LEGE nr. 13 din 7 martie 2011privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 5, la articolul 2, punctul 44^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"44^1. plăţi restante - sume datorate şi neachitate care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate şi neachitate, reeşalonate la plată, cu acordul părţilor, se modifică termenul de plată în mod corespunzător;".2. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi a sumelor aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;".3. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe şi sume aferente depozitelor speciale pentru construcţia de locuinţe;".4. La articolul I punctul 6, la articolul 2 alineatul (5), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate."5. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:"9^1. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 6. - Trecerea de către Guvern în administrarea şi finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competenţe, precum şi a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele preţurilor de consum, după cum urmează:»."6. La articolul I punctul 11, la articolul 14, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Ordonatorii de credite au obligaţia ca în execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăţilor restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăţilor restante înregistrate la finele anului anterior, cu excepţia angajamentelor noi pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile."7. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu următorul cuprins:"16^1. La articolul 30, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.»"8. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 17^1, cu următorul cuprins:"17^1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind în secţiunea de dezvoltare, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiţii în domeniul respectiv şi se evidenţiază distinct în programul de investiţii, ca sursă de finanţare a acestora, cu excepţiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanţie încheiate cu instituţiile financiare internaţionale.»"9. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:"18^1. La articolul 33, părţile introductive ale alineatelor (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, şi din cota de 21% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, astfel:............................................................ (6) Pentru municipiul Bucureşti, din cota de 10% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului Bucureşti, iar diferenţa se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, astfel:»."10. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:"24^1. La articolul 49, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:«(7) Virările de credite bugetare, în condiţiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.»"11. La articolul I punctul 33, la articolul 63, după alineatul (4^2) se introduce un nou alineat, alineatul (4^3), cu următorul cuprins:"(4^3) În cazul împrumuturilor pentru refinanţarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi şi comisioane aferente împrumuturilor refinanţate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4)."12. La articolul III, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabileşte nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice. Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea între acestea, în cursul anului, se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, cu informarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor."13. La anexă, la nota de subsol, partea introductivă a punctului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepţia posturilor aferente funcţionării serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, poliţiei locale şi pazei obiectivelor de interes judeţean, după caz, se stabileşte prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul:".14. La anexă, la nota de subsol punctul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, oraşe şi municipii, inclusiv din unităţile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepţia municipiului Bucureşti; b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului Bucureşti. Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute suplimentar sectorului 1 al municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, numărul de posturi se suplimentează cu 53;".15. La anexă, la nota de subsol punctul 3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 şi 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:".16. La anexă, la nota de subsol punctul 3, teza a treia se modifică şi va avea următorul cuprins:"Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut şi utilizat numai pentru serviciul public de poliţie locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes judeţean."  +  Articolul IISumele aferente depozitelor speciale constituite pentru construcţii de locuinţe, potrivit legii, constituie integral venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 7 martie 2011.Nr. 13.-------