DECIZIE nr. 46 din 20 ianuarie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 şi art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 martie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Dan Gheorghe în Dosarul nr. 3.712/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, care formează obiectul Dosarului nr. 1.506D/2010 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal se constată lipsa autorului excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 1.508D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ridicată de Dumitru Stelianide în Dosarul nr. 10.584/2/2009 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi în Dosarul nr. 1.558D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8 şi art. 11 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, ridicată de Gheorghe Calotescu în Dosarul nr. 8.031/2/2009 al aceleiaşi instanţe.La apelul nominal răspunde autorul excepţiei ce formează obiectul Dosarului nr. 1.508D/2010, personal şi asistat de doamna avocat Carmen Codreanu, membru al Baroului Bucureşti, având împuternicire avocaţială depusă la dosar.După apelul nominal, în toate aceste dosare se prezintă, pentru partea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, doamna Mihaela Jugaru, în calitate de consilier juridic, cu delegaţie la dosar.Curtea, din oficiu, văzând identitatea parţială de obiect al cauzelor menţionate, pune în discuţie problema conexării dosarelor nr. 1.508D/2010 şi nr. 1.558D/2010 la Dosarul nr. 1.506D/2010, care a fost primul înregistrat.Reprezentanţii părţilor prezente şi Ministerului Public sunt de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 1.508D/2010 şi nr. 1.558D/2010 la Dosarul nr. 1.506D/2010, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentanţilor părţilor.Apărătorul ales al autorului excepţiei de neconstituţionalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 1.508D/2010 solicită admiterea acesteia, susţinând, în esenţă, neconstituţionalitatea regulilor în conformitate cu care este organizat şi îşi desfăşoară activitatea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Depune la dosar note scrise în cuprinsul cărora sunt dezvoltate aceste susţineri.Reprezentantul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorii excepţiei, în acest sens statuând în repetate rânduri instanţa de contencios constituţional.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată, apreciind că nu se justifică reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:Prin încheierile din 6 mai 2010, 18 mai 2010 şi 11 mai 2010, pronunţate în dosarele nr. 3.712/2/2009, nr. 10.584/2/2009 şi, respectiv, nr. 8.031/2/2009, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ridicată de Dan Gheorghe, cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, ridicată de Dumitru Stelianide, şi, respectiv, cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a), art. 8 şi art. 11 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, ridicată de Gheorghe Calotescu, în cauze având ca obiect acţiuni în constatarea calităţii de lucrător sau, după caz, colaborator al Securităţii.În motivările excepţiei de neconstituţionalitate se susţin, în esenţă, următoarele: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 menţine caracterul represiv-abuziv al activităţii de jurisdicţie desfăşurate de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; această activitate continuă să aibă caracter colegial, iar în cadrul acesteia se administrează şi se evaluează probe şi se dă un verdict fără participarea persoanei incriminate; se menţine confuzia între funcţia de anchetă şi cea de judecată, imparţialitatea organului de decizie putând fi pusă la îndoială; prevederile art. 2 lit. a) şi b) din ordonanţa de urgenţă încalcă prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil prin calificarea unei persoane ca fiind colaborator sau lucrător al Securităţii printr-o simplă acţiune în constatare, iar nu printr-un proces penal; procedura are caracter retroactiv, neputându-se pretinde unui subiect de drept să răspundă pentru o conduită pe care a avut-o anterior intrării în vigoare a unei legi care califică această conduită ca reprobabilă; prin acţiunea în constatare promovată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se ajunge la deschiderea unui veritabil "cazier politic".Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate necontravenind dispoziţiilor din Legea fundamentală invocate de autorii acesteia.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentanţilor părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.În urma analizării încheierilor de sesizare şi a motivărilor scrise ale excepţiei, Curtea reţine că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 lit. a) şi b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 şi art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.Prevederile art. 2 lit. a) şi b) cuprind definiţia noţiunii de lucrător, respectiv colaborator al Securităţii; art. 7 se referă la nota de constatare întocmită cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării; art. 8 cuprinde posibilitatea Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii de a aproba sau a infirma nota de constatare, ulterior luării în discuţie a acesteia; art. 10 se referă la comunicarea şi publicarea adeverinţelor prin care se atestă că persoana verificată nu a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia; art. 11 prevede instanţa competentă să soluţioneze acţiunea în constatarea calităţii de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia şi consacră reguli procedurale în legătură cu aceasta; art. 13 stabileşte natura juridică a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi unele reguli legate de funcţionarea acestuia; art. 24 lit. d) priveşte atribuţia Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii de a aproba sau a infirma note de constatare şi de a emite adeverinţe.În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Legea fundamentală cuprinse în art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 15 privind universalitatea şi neretroactivitatea, art. 16 - "Egalitatea în drepturi", art. 21 care garantează accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, art. 24 - "Dreptul la apărare", art. 53 - "Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi", art. 64 referitor la organizarea internă a Camerelor Parlamentului, art. 73 alin. (3) care enumeră domeniile în care trebuie reglementat prin lege organică şi art. 124 privind înfăptuirea justiţiei. De asemenea, se invocă şi următoarele dispoziţii din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: art. 6 - "Dreptul la un proces echitabil", art. 8 - "Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie" şi art. 14 - "Interzicerea discriminării".Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici asemănătoare.Curtea a reţinut în mod constant că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 a produs o modificare substanţială a regimului juridic aplicabil persoanelor în legătură cu care s-a constatat că sunt colaboratori sau lucrători ai Securităţii, realizând o reconfigurare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, ca autoritate administrativă autonomă, lipsită de atribuţii jurisdicţionale, ale cărei acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securităţii sunt supuse controlului instanţelor de judecată. Actuala reglementare legală are ca finalitate deconspirarea persoanelor care au participat la activitatea de poliţie politică comunistă, fără să promoveze răspunderea juridică a acestora.Aceste argumente au fost evidenţiate de Curtea Constituţională, de exemplu, prin Decizia nr. 1.194 din 24 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 4 noiembrie 2009. Prin aceeaşi decizie, Curtea a reţinut că, stabilind elementele care trebuie întrunite pentru ca o persoană să fie calificată lucrător sau colaborator al Securităţii, reglementarea criticată nu încalcă principiul constituţional al neretroactivităţii legii civile, de vreme ce efectele atribuirii unei astfel de calităţi se produc numai pentru viitor, din momentul intrării în vigoare a normei legale. În plus, prin Decizia nr. 1.074 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 14 octombrie 2009, Curtea a observat că, urmărind să înlăture orice echivoc de natură să genereze interpretări speculative, susceptibile de a aduce atingere onoarei şi demnităţii persoanei, legiuitorul a înţeles să dedice întregul art. 2 din ordonanţa de urgenţă definirii termenilor cu care aceasta operează.Totodată, prin Decizia nr. 267 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009, instanţa de contencios constituţional a constatat că, în condiţiile în care acţiunea în constatarea calităţii de lucrător sau colaborator al Securităţii este introdusă la o instanţă de judecată, a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs - potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 -, nu se poate reţine încălcarea dreptului la un proces echitabil, deoarece procedura de judecată respectă principiile fundamentale privind oralitatea, contradictorialitatea, publicitatea şi dreptul la apărare, părţile beneficiind de posibilitatea de a uza de garanţiile prevăzute de legea procesual civilă pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de fapt şi de drept.Neexistând elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei amintite, în cauza de faţă îşi menţin valabilitatea atât considerentele, cât şi soluţia deciziilor menţionate.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. a) şi b), art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13 şi art. 24 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, excepţie ridicată de Dan Gheorghe, Dumitru Stelianide şi Gheorghe Calotescu în dosarele nr. 3.712/2/2009, nr. 10.584/2/2009 şi, respectiv, nr. 8.031/2/2009 ale Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 20 ianuarie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu--------