ORDIN nr. 941 din 21 februarie 2011pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.594 din 30 decembrie 2010
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
 • Nr. 941 din 21 februarie 2011
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Nr. 5 din 21 ianuarie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 8 martie 2011  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică Cs.A nr. 13.480 din 24 decembrie 2010,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează:"Prezentele norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/71/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii metoflutrinului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, ale Directivei 2010/72/UE a Comisiei din 4 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii spinosadului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 288 din 5 noiembrie 2010, şi ale Directivei 2010/74/UE a Comisiei din 9 noiembrie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active dioxid de carbon la tipul de produs 18, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 292 din 10 noiembrie 2010."2. În anexa nr. I se introduc trei noi poziţii, poziţiile 7a, 36 şi 37, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, astfel: a) după poziţia 7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 7a, corespunzătoare tipului de produs 18; b) după poziţia 35 se introduc două noi poziţii, poziţiile 36 şi 37.  +  Articolul II (1) Prevederile poziţiei 36 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 mai 2012. (2) Prevederile poziţiilor 7a şi 37 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, cu modificările şi completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2012.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Raed Arafatp. Ministrul mediului şi pădurilor,Cristian Apostol,secretar de statp. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Csutak-Nagy Laszlo  +  Anexa COMPLETAREAListei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană,admise în componenţa produselor biocide
  Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/ Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art.16 (3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  "7a Dioxid de carbon Dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9 Nr. CAS: 124-38-9 990 ml/l 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează riscurile şi se asigură ulterior că sunt luate măsuri adecvate sau sunt impuse condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele sunt vândute numai profesioniştilor instruiţi pentru utilizarea acestora şi sunt utilizate numai de către aceştia. 2. Se iau măsuri adecvate pentru protecţia operatorilor, astfel încât riscurile la care sunt expuşi aceştia să fie minime, incluzând punerea la dispoziţie a echipamentului individual de protecţie, dacă este necesar. 3. Se iau măsuri adecvate pentru protecţia persoanelor prezente, ca, de exemplu, excluderea acestora din zona3 tratată în timpul fumigaţiei.
  .......................................................................................................................................
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  36 Metoflu- trin Izomer RTZ: 2,3,5,6- tetrafluor- 4-(metoxi- metil) benzil- (1R,3R)-2, 2-dimetil- 3-(Z)- (prop-1- enil) ciclopropan carboxilat Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 240494-71-7 Suma tuturor izomerilor: 2,3,5,6- tetrafluor- 4-(metoxi- metil) benzil (EZ)- (1RS,3RS; 1SR,3SR)-2, 2-dimetil-3- prop-1-enil ciclopropan carboxilat Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 240494-70-6 Substanţa activă trebuie să respecte următoare- le două valori ale purităţii minime: Izomer RTZ: 754 g/kg Suma tuturor izomeri- lor: 930 g/kg 1.05.2011 Nu se aplică. 30.04.2021 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.
  37 Spinosad Nr. CE: 434-300-1 Nr. CAS: 168316-95-8 Spinosad este un amestec de 50-95% spinosin A şi 5-50% spinosin D. Spinosin A (2R,3aS,5aR, 5bS,9S,13S, 14R,16aS,16 bR)-2-[ (6- deoxi-2,3,4- tri-O- metil-2α- L-mano piranosil) oxi]-13- [[ (2R,5S, 6R)- 5-(dimetil amino)- tetrahidro- 6-metil-2H- piran-2- îl]oxi]-9- etil-2,3,3a, 5a,5b,6,9, 10,11,12,13, 14,16a,16b- tetra decahidro- 14-metil- 1H- asindaceno [3,2- d]oxaciclo dodecin- 7,15-dionă Nr. CAS: 131929-60-7 Spinosin D (2S,3aR,5aS, 5bS,9S,13S, 14R,16aS, 16bS)-2-[(6- deoxi-2,3,4- tri-O- metill-2α- L-manno piranosil) oxi]-13- [[(2R,5S, 6R)-5- (dimetil amino) tetrahidro- 6-metil- 2H-piran- 2-îl]oxi]- 9-etil-2,3, 3a,5a,5b, 6,9,10,11, 12,13,14, 16a,16b- tetradeca hidro-4,14- dimetil-1H- asindaceno[ 3,2-d] oxaciclo dodecin-7, 15-dionă Nr. CAS: 131929-63-0 850 g/kg 1.11.2012 31.10.2014 31.10.2022 18 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost luate în considerare în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Autorizaţiile trebuie să facă obiectul unor măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor. În special, produsele autorizate pentru uz profesional prin pulverizare trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 2. Pentru produsele conţinând spinosad care pot determina reziduuri în alimente sau furaje, statele membre trebuie să verifice necesitatea de a stabili noi limite maxime de reziduuri (LMR) şi/sau de a le modifica pe cele existente, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanţelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.377/90 al Consiliului şi de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului (JO L 152, 16.06.2009, p.11) şi/sau cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.03.2005, p.1), precum şi să adopte măsuri adecvate de reducere a riscului care să garanteze că limitele maxime de reziduuri aplicabile nu vor fi depăşite."
  ---------