HOTĂRÂRE nr. 186 din 23 februarie 2011pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 7 martie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile delegate, prin ordin, de către preşedinte. (2) În absenţa preşedintelui, atribuţiile acestuia pot fi delegate vicepreşedintelui, prin ordin."2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În cadrul A.N.R.M.A.P., în subordinea preşedintelui funcţionează următoarele structuri organizatorice: a) Direcţia generală politici, reglementare şi juridic; b) Direcţia generală supraveghere, monitorizare şi evaluare; c) Direcţia generală economică şi de formare profesională; d) Cabinetul preşedintelui; e) Departamentul de comunicare şi relaţii publice; f) Compartimentul audit public intern." (2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. c) se află în directa coordonare a secretarului general."3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. se suplimentează cu 10 şi este de 106, din care un post de consilier de afaceri europene."4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În anul 2011, pentru cele 10 posturi suplimentate nu vor fi alocate fonduri bugetare."5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIPunerea în aplicare a modificărilor în structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice se face în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Cristina TrăilăMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Ioan Nelu BotişPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Szakal Andras ZsoltBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 186.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 525/2007)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Autorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice                                ┌────────────┐                                │ PREŞEDINTE │                                └┬─┬─┬──┬─┬─┬┘                                 │ │ │ │ │ │      ┌──────────────────────────┘ │ │ │ │ └────────────────────────┐      │ ┌───────────────────┘ │ │ └────────────────┐ │      │ │ ┌─────────────┘ │ ┌────────┴───────┐ │┌─────┴───────┐│┌──────┴───────┐ │ │Secretar general│ ││Cabinetul │││VICEPREŞEDINTE│ │ └────┬───────────┘ ││preşedintelui││└──────────────┘ │ │ ┌───────┴──────┐└─────────────┘│ │ │ │Compartimentul│ ┌─────────────┴──┐ │ │ │audit public │ │Departamentul de│ │ │ │intern │ │comunicare şi │ │ │ └──────────────┘ │relaţii publice │ │ │ └────────────────┘ │ │                 ┌──────────────────────┤ │ ┌───────────────┴────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌─┴─────────────────────┐ │Direcţia generală │ │Direcţia generală │ │Direcţia generală │ │supraveghere, │ │politici, reglementare│ │economică şi de formare│ │monitorizare şi evaluare│ │şi juridic │ │profesională │ └────────────────────────┘ └──────────────────────┘ └───────────────────────┘-----