ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011    Având în vedere necesitatea transpunerii corecte în legislaţia naţională a art. 30 alin. (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 75 din 15 martie 2001, solicitată de Comisia Europeană în procedura de infringement în cauza 2008/2108,luând în considerare că trebuia asigurat cadrul legislativ naţional necesar conformării faţă de cerinţele Uniunii Europene până la sfârşitul lunii septembrie 2010, având drept rezultat oprirea procedurii de infringement,întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu o acţiune în constatarea încălcării obligaţiilor care îi revin în temeiul tratatelor, prevăzută de art. 258 şi 260 din tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,având în vedere că acestea constituie o situaţie extraordinară, de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul de supraveghere, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, trece în cadrul Consiliului Concurenţei. Preşedintele Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar este numit de către preşedintele Consiliului Concurenţei dintre membrii plenului Consiliului Concurenţei, iar în componenţa consiliului se numesc specialişti cel puţin din domeniile: feroviar, afaceri europene, economic şi juridic. (2) Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul IIAlineatul (8) al articolului 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat."  +  Articolul IIIMandatele membrilor Consiliului de supraveghere aflate în curs rămân valabile până la numirea unor noi membri, în condiţiile legii.  +  Articolul IV (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va adopta o hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, cu completările ulterioare, iniţiată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi Consiliul Concurenţei, care va reglementa componenţa, modul de organizare şi atribuţiile Consiliului de supraveghere în domeniul feroviar. (2) Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni în ceea ce priveşte exercitarea funcţiilor Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, urmând a fi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.  +  Articolul V (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în bugetele Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al Consiliului Concurenţei, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire încheiat de cele două instituţii. (2) Protocolul de predare-primire se încheie în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi cuprinde: prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute de lege.*Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L75 din 15 martie 2001.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Consiliului Concurenţei,Bogdan Marius ChiriţoiuŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 21.-----