HOTĂRÂRE nr. 205 din 2 martie 2011privind unele măsuri de reorganizare a unor autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 martie 2011    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea Corului Naţional de Cameră "Madrigal" din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (2) Patrimoniul aferent, personalul, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii se preiau pe bază de protocol de predarepreluare, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-preluare încheiat între Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce decurg din prevederile prezentului articol în structura bugetului de stat şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional. (4) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (2) va cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structura de personal preluată, respectiv 37 de posturi, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 3, la litera A, punctul XIII se abrogă.2. La anexa nr. 5, la nota din final, litera b) va avea următorul cuprins:"b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.498."  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 22 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2, la punctul II, după numărul curent 42 se introduce un nou număr curent, numărul curent 43, cu următorul cuprins:
    "43. Corul Naţional de Cameră «Madriga» Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat"
    2. La anexa nr. 2, nota din final se modifică şi va avea următorul cuprins:"Unităţile menţionate la nr. crt. 1-43 pot utiliza un număr maxim de 5.817 posturi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 martie 2011.Nr. 205.-----