ORDIN nr. 1.051 din 3 martie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 15 martie 2011    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.────────── Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.──────────  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 899/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 şi 102 bis din 9 februarie 2011.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalBucureşti, 3 martie 2011.Nr. 1.051.  +  Anexa Normele metodologice privindeliberarea certificatelor de clasificare,a licenţelor şi brevetelor de turism  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, denumită în continuare hotărâre, stabilesc condiţiile şi criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de alimentaţie publică din România, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi specifice agenţiilor de turism, precum şi pentru acordarea brevetului de turism.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înţeles: a) agenţie de turism - operator economic având ca obiect de activitate organizarea şi comercializarea serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice şi consumatorul final; b) agenţie detailistă - agenţie de turism care desfăşoară activitate de ofertare şi comercializare a serviciilor şi/sau pachetelor de servicii turistice în contul unei agenţii de turism turoperatoare. c) agenţie turoperatoare - agenţie de turism care desfăşoară activitate de organizare, ofertare şi comercializare a serviciilor şi/ sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atât în ţară cât şi în străinătate d) brevet de turism - document eliberat de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agenţii lor de turism şi/sau a structurilor de primire turistice. e) certificat de clasificare - document eliberat de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calităţii dotărilor şi a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistică. Certificatul de clasificare este însoţit de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi/sau de fişa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică. f) filiala/sucursala agenţiei de turism au înţelesul dat de dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) licenţă de turism - document eliberat de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice - titularul licenţei, de a comercializa servicii turistice în condiţii de calitate şi siguranţă pentru turişti/consumatori finali; h) operator economic - persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfăşoară activităţi economice specifice agenţiilor de turism, respectiv este proprietar şi/sau administrator al unei structuri de primire turistice; i) sediul secundar/reprezentanţa agenţiei de turism este punctul de lucru al operatorului economic titular al licenţei de turism, în care se desfăşoară activităţi specifice agenţiei de turism; j) structură de primire turistică - orice construcţie şi/ sau amenajare destinată sau folosită pentru cazarea turiştilor, servirii mesei pentru turişti, agrementului, transportului special destinat turiştilor, tratamentului balnear şi de recuperare pentru turişti, organizării de conferinţe şi alte evenimente speciale, împreună cu serviciile aferente; k) structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie publică - unităţi de alimentaţie publică din incinta structurilor de primire cu funcţiune de cazare, unităţile de alimentaţie publică independente situate în staţiuni turistice şi municipii; l) structură de primire turistică cu funcţiune de cazare - hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanţă, campinguri, căsuţe de tip camping, apartamente şi camere de închiriat, nave fluviale şi maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte unităţi cu funcţiuni de cazare turistică.  +  Capitolul II Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare.  +  Articolul 3 (1) Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare se clasifică pe stele şi respectiv, flori în cazul pensiunilor agroturistice şi al pensiunilor turistice din mediul rural, în funcţie de caracteristicile constructive, dotările şi serviciile pe care le oferă, potrivit criteriilor cuprinse în anexele nr. 1,2,7 care fac parte integrantă din prezentele norme. (2) Clasificarea structurilor de primire turistice se realizează de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în scopul protecţiei turiştilor, constituind o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort şi a ofertei de servicii.  +  Articolul 4Pentru obţinerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun, înainte de darea lor în folosinţă, la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, declaraţia standardizată dată pe proprie răspundere, însoţită de documentaţia completă, întocmită potrivit prezentelor norme.  +  Articolul 5În vederea eliberării certificatului de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraţie standardizată dată pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme, însoţită de documentaţia cu următorul conţinut: a) certificat constatator, în original sau copie legalizată, emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declarată, activitatea principală, activităţile secundare, capitalul social şi activităţile autorizate; b) fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare pe categorii, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, după caz; c) fişa privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publică conform anexei nr. 5 la prezentele norme, după caz;  +  Articolul 6În vederea preschimbării certificatului de clasificare operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare şi fişele anexe în original, însoţite de documentele prevăzute la art. 5  +  Articolul 7În vederea eliberării certificatului de clasificare, în situaţia reclasificării unităţii la un alt tip de structură sau categorie de clasificare, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de structuri de primire turistice depun la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, un memoriu justificativ, în situaţia solicitării unui alt tip de structură şi categorie de clasificare, certificatul de clasificare însoţit de fişele anexe în original, precum şi documentele prevăzute la art. 5.  +  Articolul 8În vederea eliberării certificatului de clasificare, în situaţia schimbării operatorului economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, acesta depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, certificatul de clasificare şi fişele anexe în original, precum şi documentele prevăzute la art. 5.  +  Articolul 9În vederea eliberării certificatului de clasificare, în situaţia schimbării denumirii structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut: a) cerere din care să rezulte noua denumire a structurii de primire turistice; b) certificatul de clasificare şi fişele anexe în original.  +  Articolul 10În vederea eliberării unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare, în situaţia în care au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentaţie cu următorul conţinut: a) cerere privind eliberarea unei noi fişe anexe a certificatului de clasificare conform modelului din anexa 4.1 şi/sau 5.1, la prezentele norme, după caz; b) copia certificatului de clasificare; c) fişa anexă a certificatului de clasificare în original însoţită de fişa actualizată conform anexei 4 şi/sau 5 la prezentele norme, după caz.  +  Articolul 11În vederea eliberării unui duplicat al certificatului de clasificare, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii acestuia, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut: a) cerere privind eliberarea unui duplicat al certificatului de clasificare; b) dovada publicării în presă a pierderii/distrugerii certificatului de clasificare.  +  Articolul 12În vederea radierii certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice, depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentaţie cu următorul conţinut: a) cerere privind radierea certificatului de clasificare; b) certificatul de clasificare însoţit de fişele anexe în original.  +  Articolul 13Cererea operatorului economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice este procesată în termenele şi condiţiile prevăzute în art. 4 din hotărâre.  +  Articolul 14După verificarea documentaţiei depuse de operatorul economic, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului întocmeşte certificatul de clasificare şi fişa/fişele privind încadrarea spaţiilor de cazare şi respectiv, fişa/fişele privind încadrarea spaţiilor cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform machetei prezentate în anexa nr. 9 a prezentelor norme.  +  Articolul 15 (1) Operatorul economic proprietar şi/sau administrator de structuri de primire turistice are următoarele obligaţii: a) să asigure buna întreţinere şi funcţionalitatea dotărilor pe toată perioada de funcţionare a structurilor de primire turistice; b) să afişeze la recepţie tarifele stabilite pentru structura de primire turistică în cauză. În situaţia în care în aceeaşi structură de primire turistică există spaţii de cazare clasificate la o altă categorie decât cea înscrisă în certificatul de clasificare, acestea se vor afişa distinct împreună cu tarifele aferente; c) să asigure în permanenţă apă caldă şi rece la grupurile sanitare din cadrul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică. d) să asigure în spaţiile de cazare, de servire şi în cele comune, o temperatură minimă de 21 grade C în sezonul rece, iar în sezonul cald, de maximum 25 grade C.; e) să asigure personal calificat, conform specificaţiilor din anexa 7 la prezentele norme. Personalul de servire din structurile de primire turistice va purta îmbrăcăminte specifică stabilită de operatorul economic în cauză, diferenţiat în funcţie de condiţiile de desfăşurare a activităţii şi ecuson cuprinzând numele şi prenumele, iar restul personalului va purta echipament de lucru specific activităţii; f) să asigure condiţiile necesare astfel încât turiştii să nu fie deranjaţi de zgomotele produse de instalaţiile tehnice ale clădirii sau de alţi factori de poluare; g) să asigure spaţii de cazare cu lumină naturală directă şi aerisire; h) să nu amplaseze spaţii de cazare la subsolul clădirilor; i) să expună la loc vizibil, în exteriorul clădirii: denumirea, tipul şi însemnele privind categoria de clasificare a structurii de primire turistice; j) să expună vizibil şi în mod lizibil în recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, certificatul de clasificare, numărul de telefon - tel verde - al autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului pentru a fi cunoscute de turişti; k) să furnizeze informaţii reale cu privire la denumirea, tipul, categoria de clasificare şi serviciile prestate în toate materialele de promovare, conform certificatului de clasificare obţinut; l) să păstreze în permanenţă , în original, în structura de primire turistică în cauză, certificatul de clasificare şi anexa/anexele acestuia; m) să asigure o gamă diversificată de servicii suplimentare, cuprinse în tariful de cazare sau cu plată separat, conform listei orientative prezentate în anexa nr 1.1.1 astfel:1. la unităţile de 4 şi 5 stele - cel puţin 15 servicii;2. la unităţile de 3 stele - cel puţin 12 servicii;3. la unităţile de 2 stele - cel puţin 8 servicii;4. la unităţile de 1 stea - cel puţin 5 servicii; n) să asigure în spaţiile de cazare materiale scrise, realizate estetic şi tipărite în limba română şi în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, cuprinzând informaţii utile pentru turişti cu privire la:- instrucţiuni de folosire a telefonului, după caz;- tarifele interne şi internaţionale pentru convorbiri telefonice;- lista cuprinzând serviciile suplimentare oferite şi tarifele pentru cele cu plată, cu indicarea modalităţilor de solicitare a serviciului în cameră;- lista de preţuri cu preparatele room-service;- lista cuprinzând preţurile produselor din minibar, după caz;- instrucţiuni de folosire TV, instalaţie aer condiţionat, după caz;- informaţii turistice privind zona sau localitatea;- orice alte informaţii ce ar putea face agreabil sejurul turistului;La hotelurile de 4 şi 5 stele, materialele vor fi prezentate în mape personalizate, în fiecare spaţiu de cazare. o) să asigure păstrarea ordinii, liniştii publice, moralităţii şi să respecte normele legale în vigoare privind siguranţa şi securitatea turiştilor din structurile de primire turistice; p) să asigure conectarea la sistemul integrat de evidenţă a turiştilor, în termen de 60 zile de la implementarea şi operaţionalizarea acestuia; q) să afişeze vizibil în camerele de baie, în cel puţin două limbi de circulaţie internaţională, mesajul "Pro Natura" referitor la opţiunea fiecărui oaspete asupra duratei de utilizare a aceloraşi lenjerii şi prosoape; r) să deţină pentru structura de primire turistică pe care o are în proprietate şi/sau administrare, minim o adresă de e-mail şi un website pe care să fie afişate datele sale de identificare, adresa şi numărul certificatului de clasificare; (2) Obţinerea certificatului de clasificare nu exonerează operatorul economic de respectarea prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, de obţinerea autorizaţiilor sanitară, sanitar-veterinară, de securitate la incendiu, mediu şi protecţia muncii, după caz.  +  Articolul 16 (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate astfel:1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele;2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele;3. moteluri de 3, 2, 1 stele;4. hosteluri de 3, 2, 1 stele5. vile turistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele;6. bungalowuri de 3, 2, 1 stele;7. cabane turistice de 3, 2, 1 stele;8. sate de vacanţă de 5, 4, 3, 2, 1 stele,9. campinguri, popasuri turistice, căsuţe tip camping, de 4, 3, 2, 1 stele;10. pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice de 5, 4, 3, 2, 1 stele/flori;11. apartamente sau camere de închiriat de 3, 2, 1 stele;12. structuri de primire cu funcţiuni de cazare pe pontoane plutitoare, nave fluviale şi maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele. (2) În cadrul tipurilor de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare prevăzute la alin. (1), poate exista următoarea structură a spaţiilor de cazare:1. cameră cu pat individual, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o singură persoană. Lăţimea patului individual este de minimum 90 cm. Lungimea patului va fi de minimum 200 cm în cazul structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de 3, 4 şi 5 stele şi de minimum 190 cm în cazul structurilor de 1 şi 2 stele;2. cameră cu pat matrimonial, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane . Lăţimea patului matrimonial este de minimum 140 cm;3. cameră cu două paturi individuale;4. cameră cu trei paturi individuale,5. cameră cu patru paturi individuale;6. camere comune - cu mai mult de patru paturi individuale;7. cameră cu priciuri, reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. Priciul reprezintă o platformă din lemn sau din alte materiale pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist;8. garsonieră, reprezentând spaţiul compus din dormitor pentru două persoane, salon şi grup sanitar propriu. Dormitorul poate fi despărţit de salon şi printr-un glasvand sau alte mijloace care permit o delimitare estetică;9. apartament, reprezentând spaţiul compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5 dormitoare), salon (cameră de zi), vestibul şi echipare sanitară proprie. La categoria de clasificare 5 stele există un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar la categoria de clasificare 4 stele, precum şi la restul categoriilor, există minimum un grup sanitar la 4 locuri.10. suita - ansamblu alcătuit din două camere, care pot funcţiona împreună sau separat, deservite de un grup sanitar comun;11. duplex, reprezentând ansamblul alcătuit din două spaţii distincte legate printr-o scară interioară, unul cu destinaţia de cameră de zi, având în componenţă şi grup sanitar, precum şi un spaţiu de dormit, situat la etaj.  +  Articolul 17Activităţile desfăşurate în cadrul structurilor de primire turistice (cazare, alimentaţie, agrement, tratament, comerţ etc.) constituie un tot unitar, fiind părţi componente ale produsului turistic, care impune asigurarea corelaţiei dintre categoria structurii de primire şi calitatea celorlalte servicii.  +  Articolul 18Structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare pot avea în componenţă camere clasificate la cel mult două categorii, cu condiţia ca diferenţa dintre aceste categorii să fie de cel mult o stea /floare. Categoria de clasificare a structurii de primire turistice este dată de cea la care sunt încadrate majoritatea spaţiilor de cazare din incinta acesteia, dar nu mai puţin de 80% totalul spaţiilor de cazare. În situaţia în care nu este întrunit acest procent minim de 80%, structura de primire turistică va fi clasificată la categoria inferioară.  +  Articolul 19Nu se admite organizarea altor activităţi în holurile de recepţie a structurilor de primire turistice.  +  Articolul 20Pentru structurile de primire turistice clasificate la categoriile de 4 şi 5 stele se utilizează lenjerie din materiale de calitate superioară.  +  Articolul 21Pentru toate tipurile şi categoriile de structuri de primire turistice se utilizează lenjerii de pat, prosoape de culoare albă, rezistente la procesele termice/chimice de spălare şi sterilizare, care se schimbă la eliberarea camerei, iar pentru sejururile mai lungi, ori de câte ori este nevoie, conform art. 15 lit. (q), dar nu mai târziu de:┌────────────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┐│Categoria unităţii │ Lenjeria │ Prosoapele │ Halatele │├────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤│ 5 şi 4 stele │ 2 zile │ 2 zile │ 3 zile │├────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤│ 3 stele │ 3 zile │ 2 zile │ - │├────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤│ 2 stele şi 1 stea │ 4 zile │ 3 zile │ - │└────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘  +  Articolul 22 (1) Conform prezentelor norme metodologice, în România pot funcţiona următoarele tipuri de structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie: a) Restaurant; b) Bar; c) Fast food (2) Structurile menţionate la alin. (1) se clasifică astfel:- restaurant 5, 4, 3, 2, 1 stele;- bar 5, 4, 3, 2, 1 stele;- fast-food 3, 2, 1 stele;  +  Capitolul III Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea licenţei de turism.  +  Articolul 23În vederea eliberării licenţei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului, o declaraţie standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme, însoţită de documentaţia cu următorul conţinut: a) certificat constatator, în original, sau copie legalizată emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declarată, activitatea principală, activităţile secundare, capitalul social şi activităţile autorizate; b) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice; c) notificarea conform prevederilor art. 10, alin.(4) din hotărâre, în cazul agenţiilor de turism cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European care vor desfăşura activitate de ofertare şi comercializare a serviciilor şi pachetelor de servicii turistice pe teritoriul României; d) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism; e) certificat de cazier judiciar valabil aparţinând asociaţilor/acţionarilor, unic sau majoritar, după caz, managerului/administratorului agenţiei de turism.  +  Articolul 24În vederea eliberării anexei licenţei de turism pentru filială/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, copia licenţei de turism precum şi documentaţia prevăzută la art. 23.  +  Articolul 25 (1) În cazul filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei situate în aceeaşi localitate cu agenţia de turism, este suficient ca persoana care asigură conducerea operativă a acestuia să fie: a) calificată ca agent de turism, prin curs de calificare organizat de către un furnizor de formare profesională autorizat; b) absolventă a unei şcoli postliceale de turism; c) absolventă a unui liceu/clase cu profil turistic; d) calificată ca agent de turism, conform documentelor legale care atestă experienţa profesională corespunzătoare de minim 3 ani în domeniu. (2) În situaţia în care încetează contractul de muncă încheiat între operatorul economic şi persoana care asigură conducerea operativă a agenţiei de turism sau a filialei/sucursalei/sediului secundar/reprezentanţei agenţiei de turism, înlocuirea acestei persoane se va face în termen de 30 de zile.  +  Articolul 26În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, în situaţia preschimbării acesteia, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, licenţa de turism şi/sau anexele acesteia a căror perioadă de valabilitate expiră, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 23.  +  Articolul 27În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursală/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în situaţia schimbării denumirii agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, următoarea documentaţie: a) cerere din care să rezulte noua denumire a agenţiei de turism; b) licenţa de turism şi, după caz, anexa licenţei de turism în original; c) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice.  +  Articolul 28În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, în situaţia schimbării sediului agenţiei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, declaraţia standardizată dată pe propria răspundere, conform modelului prezentat în anexa 6 la prezentele norme, însoţită de următoarea documentaţie: a) certificat constatator, în original, sau copie legalizată emis de Oficiul Registrului Comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte informaţii privind datele complete de identificare ale operatorului economic, precum şi informaţii referitoare la durata de funcţionare declarată, activitatea principală, activităţile secundare, capitalul social şi activităţile autorizate; b) licenţa de turism eliberată anterior şi anexa licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, după caz, în original; c) copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosinţă asupra spaţiului în care se desfăşoară activitatea agenţiei de turism; d) copia poliţei valabile de asigurare de garantare a plăţii cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau rambursării sumelor achitate de turişti pentru achiziţionarea serviciilor şi/sau pachetelor de servicii în cazul neexecutării integrale sau parţiale a serviciilor/pachetelor turistice.  +  Articolul 29În vederea eliberării licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa acesteia, în cazul schimbării titularului licenţei de turism, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului licenţa de turism eliberată anterior în original, însoţită de documentaţia prevăzută la art. 23.  +  Articolul 30În vederea radierii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului următoarea documentaţie: a) cerere privind radierea licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism; b) licenţa de turism şi respectiv anexa licenţei de turism, în original.  +  Articolul 31În vederea eliberării duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia, operatorul economic va depune la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, următoarea documentaţie: a) cerere privind eliberarea duplicatului licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism; b) dovada publicării în presă a pierderii licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism pentru filiala/sucursala/reprezentanţa/sediul secundar al acesteia;  +  Articolul 32 (1) Operatorul economic va solicita autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului eliberarea licenţei de turism şi/sau a anexei licenţei de turism înainte de începerea desfăşurării activităţii de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor şi/sau a pachetelor de servicii turistice. (2) Termenele şi condiţiile de soluţionare a cererii operatorului economic privind eliberarea licenţei de turism sunt cele prevăzute în art. 4 din hotărâre.  +  Articolul 33Criteriile de acordare a licenţei de turism pentru agenţia de turism de tip touroperatoare sau detailistă şi a anexei licenţei de turism sunt prevăzute în anexa nr. 8 la prezentele norme.  +  Articolul 34În situaţia retragerii licenţei în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(1) lit.b din hotărâre, operatorul economic care solicită reluarea activităţii va urma procedurile prevăzute la art. 23 din prezentele norme.  +  Articolul 35În situaţia în care, la verificarea efectuată de reprezentanţii autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului se constată că agenţia de turism nu mai funcţionează la sediul înscris în licenţa de turism, aceasta se retrage din oficiu, după 15 zile de la notificarea transmisă prin scrisoare recomandată operatorului economic, titular al licenţei de turism în cauză.  +  Capitolul IV Dispoziţii generale privind condiţiile şi criteriile pentru eliberarea brevetului de turism  +  Articolul 36Conducerea operativă a unei structuri de primire turistice sau a unei agenţii de turism va fi asigurată de către o persoană deţinătoare a brevetului de turism în domeniu ori a certificatului de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, sau a diplomei de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea cursurilor universitare/ postuniversitare în domeniul turismului, cu excepţiile prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 37În funcţie de nivelul şi de pregătirea profesională, precum şi de îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezentele norme metodologice, se eliberează brevet de turism pentru următoarele funcţii: a) manager în activitatea de turism; b) director de agenţie de turism; c) director de hotel; d) director de restaurant; e) cabanier.  +  Articolul 38Posesorul brevetului de turism poate ocupa şi alte funcţii decât cele înscrise pe acesta, astfel: a) managerul în activitatea de turism poate ocupa oricare dintre funcţiile prevăzute la art. 37; b) directorul de hotel poate ocupa fie funcţia înscrisă în brevet, fie conducerea operativă a activităţilor unui alt tip de unitate de cazare.  +  Articolul 39Macheta brevetului de turism este prezentată în anexa nr. 12 la prezentele norme;  +  Articolul 40În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizică trebuie să depună la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, următoarea documentaţie: a) cerere; b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale, precum şi cu următoarea declaraţie dată în condiţiile art. 292 din Codul Penal cu completările şi modificările ulterioare: "Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale"; c) copie certificată pentru conformitate de către titular, de pe actul de identitate; d) copii certificate pentru conformitate de către titular de pe actele care atestă pregătirea sau experienţa profesională, după caz; e) dovada vechimii în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului, într-o activitate calificată, în cazurile prevăzute de art. 41 lit. c); f) copie certificată pentru conformitate de către titular după atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, cu excepţia:1. absolvenţilor, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;2. absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;3. absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale;4. celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în străinătate cel puţin un an;5. absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;6. cabanierului; f) certificat valabil de cazier judiciar.  +  Articolul 41Brevetul de turism pentru manager în activitatea de turism se eliberează la cerere, în condiţiile art. 40 din prezentele norme metodologice, pentru: a) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate cu profil de turism, colegiu universitar de turism, absolventul unui masterat sau doctorat în turism, după caz; b) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerială în turism şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz. c) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care are o vechime în muncă de minim 5 ani în domeniul turismului într-o activitate calificată şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz.  +  Articolul 42Brevetul de turism pentru director de agenţie de turism se eliberează la cerere, pentru: a) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţilor agenţiilor de turism şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz; b) absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii agenţiilor de turism şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz.  +  Articolul 43Brevetul de turism pentru director de hotel se eliberează la cerere, pentru: a) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii hoteliere şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz; b) absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii hoteliere şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz.  +  Articolul 44Brevetul de turism pentru director de restaurant se eliberează la cerere, pentru: a) absolvent, cu examen de licenţă, al unei facultăţi acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz; b) absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat care a absolvit un curs de formare managerială specific activităţii de restauraţie şi care deţine atestat de limbă străină de circulaţie internaţională, după caz.  +  Articolul 45Brevetul de turism pentru cabanier se eliberează la cerere, pentru absolvent al unui liceu, cu diplomă de bacalaureat, care a absolvit un curs de calificare profesională de tehnician în turism.  +  Articolul 46 (1) Brevetul de turism se eliberează pe perioadă nedeterminată de către autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, în termenele şi condiţiile prevăzute la art. 4 din hotărâre.  +  Articolul 47Procedurile prevăzute de prezentul act normativ pot fi îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic electronic (PCU), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la operaţionalizarea punctului de contact unic electronic.  +  Articolul 48Pentru operatorii economici străini - din statele membre ale Uniunii Europene (UE) sau ale Spaţiului Economic European (SEE), în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea clasificării, autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului va contacta autorităţile competente din statul membru UE sau SEE în cauză, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieţei Interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.  +  Articolul 49 (1) Solicitările depuse de operatorii economici şi de persoanele fizice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor, respectiv a brevetelor de turism, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi soluţionate conform condiţiilor în vigoare la momentul depunerii acestora la sediul autorităţii administraţiei publice centrale responsabile în domeniul turismului.  +  Articolul 50Fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice următoarele anexe:- Anexa nr. 1 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul hotel, hotel apartament şi motel;- Anexa nr. 1.1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hotel şi hotel apartament;- Anexa nr. 1.1.1 Lista orientativă a serviciilor suplimentare ce pot fi prestate în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare;- Anexa nr. 1.2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostel;- Anexa nr. 1.3 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turistică;- Anexa nr. 1.4 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalow;- Anexa nr. 1.5 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică;- Anexa nr. 1.5 .1 Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică;- Anexa nr. 1.6 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping, sat de vacanţă, popas turistic şi căsuţă tip camping;- Anexa nr. 1.7 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip apartamente de închiriat şi camere de închiriat;- Anexa nr. 1.8 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare de tipul navelor maritime şi fluviale;- Anexa nr. 2 Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;- Anexa nr. 3 Declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberării certificatelor de clasificare;- Anexa nr. 4 Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere;- Anexa nr. 4.1 Cerere de modificare a Fişei privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere- Anexa nr. 5 Fişă privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică;- Anexa 5.1 Cerere de modificare a Fişei privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică- Anexa nr. 6 Declaraţia pe propria răspundere dată în temeiul prevederilor art. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010 în cazul eliberării licenţelor de turism ;- Anexa nr. 7 Criterii privind încadrarea cu personal, pregătirea profesională în structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică ;- Anexa nr. 8 Criterii privind eliberarea licenţei de turism ;- Anexa nr. 9 Macheta certificatului de clasificare ;- Anexa nr. 10 Macheta licenţei de turism ;- Anexa nr. 11 Macheta anexei licenţei de turism ;- Anexa nr. 12 Macheta brevetului de turism  +  Anexa 1 --------Criterii obligatorii privind clasificareastructurilor de primire turistice cu funcţiunide cazare de tipul hotel, hotel apartament şi motelHotelul este structura de primire turistică amenajată în clădiri sau în corpuri de clădiri, care pune la dispoziţia turiştilor camere, garsoniere sau apartamente dotate corespunzător, asigură prestări de servicii specifice, dispune de hol de primire/recepţie şi după caz, de spaţii de alimentaţie publică.Hotelul apartament este acel hotel compus numai din apartamente sau garsoniere, dotate astfel încât să asigure păstrarea şi prepararea alimentelor, precum şi servirea mesei în incinta acestora, sau care are restaurant propriu, cu servire permanentă prin room-service.Motelul este unitatea hotelieră situată, de regulă, în afara localităţilor, în imediata apropiere a arterelor intens circulate, dotată şi amenajată atât pentru asigurarea serviciilor de cazare şi alimentaţie pentru turişti, precum şi pentru parcarea în siguranţă a mijloacelor de transport.Categoria de clasificare a hotelului şi a hotelului apartament este determinată de îndeplinirea în totalitate a criteriilor obligatorii prevăzute în anexa nr. 1.1. la prezentele norme metodologice, precum şi de realizarea următorului punctaj minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa nr. l.l.1, astfel:- pentru hotel de 5 stele 220 puncte- pentru hotel de 4 stele 180 puncte- pentru hotel de 3 stele 120 puncte- pentru hotel de 2 stele 60 puncte.Pentru hoteluri apartament, punctajul este următorul:- 5 stele 180 puncte- 4 stele 120 puncte- 3 stele 70 puncte- 2 stele 40 puncte.*Font 7*┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────┐│ │ Hoteluri │ Hoteluri-apartament │ Moteluri ││ ├────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────┤│ Criterii obligatorii │ stele │ stele │ stele ││ ├─────┬──────┬─────┬─────┬───┼─────┬─────┬─────┬────┼────┬────┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 3 │ 2 │ 1 │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│1. Starea generală a clădirii (exterior, interior) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │├──────────────┬───────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- aspect: │- foarte bun │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - ││ ├───────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│ │- bun │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────┴───────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autoritatea administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││centrale responsabilă în domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turismului, privind amplasamentul şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicită introducerea în ││circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, ││reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- firmă luminoasă sau iluminată cu tipul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi denumirea unităţii │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- firmă cu tipul şi denumirea unităţii │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- însemn distinctiv reprezentând categoria│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- parcaj auto în folosinţa structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire, cu pază, cu locuri delimitate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││parcare şi dotat cu coşuri de gunoi │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- parcaj auto în folosinţa structurii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire cu un număr de locuri de parcare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de minim...% din numărul camerelor*1) cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locuri delimitate de parcare şi dotat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││coşuri de gunoi │ 50 │ 40 │ 20 │ 20 │ - │ 50 │ 40 │ 40 │ 30 │ 100│ 100│100│├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*1) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, ││numărul locurilor de parcare necesar poate fi mai mic cu 50% │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- intrări separate: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- pentru turişti şi bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- pentru personal, primirea mărfurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││materialelor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- rampă de acces al cărucioarelor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││persoanele cu disabilităţi locomotorii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│2. Organizarea spaţiilor şi a serviciilor aferente: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- număr minim de camere │ 15 │ 15 │ 15 │ 10 │ 5 │ 10 │ 10 │ 10 │ 5 │ 5 │ 5 │ 5 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- hol de primire (recepţie) în suprafaţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││minimă de... mp/cameră │ 2,5 │ 2 │ 2 │ 1,5 │ 1 │ 1,5 │ 1 │ 0,5│ 0,5│ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│În cazul hotelurilor de mare capacitate, (peste 200 camere) suprafaţa holului poate fi limitată la 400 mp ││pentru cele de 5 şi 4 stele, la 300 mp pentru cele de 3 stele, la 150 mp pentru cele de 2 şi 1 stea. La cele││de mică capacitate (sub 200 camere) (inclusiv moteluri), holul nu poate fi mai mic de 80 mp pentru cele de ││4 şi 5 stele, de 30 mp pentru cele de 2 şi 3 stele şi de 15 mp pentru cele de 1 stea. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- recepţie cu: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- spaţii pentru păstrat bagajele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turiştilor │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- spaţiu pentru administraţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- spaţiu pentru păstrarea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sportive (în zonele unde se practică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sporturi de iarnă) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│- serviciul de recepţie cu: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- recepţioner 24 de ore │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- recepţioner cu program fracţionat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţie de fluxul turistic │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- serviciul de primire accesibil prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clopoţel sau telefon în afara orelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţionare a recepţiei │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- portar-uşier │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- bagajist*2) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- comisionar-curier │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- serviciu de securitate şi pază*2) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- sală de mese pentru personal la hoteluri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu peste 100 de camere │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- oficii pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*2) La 3 stele este obligatoriu pentru hoteluri cu peste 50 de camere. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalaţii │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- sistem de climatizare*)/aer condiţionat │ x │ x │ x*3)│ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*) Pentru construcţiile noi ce urmează a fi clasificate este obligatoriu sistemul de climatizare ││*3) Criteriu obligatoriu pentru hotelurile de 3 stele situate pe Litoralul Mării Negre │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- sistem de încălzire admis de normele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││P.S.I. (unităţile cu activitate sezonieră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││estivală sunt exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- izolarea fonică a spaţiilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│- iluminatul electric în spaţiile de cazare: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- una sau mai multe surse principale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- o sursă individuală pentru fiecare loc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(veioză sau aplică) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- grup electrogen sau minim două surse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││energie electrică la hoteluri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate de peste ... camere │ 20 │ 50 │ 60 │ - │ - │ 20 │ 50 │ 60 │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- ascensoare la clădirile cu cel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin P + *4) │ P+1 │ P+2 │ P+3 │ P+5 │P+6│ P+2 │ P+3 │ P+3 │ P+4│ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- ascensoare la clădirile cu cel puţin ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││camere*4) │ 15 │ 20 │ 50 │ 50 │ 50│ 5 │ 10 │ 10 │ 10 │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*4) cele două criterii se aplică cumulativ │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- ascensoare silenţioase şi rapide │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- ascensoare în bună stare de funcţionare │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x*)│ x*)│ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*) se aplică construcţiilor cu mai mult de 4 nivele, cu excepţia celor recepţionate înainte de intrarea în ││vigoare a prezentelor Norme metodologice. │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- ascensoare pentru turişti (minimum două │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││la hotelurile de 2-5 stele cu o capacitate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de peste 200 de locuri, din care, la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hotelurile de cură balneară unul va fi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tip sanatorial) │ x │ x │ x │ x*)│ - │ x │ x │ x*)│ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- ascensor pentru personal, bagaje, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││scopuri gospodăreşti şi serviciu în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cameră, la hotelurile cu cel puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││50 camere │ x │ x │ x │ x*)│ - │ x │ x │ x*)│ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*) Criteriul se aplică doar construcţiilor recepţionate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor Norme ││metodologice │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4. Suprafaţa minimă a camerelor (fără grup sanitar):*5) │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- cameră cu 1 loc │ 16 │ 15 │ 13 │ 11 │ 10│ - │ - │ - │ - │ 12 │ 10 │ 9 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cameră cu 2 locuri │ 20 │ 18 │ 15 │ 12 │ 11│ - │ - │ - │ - │ 12 │ 11 │10 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cameră cu 3 locuri │ - │ - │ - │ 15 │ 14│ - │ - │ - │ - │ - │ - │13 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cameră cu 4 locuri │ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ - │ - │ - │ - │18 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- salonul din apartament │ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 12│ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 14 │ 12 │11 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- dormitorul din apartament │ 20 │ 18 │ 15 │ 12 │ 11│ 20 │ 18 │ 16 │ 13 │ 14 │ 12 │11 │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*5) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, ││suprafeţele camerelor pot fi cu 15 % mai mici │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│5. Suprafaţa minimă a camerei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││baie ... mp*6) │ 4 │ 4 │ 3,5 │ 3 │ - │ 4 │ 4 │ 3,5 │ 3 │ 3,5│ 3 │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│6. Înălţimea spaţiilor de cazare ... mp │ 2,8 │ 2,8 │ 2,6 │ 2,6 │2,5│ 2,8 │ 2,6 │ 2,7 │ 2,6│ 2,7│ 2,6│2,5│├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│7. Culoarele şi scările vor avea lăţimea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││minimă de 1,40 m (casa scării va fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separată de culoare)*6) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*6) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008, ││lătimea minimă a culoarelor şi scărilor precum şi suprafaţa camerei de baie poate fi cu 15 % mai mică │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│8. Numărul maxim de locuri dintr-o cameră │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- dormitorul din apartament sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││garsonieră │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2 │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│9. Echiparea sanitară: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC*7) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- WC separat de baie la hotelurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construite şi clasificate ulterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrării în vigoare a prezentului ordin │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*7) În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de 12.05.2008 la ││categoria 1 stea se admit şi duşuri montate la bateria de la lavoar sau duşuri fără cuvă. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de baie proprie, astfel: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- sală de baie, cadă sau duş pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││maximum 15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cabină WC şi lavoar pentru maximum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- lavoare cu apă curentă caldă/rece │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu program permanent │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- grupuri sociale pentru personal: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vestiare, duşuri, WC-separat pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- grup sanitar, separat pe sexe, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││holul de recepţie la unităţile cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate mai mare de 14 camere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│Dotarea grupurilor sanitare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) grupuri sanitare din camere: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- coş pentru gunoi cu capac şi sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cuier │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- perie şi dezodorizant WC │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- suport pentru prosoape │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- derivaţie de telefon sau sistem cordless│ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- sistem apelare de urgenţă la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││structurile de primire turistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││construite şi clasificate ulterior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrării în vigoare a prezentului ordin │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- pahare pentru apă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- uscător de păr │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- săpun sau dozator cu săpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- mâner de sprijin pentru intrare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ieşire din cadă │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- şampon, gel pentru duş, cască de baie │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- set de produse igienice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cosmetice (minim 5 produse) │ x │ - │ - │ - │ - │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- trei prosoape/persoană pentru: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││faţă, picioare şi baie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- covoraş antiderapant, sau alt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipament cu funcţiuni similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- halat pluşat pentru baie/de pers │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- papuci de unică folosinţă │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│b) grupuri sanitare comune: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cuier (ferit de stropire) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- portprosop, anou │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- coş pentru gunoi cu capac şi sac menajer│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- dozator cu săpun lichid │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- prosop rolă din hârtie sau din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pânză/uscător de mâini │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- perie şi dezodorizant WC │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│10. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere, apartamente, garsoniere, holuri şi coridoare │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- Mobilier uniform ca stil │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│De foarte bună calitate │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│De bună calitate │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│a). Camere │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- mochetă, covoare sau carpete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(pardoselile din marmură, Ceramică, lemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau din alte materiale estetice, pot fi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acoperite parţial) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- somieră şi saltea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- salteluţă - husă de protecţie (realizată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││din material textil, lavabil şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││hidroabsorbant) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- noptiere sau alte piese similare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- fotolii/demifotolii sau scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- taburet │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- masă/măsuţă sau o suprafaţă de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││personal cu dimensiunea de minim 0,3 mp │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││(se exceptează dormitorul din apartament │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi garsoniere) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- birou sau masă de lucru cu scaun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- suprafaţă pentru scris de minim 0,3 mp │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- serviciu de birou (mapa, plicuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││antet, hârtie de scris, pix, etc.)*8) │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*8) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- oglindă în cameră │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- tablou sau alt element decorativ │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- suport pentru bagaje │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cuier mobil/pe perete sau în interiorul │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││dulapului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- dulap sau spaţiu amenajat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lenjerie şi haine, dotat cu umeraşe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- veioză sau aplică la capătul patului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(1 bucată/loc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- scrumiere de masă pentru camerele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spaţiile destinate pentru fumători │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- televizor cu recepţie canale TV │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- minim 2 prize de alimentare cu energie*)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru calculator şi priză pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conexiune internet sau sistem wireless │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*) Cu excepţia construcţiilor recepţionate după intrarea în vigoare a prezentelor Norme metodologice │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- telefon în camere │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- minibar frigorific cu produse*9) │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│*9) Cu excepţia dormitoarelor din apartamente şi garsoniere │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- pled sau alte mijloace cu funcţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare, cu cearşaf │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cearşaf pentru pat │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- pernă mare înfăţată/pers. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- pernă suplimentară │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- cuvertură pentru pat sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace similare │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- perdele şi draperii sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace obturante │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- mijloace de protecţie împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│b) salonul din apartamente şi garsoniere: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- masă de lucru (birou) şi scaun │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- set de birou (mapa, plicuri cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││antet, hârtie de scris, pix, etc.). │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- măsuţă/suprafaţă de uz personal de minim│ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││0,3 mp │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- tavă cu pahare │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- canapea pentru 2-3 persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(la garsoniere este facultativ) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- corpuri de iluminat adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(lustră, lampadar, aplice etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- televizor cu recepţie canale TV │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- minibar frigorific cu produse de bar │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- minibar frigorific/frigider │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│c) holul de primire, holuri şi coridoare de etaj: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- comptuar recepţie (la moteluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││poate fi comun cu barul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- utilizarea sistemelor informatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de gestiune fiscalizate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- canapele │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- fotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- demifotolii │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- masă de hol │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- aparat de curăţat încălţămintea │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- corpuri de iluminat adecvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(candelabre, plafoniere, etc) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│11. Seif/posibilităţi de depozitare a valorilor: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- la recepţie │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- în cameră sau încăpere dotată cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││seifuri pentru fiecare cameră │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│12. Fax la recepţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│13. Încasarea contravalorii serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi prin mijloace electronice de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(carduri) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│14. Spaţiu pentru alimentaţie: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- restaurant amplasat în structura de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││primire turistică │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- spaţiu amenajat pentru prepararea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi servirea micului dejun - la structurile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cazare care nu dispun de nicio unitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de alimentaţie │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- bucătărie complet echipată în apartament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(sau restaurant care asigură serviciu de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││room-service permanent) │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│15. Bar de zi │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│16. Spaţii pentru organizare de întâlniri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de afaceri, congrese, recepţii, conferinţe│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││etc. la hotelurile cu peste 100 de camere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(cel puţin o sală, cu o capacitate minimă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││egală cu numărul de camere) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│17. Servicii de agrement/relaxare: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││- minim trei servicii │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│18. Spaţiu amenajat cu computer şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conexiuni pentru acces internet │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┤│19. Servicii minime oferite turiştilor, cu plată sau fără plată: │├──────────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┬─────┬────┬────┬────┬───┤│- servicii poştale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- servicii telefonice locale, interurbane,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││internaţionale, cu plata tarifului şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comisionului │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- vânzări de mărfuri şi de articole de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││strictă necesitate, suveniruri, ziare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vederi etc. │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- room-service │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- servirea micului dejun │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- informaţii turistice şi culturale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- păstrarea obiectelor de valoare ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turiştilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- serviciul pentru transportul bagajelor │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- serviciul comisionar-curier │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- acordarea de prim ajutor în caz de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││urgenţă (trusă medicală) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- trezirea clienţilor la cerere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- primirea şi transmiterea mesajelor şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││corespondenţei pentru turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- rezervarea de bilete pe mijloace de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││transport │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- primirea şi transmiterea mesajelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi a corespondenţei pentru turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│Spălătorie /curăţătorie │ x │ x │ x │ x │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│20. Alte criterii: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│- personalul care deserveşte turiştii să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cunoască cel puţin o limbă străină de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulaţie internaţională, în proporţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de - % din personalul de servire pe ecuson│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││se va înscrie limba vorbită │75 % │ 50 % │ 25 %│ - │ - │ 50 %│25 % │ - │ - │25 %│ - │ - │├──────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┼─────┼────┼────┼────┼───┤│21. Criterii suplimentare de evaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││[anexa nr. 1.1] - puncte │ 170 │ 140 │ 80 │ 40 │ - │ 120 │ 80 │ 50 │ 25 │ - │ - │ - │└──────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┴─────┴────┴────┴────┴───┘  +  Anexa 1.1 ----------la normele metodologice-----------------------Criterii suplimentare privind clasificarea structurilorde primire de primire turistice cu funcţiuni de cazarede tip hotel şi hotel apartament┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Criterii suplimentare*) │ Puncte │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│1. Construcţii/Instalaţii/ Dotări │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Restaurant │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Bar │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spaţiu amenajat pentru prepararea şi servirea micului dejun │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cofetărie │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţii de parfumare şi împrospătare a aerului în spaţiile comune │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în spaţiile de cazare │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii de cazare │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în săli de seminarii şi conferinţe │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţie de aer condiţionat în săli de seminarii şi conferinţe │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Climatizare în alte spaţii │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţie de aer condiţionat în alte spaţii │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Garaje pentru minimum 20% din numărul camerelor │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Parcaj auto propriu, cu pază, pentru minimum 30% din numărul │ ││camerelor │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ferestre antifonice │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Salon pentru micul dejun/spaţiu special amenajat pentru prepararea şi│ ││servirea micului dejun │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Camere adecvate pentru persoane cu disabilităţi locomotorii (mai mult│ ││de 1 cameră din totalul spaţiilor de cazare) │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Maşină pentru curăţat încălţăminte, la recepţie şi pe fiecare nivel │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ascensor │ 20 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Recepţie TV prin satelit/cablu în cameră │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cadă în camera de baie, pentru minimum 25% din camere │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cabină duş cu hidromasaj în camera de baie, pentru minimum 30% din │ ││camere │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spaţii comerciale gen butique │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţii de energie alternativă funcţionale şi care asigură │ 30 ││minimum 5% din consumul general │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Derivaţie de telefon sau sistem cordless │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│2. Servicii suplimentare │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Servicii de servire a micului dejun în sistem bufet │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spălătorie proprie │ 20 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Curăţătorie proprie │ 20 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Salon de cosmetică şi/sau de frizerie şi coafură │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Robot-telefon în cameră │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon în cameră la hoteluri de 2 stele şi 1 stea │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sistem de preluare mesaje telefonice │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Încălzitor de prosoape, oglindă de machiaj, cântar de persoane, │ ││maşină de călcat, halat de baie (dacă se întrunesc 3 criterii, │ ││se acordă) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închirieri de maşini - servicii de agenţie │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Reviste şi ziare, gratuite, pe hol, la dispoziţia turiştilor │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Hărţi cu localizarea structurii de primire turistice în cadrul zonei │ ││sau al localităţii │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Chestionare pentru testarea opiniei turiştilor cu privire la │ ││calitatea serviciilor oferite │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Punct de comercializare a produselor de igienă personală, minim 4 │ ││articole de bază │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cafetieră, cafea solubilă, ceai, zahăr la pliculeţe, în toate │ ││camerele │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Perie/burete de pantofi, perie de haine, în toate camerele │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Trusă ac cu aţă, în toate camerele │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Serviciu de birou, în toate camerele │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Puişor pernă înfăţată, în toate camerele │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Rezervare de bilete la recepţie (spectacole, teatru, film) │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Autoturism inscripţionat cu logo-ul hotelului şi alocat pentru │ 5 ││transferuri │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Asigurarea cu umbrele în caz de ploaie │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│3. Spaţii de agrement şi fitness │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Piscină acoperită ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare │ 30 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Piscină în aer liber ce dispune de dotări tehnice şi spaţii auxiliare│ 25 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Baie cu abur │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sală de tenis │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Saună │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Hol de relaxare (cu şezlonguri) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Solar │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Popice │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Bowling │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de tenis │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de volei │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Teren de badminton │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Animator │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Profesor de sport │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ghid de turism │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Servicii de masaj │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sală de forţă (fitness-body building, minimum 4 aparate) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Gimnastică medicală │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Baby sitter │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spaţii de joacă pentru copii (interior sau exterior) │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spaţiu verde de odihnă/ştrand │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Minigolf │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închirieri de obiecte sportive (schi, bărci, biciclete) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Tenis de masă │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Biliard │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│4. Posibilităţi de organizare de recepţii, conferinţe, banchete, ││centre de afaceri │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│Salon pentru organizare de recepţii, banchete, pentru minimum 100 de │ ││persoane │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤│Spaţii pentru organizarea conferinţelor şi evenimentelor după suprafaţa totală││alocată: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤│- până la 100 mp │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- până la 250 mp │ 20 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- până la 500 mp │ 25 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- peste 500 mp │ 50 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│- peste 1000 mp │ 90 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Spaţiu dotat cu computere cu acces internet │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Închiriere laptop │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Instalaţii de sonorizare │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ecran de proiecţie │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Perete pentru afişaj │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Retroproiector │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Videoproiector multimedia │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Ecran retractabil acţionat electric │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Cameră video │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Unităţi TV, LCD cu diagonală minim 66 cm │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Sistem complet (emiţători, receptori, cabine) pentru traducere │ ││simultană │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon mobil │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Telefon/fax │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Copiator pentru uzul spaţiilor de reuniuni │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Reportofon │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Conexiuni pe cablu sau wireless internet în spaţiile de reuniuni │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Pupitru orator │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│CD player, DVD player │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Implementarea unui sistem de management al calităţii │ 25 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Obţinerea etichetei ecologice │ 25 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│5. Protecţia turiştilor │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a structurilor de│ ││primire turistice │ 30 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│Total punctaj realizat │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘────────── Notă *) Se punctează numai criteriile care nu sunt minim obligatorii pentru categoria respectivă.──────────  +  Anexa 1.1.1 -----------la normele metodologice-----------------------Lista orientativă a serviciilor suplimentarece pot fi prestate în structuri de primireturistice cu funcţiuni de cazare1. Servicii de poştă, telecomunicaţii şi publicitate:- convorbiri telefonice;- acces internet;- fax;- antenă satelit;- program video intern,- TV cablu;- vânzări de cărţi poştale, ilustrate, timbre poştale, reviste;- vânzări de materiale de promovare turistică (CD-uri, DVD-uri, albume, ghiduri, pliante).2. Servicii personale:- frizerie;- coafură;- cosmetică;- manichiură;- pedichiură;- gimnastică de întreţinere;- exerciţii fizice şi cură pentru slăbire;- spălătorie şi curăţătorie;- curăţat încălţăminte.3. Închirieri de:- CD-uri, DVD-uri- laptopuri- frigidere;- televizoare;- pături suplimentare;- jocuri distractive (rummy, table, şah);- echipament şi materiale sportive;- săli de recepţie, simpozioane etc.;- birouri pentru firme;- birouri pentru oameni de afaceri;- instalaţii pentru traducere simultană;- locuinţe pentru reprezentanţi de firme;- locuri de garaj;- biciclete şi triciclete;- ambarcaţiuni (şalupe, bărci);- articole de ştrand şi plajă (umbrele, şezlonguri, cearceafuri);- autoturisme cu/fără şofer (rent-a-car);- terenuri de sport;- articole de uz gospodăresc pentru campinguri;- inventar suplimentar (pilote, pleduri, cearceafuri, perne etc.) în campinguri;- maşini de călcat;- maşini automate de spălat rufe în campinguri.4. Servicii de educaţie fizică şi sport:- înot;- patinaj;- schi;- echitaţie;- popice;- gimnastică;- alpinism;- tenis de câmp;- tenis de masă;- tir cu arcul;- schi nautic;- şcoli pentru schi, patinaj, înot, tenis etc.5. Servicii de cultură şi artă:- organizare directă şi procurare de bilete pentru:- spectacole de teatru;- concerte;- carnavaluri.6. Diverse alte servicii:- room-service;- spălat şi călcat lenjerie;- spălat, călcat, curăţat obiectele turiştilor;- comisionar-curier;- lucrări de secretariat;- multiplicări de documente;- rezervări de locuri la hoteluri în alte localităţi;- rezervări de locuri în unităţi de alimentaţie;- parcare auto;- supraveghere copii, bătrâni;- grădiniţă pentru copii;- procurări bilete de tren, avion;- transport hotel - aeroport;- piscină, saună;- sală de fitness;- solar;- masaj;- organizare de banchete, recepţii, mese oficiale, nunţi;- ghid de turism autorizat;- tratamente geriatrice şi reumatismale;- tratamente prin metode româneşti (Gerovital, Amar etc.) şi străine;- asigurarea de medicamente pentru continuarea tratamentului ambulatoriu;- organizarea de partide de pescuit;- abonamente la mijloacele de transport pe cablu;- bilete pentru mijloacele de transport în comun;- plimbări cu căruţa, trăsura, sania etc.;- schimb valutar;- vânzări de mărfuri - puncte comerciale diverse (farmacii, cadouri, ziare, flori etc.);- vânzări de excursii pe trasee interne şi externe;- vânzări de locuri la diferite acţiuni specifice (festivaluri, seri folclorice, degustări de vinuri etc.).7. Servicii gratuite:- informaţii privind prestarea unor servicii, mijloace de transport, spectacole, starea vremii;- încărcarea, descărcarea şi transportul bagajelor;- trezirea turiştilor la ora solicitată;- obţinerea legăturilor telefonice;- păstrarea obiectelor de valoare;- transmiterea de mesaje;- predarea corespondenţei turiştilor;- expedierea corespondenţei turiştilor;- asigurarea de ziare, reviste în holuri;- acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente;- păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor;- păstrarea bagajelor;- comenzi pentru taximetre;- expediere prin "retur" la domiciliu a scrisorilor sosite după plecarea turiştilor;- facilitarea cazării pasagerilor în alte spaţii de cazare din localitate;- oferirea de materiale de promovare şi informare turistică;- servicii de parcare şi garare.  +  Anexa 1.2. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip hostelHostelurile sunt structuri de primire turistice cu o capacitate minimă de 3 camere, garsoniere, sau apartamente dispuse pe un nivel sau pe mai multe niveluri, în spaţii amenajate, de regulă, în clădiri cu altă destinaţie iniţială decât cea de cazare turistică.Structurile de primire turistice clasificate anterior datei de 12.05.2008 ca " hotel pentru tineret" vor fi clasificate "hostel".┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐│ │ Hosteluri ││ ├────────────────────┤│ Criterii obligatorii │ stele ││ ├──────┬──────┬──────┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│1. Criterii generale: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- firmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive │ │ │ ││privind categoria │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ ││administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul │ │ │ ││turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ ││obiectivului*) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care ││ se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul ││ structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, ││ reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a ││ acestora │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- parcare pentru biciclete │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│2. Organizarea spaţiilor şi serviciilor: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- numărul minim al spaţiilor de cazare (camere sau │ │ │ ││apartamente) │ 5 │ 4 │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hol de primire │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- spaţiu pentru administraţie │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- serviciu de recepţie, cu program fracţionat în funcţie │ │ │ ││de fluxul turistic │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│3. Instalaţii: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- încălzire centrală (unităţile cu activitate sezonieră │ │ │ ││estivală sunt exceptate) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- la unităţile de categoria 1 şi 2 stele se vor accepta │ │ │ ││şi sobe de teracotă │ - │ x │ x │├─────────────────────┬───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- iluminatul electric│- o sursă principală │ x │ x │ x ││ în cameră: ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│ │- o sursă individuală la capătul │ │ │ ││ │patului (veioză sau aplice) │ x │ x │ x │├─────────────────────┴───────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│4. Suprafaţa camerelor să fie corelată cu numărul de │ │ │ ││paturi, inclusiv cele suprapuse, cu condiţia asigurării │ │ │ ││unui volum minim de aer de 12 mc/persoană. │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│5. Înălţimea minimă a spaţiilor de cazare │ │ │ ││În cazul structurilor de primire turistice clasificate │ │ │ ││şi construite anterior datei de 12.05.2008 se admite o │ │ │ ││reducere de până la 10%. │ 2,7 │ 2,6 │ 2,6 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│6. Numărul maxim de paturi/locuri într-o cameră │ 4 │ 10 │peste ││ │ │ │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│7. Echipare sanitară: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă │ │ │ ││cu duş, lavoar şi WC) │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│- grup sanitar comun, separat pe sexe, astfel: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- minimum 1 WC pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- minimum 1 lavoar pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- un duş pentru 10 persoane │ - │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) camere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- pardoseli simple şi uşor lavabile │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- mochetă, covoare sau carpete │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- pat cu somieră sau cu saltea tip relaxa (patul la │ │ │ ││hosteluri va avea minimum 80 x 190 cm, iar distanţa │ │ │ ││dintre paturi va fi de minimum 75 cm) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- salteluţă/husă de protecţie (realizată din material │ │ │ ││textil, lavabil şi hidroabsorbant) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- dulap pentru haine, sau spaţiu amenajat pentru │ │ │ ││lenjerie şi haine, cu umeraşe*) │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│*) Dulapul sau spaţiul amenajat pentru lenjerie şi haine poate fi şi în afara ││camerei. │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- suport sau spaţii pentru bagaje │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- cuier pentru haine │ - │ - │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- scaune, taburete sau banchete care pot fi în console │ │ │ ││rabatabile │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- masă/măsuţă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- noptiere/etajere │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- lenjerie de pat │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- mijloace de protecţie împotriva insectelor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- coş pentru gunoi │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop pluşat pentru faţă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop pluşat pentru baie │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- pahare pentru apă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- săpun pentru turişti sau dozator │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│b) salonul din apartamente şi garsoniere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- masă/măsuţă │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- fotolii, demifotolii │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- canapea pentru 2 - 3 persoane (la garsoniere este │ │ │ ││facultativ) │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- corpuri de iluminat adecvate │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- vază de flori sau aranjament floral │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- televizor │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- frigider sau minibar frigorific │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│c) grupuri sanitare comune: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- însemn pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- cuier pentru haine (ferit de stropire) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- anou, portprosop │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- coş pentru gunoi şi saci menajeri │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- dozator pentru săpun lichid │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- prosop-rolă, sau uscător de mâini │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- hârtie igienică │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│9. Seif/posibilităţi pentru păstrarea valorilor │ │ │ ││turiştilor, la recepţie sau la administraţie │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│10. Telefon în holul de primire │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│11. Încasarea contravalorii serviciilor şi prin mijloace │ │ │ ││electronice de plată (carduri) │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│12. Spaţiu pentru prepararea şi servirea micului dejun │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│13. Spaţiu amenajat pentru întâlniri ale oaspeţilor │ │ │ ││(poate fi şi în aer liber) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┤│14. Servicii minime oferite turiştilor: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┤│- spălat, călcat lenjerie │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- serviciu de recepţie cu personal instruit, cunoscător │ │ │ ││a cel puţin unei limbi străine │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤│- informaţii turistice în limba română şi în cel puţin o │ │ │ ││limbă de circulaţie internaţională │ x │ x │ - │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘  +  Anexa 1.3. -----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor deprimire turistice cu funcţiuni de cazare de tip cabană turisticăCabanele turistice sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, care asigură cazarea, alimentaţia şi alte servicii specifice, necesare turiştilor aflaţi în drumeţie sau la odihnă în zone montane, rezervaţii naturale, în apropierea staţiunilor balneare sau a altor obiective de interes turistic.┌─────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐│ │ Cabane turistice ││ ├───────────────────┤│ Criterii obligatorii │ stele ││ ├──────┬──────┬─────┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│1. Criterii generale: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- firmă la intrarea în cabană (cabană turistică, cabană │ │ │ ││de vânătoare, de pescuit), cu indicarea categoriei, a │ │ │ ││denumirii masivului şi a altitudinii │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ ││administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul │ │ │ ││turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ ││obiectivului*) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care││ se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul ││ structurilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, ││ reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a││ acestora │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- parcaj la unităţile cu acces auto │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- intrare separată pentru primirea mărfurilor │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│2. Organizarea spaţiilor: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- hol de primire │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- recepţie amenajată în sala de mese │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- garderobă pentru echipament sportiv la unităţile │ │ │ ││situate în zone unde pot fi practicate sporturi de iarnă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- spaţiu pentru administraţie şi pentru păstrarea │ │ │ ││valorilor turiştilor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- spaţiu pentru păstrarea bagajelor turiştilor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- camere pentru cazarea personalului, separate pe sexe │ │ │ ││(la cabanele izolate) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- oficiu pentru cameriste (unul pentru maximum 60 de │ │ │ ││locuri) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- magazie pentru păstrarea lenjeriei şi a obiectelor de │ │ │ ││inventar │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│3. Instalaţii de: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- încălzire cu sobe sau cu alte mijloace admise de │ │ │ ││normele P.S.I. │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- iluminat propriu (din reţeaua publică, generator sau │ │ │ ││alte mijloace admise de normele P.S.I.) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- sistem de avertizare luminoasă (girofar) la cabane │ │ │ ││situate în locuri greu accesibile. Marcaje │ │ │ ││reflectorizante pe trasee, într-un perimetru de minimum │ │ │ ││100 m │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│4. Suprafaţa minimă (în mp) pentru cel puţin 75% din numărul de camere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- camere cu 1 un loc │ 9 │ 8 │ 7 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- camere cu 2 două locuri │ 11 │ 10 │ 9 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- camere cu 3 trei locuri │ 15 │ 14 │ 12 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- camere cu peste 3 locuri (se vor asigura minimum │ │ │ ││4 mp/loc) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│5. Volumul minim de 12 mc/loc va fi asigurat în toate │ │ │ ││camerele │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│6. Numărul maxim de locuri într-o cameră: │ 4 │ 8 │peste││ │ │ │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│7. Echipare sanitară: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- camerele dispun de baie (cuvă cu duş, lavoar şi WC) în │ │ │ ││proporţie de minimum ... % │ 25 │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│- grup sanitar comun în incinta cabanei, separat pe sexe, compus din: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 15 locuri │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- 1 cabină WC la 10 locuri (separate de cele care │ │ │ ││deservesc unitatea de alimentaţie publică) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- 1 spălător cu lavoar cu apă curentă, caldă/rece la 10 │ │ │ ││locuri │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│- dotarea băilor din camere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- oglindă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- săpun sau dozator cu săpun │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- coş pentru gunoi │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- anou pentru prosoape │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- prosop pentru faţă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- prosop pentru baie │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│- dotarea grupurilor sanitare comune: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- însemne pentru marcarea pe sexe │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- cuier haine │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- portprosop │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- coş de gunoi │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- dozator cu săpun │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│La unităţile de categoria 1 stea se admit şi WC uscate şi spălătoare ││exterioare, alimentate de la surse naturale sau rezervoare. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Dotare cu mobilier, lenjerie şi cu alte obiecte în camere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- pat cu saltea şi salteluţă de protecţie (paturile pot │ │ │ ││fi şi suprapuse) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- noptieră sau alte piese similare │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- scaun sau taburet │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- veioză sau aplică la capătul patului │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- dulap sau spaţiu amenajat pentru haine, cu umeraşe │ │ │ ││(3 bucăţi/loc) │ x │ - │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- cuier de perete │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- masă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- oglindă │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- lampă, plafonieră sau aplică │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- pahare (câte unul pentru fiecare turist) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- perdele sau alte mijloace obturante (jaluzele, │ │ │ ││transperante etc.) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- mijloace de protecţie împotriva insectelor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- pled sau pătură sau alte mijloace (2 bucăţi/loc) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- pernă înfăţată │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- cearşaf de pat │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- prosop pentru faţă, prosop de baie │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│9. Dotarea salonului din apartamente, garsoniere: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- canapea pentru 2 - 3 persoane │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- fotolii/demifotolii │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- masă/măsuţă │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- frigider │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- televizor │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- draperii sau alte mijloace obturante │ x │ x │ - │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│10. Serviciul telefonic disponibil: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- telefon la recepţie, la dispoziţia turiştilor │ │ │ ││La cabanele de creastă se admit şi staţii radio de │ │ │ ││emisie-recepţie sau telefoane mobile, după caz. │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│11. Facilităţi pentru organizarea activităţilor de │ │ │ ││agrement şi sportive (schi, patinaj, terenuri de sport, │ │ │ ││piscină, saună, sală de gimnastică, monitor pentru │ │ │ ││diverse activităţi de agrement sau sportive etc.): │ │ │ ││- asigurarea a cel puţin ... activităţi │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│12. Unitate de alimentaţie publică │ │ │ ││- la cabanele de 1 stea, situate în zone greu accesibile,│ │ │ ││se admit şi puncte de preparare şi servire a mesei │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│13. Televizor în spaţii comune, la dispoziţia turiştilor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│14. Trusă cu medicamente şi materiale necesare acordării │ │ │ ││primului ajutor medical │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│15. Panou-hartă privind traseele turistice din zonă, cu │ │ │ ││indicarea marcajelor, a duratelor de parcurs, a gradului │ │ │ ││de dificultate etc. │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┤│16. Servicii minime oferite turiştilor, cu sau fără plată, astfel: │├─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬─────┤│- vânzare de mărfuri de strictă necesitate (cosmetice, │ │ │ ││ilustrate, hărţi turistice, timbre, etc.) la recepţie │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- informaţii turistice asupra traseelor, obiectivelor, │ │ │ ││marcajelor, orarului mijloacelor de transport, situaţiei │ │ │ ││şi prognozei condiţiilor meteorologice │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- păstrarea obiectelor de valoare ale turiştilor │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- închiriere de jocuri, echipament şi material sportiv │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│17. Alte criterii: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- magaziile şi celelalte construcţii gospodăreşti vor fi │ │ │ ││mascate prin mijloace estetice (de regulă, garduri vii) │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- grajdurile şi coteţele pentru creşterea animalelor şi │ │ │ ││păsărilor vor fi amplasate la o distanţă corespunzătoare │ │ │ ││de spaţiile de cazare şi de alimentaţie, astfel încât │ │ │ ││turiştii să nu fie deranjaţi de noxele emanate de acestea│ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- perimetrul cabanei va fi delimitat prin garduri vii sau│ │ │ ││alte elemente estetice şi eficiente │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- WC-urile uscate vor avea pereţii văruiţi cel puţin o │ │ │ ││dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie │ - │ - │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- registru pentru declararea traseului turistic de către │ │ │ ││turişti la cabanele turistice izolate │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- spaţiu amenajat pentru adăpostirea câinilor de │ │ │ ││vânătoare, pentru cabanele turistice care oferă │ │ │ ││facilităţi de vânătoare şi/sau pescuit │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼─────┤│- spaţiu special prevăzut cu sistem de siguranţă, pentru │ │ │ ││păstrarea echipamentelor specifice de vânătoare, pentru │ │ │ ││cabanele turistice care oferă facilităţi de vânătoare │ x │ x │ x │└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┘  +  Anexa 1.4. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilor deprimire turistice cu funcţiuni de cazare de tip vilă şi bungalowVilele sunt structuri de primire turistice de capacitate relativ redusă, funcţionând în clădiri independente, cu arhitectură specifică, situate în staţiuni turistice sau în alte zone şi localităţi de interes turistic, care asigură cazarea turiştilor şi prestarea unor servicii specifice.Bungalourile sunt structuri de primire turistice de capacitate redusă, realizate, de regulă, din lemn sau din alte materiale similare. În zonele cu umiditate ridicată (munte, mare) acestea pot fi construite şi din zidărie. Sunt amplasate în perimetrul campingurilor, satelor de vacanţă, ca unităţi independente situate în staţiuni turistice sau zone turistice, ori ca spaţii complementare pe lângă alte structuri de primire turistice. Asigură cazarea turiştilor, precum şi celelalte servicii prestate de unitatea de bază, după caz. Funcţionează, de regulă, cu activitate sezonieră.*Font 9*┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬────────────┐│ │ Vile │Bungalouri ││ ├───────────────────┼────────────┤│ Criterii obligatorii │ stele │ stele ││ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬────┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 1 │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│1. Criterii generale: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│ - firmă cu denumirea unităţii şi însemne distinctive │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││privind categoria unităţii (la categoria 4 şi 5 stele │ │ │ │ │ │ │ │ ││firmele vor fi luminoase) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea │ │ │ │ │ │ │ │ ││administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul│ │ │ │ │ │ │ │ ││turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea │ │ │ │ │ │ │ │ ││obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicită││ introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice││ supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică││ funcţia turistică a acestora │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- parcare auto pentru minimum 30% din numărul locurilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cazare │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│2. Organizarea spaţiilor: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- numărul maxim de camere │10 │15 │25 │35 │40 │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- vestibul │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- salon │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- sufragerie pentru servirea mesei │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- spaţiu pentru pregătirea mesei, dotat corespunzător │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- grup sanitar comun, pentru camerele care nu dispun de │ │ │ │ │ │ │ │ ││grup sanitar propriu, separat pe sexe │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- oficiu pentru cameristă (unul pentru maximum 10 │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││camere) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│3. Instalaţii: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- sistem de climatizare/instalaţie de aer condiţionat │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- încălzire centrală sau cu sobe de teracotă, mai puţin │ │ │ │ │ │ │ │ ││la unităţile sezoniere estivale │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│- iluminatul electric în cameră: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- o sursă principală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- o sursă individuală pentru fiecare loc │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor (fără grup sanitar) **) │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- camere cu un loc │ 16│ 15│ 12│ 10│ 10│ 12│ 10│ 9 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- camere cu două locuri │ 20│ 18│ 12│ 12│ 11│ 14│ 12│ 10 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- camere cu trei locuri │ - │ - │ - │ 18│ 15│ - │ 16│ 14 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- camere cu patru locuri │ - │ - │ - │ - │ 20│ - │ - │ 18 │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- salonul din apartament │ 20│ 18│ 12│ 10│ 10│ 14│ 12│ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- dormitorul din apartament │ 20│ 18│ 12│ 10│ 10│ 14│ 12│ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│**)În cazul structurilor de primire turistice clasificate şi construite anterior datei de││ 12.05.2010, suprafaţa camerelor se reduce cu 15% │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│5. Numărul maxim de paturi într-o cameră │ 2 │ 2 │ 2 │ 3 │ 4 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│6. Echipare sanitară: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă sau cuvă│ │ │ │ │ │ │ │ ││cu duş, lavoar şi WC) │ x │ x │ x │ x │ - │ x │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│Vilele de categoriile 4, 3, 2 stele şi 1 stea, în care spaţiul este compus dintr-un ││singur apartament (maxim 5 dormitoare), vor avea minimum un grup sanitar propriu la ││4 locuri │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- grup sanitar comun, separat pe sexe, pentru camerele care nu dispun de grup sanitar ││propriu, astfel: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- o cabină de duş pentru maximum 15 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- o cabină WC pentru maximum 10 locuri │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│- la bungalourile de 1 stea, grupul sanitar comun poate fi amplasat într-o clădire ││apropiată, la maximum 50 m distanţă │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- lavoare cu apă curentă, caldă/rece în camere fără grup│ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitar propriu │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│9. Dotare cu mobilier, lenjerie şi alte obiecte de inventar: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│- dotarea spaţiilor de cazare şi a grupurilor sanitare aferente acestora, va fi similară ││cu cea a hotelurilor - pentru vile (cu excepţia telefoanelor la categoria 3 stele) şi cu ││cea a motelurilor - pentru bungalouri, de aceeaşi categorie │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Dotarea sufrageriei pentru servirea mesei: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- masă şi scaune │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- servantă-bar pentru pahare şi veselă │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- televizor │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│Dotarea salonului: │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│- fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- măsuţe │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- canapea │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│- televizor │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┤│10. Servicii cuprinse în tarif sau contra cost, oferite turiştilor: ││Lista este similară cu cea de la hoteluri, în cazul vilelor, şi de la moteluri, în cazul ││bungalourilor, de aceeaşi categorie. │├────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┤│11. Telefon în cameră sau apartament/garsonieră │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────┤│12. Facilităţi pentru organizarea de activităţi de │ │ │ │ │ │ │ │ ││agrement şi sportive (piscină, saună, sală fitness, │ │ │ │ │ │ │ │ ││jocuri distractive, terenuri de sport etc. - cel puţin │ │ │ │ │ │ │ │ ││două activităţi) │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │└────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┘  +  Anexa 1.5. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de cazare de tippensiune turistică şi pensiune agroturistică1. Pensiunile turistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de până la 15 camere, totalizând maximum 60 locuri, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţii de pregătire şi de servire a mesei.2. Amplasarea pensiunilor turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp.*1)──────────*1) suprafaţa construită + suprafaţa terenului din jurul construcţiei.──────────3. Pensiunile agroturistice sunt structuri de primire turistice, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădiri independente, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti.4. În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.5. În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau, în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.6. Amplasarea pensiunilor agroturistice trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 mp1, în locuri ferite de surse de poluare şi de orice alte elemente care ar pune în pericol sănătatea sau viaţa turiştilor.7. Dotările din camerele şi din grupurile sanitare destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la dispoziţia acestora. În interiorul spaţiilor de cazare nu se admit lucruri personale ale locatorului (articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, bibelouri sau alte obiecte care ar putea stânjeni turiştii).8. În cazul în care spaţiile pentru prepararea şi servirea mesei sunt destinate şi pentru consumatori din afară iar numărul locurilor la mese este mai mare decât al celor de cazare, dar nu mai mic de 40 de locuri la mese, spaţiile în cauză se clasifică drept unităţi de alimentaţie publică, potrivit normelor specifice elaborate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, conform anexei nr. 2.9. Pensiunile turistice care dispun de teren pentru asigurarea serviciilor de campare vor respecta, pentru montarea corturilor şi rulotelor, criteriile privind echiparea sanitară şi dimensiunea parcelelor, potrivit anexei nr. 1.6.10. Categoria de clasificare a pensiunii turistice este determinată de îndeplinirea criteriilor prevăzute în prezenta anexă şi de realizarea punctajului minim, rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare prevăzute în anexa 1.5.1. la prezentele norme metodologice.11. Se exceptează de la îndeplinirea criteriilor prevăzute în Anexa 1.5 la pct. 2 şi 6, operatorii economici proprietari şi/sau administratori de pensiuni turistice şi agroturistice care au obţinut avizul de specialitate emis de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului, precum şi certificatul de clasificare, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.12. Punctajul minim rezultat din evaluarea criteriilor suplimentare este următorul:- de 5 stele /flori 160 puncte- de 4 stele/flori 130 puncte- de 3 stele/flori 90 puncte- de 2 stele /flori 50 puncte*Font 9*┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ │ Pensiuni ││ ├───────────────────┬───────────────────┤│ │ TURISTICE │ AGROTURISTICE ││ Criterii obligatorii ├───────────────────┼───────────────────┤│ │ stele / │ flori (margarete) ││ │ flori (margarete) │ ││ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│1. Starea generală a clădirii (exterior, interior): │├────────┬────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─aspect │foarte bun │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ ││ ├────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ │bun │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────┴────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││responsabilă în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se solicită││introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire turistice ││supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică ││funcţia turistică a acestora │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ firma luminoasă privind însemnele distinctive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cu tipul, denumirea şi categoria de clasificare a│ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ ││unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ însemnele distinctive privind tipul, denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi categoria de clasificare a unităţii │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ clădirile, inclusiv anexele gospodăreşti, să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fie curate şi bine întreţinute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ să se încadreze în stilul arhitectural cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││specific local │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ căile de acces proprii şi spaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││înconjurătoare să fie bine întreţinute │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ curte proprie, cu spaţii verzi │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ amenajări în aer liber pentru odihnă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││relaxare (chioşcuri, pavilioane, terase │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ ││acoperite, etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ garaj sau adăpost acoperit │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ parcare proprie │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│2. Organizarea spaţiilor: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ accesul în camerele de dormit şi în grupurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sanitare să fie direct, fără a se trece prin alte│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││camere folosite pentru dormit │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spaţii corespunzătoare şi igienice, pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││prepararea mesei, dotate cu echipamente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││preparare şi conservare a alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate superioară şi cu inventar de servire de │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ ││calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ salon cu suprafaţa minimă de ... mp │ 20│ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ 20│ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Suprafaţa minimă a camerelor (mp) │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ cameră cu 1 loc │ 16│ 15│ 10│ 9│ 8│ 16│ 15│ 10│ 9│ 8│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cameră cu 2 locuri │ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cameră cu 3 locuri │ ─ │ ─ │ 17│ 15│ 13│ ─ │ ─ │ 17│ 15│ 13│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cameră cu 4 locuri │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ 16│ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ 16│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ dormitorul din apartament │ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│ 20│ 18│ 13│ 12│ 11│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ salonul din apartament │ 20│ 18│ 14│ 12│ 11│ 20│ 18│ 14│ 12│ 11│├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spaţiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(mese, scaune, banchete) şi inventar de servire │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ camere cu grup sanitar propriu │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ grup sanitar comun*) │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) la pensiunile turistice / agroturistice de 1 stea/1floare se admit în WC uscate şi ││spălătoare exterioare alimentate la surse naturale din rezervoare) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalaţii: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ încălzire centrală sau cu gaze la sobă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││teracotă, mai puţin la unităţile sezoniere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ ││estivale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ încălzire cu sobă de teracotă sau cu alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││echipamente admise de normele P.S.I. │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ sursa de încălzire în camerele de baie │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ instalaţie de apă curentă caldă/rece la │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ ││bucătărie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ instalaţie de apă curentă rece la bucătărie │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ aer condiţionat ─ exclusiv pentru pensiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turistice aflate pe litoral şi în Delta Dunării │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ racord la reţeaua publică de canalizare sau la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace proprii de colectare şi epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ clădirea să fie racordată la reţeaua electrică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4. Număr maxim de locuri într─o cameră │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │ 2 │ 2 │ 3 │ 3 │ 4 │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│5. Echipare sanitară: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ camerele dispun de grup sanitar propriu (cadă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sau cuvă cu duş, lavoar şi WC) │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Grup sanitar comun compus din: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ 1 cabină WC la 10 locuri*) │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ 1 spălător cu un lavoar cu apă curentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││caldă/rece la 10 locuri**) │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ 1 cabină duş cu apă caldă/rece la 10 locuri/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separat pe sexe │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) La pensiunile turistice şi pensiunile agroturistice din mediu rural de o stea/ ││ floare poate exista şi WC uscat. ││**) Spălătorul poate fi şi în aer liber. │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Dotarea camerelor: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ mobilier uniform ca stil şi de calitate │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ pat cu saltea şi salteluţă de protecţie │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ plapumă, pled sau paturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ perne mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cearşaf pentru pat şi cearşaf pentru pled, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pătură sau plapumă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cuvertură de pat │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ masă şi scaune │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ dulap sau spaţii amenajate pentru haine, cu │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ ││umeraşe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cuier │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ oglindă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ veioză sau aplică la capătul patului │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ prosoape pentru faţă (1 bucată/persoană) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ prosoape pluşate pentru baie (1 bucată/ │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ ││persoană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ mijloace de protecţie împotriva insectelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ vază pentru flori sau aranjament floral │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ televizor în cameră cu recepţie canale tv │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ televizor în spaţii comune cu recepţie canale │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││tv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ posibilitate conexiune internet în salon │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Garsonierele şi apartamentele vor avea în plus: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ canapea de 2 sau 3 persoane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ fotolii sau demifotolii │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ scaune │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ masă sau măsuţă │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ frigider │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ set de pahare pentru apă, vin, coniac │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ perdele şi draperii/alte mijloace de obturare a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││luminii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│7. Dotarea bucătăriilor: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ plită electrică sau cu gaze │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ maşină de gătit sau reşou electric cu minim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││două ochiuri │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cuptor cu microunde, cafetieră │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ vase şi ustensile de bucătărie din inox │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ vase şi ustensile de bucătărie │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ echipamente pentru păstrarea prin frig a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alimentelor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│8. Telefon la dispoziţia turiştilor (minimum un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││telefon mobil sau fix) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│9. Alte criterii: │├─────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ anexele gospodăreşti pentru creşterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││animalelor şi păsărilor vor fi amplasate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││întreţinute astfel încât să nu creeze disconfort │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││pentru turişti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ animalele de la care provin lactatele să fie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││atestate ca sănătoase, iar produsele din carne să│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fie examinate sanitar─veterinar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ alimentele să provină de la producători locali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autorizaţi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├─────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ minimum o persoană să fie absolventă a unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││curs de formare în domeniu cel puţin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││administrator pensiune turistică │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │└─────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  +  Anexa 1.5.1 -----------la normele metodologice-----------------------Criterii suplimentare privind clasificarea structurilor de primireturistice cu funcţiuni de cazare de tippensiune turistică şi pensiune agroturistică┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐│ Criterii suplimentare*) │ Puncte│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│1. Construcţii, aspect general şi echipare exterioară │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│─ drum carosabil până la poarta pensiunii │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ semnalizare de la şoseaua principală │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ situarea într─o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ iluminat exterior │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ izolarea fonică a clădirii │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│─ ambianţa generală a exteriorului: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│ ● aspectul foarte bun al construcţiilor │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● aspectul foarte bun al anexelor gospodăreşti │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● amenajarea corespunzătoare a spaţiilor exterioare (curte, │ ││ grădină, livadă, spaţii amenajate în aer liber pentru │ ││ divertisment) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│2. Dotarea spaţiilor şi alte amenajări │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤├─ izolarea fonică între camere şi spaţiile comune │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤├─ salon de primire ─ living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, │ ││ lecturare, conversaţie │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ televizor în toate camerele │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ şemineu │ 9 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ bibliotecă (cărţi, reviste, ziare, albume etc.) │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ dotare cu jocuri de societate (şah, table, remy, cărţi de joc, etc)│ 4 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ biliard │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ tenis de masă │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ aer condiţionat │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ telefon în fiecare cameră │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ decorarea de ansamblu a interiorului │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ calitatea mobilierului, armonia culorilor │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ posibilitate conexiune internet │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ masă şi fier de călcat │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ salon de primire ─ living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, │ ││ lecturare, conversaţie │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ maşină automată de spălat rufe │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ uscător de păr │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ grătar în aer liber │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ locuri de joacă amenajate pentru copii │ 7 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ sală de fitness │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ saună │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ piscină în aer liber │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ piscină acoperită │ 15 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ terenuri de sport proprii sau intermediare la terţi │ 12 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ obiecte şi echipamente pentru practicarea sporturilor (schiuri, │ ││ sănii, biciclete, ambarcaţiuni, etc.) │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ aparat CD, DVD │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ antena TV satelit sau cablu │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ posibilităţi de participare ca divertisment la unele activităţi │ ││ gospodăreşti │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ acces computer │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│3. Dotarea bucătăriilor │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│─ adaptarea suprafeţei şi a dotărilor la numărul camerelor │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ vase de bucătărie din inox │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│─ veselă şi ustensile de bucătărie de bună calitate, nedesperechiate,│ ││ în număr corespunzător capacităţii de cazare │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│─ aparatură electrică: │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│ ● robot─mixer │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● cafetieră │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● cuptor cu microunde │ 6 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● hotă │ 8 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● maşină de spălat vase │ 10 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ ● toaster (prăjitor pâine) │ 3 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┤│4. Protecţia turiştilor │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┤│ ● Deţinerea poliţei de asigurare de răspundere civilă a │ 30 ││structurilor de primire turistice │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤│ Total punctaj realizat │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘──────────*)Se punctează numai criteriile care nu sunt obligatorii pentru categoria respectivă.──────────  +  Anexa 1.6. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip camping,sat de vacanţă, popas turistic şi căsuţă tip campingCampingurile sunt structuri de primire turistice destinate să asigure cazarea turiştilor în corturi sau rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestor tipuri de unităţi.1. Amplasarea campingului trebuie să fie făcută în locuri de interes turistic ferite de zgomot sau alte surse de poluare, precum şi de elemente periculoase pentru sănătatea şi securitatea turiştilor.2. Elementul de bază al campingului este parcela de campare, aceasta reprezentând o suprafaţă de teren bine delimitată şi marcată, unde se poate parca mijlocul de transport şi instala cortul sau rulota, asigurându-se totodată suprafaţa liberă necesară pentru mişcarea şi odihna a 4 turişti.Totalitatea parcelelor de campare reprezintă suprafaţa de campare amenajată.Capacitatea campingului se exprimă în număr de locuri de campare şi se determină prin înmulţirea cu 4 a numărului parcelelor de campare, la care se adaugă eventualele locuri de cazare în căsuţe tip camping şi/sau în bungalouri amplasate în incinta unităţii.Căsuţele tip camping sunt spaţii de cazare de dimensiuni reduse, realizate din lemn sau alte materiale similare, compuse, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi, uneori, dotate şi cu grup sanitar propriu.Distanţa între două căsuţe nu poate fi mai mică de 3 m, asigurându-se totodată spaţiul pentru parcarea unei maşini.Bungalourile amplasate în interiorul campingurilor se clasifică odată cu acestea, potrivit criteriilor specifice din prezentele norme.La dimensionarea dotărilor şi a instalaţiilor din campinguri se va avea în vedere capacitatea totală de cazare a campingului.Cel puţin 15% din suprafaţa campingului trebuie să fie plantată cu arbori sau arbuşti. La campingurile de 3 şi 4 stele, vegetaţia trebuie să fie suficient de abundentă pentru a da o umbră confortabilă şi o ambianţă agreabilă.Accesul la camping trebuie să fie astfel conceput încât să prevină accidentele de circulaţie în momentul intrării şi ieşirii vehiculelor.La campingurile de 3 şi 4 stele, căile de acces trebuie să permită circulaţia în ambele sensuri.Reţeaua de alei trebuie să permită legătura dintre spaţiile de campare-cazare şi toate celelalte amenajări care asigură servicii (inclusiv cu terenurile pentru agrement).3. Mărimea campingurilor, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului sau mediului înconjurător.Toate campingurile trebuie să aibă o împrejmuire care să nu permită accesul în camping decât prin intrările stabilite pentru turişti. Campingurile vor avea pază ziua şi noaptea.4. Alimentarea cu apă potabilă trebuie asigurată prin racordarea la reţeaua publică, iar în lipsa acesteia, prin realizarea de foraje proprii sau de alte lucrări de captare a unor izvoare din zonă. Nu este permisă alimentarea cu apă din fântână neacoperită din care apa se scoate cu găleata sau cu alt mijloc similar.Distanţa dintre gurile de apă amplasate pe suprafaţa de campare nu trebuie să fie mai mare de 100 m.5. Grupurile sanitare comune trebuie să fie amplasate cât mai central posibil, dar nu mai aproape de 20 m de cel mai apropiat spaţiu de cazare (parcelă, căsuţă sau bungalou) şi nu mai departe de 100 m de cel mai îndepărtat spaţiu de campare-cazare.Pardoseala la grupurile sanitare şi din spaţiile amenajate pentru spălatul lenjeriei şi, respectiv, pentru pregătirea mesei trebuie să fie cel puţin mozaicată, cu pantă de scurgere corespunzătoare, pentru a fi uşor de întreţinut.La campingurile de 4 stele compartimentul lavoarelor şi al duşurilor trebuie să fie separat de cel al cabinelor WC, iar fiecare cabină de duş va trebui să cuprindă, separat de duşul propriu-zis, un compartiment pentru dezbrăcare-îmbrăcare, echipat cu scaun, oglindă, policioară şi cuier.6. La toate clădirile existente ferestrele vor trebui să fie astfel construite încât să poată fi deschise pentru aerisire. De asemenea, acestea vor fi astfel realizate încât să permită montarea cu uşurinţă a unor plase împotriva insectelor, sau alte dotări cu funcţiuni similare la cererea turiştilor.7. Turiştii cazaţi în căsuţe şi bungalouri beneficiază de toate dotările şi instalaţiile comune din cadrul campingurilor.8. Căsuţele amplasate pe terenuri care nu permit şi amenajarea unor spaţii de campare (pentru montarea corturilor sau rulotelor) vor fi clasificate căsuţe tip camping şi vor dispune de dotări şi servicii identice cu căsuţele situate în campingurile de aceeaşi categorie.9. Căsuţele tip camping amplasate pe lângă alte unităţi de cazare sau de alimentaţie publică, ca spaţii complementare, vor dispune de grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă cuprinzând:- un lavoar la 30 de locuri;- o cabină duş la 50 de locuri;- o cabină WC la 30 de locuri.10. Satul de vacanţă este un ansamblu de clădiri, de regulă vile sau bungalouri, amplasat într-un perimetru bine delimitat, care asigură turiştilor servicii de cazare, de alimentaţie şi o gamă largă de prestaţii turistice suplimentare (agrement, sportive, culturale etc.).Amplasamentul trebuie să asigure un microclimat favorabil, ferit de surse de poluare (zgomot, noxe etc.) şi de alte elemente care ar putea pune în pericol securitatea şi sănătatea turiştilor.Mărimea satului de vacanţă, amplasamentul, stilul constructiv şi coloritul diverselor construcţii din cadrul acestuia nu trebuie să aducă nici un fel de prejudicii peisajului şi mediului înconjurător.Toate satele de vacanţă vor avea o împrejmuire, accesul fiind dirijat şi controlat.La unităţile de 3 stele vegetaţia trebuie să fie abundentă pentru a crea o ambianţă agreabilă.Suprafaţa spaţiilor verzi şi a celor destinate pentru agrement şi odihnă reprezintă minimum 25% din suprafaţa totală a satului de vacanţă.Dotarea cu echipamente, mobilier, obiecte de inventar şi elemente constructive şi funcţionale a structurilor de primire turistice din incinta satului de vacanţă se realizează potrivit criteriilor specifice stabilite prin prezentele norme pentru unităţile respective, ţinându-se seama de amplasamentul şi de perioada de funcţionare a acestora (permanente sau sezoniere).Majoritatea vilelor şi a bungalourilor din satele de vacanţă de 3 stele trebuie să fie încadrate cel puţin la această categorie.11. Popasul turistic reprezintă o structură de primire turistică de capacitate redusă, formată din căsuţe şi/sau bungalouri amplasate într-un perimetru bine delimitat, care asigură servicii de cazare şi alimentaţie, precum şi posibilităţi de parcare auto.Dotarea şi serviciile aferente sunt identice cu ale campingurilor de aceeaşi categorie, cu excepţia faptului că popasurile turistice nu dispun de teren de campare pentru amplasarea corturilor şi/sau a rulotelor.12. Spaţiile de campare în gospodăriile populaţiei sunt structuri de primire turistice constând din una sau mai multe (nu mai mult de 10) parcele de campare amplasate pe un teren bine delimitat în incinta curţii sau grădinii aferente unei proprietăţi din mediul urban sau rural. Mărimea parcelelor şi echiparea sanitară sunt identice cu cea a campingurilor din aceeaşi categorie cu specificarea că, pentru capacităţile de până la 5 parcele grupul sanitar poate fi comun cu al gospodăriei respective, fiind admise totodată lavoare sau duşuri în aer liber şi wc uscate, restul dotărilor şi serviciilor sunt facultative.┌──────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────┐│ │ Campinguri │Sate de││ │ │vacanţă││ Criterii obligatorii ├───────────────┼───────┤│ │ stele │ stele ││ ├───┬───┬───┬───┼───┬───┤│ │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│I. Criterii generale │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│1. Firma: │ │ │ │ │ │ │├─ la intrare, din care să rezulte tipul, denumirea şi │ │ │ │ │ │ ││categoria unităţii │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ ││autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ ││responsabilă în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ ││amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care││se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structu─ ││rilor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, ││extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ luminoasă │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. Panouri cu schema campingului sau a satului de │ │ │ │ │ │ ││vacanţă şi a regulamentului de ordine interioară │ │ │ │ │ │ ││amplasate la loc vizibil │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│3. Cutie poştală la intrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│4. Amenajarea terenurilor: │ │ │ │ │ │ │├─ cât mai plane posibil, bine nivelate, acoperite │ │ │ │ │ │ ││cu gazon şi care să permită o drenare rapidă a apelor │ │ │ │ │ │ ││rezultate din ploi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│5. Drumurile carosabile de acces la spaţiile de cazare, parcele de campare, ││unităţi de alimentaţie etc.: │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ asfaltate sau cu dale │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pietruite │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│6. Alei amenajate între spaţiile de cazare şi cele de folosinţă comună: │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ asfaltate, cu dale sau pietruite │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│7. Iluminarea electrică cu intensitate: │ │ │ │ │ │ │├─ corespunzătoare în spaţiile de cazare de folosinţă │ │ │ │ │ │ ││comună, inclusiv a parcelelor şi a căilor de acces │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│8. Prize pentru racordarea rulotelor la reţeaua de │ │ │ │ │ │ ││alimentare cu energie electrică la ... % din parcele │ 20│ 10│ 10│ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│9. Capacitatea de cazare să fie de cel puţin...locuri │ 80│ 60│ 20│ 12│100│ 70│├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│10. Suprafaţa minimă a fiecărei parcele de campare(mp)│100│ 80│ 80│ 80│ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ numărul maxim de locuri la 1.000 mp suprafaţa totală│ │ │ │ │ │ ││(parcele + alei + spaţii verzi, agrement, clădiri etc)│ 20│ 24│ 28│ 32│ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│11. Ponderea minimă din suprafaţa totală a spaţiilor │ │ │ │ │ │ ││destinate drumurilor şi aleilor interioare, zonelor de│ 25│ 20│ 15│ 10│ 25│ 15││linişte şi recreere, terenurilor de sport şi agrement │ % │ % │ % │ % │ % │ % │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│12. Parcelele de campare să fie: │ │ │ │ │ │ │├─ numerotate, ecranate cu garduri verzi sau alte │ │ │ │ │ │ ││materiale care asigură o delimitare eficientă şi │ │ │ │ │ │ ││estetică │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│13. Terenuri şi săli pentru sport şi agrement (tenis, │ │ │ │ │ │ ││minigolf, volei, fitness, piscină, inclusiv bazine │ │ │ │ │ │ ││pentru copii), cel puţin un număr de ...pentru │ │ │ │ │ │ ││fiecare categorie │ 6 │ 4 │ 3 │ 2 │ 6 │ 4 │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│14. Grădiniţe cu spaţii de joacă pentru copii │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│15. Spaţii independente sau în incinta spaţiilor de │ │ │ │ │ │ ││cazare pentru depozitarea şi închirierea echipamen─ │ │ │ │ │ │ ││telor, a materialelor sportive şi de agrement │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│16. Spaţiu pentru recepţie │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│17. Spaţii pentru administraţie şi de păstrare a │ │ │ │ │ │ ││valorilor, inclusiv a celor predate de turişti spre │ │ │ │ │ │ ││păstrare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│18. Hol de primire │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│19. Magazii pentru lenjerie şi materiale de │ │ │ │ │ │ ││întreţinere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│20. Oficiu pentru cameriste │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│21. Spaţiu amenajat şi dotat corespunzător pentru │ │ │ │ │ │ ││spălatul şi călcatul lenjeriei, accesibil şi de │ │ │ │ │ │ ││către turişti │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│22. Punct de prim ajutor, punct farmaceutic şi spaţiu │ │ │ │ │ │ ││pentru izolarea bolnavilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│23. Spaţii comerciale pentru vânzarea produselor │ │ │ │ │ │ ││alimentare, a legumelor, fructelor şi a produselor │ │ │ │ │ │ ││nealimentare (cosmetice, obiecte de artizanat, timbre,│ │ │ │ │ │ ││efecte poştale, ziare, reviste, articole sportive │ │ │ │ │ │ ││etc.) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│24. Una sau mai multe unităţi de alimentaţie │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│25. Racord la reţeaua publică de canalizare sau la │ │ │ │ │ │ ││mijloacele proprii de colectare şi epurare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│26. Pubele acoperite, lavabile, amplasate în locuri │ │ │ │ │ │ ││fixe adăpostite (evacuarea zilnică a resturilor │ │ │ │ │ │ ││menajere) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│II. Alte criterii │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ Persoana care asigură conducerea operativă a │ │ │ │ │ │ ││campingului sau satului de vacanţă să îndeplinească │ │ │ │ │ │ ││criteriile privind pregătirea profesională, specifice │ │ │ │ │ │ ││funcţiei, conform prevederilor anexei nr. 7 la │ │ │ │ │ │ ││prezentele Norme metodologice ─ la cele cu mai mult │ │ │ │ │ │ ││de 100 de locuri de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ Personalul de la recepţie să fie calificat şi să │ │ │ │ │ │ ││cunoască cel puţin o limbă de circulaţie internaţio─ │ │ │ │ │ │ ││nală (pe ecuson se va înscrie limba vorbită sau │ │ │ │ │ │ ││drapelul ţării respective) │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Servicii: │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ Telefon la dispoziţia turiştilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ Acces internet la recepţie │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Echipamente sanitare: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Grup sanitar comun, compartimentat pe sexe, în construcţie închisă, ││cuprinzând: │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ un lavoar la .... locuri, cu oglinzi şi policioare │ 10│ 20│ 25│ 30│ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ o cabina de duş (închisă) la .... persoane │ 10│ 20│ 25│ 30│ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ o cabină WC cu apă curentă la .. locuri │ 20│ 20│ 30│ 30│ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spălătoare pentru picioare, câte unul la fiecare │ │ │ │ │ │ ││grup sanitar │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ un lavoar şi un WC special pentru copii │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ un lavoar şi un WC pentru persoane cu handicap │ │ │ │ │ │ ││(la cele de peste 400 de locuri) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Dotarea căsuţelor tip camping: │├──────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ pat cu saltea, husă de protecţie, cearşaf de pat, │ │ │ │ │ │ ││pleduri cu cearşaf plic şi pernă înfăţată │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ plase de protecţie împotriva insectelor │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ aplică în perete │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ oglindă │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ cuier de perete │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ măsuţă │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │└──────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  +  Anexa 1.7. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipapartamente de închiriat şi camere de închiriatApartamentele sau camerele de închiriat sunt structuri de primire turistice constând într─un număr limitat de spatii, care oferă servicii de cazare şi posibilitatea preparării hranei în bucătăria folosită exclusiv de turişti. Se pot organiza şi spatii special amenajate pentru prepararea hranei destinate exclusiv turiştilor.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ │Apartamente││ │ sau ││ │ camere de ││ Criterii obligatorii │ închiriat ││ ├───────────┤│ │ stele ││ ├───┬───┬───┤│ │ 3 │ 2 │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│1. Criterii generale: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ clădirea să fie în stare bună, cu aspect corespunzător │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea adminis─ │ │ │ ││traţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, │ │ │ ││privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care││se solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structuri─ ││lor de primire turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, ││extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora, cu ex-││cepţia camerelor şi apartamentelor din locuinţele individuale existente şi a ││celor din clădirile existente a căror destinaţie nu devine exclusiv turistică │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ căile de acces şi spaţiile înconjurătoare să fie întreţinute │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ posibilităţi de parcare auto │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│2. Organizarea spaţiilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ camerele de dormit să aibă intrare separată │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ camere cu grup sanitar propriu │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│3. Instalaţii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ instalaţii de apă caldă/rece la grupurile sanitare │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ instalaţii de încălzire admise de normele P.S.I. │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ locuinţa să dispună de instalaţie electrică │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ camerele aflate mai sus de etajul 4 să fie deservite de lift │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│4. Suprafaţa minimă (mp) a camerelor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ camere cu 1 pat │ 10│ 10│ 10│├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ camere cu 2 paturi │ 12│ 12│ 12│├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤│5. Număr maxim de paturi într─o cameră │ 2 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│6. Echipare sanitară: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ camerele dispun de baie (cadă sau cuvă cu duş, lavoar şi WC) │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ grup sanitar comun, exclusiv pentru turişti (minimum o cabină │ │ │ ││WC, cadă sau duş, lavoar la 8 locuri) │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│7. Dotarea camerelor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ pat cu saltea şi salteluţă de protecţie │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ masă şi scaune │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ dulap sau spaţiu amenajat pentru haine şi lenjerie în folosinţa │ │ │ ││exclusivă a turiştilor │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ oglindă │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ plapumă sau pled │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ cearşaf pentru pat, cearşaf plic pentru pled, pătură sau plapumă│ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ perne mari înfăţate │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ prosoape de faţă şi de baie │ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ perdele, draperii/mijloace obturante │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ plase de protecţie împotriva insectelor │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ frigider (la categoria 3 stele, în exclusivitate pentru turişti)│ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ televizor │ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┤│Dotarea sufrageriei din apartament │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┤├─ canapea pentru 2─3 persoane │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ masă, măsuţă │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ fotolii/demifotolii │ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ scaune │ ─ │ ─ │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ frigider │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ televizor │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┤├─ tablou │ x │ x │ ─ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┘  +  Anexa 1.8. ----------la normele metodologice-----------------------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistică cu funcţiuni de cazarede tipul navelor maritime şi fluvialeNavele maritime şi fluviale, inclusiv pontoanele plutitoare, utilizate pentru cazarea turiştilor pe durata călătoriei sau ca hoteluri plutitoare ancorate în porturi, se clasifică pe stele (de la 1 la 5) în funcţie de calitatea dotărilor şi a serviciilor pe care le oferă.Criteriile de clasificare pentru hoteluri se aplică în mod corespunzător şi în cazul spaţiilor de cazare de pe nave şi pontoane, cu excepţia celor referitoare la:- deţinerea avizului de specialitate emis de autoritatea administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul turismului, privind amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului;- dimensiunile spaţiilor de cazare, care pot fi reduse cu până la 50% faţă de cele din hotelurile de aceeaşi categorie;- dimensiunile paturilor, care pot fi de 0,80/2,00 m la paturile individuale şi 1,20/2,00 m la cele duble;- dotarea cu piese de mobilier (scaune, mese etc.) va fi în limita spaţiului, cu condiţia asigurării unei funcţionalităţi şi utilizări cât mai confortabile a spaţiului de cazare. Se admit şi dotări cu piese de mobilier rabatabile. La categoriile 1 şi 2 stele se pot utiliza şi paturi suprapuse.Structura spaţiilor de cazare de pe nave este similară cu cea din hoteluri.Spaţiile de alimentaţie pentru servirea turiştilor se clasifică separat, potrivit criteriilor specifice unităţilor de acelaşi profil.La navele de categorie superioară (4 şi 5 stele) este obligatorie asigurarea posibilităţilor pentru agrement, sport şi banchete, festivităţi, etc.  +  Anexa 2 -------Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică1. Restaurant: este local public care îmbină activitatea de producţie cu cea de servire la masa, punând la dispoziţie clienţilor o gamă diversificată de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi şi unele produse pentru fumători.1.1. Restaurant clasic: este local public cu profil gastronomic, în care se serveşte un larg sortiment de preparate culinare (gustări calde şi reci, preparate lichide calde, mâncăruri, minuturi, salate, dulciuri de bucătărie), produse de cofetărie, patiserie, îngheţată, fructe, băuturi nealcoolice şi alcoolice, produse din tutun etc. Pentru crearea unei atmosfere animate-distractive poate dispune de formaţie muzical-artistică. Organizează servicii suplimentare: banchete, recepţii etc.1.2. Restaurant specializat: serveşte un sortiment specific de preparate culinare şi băuturi care se află permanent în lista de meniu, în condiţiile unor amenajări şi dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale (pescăresc, vânătoresc, rotiserie, zahana, dietetic, lacto-vegetarian etc.) care formează obiectul specializării.1.2.1. Restaurant pescăresc: este o unitate gastronomică care se caracterizează prin desfacerea, în principal, a unui sortiment variat de preparate culinare din peşte. Este decorat cu obiecte sugestive din activitatea de pescuit şi de prelucrare a peştelui.1.2.2. Restaurant vânătoresc: este o unitate gastronomică specializată în producerea şi servirea de preparate culinare din vânat (iepure, căprioară, porc mistreţ, urs, gâşte, raţe sălbatice etc.), care este organizată şi funcţionează pe principii similare restaurantului clasic, având însă prin amenajare, dotare şi prezentarea personalului elemente specifice, particulare.1.2.3. Rotiserie: este un restaurant de capacitate mică (20 - 50 de locuri la mese), în care consumatorii sunt serviţi cu produse din carne la frigare - rotisor (pui, muşchi de vacă şi porc, specialităţi din carne etc.), chebab cu garnituri, unele gustări reci (pe bază de ouă, brânză, legume etc.), salate, deserturi, precum şi băuturi răcoritoare, cafea, vin (în special vin roşu servit în carafe), un sortiment redus de băuturi alcoolice fine.Spaţiul de producţie se află chiar în interiorul sălii de consumaţie şi este dotat cu rotisor sau frigărui şi cu vitrină frigorifică în care se află expuşi pui şi alte specialităţi din carne pentru fript în faţa consumatorilor.1.2.4. Restaurant-zahana: este o unitate gastronomică în care se servesc, la comandă, în tot timpul zilei, produse (specialităţi din carne de porc, vacă, batal, miel) şi subproduse din carne neporţionată (ficat, rinichi, inimă, splină, momiţe, măduvioare etc.), mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar şi alese de consumatori din vitrine de expunere sau din platourile prezentate de ospătari la masă. Mai poate oferi: ciorbă de burtă, ciorbă de ciocănele, tuslama, tochitură, salate combinate de sezon, murături, dulciuri de bucătărie, băuturi alcoolice (aperitive şi vinuri).1.2.5. Restaurant dietetic/lacto-vegetarian: este o unitate gastronomică în care se desfac în exclusivitate sortimente de preparate culinare pe bază de lapte şi produse lactate, ouă, paste făinoase, orez, salate din legume, precum şi dulciuri de bucătărie, lactate proaspete, produse de patiserie, îngheţată şi băuturi nealcoolice calde şi reci; restaurantul dietetic oferă preparatele sub îndrumarea unui cadru medical.1.2.6. Restaurant familial sau restaurant pensiune: este o unitate cu profil gastronomic care oferă, în mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatele şi specialităţile solicitate în afara meniurilor se servesc conform preţurilor stabilite în listele de meniu. Băuturile alcoolice, răcoritoare, apă minerală şi bere sunt limitate la un număr redus de sortimente. Poate funcţiona şi pe bază de abonament. La nevoie se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.De regulă, asemenea unităţi se organizează în staţiuni turistice sau în pensiuni turistice şi pensiuni agroturistice.1.3. Restaurant cu specific: este o unitate de alimentaţie pentru recreere şi divertisment, care, prin dotare, profil, ţinuta lucrătorilor, momente recreative şi structură sortimentală, trebuie să reprezinte obiceiuri gastronomice locale sau naţionale, tradiţionale şi specifice diferitelor zone.1.3.1. Cramă: desface o gamă largă de vinuri. Acestea se pot servi atât îmbuteliate, cât şi neîmbuteliate. Se realizează şi se desface o gamă specifică de preparate culinare: tochitură, preparate din carne la grătar sau trase la tigaie. Vinurile se servesc în carafe sau căni din ceramică. Este dotată cu mobilier din lemn masiv, iar pereţii sunt decoraţi cu scoarţe, ştergare etc. Poate avea program muzical, tarafuri de muzică populară. Se poate organiza şi ca secţie în cadrul unui restaurant clasic.1.3.2. Restaurant cu specific local: pune în valoare bucătăria specifică unor zone geografice din ţară sau a unor tipuri tradiţionale de unităţi (crame, colibe, şuri etc.).Sunt servite vinuri şi alte băuturi din regiunea respectivă, utilizându-se ulcioare, carafe, căni etc. Efectul original al acestor unităţi este realizat prin îmbinarea cadrului natural cu cel arhitectural al sistemului constructiv, al finisajelor inspirate după modelul popular, al elementelor de decoraţie, al mobilierului şi obiectelor de inventar de concepţie deosebită, de gama sortimentală a mâncărurilor pregătite şi prezentarea personalului. La construirea unităţilor se utilizează materiale prelucrate sumar, specifice regiunii respective, cum sunt: piatră, bolovani de râu, lemn (brut sau prelucrat), cărămidă, trestie, stuf, răchită etc.. Ospătarii au uniforma confecţionată în concordanţă cu specificul unităţii (costume de daci, de români, ciobăneşti etc.).1.3.3. Restaurant cu specific naţional: pune în valoare tradiţiile culinare ale unor naţiuni (chinezesc, arăbesc, mexican etc.), servind o gamă diversificată de preparate culinare, băuturi alcoolice şi nealcoolice specifice. Ambianţa interioară şi exterioară a saloanelor, programul muzical, uniformele personalului de servire şi celelalte sunt specifice ţării respective.1.4. Restaurant cu program artistic: este o unitate de alimentaţie pentru turişti care prin dotare şi amenajare asigură şi derularea unor programe de divertisment gen spectacol (muzică, balet, circ, recitaluri, scheciuri, programe specifice barurilor de noapte etc.).1.5. Braserie sau bistrou: asigură în tot cursul zilei servirea consumatorilor, în principal cu preparate reci, minuturi, un sortiment restrâns de mâncăruri, specialităţi de cofetărie-patiserie, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice de calitate superioară, un bogat sortiment de bere.1.6. Berărie: este o unitate specifică pentru desfacerea berii de mai multe sortimente, în recipiente specifice (ţap, halbă, cană) de diferite capacităţi şi a unor produse şi preparate care se asociază în consum cu acestea (crenvurşti cu hrean, mititei, cârnaţi, chifteluţe, foetaje, covrigei, migdale, alune etc.), precum şi brânzeturi, gustări calde şi reci, minuturi (din ouă, legume), specialităţi de zahana (1 - 2 preparate), precum şi băuturi alcoolice (coniac, rom, sortiment restrâns de vinuri şi băuturi nealcoolice).1.7. Grădină de vară: este o unitate amenajată în aer liber, înconjurată de arbori şi arbuşti, dotată cu mobilier specific "de grădină" şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri selecţionate de regiune, îmbuteliate sau neîmbuteliate, băuturi spirtoase etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe, produse din tutun.1.8. Terasa: este o unitate independenta, amenajată în aer liber, dotată cu mobilier specific sezonului estival şi decorată în mod adecvat. Oferă un sortiment diversificat de preparate culinare, minuturi, grătar, salate, dulciuri de bucătărie şi cofetărie-patiserie, un larg sortiment de băuturi alcoolice (vinuri, băuturi spirtoase, bere etc.) şi nealcoolice, cafea, fructe.2. Bar: este o unitate de alimentaţie cu program de zi sau de noapte, în care se serveşte un sortiment diversificat de băuturi alcoolice şi nealcoolice şi o gamă restrânsă de produse culinare.Cadrul ambiental este completat cu program artistic, audiţii muzicale, video, TV.2.1. Bar de noapte: este o unitate cu caracter distractiv, cu un orar de noapte care prezintă un program variat de divertisment, de music-hall şi dans pentru consumatori şi oferă o gamă variată de băuturi alcoolice fine, amestecuri de băuturi de bar, băuturi nealcoolice, specialităţi de cofetărie şi îngheţată asortate, roast-beef, fripturi reci etc., fructe şi salate de fructe (proaspete şi din compoturi), cafea, jardiniere cu delicatese. De obicei este realizat în amfiteatru, pentru ca de la toate mesele să se poată viziona programul artistic muzical. Este dotat cu instalaţii de amplificare a sunetului, orgă de lumini, instalaţii de proiecţie a unor filme.2.2. Bar de zi: este o unitate care funcţionează, de regulă, în cadrul hotelurilor şi restaurantelor sau ca unitate independentă. Oferă consumatorilor o gamă variată de băuturi alcoolice şi nealcoolice, simple sau în amestec, şi gustări în sortiment restrâns, tartine, foetaje, specialităţi de cofetărie şi îngheţată, produse din tutun (ţigări) şi posibilităţi de distracţie (muzică discretă, televizor, jocuri mecanice etc.). În salonul de servire se află tejgheaua-bar cu scaune înalte, un număr restrâns de mese cu dimensiuni mici, cu scaunele respective.2.3. Cafe-bar sau cafenea: este o unitate care îmbină activitatea de desfacere a cafelei cu cea recreativă; oferă consumatorilor şi gustări calde şi reci, minuturi, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată, băuturi nealcoolice calde (cafea filtru, şvarţ, cafea cu lapte, ciocolată, ceai etc.), băuturi alcoolice fine (lichior, coniac, vermut etc.).2.4. Disco-bar (discotecă-videotecă): este o unitate cu profil de divertisment pentru tineret, activitatea comercială fiind axată pe desfacerea de gustări, produse de cofetărie-patiserie, îngheţată şi, în special, amestecuri de băuturi alcoolice şi nealcoolice. Divertismentul este realizat prin intermediul muzicii de audiţie şi de dans, înregistrată şi difuzată prin instalaţii speciale şi prin discjockey, care asigură organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi. Videoteca este o încăpere special amenajată cu instalaţii electronice de redare şi vizionare în care se prezintă videoprograme şi filme.2.5. Bufet-bar: oferă un sortiment restrâns de preparate calde şi reci (gustări, sandviciuri, minuturi, mâncăruri, produse de patiserie) pregătite în bucătăria proprie sau aduse din afară, băuturi nealcoolice calde şi reci, băuturi alcoolice (aperitive), bere, vinuri, la pahar.3. Unităţi tip fast-food3.1. Restaurant-autoservire: este o unitate cu desfacere rapidă în care consumatorii îşi aleg şi se servesc singuri cu preparatele culinare calde şi reci (gustări, produse lactate, băuturi calde nealcoolice, supe-ciorbe-creme, preparate din peşte, antreuri, preparate de bază, salate, deserturi, fructe) şi băuturi alcoolice (bere) şi nealcoolice, la sticlă, aşezate în linii de autoservire cu flux dirijat şi cu plata după alegerea produselor.3.2. Bufet tip expres: este o unitate cu desfacere rapidă, în care fluxul consumatorilor nu este dirijat, servirea se face de către vânzător, iar plata se face anticipat. Unitatea este dotată cu mese tip "expres".3.3. Pizzerie: este o unitate specializată în desfacerea sortimentelor de pizza. Se mai pot desface gustări, minuturi, salate, produse de patiserie, răcoritoare, bere, vin la pahar sau băuturi slab alcoolizate.3.4. Snack-bar: este o unitate caracterizată prin existenţa unei tejghele-bar, cu un front de servire care să permită accesul unui număr mare de consumatori, serviţi direct cu sortimente pregătite total sau parţial în faţa lor. Oferă în tot timpul zilei o gamă diversificată de preparate culinare (crenvurşti, pui fripţi, sandviciuri, cârnăciori, unele preparate cu specific), precum şi băuturi nealcoolice calde şi reci şi băuturi alcoolice în sortiment redus.Criterii obligatorii privind clasificarea structurilorde primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │ Restaurante │ Baruri ││ Criterii obligatorii ├───────────────────┼───────────────────┤│ │ stele │ stele ││ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│1. Descriere generală a clădirii: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─ firmă luminoasă pentru unităţi independente │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ firmă │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ însemne distinctive privind tipul şi categoria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţilor │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulaţia personalului, separat de intrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││principală │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─parcaj auto propriu pentru unităţile independente│ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ acces auto la intrare │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Deţinerea avizului de specialitate emis de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autoritatea administraţiei publice centrale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││responsabilă în domeniul turismului, privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││amplasamentul şi funcţionalitatea obiectivului*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ *) în cazul construcţiilor noi, în cazul construcţiilor existente pentru care se ││solicită introducerea în circuitul turistic, precum şi în cazul structurilor de primire ││turistice supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care ││modifică funcţia turistică a acestora │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Organizarea spaţiilor: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ windfang, uşi rotative sau perdea de aer la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││intrare (unităţi cu acces direct din afară) │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ hol de primire şi de aşteptare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││consumatori │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ garderobă (unităţile de vară şi cele cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││capacitate sub 100 de locuri se exceptează, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acestea dispunând de cuier în incintă) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ saloanele sunt dimensionate corespunzător, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţie de numărul de locuri şi de indicele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││suprafaţă ... mp/loc masă │1,6│1,5│1,3│1,0│1,0│1,2│1,2│1,1│ 1 │1,0│├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ saloanele cu o capacitate mai mare de 150 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││locuri se compartimentează sau se intimizează cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││diverse mijloace estetice │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ oficiu pentru ospătari sau spaţiu de distribuţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(restaurantele de capacitate mică sub 50 de locuri│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi familiale, precum şi restaurantele pensiune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pot fi exceptate) │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ acces între oficiu şi salon prin uşi batante │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ grup sanitar cu apă curentă caldă şi rece, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││separat pe sexe, o cabină la ... locuri*) │ 30│ 40│ ─ │ ─ │ ─ │ 30│ 40│ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ grup sanitar cu apă caldă şi rece*) │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de specificul preparatelor calde sau reci reali─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││zate şi a structurii materiilor prime cu respec─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tarea normelor sanitar─veterinare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ secţie─bar │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spălător de veselă │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spălător de vase │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spălător de pahare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ depozit pentru alimente şi băuturi │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ cameră pentru lenjerie │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ birou al şefului de unitate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ birou al bucătarului─şef │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ grup social pentru personal, care să cuprindă: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││vestiare + duşuri + WC │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││menajere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│*) Dotarea grupurilor sanitare va fi identică cu cea menţionată în Anexa 1 pct. 9, lit. b)│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Instalaţii: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ sisteme de climatizare (spaţii de servire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producţie şi grupuri sanitare) │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ventilaţie mecanică în spaţii de servire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││producţie │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ Instalaţie de aer condiţionat în spaţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││servire şi producţie │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ventilaţie naturală │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ încălzire centrală sau alte surse de încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││admise de normele P.S.I., mai puţin pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţile sezoniere estivale │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ instalaţie curentă de apă caldă/rece │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ iluminat în toate spaţiile de servire, producţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi anexe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ascensor pentru mărfuri şi preparate (când │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bucătăria este amplasată la alt nivel decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││salonul de servire) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi dispozitive necesare în ││secţiile de producţie ale bucătăriei │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ utilaje tehnice*) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ *) Dotarea se face în funcţie de profilul şi de capacitatea unităţii, cu respectarea ││liniei tehnologice şi a normelor sanitare, sanitar─veterinare, P.S.I. şi protecţia muncii.│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Amenajări şi dotări interioare în saloane: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ pardoseală din ceramică sau alte materiale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calitate superioară │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pereţi tapisaţi (material textil), placaţi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││furnir de bună calitate sau cu zugrăveli moderne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││deosebite │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pereţi tapetaţi cu materiale de calitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││superioară sau cu zugrăveli deosebite │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ zugrăveli şi vopsitorii obişnuite │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ plase de protecţie împotriva insectelor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││spaţiile de producţie şi depozitare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ decoraţiuni interioare adecvate specificului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││unităţii │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ mobilier uniform ca stil │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ feţe de masă sau alte mijloace igienice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││estetice │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ feţe de masă pentru banchete │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ şervete de masă din material textil de calitate │ x │ x │ - │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ şervete de masă din hârtie │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ ─ │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ lista meniu în care vor fi menţionate prepara- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││tele culinare cu denumirea, componenţa şi gramajul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lor, în limba română şi în două limbi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulaţie internaţională │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ lista tipărită pentru preparate culinare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││băuturi │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│ ─ lista meniu pentru băuturi │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│6. Dotarea cu inventar de servire: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) sticlărie (cristal, semicristal, sticlă): │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││halbe, cilindri etc. în funcţie de specificul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││băuturilor şi profilului structurii unităţii │ x │ x │ x │ x │ ─ │ x │ x │ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ solniţe │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ presărători │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ oliviere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ muştarieră │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ compotieră │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ clopot pentru pateuri │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ doze pentru mujdei │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ scrumiere (unde este cazul) │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ bol pentru clătirea degetelor │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ fructieră │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│b) porţelan: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ ceşti cu farfurioară pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ceşti cu farfurioară pentru ceai │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││calde │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ căni cu farfurioară pentru lapte │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ cafetiere │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ zaharniţe │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ceainice │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ supiere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ castroane │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ farfurii suport │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ farfurii desert │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ farfurii întinse mari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ farfurii adânci │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ osiere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ raviere │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ salatiere │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ cocotiere │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ sosiere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ suport pentru scobitori │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│c) alpacă argintată sau oţel inox: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ linguriţe pentru ceai │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ linguriţe pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ linguriţe pentru îngheţată │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ lingură, furculiţă şi cuţit mare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ furculiţe şi cuţite pentru peşte │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ cuţite şi furculiţe pentru gustări │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ - │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ furculiţe linguriţe şi cuţite pentru desert şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fructe │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ tacâmuri pentru fructe de mare │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ capace pentru ochiuri │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ shackere │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ foarfece pentru struguri │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ paletă pentru tort │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ frapiere pentru şampanie sau alte dotări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││similare │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│Dotarea cu inventar de servire se va face în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││funcţie de specificul unităţii, de sortimentele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de preparate şi băuturi servite │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Este interzisă utilizarea vaselor şi ustensilelor de bucătărie emailate. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Alte criterii: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Servirea se efectuează prin: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ ospătari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ vânzători sau autoservire │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│Personalul de bază din secţiile de servire şi producţie are, în majoritate: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ înalt nivel de calificare │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ calificare │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ personalul va fi în permanenţă curat, cu părul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││strâns, îmbrăcăminte curată, pantofii lustruiţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi fără bijuterii în exces │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ ospătarii trebuie să cunoască cel puţin o limbă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││străină, iar formaţia de lucru va fi astfel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││stabilită încât într─un singur schimb să se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││asigure cunoaşterea a cel puţin2 ─ 3 limbi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││circulaţie internaţională (%) │ 80│ 70│ 50│ ─ │ ─ │ 80│ 70│ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ portar─uşier │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ echipamente/uniforme: pentru ospătari şi ajutor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de ospătari │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pentru barmani │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pentru formaţii muzicale proprii │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pentru vânzători │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pentru portar─uşier │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ pentru garderobier │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ efectuarea zilnică sau ori de câte ori este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││nevoie a curăţeniei în grupurile sanitare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││turişti, spaţiile de servire, producţie, depozita-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││re şi la grupurile sociale pentru personal │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ spaţiile de producţie vor fi astfel realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi ventilate încât să nu pătrundă mirosul din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bucătărie în sălile de servire şi în spaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de cazare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│8. Servicii suplimentare oferite clienţilor, cu sau fără plată, astfel: │├──────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤├─ organizarea de banchete sau mese festive │ x │ x │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ comenzi pentru închirieri de taximetre │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ diverse comisioane │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ la solicitare, se rezervă locuri la mese │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ gararea autoturismului şi, respectiv, predarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lui la plecarea clienţilor se fac de către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││personalul restaurantului │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├──────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ plata serviciilor să poată fi efectuată şi prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mijloace electronice de plată (carduri) │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │└──────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘┌────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┐│ │Baruri │ ││ │ de │ Fast─ ││ │ noapte│ food─uri ││ Criterii ├───────┼───────────┤│ │ stele │ stele ││ ├───┬───┼───┬───┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│1. Descriere generală a clădirii: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ firma luminoasă cu denumirea unităţii şi însemne │ │ │ │ │ ││distinctive privind categoria de clasificare │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ firma cu denumirea unităţii şi însemne distinctive│ │ │ │ │ ││privind categoria de clasificare │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ accesul consumatorilor şi din holul unităţii de │ │ │ │ │ ││cazare (pentru unităţile amplasate în structuri │ │ │ │ │ ││de cazare) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ acces pentru aprovizionare cu mărfuri şi │ │ │ │ │ ││circulaţia personalului, separat de intrarea │ │ │ │ │ ││principală │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ parcaj auto propriu pentru unităţile independente │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ acces auto la intrare │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. Organizarea spaţiilor: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ windfang, uşi rotative sau perdea de aer la │ │ │ │ │ ││intrare (unităţi cu acces direct din afară); │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ hol de primire şi de aşteptare pentru consumatori │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ garderoba (unităţile de vară şi cele cu o │ │ │ │ │ ││capacitate sub 100 de locuri se exceptează, acestea │ │ │ │ │ ││dispunând de cuier în incintă) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ saloanele sunt dimensionate corespunzător, în │ │ │ │ │ ││funcţie de numărul de locuri şi de indicele de │ │ │ │ │ ││suprafaţă ... mp/loc masă │1,7│1,5│1,2│1,1│1,0│├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ oficiu pentru ospătari/barmani sau spaţiu de │ │ │ │ │ ││distribuie (fast ─ food─urile de capacitate mică │ │ │ │ │ ││sub 50 de locuri pot fi exceptate) │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ grup sanitar cu apă curentă caldă/rece, separat │ │ │ │ │ ││pe sexe, o cabină la ... locuri │ 30│ 40│ 40│ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ acces între oficiu şi salon prin uşi batante │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ grup sanitar cu apă caldă/rece │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ bucătăria echipată şi compartimentată în funcţie │ │ │ │ │ ││de specificul preparatelor calde sau reci realizate │ │ │ │ │ ││şi a structurii materiilor prime cu respectarea │ │ │ │ │ ││normelor sanitar─veterinare │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ secţie─bar │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spălător de veselă │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spălător de vase │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spălător de pahare │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ depozit pentru alimente/băuturi │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cameră pentru lenjerie │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ birou al şefului de unitate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ grup social care să cuprindă: │ │ │ │ │ ││vestiare + duşuri + WC │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spaţiu pentru depozitarea ambalajelor/resturilor │ │ │ │ │ ││menajere │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│3. Instalaţii: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ sisteme de climatizare (în spaţiile de servire, │ │ │ │ │ ││producţie şi grupurile sanitare) │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ventilaţie mecanică în spaţii de servire şi │ │ │ │ │ ││producţie │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ventilaţie naturală │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ încălzire centrală sau alte surse de încălzire │ │ │ │ │ ││admise de normele P.S.I., mai puţin pentru unităţile│ │ │ │ │ ││sezoniere estivale │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ instalaţie curentă de apă caldă/rece │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ iluminat în toate spaţiile de servire, producţie │ │ │ │ │ ││şi anexe │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ascensor pentru mărfuri şi preparate (când │ │ │ │ │ ││bucătăria este amplasată la alt nivel decât salonul │ │ │ │ │ ││de servire), la unităţile cu peste 50 de locuri │ │ │ │ │ ││la mese │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┤│4. Utilaje, mobilier tehnologic, aparatură de control, aparate şi ││dispozitive necesare în secţiile de producţie ale bucătăriei: │├────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ utilaje tehnice*) │ │ │ │ │ ││*) dotarea se face în funcţie de profilul şi de │ │ │ │ │ ││capacitatea unităţii, cu respectarea liniei │ │ │ │ │ ││tehnologice şi a normelor sanitar, sanitar─ │ │ │ │ │ ││veterinare, PSI şi protecţia muncii │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┤│5. Amenajări şi dotări interioare în saloane │├────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┤│─ pardoseală din ceramică sau alte materiale de │ │ │ │ │ ││calitate superioară │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ pardoseală din mozaic sau din alte materiale │ │ │ │ │ ││uşor lavabile │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ pereţi zugrăviţi cu materiale de calitate │ │ │ │ │ ││superioară şi decoraţiuni deosebite │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ zugrăveli şi vopsitorii obişnuite │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤├─ decoraţiuni interioare adecvate specificului │ │ │ │ │ ││unităţii │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┤│ ─ mobilier uniform ca stil: │├────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┤│ ─ de calitate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│ ─ în bună stare de folosinţă │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ feţe de masă sau alte mijloace igienice şi de │ │ │ │ │ ││calitate │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ şervete de masă din material textil de calitate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ în lista meniu vor fi menţionate preparatele cu │ │ │ │ │ ││denumire şi componentă în limba română şi în două │ │ │ │ │ ││limbi de circulaţie internaţională precum şi │ │ │ │ │ ││gramajul acestora │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ lista afişată şi etichete cu preţurile │ │ │ │ │ ││preparatelor şi ale băuturilor oferite │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│6. Dotarea cu inventar de servire: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cupe de şampanie, carafe, pahare, sonde, căni, │ │ │ │ │ ││halbe, cilindri etc. în funcţie de specificul │ │ │ │ │ ││băuturilor şi profilului structurii unităţii │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ solniţe │ ─ │ ─ │ ─ │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ presărători │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ oliviere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ muştarieră │ x │ x │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ clopot pentru pateuri │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ doze pentru mujdei │ ─ │ ─ │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ scrumiere unde este cazul │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ bol pentru clătirea degetelor │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ fructieră │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ platouri de diferite forme şi mărimi │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ceşti cu farfurioară pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ceşti cu farfurioară pentru ceai │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ceşti/boluri/farfurii pentru preparate lichide │ │ │ │ │ ││calde │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cafetiere │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ zaharniţe │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ceainice │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ farfurii suport │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ farfurii desert │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ farfurii întinse mari │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ farfurii adânci │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ farfurii pentru gem, dulceaţă │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ osiere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ raviere │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ salatiere │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ sosiere │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ suport pentru scobitori │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ linguriţe pentru ceai │ x │ x │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ linguriţe pentru cafea │ x │ x │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ linguriţe pentru îngheţată │ x │ x │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ lingură, furculiţă şi cuţit mare │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ furculiţe şi cuţite pentru peşte │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ cuţite şi furculiţe pentru gustări │ x │ x │ x │ x │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ furculiţe/linguriţe şi cuţite pentru desert │ │ │ │ │ ││şi fructe │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ tacâmuri pentru fructe de mare │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ găletuşă cu cleşte pentru cuburi de gheaţă │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ capace pentru ochiuri │ ─ │ ─ │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ shackere │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ foarfece pentru struguri │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ paletă pentru tort │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ frapiere pentru şampanie │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┤│Dotarea cu inventar de servire se va face în funcţie de specificul ││unităţii, de sortimentele de preparate şi băuturi servite │├────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┤│7. Alte criterii : │ │ │ │ │ ││Servirea se efectuează prin: │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ospătari │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ vânzători sau autoservire │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ personalul va fi în permanenţă curat, cu părul │ │ │ │ │ ││strâns, îmbrăcăminte curată, pantofii lustruiţi şi │ │ │ │ │ ││fără bijuterii în exces │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ ospătarii trebuie să cunoască cel puţin o limbă │ │ │ │ │ ││străină, iar formaţia de lucru va fi astfel │ │ │ │ │ ││stabilită încât într─un singur schimb să se asigure │ │ │ │ │ ││cunoaşterea a cel puţin 2 ─ 3 limbi de circulaţie │ │ │ │ │ ││internaţională (%) │ 80│ 70│ ─ │ ─ │ 50│├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│Echipamente/uniforme pentru personal │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ portar─uşier │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ garderobier │ x │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│Ecuson cu numele şi funcţia personalului cu │ │ │ │ │ ││atribuţii de servire │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ efectuarea zilnică sau ori de câte ori este nevoie│ │ │ │ │ ││a curăţeniei în spaţiile de servire, producţie, │ │ │ │ │ ││depozitare şi la grupurile sociale pentru │ │ │ │ │ ││consumatori şi personal │ x │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ spaţiile de producţie vor fi astfel realizate şi │ │ │ │ │ ││ventilate încât să nu pătrundă mirosul din bucătă─ │ │ │ │ │ ││rie în sălile de servire şi în spaţiile de cazare │ ─ │ ─ │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ organizarea de banchete sau mese festive │ x │ x │ x │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ comenzi pentru închirieri de taximetre │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ la solicitare se rezervă locuri la mese │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ asigurarea pazei pentru autovehiculele parcate │ x │ x │ ─ │ ─ │ ─ │├────────────────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┤│─ plata serviciilor să poată fi efectuată şi prin │ │ │ │ │ ││mijloace electronice de plată (carduri) │ x │ x │ x │ x │ ─ │└────────────────────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┘  +  Anexa 3 -------DECLARAŢIE*)pe propria răspundere dată în temeiul prevederilorart. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010Subsemnatul_______________________,C.N.P _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act de identitate _____seria_____nr._________în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):[] Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)sauTitular/Reprezentant legal pentru:    [] Persoană fizică autorizată [] Întreprindere familială [] Societate    [] Întreprindere individuală [] Altă formă juridică comercială    ___________________________________________________________________________    (denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare    şi/sau alimentaţie publică)cu sediul social în localitatea _______________, str. _________________ nr.___ bl.____sc.____et.____ap.____ judeţ/sector_____________, solicit eliberarea certificatului de clasificare pentru imobilul situat în localitatea _____________, str. _____________ nr.____ judeţ/sector __________ şi cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, sub sancţiunea legii, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, licenţelor şi brevetelor de turism, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în anexele Normelor metodologice mai sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării structurii/structurilor de primire turistice nominalizate mai jos, pentru tipul şi categoria de clasificare declarate şi pentru structura spaţiilor menţionate în fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare şi/sau alimentaţie publică.tipul........ categoria......... denumire......tipul........ categoria......... denumire......tipul........ categoria......... denumire......tipul........ categoria......... denumire......Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente:1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original [] sau copie legalizată []2. Fişele privind încadrarea spaţiilor structurii/structurilor de cazare [] şi/sau alimentaţie publică []3. Certificatul de clasificare şi anexele acestuia, în original**) []Data ________________ Semnătura _________________Ştampila────────── Notă *) Se completează exclusiv de către administratorul societăţii comerciale sau, în cazul celorlalte forme juridice, de către titularul/reprezentantul legal al acestora. Notă **) Dacă este cazul──────────  +  Anexa 4 -------FIŞAprivind încadrarea nominală a spaţiilor de cazarepe categorii şi tipuri de camereTipul de unitate________________________Denumirea unităţii___________________________________________Adresa_______________________________________________________┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐│Categoria de │ Structura spaţiilor de cazare conform pct. ____, alin. ____ ││clasificare │ din Normele metodologice ││ ├───────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────┤│ │ Tip camere │ Nr. │ Nr. │ Nr. de ordine al ││ │ │ camere │ locuri │ spaţiilor de cazare│├─────────────┼───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ ____ stele/ │Cameră cu 1 loc │ │ │ ││ flori ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 2 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 3 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 4 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Suită │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Garsonieră │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Apartament │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu ..... locuri │ │ │ │├─────────────┴───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ 1) Total categoria ____ stele/flori │ │ │ │├─────────────┬───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ ____ stele/ │Cameră cu 1 loc │ │ │ ││ flori ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 2 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 3 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu 4 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Suită │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Garsonieră │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Apartament │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ │Cameră cu ..... locuri │ │ │ │├─────────────┴───────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│2) Total categoria ___ stele/flori(2)│ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────┤│ Total general 1)+2) │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────┘    Operator economic _____________________________                             (denumirea)                                 Numele şi prenumele _________________________                                                        (reprezentant legal)    Data____________ Semnătura _________________                                                Ştampila  +  Anexa 4.1 ---------CEREREde modificare a Fişei privind încadrarea nominalăa spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri de camere    Subsemnatul____________________, C.N.P _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act deidentitate _____seria_____nr.___________în calitate de __________________, al    ___________________________________________________________________________    (denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare    şi/sau alimentaţie publică)    cu sediul social în localitatea ___________________, str. _________________nr.___ bl.____sc.____et.____ap.____ judeţ/sector_______________________,solicit modificarea FIŞEI privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pecategorii şi tipuri de camere, pentru imobilul situat în localitatea __________,str. _______________ nr.____ judeţ/sector ______________, având Certificatul declasificare nr. _______, eliberat în data de __________, după cum urmează:┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Categoria de │ Structura spaţiilor de cazare conform ││clasificare │ ││ ├───────────────────────┬────────┬────────┬──────────────────────┤│ │ Tip camere │ Nr. │ Nr. │ Nr. de ordine al ││ │ │ camere │ locuri │ spaţiilor de cazare │├─────────────┼───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ ____ stele/ │Cameră cu 1 loc │ │ │ ││ flori ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 2 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 3 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 4 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Suită │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Garsonieră │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Apartament │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu ..... locuri │ │ │ │├─────────────┴───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ 1) Total categoria ____ stele/flori │ │ │ │├─────────────┬───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ ____ stele/ │Cameră cu 1 loc │ │ │ ││ flori ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 2 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 3 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu 4 locuri │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Suită │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Garsonieră │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Apartament │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ │Cameră cu ..... locuri │ │ │ │├─────────────┴───────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│2) Total categoria ___ stele/flori(2)│ │ │ │├─────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────────────────┤│ Total general 1)+2) │ │ │ │└─────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────────────────┘    Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în anexele Normelor metodologice mai sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării structurii/structurilor de primire turistice nominalizate mai jos, pentru tipul şi categoria de clasificare declarate şi pentru structura spaţii- lor menţionate în fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare şi/sau alimenta- ţie publică.    Anexez prezentei Fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pecategorii şi tipuri de camera (în original) şi copia Certificatului declasificare.   Numele şi prenumele _________________________   (reprezentant legal)    Data____________ Semnătura _________________                                              Ştampila  +  Anexa 5 -------FIŞAprivind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primireturistice cu funcţiuni de alimentaţie publicăStructura de primire turistică de alimentaţie publicăTipul_______________ (conform pct. ..., alin. ... din Normele metodologice)Denumirea____________________________________________Adresa_______________________________________________Profilul______________Total suprafaţă comercială (mp)____________(suprafaţa spaţiilor de servire)Amplasarea unităţii______________________Capacitatea totală a unităţii___________locuri┌────┬───────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Tipul de │ │ Nr. │ din care: │ Alte ││crt.│ unitate │Categoria│locuri├───────┬─────────┬────────┬───────┤ menţi-││ │ │ │total │Saloane│ Terasă │ Terasă │Grădină│ uni ││ │ │ │ │ │acoperită│ neaco- │de vară│ Nr. ││ │ │ │ │ │ │ perită │ │saloane│├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘          Operator economic_______________________________                                   (denumirea)                              Numele şi prenumele ______________________                                                   (reprezentant legal)    Data____________ Semnătura _________________                                            Ştampila  +  Anexa 5.1 ---------CEREREde modificare a Fişei privind încadrareaşi organizarea spaţiilor în structurile deprimire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică    Subsemnatul____________________, C.N.P _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act deidentitate _____seria_____nr.__________în calitate de ___________________, al    ___________________________________________________________________________    (denumirea operatorului economic care desfăşoară activitate de cazare    şi/sau alimentaţie publică)    cu sediul social în localitatea _________________, str. ________________nr.___ bl.____sc.____et.____ap.____ judeţ/sector_______________________, solicitmodificarea FIŞEI privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile deprimire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, pentru imobilul situat înlocalitatea ______________________, str. _______________ nr.____ judeţ/sector______________, având Certificatul de clasificare nr. _______, eliberat în datade __________, după cum urmează:┌────┬───────────┬─────────┬──────┬──────────────────────────────────┬───────┐│Nr. │ Tipul de │ │ Nr. │ din care: │ Alte ││crt.│ unitate │Categoria│locuri├───────┬─────────┬────────┬───────┤ menţi-││ │ │ │total │Saloane│ Terasă │ Terasă │Grădină│ uni ││ │ │ │ │ │acoperită│ neaco- │de vară│ Nr. ││ │ │ │ │ │ │ perită │ │saloane│├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────┘    Cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile prevăzute în anexele Normelor metodologice mai sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării structurii/structurilor de primire turistice nominalizate mai jos, pentru tipul şi categoria de clasificare declarate şi pentru structura spaţii- lor menţionate în fişa privind încadrarea spaţiilor de cazare şi/sau alimenta- ţie publică.    Anexez prezentei Fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor înstructurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, (înoriginal) şi copia Certificatului de clasificare.    Numele şi prenumele _________________________    (reprezentant legal)    Data____________ Semnătura _________________                                             Ştampila  +  Anexa 6 -------DECLARAŢIE*)pe propria răspundere dată în temeiul prevederilorart. 4, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1267/2010Subsemnatul_______________________,C.N.P _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, act de identitate _____seria_____nr._________în calitate de (se bifează cu x căsuţa corespunzătoare):[] Administrator/asociat (în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)sauTitular/Reprezentant legal pentru:    [] Persoană fizică autorizată [] Întreprindere familială [] Societate    [] Întreprindere individuală [] Altă formă juridică comercială    ___________________________________________________________________________    (denumirea operatorului economic care desfăşoară activităţi specifice    agenţiilor de turism)cu sediul social în localitatea _______________, str. _________________ nr.___ bl.____sc.____et.____ap.____ judeţ/sector_____________,solicit eliberarea licenţei de turism [] anexei licenţei de turism [] pentru agenţia de turism/reprezentanţa situată în localitatea ______________________, str. __________________ nr.____ judeţ/sector _____________şi cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că am luat la cunoştinţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, licenţelor şi brevetelor de turism precum şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia şi că sunt îndeplinite în totalitate condiţiile şi criteriile de funcţionare prevăzute în anexele la Normele sus-menţionate, pe care certific că le îndeplinesc şi mă oblig să le respect pe toată durata funcţionării agenţiei de turism menţionate mai jos, pentru tipul declarat.Agenţia de turism:_________________________________(denumire)de tip : TUROPERATOARE [] sau DETAILISTĂ []cu vânzare directă la public []fără vânzare directă la public []Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente:1. Certificatul constatator emis de O.R.C. în original [] sau copie legalizată []2. Copie a poliţei de asigurare []3. Copia contractului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de utilizare asupra spaţiului []4. Licenţa de turism**) [] sau anexa licenţei de turism**) []5. Copia licenţei de turism (în cazul înregistrării unei filiale/sucursale/ sediu secundar/reprezentanţe []Data _______________ Semnătura ___________________Ştampila ____________________────────── Notă *) Se completează exclusiv de către administratorul societăţii comerciale sau, în cazul celorlalte forme juridice, de către titularul/reprezentantul legal al acestora. Notă **) Dacă este cazul──────────  +  Anexa 7 Criterii obligatoriiprivind încadrarea cu personal,pregătirea profesională în structuride primire turistice cu funcţiunide cazare şi alimentaţie publicăI. Persoana care asigură conducerea operativă a structurii de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică trebuie să fie angajată cu contract individual de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă a angajaţilor, cu excepţia cazurilor în care conducerea operativă este asigurată de unul dintre asociaţi sau acţionari care deţine documentele de calificare conform punctului 1 din tabelul de mai jos.*Font 8*┌───────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬───────────────────┬───────┐│ │ Hoteluri, moteluri│ Cabane │ Restaurante │ Baruri││ Criterii obligatorii │ │ campinguri │ şi baruri │ de ││ │ │ │ │ noapte││ ├───────────────────┼───────────────┼───────────────────┼───────┤│ │ stele │ stele │ stele │ stele ││ ├───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┼───┬───┬───┬───┬───┼───┬───┤│ │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 5 │ 4 │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│1. Persoana care asigură conducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ operativă a structurii de primire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ turistice trebuie să deţină*): │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ certificat de absolvire a unui curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de formare managerială în domeniu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ organizat de un furnizor de formare │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - ││ profesională autorizat / diplomă de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ licenţă sau masterat privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ absolvirea cursurilor universitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ în domeniul turismului/brevet de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ turism, specific funcţiei. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│2. Cel puţin o persoană din conducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ operativă a unei structuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ primire turistice trebuie să facă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dovada absolvirii a unui program de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pregătire în domeniul calităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ serviciilor turistice, realizat de │ x │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - ││ un furnizor de formare profesională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ autorizat, cu activitate reprezen- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ tativă în acest sector (care să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ poată face dovada unor preocupări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ în domeniul calităţii serviciilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ turistice cel puţin în ultimii 3 ani)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ *) Campingurile şi satele de vacanţă cu o capacitate de cazare sub 100 de locuri, precum şi unităţile ││ de alimentaţie sub 50 de locuri la mese, se exceptează │├───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│3. Personalul din recepţie trebuie să │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fie calificat**) în proporţie de...%│100│ 90│ 80│ 50│ 50│100│ 50│ 50│ 50│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ **) Cu certificat de calificare obţinut conform prevederilor legale │├───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│4. Personalul secţiilor de producţie şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ servire trebuie să fie calificat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ proporţie de cel puţin...% │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 90│ 80│ 60│ 40│ 40│ 80│ 60│├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│5. Şef de recepţie la unităţile cu mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mult de 50 de camere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│6. Guvernantă la unităţile cu mai mult │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de 50 de camere │ x │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│7. Şef de sală la unităţile cu peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 100 de locuri │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│8. Somelier │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ - │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│9. Barman preparator │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ x │ x │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│10. Bucătar***) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ x │ - │ - │├───────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤│11. Bucătar specialist sau maestru în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ arta culinară***) │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ x │ x │ - │ - │ - │ - │ - │├───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤│ ***) Se exceptează barurile │├───────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤│12. Cursuri de perfecţionare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreg personalul, efectuate la un │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interval de maximum 3 ani de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ obţinerea calificării sau de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ absolvirea altor cursuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ perfecţionare de scurtă durată │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │└───────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘  +  Anexa 8 -------Criterii obligatorii privind acordarea licenţei de turism pentru agenţiade turism de tip turoperatoare sau detailistă şi a anexei licenţei deturism pentru filiala/sucursala/sediul secundar/reprezentanţa*) acesteia┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐│ Criterii obligatorii │ Agenţii de turism ││ ├──────────────┬──────────────┤│ │TOUROPERATOARE│ DETAILISTE │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Starea clădirii să fie bună şi salubră │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Amplasarea agenţiei de turism în clădire*1): │ │ ││la demisol, parter, mezanin sau la etajul I, │ │ ││uşor accesibilă │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Suprafaţa agenţiei de turism să fie de │ │ ││minimum**): │ 16 mp │ 10 mp │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Grup sanitar propriu pentru personal sau cu │ │ ││acces facil │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Personal calificat ca agent de turism care │ │ ││deţine certificat de absolvire a unui curs de │ │ ││specialitate organizat de către un furnizor de │ │ ││formare profesională autorizat sau documente │ │ ││legale care atestă dobândirea experienţei │ │ ││profesionale corespunzătoare în domeniu, de │ │ ││minim 3 ani │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Asigurarea cu ghizi posesori ai atestatului │ │ ││de ghid de turism***) │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Poliţa de asigurare de garantare a plăţii │ │ ││cheltuielilor de repatriere a turiştilor şi/sau│ │ ││rambursarea sumelor achitate de turişti pentru │ │ ││achiziţionarea serviciilor/pachetelor │ │ ││turistice, în cazul neexecutării integrale sau │ │ ││parţiale a serviciilor/pachetelor turistice │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Firma cu denumirea agenţiei de turism iar în │ │ ││cazul amplasării acesteia în imobile cu spaţii │ │ ││de locuit/activităţi economice, aplicarea unui │ │ ││autocolant sau a unei plăcuţe la intrarea în │ │ ││imobil cu denumirea agenţiei de turism │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Mobilier adecvat activităţii desfăşurate │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Mijloace de comunicaţie: computer, fax, │ │ ││telefon, acces internet │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Afişarea pe site-urile agenţiilor de turism a │ │ ││datelor de identificare, conform prevederilor │ │ │Legii nr. 31/1990 privind societăţile │ │ ││comerciale, republicată, cu completările şi │ │ ││modificările ulterioare, a numărului brevetului│ │ ││de turism aparţinând persoanei care asigură │ │ ││conducerea operativă a agenţiei, a numărului │ │ ││licenţei de turism eliberată agenţiei, a │ │ ││numărului şi termenului de valabilitate ale │ │ ││poliţei de asigurare │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Suprafaţa comercială să fie folosită în │ │ ││exclusivitate pentru activitatea de turism*2) │ X │ X │├───────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤│Persoana care asigură conducerea operativă a │ │ ││agenţiei de turism sau a filialei/sucursalei/ │ │ ││sediului secundar/reprezentanţei a acesteia │ │ ││trebuie să fie angajată cu contract individual │ │ ││de muncă, înregistrat în registrul de evidenţă │ │ ││a salariaţilor****) şi să deţină cel puţin unul│ │ ││dintre următoarele documente*3): certificat de │ │ ││absolvire a unui curs de formare managerială în│ │ ││domeniu, organizat de un furnizor de formare │ │ ││profesională autorizat, diploma de licenţă/ │ │ ││masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri│ │ ││universitare/postuniversitare în domeniul │ │ ││turismului, brevet de turism specific funcţiei.│ X │ X │└───────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘────────── Notă *) Doar operatorul economic care deţine agenţie de turism touroperatoare poate înfiinţa sediul secundar/reprezentanţă touroperatoare.*1) Pot fi acceptate şi alte amplasamente, dacă sunt situate în clădiri cu destinaţie publică. Agenţia de turism touroperatoare care nu are activitate de vânzare directă către turişti poate funcţiona şi la alte niveluri ale clădirii. Se exceptează de la această prevedere agenţiile de turism care desfăşoară activitatea doar sub formă electronică prin intermediul site-urilor sau on-line Notă **) Se exceptează agenţiile de turism care desfăşoară activitatea doar sub formă electronică prin intermediul site-urilor sau on-line Notă ***) Se aplică în cazul desfăşurării de către agenţia de turism a programelor turistice. Notă ****) Cu excepţia situaţiilor în care conducerea este asigurată de unul din acţionari sau asociaţi care deţine documentele de calificare (certificat de absolvire a unui curs de formare managerială în domeniu, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat, diploma de licenţă/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare în domeniul turismului, brevet de turism specific funcţiei)*2) Pot fi acceptate, în măsura în care spaţiul permite, şi alte activităţi, cum sunt: schimb valutar, xerox, vânzări de suveniruri, ilustrate, cărţi de turism, ghiduri, hărţi.*3) Cu excepţiile prevăzute de art. 25 din normele metodologice.──────────  +  Anexa 9 -------Macheta certificatului de clasificare---------NOTĂ(CTCE)Macheta certificatului de clasificare se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 182 bis din 15 martie 2011 la pagina 87 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 10 --------Licenţa de turism----------NOTĂ(CTCE)Modelul licenţei de turism se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 182 bis din 15 martie 2011 la pagina 88 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 11 --------Anexa licenţei de turism---------NOTĂ(CTCE)Modelul Anexei licenţei de turism se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 182 bis din 15 martie 2011 la pagina 89 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 12 --------Brevet de turism----------NOTĂ(CTCE)Modelul Brevetului de turism se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 182 bis din 15 martie 2011 la pagina 90 (a se vedea imaginea asociată).-------