LEGE nr. 9 din 1 martie 2011pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 4 martie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spaţiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română. (2) Prevederile prezentei legi se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autorităţile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual completat cu o experienţă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului ori exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Experienţa profesională reprezintă exercitarea efectivă şi legală a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. şi în Confederaţia Elveţiană."3. La articolul 5, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Formarea profesională reglementată reprezintă orice formare care, într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană:".4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În sensul prezentei legi, prin stat membru se înţelege orice stat membru al U.E., alte state membre ale S.E.E. şi Confederaţia Elveţiană."5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Prevederile prezentului capitol se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent ori ca salariat, o profesie reglementată care necesită o diplomă de învăţământ superior cu o durată de cel puţin 3 ani."6. La articolul 8, literele a) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"a) a fost eliberat de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau din Confederaţia Elveţiană;...................................................................... c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercită în statul membru de origine sau de provenienţă, dacă pregătirea atestată prin documentele prevăzute a fost obţinută cu preponderenţă în U.E., în S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană ori dacă titularul unor asemenea documente are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat terţ. (2) Sunt, de asemenea, considerate diplome orice documente acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o pregătire dobândită în cadrul U.E., S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană şi sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celui prevăzut la alin. (1) şi numai dacă conferă aceleaşi drepturi de acces la o profesie reglementată sau de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenienţă."7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Prevederile prezentului capitol se aplică oricărui cetăţean al unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene care doreşte să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată pentru care se solicită deţinerea unei diplome, a unui certificat sau atestat de competenţă."8. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercită în statul membru de origine sau de provenienţă, dacă formarea profesională atestată de asemenea documente a fost obţinută cu preponderenţă în U.E., în S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană ori în afara spaţiului U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene, însă în unităţi de învăţământ care asigură o formare profesională în conformitate cu legislaţia unui stat membru, ori dacă titularul unor asemenea documente are o experienţă profesională de cel puţin 3 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat terţ. (2) În sensul prezentului articol, sunt considerate diplome orice documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o formare profesională dobândită în cadrul U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene, sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celor prevăzute la alin. (1) şi conferă aceleaşi drepturi de acces la o profesie reglementată ori de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenienţă."9. La articolul 15, literele a) şi c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:"a) a fost acordat de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau din Confederaţia Elveţiană;........................................................................ c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercită în statul membru de origine sau de provenienţă, dacă formarea profesională atestată de asemenea documente a fost obţinută cu preponderenţă în U.E., în S.E.E. sau în Confederaţia Elveţiană ori în afara spaţiului U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene, însă în unităţi de învăţământ care asigură o formare profesională în conformitate cu legislaţia unui stat membru, ori dacă titularul unor asemenea documente are o experienţă profesională de cel puţin 2 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat terţ. (2) În sensul prezentului articol, sunt considerate certificate orice documente acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o formare profesională dobândită în cadrul U.E., al S.E.E. sau al Confederaţiei Elveţiene, sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celor prevăzute la alin. (1) şi numai dacă conferă aceleaşi drepturi de acces la o profesie reglementată ori de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenienţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 1 martie 2011.Nr. 9.___________