei substanţelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant."19. După articolul 28 se introduce o anexă, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substanţe cuprinse în "lista interzisă" se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substanţe cuprinse în "lista interzisă" se înlocuieşte cu sintagma substanţe dopante cu grad mare de risc.  +  Articolul IVLegea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în "lista interzisă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 martie 2011.Nr. 10.  +  Anexa (Anexă la Legea nr. 104/2008)LISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC
    *Font 8*
    ┌────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. │ Secţiunea │ Grupa de substanţe │ Substanţa activă ││crt.│ │ │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1.│Agenţi anabolici │Steroizi anabolici androgeni exogeni │1-androstendiol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │1-androstendionă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │bolandiol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │bolasteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │boldenon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │boldion ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │calusteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │clostebol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │danazol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │dehidroclormetiltestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │dezoximetiltestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │drostanolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │etilestrenol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fluoximesteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │formebolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │furazabol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │gestrinon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │4-hidroxitestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │mestanolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │mesterolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metenolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metandienonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metandriol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metasteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metildienolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metil-1-testosterone ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilnortestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metiltestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metribolonă (metiltrienolon) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │miboleron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │nandrolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │19-norandrostendionă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │norboleton ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │norclostebol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │noretandrolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oxabolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oxandrolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oximesteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oximetolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │prostanozol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │quinbolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │stanozolol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │stenbolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │1-testosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │tetrahidrogestrinonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │trenbolon ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Steroizi anabolici androgeni endogeni │androstendiol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │androstendionă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │dihidrotestosteron ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │prasteron ││ │ │ │(dehidroepiandrosteron, DHEA) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │testosteron, precum şi următorii ││ │ │ │metaboliţi şi izomeri: ││ │ │ │5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol;││ │ │ │5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol;││ │ │ │5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol;││ │ │ │5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol;││ │ │ │androst-4-en-3 alfa, 17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-4-en-3 alfa, 17 beta-diol; ││ │ │ │androst-4-en-3 beta, 17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 alfa, 17 alfa-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 alfa, 17 beta-diol; ││ │ │ │androst-5-en-3 beta, 17 alfa-diol; ││ │ │ │4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, ││ │ │ │17 betadiol); ││ │ │ │5-androstendion (androst-5-en-3,17- ││ │ │ │dionă); epidihidrotestosteron; ││ │ │ │epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 ││ │ │ │alfaandrostan-17-onă; ││ │ │ │3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă││ │ │ │19-norandrosteron; ││ │ │ │19-noretiocolanolon ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Alţi agenţi anabolici │clenbuterol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │modulatorii receptorilor androgeni ││ │ │ │selectivi (SARMs) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │tibolon ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │zeranol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │zilpaterol │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 2.│Hormoni peptidici,│Agenţi de stimulare a eritropoezei │eritropoietină (EPO) ││ │factori de │ ├──────────────────────────────────────┤│ │creştere şi │ │darbepoietină (dEP) ││ │substanţe înrudite│ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metoxi polietilen glicolepoetină beta ││ │ │ │(CERA) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │hematidă ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Gonadotrofina corionică (CG) şi hormonul│follitropinum alfa ││ │ │luteinizant (LH) la bărbaţi ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │follitropinum beta ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │gonadotrophinum chorionicum ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │goserelinum ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │hormon luteinizant ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Corticotrofinele │leuprorelinum ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │tetracosactidum ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │triptorelinum ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Hormonul de creştere (GH) şi factorii │hormonul de creştere (GH) ││ │ │de creştere ce afectează sinteza/ │somatotropin ││ │ │degradarea proteinei muşchilor, ├────────────────┬─────────────────────┤│ │ │tendoanelor sau ligamentelor, vasculari-│ │somatomedin C ││ │ │zarea, utilizarea energiei, capacitatea │ ├─────────────────────┤│ │ │de regenerare sau comutarea tipului │Factorii de │aminotrope-7 ││ │ │de fibră │creştere insu- │anterior ││ │ │ │lino-similari │pituitary ││ │ │ │(IGF-1) ├─────────────────────┤│ │ │ │ │pituitary growth ││ │ │ │ │hormone (pGH) ││ │ │ │ ├─────────────────────┤│ │ │ │ │mecasermin │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼────────────────┴─────────────────────┤│ │ │ │factori de creştere mecanici (MGFs) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │factorul de creştere a trombocitelor ││ │ │ │derivate (PDGF) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │factori de creştere a fibroblastelor ││ │ │ │(FGFs) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │factori de creştere a endoteliului ││ │ │ │vascular (VEGF) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │factor de creştere a hepatocitelor ││ │ │ │(HGF) │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 3.│Hormoni antago- │Inhibitori de aromatază │aminoglutetimid ││ │nişti şi │ ├──────────────────────────────────────┤│ │modulatori │ │anastrozol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │androstatriendionă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │exemestan ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │formestan ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │letrozol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │testolactonă ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Modulatori ai receptorilor de estrogeni │raloxifen ││ │ │selectivi (SERMs) ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │tamoxifen ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │toremifen ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Alte substanţe antiestrogenice │clomifen ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │ciclofenil ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fulvestrant ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Agenţi care modifică funcţia │inhibitori ai miostatinei ││ │ │(funcţiile) miostatinei │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 4.│Dopajul cu sânge │Creşterea artificială a absorbţiei, │perfluorochimicale ││ │ │transportului sau eliberării de oxigen ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │efaproxiral (RSR 13) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │înlocuitori de sânge ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │hemoglobina microincapsulată │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 5.│Manipularea │Falsificarea sau încercarea de a │proteazele ││ │chimică şi fizică │falsifica, cu scopul de a altera │ ││ │ │integritatea şi validitatea probelor │ ││ │ │recoltate în timpul controalelor doping │ ││ │ │ │ │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 6.│Dopajul genetic │Transferul de celule sau elemente │ ││ │ │genetice (de exemplu: ADN, ARN) │ ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Utilizarea de agenţi biologici sau │peroxisome proliferator ││ │ │farmacologici care modifică expresia │activated ││ │ │genelor │receptor delta (PPAR delta) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │agoniştii axis PPAR delta-AMP- ││ │ │ │activated protein kinase (AMPK) │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 7.│Stimulentele │Stimulente nonspecifice │adrafinil ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │amfepramonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │amifenazol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │amfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │amfetaminil ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │benfluorex ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │benzfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │benzilpiperazină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │bromantan ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │clobenzorex ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │cocaină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │cropropamidă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │crotetamidă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │dimetilamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │etilamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │famprofazonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fencamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenetilină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenfluramină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenproporex ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │furfenorex ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │mefenorex ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │mefentermină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │mesocarb ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metamfetamina (D-) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │p-metilamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilendioxiamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilendioximetamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilhexanamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │(dimetilpentilamină) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │modafinil ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │norfenfluramină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fendimetrazină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenmetrazină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fentermină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │4-fenilpiracetam (carfedon) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │prenilamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │prolintan ││ │ ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ │ │Stimulente specifice │andrenalină (epinefrină) ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │catină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │efedrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │etamivan ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │etilefrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenbutrazat ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fencamfamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │heptaminol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │izometeptenă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │levmetamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │meclofenoxat ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilefedrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metilfenidat ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │niketamidă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │norfenefrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │octopamidă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oxilofrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │parahidroxiamfetamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │pemolină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │pentetrazol ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │fenprometamină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │propilhexedrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │pseudoefedrină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │selegilină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │sibutramină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │stricnină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │tuaminoheptan │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 8.│Narcotice │ │buprenorfină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │dextromoramidă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │diamorfină (heroină) ││ │ │ ├─────────────────────┬────────────────┤│ │ │ │fentanil │ remifentanil ││ │ │ ├─────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ │ sufentanil ││ │ │ ├─────────────────────┴────────────────┤│ │ │ │hidromorfonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │metadonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │morfină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oxicodonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │oximorfonă ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │pentazocină ││ │ │ ├──────────────────────────────────────┤│ │ │ │petidină │├────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 9.│Canabinoide │ │delta9-tetrahidrocanabinol ││ │ │ │(THC) ││ │ │ ├─────────────────────┬────────────────┤│ │ │ │haşiş │ ││ │ │ ├─────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │marijuana │ ││ │ │ ├─────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │HU-210 │ │└────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────┘- sărurile substanţelor din tabel, atunci când existenţa unor astfel de săruri este posibilă;- produsele condiţionate - comprimate, drajeuri, soluţii, siropuri etc., în compoziţia cărora intră substanţele înscrise în prezentul tabel.-------------