REGULAMENT nr. 3 din 3 februarie 2011privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 3 martie 2011     +  Capitolul I Aria de aplicabilitate  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament prevede forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale consolidate ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM. (2) Prezentul regulament se aplică de către următoarele categorii de entităţi: a) societăţi de servicii de investiţii financiare; b) societăţi de administrare a investiţiilor; c) organisme de plasament colectiv; d) traderi; e) consultanţi de investiţii; f) Fondul de compensare a investitorilor; g) operatori de piaţă/sistem; h) depozitari centrali; i) case de compensare; j) contrapărţi centrale; k) alte entităţi nominalizate de CNVM prin acte normative.  +  Articolul 2Prezentul regulament transpune Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Condiţii pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 3O entitate trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor dacă această entitate, denumită în continuare societate-mamă, face parte dintr-un grup de entităţi şi îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o altă entitate, denumită în continuare filială; b) este acţionar sau asociat al unei entităţi şi majoritatea membrilor consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai entităţii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot; c) este acţionar sau asociat al unei filiale şi deţine singură controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor ori asociaţilor acelei filiale, ca urmare a unui acord încheiat cu alţi acţionari sau asociaţi; d) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra acelei filiale, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză ori al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte ori clauze; e) societatea-mamă deţine puterea de a exercita sau exercită efectiv o influenţă dominantă ori control asupra unei filiale; f) este acţionar sau asociat al unei filiale şi are dreptul de a numi ori revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai acelei filiale; g) societatea-mamă şi filiala sunt conduse pe o bază unificată de către societatea-mamă.  +  Articolul 4Cu respectarea prevederilor art. 3-20, o entitate care este constituită în conformitate cu legea română are obligaţia întocmirii de situaţii financiare anuale consolidate dacă: a) entitatea în cauză şi una sau mai multe entităţi cu care nu are legături în înţelesul art. 3 sunt conduse împreună, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauză sau al unei clauze din actul constitutiv ori statut; sau b) membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai entităţii în cauză şi ai uneia sau mai multor entităţi cu care nu are legături în înţelesul art. 3 sunt în cea mai mare parte aceleaşi persoane în funcţie în cursul exerciţiului financiar şi până la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.  +  Articolul 5În înţelesul prezentului regulament, filiala reprezintă o entitate aflată sub controlul altei entităţi, denumită societate-mamă.  +  Articolul 6O societate-mamă şi filialele acesteia reprezintă un grup de entităţi.  +  Articolul 7 (1) În înţelesul prezentului regulament, entităţile între care există relaţiile prevăzute la art. 3, precum şi celelalte entităţi care au relaţii similare cu una dintre entităţile menţionate anterior sunt entităţi afiliate. (2) În înţelesul prezentului regulament, o parte afiliată este o persoană sau o entitate care este afiliată entităţii care pregăteşte situaţiile sale financiare (denumită în continuare entitate raportoare).A. O persoană sau un membru apropiat al familiei persoanei este afiliat unei entităţi raportoare dacă persoana respectivă:1. deţine controlul sau controlul comun asupra entităţii raportoare;2. are o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; sau3. face parte din personalul-cheie din conducerea entităţii raportoare sau dintre conducerea unei societăţi-mamă a entităţii raportoare.B. O entitate este afiliată unei entităţi raportoare dacă satisface una dintre următoarele condiţii:1. entitatea şi entitatea raportoare fac parte din acelaşi grup (ceea ce înseamnă că fiecare societate-mamă, filială sau filială-membră este afiliată celorlalte entităţi);2. o entitate este o entitate asociată sau o asociere în participaţie a celeilalte entităţi (sau o entitate asociată ori o asociere în participaţie a unei entităţi membre a unui grup din care face parte şi cealaltă entitate);3. ambele entităţi sunt asocieri în participaţie ale aceleiaşi părţi terţe;4. o entitate este o asociere în participaţie a unei terţe părţi, iar cealaltă entitate este o entitate asociată părţii terţe;5. entitatea are un plan de beneficii postangajare în beneficiul angajaţilor entităţii raportoare sau ai unei entităţi afiliate entităţii raportoare. Dacă entitatea raportoare în sine are un asemenea plan, angajatorii care finanţează planul sunt, de asemenea, afiliaţi entităţii raportoare;6. entitatea este controlată sau controlată în comun de către o persoană definită la pct. A;7. o persoană identificată la punctul A.1. are o influenţă semnificativă asupra entităţii sau face parte din personalul-cheie din cadrul conducerii entităţii (sau din cadrul conducerii unei societăţi-mamă a entităţii).O asociere în participaţie este o înţelegere contractuală prin care două sau mai multe părţi întreprind o activitate economică supusă controlului comun.O tranzacţie cu o parte afiliată reprezintă un transfer de resurse, servicii sau obligaţii între o entitate raportoare şi o parte afiliată, indiferent dacă se percepe ori nu un preţ.Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea şi responsabilitatea de a planifica, conduce şi controla activităţile entităţii, în mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv ori altfel) al entităţii.Membrii apropiaţi ai familiei persoanei reprezintă acei membri ai familiei de la care se poate aştepta să influenţeze sau să fie influenţaţi de acea persoană în relaţia lor cu entitatea. Aceştia pot include: a) copiii, soţia sau partenerul de viaţă ai persoanei respective; b) copiii soţiei sau ai partenerului de viaţă al persoanei respective; şi c) persoanele aflate în întreţinerea persoanei respective sau a soţiei ori partenerului de viaţă al acestei persoane.Compensarea include toate beneficiile angajaţilor. Beneficiile angajaţilor reprezintă toate formele de contraprestaţii plătite, de plată sau oferite de către entitate ori în numele entităţii în schimbul serviciilor aduse entităţii. Aceasta include, de asemenea, şi contraprestaţiile plătite în numele unei societăţi-mamă a entităţii în legătură cu entitatea.Contraprestaţia include:- beneficiile angajaţilor pe termen scurt, cum ar fi plăţile săptămânale, salariile şi contribuţiile sociale, concediul anual plătit şi concediul medical plătit, participarea la profit şi primele (dacă se plătesc în decursul a 12 luni de la sfârşitul perioadei), precum şi beneficiile nemonetare (cum ar fi: asistenţă medicală, cazarea, autoturismele, precum şi bunurile şi serviciile gratuite sau subvenţionate) pentru angajaţii actuali;- beneficiile postangajare, cum ar fi pensiile, alte beneficii de pensionare, asigurări de viaţă postangajare şi asistenţă medicală postangajare;- alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor, care includ zile de concediu pentru vechime, concediu de studii, jubilee sau alte beneficii care decurg din vechime, beneficii-plăţi pentru invaliditate pe termen lung şi, dacă acestea nu sunt plătite integral în decurs de 12 luni de la sfârşitul perioadei, participări la profit, prime şi compensări amânate;- beneficii pentru terminarea contractului de muncă; şi- plata pe bază de acţiuni.Controlul reprezintă capacitatea de a controla politicile financiare şi de exploatare ale unei entităţi pentru a obţine beneficii din activităţile acesteia.Controlul comun reprezintă controlul partajat, convenit prin contract, al unei activităţi economice.Influenţă semnificativă este capacitatea de a participa la luarea deciziilor privind politicile financiare şi de exploatare ale unei entităţi, fără a exercita un control asupra lor. Influenţa semnificativă poate fi dobândită prin participare la capital, prin statut sau prin contract. (3) În înţelesul prezentului regulament, următoarele categorii nu sunt părţi afiliate:- două entităţi, doar pentru că au în comun un director sau un alt membru al personalului-cheie din cadrul conducerii ori pentru că un membru din personalul-cheie din cadrul conducerii uneia dintre entităţi are o influenţă semnificativă asupra celeilalte entităţi;- 2 asociaţi, doar pentru că exercită controlul în comun asupra unei asocieri în participaţie;- finanţatorii, sindicatele, serviciile publice, precum şi departamentele şi agenţiile guvernamentale care nu controlează, nu controlează în comun şi nici nu au o influenţă semnificativă asupra entităţii raportoare; doar în virtutea relaţiilor obişnuite pe care le au cu o entitate (deşi acestea pot să afecteze libertatea de acţiune a entităţii sau să participe la procesul de luare a deciziilor acesteia);- un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care entitatea desfăşoară un volum semnificativ de tranzacţii, numai în virtutea dependenţei economice rezultate. (4) În definiţia părţii afiliate, o entitate asociată include filialele entităţii asociate, iar o asociere în participaţie include filialele asocierii în participaţie. Prin urmare, o filială a unei entităţi asociate şi investitorul care are o influenţă semnificativă asupra entităţii asociate sunt, de exemplu, afiliaţi. (5) Atunci când se evaluează dacă o entitate deţine control, control comun sau influenţă semnificativă, sunt luate în considerare şi drepturile de vot potenţiale. Acestea sunt aferente unor instrumente care au potenţialul, dacă sunt exercitate sau convertite, să îi confere deţinătorului putere de vot adiţională ori să reducă puterea de vot a altei părţi, cu privire la politicile financiare şi operaţionale ale unei alte entităţi. Cu ocazia acestei evaluări nu sunt luate în calcul nici intenţia conducerii entităţii care deţine aceste drepturi de vot potenţiale şi nici capacitatea financiară a acesteia de a exercita sau de a converti acele drepturi.  +  Articolul 8Referitor la drepturile aferente societăţilor-mamă, se aplică prevederile art. 9-11 şi art. 12 alin. (2).  +  Articolul 9Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b), c), f) şi g), drepturile de vot şi drepturile de numire sau de revocare ale oricărei alte filiale, precum şi cele ale oricărei persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul societăţii-mamă sau al altei filiale, trebuie adăugate la cele ale societăţii-mamă.  +  Articolul 10Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b), c), f) şi g), în scopul determinării drepturilor societăţii-mamă, drepturile sale vor fi reduse cu drepturile: a) atribuite acţiunilor deţinute în contul unei persoane care nu este nici societatea-mamă, nici o filială a acesteia; sau b) atribuite acţiunilor deţinute drept garanţii, cu condiţia ca drepturile în cauză să fie exercitate în conformitate cu instrucţiunile primite sau să fie deţinute pentru acordarea unor împrumuturi ca parte a activităţilor obişnuite, cu condiţia ca drepturile de vot să fie exercitate în contul persoanei care oferă garanţia.  +  Articolul 11Pentru aplicarea prevederilor art. 3 lit. a), b) şi c), numărul total al drepturilor sale de vot în filială trebuie redus cu numărul drepturilor de vot aferente acţiunilor proprii deţinute de aceasta, de către o filială a acesteia sau de către o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.  +  Articolul 12 (1) Cu respectarea prevederilor art. 21-24, o societate-mamă şi toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate sediile lor sociale. (2) În aplicarea alin. (1), orice filială a unei filiale se consideră filială a societăţii-mamă care este societatea-mamă a entităţii care urmează să fie consolidată.  +  Articolul 13 (1) O societate-mamă este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanţului său, entităţile care urmează să fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a două dintre următoarele 3 criterii:- total active: 17.520.000 euro;- cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro;- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. (2) Criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) se determină înainte de compensarea prevăzută la art. 36 şi eliminarea de la art. 43 lit. a) şi b). (3) Atunci când la data bilanţului societăţii-mamă entităţile care urmează să fie consolidate depăşesc sau încetează să mai depăşească limitele a două dintre cele 3 criterii prevăzute la alin. (1), acest fapt afectează aplicarea derogării prevăzute la acel alineat numai dacă acest lucru are loc în două exerciţii financiare consecutive.  +  Articolul 14Excepţia prevăzută la art. 13 alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.  +  Articolul 15Cu respectarea prevederilor art. 13 şi 14, o societate-mamă este exceptată de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate atunci când ea însăşi este o filială, iar propria sa societate-mamă este înfiinţată în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene, în unul din următoarele două cazuri: a) societatea-mamă în cauză deţine toate acţiunile entităţii exceptate. În acest sens, nu se iau în considerare acţiunile la entitatea exceptată, deţinute de membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, în temeiul unei obligaţii legale sau prevăzute în actul constitutiv ori statut; sau b) dacă societatea-mamă în cauză deţine 90% sau mai mult din acţiunile entităţii exceptate, iar restul acţionarilor ori asociaţilor entităţii în cauză au aprobat exceptarea.  +  Articolul 16Exceptarea prevăzută la art. 15 este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) entitatea exceptată şi, cu respectarea prevederilor art. 21-24, toate filialele sale trebuie consolidate în situaţiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entităţi, a cărui societate-mamă este constituită în conformitate cu legea română sau cu legea unui stat membru al Uniunii Europene; b)- situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entităţi trebuie întocmite de societatea-mamă a grupului în cauză şi auditate, în conformitate cu prevederile legale sub incidenţa cărora intră societatea-mamă a grupului mai mare de entităţi, potrivit prezentului regulament;- situaţiile financiare anuale consolidate, raportul administratorilor şi raportul persoanei responsabile cu auditarea acelor situaţii financiare trebuie publicate pentru entitatea exceptată conform prevederilor legale în vigoare; c) notele explicative la situaţiile financiare anuale ale entităţii exceptate trebuie să prezinte:- denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate; şi- exceptarea de la obligaţia de a întocmi situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor.  +  Articolul 17Cu respectarea prevederilor art. 13 şi 14, o societate-mamă este exceptată de la obligaţia elaborării situaţiilor financiare anuale consolidate atunci când ea însăşi este o filială, iar propria sa societate-mamă nu este înfiinţată în conformitate cu legea unui stat membru, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare: a) entitatea exceptată, cu respectarea prevederilor art. 21-24, şi toate filialele sale trebuie consolidate în situaţiile financiare anuale ale unui grup mai mare de entităţi, a cărui societate-mamă nu este constituită în conformitate cu legea unui stat membru; b)- situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entităţi trebuie întocmite în conformitate cu prezentele reglementări;- situaţiile financiare anuale consolidate ale grupului mai mare de entităţi trebuie auditate în conformitate cu prevederile legale ale statului sub incidenţa căruia se află grupul mai mare de entităţi.  +  Articolul 18 (1) Exceptarea prevăzută la art. 15 şi 16 este condiţionată de furnizarea de informaţii suplimentare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în cuprinsul situaţiilor financiare consolidate menţionate la art. 16 lit. a) sau în notele explicative la acestea, dacă informaţiile în cauză sunt solicitate entităţilor care sunt constituite în conformitate cu legea statului român şi care au obligaţia întocmirii de situaţii financiare consolidate şi se află în aceeaşi situaţie. (2) Exceptarea prevăzută la art. 15 este condiţionată de publicarea în notele explicative anexate la situaţiile financiare consolidate prevăzute la art. 16 lit. a) sau la situaţiile financiare anuale ale entităţii exonerate a tuturor ori a unora dintre următoarele informaţii privind grupul de entităţi a cărui societate-mamă este exonerată de obligaţia de a întocmi situaţii financiare consolidate:- cuantumul activelor imobilizate;- cuantumul net al cifrei de afaceri;- rezultatul exerciţiului financiar şi cuantumul capitalurilor proprii;- numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.  +  Articolul 19Excepţia prevăzută la art. 15 nu se aplică societăţilor-mamă ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.  +  Articolul 20Nu se va aplica exceptarea prevăzută la art. 15, 16 şi 19 în măsura în care elaborarea de situaţii financiare anuale consolidate este cerută pentru informarea salariaţilor sau a reprezentanţilor lor ori de către o autoritate administrativă sau judiciară pentru propria sa informare.  +  Articolul 21O entitate poate fi exclusă de la consolidare în cazul în care includerea sa nu este semnificativă pentru scopul oferirii unei imagini fidele a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii financiare, considerate ca un tot unitar.  +  Articolul 22Dacă două sau mai multe entităţi îndeplinesc cerinţa de la art. 21, acestea trebuie totuşi să fie incluse în situaţiile financiare anuale consolidate dacă, considerate ca un tot unitar, acestea sunt semnificative pentru scopul furnizării unei imagini fidele în sensul prevederilor art. 28.  +  Articolul 23Cu respectarea prevederilor art. 13, orice societate-mamă care se află sub incidenţa dreptului intern al unui stat membru şi care are numai filiale nesemnificative în sensul prevederilor art. 28 atât individual, cât şi în ansamblu este exonerată de obligaţia impusă la art. 3.  +  Articolul 24În plus, o entitate poate să nu fie inclusă în situaţiile financiare consolidate dacă: a) restricţii severe pe termen lung împiedică exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau managementului acestei entităţi; sau b) informaţiile necesare pentru elaborarea situaţiilor financiare anuale consolidate se pot obţine numai cu costuri sau întârzieri nejustificate; sau c) acţiunile la entitatea în cauză sunt deţinute exclusiv în vederea vânzării ulterioare a acestora.  +  Capitolul III Întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 25 (1) Situaţiile financiare anuale consolidate cuprind bilanţul consolidat, contul de profit şi pierdere consolidat şi notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Aceste documente constituie un tot unitar. (2) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii societăţii-mamă pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate potrivit prezentului regulament. Informaţiile cuprinse în acea declaraţie sunt cele prevăzute de legea contabilităţii.  +  Articolul 26CNVM poate solicita încorporarea în cadrul situaţiilor financiare anuale consolidate şi a altor documente în afara celor prevăzute de art. 25.  +  Articolul 27Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc în mod clar şi în concordanţă cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 28Situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în aceste situaţii financiare, considerate ca un tot unitar.  +  Articolul 29Dacă aplicarea prevederilor prezentului regulament nu este suficientă pentru a oferi o imagine fidelă în înţelesul art. 28, în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie prezentate informaţii suplimentare.  +  Articolul 30Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea uneia din prevederile prezentului regulament nu corespunde cerinţei de furnizare a unei imagini fidele, în conformitate cu prevederile art. 28, se va face abatere de la aceste prevederi în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul art. 28. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, împreună cu o explicaţie a motivelor sale şi o prezentare a efectelor abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.  +  Articolul 31CNVM poate solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale consolidate a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie să fie prezentate în concordanţă cu prezentul regulament.  +  Articolul 32Prevederile secţiunii 3 "Forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale" a cap. II din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se aplică în ceea ce priveşte formatul situaţiilor financiare anuale consolidate, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament şi luând în considerare ajustările esenţiale care rezultă din caracteristicile proprii situaţiilor financiare anuale consolidate, în raport cu situaţiile financiare anuale.  +  Articolul 33Formatul bilanţului consolidat şi al contului de profit şi pierdere consolidat este prevăzut la cap. VIII.Proceduri de consolidareA. Bilanţul consolidat  +  Articolul 34Activele şi datoriile entităţilor incluse în consolidare se încorporează în totalitate în bilanţul consolidat, prin însumarea elementelor similare.  +  Articolul 35Stocurile pot fi prezentate ca un singur element în situaţiile financiare anuale consolidate, dacă există circumstanţe speciale care ar putea determina cheltuieli nejustificate.  +  Articolul 36 (1) Valorile contabile ale acţiunilor în capitalul entităţilor incluse în consolidare se compensează cu proporţia pe care o reprezintă în capitalul şi rezervele acestor entităţi, astfel: a) compensările se efectuează pe baza valorilor contabile ale activelor şi datoriilor identificabile la data achiziţiei acţiunilor sau, în cazul în care achiziţia are loc în două sau mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o filială.În înţelesul prezentelor reglementări, data achiziţiei reprezintă data la care controlul asupra activelor nete sau operaţiunilor entităţii achiziţionate este transferat efectiv către dobânditor; b) în condiţiile în care nu se pot stabili valorile prevăzute la lit. a), compensarea se efectuează pe baza valorilor contabile existente la data la care entităţile în cauză sunt incluse în consolidare pentru prima dată. Diferenţele rezultate din asemenea compensări se înregistrează, în măsura în care este posibil, direct la acele elemente din bilanţul consolidat care au valori superioare sau inferioare valorilor lor contabile; c) orice diferenţă rezultată ca urmare a aplicării lit. a) sau rămasă după aplicarea lit. b) se prezintă ca un element separat în bilanţul consolidat, astfel:- diferenţa pozitivă se prezintă la elementul "Fond comercial pozitiv";- diferenţa negativă se prezintă la elementul "Fond comercial negativ". (2) Elementele menţionate la alin. (1) lit. c), metodele utilizate şi orice modificări semnificative faţă de exerciţiul financiar precedent trebuie explicate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.  +  Articolul 37Prevederile art. 36 nu se aplică acţiunilor în capitalul societăţii-mamă deţinute fie de entitatea în cauză, fie de o altă entitate inclusă în consolidare. În situaţiile financiare anuale consolidate aceste acţiuni se tratează ca acţiuni proprii, în concordanţă cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 38 (1) Suma atribuibilă acţiunilor în filialele incluse în consolidare, deţinute de alte persoane decât entităţile incluse în consolidare, se prezintă separat în bilanţul consolidat, la elementul "Interese care nu controlează". (2) Interesele care nu controlează trebuie prezentate în bilanţul consolidat în capitalurile proprii, separat de capitalurile proprii ale societăţii-mamă.B. Contul de profit şi pierdere consolidat  +  Articolul 39Veniturile şi cheltuielile entităţilor incluse în consolidare se încorporează în totalitate în contul de profit şi pierdere consolidat, prin însumarea elementelor similare.  +  Articolul 40Suma oricărui profit sau oricărei pierderi atribuibilă acţiunilor în filialele incluse în consolidare, deţinute de alte persoane decât entităţile incluse în consolidare, se prezintă separat în contul de profit şi pierdere consolidat, la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează".C. Prevederi comune bilanţului consolidat şi contului de profit şi pierdere consolidat  +  Articolul 41Metodele de consolidare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.  +  Articolul 42Abateri de la prevederile art. 41 se pot face în cazuri excepţionale. Orice asemenea abateri precum şi motivele acestora trebuie prezentate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate, împreună cu o evaluare a efectelor abaterilor asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar.  +  Articolul 43Situaţiile financiare anuale consolidate prezintă activele, datoriile, poziţia financiară şi profiturile sau pierderile entităţilor incluse în consolidare ca şi cum acestea ar fi o singură entitate. În special: a) datoriile şi creanţele dintre entităţile incluse în consolidare se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate; b) veniturile şi cheltuielile aferente tranzacţiilor dintre entităţile incluse în consolidare se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate; c) dacă profiturile şi pierderile rezultate din tranzacţiile efectuate între entităţile incluse în consolidare sunt luate în calcul la determinarea valorii contabile a activelor, acestea se elimină din situaţiile financiare anuale consolidate.De asemenea, dividendele interne sunt eliminate în totalitate.  +  Articolul 44Derogări de la prevederile art. 43 sunt permise dacă sumele în cauză nu sunt semnificative în înţelesul art. 28.  +  Articolul 45Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc la aceeaşi dată ca şi situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă.  +  Articolul 46Situaţiile financiare anuale consolidate pot fi întocmite la o altă dată, pentru a se ţine cont de data închiderii exerciţiului financiar al celor mai multe sau al celor mai importante dintre entităţile incluse în consolidare. Dacă se aplică această derogare, acest lucru, precum şi motivele care au determinat-o trebuie prezentate în notele explicative anexate la situaţiile financiare anuale consolidate. Totodată, notele explicative trebuie să conţină informaţii cu privire la patrimoniul, situaţia financiară sau rezultatul exerciţiului financiar ale unei entităţi cuprinse în consolidarea intervenită între data închiderii exerciţiului financiar al acestei entităţi şi data întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate.  +  Articolul 47 (1) Atunci când situaţiile financiare anuale ale unei filiale, folosite la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate, sunt întocmite la o dată de raportare diferită de cea a societăţii-mamă, trebuie făcute ajustări ca urmare a efectelor tranzacţiilor sau evenimentelor semnificative care au loc între acea dată şi data situaţiilor financiare anuale ale societăţiimamă. Într-un astfel de caz, activele şi datoriile filialei străine sunt convertite la cursul de schimb de la data bilanţului acelei filiale. Sunt făcute ajustări pentru schimbări semnificative în cursurile de schimb, intervenite până la data bilanţului entităţii raportoare. (2) Diferenţa dintre data de raportare a filialei şi data de raportare a societăţii-mamă nu trebuie să fie mai mare de 3 luni. Lungimea perioadelor de raportare şi orice diferenţe între datele de raportare trebuie să fie aceleaşi de la o perioadă la alta.  +  Articolul 48 (1) Situaţiile financiare anuale ale societăţilor nerezidente sunt convertite după metoda cursului de închidere. Această metodă presupune: a) în bilanţ:- exprimarea posturilor din bilanţ, cu excepţia capitalurilor proprii, la cursul de închidere;- exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;- înscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei rezerve din conversie, ce corespunde diferenţei dintre capitalurile proprii la cursul de închidere şi capitalurile proprii la cursul istoric, precum şi diferenţei dintre rezultatul determinat în funcţie de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzacţiilor şi rezultatul la cursul de închidere.Rezerva din conversie înscrisă în bilanţ este repartizată între societatea-mamă şi interesele care nu controlează; b) în contul de profit şi pierdere - exprimarea veniturilor şi a cheltuielilor la cursul mediu. Când acesta fluctuează semnificativ, veniturile şi cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data tranzacţiilor. (2) Cursul de închidere este cursul de schimb de la data întocmirii bilanţului.  +  Articolul 49Dacă data bilanţului entităţii de consolidat precedă data bilanţului consolidat cu mai mult de 3 luni, entitatea în cauză este consolidată pe baza unor situaţii financiare interimare întocmite la data bilanţului consolidat.  +  Articolul 50În cazul în care componenţa entităţilor incluse în consolidare s-a modificat semnificativ în cursul exerciţiului financiar, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să cuprindă informaţii care să permită comparaţia seturilor succesive de situaţii financiare anuale consolidate.  +  Articolul 51Activele şi datoriile care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate se evaluează prin metode uniforme şi potrivit secţiunii 4 "Principii contabile şi reguli de evaluare", subsecţiunea 3 "Reguli de evaluare" a cap. II din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 52O societate-mamă care întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate trebuie să aplice aceleaşi metode de evaluare ca şi pentru situaţiile financiare anuale proprii.  +  Articolul 53 (1) Dacă activele şi datoriile care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au fost evaluate de entităţile incluse în consolidare prin metode diferite de cele utilizate pentru consolidare, acestea trebuie evaluate din nou, conform metodelor utilizate pentru consolidare, cu excepţia cazului în care rezultatele acestei noi evaluări nu sunt semnificative în înţelesul art. 28. (2) Abateri de la acest principiu sunt permise în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri şi motivele care le-au determinat se prezintă în notele explicative.  +  Articolul 54În bilanţul consolidat şi în contul de profit şi pierdere consolidat trebuie să se ţină seama de orice diferenţă care a avut loc cu ocazia consolidării între cheltuielile cu impozitul aferent exerciţiului financiar şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitului plătit sau de plătit pentru aceste exerciţii, în măsura în care, în viitorul previzibil, este probabil să apară o cheltuială efectivă cu impozitul pentru una dintre entităţile incluse în consolidare.  +  Articolul 55Dacă activele care urmează să fie cuprinse în situaţiile financiare anuale consolidate au făcut obiectul unor ajustări excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, acestea se încorporează în situaţiile financiare anuale consolidate numai după eliminarea ajustărilor respective.  +  Articolul 56 (1) Un element separat, aşa cum este definit la art. 36 alin. (1) lit. c), care corespunde unui fond comercial pozitiv, se tratează conform regulilor prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aplicabile pentru elementul "fond comercial". (2) Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determină de la data achiziţiei acţiunilor sau, în cazul în care achiziţia are loc în două ori mai multe etape, de la data la care entitatea a devenit o filială. (3) În cazul situaţiei prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. b), durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determină de la data primelor situaţii financiare anuale consolidate.  +  Articolul 57 (1) O valoare prezentată ca un element separat, definit la art. 36 alin. (1) lit. c), care corespunde unui fond comercial negativ, poate fi transferată în contul de profit şi pierdere consolidat numai: a) dacă această diferenţă corespunde previziunii, la data achiziţiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entităţii în cauză sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectivă urmează să le efectueze, în măsura în care o asemenea previziune se materializează; sau b) în măsura în care diferenţa corespunde unui câştig realizat. (2) În vederea recunoaşterii fondului comercial negativ, o entitate trebuie să se asigure că nu au fost supraevaluate activele identificabile achiziţionate şi nu au fost omise sau subevaluate datoriile. (3) În măsura în care fondul comercial negativ se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate, ce sunt identificate în planul pentru achiziţie al achizitorului şi pot fi măsurate credibil, dar care nu reprezintă datorii identificabile la data achiziţiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscută ca venit în contul de profit şi pierdere, atunci când sunt recunoscute aceste pierderi şi cheltuieli viitoare. (4) În măsura în care fondul comercial negativ nu se raportează la pierderi şi cheltuieli viitoare aşteptate şi care pot fi măsurate în mod credibil la data achiziţiei, acest fond comercial negativ trebuie recunoscut ca venit în contul de profit şi pierdere, după cum urmează: a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depăşeşte valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută ca venit atunci când beneficiile economice viitoare cuprinse în activele identificabile amortizabile achiziţionate sunt consumate, deci de-a lungul perioadei de viaţă utilă rămase a acelor active; şi b) valoarea fondului comercial negativ în exces faţă de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achiziţionate trebuie recunoscută imediat ca venit.  +  Articolul 58 (1) Dacă o entitate inclusă în consolidare conduce o altă entitate împreună cu una sau mai multe entităţi neincluse în consolidare, entitatea respectivă trebuie inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate, consolidarea efectuându-se proporţional cu drepturile în capitalul acesteia deţinute de entitatea inclusă în consolidare. (2) O asemenea consolidare este denumită în continuare consolidare proporţională. (3) Entitatea care exercită controlul comun este numită în continuare asociat.  +  Articolul 59Art. 21-57 se aplică mutatis mutandis consolidării proporţionale prevăzute la art. 58, cu menţiunea că operaţiunile implicate de operaţiunile de consolidare se efectuează proporţional cu drepturile în capitalul entităţii asupra căreia se exercită controlul comun.  +  Articolul 60Aplicarea consolidării proporţionale presupune următoarele:- bilanţul acţionarului/asociatului include partea lui din activele pe care le controlează în comun şi partea lui din datoriile pentru care răspunde solidar;- contul de profit şi pierdere al unui acţionar/asociat include partea lui din veniturile şi cheltuielile entităţii controlate în comun;- acţionarul/asociatul adună partea lui din fiecare dintre activele, datoriile, veniturile sau cheltuielile entităţii controlate în comun cu elementele similare din propriile situaţii financiare anuale, rând cu rând. De exemplu, poate aduna partea lui din stocurile entităţii controlate în comun cu stocurile sale şi partea lui din imobilizările corporale ale entităţii controlate în comun cu imobilizările sale.  +  Articolul 61Când un acţionar/asociat cumpără active de la o entitate controlată în comun, acesta nu va recunoaşte partea lui din profiturile acelei entităţi rezultate din efectuarea tranzacţiei, până în momentul în care revinde activele unei terţe părţi. Un acţionar/asociat trebuie să recunoască partea lui din pierderile rezultate din aceste tranzacţii în acelaşi mod ca profiturile, cu excepţia cazului în care pierderile reprezintă o depreciere a activelor, situaţie în care trebuie recunoscute imediat.  +  Articolul 62Un acţionar/asociat al unei entităţi controlate în comun întrerupe folosirea consolidării proporţionale de la data la care încetează să deţină acel control.  +  Articolul 63Art. 58-62 referitoare la consolidarea proporţională nu se aplică dacă entitatea este o entitate asociată în sensul art. 64.  +  Articolul 64 (1) Dacă o entitate inclusă în consolidare exercită o influenţă semnificativă asupra politicii operaţionale şi financiare a unei entităţi neincluse în consolidare (entitate asociată), în care deţine un interes de participare, acel interes de participare se prezintă în bilanţul consolidat la elementul "Titluri puse în echivalenţă". (2) Se presupune că o entitate exercită o influenţă semnificativă asupra altei entităţi dacă deţine 20% sau mai mult din drepturile de vot ale acţionarilor sau asociaţilor în acea entitate. În acest caz, entitatea care exercită influenţă semnificativă este numită investitor. (3) Pentru calcularea drepturilor care asigură influenţă semnificativă se aplică prevederile art. 9-11.  +  Articolul 65 (1) În înţelesul prezentului regulament, prin interese de participare se înţelege dreptul în capitalul altor entităţi, reprezentat sau nu prin certificate, care prin crearea unei legături durabile cu aceste entităţi sunt destinate să contribuie la activităţile entităţii. (2) Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune că reprezintă un interes de participare atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.  +  Articolul 66În înţelesul prezentului regulament, o entitate la care un investitor exercită o influenţă semnificativă asupra politicii sale operaţionale şi financiare este o entitate asociată.  +  Articolul 67Atunci când art. 64 se aplică pentru prima dată unui interes de participare prevăzut la art. 65, interesul de participare respectiv se prezintă în bilanţul consolidat la valoarea corespunzătoare proporţiei de capital şi rezerve a entităţii asociate, reprezentate de acel interes de participare. Diferenţa dintre această sumă şi valoarea contabilă a participaţiei calculată conform regulilor de evaluare prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare se prezintă distinct în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate. Această diferenţă se calculează la data la care metoda se aplică pentru prima oară, respectiv la data achiziţiei acţiunilor sau, dacă acestea au fost achiziţionate în mai multe etape, la data la care entitatea a devenit o entitate asociată.  +  Articolul 68 (1) Suma corespunzătoare proporţiei de capital şi rezerve a entităţii asociate, menţionată la art. 67, se majorează sau se reduce cu valoarea oricărei variaţii care a avut loc în cursul exerciţiului financiar în proporţia de capital şi rezerve a entităţii asociate, reprezentată de acel interes de participare; aceasta se reduce, de asemenea, cu suma dividendelor aferente acelui interes de participare. (2) Partea investitorului din profitul sau pierderea entităţii asociate, înregistrată după achiziţie, este ajustată pentru a lua în calcul, de exemplu, amortizarea activelor amortizabile pe baza valorii juste la data achiziţiei. În mod similar, ajustări corespunzătoare se aduc părţii investitorului din profitul sau pierderea entităţii asociate, înregistrată după achiziţie, pentru pierderile din depreciere recunoscute de entitatea asociată.  +  Articolul 69 (1) În scopul cuprinderii în consolidare, situaţiile financiare ale entităţii asociate vor fi întocmite utilizând politici contabile uniforme pentru tranzacţii şi evenimente similare în circumstanţe similare. (2) Dacă o entitate asociată utilizează alte politici contabile decât cele ale investitorului pentru tranzacţii şi evenimente similare în circumstanţe similare, se vor face ajustări pentru a asigura conformitatea politicilor contabile ale entităţii asociate cu cele ale investitorului, atunci când situaţiile financiare ale entităţii asociate sunt utilizate de investitor pentru aplicarea metodei punerii în echivalenţă. (3) Dacă activele şi datoriile unei entităţi asociate au fost evaluate prin alte metode decât cele utilizate pentru consolidare în conformitate cu art. 52, acestea vor fi evaluate din nou, în scopul calculării diferenţei menţionate la art. 67, prin metodele utilizate pentru consolidare.  +  Articolul 70În măsura în care diferenţa pozitivă de consolidare menţionată la art. 67 nu poate fi asociată niciuneia dintre categoriile de active sau datorii, aceasta se tratează conform art. 56.  +  Articolul 71 (1) Partea de profit (din contul 768 "Alte venituri financiare"/analitic distinct) sau pierdere (din contul 668 "Alte cheltuieli financiare"/analitic distinct) a entităţilor asociate, atribuibilă unor asemenea interese de participare, se prezintă în contul de profit şi pierdere consolidat la elementul "Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) entităţilor asociate". (2) Dacă partea investitorului din pierderea entităţii asociate este egală sau mai mare decât participaţia în entitatea asociată, investitorul întrerupe recunoaşterea cotei sale de pierderi adiţionale. Participaţia într-o entitate asociată este valoarea contabilă a investiţiei în entitatea asociată, în conformitate cu metoda punerii în echivalenţă, precum şi orice interes pe termen lung, care, în fond, formează o parte din investiţia netă a investitorului în entitatea asociată. De exemplu, un element pentru care decontarea nu este nici planificată, nici probabil a se produce în viitorul apropiat este, în fond, o extindere a investiţiei entităţii în entitatea asociată. Astfel de elemente pot să includă acţiuni preferenţiale, creanţe pe termen lung ori împrumuturi, însă nu includ creanţe tranzacţionale sau orice creanţă pe termen lung pentru care există garanţii reale adecvate, cum ar fi împrumuturile garantate. Pierderile recunoscute în conformitate cu metoda punerii în echivalenţă ca fiind în exces faţă de investiţia investitorului în acţiuni ordinare se aplică celorlalte componente ale interesului investitorului. (3) După ce participaţia investitorului este redusă la zero, pierderile adiţionale se contabilizează şi se recunoaşte o datorie doar în măsura în care investitorul şi-a asumat obligaţii legale sau implicite ori a făcut plăţi în numele entităţii asociate. Dacă entitatea asociată raportează ulterior profituri, investitorul rezumă recunoaşterea cotei sale din acele profituri doar după ce cota sa din profituri egalează cota din pierderile nerecunoscute.  +  Articolul 72Partea grupului din entitatea asociată reprezintă suma participaţiilor la acea entitate asociată, aparţinând societăţii-mamă şi filialelor. În acest scop sunt ignorate participaţiile celorlalte entităţi în entitatea asociată.  +  Articolul 73 (1) Profiturile şi pierderile care rezultă din tranzacţiile "în amonte" şi "în aval" dintre investitor (inclusiv filialele sale consolidate) şi o entitate asociată sunt recunoscute în situaţiile financiare ale investitorului doar corespunzător participaţiilor în entitatea asociată aparţinând unor deţinători terţi investitorului. (2) Tranzacţii "în amonte" sunt, de exemplu, vânzările de active de la o entitate asociată către un investitor. (3) Tranzacţii "în aval" sunt, de exemplu, vânzările de active de la un investitor către o entitate asociată. (4) Partea investitorului din profitul sau pierderea entităţii asociate rezultând din aceste tranzacţii este eliminată.  +  Articolul 74Investiţia într-o entitate asociată este contabilizată utilizând metoda punerii în echivalenţă de la data la care devine entitate asociată.  +  Articolul 75Cele mai recente situaţii financiare anuale disponibile ale entităţii asociate sunt utilizate de investitor la aplicarea metodei punerii în echivalenţă. Dacă datele de raportare ale investitorului şi entităţii asociate sunt diferite, entitatea asociată întocmeşte, pentru uzul investitorului, situaţii financiare la aceeaşi dată ca situaţiile financiare ale investitorului, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil.  +  Articolul 76Dacă situaţiile financiare anuale ale unei entităţi asociate utilizate la aplicarea metodei punerii în echivalenţă sunt întocmite la o dată de raportare diferită de cea a investitorului, se vor face ajustări aferente efectelor tranzacţiilor sau evenimentelor semnificative care au loc între acea dată şi data situaţiilor financiare ale investitorului. În orice caz, diferenţa dintre data de raportare a entităţii asociate şi cea a investitorului nu va putea fi mai mare de 3 luni. Durata perioadelor de raportare şi diferenţele dintre datele de raportare vor fi aceleaşi de la o perioadă la alta.  +  Articolul 77 (1) Eliminările menţionate la art. 43 lit. c) se efectuează în măsura în care informaţiile sunt cunoscute sau pot fi stabilite. (2) Derogări de la alin. (1) sunt permise dacă sumele respective nu sunt semnificative în înţelesul art. 28.  +  Articolul 78Dacă o entitate asociată întocmeşte situaţii financiare anuale consolidate, prevederile precedente se aplică capitalului şi rezervelor prezentate în aceste situaţii consolidate.  +  Articolul 79Art. 64-78 pot să nu se aplice dacă interesul de participare în capitalul entităţii asociate nu este semnificativ în înţelesul art. 28.  +  Capitolul IV Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare anuale consolidate4.1. Politicile contabile  +  Articolul 80Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o societate-mamă la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale consolidate.  +  Articolul 81Situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie întocmite folosind politici contabile uniforme pentru tranzacţii asemănătoare şi alte evenimente în circumstanţe similare.  +  Articolul 82Dacă un membru al grupului foloseşte alte politici contabile decât cele adoptate în situaţiile financiare anuale consolidate, pentru tranzacţii asemănătoare şi evenimente în circumstanţe similare, în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate trebuie făcute ajustări corespunzătoare la situaţiile sale financiare.  +  Articolul 83Trebuie prezentate politicile folosite pentru evaluarea fondului comercial şi a interesului care nu controlează.4.2. Notele explicative4.2.1. Prevederi generale  +  Articolul 84Pe lângă informaţiile cerute conform altor secţiuni din prezentul regulament, notele la situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să furnizeze informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta subsecţiune.  +  Articolul 85 (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi metodele utilizate pentru calcularea ajustărilor de valoare. (2) Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale consolidate care sunt sau au fost iniţial exprimate în monedă străină trebuie furnizate bazele de conversie utilizate pentru exprimarea acestora în moneda în care se întocmesc situaţiile financiare anuale consolidate.  +  Articolul 86 (1) În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii:- denumirile şi sediile sociale ale entităţilor incluse în consolidare;- proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;- condiţiile care au determinat consolidarea, aşa cum acestea sunt prezentate la art. 3, cu respectarea prevederilor art. 9-11. Această ultimă menţiune poate fi totuşi omisă în cazul în care consolidarea a fost efectuată în temeiul art. 3 lit. a) şi dacă proporţia de capital este egală cu proporţia drepturilor de vot. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie furnizate şi în ceea ce priveşte entităţile excluse din consolidare conform prevederilor art. 21-24. De asemenea, trebuie furnizată o explicaţie referitoare la excluderea entităţilor menţionate la art. 21-24.  +  Articolul 87 (1) În notele explicative se prezintă denumirile şi sediile sociale ale entităţilor asociate cu entitatea inclusă în consolidare în sensul art. 64 şi proporţia de capital a acestora deţinută de entitatea inclusă în consolidare sau de persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie furnizate şi în ceea ce priveşte entităţile asociate menţionate la art. 79, împreună cu motivele pentru care s-a considerat ca acele interese de participare nu sunt semnificative în înţelesul art. 28.  +  Articolul 88În notele explicative se menţionează denumirea şi sediul social ale entităţilor consolidate proporţional în temeiul art. 58-63, factorii pe care se bazează conducerea comună şi proporţia capitalului acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoanele care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi.  +  Articolul 89Notele explicative trebuie să prezinte denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţi, altele decât cele prevăzute la art. 86-88, în care entităţile incluse în consolidare deţin direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, o cotă de capital de cel puţin 20%, menţionând proporţia de capital deţinută, suma de capital şi rezerve şi profitul sau pierderea ultimului exerciţiu financiar al entităţii în cauză pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale consolidate. Aceste informaţii pot fi omise dacă nu sunt semnificative în înţelesul art. 28.  +  Articolul 90De asemenea, în notele explicative se specifică numărul şi valoarea nominală ale tuturor acţiunilor societăţiimamă deţinute de entitatea însăşi, de filialele entităţii în cauză sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul acelor entităţi.  +  Articolul 91În notele explicative se precizează: valoarea avansurilor şi creditelor acordate potrivit legii membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai societăţiimamă, de către acea entitate sau de către una dintre filialele sale, indicând ratele dobânzii, principalele condiţii şi orice sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în contul lor sub forma garanţiilor de orice fel, indicând totalul pe fiecare categorie.  +  Articolul 92Trebuie să se menţioneze totodată dacă situaţiile financiare anuale consolidate au fost întocmite în conformitate cu prevederile prezentul regulament.  +  Articolul 93 (1) Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de câte ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) denumirea şi sediul social ale societăţii-mamă care face raportarea; b) data la care s-au încheiat situaţiile financiare anuale consolidate sau perioada la care se referă; c) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale consolidate; d) unitatea de măsură în care sunt exprimate cifrele incluse în raportare. (2) Se precizează natura şi scopul comercial ale oricăror angajamente care nu sunt incluse în bilanţul consolidat şi impactul financiar al acelor angajamente, atunci când riscurile sau beneficiile provenind din asemenea angajamente sunt semnificative şi în măsura în care prezentarea unor asemenea riscuri sau beneficii este necesară pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot. (3) Notele explicative la situaţiile financiare anuale trebuie să prezinte tranzacţiile cu părţile afiliate, cu excepţia celor din interiorul grupului, încheiate de societatea-mamă sau de alte entităţi incluse în consolidare, inclusiv sumele acestor tranzacţii, natura relaţiei cu partea afiliată şi alte informaţii referitoare la tranzacţii, necesare pentru o înţelegere a poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot, dacă aceste tranzacţii sunt semnificative şi nu au fost încheiate în condiţii normale de piaţă. Informaţiile referitoare la tranzacţiile individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepţia cazului când informaţia separată este necesară pentru o înţelegere a efectelor tranzacţiilor cu partea afiliată asupra poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, luate ca un tot.4.2.2. Informaţii în completarea bilanţului consolidat  +  Articolul 94Notele explicative trebuie să conţină pentru fiecare clasă de imobilizări corporale: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute; b) metodele de amortizare folosite.  +  Articolul 95Dacă evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare a fost efectuată conform secţiunii 4 "Principii contabile şi reguli de evaluare", subsecţiunea 3 "Reguli de evaluare", lit. B.5.2 "Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare" din cap. II al Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se prezintă: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în concordanţă cu prevederile acelei subsecţiuni; b) pe fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare înregistrate direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezerva de valoare justă potrivit aceleiaşi subsecţiuni; c) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informaţii despre aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; şi d) un tabel în care să se precizeze mişcările rezervei de valoare justă în cursul exerciţiului financiar.  +  Articolul 96Dacă evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare nu a fost efectuată potrivit secţiunii 4 "Principii contabile şi reguli de evaluare", subsecţiunea 3 "Reguli de evaluare", lit. B.5.2 "Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare" din cap. II al Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se prezintă următoarele: a) pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:- valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată prin oricare dintre metodele prevăzute la acea subsecţiune din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; şi b) pentru imobilizările financiare înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă şi pentru care nu s-a utilizat opţiunea de a se reflecta o ajustare pentru pierdere de valoare, potrivit secţiunii 4 "Principii contabile şi reguli de evaluare", subsecţiunea 3 "Reguli de evaluare", lit. B.1 "Reguli de evaluare de bază" din cap. II al Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare:- valoarea contabilă şi valoarea justă a activelor individuale sau a grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;- motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura elementelor care furnizează dovada că valoarea contabilă va fi recuperată.  +  Articolul 97Se prezintă valoarea totală a datoriilor înregistrate în bilanţul consolidat şi care sunt scadente după mai mult de 5 ani, precum şi valoarea totală a datoriilor înregistrate în bilanţul consolidat şi acoperite cu garanţii reale oferite de entităţile incluse în consolidare, menţionând natura şi forma garanţiilor.  +  Articolul 98Se menţionează valoarea totală a oricăror angajamente financiare neincluse în bilanţul consolidat, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare a entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar. Orice angajamente privind pensiile şi entităţile afiliate neincluse în consolidare trebuie prezentate separat.  +  Articolul 99Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.4.2.3. Informaţii în completarea contului de profit şi pierdere consolidat  +  Articolul 100Se prezintă defalcarea cifrei de afaceri consolidate/veniturilor totale din activitatea curentă consolidate în cazul organismelor de plasament constituite prin act constitutiv definite în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pe categorii de activităţi şi pe pieţe geografice, în măsura în care aceste categorii şi pieţe diferă substanţial una faţă de cealaltă, ţinând seama de modul de organizare a vânzării produselor şi furnizării serviciilor rezultate din activităţile curente ale entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar.  +  Articolul 101Se precizează totalul onorariilor percepute pentru exerciţiul financiar de auditorul statutar sau de firma de audit, pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi onorariile totale percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţă fiscală şi alte servicii non audit.  +  Articolul 102 (1) Se prezintă numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar de entităţile incluse în consolidare, defalcat pe categorii, şi, dacă nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere consolidat, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar. (2) Se consemnează separat numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar de entităţile asupra cărora se exercită control comun, conform prevederilor art. 58 şi 59.  +  Articolul 103 (1) În notele explicative se prezintă valoarea indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor consiliului de administraţie, directorilor, respectiv membrilor directoratului şi ai consiliului de supraveghere pentru funcţiile deţinute de aceştia în cadrul societăţii-mamă şi în cadrul filialelor sale, precum şi orice angajamente care au luat naştere sau sunt încheiate în aceleaşi condiţii privind pensiile acordate foştilor membri ai acestor organe, indicând totalul pe fiecare categorie. (2) Separat de informaţiile de la alin. (1), se menţionează indemnizaţiile acordate pentru funcţiile exercitate în cadrul entităţilor controlate în comun şi entităţilor asociate.  +  Articolul 104Se prezintă măsura în care calculul profitului sau al pierderii consolidat(e) a exerciţiului financiar a fost afectat de evaluarea elementelor care, prin derogare de la principiile enunţate în secţiunea 4 "Principii contabile şi reguli de evaluare", subsecţiunea 3 "Reguli de evaluare" a cap. II din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi în art. 49 din prezentul regulament, a fost efectuată în exerciţiul financiar în cauză sau într-un exerciţiu financiar precedent, în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul ale entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, este semnificativă, trebuie prezentate detalii.  +  Articolul 105Se precizează diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul înregistrată în contul de profit şi pierdere consolidat al exerciţiului financiar curent şi în cele aferente exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitului de plătit pentru aceste exerciţii, cu condiţia ca această diferenţă să fie semnificativă pentru scopul impozitării viitoare.  +  Capitolul V Raportul consolidat al administratorilor  +  Articolul 106Consiliul de administraţie al societăţii-mamă elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul consolidat al administratorilor, care cuprinde cel puţin o revizuire fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care acestea se confruntă.  +  Articolul 107Revizuirea reprezintă o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei activităţilor şi a poziţiei entităţilor incluse în consolidare, considerate ca un tot unitar, adecvată cu dimensiunea şi complexitatea afacerilor. În măsura în care este necesar, pentru a înţelege dezvoltarea, performanţa sau poziţia financiară a entităţilor incluse în consolidare, analiza cuprinde indicatori-cheie ai performanţei de natură financiară sau, după caz, de natură nefinanciară, în legătură cu activitatea specifică a entităţilor, inclusiv informaţii privind probleme de mediu şi de angajaţi.  +  Articolul 108În furnizarea analizei sale, raportul consolidat al administratorilor prevede, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale consolidate.  +  Articolul 109 (1) Referitor la entităţile cuprinse în consolidare, raportul furnizează, de asemenea, o indicaţie despre: a) orice evenimente importante apărute după încheierea exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibilă a entităţilor respective, considerate ca un tot unitar; c) activităţile entităţilor respective, considerate ca un tot unitar, din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) utilizarea de către entităţile incluse în consolidare a instrumentelor financiare şi, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii, şi anume:- obiectivele şi politicile entităţilor în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politicile lor de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionată pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor; şi- expunerea la riscul de piaţă, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de numerar, aşa cum acestea sunt prezentate în Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (2) Membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere ai entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a se asigura că situaţiile financiare respective şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu legislaţia naţională incidentă. (3) Raportul consolidat al administratorilor prezintă o descriere a principalelor trăsături ale controlului intern al grupului şi a sistemelor de gestionare a riscurilor, în legătură cu procesul întocmirii de situaţii financiare anuale consolidate, atunci când o entitate are valorile mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aşa cum aceasta este definită în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. În cazul în care raportul consolidat al administratorilor şi raportul administratorilor sunt prezentate ca un singur raport, aceste informaţii trebuie incluse în secţiunea raportului care cuprinde declaraţia asupra guvernanţei corporative.  +  Capitolul VI Auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 110Situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor se auditează de către una sau mai multe persoane fizice ori juridice autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 111Persoana sau persoanele responsabilă(e) cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate [denumită(e) auditor(i) statutar(i)] îşi exprimă, de asemenea, o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.  +  Articolul 112Raportul auditorilor statutari cuprinde: a) menţionarea situaţiilor financiare anuale consolidate care fac obiectul auditului statutar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului statutar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul statutar; c) o opinie de audit care exprimă în mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit căreia situaţiile financiare anuale consolidate oferă o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, potrivit căreia situaţiile financiare anuale consolidate respectă cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, contrară sau, dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit, se va menţiona imposibilitatea exprimării unei opinii; d) o referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar.  +  Articolul 113Raportul se semnează de către auditori statutari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.  +  Articolul 114În cazul în care situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă se ataşează la situaţiile financiare anuale consolidate, raportul auditorilor statutari cerut de prezenta secţiune poate fi combinat cu raportul auditorilor statutari asupra situaţiilor financiare anuale ale societăţii-mamă, prevăzut de Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Capitolul VII Aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale consolidate  +  Articolul 115 (1) Situaţiile financiare anuale consolidate se întocmesc şi se publică, potrivit legii, în moneda naţională. (2) Situaţiile financiare anuale consolidate au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul. (3) Situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, şi raportul consolidat al administratorilor, împreună cu opinia prezentată de persoana responsabilă cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, se publică de entitatea care a întocmit situaţiile financiare anuale consolidate, conform legislaţiei în vigoare. (4) Situaţiile financiare anuale consolidate sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, şi sunt însoţite de raportul consolidat al administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauză şi de raportul de audit semnat de persoana responsabilă cu auditarea situaţiilor financiare anuale consolidate, potrivit legii. (5) Trebuie să fie posibilă obţinerea, la cerere, a unei copii a întregului raport consolidat al administratorilor sau a oricărei părţi a raportului. Preţul unei astfel de copii nu trebuie să depăşească costul său administrativ. (6) Aceste prevederi nu se aplică entităţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. (7) Situaţiile financiare anuale consolidate vor fi transmise la CNVM în termen de 8 luni de la încheierea exerciţiului financiar.  +  Articolul 116Ori de câte ori situaţiile financiare anuale consolidate şi raportul consolidat al administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii statutari şi-au întocmit raportul. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit.  +  Articolul 117Dacă situaţiile financiare anuale consolidate nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul că versiunea publicată este o formă prescurtată şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale consolidate. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie specificat. În acest caz, raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară ori dacă auditorii statutari nu au fost în măsură să exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face vreo referire la orice aspecte asupra cărora auditorii statutari atrag atenţia printr-un paragraf distinct, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.  +  Capitolul VIII Formatul situaţiilor financiare anuale consolidate  +  Secţiunea 1 Bilanţul consolidat  +  Articolul 118Formatul bilanţului consolidat este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizări necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros, şi alte imobilizări necorporale4. Fond comercial pozitiv5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţieII. Imobilizări corporale1. Terenuri şi construcţii2. Instalaţii tehnice şi maşini3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţieIII. Imobilizări financiare1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate neincluse în consolidare2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate neincluse în consolidare3. Interese de participare deţinute la entităţi neincluse în consolidare4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiţii deţinute ca imobilizări6. Alte împrumuturiIV. Titluri puse în echivalenţăB. Active circulanteI. Stocuri1. Materiale consumabile2. Producţia în curs de execuţie3. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanţe (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)1. Creanţe comerciale2. Sume de încasat de la entităţile afiliate neincluse în consolidare3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanţe5. Capital subscris şi nevărsatIII. Investiţii pe termen scurt1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate neincluse în consolidare2. Alte investiţii pe termen scurtIV. Casă şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul clienţilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate neincluse în consolidare7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul clienţilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entităţilor afiliate neincluse în consolidare7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeH. Provizioane1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avans1. Subvenţii pentru investiţii2. Venituri înregistrate în avans3. Fond comercial negativJ. Capital şi rezerveI. Capital subscris1. Capital subscris vărsat2. Capital subscris nevărsatII. Prime de capitalIII. Rezerve din reevaluareIV. Rezerve1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3. Rezerve de valoare justă4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare5. Alte rezerveAcţiuni propriiCâştiguri legate de instrumentele de capitaluri propriiPierderi legate de instrumentele de capitaluri propriiV. Profitul sau pierderea reportat(ă)VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) societăţii-mamăRepartizarea profituluiVII. Interese care nu controlează1. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează2. Alte capitaluri proprii  +  Secţiunea a 2-a Contul de profit şi pierdere consolidat  +  Articolul 119Formatul contului de profit şi pierdere consolidat este următorul:1. Cifra de afaceri netă2. Variaţia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie3. Producţia realizată pentru scopuri proprii şi capitalizată4. Alte venituri din exploatare5. a) Cheltuieli cu materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe6. Cheltuieli cu personalul: a) salarii şi indemnizaţii; b) cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depăşesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale8. Alte cheltuieli de exploatareProfitul sau pierderea din exploatare9. Venituri din interese de participare10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante13. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare14. Profitul sau pierderea din activitatea curentă15. Venituri extraordinare16. Cheltuieli extraordinare17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară18. Impozitul pe profit19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus20. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) entităţilor integrate21. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) entităţilor asociate22. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) societăţii-mamă23. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar aferent(ă) intereselor care nu controlează  +  Capitolul IX Sancţiuni  +  Articolul 120Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu prevederile titlului X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată.--------