HOTĂRÂRE nr. 64 din 26 ianuarie 2011pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 2 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,ţinând seama de dispoziţiile cap. IV "Desfacerea căsătoriei" din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Materialele consumabile pretipărite, achiziţionate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Metodologia Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 64.  +  Anexa METODOLOGIEcu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilorîn materie de stare civilă  +  Capitolul I Exercitarea atribuţiilor de stare civilă  +  Articolul 1Atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de personalul desemnat din cadrul acestora, de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, în care nu funcţionează servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de către primari sau de funcţionari anume desemnaţi de aceştia cu competenţe în acest domeniu, de către şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României, respectiv de agenţii diplomatici care îndeplinesc funcţii consulare ori de unii dintre funcţionarii consulari, de către comandanţii de nave şi aeronave aflate în afara teritoriului naţional şi de către ofiţerii de stare civilă militari, desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor, în caz de mobilizare, război, participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară sau tip coaliţie.  +  Articolul 2 (1) Competenţa ofiţerului de stare civilă este materială şi teritorială. (2) Ofiţerul de stare civilă îşi exercită atribuţiile numai în limita unităţii administrativ-teritoriale, determinată prin lege, ori a spaţiului geografic de competenţă a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României în străinătate, a navei ori a aeronavei aflate în afara apelor teritoriale şi, respectiv, a spaţiului aerian al României, în cazul comandanţilor de nave şi aeronave, a bazelor militare, în cazul ofiţerilor de stare civilă militari.  +  Articolul 3 (1) Ofiţerii de stare civilă delegaţi din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.L.E.P., în unităţile administrativ-teritoriale unde acestea sunt constituite, precum şi cei din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează S.P.C.L.E.P. sunt obligaţi să întocmească, în condiţiile prevăzute de lege, actele de stare civilă pentru cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi să înregistreze, la cerere, actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României, în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români. (2) Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă se face din oficiu sau la cerere, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 4 (1) Comandanţii de nave şi aeronave înregistrează în jurnalul de bord şi, respectiv, în carnetul de drum naşterile şi decesele ce se produc la bordul acestor mijloace de transport aflate în afara teritoriului României. (2) La bordul navei aflate în afara apelor teritoriale, căsătoria se poate încheia numai între cetăţeni români, pe baza paşaportului eliberat de autorităţile competente ale statului român, a certificatului medical prenupţial întocmit de medicul navei sau de un alt medic competent, precum şi a declaraţiei viitorilor soţi. (3) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară sau tip coaliţie, actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi personalului civil din unităţile forţelor armate se înregistrează de ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor. (4) Înregistrările trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actelor de stare civilă.  +  Articolul 5Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României înregistrează actele şi faptele de stare civilă privind cetăţenii români produse în străinătate şi eliberează certificate de stare civilă, în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.  +  Articolul 6 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., coordonează şi controlează metodologic, în condiţiile legii, activitatea de stare civilă desfăşurată de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale şi judeţene de evidenţă a persoanelor, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor. (2) D.E.P.A.B.D. asigură tipărirea registrelor de stare civilă, a certificatelor de stare civilă şi a extraselor pentru uz extern, în vederea transmiterii de menţiuni în străinătate. (3) Certificatele de naştere, de căsătorie şi de deces sunt confecţionate din hârtie specială, având în filigran litera "R", încadrată într-un caroiaj. Certificatele de stare civilă se realizează cu o tentă de culoare albastră - pentru cele de naştere, roz - pentru cele de căsătorie şi cenuşiu - pentru cele de deces. Culoarea aplicată materialului de bază trebuie să fie repartizată uniform în toată profunzimea acestuia, astfel încât răzuirea fină a unei suprafeţe să nu ducă la dispariţia tentei culorii de fabricaţie. Alte elemente de siguranţă se stabilesc de către D.E.P.A.B.D.. (4) Cerneala folosită la pretipărirea rubricilor din certificatele de stare civilă, precum şi materialele folosite la imprimarea culorii de fond a acestor documente trebuie să asigure rezistenţa la uzură fizică. (5) Certificatele de stare civilă au tipărite la mijloc stema României şi sunt legate în carnete a 25 de file. Fiecare certificat de stare civilă este înseriat; seria este formată din două litere şi 6 cifre şi este tipărită la mijloc, sub titlul care defineşte certificatul. (6) Documentele prevăzute la alin. (3) se distribuie, contra cost, serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare S.P.C.J.E.P.  +  Articolul 7Prefecţii verifică, în condiţiile legii, legalitatea actelor adoptate de autorităţile administraţiei publice locale, în legătură cu realizarea atribuţiilor de stare civilă privind actele şi faptele de stare civilă.  +  Articolul 8Prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea atribuţiilor de stare civilă se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarii acestora, alţii decât persoanele vizate, sunt obligaţi să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv prin structura de stare civilă a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., organizează îndrumarea şi controlul metodologic al activităţii de stare civilă realizată de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor, exercitând în acest sens următoarele atribuţii: a) organizează instruirile de pregătire profesională a personalului cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi a ofiţerilor de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza judeţelor/municipiului Bucureşti; b) întocmeşte, la începutul fiecărui an, programul de desfăşurare a instructajelor; data şi locul desfăşurării acestora se comunică D.E.P.A.B.D., precum şi Direcţiei Generale pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; c) analizează lunar/semestrial activităţile desfăşurate de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., precum şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor; d) participă la întocmirea materialelor de analiză, a testelor şi aplicaţiilor practice; e) ţine evidenţa şi arhivează registrele de stare civilă - exemplarul II, depuse de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăriile competente care au în păstrare exemplarul I; f) întocmeşte necesarul de registre şi de certificate de stare civilă, precum şi de cerneală specială, pentru anul următor, pe care îl comunică, anual, D.E.P.A.B.D.; g) asigură tipărirea formularelor auxiliare şi distribuirea acestora, precum şi distribuirea celor prevăzute la lit. f) S.P.C.L.E.P. şi primăriilor din judeţ, contra cost; h) desemnează un reprezentant care să participe la concursurile pentru încadrarea personalului de specialitate în domeniul stării civile din cadrul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor şi asigură instruirea persoanelor cărora urmează a li se delega exercitarea atribuţiilor de stare civilă, conform prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare; i) asigură spaţiile şi amenajările corespunzătoare pentru conservarea şi păstrarea în condiţii optime şi de securitate a documentelor şi imprimatelor de stare civilă pe care le au în păstrare; j) asigură prezenţa unui reprezentant la predarea-preluarea gestiunii de stare civilă, la schimbarea din funcţie a personalului cu atribuţii de stare civilă sau când, din diferite motive, acesta trebuie înlocuit pe o perioadă mai mare de 30 de zile; k) primesc anual de la D.E.P.A.B.D. şi distribuie S.P.C.L.E.P. şi primăriilor listele cu coduri numerice personale precalculate; în cazul epuizării acestora, pentru anul în curs, solicită alocarea unor secvenţe suplimentare, de la structura judeţeană a D.E.P.A.B.D. (2) Preşedintele consiliului judeţean şi primarul general al municipiului Bucureşti, prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., realizează cel puţin o dată pe an activităţi de control asupra tuturor înregistrărilor de stare civilă din cadrul primăriilor sau S.P.C.L.E.P., pe baza graficului întocmit de S.P.C.J.E.P. sau, după caz, de D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., exercitând în acest sens următoarele atribuţii: a) verifică realizarea sarcinilor din procesele-verbale de control anterioare, modul de eliberare şi gestiunea certificatelor de stare civilă, înscrierea menţiunilor şi efectuarea comunicărilor prevăzute de prezenta metodologie, atribuirea, gestionarea şi înscrierea codurilor numerice personale; b) verifică respectarea transmiterii în termen a comunicărilor nominale prevăzute la art. 11 lit. e); c) sesizează inspectoratul judeţean de poliţie, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi D.E.P.A.B.D. cu privire la documentele de stare civilă cu regim special pierdute ori furate şi efectuează verificarea administrativă, de fond, a gestiunii certificatelor de stare civilă, în cazul dispariţiei în alb a unor astfel de documente de la primării; d) participă la verificările ce se efectuează în situaţiile prevăzute la lit. c), în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc sustragerea; e) propun consiliului local sau primarului măsurile administrative ce se impun; f) asigură respectarea normelor privind protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi dispun măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate; g) transmit lunar, până la data de 5 a lunii următoare, la D.E.P.A.B.D. situaţia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7; h) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. situaţia căsătoriilor mixte; i) transmit semestrial la D.E.P.A.B.D. sinteza activităţii pe linie de stare civilă. (3) Constatările rezultate în urma controlului şi măsurile necesare pentru îndreptarea unor erori se consemnează într-un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 8, într-un registru special de control pe linie de stare civilă. (4) Structurile prevăzute la alin. (1) au atribuţii privind: a) constituirea fondului arhivistic prin evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea tuturor documentelor rezultate din activitatea curentă, conform dispoziţiilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare; b) efectuarea menţiunilor în actele de stare civilă - exemplarul II, conform comunicărilor privind înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă; în lipsa comunicărilor privind modificările intervenite ulterior, în statutul civil menţiunile se operează în baza informaţiilor coroborate din arhivele proprii; c) verificarea şi păstrarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă şi formularea propunerilor de admitere sau respingere a cererii, pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti; d) analizarea cererilor pentru acordarea dispensei de grad de rudenie şi formularea propunerilor întemeiate pentru a fi înaintate preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al municipiului Bucureşti, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare sau respingere; e) eliberarea, în mod gratuit, a extraselor pentru uz oficial de pe actele de naştere, de căsătorie şi de deces ce le au în păstrare, la cererea autorităţilor publice prevăzute la art. 27 alin. (1), în condiţiile prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; f) avizarea referatelor întocmite de către S.P.C.L.E.P., prin structura de stare civilă sau, în localităţile în care acestea nu sunt constituite, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei, în cazul cererilor de transcriere, rectificare, reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă; g) asigurarea colaborării şi a schimbului permanent de informaţii cu structurile similare din ţară, precum şi cu organele de poliţie, pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; h) solicitarea şi atribuirea de coduri numerice personale pentru toate persoanele născute anterior anului 1980, prin Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare B.J.A.B.D.E.P., respectiv Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor al Municipiului Bucureşti, în cazul persoanelor ale căror certificate de stare civilă sunt transcrise; i) eliminarea certificatelor de stare civilă retrase şi a celor anulate la completare de S.P.C.L.E.P. şi primăriile de pe raza de competenţă, precum şi a cotoarelor de certificate, la un an de la data eliberării ultimului certificat; eliminarea se efectuează de către Comisia de selecţionare, pe bază de proces-verbal.  +  Articolul 10Ofiţerii de stare civilă delegaţi au următoarele atribuţii: a) întocmesc, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces, în dublu exemplar, şi eliberează persoanelor fizice îndreptăţite certificate doveditoare privind actele şi faptele de stare civilă înregistrate; b) înscriu menţiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimit comunicări de menţiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă - exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condiţiile prezentei metodologii; c) eliberează gratuit, la cererea autorităţilor publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum şi fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare; d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la menţiunile existente pe marginea actului de stare civilă; e) trimit structurilor de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de ultimul loc de domiciliu; f) trimit centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidenţă militară aflat asupra cetăţenilor incorporabili sau recruţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10; g) trimit structurilor de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P., la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare; h) întocmesc buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcţia Judeţeană de Statistică sau a municipiului Bucureşti; i) dispun măsurile necesare păstrării registrelor şi certificatelor de stare civilă în condiţii care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariţiei acestora şi asigură spaţiul necesar destinat desfăşurării activităţii de stare civilă; j) atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează şi le arhivează în condiţii de deplină securitate; k) propun necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare şi cerneală specială, pentru anul următor, şi îl comunică anual structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.; l) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parţial sau total -, prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnare şi aplicarea sigiliului şi parafei; m) primesc cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă şi documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre verificare, S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială; n) primesc cererile de înscriere de menţiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume, precum şi documentele ce susţin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării; o) primesc cererile de transcriere a certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoţite de actele ce le susţin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află; p) primesc cererile de rectificare a actelor de stare civilă şi efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a menţiunilor înscrise pe acestea, întocmesc documentaţia şi referatul cu propunere de aprobare sau respingere şi le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziţiei de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unităţii administrativ-teritoriale competente; q) primesc cererile de reconstituire şi întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmesc documentaţia şi referatul prin care se propune primarului unităţii administrativ-teritoriale emiterea dispoziţiei de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; r) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate menţiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I; s) sesizează imediat S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special.  +  Articolul 11Ofiţerii de stare civilă delegaţi şi personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. îndeplinesc atribuţiile prevăzute la art. 10, precum şi următoarele atribuţii: a) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptăţite, certificate care să ateste componenţa familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 11 şi 12; b) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire şi de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetăţenii români şi persoanele fără cetăţenie domiciliate în România; c) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în vederea avizării de către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, precum şi a cererilor de rectificare a actelor de stare civilă; d) efectuează verificări şi întocmesc referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă şi a menţiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariţiei şi a morţii unei persoane, precum şi înregistrarea tardivă a naşterii; e) înscriu în registrele de stare civilă, de îndată, menţiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunţarea la cetăţenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.; f) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă; g) colaborează cu direcţiile de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi cu maternităţile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută şi a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuţi şi neînregistraţi la starea civilă; h) colaborează cu unităţile sanitare, Direcţia Generală Protecţia Copilului, denumită în continuare D.G.P.C., şi reprezentanţii serviciului public de asistenţă socială, denumit în continuare S.P.A.S., şi unităţile de poliţie, după caz, pentru cunoaşterea permanentă a situaţiei numerice şi nominale a persoanelor cu situaţie neclară pe linie de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum şi pentru clarificarea situaţiei persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută; i) transmit lunar la S.P.C.J.E.P. situaţia indicatorilor specifici, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7; j) transmit semestrial la S.P.C.J.E.P. situaţia căsătoriilor mixte.  +  Capitolul II Înregistrarea actelor de stare civilă  +  Secţiunea 1 Registrele de stare civilă  +  Articolul 12 (1) Registrele de stare civilă sunt documentele în care se întocmesc actele de naştere, de căsătorie şi de deces. (2) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere şi închidere de către primar şi ofiţerul de stare civilă delegat, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 şi 14 (3) În situaţia în care registrul de stare civilă nu s-a completat în întregime, la data de 31 decembrie a fiecărui an, pe prima pagină rămasă liberă, se întocmeşte procesul-verbal de închidere, în care se consemnează numărul actelor înregistrate în anul încheiat sau, după caz, faptul că nu a fost înregistrat niciun act. Înregistrările pentru anul care începe se fac, în continuare, în acelaşi registru, până la epuizarea tuturor filelor, numerotarea actelor începând cu numărul 1.  +  Articolul 13 (1) Numerotarea actelor de stare civilă se face în momentul întocmirii acestora, consecutiv şi neîntrerupt, începând de la data de 1 ianuarie, cu numărul 1, şi se termină la 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat. (2) Dacă registrul se termină înainte de expirarea anului în curs, se începe un registru nou, numerotarea actelor făcându-se în continuare.  +  Articolul 14În cazul în care înregistrările necesită un volum mare de operaţiuni, se pot folosi în acelaşi timp registre de stare civilă în care numerotarea actelor se face diferenţiat, folosindu-se numere pare şi numere impare.  +  Articolul 15În arhivă, registrele de stare civilă se ordonează şi se aşază pe unităţi administrativ-teritoriale, iar în cadrul acestora, pe acte şi fapte, cronologic.  +  Articolul 16Registrele şi certificatele de stare civilă, precum şi toate celelalte documente care stau la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă se păstrează separat de restul arhivei care se creează la nivelul S.P.C.L.E.P. şi al primăriilor, în încăperi special amenajate, în dulapuri închise, asigurându-se securitatea acestora.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care un registru de stare civilă a fost întocmit prin copiere după exemplarul existent, întrucât celălalt exemplar lipseşte, pe ultima pagină a copertei se întocmeşte un proces-verbal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15. (2) Este interzisă compactarea/legarea mai multor registre de stare civilă într-unul singur.  +  Articolul 18 (1) În unităţile administrativ-teritoriale cu peste 30.000 de locuitori se întocmesc opise alfabetice, pe ani şi acte, în care se înscriu, zilnic, actele de naştere, de căsătorie şi de deces înregistrate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16. (2) În unităţile administrativ-teritoriale cu până la 30.000 de locuitori, actele întocmite în cazurile speciale privind reconstituirea şi întocmirea ulterioară, înregistrarea tardivă, transcrierea, adopţia, moartea prezumată se evidenţiază pe ultima copertă a registrelor, în partea interioară, specificându-se numele de familie şi prenumele persoanei înregistrate, precum şi numărul/data întocmirii actului respectiv.  +  Articolul 19 (1) Registrul de stare civilă - exemplarul II se înaintează structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate. (2) Termenul de păstrare a documentelor care au stat la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi la înscrierea menţiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor; la expirarea termenului de păstrare, acestea pot fi scoase din evidenţa arhivei, prin selecţionare, cu aprobarea direcţiilor judeţene/Direcţiei Municipiului Bucureşti ale/a Arhivelor Naţionale, conform prevederilor art. 11 din Legea nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (3) La începutul anului calendaristic, documentele primare din anul care s-a încheiat se ordonează pe dosare, cusute, sigilate, numerotate, după care se arhivează.  +  Articolul 20Înscrisurile care au stat la baza întocmirii actelor de stare civilă, în original sau fotocopie, pot fi trimise, la cererea scrisă, D.E.P.A.B.D., S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., instanţelor judecătoreşti, parchetelor sau poliţiei; înscrisurile originale se restituie până la data stabilită în adresa de solicitare.  +  Articolul 21Registrele de stare civilă se predau la Direcţia Municipiului Bucureşti/direcţiile judeţene a/ale Arhivelor Naţionale, după 100 de ani de la crearea/întocmirea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea actelor de stare civilă  +  Articolul 22 (1) Declaraţiile privind înregistrarea actelor de stare civilă se fac în faţa ofiţerului de stare civilă, verbal, pentru înregistrarea naşterii şi decesului, şi în scris, pentru căsătorie; declararea cu depăşirea termenelor legale a naşterii, respectiv a decesului se face în scris, cu arătarea motivelor întârzierii. (2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice realitatea conţinutului declaraţiei şi concordanţa acesteia cu certificatele de stare civilă şi cu celelalte înscrisuri prezentate de declarant sau existente în arhiva de stare civilă a primăriei. (3) Certificatul medical constatator al naşterii şi certificatul medical constatator al decesului, precum şi declaraţiile de căsătorie se înregistrează imediat ce se primesc în registrul de intrare-ieşire, care se întocmeşte potrivit modelului prevăzut anexa nr. 17.  +  Articolul 23 (1) Actele de stare civilă şi menţiunile de pe marginea acestora se completează cu cerneală specială de culoare neagră. (2) Sunt interzise ştersăturile, răzuirile, prescurtările şi adăugirile în cuprinsul actelor de stare civilă sau al documentelor primare care stau la baza întocmirii acestora, precum şi a înscrierii menţiunilor. (3) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte actul semnează şi aplică parafa proprie, precum şi sigiliul special confecţionat pentru activitatea de stare civilă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 18. (4) Parafa funcţionarilor desemnaţi să opereze menţiuni pe marginea actelor de stare civilă - exemplarul II, depuse la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., cuprinde numai numele de familie şi prenumele. (5) După înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă, ofiţerul de stare civilă sau personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C. înscrie data, semnează şi aplică numai parafa proprie.  +  Articolul 24Întocmirea actelor de stare civilă şi înscrierea menţiunilor se fac în limba română, folosindu-se alfabetul latin, cu respectarea următoarelor reguli: a) rubricile privind numele de familie, prenumele, denumirea localităţii, judeţul sau ţara şi cauza decesului se completează cu majuscule, de tipar; dacă numele de familie ori prenumele este compus din două sau mai multe cuvinte, acestea se scriu fără a se despărţi prin cratimă; b) rubricile privind "anul" şi "ziua" se completează cu cifre arabe, iar rubrica privind "luna" se completează cu litere, fără prescurtări; c) în rubrica "Sexul" se înscrie cu majuscule "MASCULIN" sau "FEMININ", conform certificatului constatator al naşterii/decesului; d) rubrica "naţionalitatea" se completează, dacă este cazul, conform celor declarate de solicitant şi numai cu consimţământul acestuia, iar în rubrica "Cetăţenia" se înscrie cetăţenia stabilită potrivit actului de identitate prezentat; e) rubricile din actele de naştere, căsătorie şi deces, referitoare la locul naşterii părinţilor, al soţilor şi al decedatului, se completează cu denumirea actuală a comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; rubricile referitoare la judeţ se completează cu denumirea actuală a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti; în cazul municipiului Bucureşti, în rubrica "Municipiul" se înscrie "Bucureşti", iar cuvântul "judeţ" se barează şi se înscrie "sectorul"; f) completarea tuturor rubricilor din actele şi certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română, inclusiv cele referitoare la modul de folosire a literelor "â", "ă", "î", "ş", "ţ"; la completarea rubricilor referitoare la nume se va folosi litera "â" sau "î", după dorinţa solicitantului; în ceea ce priveşte denumirea localităţilor, înlocuirea literei "î" cu "â" din cuprinsul acestora se face conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; g) în cazul în care se transcrie/se înscrie un certificat de stare civilă procurat din străinătate, în rubrica referitoare la "localitate" se înscrie denumirea localităţii, aşa cum rezultă din actul prezentat şi din traducerea legalizată, iar în rubrica "judeţul" se menţionează "ţara" unde a fost înregistrat, barându-se cu o linie orizontală cuvântul "judeţul"; rubricile care nu se completează se barează cu o linie orizontală, înainte de a fi semnat actul.  +  Articolul 25Actele de naştere, de căsătorie şi de deces întocmite în cazuri speciale se înscriu în registrele curente, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 24 şi a următoarelor: a) în actele de naştere transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori ca urmare a încuviinţării adopţiei, rubricile privind declarantul şi "a prezentat certificatul medical constatator al naşterii nr. ....., eliberat de ........, din care rezultă că s-a născut un copil ......." nu se completează; b) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise, la rubrica referitoare la "domiciliu" se înscrie domiciliul actual al soţului care solicită înregistrarea actului, aşa cum rezultă din documentul de legitimare prezentat; c) în actele de stare civilă transcrise/înscrise, rubricile cu privire la "nume" şi/sau "prenume" se completează conform certificatului original prezentat; în acest caz, prevederile art. 24 lit. a) teza a 2-a nu se aplică; d) în actele de deces transcrise/înscrise, reconstituite, întocmite ulterior ori în baza unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, rubricile privind declarantul şi "a prezentat certificatul medical constatator al decesului nr. .........., eliberat de ............." şi "cauza decesului fiind ..............." nu se completează, ci se barează cu o linie orizontală; e) în actele de căsătorie transcrise/înscrise, rubricile privind numele de familie al soţilor se completează aşa cum rezultă din certificatele eliberate de autorităţile străine; în cazul în care nu rezultă numele de familie ce urmează a fi purtat în timpul căsătoriei, se completează cu cel declarat de soţi, conform declaraţiei date în formă autentică; f) în actele de căsătorie reconstituite, întocmite ulterior sau transcrise/înscrise, textul "văzând că publicaţia cerută de lege s-a efectuat în termen şi că nu s-a făcut opoziţie la această căsătorie, în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi prezenţi" şi "rubricile cu privire la martori" se anulează cu o linie orizontală; în textul "noi, .......... ofiţer de stare civilă am încheiat prezentul act de căsătorie" se barează menţiunea "încheiat" şi se înscrie, după caz, "reconstituit", "întocmit ulterior", "transcris", "înscris"; g) actele reconstituite, întocmite ulterior, transcrise/înscrise se semnează de ofiţerul de stare civilă, care aplică parafa proprie şi sigiliul.  +  Articolul 26 (1) Dacă în timpul completării actului, înainte de a fi semnat de declarant, de soţi ori de martori şi de ofiţerul de stare civilă, se constată o greşeală, pagina completată greşit se anulează prin două linii trase în diagonală ("X"), cu cerneală roşie, scriindu-se, cu majuscule de tipar, textul "PAGINĂ ANULATĂ", iar numărul actului ce corespunde acesteia se trece pe pagina următoare, unde se întocmeşte actul corect. (2) În acelaşi fel se anulează şi pagina corespunzătoare din exemplarul II al registrului de stare civilă, fără a mai completa textul scris greşit. (3) Este interzisă ruperea filelor din registrele de stare civilă, cu excepţia celor folosite de misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României, care se decupează din registrul de stare civilă - exemplarul I, pentru a fi trimise în ţară.  +  Articolul 27 (1) La cererea scrisă a D.E.P.A.B.D., a S.P.C.L.E.P./S.P.C.J.E.P., a instanţelor judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează S.P.C.L.E.P., a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă publică, a D.G.P.C. şi a reprezentanţilor S.P.A.S., precum şi a notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în arhiva proprie. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul solicitărilor adresate direcţiilor judeţene şi Direcţiei Municipiului Bucureşti ale/a Arhivelor Naţionale, pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Înregistrarea naşterii  +  Articolul 28 (1) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. (2) În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort. (3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi.  +  Articolul 29 (1) Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de: a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă; b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort; c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile; d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. (2) În termenele prevăzute la lit. a), b) şi d) se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.  +  Articolul 30 (1) Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente: a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă; c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul; d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal. (2) În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1), precum şi următoarele: a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare; b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6). (3) În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d), precum şi următoarele: a) certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă; b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului. (4) Actele de identitate ale părinţilor şi, după caz, al declarantului se restituie imediat după confruntarea datelor, păstrându-se fotocopii ale actelor de identitate ale părinţilor şi ale certificatului de căsătorie. (5) În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor. (6) C.N.P. se atribuie doar copiilor cetăţeni români. (7) În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. (8) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte, prin dispoziţie, numele de familie şi prenumele copilului. (9) Prevederile alin. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. (10) În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte. (11) În cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie cu privire la domiciliul copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19.  +  Articolul 31 (1) Când declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute la art. 29, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României, dată pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii. (2) Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării. (3) La solicitarea instanţelor judecătoreşti învestite cu soluţionarea acţiunii privind înregistrarea tardivă a naşterii, când persoana a depăşit vârsta de un an, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. efectuează următoarele verificări: a) în registrele de stare civilă, curente şi speciale, ale localităţii în care s-a născut persoana; b) în evidenţele unităţii sanitare unde s-a produs naşterea sau ale medicului de familie, în situaţia în care naşterea a avut loc la domiciliu; c) în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, denumit în continuare R.N.E.P., în evidenţele Direcţiei Generale de Paşapoarte, denumită în continuare D.G.P., şi, după caz, ale serviciului cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative. (4) Pentru înregistrarea tardivă a naşterii persoanelor care au depăşit vârsta de 14 ani, se efectuează verificările prevăzute la alin. (3), precum şi verificări la adresele la care aceştia declară că au locuit, prin unităţile de poliţie. (5) Persoanele care au depăşit vârsta de 14 ani dau o declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 20, la care anexează două fotografii mărimea 3/4 cm. (6) Părinţii sau reprezentantul legal ai/al persoanei care a împlinit vârsta de 14 ani completează declaraţii, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 21, în faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă. (7) Ofiţerul de stare civilă/Personalul cu atribuţii de stare civilă verifică corectitudinea datelor înscrise în declaraţie de persoana care a împlinit vârsta de 14 ani, stabileşte dacă fizionomia acestuia corespunde cu fotografiile anexate şi aplică cele două fotografii astfel: una pe declaraţia persoanei care a împlinit vârsta de 14 ani şi alta pe cea a părinţilor sau a reprezentantului legal. (8) Rezultatul verificărilor se consemnează, detaliat, într-un referat care stă la baza întocmirii comunicării ce urmează a fi transmisă instanţei judecătoreşti; în comunicarea către instanţa judecătorească se menţionează concluziile S.P.C.L.E.P. cu privire la temeinicia sau netemeinicia cererii, precum şi datele de stare civilă care au fost stabilite în urma verificărilor astfel încât, în dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, să fie cuprinse toate datele necesare întocmirii actului de naştere. (9) Materialele obţinute cu ocazia verificărilor se clasează la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P.  +  Articolul 32 (1) Dispoziţiile art. 30 şi 31 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată ori a fost înregistrată cu date nereale şi se solicită înregistrarea naşterii în ţară. (2) Întocmirea actului de naştere se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în raza căreia are domiciliul/sediul unul dintre părinţi/instituţia interesată, în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile; pentru a stabili dacă naşterea a fost sau nu înregistrată în străinătate, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, în baza documentelor depuse şi a declaraţiilor date în formă autentică, solicită D.E.P.A.B.D. efectuarea de verificări, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul consular, denumit în continuare M.A.E. - D.C. (3) În cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, dar a fost înregistrată cu date nereale, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului, prin verificările pe care le întreprinde, stabileşte în ce anume constă neconcordanţa dintre datele consemnate în actul înregistrat şi datele de identificare reale ale părinţilor copilului, pe bază de documente şi declaraţii date în formă autentică ale persoanelor care pot da relaţii, inclusiv ale părinţilor copilului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), referatul se transmite instanţei judecătoreşti numai după primirea avizului D.E.P.A.B.D. (5) Dacă părinţii sau reprezentantul legal au procurat certificatul, prin M.A.E. - D.C., iar în urma verificărilor s-a stabilit că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se parcurge procedura prevăzută la art. 44 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, privind transcrierea certificatelor de stare civilă procurate din străinătate. (6) Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat înregistrarea tardivă a naşterii produse în străinătate, rămasă definitivă şi irevocabilă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, se înregistrează la primăria locului de domiciliu al părinţilor copilului.  +  Articolul 33Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face, în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia, respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului; înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul.  +  Articolul 34 (1) Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.P.A.S., din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul; b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente, de medic şi de reprezentantul S.P.A.S.; c) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 22; d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului. (2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) lit. b) se înregistrează la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date: a) anul, luna şi ziua când a fost găsit copilul; b) sexul copilului; c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul; d) numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit, precum şi, după caz, ale martorilor; e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul; f) vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative; g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care persoana găsită, şi a cărei naştere nu a fost înregistrată, are vârsta mai mare de 18 ani.  +  Articolul 35Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate se face în baza următoarelor documente: a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul D.G.P.C., de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii; b) certificatul medical constatator al naşterii; c) dispoziţia de plasament în regim de urgenţă; d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei; e) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui, emisă de primar, pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului; f) declaraţia de înregistrare a naşterii.  +  Articolul 36 (1) Actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil, respectiv cu datele care rezultă din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie; rubricile referitoare la părinţi nu se completează. (2) La rubrica "menţiuni" se înscrie textul: "actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. ......... din ............., din care rezultă că a fost găsit de/părăsit la ..............., cu domiciliul/sediul în ..............., str. ............ nr. ....., şi încredinţat................".  +  Articolul 37 (1) În situaţia în care, ulterior înregistrării naşterii, au fost identificaţi părinţii ori copilul este recunoscut de mamă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată naşterea copilului găsit/părăsit de mamă în maternitate solicită instanţei judecătoreşti anularea actului de naştere. (2) După anularea actului, se face o nouă înregistrare la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde s-a născut copilul; dacă mama copilului declară că a fost înregistrată naşterea şi dovedeşte acest fapt, nu se mai întocmeşte un nou act de naştere.  +  Articolul 38 (1) Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, dă o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se face numai după ce personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei competente a stabilit datele referitoare la soţ, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie şi din verificările în R.N.E.P. (2) Dacă mama declară că nu este căsătorită, în urma verificărilor prevăzute la alin. (1), copilul se înregistrează cu numele de familie al mamei, iar rubricile referitoare la "tată" nu se completează. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care declaraţia este făcută de o altă persoană.  +  Articolul 39 (1) În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi naşterea şi apoi decesul. (2) În cazul în care ofiţerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competenţa teritorială pentru întocmirea actului de naştere trimite S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei competente să întocmească actul de naştere, declaraţia motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al naşterii, şi comunică datele referitoare la deces, pentru înscrierea menţiunii. (3) Întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, dacă naşterea s-a produs în interiorul termenului de un an; la cerere, se eliberează certificat de naştere, cu menţiunea de deces. (4) În toate cazurile de înregistrare a naşterii se aplică prevederile art. 30 şi 31.  +  Articolul 40 (1) Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere; în acest caz, nu se completează rubricile privind "prenumele", "cetăţenia" şi "codul numeric personal", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil ............." se înscrie cuvântul "mort". (2) La cerere, în baza actului, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea "COPIL NĂSCUT MORT", precum şi adeverinţa de înhumare/incinerare, fapt despre care se precizează pe fila verso a certificatului medical constatator al naşterii.  +  Secţiunea a 4-a Înregistrarea căsătoriei  +  Articolul 41 (1) Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 23, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, unde cetăţenii români domiciliaţi în străinătate pot depune declaraţia de căsătorie. (3) În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde urmează a se încheia căsătoria. (4) Persoanele arestate sau condamnate, în baza unor mandate de arestare ori de executare a pedepsei privative de libertate, pe timpul măsurii arestării şi executării pedepsei pot depune declaraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte sediul arestului/penitenciarului, care va fi şi competentă să o încheie, cu respectarea prevederilor alin. (1), indiferent de domiciliul sau reşedinţa viitorilor soţi.  +  Articolul 42 (1) Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte: a) documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie; b) certificatul de naştere, în original şi în copie; c) certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători; certificatele medicale emise de instituţii medicale în străinătate pentru uzul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română legalizată, cu apostilă sau supralegalizare, după caz; d) documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. (2) Dovada desfacerii căsătoriei anterioare se poate face cu unul dintre următoarele documente: a) certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960; b) certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei; c) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de două luni de la rămânerea definitivă a hotărârii. (3) Dovada încetării căsătoriei anterioare se face cu certificatul de deces al fostului soţ. (4) Dovada identităţii se poate face cu unul dintre următoarele documente: a) pentru cetăţenii români - buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie; b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emise de statul aparţinător; c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau permanentă, după caz. (5) Cetăţenii străini din statele terţe fac dovada identităţii cu paşaportul emis de statul ai căror cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei. (6) Cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România fac dovada identităţii cu următoarele documente: a) document de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951; b) documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată. (7) Cetăţenii străini solicitanţi de azil în România fac dovada identităţii cu paşaport emis de statul ai căror cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate. (8) Documentele cu care se face dovada identităţii trebuie să fie valabile atât la data depunerii declaraţiei de căsătorie, cât şi la data oficierii căsătoriei. (9) Următoarele categorii de documente de identitate ale cetăţenilor străini nu sunt valabile pentru încheierea căsătoriei pe teritoriul României: a) documentul temporar de identitate, pentru solicitanţii de azil, care are înscrisă menţiunea "IDENTITATE DECLARATĂ"; b) documentul care face dovada statutului de tolerat; c) decizia de returnare. (10) În situaţia în care ofiţerul de stare civilă delegat are suspiciuni cu privire la autenticitatea datelor înscrise în documentele de identitate şi de călătorie prezentate de către viitorul soţ cetăţean străin, este obligat să solicite relaţii, în scris, la Oficiul Român pentru Imigrări, denumit în continuare O.R.I., sau la formaţiunile sale teritoriale, dacă documente sunt emise de această instituţie, cu privire la identitatea solicitanţilor şi autenticitatea documentelor prezentate. (11) Documentele prezentate de cetăţenii străini, eliberate de statele ai căror cetăţeni sunt, vor fi legalizate conform prevederilor art. 72 alin. (6).  +  Articolul 43Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţia de căsătorie cu documentele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face în prezenţa sa.  +  Articolul 44 (1) Dosarul actului de căsătorie cuprinde, după caz, următoarele documente: a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 24, precum şi documente justificative în susţinerea cererii; b) încuviinţarea primarului sau a comandantului navei, consulului, diplomatului cu atribuţii consulare pentru încheierea căsătoriei înainte sau după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 25; c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. 2 şi art. 7 alin. 2 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul familiei, la cererea persoanei interesate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 26; d) declaraţie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 27, din care să rezulte că cei 2 soţi nu cunosc niciun motiv de natură legală care să împiedice încheierea căsătoriei; e) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea D.G.P.C. pentru încheierea căsătoriei, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, prevăzute de art. 4 alin. (2) din Codul familiei; f) documentul eliberat ori autentificat de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin cu un cetăţean român, din care să rezulte că primul îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi nu există impedimente pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 34 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu completările ulterioare; g) documente eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie, datate recent - maximum 3 luni de la emitere -, ori care au prevăzut, în conţinut, termenul de valabilitate, pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă ori de dreptul familiei, prin excepţie de la prevederile lit. f); h) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, pentru cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România; pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa; i) procesul-verbal, încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 28; (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) vor fi însoţite de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România. (3) Cetăţenilor statelor care nu pot prezenta dovada menţionată la alin. (1) lit. f) întrucât ambasada statului al cărui cetăţean este nu mai eliberează un astfel de document li se vor solicita documentele eliberate de autorităţile locale competente ale statelor respective, comunicate prin D.E.P.A.B.D. de către misiunile diplomatice ale acestora acreditate în România.  +  Articolul 45 (1) În situaţia încheierii căsătoriei în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, minorul care doreşte să se căsătorească face o cerere la D.G.P.C. de la locul de domiciliu în vederea obţinerii autorizării prevăzute la art. 4 alin. (2) din Codul familiei; cererea trebuie să fie însoţită de o copie, legalizată sau certificată de ofiţerul de stare civilă, de pe certificatul de naştere, ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciliul solicitantului şi avizul dat de medic. (2) Avizul medical trebuie să fie prealabil încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizării D.G.P.C.; avizul medical nu înlătură prezentarea certificatelor medicale privind starea sănătăţii prevăzute de art. 28 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 46 (1) Încuviinţarea căsătoriei minorilor de către părinţi ori, după caz, de către tutore se face printr-o declaraţie dată la S.P.C.L.E.P. sau primăria competentă odată cu declaraţia de căsătorie; dacă părinţii ori, după caz, tutorele locuiesc/locuieşte în altă localitate decât cea în care se încheie căsătoria, încuviinţarea se dă la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din localitatea de domiciliu a acestora, care o înaintează de îndată la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei competente pentru încheierea căsătoriei ori se poate prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că părintele este de acord cu încheierea căsătoriei de către copilul său minor, care a împlinit vârsta de 16 ani. (2) În situaţia în care numai unul dintre părinţi încuviinţează căsătoria minorului, iar celălalt refuză, instanţa judecătorească decide ţinând seama de interesul superior al copilului. (3) În cazul în care părinţii sunt divorţaţi, pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţământul ambilor părinţi.  +  Articolul 47Când viitorii soţi au locul naşterii în România şi se legitimează cu documente de identitate eliberate de autorităţile altui stat, iar din confruntarea datelor înscrise în certificatul de naştere şi documentul de legitimare rezultă că au intervenit modificări în statutul civil, se procedează mai întâi la înscrierea, pe marginea actului de naştere, a menţiunilor referitoare la modificările intervenite, după care se primeşte declaraţia de căsătorie.  +  Articolul 48 (1) Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei. (2) Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar înainte de a se încheia căsătoria, această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă care se anexează la declaraţia iniţială.  +  Articolul 49 (1) Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria. (2) În cazul prevăzut de art. 41 alin. (4), termenul de 10 zile se socoteşte de la data de când s-a primit declaraţia la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria. (3) Căsătoria se poate încheia înaintea expirării termenului de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuţii consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; documentele justificative se păstrează la dosarul de căsătorie. (4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia, numai cu aprobarea primarului în România, consulului sau diplomatului cu atribuţii consulare în cazul căsătoriilor încheiate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale, referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi; în cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să obţină şi să depună certificate medicale valabile.  +  Articolul 50 (1) Oficierea căsătoriei se face în limba română de către ofiţerul de stare civilă într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act. Ceremonia se poate desfăşura, la cerere, şi în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofiţerul de stare civilă cunoaşte limba respectivă. (2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, în culorile drapelului naţional român, aşezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.  +  Articolul 51 (1) După luarea consimţământului viitorilor soţi, liber şi deplin exprimat, în faţa a 2 martori, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie. (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori. (3) În rubrica "Văzând că publicaţia cerută de lege s-a efectuat în termen şi că nu s-a făcut opoziţie la această căsătorie, în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ...................., ofiţer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie", se înscriu numele şi prenumele celui care a oficiat căsătoria.  +  Articolul 52 (1) Ofiţerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii. (2) Refuzul privind încheierea căsătoriei se consemnează într-un proces-verbal motivat, întocmit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 29, în două exemplare, dintre care unul se înmânează persoanelor care intenţionau să se căsătorească.  +  Articolul 53 (1) După încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie; anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. (2) În situaţia persoanelor deţinătoare de buletine de identitate sau cărţi de identitate provizorii, în actul de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut: "Schimbat numele din ............ în ..........., prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat până la ..........".  +  Secţiunea a 5-a Înregistrarea decesului  +  Articolul 54 (1) Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul. (2) Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.  +  Articolul 55 (1) Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte: a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule; b) certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz; c) actul de identitate al decedatului; d) livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat; e) fotocopia actului de identitate al declarantului. (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate al persoanei decedate, acesta declară, în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului. (3) După întocmirea actului de deces, pe certificatul de naştere şi/sau căsătorie, după caz, se aplică menţiunea "Decedat act. nr. .............. din ............. înregistrat la Primăria ....................".  +  Articolul 56Ofiţerul de stare civilă este obligat să reţină actul de identitate al celui decedat şi să-l anuleze. Cartea de identitate se anulează prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, iar în cazul buletinului de identitate şi al cărţii de identitate provizorii se aplică, pe prima pagină, respectiv pe verso-ul documentului, ştampila cu următorul conţinut: "DECEDAT, Act nr. .........../anul ......, luna ..........., ziua ........., înregistrat la Primăria .............., judeţul ...........".  +  Articolul 57 (1) În termen de 10 zile de la data înregistrării decesului, ofiţerul de stare civilă are obligaţia să trimită actele de identitate ale persoanelor decedate sau declaraţiile prevăzute la art. 55 alin. (2), cu adresă scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 30, la structura de evidenţă din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu. (2) În cazul decesului unui cetăţean străin, paşaportul, actul de identitate, permisul de şedere permanentă sau permisul de şedere temporară se înaintează de îndată, cu adresă, structurii teritoriale a O.R.I., împreună cu un extras de pe actul de deces. (3) Dacă documentele prevăzute la alin. (2) nu s-au depus, la structura teritorială a O.R.I. se înaintează extrasul pentru uz oficial după actul de deces, împreună cu declaraţia motivată a declarantului. (4) În cazul transcrierii/înscrierii certificatelor/extraselor de deces procurate din străinătate, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a transmite extras pentru uz oficial de pe actul de deces S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.  +  Articolul 58În actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ................", se înscrie cu majuscule de tipar cauza decesului prevăzută la lit. c) şi d) din certificatul medical constatator al decesului.  +  Articolul 59 (1) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 31, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces. (3) În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului, iar declaraţia se face în scris, arătând motivele întârzierii.  +  Articolul 60 (1) Întocmirea actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit, în baza certificatului medical constatator al decesului, a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet şi a procesului-verbal întocmit de medicul legist, care cuprinde: a) vârsta şi sexul; b) data şi locul unde a fost găsit cadavrul; c) data şi cauza decesului. (2) Pe marginea actului de deces se face următoarea menţiune: "Cadavru cu identitate necunoscută. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ..............., cu nr. ........ din ...........". (3) Dacă, ulterior întocmirii actului de deces privind cadavrul cu identitate necunoscută, parchetul sau poliţia stabileşte identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele privind identitatea se înscriu, prin menţiune, pe actul respectiv; menţiunea se comunică S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare actul de naştere al persoanei identificate. (4) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat actul de deces transmite un extras de deces pentru uz oficial, cu toate menţiunile existente pe marginea actului, la structura de evidenţă din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.  +  Articolul 61 (1) Ofiţerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unde se păstrează actul de naştere - exemplarul I al celui decedat. (2) După efectuarea menţiunii de deces în exemplarul I al registrului de naştere, ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită comunicarea de menţiune la: a) structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., pentru operarea în registrul de naştere - exemplarul II; b) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde s-a încheiat căsătoria. (3) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care are în păstrare actul de căsătorie trimite comunicarea de menţiune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naştere al soţului supravieţuitor, pentru înscrierea menţiunilor corespunzătoare pe marginea acestuia.  +  Articolul 62 (1) După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau de incinerare a cadavrului, într-un singur exemplar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 32, făcând menţiune despre aceasta pe verso-ul certificatului constatator al decesului sau al certificatului constatator al naşterii celui născut mort. (2) Duplicatul adeverinţei de înhumare sau de incinerare pierdută ori distrusă se poate elibera numai cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale care a eliberat adeverinţa. (3) Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română al cărui deces s-a produs în străinătate se face pe baza adeverinţei eliberate de S.P.C.L.E.P. sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea ori incinerarea, la cererea scrisă a persoanei interesate, la care se anexează copia certificatului de deces, după caz, tradusă în limba română şi autentificată. (4) Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la misiunea diplomatică ori la oficiul consular de carieră al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se eliberează în baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorităţi, în condiţiile prevăzute la alin. (3). (5) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţară, eliberarea adeverinţei de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei ori aeronavei, prevăzută la art. 8 alin. (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (6) Când decesul nu a fost înregistrat sau nu a fost eliberat certificatul de deces, adeverinţa de înhumare ori incinerare se eliberează numai cu aprobarea parchetului.  +  Articolul 63 (1) În actul de deces, întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte, definitivă şi irevocabilă, se înscriu datele de stare civilă şi data decesului, aşa cum rezultă din această hotărâre; întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria competentă, din oficiu ori la cererea persoanei interesate, potrivit art. 42 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (2) S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, în condiţiile prevăzute la alin. (1), trimite comunicare la structura de evidenţă din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu al persoanei decedate. (3) În cazul în care în cuprinsul hotărârii judecătoreşti declarative de moarte nu este precizat domiciliul decedatului şi nu poate fi stabilit prin verificări, la rubrica "Domiciliu" se înscrie localitatea de domiciliu din actul de naştere; comunicarea de deces se transmite la structura de evidenţă din cadrul S.P.C.L.E.P. al locului de domiciliu astfel stabilit.  +  Articolul 64În cazul în care locul decesului este pe teritoriul altui stat, pentru procurarea din străinătate a actului respectiv se indică solicitantului să se adreseze direct M.A.E. - D.C., conform art. 162; în cazuri deosebite, când nu există persoane interesate în procurarea documentului, certificatul sau extrasul, pentru uz administrativ, se obţine prin intermediul D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 65 (1) În vederea declarării judecătoreşti a dispariţiei sau a morţii unei persoane, structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sesizată efectuează următoarele activităţi: a) verifică datele persoanei în R.N.E.P., precum şi în evidenţele D.G.P.; b) solicită informaţii de la ultimul loc de domiciliu şi de la ultimul loc de muncă, precum şi de la persoanele care pot da relaţii cu privire la împrejurările în care s-au produs dispariţia sau moartea ori despre data ultimelor ştiri/date privind persoana; c) verifică la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria care are în păstrare actul de naştere, precum şi la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria ultimului loc de domiciliu, în anul în care se presupune că a dispărut/decedat şi următorii 5 ani, pentru a stabili dacă pe marginea actului de naştere sau de căsătorie există menţiunea de deces; d) comunică instanţei judecătoreşti datele rezultate din verificări; e) urmăreşte modul de soluţionare şi, în caz de admitere a acţiunii, în baza extrasului de deces pentru uz oficial primit de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria care a înregistrat decesul, informează D.E.P.A.B.D. (2) Cu adresă scrisă, D.E.P.A.B.D. comunică despre înregistrarea decesului Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R.  +  Secţiunea a 6-a Înregistrarea naşterii, căsătoriei sau decesului în cazul în care are loc în tren, pe o navă ori o aeronavă  +  Articolul 66 (1) Dacă naşterea sau decesul are loc în tren, pe o navă ori aeronavă, sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii care nu depăşeşte graniţele statului român, înregistrarea naşterii ori a decesului se face la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de coborâre ori de debarcare. (2) Nu pot fi încheiate căsătorii în timpul unei călătorii în interiorul graniţelor ţării, în tren, pe o navă ori o aeronavă.  +  Articolul 67 (1) În cazul în care naşterea, căsătoria sau decesul are loc pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, înregistrarea se face de către comandantul navei, în jurnalul de bord. (2) Dacă naşterea sau decesul are loc pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spaţiului aerian al României, evenimentul se înregistrează de comandantul aeronavei, în carnetul de drum.  +  Articolul 68Prevederile prezentului capitol referitoare la actele şi condiţiile necesare înregistrării naşterii, căsătoriei sau decesului se aplică în mod corespunzător şi în cazul înregistrării naşterii, căsătoriei ori decesului pe o navă, în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, sau pe o aeronavă, în timpul unei călătorii în afara spaţiului aerian al României.  +  Articolul 69 (1) Înregistrările făcute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum vor cuprinde datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege, acestea făcând dovada evenimentului până la întocmirea actului de stare civilă. (2) Comandantul navei sau aeronavei eliberează persoanelor îndreptăţite o dovadă cu privire la înregistrarea făcută, iar în termen de 30 de zile de la sosirea în ţară înaintează, prin căpitănia portului, respectiv comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau de pe carnetul de drum la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, denumită în continuare D.S.C. - Sector 1, care va întocmi actul de stare civilă şi va elibera certificatul corespunzător. (3) Comandanţii de nave pot proceda la încheierea unei căsătorii, în afara apelor teritoriale ale României, cu condiţia ca viitorii soţi să fie cetăţeni români, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (4) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea comandantului, conform prevederilor art. 49 alin. (4). (5) În timpul călătoriei ce depăşeşte apele teritoriale române, comandanţii de nave nu pot încheia căsătoria între un cetăţean străin şi un cetăţean român, precum şi între cetăţenii străini care se află pe navă, chiar dacă viitorii soţi ar avea dovezile cerute de lege.  +  Secţiunea a 7-a Înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate  +  Articolul 70 (1) Actele de stare civilă privind cetăţenii români aflaţi în străinătate, care se înregistrează la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, se trimit prin Ministerul Afacerilor Externe, pe măsura completării lor, la D.S.C. - Sector 1, împreună cu documentele primare pe baza cărora s-au întocmit actele. (2) Actele de stare civilă - exemplarul I se arhivează la D.S.C. - Sector 1, care trimite comunicări de menţiuni pentru actele de naştere şi, după caz, de căsătorie şi operează pe ele menţiunile ce se primesc ulterior; la cerere, eliberează persoanelor îndreptăţite certificate de stare civilă.  +  Articolul 71 (1) Registrele de stare civilă - exemplarul II se trimit la D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C. în termen de 30 de zile de la data la care toate actele au fost completate. (2) La primirea registrelor - exemplarul II, acestea se confruntă cu exemplarul I, aflat la D.S.C. - Sector 1, în scopul operării în ele a menţiunilor existente pe marginea actelor - exemplarul I.  +  Articolul 72 (1) Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă. (2) Cererile de transcriere care se depun la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului se aprobă de către primari, după ce s-a obţinut avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. (3) Cererile înregistrate la serviciile de stare civilă ale sectoarelor municipiului Bucureşti se avizează în prealabil de către şeful Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. (4) Cererile privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România se transcriu cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. (5) După înregistrarea cererii, se efectuează verificări urmând a se stabili: a) dacă titularul certificatului sau extrasului de naştere, căsătorie ori deces este cetăţean român; verificările se efectuează la D.G.P. sau la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie; b) dacă mai există un alt act transcris sau reconstituit în ţară; verificările se efectuează în registrele de stare civilă aflate în păstrare şi, după caz, la S.P.C.L.E.P. sau la primăria domiciliilor avute anterior, până la data înregistrării actului de către autorităţile străine; c) dacă S.P.C.L.E.P/primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea are competenţă teritorială privind aprobarea transcrierii, în cazul cetăţenilor care se legitimează cu paşaport sau titlu de călătorie; verificările se efectuează la structura de evidenţă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la ultimul loc de domiciliu declarat de solicitant. (6) Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează; b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.  +  Articolul 73 (1) Cererea de transcriere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 33, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul certificatului/extrasului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6). (2) Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului. (3) Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi. (4) Pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P., iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti. (5) Persoanele care redobândesc cetăţenia română şi fac această dovadă cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la S.P.C.L.E.P./primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, înainte de renunţarea la cetăţenia română. (6) În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul. (7) În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, care are obligaţia să dispună verificări şi la ultimul domiciliu al decedatului, sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată. (8) Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.  +  Articolul 74 (1) Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente: a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz; b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie; c) declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 34, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite; d) declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35. (2) În cazul în care titularul certificatului sau extrasului de stare civilă ce urmează a fi transcris nu este în posesia niciunui document cu care să facă dovada cetăţeniei române, întrucât a plecat din ţară odată cu părinţii, în perioada minorităţii sale, se efectuează verificări la D.G.P., iar în cazul în care solicitantul nu s-a născut în România, primăria competentă să transcrie certificatul efectuează verificări la D.G.P. (3) În situaţia în care, la depunerea cererilor de transcriere a certificatelor sau extraselor procurate din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele. (4) Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor. (5) În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.  +  Articolul 75 (1) După înregistrare, cererea de transcriere se înaintează S.P.C.J.E.P., împreună cu referatul ce conţine rezultatul verificărilor, din care să rezulte că nu mai există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, precum şi cu documentele menţionate la art. 73 şi 74. (2) În cazul transcrierii certificatului de deces, verificările se vor referi atât la solicitant, cât şi la decedat. (3) După verificarea documentelor, S.P.C.J.E.P. restituie întreaga documentaţie, împreună cu avizul prealabil, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 36, S.P.C.L.E.P., respectiv primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost depusă cererea.  +  Articolul 76 (1) La primirea avizului de la S.P.C.J.E.P., ofiţerul de stare civilă delegat prezintă primarului referatul însoţit de cererea de aprobare a transcrierii certificatului sau extrasului de stare civilă, potrivit modelului prevăzut de anexa nr. 37 şi documentele menţionate la art. 73 şi 74. (2) În baza aprobării cererii de transcriere, precum şi a documentelor depuse de solicitant şi a evidenţelor proprii, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte actul de stare civilă şi eliberează certificatul corespunzător persoanei îndreptăţite. (3) După înregistrarea actului de stare civilă, cererea solicitantului, referatul cu rezultatul verificărilor, avizat de către S.P.C.J.E.P., aprobarea primarului, procura autentică, fotocopia şi traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de stare civilă se păstrează în arhiva proprie a primăriei; originalul certificatului sau extrasului de stare civilă se restituie solicitantului. (4) Este interzisă transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă procurate din străinătate fără avizul prealabil al S.P.C.J.E.P. şi fără aprobarea primarului.  +  Articolul 77În cazul respingerii cererii de transcriere de către primar, ca urmare a avizului negativ dat de către S.P.C.J.E.P., documentele depuse se restituie solicitantului, comunicându-se motivul respingerii.  +  Articolul 78Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere; cererea, însoţită de certificatul sau extrasul de căsătorie, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi sentinţa de divorţ, în original, fotocopie şi traducere legalizată, autentificate conform prevederilor art. 72 alin. (6), se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere şi se înaintează, spre aprobare, D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 79Este interzisă înscrierea menţiunilor primite din străinătate fără aprobarea D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 80 (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea care îi priveşte în registrele de stare civilă române de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reşedinţă; înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motivează. (2) Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române, prevăzută în anexa nr. 33, se depune la misiunea diplomatică sau la oficiul consular de carieră al României din ţara unde a fost făcută înregistrarea în prealabil ori din ţara aflată în circumscripţia consulară respectivă. (3) Cererea şi declaraţia, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 35, vor fi însoţite de documentele prevăzute la art. 74.  +  Articolul 81Cererea se înregistrează într-un registru de intrare-ieşire special întocmit, înscriindu-se numărul pe aceasta. Dispoziţiile privind transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 82 (1) Înscrierea se face în aceleaşi registre în care se înregistrează în mod obişnuit actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor români petrecute în străinătate; la rubrica "Menţiuni" se înscrie textul: "ACT ÎNSCRIS, în baza certificatului de ............. nr. ........ din .............., eliberat de autorităţile ............... şi a aprobării şefului misiunii diplomatice/oficiului consular, numărul ....../.......... data"; rubricile privind "Numărul" şi "Data" aprobării sunt cele din registrul de intrare-ieşire prevăzut la art. 81. (2) În baza actului de stare civilă, înscris în registrele de stare civilă române de la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, se eliberează certificatul de stare civilă. (3) Procedura înscrierii se aplică şi certificatelor de stare civilă ale cetăţenilor români înregistrate la autorităţile străine, anterior intrării în vigoare a prezentelor norme; înscrierea se face numai la misiunea diplomatică ce funcţionează în statul care a emis certificatul/extrasul ce urmează a fi înscris.  +  Articolul 83 (1) Pentru înscrierea în registrele de stare civilă ale misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României a certificatelor de naştere, cererea va fi făcută de unul dintre părinţi, de minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, asistat de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială. (2) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de căsătorie, cererea va fi făcută de soţul cetăţean român, în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială; întocmirea actului se va face numai în condiţiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român are înscrise în registrele de stare civilă române toate modificările intervenite în statutul civil; dovada se face prezentând certificatul de naştere sau, după caz, de căsătorie, cu toate menţiunile înscrise, eliberat de autorităţile din ţară. (3) Pentru înscrierea certificatelor/extraselor de deces, cererea va fi făcută de unul dintre membrii familiei sau de către o altă persoană îndreptăţită. (4) Procura specială trebuie să fie apostilată sau legalizată de autoritatea competentă, conform practicii locale.  +  Articolul 84 (1) Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate în localităţi care au aparţinut României, iar în prezent se găsesc pe teritoriul altor state, pot solicita, potrivit legii, întocmirea actelor de stare civilă la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul solicitantul, pe baza extrasului de pe actul de stare civilă ce se găseşte în păstrarea direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale/Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale. (2) Transcrierea extraselor prevăzute la alin. (1) se face cu aprobarea primarului, în condiţiile prezentei metodologii.  +  Capitolul III Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă  +  Secţiunea 1 Despre menţiuni  +  Articolul 85Pe marginea actelor de naştere, de căsătorie şi de deces se înscriu, după caz, menţiunile prevăzute în anexa nr. 38; în situaţia în care, pentru operarea unei menţiuni, nu există text corespondent în anexa nr. 38, aceasta se înscrie cu avizul D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 86 (1) Ofiţerul de stare civilă care înregistrează acte de stare civilă care atrag după sine efectuarea de menţiuni pe alte acte de stare civilă trimite comunicări de menţiuni, pentru a fi operate pe marginea actelor de naştere - exemplarul I. (2) În cazul în care exemplarul I al actelor de naştere, de căsătorie sau de deces ale unei persoane a fost întocmit şi se află în păstrarea aceluiaşi S.P.C.L.E.P sau a aceleiaşi primării, ofiţerul de stare civilă operează menţiunea corespunzătoare pe marginea acestuia, după care întocmeşte şi trimite comunicarea de menţiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., care are în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II.  +  Articolul 87Ofiţerul de stare civilă care primeşte dispoziţii administrative, sentinţe judecătoreşti sau declaraţii de recunoaştere a unor copii născuţi în afara căsătoriei, care atrag efectuarea de menţiuni, operează, pe marginea actului de stare civilă din exemplarul I al registrului, menţiunea respectivă, apoi întocmeşte şi trimite comunicare de menţiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. sau, după caz, D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., respectiv direcţiilor judeţene/Direcţiei Municipiului Bucureşti ale/a Arhivelor Naţionale, în situaţia în care acestea din urmă au în păstrare registrele de stare civilă - exemplarul II.  +  Articolul 88Comunicările de menţiuni pentru registrele de stare civilă - exemplarele I şi II se întocmesc pe formularele prevăzute în anexa nr. 39 şi se expediază, în termen de 10 zile, cu respectarea următoarelor reguli: a) pe documentele primare, care au stat la baza înregistrărilor, se înscrie următorul text: "Trimis comunicare de menţiune la ..................., cu nr. ......... din ............" şi se semnează; b) formularul se semnează de către ofiţerul de stare civilă, după care se aplică sigiliul şi se completează cu numărul sub care s-a înregistrat comunicarea de menţiune.  +  Articolul 89 (1) Ofiţerul de stare civilă care primeşte comunicarea de menţiune o înregistrează în registrul de intrare-ieşire, după care operează menţiunea pe exemplarul I al registrului de stare civilă; pe comunicare se înscrie următorul text: "Operat menţiunea, numărul actului/anul, data operării, semnătura ofiţerului de stare civilă"; efectuarea înscrierii menţiunii se consemnează în registrul de intrare-ieşire, prin înscrierea următorului text: "Operat menţiunea, actul numărul ........../anul". (2) După înscrierea menţiunii pe exemplarul I al registrului cu acte de stare civilă, se trimite comunicare de menţiune la structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., care are în păstrare exemplarul II al registrului. (3) În cazul în care exemplarul II al registrului nu a fost predat, nefiind încheiat, operarea menţiunii se face şi în acesta, iar comunicarea se trimite structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., respectiv D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., pentru arhivare. (4) În situaţia în care exemplarul I al registrului de stare civilă este distrus sau pierdut, comunicările de menţiune se expediază pentru a fi operate pe exemplarul II al registrului; în comunicare se face menţiunea că pe actul de stare civilă exemplarul I nu s-a operat, registrul fiind distrus sau pierdut. (5) În cazul în care lipseşte şi registrul de stare civilă exemplarul II, despre aceasta se menţionează pe comunicare, după care se arhivează în dosarul pentru comunicări neoperabile, până la reconstituirea actului.  +  Articolul 90Comunicările de menţiuni se arhivează, după înscrierea acestora pe exemplarele I şi II ale registrelor de stare civilă; pentru menţiunile neoperabile se ţine o evidenţă separată.  +  Articolul 91 (1) Ofiţerul de stare civilă care constată că datele de stare civilă din comunicarea de menţiune nu corespund cu cele din actul pe care urmează a se înscrie menţiunea restituie motivat comunicarea primăriei de la care a primit-o. (2) La primirea adresei de restituire a comunicării, pentru menţiunea ce nu poate fi înscrisă pe actul de stare civilă indicat, ofiţerul de stare civilă verifică actul întocmit, pentru a stabili dacă nu a fost greşit completată comunicarea. (3) În cazul în care ofiţerul de stare civilă constată ca s-a comis o greşeală în completarea comunicării de menţiune, se trimite o nouă comunicare, cu datele exacte. (4) Când ofiţerul de stare civilă constată că în completarea comunicării de menţiune nu s-au comis greşeli, acesta face verificări pentru stabilirea cauzei neconcordanţelor şi pentru clarificarea situaţiei. (5) Dacă, în urma verificărilor făcute, nu s-a stabilit cauza neconcordanţelor, documentaţia rezultată se înaintează S.P.C.J.E.P., pentru extinderea verificărilor.  +  Articolul 92În cazul în care se constată că menţiunile nu s-au efectuat în termenele legale, acestea se efectuează din oficiu, pe baza înregistrărilor existente în registrele de stare civilă sau se solicită comunicările de menţiuni autorităţilor emitente.  +  Articolul 93 (1) Atunci când se primesc, direct din străinătate, comunicări de menţiuni, acestea se operează numai cu aprobarea D.E.P.A.B.D., cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2). (2) Înscrierea în actele de stare civilă a unor hotărâri străine, care se referă la statutul civil al cetăţenilor români, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.E.P.A.B.D.; cererea se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria competentă şi va fi însoţită de hotărârea străină şi traducerea acesteia, în fotocopie, hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă şi irevocabilă, în original, precum şi orice alte documente necesare înscrierii menţiunii. (3) În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se trimite, pentru avizare, la D.E.P.A.B.D., de către primăria competentă, însoţită de actul original, fotocopie şi traducerea legalizată a acestuia, în limba română, legalizată conform prevederilor art. 72 alin. (6). (4) Menţiunile trimise de D.E.P.A.B.D. se operează aşa cum au fost formulate în comunicarea scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 40.  +  Articolul 94Pentru registrele de stare civilă pe care le au în păstrare, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale/Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale le/îi revin atribuţiile prevăzute în prezentul capitol.  +  Secţiunea a 2-a Înscrierea recunoaşterii sau stabilirii filiaţiei  +  Articolul 95Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat, în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.  +  Articolul 96 (1) Recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează: a) prin declaraţia scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 41, dată în faţa ofiţerului de stare civilă; b) prin înscris autentic, în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti; c) prin testament. (2) Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara căsătoriei autentificată se poate depune, după înregistrarea naşterii, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu, care o va trimite la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv; declaraţia de recunoaştere făcută de un cetăţean străin se depune, personal sau prin împuternicit cu procură specială, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al celui recunoscut. (3) În cazul recunoaşterii prin testament, persoana interesată depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu o copie legalizată, în extras, a testamentului, cuprinzând textul prin care se face recunoaşterea; dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) Menţiunea de recunoaştere poate fi înscrisă şi din oficiu, în baza comunicării biroului notarial care a efectuat autentificarea declaraţiei sau a testamentului.  +  Articolul 97 (1) Înscrierea hotărârilor judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii, încuviinţarea purtării numelui sau de tăgăduire a paternităţii ori contestarea filiaţiei faţă de mamă se face, la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al titularului acestuia. (2) În situaţia în care ulterior, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, s-a încuviinţat purtarea numelui de familie al părintelui faţă de care s-a stabilit filiaţia, menţiunea se înscrie şi pe actele de naştere ale copiilor minori ai acestuia, iar în cazul copiilor majori numai la cererea acestora. (3) După operarea menţiunii de recunoaştere, de contestare a recunoaşterii, de stabilire a filiaţiei sau de tăgăduire a paternităţii ori de contestare a filiaţiei faţă de mamă, se retrage certificatul de naştere şi se eliberează alt certificat, cu noile date de stare civilă.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea adopţiei, a anulării sau a desfacerii adopţiei  +  Articolul 98 (1) În cazul adopţiei, de către cetăţeni români cu domiciliul în ţară, se întocmeşte un nou act de naştere, de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. (2) În situaţia în care adoptatorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul celui adoptat sau pe raza căreia se află sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia. (3) Dacă adoptatul este cetăţean român cu domiciliul în străinătate, noul act de naştere se întocmeşte de către D.S.C. - Sector 1. (4) În noul act de naştere întocmit, rubrica "Locul naşterii" se completează cu denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unde se întocmeşte actul, iar rubricile privind părinţii se completează cu numele şi prenumele adoptatorilor. (5) În toate cazurile, se retrage certificatul de naştere iniţial şi se expediază, spre anulare, emitentului. (6) După întocmirea noului act de naştere, se trimite comunicarea de menţiune S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrat primul act de naştere al celui adoptat, care, după operarea menţiunii, la rubrica "Certificate eliberate", înscrie următorul text: "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT". (7) Adopţiile cu efecte restrânse, aprobate anterior adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 privind regimul juridic al adopţiei, se înscriu în baza deciziilor fostelor comitete executive ale consiliilor populare şi a hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, prin menţiune pe marginea actului de naştere al celui adoptat şi, după caz, pe actul de căsătorie.  +  Articolul 99La întocmirea noilor acte de naştere, ca urmare a adopţiei, se ţine seama de următoarele: a) pentru întocmirea actului de naştere ca urmare a adopţiei sunt necesare următoarele documente: hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a încuviinţat adopţia, actele de identitate sau paşapoartele părinţilor adoptatori, certificatul de căsătorie al adoptatorilor, după caz; b) dacă persoana care adoptă este căsătorită cu mama firească a adoptatului, respectiv cu tatăl firesc, rubrica din actul de naştere privind "Numele de familie al mamei", respectiv "Numele de familie al tatălui", se completează cu numele de familie obţinut prin căsătorie; c) dacă persoana care doreşte să adopte este căsătorită, în noul act de naştere se completează numai rubricile privind pe tată/mamă, iar rubricile referitoare la celălalt părinte nu se completează; dacă ulterior celălalt soţ adoptă, se întocmeşte un nou act de naştere; d) în cazul în care adopţia este făcută de o persoană necăsătorită, rubrica privind tatăl/mama copilului se completează cu numele şi prenumele celui/celei care a adoptat; e) dacă cei care adoptă sunt căsătoriţi şi poartă nume diferite în căsătorie, numele de familie al copilului va fi cel stabilit prin sentinţa judecătorească de încuviinţare a adopţiei.  +  Articolul 100 (1) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind persoane ale căror acte de naştere şi, după caz, de căsătorie sunt înregistrate în România se înscriu numai prin menţiune, dacă la data încuviinţării adopţiei acestea nu aveau cetăţenie română, în conformitate cu prevederile art. 166 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare. (2) Adopţiile încuviinţate în străinătate privind cetăţenii români se înscriu prin întocmirea unui nou act de naştere la D.S.C. - Sector 1, în baza documentelor eliberate de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93 alin. (2) şi (3). (3) Adopţiile înregistrate la alte oficii de stare civilă decât cel prevăzut la alin. (2) sunt şi rămân valabile.  +  Articolul 101Menţiunea privind adopţia se înscrie, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, pe actul de căsătorie şi pe actele de naştere ale copiilor săi minori; în cazul copiilor majori, se înscrie numai la cererea acestora.  +  Articolul 102 (1) Anularea sau desfacerea adopţiei, dispuse prin hotărâre judecătorească, definitivă şi irevocabilă, se înscrie prin menţiune. (2) În aceste cazuri, pe actul de naştere întocmit în urma adopţiei, la rubrica "Certificate eliberate", se înscrie textul "NU SE VA MAI ELIBERA NICIUN CERTIFICAT". (3) După operarea acestor menţiuni, S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de naştere în urma adopţiei comunică anularea sau desfacerea adopţiei la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde a fost întocmit primul act de naştere, care, la rândul său, operează menţiunea pe marginea actului de naştere şi anulează textul înscris la rubrica "Certificate eliberate" cu o linie orizontală trasată cu cerneală roşie; după efectuarea acestor operaţiuni, actul de naştere întocmit anterior adopţiei rămâne valabil. (4) Dacă pe marginea actului de naştere întocmit în urma adopţiei există menţiune de căsătorie, se comunică la locul înregistrării actului iniţial şi menţiunea de căsătorie, pentru a fi operată pe marginea acelui act; la locul înregistrării căsătoriei se comunică menţiunea, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39.  +  Secţiunea a 4-a Înscrierea divorţului, anulării ori a încetării căsătoriei  +  Articolul 103 (1) Înscrierea divorţului se face din oficiu, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie, în baza hotărârii judecătoreşti, definitivă şi irevocabilă, comunicată de instanţa judecătorească; de asemenea, înscrierea divorţului se face şi la cererea oricăruia dintre foştii soţi, care depune copie legalizată de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. (2) Înscrierea divorţului pronunţat în străinătate privind un cetăţean român se face numai după ce hotărârea străină, definitivă şi irevocabilă, a fost recunoscută de către tribunalul competent, conform prevederilor art. 166 şi 170 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare. (3) Sentinţele judecătoreşti de desfacere a căsătoriei rămase definitive din perioada 1 martie 1948-7 octombrie 1966 şi neînscrise sau neînregistrate se înscriu, la cererea celor interesaţi, prin menţiune pe marginea actului de căsătorie. (4) Sentinţele de divorţ rămase definitive în perioada 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, dacă nu au fost înscrise pe actele de căsătorie, la cererea soţilor care au obţinut divorţul, în termen de două luni de la rămânerea lor definitivă, nu se vor lua în considerare, hotărârile rămânând fără efect. (5) În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate, iar din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se solicită declaraţii pe propria răspundere din partea acestora, autentificate, sau numai a soţului care solicită înscrierea menţiunii de divorţ, după caz, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să îl poarte în urma divorţului. (6) Pentru înscrierea menţiunii privind divorţul, ofiţerul de stare civilă, care primeşte hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, înscrie pe actul de căsătorie menţiunea corespunzătoare, precum şi pe cele de naştere, pentru situaţia în care S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale are în păstrare ambele acte de naştere ale foştilor soţi; în caz contrar, trimite comunicări de menţiuni către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale care păstrează exemplarul I al actelor de naştere ale foştilor soţi.  +  Articolul 104 (1) Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi, exemplarul I şi II, pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ, de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite, în termen de 10 zile la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P. (3) În adresa de înaintare se menţionează, pe lângă datele de identificare a soţilor, domiciliul avut - atât la data încheierii căsătoriei, cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -, precum şi numărul hotărârii judecătoreşti, data şi instanţa care a pronunţat-o.  +  Articolul 105Încetarea căsătoriei prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cel de naştere al soţului supravieţuitor, pe baza comunicării primite de la ofiţerul de stare civilă care a înscris menţiunea de deces pe actul de naştere al decedatului; în acelaşi mod se înscriu şi menţiunile privind anularea unei hotărâri declarative de moarte ori de rectificare a datei morţii; comunicările de menţiuni se transmit în termen de 10 zile S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în vederea actualizării componentei locale a R.N.E.P.  +  Secţiunea a 5-a Înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă  +  Articolul 106 (1) Cererea de schimbare a numelui se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocaţială; în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la D.S.C. - Sector 1. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani semnează cererea împreună cu părinţii săi; în cazul în care aceasta este semnată numai de unul dintre părinţi, celălalt părinte va da o declaraţie, în formă autentică, din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului. (3) La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 42, ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi, după caz, dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 43. (4) Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri, acesta se restituie cu indicaţiile corespunzătoare. (5) Dacă cererea se încadrează în prevederile legale, în termen de 5 zile de la data primirii acesteia, ofiţerul de stare civilă o înaintează, împreună cu toate actele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice alte documente depuse în susţinere, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. competent pentru efectuarea verificărilor. (6) Rezultatul verificărilor, care se efectuează în termen de 30 de zile, se consemnează într-un referat, semnat de şeful S.P.C.L.E.P.; referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei, provenienţa numelui actual şi a celui solicitat, motivele reale rezultate din verificări, precum şi propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii. (7) Cererea de schimbare a numelui, împreună cu referatul prevăzut la alin. (6), actele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, dacă este cazul, cu opoziţiile, se înaintează de către S.P.C.L.E.P. către S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C. (8) S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M - Bucureşti, prin structura de stare civilă/Direcţia de Stare Civilă, verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi, după analizarea temeiniciei cererii, precum şi a opoziţiilor făcute, printr-un referat semnat de şeful serviciului/directorul executiv, propune, motivat, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarului general al municipiului Bucureşti emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui, în termen de 60 de zile de la primirea dosarului. (9) Dosarele incomplete se restituie S.P.C.L.E.P. pentru completare, iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restituie cu precizarea procedurii de urmat.  +  Articolul 107 (1) Copiile dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 44, primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, se păstrează de S.P.C.L.E.P., respectiv de primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului, timp de 60 de zile, socotite de la data aducerii la cunoştinţa acestuia, urmând ca, în caz de neprezentare, să fie restituite organului emitent. (2) După înştiinţarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui şi/sau a prenumelui privind emiterea dispoziţiei de aprobare a cererii, acesteia i se solicită: a) certificatele de naştere, de căsătorie, precum şi cele de naştere ale copiilor minori, în original; b) dovada achitării taxei de schimbare a numelui; c) cereri individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă, potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie. (3) Un exemplar al dispoziţiei de aprobare se înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea actualizării evidenţei schimbărilor de nume pe cale administrativă; pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispoziţiilor la D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 108La depunerea actelor prevăzute la art. 107 alin. (2), se procedează astfel: a) se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate; b) se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, iar dovada de primire, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 45, împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui, se înaintează la S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M Bucureşti - D.S.C.; c) se trimite câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui S.P.C.L.E.P sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere, de căsătorie şi, după caz, de naştere a copiilor minori, pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective; concomitent, pe baza cererii lor, se solicită certificate de naştere sau de căsătorie, după caz, iar certificatele de stare civilă retrase se anulează; d) la primirea certificatului de stare civilă, acesta se înmânează solicitantului, iar cartea de identitate se anulează prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate, titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu, în termen de 15 zile, pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate; dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate, aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: "Schimbat numele de familie/prenumele din .......... în ........... . Actul de identitate va fi schimbat până la data de .......... ."  +  Articolul 109S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere sau de căsătorie care primeşte dispoziţia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumelui şi adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează, pe marginea actului respectiv, menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, după care completează un nou certificat, pe care îl trimite, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.  +  Articolul 110 (1) Înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui se face pe actul de naştere şi, după caz, de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui, la cererea acesteia. (2) În cazul în care persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii minori, dar nu a solicitat şi schimbarea numelui de familie al acestora, se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părintelui pe actele de naştere ale acestora, întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenţa persoanelor; dacă persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani, operarea menţiunii se face numai la cererea acestora, cu aprobarea S.P.C.J.E.P/D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C.; pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005, operarea menţiunii se face cu aprobarea D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 111Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui, la cererea persoanei în cauză, se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. 108 lit. c), după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art.108 lit. a) şi b); la prezentarea adresei, ofiţerul de stare civilă operează, pe actul respectiv, menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, după care eliberează certificatul de stare civilă.  +  Articolul 112 (1) Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministerul Justiţiei până la 31 decembrie 1950, precum şi sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui, ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea, se trimit D.E.P.A.B.D., pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii. (2) În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui emise până la data de 31 martie 2005, cererile se trimit D.E.P.A.B.D., însoţite de timbrul fiscal corespunzător. (3) În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emisă începând cu data de 1 aprilie 2005, cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. emitent.  +  Articolul 113 (1) Schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei decizii/dispoziţii administrative sau ca urmare a modificării intervenite în străinătate, nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. (2) Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat, în urma căsătoriei/divorţului, numele de familie dobândit la naştere, decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului, dobândit la naştere. (3) Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia, cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni.  +  Articolul 114După operarea menţiunii de schimbare a numelui pe marginea actelor de stare civilă, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăria unităţii administrativ-teritoriale care operează menţiunea transmite comunicări Direcţiei cazier judiciar - statistică şi evidenţe operative din cadrul I.G.P.R, D.G.P. şi Direcţiei generale a finanţelor publice judeţene/a municipiului Bucureşti a locului de domiciliu.  +  Secţiunea a 6-a Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne  +  Articolul 115 (1) Persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea - prin menţiune pe marginea acestor acte - a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât şi la cele referitoare la părinţii săi. (2) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă. (3) Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 69, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, care are în păstrare registrele. (4) Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ, dacă au nume de familie comun, numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. (5) Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori, se procedează conform art. 30 alin. (8).  +  Articolul 116 (1) Pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat, iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează. (2) Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabili cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă, acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială, autentificată de notarul public.  +  Secţiunea a 7-a Înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate  +  Articolul 117 (1) Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui intervenită în străinătate, privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România, se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă, cu respectarea prevederilor art. 93. (2) Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora s-a dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. 72 alin. (6). (3) Cererea de înscriere a menţiunii se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6) sau prin împuternicire avocaţială, şi este însoţită de următoarele documente: a) documentul de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui, emis de autorităţile străine, în original şi în fotocopie; b) traducerea legalizată a documentului, în original şi în fotocopie; c) fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii; d) fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei reprezentate.  +  Articolul 118 (1) Cetăţenii români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ, adopţie, schimbare de nume şi/sau prenume - în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară -, pot depune, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, cerere însoţită de documentele justificative, în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. (2) Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ, acesta, alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin. (3), se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă, în vederea înscrierii menţiunii. (3) La înscrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate, precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 113 alin. (1) şi (2). (4) M.A.E. - D.C. trimite D.E.P.A.B.D. cererea, însoţită de întreaga documentaţie, cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă. (5) D.E.P.A.B.D. avizează înscrierea menţiunilor, procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă, după caz, şi le transmite, prin M.A.E. - D.C., care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente.  +  Secţiunea a 8-a Înscrierea menţiunilor privind acordarea sau renunţarea la cetăţenia română  +  Articolul 119 (1) Menţiunile privind acordarea, redobândirea, retragerea sau renunţarea la cetăţenia română, întocmite potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 46-48, se înscriu pe marginea actelor de stare civilă în baza comunicărilor trimise de către D.E.P.A.B.D. structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P. (2) În cazul în care menţiunile prevăzute la alin. (1) nu se pot înscrie, se restituie comunicarea, în termen de 3 zile, la D.E.P.A.B.D., arătându-se motivele pentru care nu s-a putut înscrie menţiunea. (3) După efectuarea menţiunii în exemplarul II al registrului de naşteri şi, dacă este cazul, şi în cel de căsătorie, partea a doua a comunicării primite de la D.E.P.A.B.D. se trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de naştere. (4) În cazul în care pe actul de naştere - exemplarul I există o menţiune privind căsătoria titularului, ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a întocmi comunicarea de menţiune, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 39, pe care o trimite S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare exemplarul I al actului de căsătorie; după efectuarea menţiunii pe actul de căsătorie, ofiţerul de stare civilă trimite comunicarea de menţiune structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru operarea menţiunii şi în exemplarul II.  +  Articolul 120 (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie trimite D.E.P.A.B.D., la începutul lunii următoare celei în care persoanele în cauză au depus jurământul de credinţă, următoarele comunicări: a) tabelul privind persoanele care au dobândit ori au redobândit cetăţenia română, în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată; b) tabelul privind persoanele care au renunţat la cetăţenia română, prin aprobarea renunţării la aceasta, în conformitate cu prevederile art. 25 şi 27 din Legea nr. 21/1991, republicată. (2) Pe baza datelor din registrele de stare civilă referitoare la cetăţenia română a titularului sau a părinţilor săi nu se eliberează certificate ori adeverinţe care să ateste cetăţenia.  +  Capitolul IV Reconstituirea şi întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă  +  Articolul 121 (1) Cererea de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unui act de stare civilă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 49, se adresează primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente să întocmească actul, în cazurile prevăzute la art. 55 lit. a) şi art. 56 din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Cererea de reconstituire a unui act de stare civilă se adresează S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei din cadrul unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al persoanei interesate, în cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Actele reconstituite pot fi completate sau rectificate în cazuri temeinic justificate.  +  Articolul 122 (1) Ofiţerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care primeşte cererea o înregistrează şi o prezintă, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, primarului unităţii administrativ-teritoriale, care este obligat să soluţioneze cererea, cu avizul S.P.C.J.E.P. (2) În toate cazurile, ofiţerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. stabileşte dacă actul de stare civilă nu a fost întocmit ori dacă registrul de stare civilă a fost pierdut sau distrus, în totalitate ori în parte. (3) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (2), ofiţerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. verifică înregistrările din registrele de stare civilă curente, pe o perioadă de minimum 5 ani înainte şi după anul declarat de solicitant, precum şi toate înregistrările speciale, începând cu anul 1949. După caz, se solicită verificări şi în registrele de stare civilă speciale - exemplarul I din perioada anilor 1951-1957, care au fost întocmite la fostele sfaturi populare raionale, aflate în păstrarea primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale care au fost reşedinţă de raion. (4) Verificările se efectuează în exemplarele I şi II ale registrelor de stare civilă, iar rezultatul se consemnează într-un proces-verbal. (5) În situaţia în care registrul de stare civilă se află în păstrarea direcţiilor judeţene/a municipiului Bucureşti ale/a Arhivelor Naţionale, se solicită acestora să efectueze verificări în arhivele pe care le deţin.  +  Articolul 123 (1) După semnarea dispoziţiei de către primar, întocmită potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 50-52, aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la emitere; în caz de admitere, i se pune în vedere să solicite înregistrarea dispoziţiei. (2) Dacă solicitantul sau o altă persoană interesată contestă dispoziţia de respingere a cererii la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul S.P.C.L.E.P. ori, după caz, primăria competentă, iar prin sentinţa definitivă şi irevocabilă se admite cererea, ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale primeşte declaraţia cetăţeanului, la care ataşează o copie legalizată a sentinţei judecătoreşti, procedând ca şi în cazul în care cererea a fost admisă prin dispoziţie a primarului. (3) Dispoziţiile de admitere a cererii de reconstituire sau de întocmire ulterioară a unor acte de stare civilă se înregistrează, pe baza declaraţiilor scrise, în registrele de naştere, de căsătorie ori de deces, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale competente. (4) În cazul prevăzut la art. 55 lit. b) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, actul reconstituit se întocmeşte de ofiţerul de stare civilă de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului. (5) Dacă înregistrarea ulterioară urmează să se facă la un alt S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la altă primărie decât cea la care s-a primit cererea, ofiţerul de stare civilă trimite declaraţia solicitantului, a cărui semnătură o certifică după identificare, primăriei competente să întocmească actul; concomitent, se solicită certificatul de stare civilă şi un exemplar al dispoziţiei de admitere a cererii.  +  Articolul 124 (1) În cazul cererilor cetăţenilor străini sau ale persoanelor fără cetăţenie care îşi au domiciliul în România, adresate primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la reconstituirea ori întocmirea ulterioară a unui act de stare civilă, ofiţerul de stare civilă delegat sau personalul cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care urmează a înregistra actul va efectua verificările prevăzute de art. 122. (2) Structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. la care este arondată localitatea unde urmează a se înregistra actul de stare civilă stabileşte dacă au fost efectuate verificările necesare, precum şi dacă dosarul este constituit cu documentele justificative şi procedează la confruntarea datelor din dosar cu cele obţinute în urma verificărilor proprii; în baza acestora, întocmeşte referatul cu propuneri privind avizul ce urmează a fi comunicat de către S.P.C.J.E.P. la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale unde a fost înregistrată cererea, în vederea emiterii de către primar a dispoziţiei corespunzătoare.  +  Capitolul V Anularea, modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora  +  Articolul 125 (1) Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. (2) Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.; în funcţie de rezultatul verificărilor, se emit dispoziţii de admitere sau de respingere.  +  Articolul 126 (1) În cazul anulării, modificării sau al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, sesizarea instanţei judecătoreşti se face de către persoana interesată, de structurile de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. ori de către parchet; cererea se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificărilor efectuate de către structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul petentului şi a concluziilor procurorului. (2) Cererile de anulare, modificare sau completare a actelor de stare civilă formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi de cetăţenii străini se adresează Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, iar competenţa efectuării verificărilor revine structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. pe raza căruia aceştia şi-au ales domiciliul pentru citare. (3) Actul de sesizare a instanţei judecătoreşti va fi însoţit de extrase de pe actul în cauză, exemplarele I şi II, cu toate menţiunile existente în acestea.  +  Articolul 127 (1) Anularea se poate cere în cazul când: a) actul de stare civilă a fost întocmit într-un registru necorespunzător; b) actul nu trebuia întocmit la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale respective; c) faptul sau actul de stare civilă nu există; d) nu s-au respectat prevederile legale la întocmirea actului de stare civilă; e) menţiunea a fost înscrisă pe alt act de stare civilă; f) menţiunea a fost înscrisă cu un text greşit. (2) Anularea actului de stare civilă ori a unei menţiuni se face prin bararea acestora cu două linii, în diagonală, respectiv "X", trasate cu cerneală roşie, şi înscrierea, în rubrica "Menţiuni", a numărului şi a datei hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, precum şi a denumirii instanţei care a pronunţat-o. (3) Prin modificarea actelor de stare civilă se înţelege înscrierea unor menţiuni privitoare la statutul civil al titularului, aşa cum sunt descrise în cap. III. (4) Completările se înscriu, în întregime, cu cerneală roşie.  +  Articolul 128 (1) Verificările ce se efectuează în cazul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă sau/şi a menţiunilor înscrise pe acestea trebuie să stabilească temeinicia cererii solicitantului; în acest scop, se verifică actul de stare civilă care face obiectul acţiunii, pentru a stabili dacă la întocmirea acestuia s-a comis o eroare şi în ce constă aceasta, precum şi actele de stare civilă ale petiţionarului şi, după caz, ale părinţilor săi, prezentate în motivarea cererii. (2) În referatul prin care se comunică instanţei judecătoreşti rezultatul verificărilor se menţionează în ce constă eroarea sau omisiunea, datele reale ce urmează a fi reţinute în sentinţă ori procedura de urmat, în cazul în care cererea nu face obiectul anulării, modificării ori al completării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea. (3) Referatul cu rezultatul verificărilor se întocmeşte de şeful structurii de stare civilă şi se semnează de şeful S.P.C.L.E.P.  +  Articolul 129 (1) În cazul rectificării actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora, cererea întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 53, însoţită de actele doveditoare, se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului; cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 125 alin. (2); aceasta se comunică solicitantului, în termen de 10 zile de la data emiterii. (2) Ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea o înregistrează şi o prezintă primarului, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor, după ce în prealabil referatul a fost avizat de către S.P.C.J.E.P. (3) În situaţia în care cererea de rectificare a unui act de stare civilă se depune la S.P.C.L.E.P. ori, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului, aceasta se înaintează, de îndată, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă. (4) La primirea cererii şi a documentelor justificative, ofiţerul de stare civilă identifică actul de stare civilă care se solicită a fi rectificat şi procedează conform alin. (2); după emiterea dispoziţiei prevăzute la art. 125 alin. (2), o expediază, împreună cu certificatul de stare civilă, completat corect, ca urmare a rectificării actului, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale de la care a primit cererea. (5) Ofiţerul de stare civilă care primeşte dispoziţia, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 54, prin care s-a aprobat rectificarea actului, în vederea eliberării certificatului de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, pe bază de semnătură; certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite instituţiei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii corespunzătoare pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate". (6) Actele de stare civilă întocmite ca urmare a transcrierii/înscrierii în registrele de stare civilă române a certificatelor sau extraselor de stare civilă încheiate în străinătate se rectifică numai în următoarele situaţii: a) când eroarea se datorează autorităţilor locale străine care au înregistrat iniţial actul şi persoana interesată prezintă documentul eliberat de autorităţile străine, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 93 alin. (2) şi (3); b) când eroarea se datorează ofiţerului de stare civilă care a înscris/a transcris actul; c) când eroarea se datorează traducerii prezentate. (7) Prevederile art. 128 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 130 (1) Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea unor erori materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă şi se face prin bararea textului greşit cu o linie orizontală şi înscrierea, cu cerneală roşie, deasupra, a noului text. (2) La rubrica "Menţiuni" se înscriu numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care a emis-o, precum şi conţinutul rectificării. (3) Dispoziţia prevăzută la art. 125 alin. (2) poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în condiţiile legii.  +  Capitolul VI Atribuirea, înscrierea şi gestionarea C.N.P.  +  Articolul 131 (1) La înregistrarea naşterii în registrele de stare civilă, persoanei fizice, cetăţean român, i se atribuie un C.N.P., astfel cum este definit la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Atribuirea C.N.P. se face pe baza datelor înscrise în actul de naştere referitoare la sex şi la data naşterii. (3) C.N.P. atribuit unei persoane nu poate fi schimbat decât în cazurile în care se modifică, potrivit legii, datele despre sex şi data naşterii ori când a fost atribuit în mod eronat; la întocmirea unui nou act de naştere, ca urmare a adopţiei cu efecte depline, se preia C.N.P. atribuit anterior.  +  Articolul 132 (1) Modificarea C.N.P. atribuit sau înscris greşit în actele de stare civilă se face, la cererea persoanei în cauză sau a reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, numai cu avizul S.P.C.L.E.P. care arondează localitatea de domiciliu şi cu aprobarea primarului. (2) Aprobarea se dă pe baza procesului-verbal de constatare a erorii, întocmit de ofiţerul de stare civilă; la rubrica "Menţiuni" din actul de stare civilă se înscriu numărul procesului-verbal şi data efectuării menţiunii, aplicându-se ştampila cu noul cod, iar C.N.P. atribuit sau înscris greşit se anulează cu o linie orizontală. (3) Despre atribuirea unui nou C.N.P. se comunică S.P.C.L.E.P. de la locul de domiciliu al titularului, prin formularul "Comunicare de înregistrare/modificare", întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 55. (4) Odată ce a fost atribuit unei persoane, C.N.P. rămâne al acesteia, neputând fi atribuit ulterior alteia nici după decesul primei persoane.  +  Articolul 133 (1) C.N.P. sunt generate şi administrate, prin mijloace informatice, de către D.E.P.A.B.D., care emite şi distribuie anual către S.P.C.J.E.P., D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C., precum şi către M.A.E. - D.C. listele cu C.N.P. precalculate, pentru anul în curs. (2) Ofiţerii de stare civilă atribuie C.N.P. din listele emise şi distribuite anual de către D.E.P.A.B.D. fiecărui punct de atribuire, prin intermediul S.P.C.J.E.P. (3) Pentru persoanele născute anterior anului în care se înregistrează naşterea, C.N.P. se atribuie din listele corespunzătoare anului de naştere, iar în cazul în care nu există această posibilitate, se solicită, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D.  +  Articolul 134 (1) Odată cu întocmirea actului de naştere şi completarea buletinului statistic al actului de naştere pentru "născuţi vii", se extrage din lista cu C.N.P. precalculate primul C.N.P. liber, corespunzător datei de naştere a persoanei şi din grupa corespunzătoare sexului, care se va prelua integral în actul de naştere, certificatul de naştere, buletinul statistic şi comunicarea de naştere, pentru înregistrarea în R.N.E.P. (2) În dreptul C.N.P. preluat din listă se menţionează numărul actului de naştere şi anul înregistrării; C.N.P. atribuit se barează în listă cu o linie orizontală. (3) Persoanelor prevăzute la alin. (1) li se atribuie C.N.P. numai dacă s-au născut vii, chiar dacă la data înregistrării naşterii nu se mai aflau în viaţă.  +  Articolul 135 (1) Cetăţenilor români născuţi în străinătate C.N.P. li se atribuie astfel: a) de către D.S.C. - Sector 1, pentru cei născuţi în perioada 1 ianuarie 1980-31 decembrie 2003, dacă naşterea a fost înregistrată la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare de carieră ale României din străinătate; b) de către D.E.P.A.B.D., prin B.J.A.B.D.E.P., la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P., pentru persoanele născute în străinătate înainte de 1980, ale căror acte de naştere au fost transcrise în registrele de stare civilă române. C.N.P. atribuit se comunică primăriei unităţii administrativ-teritoriale/ S.P.C.L.E.P. odată cu avizul prealabil privind transcrierea certificatului/extrasului de stare civilă; c) de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale unde se transcrie actul de naştere, indiferent dacă este vorba despre un cetăţean român cu domiciliul în ţară sau despre un cetăţean român cu domiciliul în străinătate. (2) În actele şi în certificatele de naştere întocmite pentru copiii născuţi în străinătate începând cu data de 1 ianuarie 2004 se înscrie C.N.P. din lista repartizată pentru fiecare misiune diplomatică şi oficiu consular de carieră al României, înscriindu-se şi în fila consulară ce se înaintează D.S.C. - Sector 1; în dreptul C.N.P. preluat din listă, care se barează cu o linie orizontală, se menţionează numărul actului de naştere, anul înregistrării şi numele copilului. (3) În cazul înscrierii certificatelor de naştere în registrele de stare civilă româneşti pentru copiii născuţi până la data de 31 decembrie 2003, C.N.P. se atribuie de către D.S.C. - Sector 1 din listele cu C.N.P. precalculate repartizate acesteia din listele corespunzătoare anului de naştere. La cererea persoanei interesate, misiunea diplomatică sau oficiul consular care efectuează înscrierea poate solicita D.E.P.A.B.D. atribuirea C.N.P., urmând să înscrie C.N.P. atribuit în registrele de acte de naştere şi pe certificatul de naştere eliberat. (4) În cazul în care se constată că în certificatul de naştere al unui cetăţean este înscris un C.N.P. identic cu al altei persoane, pentru păstrarea coerenţei bazelor de date privind evidenţa persoanei se păstrează C.N.P. pentru persoana posesoare de paşaport, permis de conducere, respectiv carte de identitate, iar pentru cealaltă persoană se solicită S.P.C.L.E.P. un alt C.N.P. (5) Cetăţenii români aflaţi în străinătate cărora nu le-a fost atribuit C.N.P. la înregistrarea naşterii sau transcrierea/înscrierea certificatului de naştere străin pot depune cererea de atribuire a C.N.P. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României competentă/competent pentru statul de reşedinţă, care o va înainta spre soluţionare D.E.P.A.B.D. Cererea trebuie să fie însoţită de copii ale actului care dovedeşte cetăţenia română şi ale certificatului de naştere românesc.  +  Articolul 136 (1) În situaţia în care numărul C.N.P. nu acoperă nevoile de atribuire pentru o anumită zi, se solicită C.N.P., în scris, prin S.P.C.L.E.P., de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D. (2) C.N.P. atribuit potrivit alin. (1) se înscrie în locul corespunzător din lista cu C.N.P. precalculate.  +  Articolul 137 (1) La primirea listelor cu C.N.P. precalculate, ofiţerul de stare civilă verifică dacă listele aparţin locului de atribuire şi dacă acestea conţin toate codurile cuprinse în secvenţa repartizată. (2) Listele cu C.N.P. precalculate, îndosariate pe ani, se înregistrează în mod obligatoriu şi se păstrează timp de 100 de ani, luându-se măsuri de conservare şi de asigurare a securităţii acestora de către ofiţerul de stare civilă. (3) În situaţia în care listele cu C.N.P. precalculate din anumiţi ani au fost pierdute, acestea nu se mai retipăresc; dacă sunt persoane care solicită atribuirea de C.N.P. din anii pentru care nu mai există listele cu C.N.P. precalculate, acestea se obţin de la structura teritorială a D.E.P.A.B.D.  +  Capitolul VII Înregistrarea actelor de stare civilă în caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar  +  Articolul 138 (1) În caz de mobilizare, război ori participare la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar, actele şi faptele de stare civilă ale militarilor şi personalului civil din unităţile forţelor armate se înregistrează de ofiţerii anume desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale ori, după caz, al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Modalităţile de instruire a ofiţerilor desemnaţi şi de aprovizionare cu registrele de stare civilă necesare se stabilesc, prin protocol, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin D.E.P.A.B.D. şi celelalte instituţii care desfăşoară activităţi prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 139Întocmirea actelor de stare civilă se face numai în situaţia în care în zona de acţiune a unităţii, subunităţii, detaşamentului nu există: a) misiuni diplomatice; b) oficii consulare; c) autoritatea administraţiei publice locale a statului în a cărei rază administrativ-teritorială s-a produs naşterea, căsătoria sau decesul.  +  Articolul 140 (1) Registrul de stare civilă se vizează pentru deschidere şi închidere de către ofiţerul de stare civilă militar, potrivit proceselor-verbale prevăzute în anexele nr. 13 şi 14. (2) Regulile privind registrele de stare civilă sunt cele prevăzute în cap. II secţiunea 1.  +  Articolul 141 (1) Actele de naştere, de căsătorie şi de deces se întocmesc într-un singur exemplar, cu respectarea regulilor prevăzute de prezenta metodologie. (2) Despre actele şi faptele de stare civilă înregistrate se face menţiune şi în jurnalul acţiunilor de luptă. (3) Dispoziţiile art. 41 referitoare la înregistrarea căsătoriei se aplică în mod corespunzător. (4) Aprobările prevăzute la art. 31 alin. (1), art. 44 alin. (1) lit. b), precum şi dovada prevăzută la art. 59 alin. (2) se dau şi, respectiv, se eliberează de către comandantul unităţii din care face parte ofiţerul de stare civilă militar.  +  Articolul 142 (1) Ofiţerii de stare civilă militari încheie căsătorii între personalul român, militar şi/sau civil, după caz, şi, în cazul în care convenţiile internaţionale sau legislaţia statului de reşedinţă permit/permite, între un cetăţean român şi un cetăţean străin. (2) Prin grija ofiţerului de stare civilă militar, declaraţia de căsătorie va fi publicată, prin afişarea în extras, în condiţiile legii, în ziua în care a fost primită, la locul special amenajat, prin grija sa. (3) Căsătoria dintre personalul militar sau civil român şi un cetăţean străin este permisă numai în condiţiile legii.  +  Articolul 143Certificatele de naştere, de căsătorie şi de deces se eliberează în condiţiile prezentei metodologii.  +  Articolul 144În cazul în care în unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii sau în scop umanitar în străinătate nu există registre şi certificate de deces, precum şi cerneală specială, întocmirea actului de deces se face de către D.S.C. - Sector 1, în baza extrasului din jurnalul acţiunilor de luptă, a certificatului medical constatator al decesului, a documentului de legitimare sau a declaraţiei scrise a comandantului unităţii cu privire la identitatea persoanei decedate.  +  Articolul 145 (1) În baza actelor de naştere şi de căsătorie întocmite se eliberează celor îndreptăţiţi adeverinţe doveditoare; în cazul celor decedaţi, adeverinţa se trimite familiei sau aparţinătorilor. (2) Adeverinţa va cuprinde, obligatoriu, rubricile prevăzute pentru modelul extraselor de naştere, de căsătorie sau de deces, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 56-58, precum şi unitatea din care fac parte, după caz, mama copilului, soţii şi, respectiv, defunctul. (3) În baza adeverinţelor prevăzute la alin. (2) şi a menţiunilor făcute în jurnalul acţiunilor de luptă al unităţii pot fi reconstituite actele de stare civilă pierdute sau distruse.  +  Articolul 146 (1) Actele de stare civilă întocmite în afara teritoriului naţional se trimit în ţară, lunar, părţii sedentare a unităţii militare dislocate în teatre de operaţiuni, care le înaintează, de îndată, pe bază de adresă, D.S.C. - Sector 1. (2) Actele de stare civilă întocmite pe teritoriul naţional în caz de mobilizare sau de război se trimit lunar, pe bază de adresă, D.E.P.A.B.D. (3) Actele prevăzute la alin. (1) se transcriu, prin copiere, fără altă formalitate, în registrele curente ale D.S.C. - Sector 1, care eliberează şi certificate de stare civilă, la cererea persoanelor îndreptăţite. (4) Actele menţionate la alin. (2) se păstrează la D.E.P.A.B.D., până la încetarea mobilizării sau a stării de război, după care se trimit pentru transcriere, prin copiere, în registrele curente ale S.P.C.L.E.P sau, după caz, ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente, astfel: a) actul de naştere al copilului - la domiciliul copilului, stabilit în condiţiile legii; b) actul de căsătorie - la domiciliul soţului sau soţiei, după caz; c) actul de deces - la ultimul domiciliu al defunctului.  +  Capitolul VIII Eliberarea certificatelor de stare civilă  +  Articolul 147 (1) Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6), pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale. (2) Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal. (3) În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naştere se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a naşterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii. (4) Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz. (5) Dacă certificatul de stare civilă se solicită prin S.P.C.L.E.P. ori, după caz, prin primăria locului de domiciliu, obligaţia verificării identităţii persoanei revine personalului cu atribuţii pe linie de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau al primăriei unităţii administrativ-teritoriale care primeşte cererea.  +  Articolul 148 (1) Certificatele de stare civilă se completează în limba română, ţinând seama atât de datele care rezultă din cuprinsul actului din registrul de stare civilă, cât şi de modificările ce decurg din menţiunile înscrise ulterior întocmirii acestuia. (2) La completarea certificatelor de stare civilă se respectă următoarele reguli: a) la completarea numelui de familie nu se ţine seama de cuvintele scrise în paranteză sau de particulele "zis", "recte" ori "născută"; b) cuvintele "sir" şi "von", precum şi titlurile de nobleţe, gradele militare sau confesionale, aflate înaintea numelor de familie nu vor fi preluate; c) dacă în registrele de stare civilă sunt înscrise expresii ca "văduva lui Popescu Ion", la completarea rubricii "Numele de familie" se înscrie numele de familie al femeii - respectiv "Popescu" -, fără a se face altă menţiune; d) în cazul când în actul de stare civilă nu este completată rubrica referitoare la numele de familie şi prenumele unuia sau ale ambilor părinţi, nu se completează nici rubricile corespunzătoare din certificatul de stare civilă; e) în certificatele de stare civilă care se eliberează de pe acte de naştere întocmite în Transilvania în perioada în care s-a aplicat legea străină, la rubrica "Numele de familie al mamei", în cazul copiilor născuţi în timpul căsătoriei, se înscrie numele de familie al tatălui, întrucât, în astfel de cazuri, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscria în registru numele de familie anterior încheierii căsătoriei; f) în certificatele de naştere care se eliberează celor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria părinţilor, la rubrica "Numele de familie al mamei" se înscrie numele de familie dobândit prin căsătorie; g) rubricile din certificatul de stare civilă care nu se completează se barează cu o linie orizontală; h) dacă naşterea s-a produs în străinătate, la rubrica "Localitatea" se înscrie localitatea unde s-a născut, iar la rubrica "Judeţul" se înscrie ţara; în acelaşi mod se procedează şi în cazul rubricilor "Locul încheierii căsătoriei" şi "Locul decesului"; la rubrica "Menţiuni" se înscrie, după caz, una dintre sintagmele: "ACT TRANSCRIS", "ACT ÎNSCRIS" ori "ACT RECONSTITUIT"; i) dacă într-un act de stare civilă datele sunt trecute sub forma "13/26 aprilie", respectiv data pe stil vechi şi pe stil nou, în certificatul de stare civilă se înscrie ca dată cea de a doua, respectiv 26 aprilie; j) rubricile referitoare la locul naşterii, locul încheierii şi înregistrării căsătoriei şi la locul decesului din certificatele de stare civilă se completează cu denumirea actuală, potrivit organizării administrativ-teritoriale a României; astfel se procedează şi pentru completarea rubricilor referitoare la judeţ; în cazul municipiului Bucureşti, la rubrica "Municipiul" se înscrie "Bucureşti", iar cuvântul "judeţ" se barează şi se înscrie "sectorul"; completarea tuturor rubricilor din actele şi certificatele de stare civilă se face cu respectarea întocmai a regulilor gramaticale stabilite de Academia Română; la rubrica privind emitentul se înscrie denumirea actuală; k) certificatele de stare civilă se semnează de ofiţerul de stare civilă, aplicându-se, pe locul însemnat cu literele "L.S.", sigiliul stării civile, parafa ofiţerului de stare civilă şi semnătura acestuia.  +  Articolul 149Seria şi numărul certificatului, precum şi data eliberării acestuia se înscriu, în actele de stare civilă, la rubrica "CERTIFICATE ELIBERATE".  +  Articolul 150 (1) La eliberarea certificatelor cu menţiuni, rubricile se completează cu datele înscrise iniţial în actele de stare civilă, iar menţiunile se reproduc întocmai; certificatele de stare civilă eliberate anterior se retrag şi se anulează. (2) Pentru stabilirea exactă a numelui copiilor recunoscuţi şi apoi legitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor, se va ţine seama de următoarele: a) cei recunoscuţi până la 10 iulie 1943 şi nelegitimaţi prin căsătoria ulterioară a părinţilor poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi poartă numele tatălui; b) cei recunoscuţi sau legitimaţi între 10 iulie 1943-31 ianuarie 1954 poartă numele celor care i-au recunoscut sau i-au legitimat; c) cei recunoscuţi în localităţile din Ardealul de Nord până la 6 martie 1945, dacă nu au fost şi legitimaţi prin căsătorie, poartă numele mamei, iar dacă au fost legitimaţi, poartă numele tatălui. (3) În certificatele de stare civilă nu se înscriu menţiuni referitoare la religia sau naţionalitatea titularului/titularilor.  +  Articolul 151 (1) Cetăţenilor străini sau persoanelor fără cetăţenie care au domiciliul pe teritoriul României, ale căror acte de stare civilă au fost întocmite în registrele române, li se eliberează certificate de stare civilă în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români. (2) Dacă titularul actului şi-a schimbat numele şi/sau prenumele în străinătate, iar această menţiune nu este înscrisă pe marginea actului, la cerere se anexează fotocopia paşaportului, precum şi fotocopia şi traducerea documentului, din care să rezulte schimbarea de nume. (3) La rubrica "Menţiuni" din certificatul de stare civilă se înscrie, după caz, "titularul este cetăţean ............" sau "soţul/soţia este cetăţean ..............".  +  Articolul 152 (1) Cererile privind eliberarea certificatelor de stare civilă cetăţenilor străini ale căror acte sau fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, precum şi ale cetăţenilor români cu domiciliul ori cu reşedinţa în străinătate se soluţionează de către S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de primăria unităţii administrativ-teritoriale care păstrează registrele respective şi, după caz, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare, de către D.E.P.A.B.D. (2) La primirea solicitării de la D.E.P.A.B.D., ofiţerul de stare civilă identifică actul, completează certificatul de stare civilă, manual sau în sistem informatic, şi îl expediază, de îndată, împreună cu un extras pentru uz oficial de pe actul respectiv, cu toate menţiunile existente pe marginea acestuia.  +  Articolul 153 (1) Persoanele care au domiciliul în alte localităţi decât cele în care sunt păstrate registrele de stare civilă şi nu se pot deplasa personal pentru a obţine certificatele de stare civilă pot depune cererea la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi au domiciliul ori reşedinţa, indicând unitatea administrativ-teritorială unde se găseşte actul respectiv şi datele de stare civilă, pentru identificarea acestuia. (2) Ofiţerul de stare civilă care primeşte cererea solicită, în termen de 3 zile, S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei care are în păstrare registrul de stare civilă să i se expedieze certificatul de stare civilă; acesta va fi trimis, în plic recomandat, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la primirea cererii, trecând în act, la rubrica "Certificate eliberate", seria şi numărul certificatului de stare civilă trimis. (3) Ofiţerul de stare civilă care primeşte certificatul de stare civilă completat invită solicitantul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, sub luare de semnătură. (4) Dacă, în urma invitaţiilor făcute, solicitantul nu se prezintă, iar de la data primirii certificatului de stare civilă au trecut 3 luni, ofiţerul de stare civilă restituie certificatul de stare civilă S.P.C.L.E.P. sau, după caz, primăriei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica "Certificate eliberate".  +  Articolul 154În cazul în care registrul este distrus parţial, neexistând posibilitatea completării certificatului de stare civilă solicitat, ofiţerul de stare civilă solicită S.P.C.J.E.P./D.G.E.P.M. Bucureşti - D.S.C. sau, după caz, direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale/Direcţiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale eliberarea unui extras pentru uz oficial, cu toate menţiunile, la primirea căruia întocmeşte certificatul de stare civilă.  +  Articolul 155În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptăţite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru; cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunţit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 59.  +  Articolul 156 (1) Atât la primirea cererii, cât şi la eliberarea certificatului de stare civilă, ofiţerul de stare civilă este obligat să verifice identitatea persoanei care l-a solicitat, pe baza actului de identitate sau, după caz, a documentului prevăzut la art. 42 alin. (4)-(7); actul de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate. (2) În situaţia în care S.P.C.L.E.P. care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana îşi are domiciliul, aceasta va depune cererea atât pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Cererea privind eliberarea certificatului de stare civilă va fi transmisă structurii de stare civilă, spre competentă soluţionare. Certificatul de stare civilă, transmis în termen de 3 zile structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., va fi înmânat solicitantului odată cu cartea de identitate. (3) În toate cazurile, pe cerere şi pe cotorul certificatului de stare civilă se trece seria şi numărul documentului prin care s-a făcut legitimarea declarantului/solicitantului; pentru cazurile prevăzute la alin. (2) seria şi numărul se completează după emiterea cărţii de identitate.  +  Articolul 157Certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugări sau neconcordanţe cu privire la datele înscrise se reţin de către lucrătorii S.P.C.L.E.P. sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale şi se trimit instituţiei emitente în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat de stare civilă.  +  Articolul 158 (1) Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. (2) Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal. (3) Dacă un copil este născut viu şi a decedat până la data înregistrării naşterii, la cererea părinţilor, se eliberează certificatul de naştere, cu menţiunea "DECEDAT", sau numai certificatul de deces. (4) Certificatele de stare civilă se pot elibera şi altor persoane împuternicite prin procură specială, autentificată conform prevederilor art. 72 alin. (6).  +  Articolul 159 (1) Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi. (2) Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.  +  Articolul 160 (1) Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite. (2) Este interzisă înscrierea cauzei decesului în certificatul de deces, prin menţiune.  +  Articolul 161 (1) Odată cu eliberarea certificatului de stare civilă scris cu ortografia limbii materne, ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a titularului, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate, punându-i în vedere să se prezinte, pentru preschimbarea acesteia, la S.P.C.L.E.P., în termen de 15 zile. (2) Pentru posesorii de buletin de identitate sau de carte de identitate provizorie, ofiţerul de stare civilă aplică ştampila cu următorul conţinut: "Eliberat certificatul de stare civilă, în baza art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu numele de familie ................ şi prenumele .............. . Buletinul de identitate/Cartea de identitate provizorie va fi preschimbat(ă) până la .............. .", după care ofiţerul de stare civilă delegat semnează, pune data şi aplică ştampila.  +  Articolul 162Cererile pentru procurarea de certificate de stare civilă din străinătate se soluţionează de către M.A.E. - D.C.  +  Articolul 163 (1) Ofiţerul de stare civilă care întocmeşte actul de căsătorie sau de deces privind un cetăţean străin trimite D.E.P.A.B.D., în termen de 5 zile de la înregistrare, un extras pentru uz oficial. (2) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) ofiţerul de stare civilă înscrie cetăţenia celui în cauză şi documentul în baza căruia a fost stabilită.  +  Capitolul IX Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor de către ofiţerul de stare civilă  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 164Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi.  +  Articolul 165 (1) Înregistrarea cererilor de divorţ pe cale administrativă se face separat în Registrul de intrare-ieşire al cererilor de divorţ, al cărui model este stabilit în anexa nr. 60. (2) Numerele de înregistrare se repartizează de către structura de specialitate din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în mod distinct faţă de cele repartizate pentru alte categorii de cereri. (3) Evidenţa certificatelor de divorţ eliberate se ţine într-un registru al cărui model este stabilit în anexa nr. 61.  +  Secţiunea a 2-a Înregistrarea cererii de divorţ pe cale administrativă  +  Articolul 166 (1) Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 62. (2) În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că: a) este de acord cu desfacerea căsătoriei; b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta; c) nu este pus sub interdicţie; d) nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei. (3) În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere: a) adresa ultimei locuinţe comune; b) numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.  +  Articolul 167 (1) La depunerea cererii de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat solicită soţilor următoarele documente: a) certificatele de naştere şi căsătorie ale soţilor, în original şi în copie; b) documentele cu care se face dovada identităţii, în original şi copie. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite şi de o declaraţie dată în faţa ofiţerului de stare civilă, în situaţia în care ultima locuinţă comună declarată potrivit art. 166 alin. (3) lit. a) nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate. (3) În cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt. (4) În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, iar în cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, încheindu-se în acest sens un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 63. (5) După confruntarea datelor din documentele prezentate conform alin. (1) şi, după caz, alin. (2) cu datele înscrise în cererea de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat certifică pentru conformitate copiile depuse, cu excepţia certificatului de căsătorie, în cazul căruia se reţine originalul. (6) Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identităţii solicitanţilor se verifică de către ofiţerul de stare civilă delegat atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.  +  Articolul 168Dovada identităţii se poate face de către soţi cu unul dintre următoarele documente: a) pentru cetăţenii români - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul, care să se afle în termenul de valabilitate atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ; b) pentru cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător; c) pentru apatrizi - paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporar sau permanent, după caz; d) pentru cetăţenii străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României; viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ; e) pentru cetăţenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecţie în România - documentul de călătorie emis în baza Convenţiei de la Geneva din 1951 sau, după caz, documentul de călătorie pentru străinii care au obţinut protecţie subsidiară - protecţie umanitară condiţionată; f) pentru cetăţenii străini solicitanţi de azil în România - paşaportul emis de statul ai cărui cetăţeni sunt, însoţit de documentul temporar de identitate.  +  Articolul 169Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care a fost primită şi acordă soţilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.  +  Articolul 170 (1) Cererea de divorţ este însoţită de documentele prevăzute la art. 167 şi se constituie într-un dosar de divorţ. (2) Numerotarea dosarelor de divorţ se face cronologic, în ordinea primirii, pe ani calendaristici.  +  Secţiunea a 3-a Procedura divorţului pe cale administrativă şi eliberarea certificatelor de divorţ  +  Articolul 171 (1) La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând soţilor o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64. (2) În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, completează o declaraţie, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 65. (3) Dispoziţiile art. 167 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 172 (1) Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul prevăzut la art. 171 alin. (1), dosarul de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 66. (2) Dosarul de divorţ se clasează în aceleaşi condiţii prevăzute la alin. (1), în următoarele cazuri: a) dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/înţelege să renunţe la divorţ, potrivit art. 171 alin. (2); b) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie; c) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil; d) dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces. (3) Referatul întocmit în condiţiile alin. (1) sau (2) se arhivează la dosarul de divorţ.  +  Articolul 173 (1) Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 166 alin. (2) şi alin. (3) lit. b) şi la art. 171 alin. (1), ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează certificatul de divorţ, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 67, care va fi înmânat foştilor soţi într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare. (2) Numărul certificatului de divorţ este distinct de numărul dosarului de divorţ, în ordinea soluţionării dosarelor. Data eliberării certificatului de divorţ constituie data la care este desfăcută căsătoria. (3) La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate. În cazul cărţilor de identitate provizorii şi buletinelor de identitate, anularea se face prin înscrierea menţiunii "Desfăcut căsătoria cu ..............., înregistrată la numărul .............., prin Certificatul de divorţ nr. ............. din ........... al Primăriei ..............., judeţul .......... . Titularul va purta numele de familie ............ . Actul de identitate va fi preschimbat până la data de ............ ." Termenul de preschimbare este de 15 zile. (4) Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.  +  Articolul 174 (1) În vederea realizării evidenţei centralizate a certificatelor de divorţ, la nivelul D.E.P.A.B.D. se constituie Registrul unic al certificatelor de divorţ, care se poate ţine şi în sistem informatic. (2) Înainte de eliberarea certificatului de divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta. (3) În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru acelaşi divorţ s-a alocat, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, număr de certificat la cererea unui alt ofiţer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorţ.  +  Articolul 175Certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care două se înmânează părţilor pe bază de semnătură pe cererea de divorţ şi în registrul de evidenţă a certificatelor de divorţ, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.  +  Articolul 176Pe certificatul de divorţ nu se înscriu menţiuni cu privire la motivele divorţului sau culpa soţilor.  +  Articolul 177 (1) În caz de pierdere, distrugere sau furt al certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat eliberează un duplicat, conform cu originalul aflat în arhiva proprie, în baza cererii formulate de către unul dintre foştii soţi, personal sau prin împuternicit cu procură specială. (2) La eliberarea duplicatelor certificatelor de divorţ se menţionează în partea superioară dreaptă menţiunea "DUPLICAT". (3) Cererea se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare dosarul de divorţ, făcându-se menţiuni despre aceasta în dosarul de divorţ.  +  Secţiunea a 4-a Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrativă  +  Articolul 178În situaţia în care constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 68, prin care propune respingerea cererii de divorţ şi emiterea unei dispoziţii de respingere de către primar.  +  Secţiunea a 5-a Înscrierea menţiunilor de divorţ şi actualizarea R.N.E.P.  +  Articolul 179 (1) În cazul în care cererea de divorţ se depune la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, după emiterea certificatului de divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat înscrie de îndată pe marginea actului de căsătorie următoarea menţiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorţ nr. ............. din .............. al Primăriei .............., judeţul ......... . Fostul soţ va purta numele de familie .............., iar fosta soţie numele de familie ............. ." (2) În termen de maximum 10 zile de la înscrierea menţiunii prevăzute la alin. (1), ofiţerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P sau, după caz, de la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite: a) comunicare de menţiune la exemplarul II al actului de căsătorie şi la actele de naştere ale foştilor soţi; b) copia certificatului de divorţ la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P de la domiciliul soţilor, în vederea înregistrării menţiunii în R.N.E.P. (3) În cazul cetăţenilor străini, în acelaşi termen stabilit la alin. (2), ofiţerul de stare civilă delegat de la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie transmite la D.E.P.A.B.D. extras pentru uz oficial de pe actul de căsătorie, cu menţiunea de divorţ, însoţit de copia certificatului de divorţ.  +  Articolul 180 (1) În cazul în care cererea de divorţ se depune la S.P.C.L.E.P sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultima locuinţă comună a foştilor soţi, care nu are în păstrare actul de căsătorie, ofiţerul de stare civilă delegat transmite: a) de îndată, copia certificatului de divorţ la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie, pentru înscrierea menţiunii de divorţ; b) în termen de maximum 10 zile, copia certificatului de divorţ la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. de la domiciliul soţilor, în vederea înregistrării menţiunii în R.N.E.P. (2) Ofiţerul de stare civilă delegat care primeşte copia certificatului de divorţ înscrie de îndată menţiunea corespunzătoare în actul de căsătorie şi, în termen de maximum 10 zile, transmite comunicare de menţiune la exemplarul II al actului de căsătorie, precum şi la actele de naştere ale foştilor soţi. (3) Pe actele de naştere ale foştilor soţi se înscrie următoarea menţiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorţ nr. ......... din ............. al Primăriei ............., judeţul ........... . După divorţ va purta numele de familie ............. ." (4) Dispoziţiile art. 179 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia menţionată la alin. (2).  +  Articolul 181 (1) Structura de stare civilă din cadrul direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor pe raza căreia se află primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie primeşte copiile certificatelor de divorţ transmise de notarii publici. (2) La primirea copiei certificatului de divorţ de la notarii publici, structura de stare civilă prevăzută la alin. (1) înscrie de îndată pe marginea exemplarului II al actului de căsătorie următoarea menţiune: "Desfăcut căsătoria prin Certificatul de divorţ nr. ......... din .......... al Biroului notarului public ............ din ......... . Fostul soţ va purta numele de familie ..........., iar fosta soţie numele de familie ............. ." După înscrierea menţiunii, se transmite, de îndată, comunicare de menţiune la exemplarul I al actului de căsătorie. (3) Ofiţerul de stare civilă delegat de la primăria unităţii administrativ-teritoriale care a înregistrat actul de căsătorie înscrie menţiunea de divorţ şi transmite comunicările stabilite la art. 179 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 182 (1) Certificatele de divorţ greşit completate se retrag în vederea rectificării. După rectificare, se eliberează certificatul de divorţ conform rectificării, iar cel greşit completat se anulează. (2) Certificatele de divorţ retrase şi anulate se clasează la dosarul de divorţ.  +  Articolul 183Dosarele de divorţ se arhivează în ordinea numerelor de înregistrare, pe ani calendaristici, şi se păstrează în arhiva de stare civilă 50 de ani, după care se predau la Arhivele Naţionale.  +  Capitolul X Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 184 (1) Conţinutul şi forma certificatelor de naştere, de căsătorie şi de deces, precum şi ale extraselor pentru uz extern - pentru menţiuni în acte de stare civilă -, care se transmit în străinătate, sunt prevăzute în anexele nr. 1-6. (2) Principalele imprimate şi formulare auxiliare folosite în domeniul stării civile, altele decât cele la care s-a făcut referire în prezenta metodologie, sunt prevăzute în anexele nr. 70-79. (3) Acronimele utilizate în prezenta metodologie au sensul prevăzut în anexa nr. 81.  +  Articolul 185 (1) S.P.C.L.E.P. şi ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale întocmesc buletinele statistice pentru născutul viu, pentru născutul mort, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu modelele şi instrucţiunile de completare emise de Institutul Naţional de Statistică. (2) Pentru actele de stare civilă întocmite la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate, buletinele statistice se întocmesc de către D.S.C. - Sector 1.  +  Articolul 186Anexele nr. 1-81 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 la metodologie    Format A4    Numele de familie .................... Prenumele ........... N S                                                                      r e    Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r                                                                         i    Actul de naştere: nr. ................. din ................ . a                                                                      . .    Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .                                                                      . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          [STEMĂ]             ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA                        CERTIFICAT DE NAŞTERE             CERTIFICAT DE NAISSANCE / BIRTH CERTIFICATE                 Seria ............ Nr. .............                 Serie/Series No./No.    DATE PRIVIND COPILUL Donnees concernant l'enfant Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_ Data concerning the child S A A L L Z Z N N N N N C                              Numero personnel/Personal number  ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐  │Numele de familie │ │  │Nom/Surname │ │  ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤  │Prenumele │ │  │Prenom/First name │ │  ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤  │Sexul │ │Data naşterii │Anul/Annee/│Luna/Mois/│Ziua/Jour/ │  │Sexe/Sex │ │Date de Data of│ Year │ Month │ Day │  │ │ │naissance/birth ├───────────┼──────────┼─────────────┤  │ │ │ │ │ │ │  ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤  │Locul naşterii │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │  │Lieu de naissance/ │ │County │  │Place of birth ├─────────────────────────────┴────────────────────────┤  │ │ │  └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘    DATE PRIVIND PĂRINŢII/Donnees concernant les parents/                          Data concerning the parents  ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐  │ │Numele de familie │ │  │ TATĂL │Nom/Surname │ │  │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Numele de familie │ │  │ MAMA │Nom/Surname │ │  │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Act de naştere nr. ................. din ................................ Acte de naissance no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Birth document no. annee/day, month,year)                                              (Judeţul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County                  Place/Embassy/Consulate) Menţiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................                                                     Semnătura                        L.S. Signature/Signature                                               ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa 2 la metodologie    Format A4    Numele de familie .................... Prenumele ........... N S                                                                      r e    Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r                                                                         i    Actul de căsătorie: nr. ............... din ................ . a                                                                      . .    Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .                                                                      . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          [STEMĂ]             ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA                       CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE            CERTIFICAT DE MARIAGE / MARRIAGE CERTIFICATE                 Seria ............ Nr. .............                 Serie/Series No./No.  ┌──────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐  │DATE PRIVIND SOŢII│ │ │  │Donnees concernant│ SOŢUL │ SOŢIA │  │les epoux/ │ Epoux/Husband │ Epouse/Wife │  │Data concerning │ │ │  │the couple │ │ │  ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤  │Codul numeric ││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│││_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_││  │personal │ S A A L L Z Z N N N N N C │ S A A L L Z Z N N N N N C │  │Numero personnel/ │ │ │  │Personal number │ │ │  ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤  │Numele de familie │ │ │  │Nom/Surname │ │ │  ├──────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤  │Prenumele │ │ │  │Prenom/First name │ │ │  ├──────────────────┼──────┬──────┬─────────────┼──────┬──────┬─────────────┤  │Data naşterii │Anul/ │Luna/ │Ziua/Jour/ │Anul/ │Luna/ │ Ziua/Jour/ │  │Date de naissance/│Annee/│Mois/ │ Day │Annee/│Mois/ │ Day │  │Date of birth │Year │Month │ │Year │Month │ │  │ ├──────┴──────┴─────────────┼──────┴──────┴─────────────┤  │ │ │ │  ├──────────────────┼────────────┬──────────────┼────────────┬──────────────┤  │Locul naşterii │Localitatea/│Judeţul/Dep/Co│Localitatea/│Judeţul/Dep/Co│  │Lieu de naissance/│Localite/ │ │Localite/ │ │  │Place of birth │Place │ │Place │ │  │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤  │ │ │ │ │ │  ├──────────────────┼────────────┴──────────────┼────────────┴──────────────┤  │Numele de familie │ │ │  │ după căsătorie │ │ │  │Nom apres le │ │ │  │ mariage/ │ │ │  │Surname after the │ │ │  │ marriage │ │ │  └──────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┘    DATE PRIVIND PĂRINŢII/Donnees concernant les parents/                          Data concerning the parents  ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐  │ │Numele de familie │ │  │ TATĂL │Nom/Surname │ │  │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Numele de familie │ │  │ MAMA │Nom/Surname │ │  │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Data şi locul încheierii căsătoriei/Date et lieu du mariage/                                     Date and place of the marriage Act de căsătorie nr. ............. din ................................ Acte de mariage no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Marriage document no. annee/day, month, year)                                            (Judeţul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County                  Place/Embassy/Consulate) Menţiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................                                                     Semnătura                        L.S. Signature/Signature                                               ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa 3 la metodologie    Format A4    Numele de familie .................... Prenumele ........... N S                                                                      r e    Actul de identitate: seria ................ nr. .......... . r                                                                         i    Actul de deces: nr. ................. din ................ . a                                                                      . .    Data eliberării ............... Semnătura de primire ...... . .                                                                      . . ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          [STEMĂ]             ROUMANIE ROMÂNIA ROMÂNIA                        CERTIFICAT DE DECES              CERTIFICAT DE DECES / DEATH CERTIFICATE                 Seria ............ Nr. .............                 Serie/Series No./No.    DATE PRIVIND DECEDATULDonnees concernant le decede Cod Numeric Personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│Data concerning the deceased S A A L L Z Z N N N N N C                              Numero personnel/Personal number  ┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐  │Numele de familie │ │  │Nom/Surname │ │  ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤  │Prenumele │ │  │Prenom/First name │ │  ├─────────┬─────────┼─────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┤  │Sexul │ │Data naşterii │Anul/Annee/│Luna/Mois/│Ziua/Jour/ │  │Sexe/Sex │ │Date de Data of│ Year │ Month │ Day │  │ │ │naissance/birth ├───────────┼──────────┼─────────────┤  │ │ │ │ │ │ │  ├─────────┴─────────┼─────────────────┴───────────┼──────────┴─────────────┤  │Locul naşterii │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │  │Lieu de naissance/ │ │County │  │Place of birth ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤  │ │ │ │  ├───────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤  │Domiciliul │Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │  │Domicile/Domicile │(str. şi nr. la completare) │County │  │ ├─────────────────────────────┼────────────────────────┤  │ │ │ │  ├───────────────────┼─────────────────────────────┴────────────────────────┤  │Data decesului │ Locul decesului │  │Date du deces/ │Lieu du deces/Place of death │  │Date of death │ │  ├──────┬──────┬─────┼─────────────────────────────┬────────────────────────┤  │A/A/Y │L/M/M │Z/J/D│Localitatea/Localite/Place │Judeţul/Departement/ │  │ │ │ │ │County │  ├──────┼──────┼─────┼─────────────────────────────┼────────────────────────┤  │ │ │ │ │ │  └──────┴──────┴─────┴─────────────────────────────┴────────────────────────┘    DATE PRIVIND PĂRINŢII/Donnees concernant les parents/                          Data concerning the parents  ┌────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────┐  │ │Numele de familie │ │  │ TATĂL │Nom/Surname │ │  │Pere/Father ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  ├────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Numele de familie │ │  │ MAMA │Nom/Surname │ │  │Mere/Mother ├──────────────────┼──────────────────────────────────────────┤  │ │Prenumele │ │  │ │Prenom/First name │ │  └────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────────────────┘ Act de deces nr. ............... din ................................ Acte de deces no. de/from (ziua, luna, anul/jour, mois, Death document no. annee/day, month, year)                                          (Judeţul/Departement/County) Înregistrat la .................................. ...................... enregistre a (Localitatea/Ambasada/Consulatul) Judeţul/Departement/ registered at (Localite/Ambassade/Consulat/ County                  Place/Embassy/Consulate) Menţiuni Mentions/Mentions ........................................................... ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................                                                     Semnătura                        L.S. Signature/Signature                                               ......................... Eliberat de ........................ Data │_│_│_│_│_│_│_│_│ Delivre par/issued by Date/Date A A A A L L Z Z  +  Anexa 4 la metodologieFormat A5- model -[STEMĂ]ROMÂNIADIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATEServiciul Central de Stare CivilăEXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE NAŞTERELa data de ........., sub nr. ..........., la Primăria .........., judeţul .........., s-a înregistrat naşterea lui .............. de sex ........., fiul/fiica lui ........... şi al/a ............., născut(ă) în anul ............. luna ......... ziua ......., în localitatea ................, judeţul ........Cetăţenia părinţilor:Tatăl .................Mama .................Data completării extrasului ...........Şef serviciu,............  +  Anexa 5 la metodologieFormat A5- model -[STEMĂ]ROMÂNIADIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATEServiciul Central de Stare CivilăEXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE CĂSĂTORIE(pentru menţiuni în acte de stare civilă)La data de ..........., sub nr. ............, la Primăria ............, judeţul ............, s-a încheiat căsătoria între .............., fiul lui .............. şi .........., născut în anul ..... luna ........... ziua ......... în .............., ţara ..............., cetăţenia ..........., şi ............., fiica lui............... şi ............, născută în anul .......... luna .......... ziua ....... în ........., ţara .............., cetăţenia .................Soţii au consimţit să poarte în căsătorie numele de familie: soţul ......... şi soţia .............Data completării extrasului .............Şef serviciu,............  +  Anexa 6 la metodologieFormat A5- model -[STEMĂ]ROMÂNIADIRECŢIA PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATEServiciul Central de Stare CivilăEXTRAS PENTRU UZ EXTERN DE PE ACTUL DE DECES(pentru menţiuni în acte de stare civilă)La data de ........., sub nr. ..........., la Primăria .............., judeţul .........., s-a înregistrat decesul lui ..............., fiul/fiica lui ............ şi al/a .........., născut(ă) în anul ......... luna ......... ziua ........ în ............, ţara ..........., cetăţenia .........., de sex .........., cu domiciliul în .........................., strada ..................... nr. ......., decedat(ă) în anul .......... luna ................ ziua ........... în localitatea .............., judeţul ..............Data completării extrasului .....................Şef serviciu,.............  +  Anexa 7 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ......SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR/SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELORStarea CivilăSITUAŢIEprivind alte activităţi pe linie de stare civilă pe luna ..........*Font 8*┌───┬──────────────────────────────────┬────┬──────────┬───────────────┬─────────┬──────────────┬──────┐│Ju-│ Acţiuni în instanţă │Re- │Întocmire │ Transcrieri │Dosare │Menţiuni de │Alte ││de-├────┬───────┬───────┬──────┬──────┤con-│ulterioară├────┬─────┬────┤schimbare│schimbarea │cazuri││ţul│Anu-│Comple-│Înregis│Decla-│Recti-│sti-│a actului │Naş-│Căsă-│De- │de nume │numelui şi/sau│ ││ │lări│tări │trări │rarea │ficări│tu- │ │teri│torii│cese│pe cale │prenumelui │ ││ │ │ │tardive│morţii│ │iri │ │ │ │ │adminis- │intervenite în│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trativă │străinătate │ │├───┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼────┼──────────┼────┼─────┼────┼─────────┼──────────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┴────┴──────────┴────┴─────┴────┴─────────┴──────────────┴──────┘                                 Şef serviciu,                                  ............  +  Anexa 8 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ......SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR/DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIStarea CivilăS.P.C.L.E.P./Primăria................................(comunei, oraşului, municipiului)Nr. ........ din ........PROCES - VERBALÎncheiat astăzi, .................Subsemnaţii, ........................................................................................................................................................................................,în temeiul art. ....... din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 76 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, am verificat activitatea de stare civilă a Serviciului Public Comunitar Local al municipiului/oraşului/comunei .................................., desfăşurată în perioada ................. .Ofiţer(i) de stare civilă delegat(ţi) a(u) fost desemnat(ţi) ................, prin dispoziţia nr. ........../.......... a primarului localităţii.Constatări (deficienţe)Număr de acte întocmite şi verificate (total).............................- de naştere ................. . din care: adopţii naţionale ............;adopţii internaţionale ................;- de căsătorie ...............;- de deces ................. .1. Înregistrarea şi întocmirea actelor......................................................................................................................................................................................................2. Evidenţa şi gestiunea certificatelor......................................................................................................................................................................................................┌────────────────────┬────────┬──────────┬──────┐│ │Naştere │Căsătorie │Deces │├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┤│Stoc la ......... │ │ │ │├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┤│Primite │ │ │ │├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┤│Eliberate │ │ │ │├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┤│Anulate │ │ │ │├────────────────────┼────────┼──────────┼──────┤│Rămase în alb ......│ │ │ │└────────────────────┴────────┴──────────┴──────┘ a) Seria şi numărul certificatelor anulate: ...................... b) Seria şi numărul certificatelor rămase în alb:Naştere: ...........................................................................................................................Căsătorie: ........................................................................................................................Deces: ............................................................................................................................ c) Cotoare distruse:Naştere: ........................................................Căsătorie: ......................................................Deces: .......................................................... d) Număr de certificate retrase şi distruse..................... (total)de naştere ............; de căsătorie .............; de deces .............3. MăsuriActe de anulat: ......................................................Motive: ..............................................................Acte de rectificat: ....................... Rubrica: .................Alte măsuri: ...............................................................................................................................4. Sancţiuni.............................................................................................................................................Drept care am încheiat prezentul proces-verbal, în .............. exemplare, din care unul la .............. şi unul la .................... .Serviciul Public Comunitar Judeţean Şef serviciu/birou/de Evidenţă a Persoanelor al Ofiţer de stare civilă,Judeţului/D.G.E.P.M. .......................Bucureşti .........................- Starea Civilă -  +  Anexa 9 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ..........SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA COMUNEI/ORAŞULUI/MUNICIPIULUI .........Starea CivilăNr. .... din ...Către.........La Cererea dumneavoastră nr. .............. din .............., vă comunicăm că, în registrele de stare civilă ale localităţii ..............., a fost (nu a fost) înregistrat(ă) ...../(naşterea, căsătoria, decesul)/............. numitului (numiţilor) ................ şi ............... la actul nr. ........ din ......... .● Pe marginea actului de naştere sunt operate următoarele menţiuni (vor fi reproduse întocmai, cu excepţia celor privind adopţia persoanei):● La data eliberării prezentului document, pe marginea actului de naştere nu este operată menţiunea vreunei căsătorii anterioare, nedesfăcută (atunci când este cazul).Primar,.........L.S.  +  Anexa 10 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ..........S.P.C.L.E.P./Primăria ..................Starea CivilăNr. ......... din ..............CătreCentrul Militar al ............Vă facem cunoscut că în luna .............., anul ........., s-a înregistrat decesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm livretele militare depuse cu ocazia înregistrării, precum şi declaraţiile din care rezultă motivele pentru care acestea nu au putut fi depuse:┌────┬───────────────────┬─────────────────┬──────────────┬──────────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele│Ultimul domiciliu│Data decesului│Seria şi nr. ││crt.│ C.N.P. │ │şi nr. actului│livretului militar│├────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────┼─────────────────┼──────────────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴───────────────────┴─────────────────┴──────────────┴──────────────────┘                        Ofiţer de stare civilă delegat,                         ..............................                                      L.S.  +  Anexa 11 la metodologie- model -CEREREpentru eliberarea certificatului care atestăcomponenţa familială, necesar reîntregirii familieiSubsemnatul(a), ............, fiul/fiica lui ............. şi al/a .......... , născut(ă) la data de ............... în localitatea ......, judeţul ......, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ... nr. ..........., C.N.P. .........., vă rog să binevoiţi a-mi elibera un certificat din care să rezulte componenţa familială, în baza documentelor anexate, acesta fiindu-mi necesar în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei, la Ambasada (Consulatul) ............ .Menţionez că am luat cunoştinţă de faptul că datele înscrise în certificat sunt date cu caracter personal, care intră sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.În acest sens, certificatul va fi folosit numai în scopul declarat.Anexez documentele doveditoare, precum şi consimţământul autentic al membrilor de familie privind comunicarea datelor acestora către Ambasada (Consulatul) ........... .Data Semnătura.... .........  +  Anexa 12 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ..........SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ALCOMUNEI/ORAŞULUI/MUNICIPIULUINr. de înregistrare operator de date cu caracter personal ......Nr. .......... din ............CERTIFICATFamilia domnului/doamnei ................ are următoarea componenţă:┌─────────────────┬─────────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────┐│Numele de familie│Prenumele│Statutul familial │Data şi locul│Codul numeric ││ │ │(gradul de rudenie)│naşterii │personal │└─────────────────┴─────────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────┘─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Prezenta s-a eliberat în baza:    - Certificatului seria .... nr. .;    - Certificatului seria .... nr. .;    - Certificatului seria .... nr. .;    - Certificatului seria .... nr. .;    - alte documente doveditoare ....    Certificatul s-a eliberat la cererea domnului (doamnei) ........,    domiciliat(ă) în ....... , str. ............. nr. ...., bl. ....,    sc. ...., et. ..., ap. ..., judeţul ........., posesor/posesoare    al/a actului de identitate seria ..... nr. .........., eliberat    la ........ de ........., spre a-i servi la autorităţile ......,    în vederea depunerii actelor de reîntregire a familiei.              Şeful Serviciului Public Comunitar               Local de Evidenţă a Persoanelor,                       ...............                           L. S.                                                           Şef stare civilă,                                                           .................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Confidenţial. Date cu caracter personal. Prelucrare în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 13 la metodologie- model -PROCES - VERBALAnul ....... luna ........ ziua .........Noi, ..../(numele şi prenumele)/............, primarul localităţii .................., judeţul .............., şi ....../(numele şi prenumele)/................., ofiţer de stare civilă delegat, certificăm că Registrul actelor de ..../(naştere, căsătorie, deces),/.........., exemplarul ...../(I sau II)/......., conţine ..../(în cifre şi litere)/........... file, urmând a fi deschis cu actul nr. ........ .Primar, Ofiţer de stare civilă delegat,....... ................L.S.  +  Anexa 14 la metodologie- model -PROCES - VERBALAnul ...... luna ....... ziua .....Noi, ....../(numele şi prenumele)/.........., primarul localităţii ..................., judeţul ................, şi ..../(numele şi prenumele)/..................., ofiţer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ......./(naştere, căsătorie, deces) /..........., exemplarul ....../(I sau II)/.........., s-au întocmit ................ actele pe anul ............, urmând a fi deschis cu actul nr. ..../(în cifre şi litere)/........, în anul următor.Primar, Ofiţer de stare civilă delegat,........ ...................L.S.  +  Anexa 15 la metodologie- model -PROCES - VERBALAnul ...... luna ....... ziua .....Noi, ..../(numele şi prenumele)/........, primarul localităţii ................, judeţul .........., şi ..../(numele şi prenumele).................., ofiţer de stare civilă delegat, constatăm că în registrul de acte de ..../(naştere, căsătorie, deces)/.........., s-au înscris pe anul ..... actele de la nr. .............. la nr. ......... .Registrul a fost întocmit prin copiere de pe exemplarul nr. ...., care se află la ......... .Primar, Ofiţer de stare civilă delegat,....... ...........................L.S.  +  Anexa 16 la metodologie- model -OPIS ALFABETICcu actele de ............. întocmite în registrele destare civilă ale Primăriei ..........în cursul anului ...........┌────────┬──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐│Nr. crt.│Numele de familie şi prenumele│Numărul actului│Data întocmirii│├────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │├────────┼──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤│ │ │ │ │└────────┴──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘NOTĂ:Se tipăreşte sub formă de registru opis alfabetic, separat pentru actele de naştere, de căsătorie şi de deces.  +  Anexa 17 la metodologie*Font 7*                               - model -                      REGISTRU DE INTRARE - IEŞIRE              INTRARE IEŞIRE┌────┬──────────────┬──────┬────┬──────────┬──────────────┐┌───────────────┬──────┬──────┬───────────────────────┐│Nr. │ Data │Nr. şi│Emi-│Conţinutul│Compartimentul││Data expedierii│Modul │Desti-│Nr. de înregistrare al ││de │înregistrării │adresa│ten-│pe scurt │care primeşte │├────┬────┬─────┤rezol-│natar │documentului la care se││în- ├────┬────┬────┤docu- │tul │al docu- │corespondenţa ││anul│luna│ziua │vării │ │conexează. Indicativul ││re- │anul│luna│ziua│men- │ │mentului │ ││ │ │ │ │ │dosarului/registrului, ││gis-│ │ │ │tului │ │ │ ││ │ │ │ │ │după nomenclator ││tra-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││re │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼──────┼────┼──────────┼──────────────┤├────┼────┼─────┼──────┼──────┼───────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────┴────┴──────┴────┴──────────┴──────────────┘└────┴────┴─────┴──────┴──────┴───────────────────────┘  +  Anexa 18 la metodologie1. Sigiliul Stării civile*) Notă CTCE:Imaginea sigiliului Stării civile, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 02 martie 2011 la pagina 39 (a se vedea imaginea asociată).Diametrul sigiliului = 25 mmÎn spaţiul punctat se înscrie, după caz:MunicipiulOraşul ................. Judeţul ................Comuna SectorulConsiliul Judeţean ..............................2. Parafa ofiţerului de stare civilă    ──────┌────────────────────────────┐     ▲ │ Ioan Anton │   l │ │ Ofiţer de stare civilă │ L < 50 mm     ▼ │ │ I < 10 mm    ──────└────────────────────────────┘          │ ◄────────────────────────► │                        L  +  Anexa 19 la metodologie- model -Ofiţerul de stare civilăSemnătura .......Data ......DECLARAŢIESubsemnatul(a), ..................., fiul/fiica lui .................. şi al/a .................., născut(ă) la data de ................. în localitatea .................., str. ................. nr. ..., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a C.I./paşaport .................., declar că domiciliul copilului meu ......./(numele şi prenumele)/.........., fiul/fiica lui .................. şi al/a lui ..................., născut(ă) la data de .......... în .............., judeţul/sectorul ..........., este în localitatea ..............., str. .............. nr. ..., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul .................... .Data Semnătura..... ..........  +  Anexa 20 la metodologie- model -Dată în faţa mea................(numele şi prenumele) ┌──────┐................ │ │(semnătura) │ LOC ││ FOTO ││ │└──────┘DECLARAŢIESubsemnatul(a), .............., fiul/fiica lui .................. şi al/a .................., născut(ă) la data de .............. în localitatea ..............., judeţul/sectorul .................., declar că locuiesc la adresa ..................... şi până în prezent nu am avut naşterea înregistrată în registrele de stare civilă.Menţionez că am locuit şi la următoarele adrese:........................................................................................................................................................................................................................De asemenea, declar că am urmat cursurile următoarelor şcoli:................................................................................................................................................Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez.Data Semnătura..... ..........  +  Anexa 21 la metodologie- model -┌───────┐Dată în faţa mea │ │..................... │ LOC │(numele şi prenumele) │ FOTO │..................... │ │(semnătura) └───────┘DECLARAŢIE 1) Subsemnatul(a), ................., fiul/fiica lui ........ şi al/a ........, născut(ă) la data de ....... în localitatea ........., cu domiciliul în ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria .... nr. ...., eliberat la data de ....... de către ........., în calitate de ........, certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind .......(numele şi prenumele)........ .DECLARAŢIE 2) Subsemnatul(a), .................., fiul/fiica lui ....... şi al/a ......... , născut(ă) la data de ..... în localitatea ......., cu domiciliul în ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ...., eliberat la data de ..... de către ........., în calitate de ........, certific identitatea persoanei din fotografie ca fiind ......... (numele şi prenumele)....... .  +  Anexa 22 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ........................S.P.C.L.E.P./Primăria ..........Starea CivilăNr. ........... din ............DISPOZIŢIA Nr. ...........din anul ...... luna ........ ziua ........Primarul ..................*1), judeţul ........, având în vedere procesul-verbal (municipiului, oraşului, comunei) înregistrat la nr.*2) ............. din*3) ..........., precum şi referatul serviciului public de asistenţă socială, din care rezultă că s-a găsit un copil/o persoană de sex ......., având aproximativ*4) .... (ani, lună)....., ai cărui/ai cărei părinţi nu sunt cunoscuţi,în temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,DISPUNE:Art. 1. - Copilul/Persoana găsit(ă) la data de .......... în*5)....... va purta numele de familie ........... şi prenumele ........... .Art. 2. - În baza prezentei dispoziţii, ofiţerul de stare civilă delegat va înregistra în registrele de stare civilă naşterea copilului/persoanei găsit(e).Data.........Primar,................ Notă

  ──────────

  *1) Denumirea localităţii.

  *2) Numărul de înregistrare a procesului-verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul direcţiei.

  *3) Data înregistrării.

  *4) Vârsta stabilită de medic.

  *5) Locul unde a fost găsit(ă).

  ──────────
   +  Anexa 23 la metodologie    Format A3    (se tipăreşte sub formă de mapă)    ROMÂNIA    JUDEŢUL ___________________    SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL    DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL    COMUNEI/ORAŞULUI/MUNICIPIULUI/PRIMĂRIA    Nr. ...... din ........    DOSAR Nr. ......../20....    cuprinzând documentele ce au stat la baza încheierii căsătoriei dintre    .................. şi .............                                        DATA ÎNCEPERII______________                                        DATA ÎNCHEIERII_____________                                                    FILE____________                          VOL._______     INVENTARIAT SUB NR. ____________                                          TERMEN DE PĂSTRARE                                              _______________ANI    Declaraţia de căsătorie a fost dată şi ┌───────────────────────┐    semnată în faţa noastră. │ │    Am confruntat datele înscrise în declaraţie │ PRIMĂRIA/SPCLEP │    cu cele din certificatele de naştere, care │ ............... │    corespund întocmai. │ │                                                     │ Starea civilă │                                                     │ │       Ofiţerul de stare civilă, │ Nr. ............. │                                                     │ din ..... 20 .... │        ....................... │ │                                                     └───────────────────────┘DECLARAŢIE DE CĂSĂTORIESubsemnaţii: ........... (numele şi prenumele soţului) ......... domiciliat în .........., str. ........... nr. ...., bloc ...., scara ...., etajul ..., apartamentul ..., judeţul/sectorul ........., şi .........(numele şi prenumele sotiei) ......., domiciliată în .............., str. ............ nr. ....., bloc ..., scara ..., etajul ...., apartamentul ...... judeţul/sectorul ......., în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că:1. Am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 4-10 şi 27 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu există nici o piedică legală pentru încheierea căsătoriei.2. Am fost/nu am fost căsătorit/căsătorită.3. După încheierea căsătoriei vom purta numele de familie:SOŢUL ................SOŢIA ................Ne legitimăm cu actul de identitate seria ...... nr. ..... şi actul de identitate seria ....... nr. ....... .Cunoaştem că legea penală pedepseşte pe cei care fac declaraţii false.Declar că cunosc/nu înţeleg limba română scris şi vorbit.Data ........ 20 ...Semnăturile................. ...................Soţ SoţieÎntocmit act căsătorie nr. ....../20 ....Operat menţiunipe actele de naştere din registrul exemplarul Inr. ............. al localităţii ..........., pentru soţnr. ............. al localităţii ..........., pentru soţieTrimis comunicare de menţiunecu adresa nr. ...... din ........la ..............................Data .............. Semnătura .............    ROMÂNIA PĂRINŢI    PRIMĂRIA ...........                                      Numele de familie al tatălui ..........                                      Prenumele tatălui .....................        CERTIFICAT DE NAŞTERE Numele de familie al mamei ............                                      Prenumele mamei .......................       CODUL NUMERIC PERSONAL    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LOCUL ÎNREGISTRĂRII     S A A L L Z Z N N N N N C                                      Comuna                                      Oraşul ................................Numele de familie .............. MunicipiulPrenumele ...................... Judeţul ...............................Sexul .......................... Naşterea a fost trecută în registrul de         ┌ stare civilă la nr. .... din anul .....         │Anul ................. luna .................... ziua ........         │ (cifre şi litere)  Data <naşterii │Luna .................         │Ziua ................. MENŢIUNI         │ (cifre şi litere)         └ ......................................                                      ......................................                                      ......................................    LOCUL NAŞTERII COPILULUI ......................................ComunaOraşul ......................... Conform cu originalulMunicipiul ......................Judeţul .............. SemnăturaSeria ...... nr. .......                                               L.S.    ROMÂNIA PĂRINŢI    PRIMĂRIA ...............                                      Numele de familie al tatălui ...........                                      Prenumele tatălui ......................         CERTIFICAT DE NAŞTERE Numele de familie al mamei .............                                      Prenumele mamei ........................       CODUL NUMERIC PERSONAL    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| LOCUL ÎNREGISTRĂRII     S A A L L Z Z N N N N N C                                      Comuna                                      Oraşul .................................Numele de familie ............... MunicipiulPrenumele ....................... Judeţul ................................Sexul ........................... Naşterea a fost trecută în registrul de         ┌ stare civilă la nr. .... din anul ......         │Anul .................. luna ...................... ziua .......         │ (cifre şi litere)  Data <naşterii │Luna ..................         │Ziua .................. MENŢIUNI         │ (cifre şi litere)         └ ........................................                                      ........................................                                      ........................................     LOCUL NAŞTERII COPILULUI ........................................                                      ........................................ComunaOraşul ......................... Conform cu originalulMunicipiul .....................Judeţul ........................ SemnăturaSeria .............. nr. .......                                              L.S.    Prezentul dosar numerotat, sigilat şi parafat conţine ....... file.                                                 Semnătura                                            .....................                                            .....................  +  Anexa 24 la metodologie- model -AprobPrimar,.........CERERESubsemnatul(a), ............, cu domiciliul în localitatea .............., str. .......... nr. ...., judeţul/sectorul ........, vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu numita(tul) ................, în afara sediului primăriei, şi anume ................... pentru următoarele motive:......................... (unul dintre soţi se află în imposibilitatea de a se prezenta) ...........................................................................Data ........Semnătura.............Domnului primar al .............  +  Anexa 25 la metodologie- model -AprobPrimar,.........CERERESubsemnatul(a), ............., cu domiciliul în ............, str ......... nr. ...., judeţul/sectorul .........., vă rog să aprobaţi oficierea căsătoriei mele cu numita(tul) ........... în ziua de ....., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, pentru următoarele motive:..........................................................................................................................................................................................Anexez următoarele documente:Data ........Semnătura.............Domnului primar al ............  +  Anexa 26 la metodologie- model -AprobPreşedintele Consiliului judeţean/Primar general,...................CERERESubsemnatul(a), ..............., cu domiciliul în localitatea ............, str. ....... nr. ..., judeţul (sectorul) ............, vă rog să încuviinţaţi încheierea căsătoriei mele cu numita(tul) .............. la Primăria ..........., în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele motive: .................................................................................... ....................................................................................Data ........Semnătura.............NOTĂ:Cererea se depune la primăria localităţii în care urmează a se încheia căsătoria, iar pentru dispensa de grad de rudenie va fi însoţită de copii legalizate sau certificate de ofiţerul de stare civilă de pe certificatele de stare civilă, pe baza cărora se poate stabili gradul de rudenie.  +  Anexa 27 la metodologie- model -DECLARAŢIESubsemnaţii: .... (numele şi prenumele soţului).........., domiciliat în localitatea ..........., str. ......... nr. ...., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .........., şi .......(numele şi prenumele soţiei) ............., domiciliată în ................., str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul .........., în vederea căsătoriei pe care dorim să o încheiem, declarăm că am luat cunoştinţă reciproc de starea sănătăţii noastre şi de prevederile art. 4-10 şi 27 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei.Soţul ................Soţia ................Data ........ 20 ...  +  Anexa 28 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ................S.P.C.L.E.P./Primăria ..........Starea CivilăNr. ......... din ..............PROCES-VERBALÎncheiat astăzi: anul ..... luna .... ziua ....La încheierea căsătoriei dintre dl ............... şi dra (dna) ................., luarea consimţământului şi aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor din Codul familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor s-au făcut prin intermediul dlui (dnei) ........... din .........., str. .......... nr. ...., interpret autorizat de ............. sub nr. ........., întrucât ..... (soţul/soţia) .......... este cetăţean străin/surdomut.Ofiţer de stare civilă, Interpret, Soţul ...................................... ..............L.S. Soţia ...............  +  Anexa 29 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ................S.P.C.L.E.P./Primăria .........Starea CivilăNr. ....... din ................PROCES-VERBALÎncheiat astăzi: anul ..... luna .... ziua ....,...................., ofiţer de stare civilă(numele şi prenumele)În urma verificărilor efectuate/văzând opunerile primite în legătură cu declaraţia de căsătorie a numiţilor ................... şi ...................., înregistrată la nr. ... din ......., din care rezultă că: ..................................................................................... ..................................................................................... ................................................................................... .Constatând că nu sunt îndeplinite cerinţele legii pentru încheierea căsătoriei, în temeiul art. 15 din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, refuz oficierea acesteia.Întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat declaranţilor.Ofiţerul de stare civilă delegat,................L.S.  +  Anexa 30 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ...............S.P.C.L.E.P./Primăria ...........Starea CivilăNr. ....... din ..............CătreSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A ...........Evidenţa persoanelorVă facem cunoscut că, în luna ..... anul ......, s-a înregistrat decesul următoarelor persoane, pentru care vă înaintăm actele de identitate depuse cu ocazia înregistrării sau declaraţiile din care rezultă motivele pentru care nu au putut fi depuse, precum şi extrasele pentru cetăţenii români decedaţi în străinătate:*Font 9*┌────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────┐│ │ Numele şi │ │Nr. actului de│Seria şi nr. │ Seria şi nr. │ ││Nr. │ prenumele │ Ultimul │deces şi data │ actului de │certificatului │ Cauza ││crt.│ C.N.P. │ domiciliu │înregistrării │identitate*)/│ de deces │ decesului││ │ │ │ │ extras │ eliberat │ │├────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┘                       Ofiţerul de stare civilă delegat,                                 ------------                                     L.S. Notă

  ──────────

  *) În cazul actelor transcrise, reconstituite, întocmite ulterior sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti declarative de moarte se anexează un extras pentru uz oficial, iar în coloana respectivă se face menţiunea "extras".

  ──────────
   +  Anexa 31 la metodologie- model -Parchetul de pe lângă Judecătoria ................................................(Poliţia ............)Nr. ........ din .................DOVADALa data de ........ am fost sesizaţi despre decesul numitului/numitei .................., cu ultimul domiciliu în ............., str. ............... nr...., judeţul/sectorul ........, care s-a produs la ora .... în ziua de ........ din cauza ............................... .Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la Primăria ........., în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare.Prim-procuror/Şeful poliţiei,........................................Parchetul de pe lângă Judecătoria ................................................(Poliţia ............)Nr. ........ din .................DOVADALa data de ....... am fost sesizaţi de ................, cu domiciliul în ..............., despre găsirea unui cadavru în .................. .Cadavrul a fost găsit în ziua de ........, la ora ..... .Prezenta dovadă serveşte la înregistrarea decesului la Primăria .............., în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) din Legea nr. 119/1996, republicată, cu modificările ulterioare.Prim-procuror/Şeful poliţiei,..................  +  Anexa 32 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL .................S.P.C.L.E.P./Primăria ..........Starea CivilăNr. ....... din ...........ADEVERINŢĂAdeverim prin prezenta că la data de .........., în actul nr. ......, s-a înregistrat decesul lui ................., cu ultimul domiciliu în localitatea ............, str. ........... nr. .., judeţul/sectorul .........., decedat în ziua de .......... .Adeverinţa serveşte numai pentru înhumare/incinerare şi se reţine de către administraţia cimitirului/crematoriului.Ofiţer de stare civilă delegat,.................L.S.NOTE:1. Adeverinţa se întocmeşte într-un singur exemplar.2. Fără prezentarea acestei adeverinţe nu se poate face înhumarea sau incinerarea.  +  Anexa 33 la metodologie- model -DOMNULE PRIMAR,Subsemnatul (a), ......................., fiul (fiica) lui .......... şi al/a .........., născut(ă) la ......... în .........., judeţul/sectorul .........., domiciliat(ă) în ........., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate .... seria .... nr. ........, eliberat de ..........., vă rog să îmi aprobaţi transcrierea şi înregistrarea, în registrele de stare civilă română, a certificatului (extrasului) de ........., eliberat de autorităţile ......... privind pe ........ şi ........ .Anexez certificatul (extrasul), în original şi fotocopie, precum şi traducerea legalizată a acestuia.Data Semnătura........ ...............Domnului primar al ................., judeţul ..........  +  Anexa 34 la metodologie- model -Ofiţer de stare civilă delegatSemnătura ........Data ...........DECLARAŢIESubsemnatul(a), ......................., fiul/fiica lui ............ şi al/a ............., născut(ă) la data de ....... în ..........., domiciliat(ă) în localitatea ................, str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., posesor/posesoare al/a C.I./paşaportului ........, declar că minorul(a) ..........(numele şi prenumele) ......., fiul/fiica lui ......... şi al/a ........., născut(ă) la data .......... în .............., judeţul/sectorul/ţara ............, are domiciliul în localitatea ..........., str. ............., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ... ap. ..., judeţul/sectorul .......... .Data Semnătura............ ...............  +  Anexa 35 la metodologie- model -Dată în faţa mea.Ofiţer de stare civilă delegat,.......................(numele şi prenumele)..................(semnătura)DECLARAŢIESubsemnatul(a), ......................, fiul/fiica lui .......... şi al/a .........., născut(ă) la data de ......... în ..........., cu domiciliul în ......................, declar pe propria răspundere că nu am mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului de .......... în registrele de stare civilă române sau reconstituirea lui.Am luat cunoştinţă de dispoziţiile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii, iar în cazul în care se va constata că există un alt act transcris sau reconstituit în registrele de stare civilă române, prezentul act va fi anulat.Data Semnătura.............. ................  +  Anexa 36 la metodologie- model -SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEANDE EVIDENŢĂ A PERSOANELORNr. ....... din ...........CătreSERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCALDE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR/PRIMĂRIA ............- Starea Civilă -La Adresa dumneavoastră nr. ...... din .........., vă restituim Certificatul de ... naştere, căsătorie, deces) ........ seria .... nr. ........, eliberat de autorităţile ..........., împreună cu traducerea în limba română a acestuia, privind pe .............., comunicându-vă că se avizează transcrierea acestui certificat.Transcrierea a fost solicitată de ................., cu domiciliul în ............., str. ............ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ........... .După transcriere se va elibera certificatul de stare civilă corespunzător, iar cel procurat din străinătate va fi restituit titularului.În arhiva dumneavoastră va rămâne copia certificatului, împreună cu traducerea legalizată a acestuia în limba română.Întocmiţi comunicare de menţiune pentru actele de ......... şi comunicare de ......... pentru Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor ............... .Şeful Serviciului public comunitar judeţeande evidenţă a persoanelor................................Şeful Serviciului de stare civilă,............................  +  Anexa 37 la metodologie- model -ROMÂNIAJUDEŢUL ...............S.P.C.L.E.P./Primăria ..........Starea CivilăNr. ......... din ..............AprobPrimar,.........REFERATCa urmare a Cererii numitului/numitei ................. nr. ..... din ........., fiul (fiica) lui ........... şi al/a ........., cu domiciliul în ........................., posesorul/posesoarea actului de identitate seria ... nr. ...... şi al/a Avizului prealabil nr. ....... din ....... al Serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor ..........,vă rugăm să aprobaţi cererea de transcriere a certificatului de ........ seria .... nr. ........., eliberat de autorităţile .................., privind pe ..................... .Şeful Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor/Ofiţerul de stare civilă delegat,.........................  +  Anexa 38 la metodologieMENŢIUNIcare se înscriu pe actele de stare civilă1. La înregistrarea actelor de naştere în cazuri speciale: a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ....... din ....... a primarului ....... (municipiului, sectorului, oraşului, comunei) ........, judeţul ............"; b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de naştere nr. ...... din .............., eliberat de autorităţile .........., a aprobării nr. ........ din ....... a primarului ......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)....... şi a Avizului prealabil nr. .... din ........... al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti"; c) "Act înregistrat tardiv în baza Sentinţei civile nr. .... din ........... a Judecătoriei .........."; d) "Act întocmit în baza Sentinţei de încuviinţare a adopţiei cu efecte depline nr. ..... din .......... a Tribunalului (Judecătoriei) .............".2. La înregistrarea actelor de căsătorie în cazuri speciale: a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ....... din .......... a primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ...........Căsătoria a fost încheiată în anul ....., luna ....., ziua ...., în localitatea ........., judeţul/ţara .............."; b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de căsătorie nr. ...... din ..........., eliberat de autorităţile .........., a aprobării nr. ...... din ........... a primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........ şi a Avizului prealabil nr. ...... din ........... al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti.Căsătoria a fost încheiată în anul ....., luna ....., ziua ...., în localitatea ........, judeţul/ţara .......".3. La înregistrarea actelor de deces în cazuri speciale: a) "Act reconstituit (întocmit ulterior) în baza Dispoziţiei nr. ....... din ......... a primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ........"; b) "Act transcris/înscris în baza Certificatului/extrasului de deces nr. ...... din ........., eliberat de autorităţile ........., a aprobării nr. ........ din ......... a primarului .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........ şi a Avizului prealabil nr. .... din .......... al S.P.C.J.E.P./S.P.C.L.E.P. al sectorului municipiului Bucureşti"; c) "Act înregistrat în baza Hotărârii declarative de moarte nr. ...... din ........ a Judecătoriei ........".4. Menţiunea de căsătorie care se aplică pe actul de naştere:"Căsătorit(ă) cu .........., act nr. ....... din ........, înregistrat la Primăria .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........, judeţul ........ .După încheierea căsătoriei acesta/aceasta poartă numele de familie ............ ."5. Menţiunea de deces care se aplică pe actul de naştere:"Decedat(ă), act nr. ... din ..........., înregistrat la Primăria ......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)....., judeţul ............"6. Menţiunea de deces care se aplică pe actul de căsătorie:"........(numele şi prenumele soţului/soţiei)..... a decedat.Act nr. ....... din .........., înregistrat la Primăria .....(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......, judeţul ............"7. Menţiunea care se aplică pe actul de naştere al soţului/soţiei în viaţă:"Căsătoria cu ............ a încetat, prin decesul soţului (soţiei), Act de deces nr. ..... din .........., înregistrat la Primăria .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei).........., judeţul ............. ."8. Menţiuni privind recunoaşterea paternităţii/maternităţii, tăgada paternităţii, contestarea recunoaşterii, stabilirea filiaţiei şi schimbarea sexului: a) "Recunoscut(ă) de ........., născut(ă) la data de ......... în .........., cu domiciliul în ........., prin declaraţia de recunoaştere înregistrată la nr. .... din ........ ."; b) "Prin Sentinţa nr. .... din .... a Judecătoriei ......... s-a stabilit că .......... nu este tatăl minorului."; c) "Prin Sentinţa nr. ... din .... a Judecătoriei ....... s-a admis recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către .............. la data de .......... ."; d) "Prin Sentinţa nr. ... din .... a Judecătoriei ......... s-a stabilit filiaţia faţă de ........, născut(ă) la data de ......... în ......., cu domiciliul în ......., copilul urmând a purta numele de familie ............. ."; e) "Prin Sentinţa nr. ... din .... a Judecătoriei ....... s-a încuviinţat ca în viitor copilul să poarte numele de familie ........... .";NOTĂ:Numele de familie al minorului se va trece aşa cum este prevăzut în dispozitivul sentinţei. f) "Prin Sentinţa nr. ..... din ...... a Judecătoriei ............ s-a luat act de recunoaşterea paternităţii/maternităţii de către ........., născut(ă) la ......... în ........., cu domiciliul în ..........."; g) "Recunoscut(ă) de către ......., născut(ă) la ....... în ........, cu domiciliul în ......., judeţul ........, prin înscris autentificat/testament. Comunicarea a fost făcută de Biroul notarial ......., cu Adresa nr. ... din ......."; h) "Prin Sentinţa nr. ...... din ....... a Judecătoriei .............. s-a stabilit filiaţia soţului/soţiei faţă de ..........., născut(ă) la data de ......... în .........., cu domiciliul în ........., soţul/soţia urmând să poarte numele de familie ............" (Menţiune de stabilire a filiaţiei soţului/soţiei şi de încuviinţare a purtării numelui, pe actul de căsătorie); i) "Prin Sentinţa nr. ...... din ......, a Judecătoriei .......... s-a încuviinţat ca soţul/soţia să poarte numele de familie ..........". (Menţiune de încuviinţare a purtării numelui, pe actul de căsătorie); j) "Prin Sentinţa nr. ...... din ........ a Judecătoriei .......... s-a stabilit filiaţia tatălui/mamei faţă de ........., născut(ă) la data de ......... în .........., cu domiciliul în ..........., tatăl/mama urmând să poarte numele de familie ............. ." (Menţiune de stabilire a filiaţiei unuia dintre părinţi, pe actul de naştere al copilului minor); k) "Prin Sentinţa nr. ...... din ....... a Judecătoriei ............. s-a încuviinţat ca pe viitor tatăl/mama să poarte numele de familie ....... ." (Menţiune de încuviinţare a purtării numelui, pe actul de naştere al copilului minor); l) "Prin Sentinţa nr. ..... din ......... a Judecătoriei ......... s-a încuviinţat schimbarea sexului."9. Menţiuni privind adopţia cu efecte restrânse: a) "Adoptat(ă) de către ..........., născut la data de ... în localitatea ........., şi de către ............, născută la data de ......... în localitatea .........., prin Sentinţa nr. ....... din ....... a Tribunalului ........ .Persoana adoptată a dobândit numele de familie ................ ."; b) "Adopţia a fost desfăcută prin Sentinţa nr. .. din .. a Judecătoriei/Tribunalului ........., urmând a purta numele de familie ........... ."10. Menţiuni privind adopţia cu efecte depline: a) "Adoptat(ă) cu efecte depline de către ..........., născut la data de ............. în localitatea .........., şi de către ............, născută la data de ........... în localitatea .............., prin Sentinţa nr. ........ a Tribunalului .............. . S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. ........ din ..........., la Primăria .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)........., judeţul ............. ."; b) "Prin Sentinţa nr. ... din ....... a Tribunalului ........ s-a desfăcut adopţia cu efecte depline, urmând a purta numele de familie ............ ."; c) "Adoptat(ă) cu efecte depline de către ...................., născut la data de ............. în localitatea .........., şi de către ............, născută la data de ........... în localitatea ............, prin .... nr. ... a ......................................... (ce a fost recunoscută de Tribunalul ..............., prin Sentinţa nr. ... din ..........).(Menţiunea a fost înscrisă în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. ........ din ......... .)(S-a întocmit un nou act de naştere cu nr. .. din ......, la Primăria .............. .)"11. Menţiuni privind adopţia, pe actul de căsătorie: a) ".......(numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)......... a fost adoptat(ă) cu efecte restrânse prin Sentinţa nr. ......... din ...... a Tribunalului .......... . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ............... ."; b) ".......(numele şi prenumele soţului/soţiei adoptat/adoptate)........ a fost adoptat(ă) cu efecte depline de către .......... şi de către ........., prin Sentinţa nr. .... din .......... a Tribunalului .......... . Persoana adoptată a dobândit numele de familie ........, locul de naştere fiind localitatea ..........., judeţul ......... ."; c) "Prin Sentinţa nr. .... din ...... a Tribunalului ........ s-a desfăcut adopţia cu efecte restrânse ...... . Soţul(soţia) va purta numele de familie .......... ."; d) "Prin Sentinţa nr. ....... din ........... a Tribunalului/Judecătoriei ................... s-a desfăcut adopţia cu efecte depline. Soţul (Soţia) ........ va purta numele de familie ......... fiul/fiica lui ........ şi al/a ........., locul naşterii fiind localitatea ..........., judeţul .......... ."12. Menţiuni de divorţ: a) pe actul de căsătorie:- "Desfăcut căsătoria prin Sentinţa nr. ..... din .... a Judecătoriei ......... Fostul soţ va purta numele de familie ........., iar fosta soţie numele de familie ....... .";- "Desfăcut căsătoria prin Sentinţa nr. ..... din ......... a ........, ce a fost recunoscută de Tribunalul ........... prin Sentinţa nr. ........ din ......... ."; b) pe actele de naştere ale foştilor soţi:- "Căsătoria cu .............. a fost desfăcută prin Sentinţa nr. .... din ..... a Judecătoriei ......... . După divorţ va purta numele de familie ............. .";- "Căsătoria cu ........... a fost desfăcută prin Sentinţa nr. .... din ..... a ...., ce a fost recunoscută de Tribunalul ......... prin Sentinţa nr. .... din .......... ."; c) pe actul de căsătorie:"Desfăcut căsătoria în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. ... din ..... . Fostul soţ va purta numele de familie.........., iar fosta soţie numele de familie .......... ."; d) pe actele de naştere ale foştilor soţi:- "Căsătoria cu ........... a fost desfăcută în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. .... din ........ După divorţ va purta numele de familie ............. ."13. Menţiunea în cazul căsătoriei nule sau anulate prin sentinţă civilă rămasă definitivă şi irevocabilă:"Căsătoria dintre ............ şi ............. a fost declarată nulă/anulată prin Sentinţa nr. .... din ....... a Judecătoriei ........... ."14. Menţiuni de încetare a căsătoriei:"Căsătoria dintre ............ şi ........... a încetat prin decesul soţului/soţiei, conform Actului de deces nr. ... din ...., întocmit de ....., judeţul ..... ."15. Menţiuni privind schimbarea numelui: a) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele, conform Dispoziţiei nr ..... din ............ a preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, din .... în ............. ."; b) "Numele de familie dobândit prin căsătorie a fost schimbat în ..........., conform Dispoziţiei nr. ...... din ........ a preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti."; c) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele soţului şi soţiei, conform Dispoziţiei nr. ........ din ............ a preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după cum urmează: soţul din ........... în .........., iar soţia din ......... în ....... ."; d) "Schimbat numele de familie al titularului actului şi al părinţilor săi, conform Dispoziţiei nr. .......... din ........ a preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după cum urmează: titularul din ........ în ........, tatăl din ......... în ......., iar mama din ......... în ....... ."; e) "Numele de familie şi/sau prenumele tatălui (mamei) au/a fost schimbate/schimbat din ......... în .........., ca urmare a adopţiei/pe cale administrativă/a încuviinţării purtării numelui, prin Sentinţa/Dispoziţia nr. . din ........ a ........... ."; f) "Schimbat numele de familie al tatălui (mamei) soţului/soţiei din ........... în ........ şi a prenumelui din ........... în ........., conform Dispoziţiei nr. ........ din .......... a preşedintelui consiliului judeţean/primarului general al Consiliului General al Municipiului Bucureşti"; g) "Schimbat numele de familie şi/sau prenumele din .......... în ......., prin ........ nr. .... din ........ a ..........., ce a fost recunoscut de Tribunalul ............ prin Sentinţa nr. ..... din ........... . (Menţiunea a fost înscrisă în baza aprobării D.E.P.A.B.D. nr. ......... din ........)".16. Menţiuni primite din străinătate: a) "Căsătorit(ă) cu ............., la data de ........... în localitatea ............, ţara .........., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. .... din ..... . Actul nu a fost transcris în România."; b) "Decedat(ă) la data de .........., în localitatea ..........., ţara ............., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. ..... din .......... . Actul nu a fost transcris în România."; c) ".............. a decedat la data de ......... în localitatea ............, ţara .........., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. .. din ..... . Actul nu a fost transcris în România." (Menţiune de deces primită din străinătate, pe actul de căsătorie); d) "Căsătoria cu ................ a încetat prin decesul soţului/soţiei decedat(ă) la data de ......... în localitatea ............, ţara ............, conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. ... din .......... . Actul nu a fost transcris în România." (Menţiune de deces primită din străinătate pentru actul de naştere al soţului/soţiei în viaţă);NOTĂ:În cazul în care certificatele sunt transcrise în România, la cererea celor interesaţi, menţiunile vor avea următorul cuprins: e) "Căsătoria cu ....., încheiată la data de .., în localitatea .., ţara ...., a fost transcrisă în registrele Primăriei .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......, judeţul ......., sub numărul ... din ..... . După căsătorie poartă numele de familie ............ ."; f) "Decedat(ă) în localitatea ., ţara , la data de .......... . Decesul a fost transcris în registrele Primăriei .......(municipiului, sectorului, oraşului, comunei)......., judeţul ........., sub nr. .... din ......... ."; g) "............ a decedat la data de în localitatea ., ţara . Decesul a fost transcris în registrele Primăriei .........., judeţul ......, sub nr. ... din ......... ." (Menţiune de deces pe actul de căsătorie); h) "Căsătoria cu ............... a încetat prin decesul soţului/soţiei. Decesul a fost transcris în registrele Primăriei ........, judeţul ............, sub nr. ... din ........ ."NOTĂ:La operarea menţiunilor de deces pe actul de căsătorie se completează cu numele şi prenumele soţului.17. Menţiunea privind redobândirea cetăţeniei române: a) "Redobândit cetăţenia română, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .... din ......... şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nr. .... din ....."; b) "Titularul actului a redobândit cetăţenia română, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .... din ......... şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nr. ..... din ......, odată cu tatăl său/mama sa."18. Menţiunea privind dobândirea cetăţeniei române: a) "Dobândit cetăţenia română, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ...... din ......... şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nr. ....... din ........."; b) "Titularul actului a dobândit cetăţenia română, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. .... din ......... şi Certificatului de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie nr. ..... din ......., odată cu tatăl său/mama sa."19. Menţiunea privind renunţarea la cetăţenia română:"Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie nr. ....... din ............ s-a aprobat renunţarea la/pierderea/s-a retras cetăţenia română/cetăţeniei române numitului(ei) ......(numele şi prenumele)....., conform comunicării D.E.P.A.B.D. nr. ..... din .......... ."20. Menţiunea privind eliberarea certificatului de stare civilă completat cu litera "â"/"î":"La cererea numitului(ei) ..............., înregistrat(ă) cu nr. ......... din data de ......., s-a eliberat certificatul de ....(naştere, căsătorie, deces)......, completat cu litera «â»/«î»."21. Menţiunea în cazul identificării unui "cadavru cu identitate necunoscută":"Conform Comunicării ......(parchetului, poliţiei)....... nr. ..... din ........, prezentul act priveşte pe ........, fiul lui .......... şi al........, născut la data de ............, în localitatea ........., cu domiciliul în ........., judeţul ........ ."  +