LEGE nr. 11 din 1 martie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 4 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, articolul 4^2, cu următorul cuprins:"Art. 4^2. - (1) Persoanele private de libertate aflate în stare de reţinere, arest sau detenţie în instituţiile din afara sistemului administraţiei penitenciare pot fi hrănite de către unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor. (2) Decontarea cheltuielilor pentru prepararea hranei se realizează potrivit convenţiilor încheiate între unităţile din sistemul administraţiei penitenciare şi instituţiile care au în custodie persoanele private de libertate."2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Valoarea financiară a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabileşte şi se actualizează de către Ministerul Justiţiei, la propunerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în funcţie de indicii preţurilor de consum pentru actualizare la rata inflaţiei a elementelor patrimoniale, capitolul "Mărfuri alimentare", publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul statistic de preţuri. (2) Actualizarea valorii financiare a normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se face periodic, pe baza indicilor preţurilor de consum prevăzuţi la alin. (1), dacă rezultă diferenţe de peste 5% faţă de luna în care s-a stabilit ultima valoare."3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Între unităţile din sistemul administraţiei penitenciarelor produsele obţinute în gospodăriile agrozootehnice - sectoarele vegetal, zootehnic şi de prelucrare industrială - din cadrul acestora pot fi transferate fără plată, pentru asigurarea hranei persoanelor private de libertate, precum şi pentru furajarea animalelor. (5) Condiţiile şi procedurile privind transmiterea fără plată a produselor prevăzute la alin. (4) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."4. În cuprinsul ordonanţei, denumirea "Direcţia generală a penitenciarelor" se înlocuieşte cu denumirea "Administraţia Naţională a Penitenciarelor".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 martie 2011.Nr. 11.---------