ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 16 februarie 2011pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011  Având în vedere:- necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor autorităţilor naţionale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finanţat din asistenţa financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, precum şi în vederea diminuării aplicării de corecţii financiare de către Comisia Europeană;- faptul că termenul-limită de eligibilitate pentru o parte dintre proiectele ex-ISPA este 31 decembrie 2010, orice cheltuială efectuată ulterior acestei date urmează a fi suportată din surse naţionale. Mai mult, dacă aceste proiecte nu vor fi funcţionale până la finalul anului 2011, Comisia Europeană va anula finanţarea nerambursabilă aferentă acestora, iar România va trebui să returneze întreaga valoare a sumelor alocate pentru aceste proiecte prin Programul ISPA;- prevederile Ghidului CE pentru închiderea proiectelor finanţate prin fondurile de coeziune şi ex-ISPA, potrivit căruia proiectele ex-ISPA beneficiază de o perioadă de graţie de 12 luni de la data eligibilităţii pentru a finaliza lucrările din surse naţionale şi pentru a asigura funcţionalitatea investiţiilor;- necesitatea adoptării unor măsuri pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată care a fost plătită în cadrul proiectelor finanţate din fondurile comunitare preaderare;- cerinţele impuse de către serviciile Comisiei Europene în legătură cu raportarea implementării programelor finanţate din fonduri nerambursabile de preaderare;- necesitatea responsabilizării agenţiilor de implementare, autorităţilor de implementare şi a beneficiarilor în vederea respectării cerinţelor impuse de Comisia Europeană;- faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a acestui act normativ periclitează finalizarea implementării măsurilor ex-ISPA, ca urmare a imposibilităţii efectuării plăţilor către beneficiari, pe de o parte, iar, pe de altă parte, are implicaţii asupra gradului de absorbţie a fondurilor ex-ISPA, deoarece nefinalizarea măsurilor ex-ISPA conduce la rambursarea către Comisia Europeană a sumelor avansate/cheltuite până în prezent;- faptul că neaprobarea acestui act normativ creează blocaje şi se poate ajunge la situaţia în care serviciile de audit ale Comisiei Europene să considere că sistemul de management şi control EDIS acreditat nu funcţionează, conducând astfel la existenţa unei nereguli sistemice, situaţie în care pot fi impuse corecţii financiare orizontale sau pot fi solicitate returnări ale sumelor deja transferate de către serviciile Comisiei Europene;- condiţionarea de către serviciile Comisiei Europene a procesării aplicaţiilor de plată şi transferul fondurilor nerambursabile către Autoritatea de Certificare şi Plată de transmiterea noilor formate standard care atestă stadiul implementării proiectelor;- faptul că în situaţia neprimirii de la agenţiile de implementare a documentelor de raportare în vederea transmiterii cererilor de fonduri către Comisia Europeană se produc blocaje în absorbţia fondurilor nerambursabile de la Comisia Europeană,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», şi bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - titlul VII «Alte transferuri», poziţia «Cheltuieli neeligibile ISPA», pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de transporturi, se asigură şi sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, în concordanţă cu prevederile memorandumurilor de finanţare, pentru: a) finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţial; b) articole de cheltuieli, altele decât cele de la lit. d), care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA în baza prezumţiei de eligibilitate şi care au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare prin prisma naturii cheltuielii respective; c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanţa de arbitraj ori instanţa de judecată; d) costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată; e) suplimentarea bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare sau contracte noi necesare finalizării măsurilor ex-ISPA; f) întârzieri justificate la plata facturilor; g) alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor ex-ISPA; h) sume pentru acoperirea plăţii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări finanţate din contribuţia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA şi din cofinanţarea aferentă ai cărei beneficiari sunt operatorii de apă-canal; i) sume angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA, dar care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a memorandumurilor de finanţare aferente, în cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi; j) sume necesare pentru prefinanţarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul programelor operaţionale sectoriale, până la momentul aprobării aplicaţiei de către autorităţile române sau Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. (2) Se autorizează Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice ca, pe baza justificărilor autorităţilor contractante din sectorul de mediu, să efectueze plăţi din poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare» către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă în volumul şi în structura bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi a bugetului Ministerului Finanţelor Publice Acţiuni generale, în situaţia în care sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii - poziţia «Cheltuieli neeligibile ISPA» nu acoperă sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», în limita sumei de 1.076.127 mii lei aprobată în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia «Fondul Naţional de Preaderare», sumă ce include şi suplimentările efectuate în anul 2011 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Prevederile alin. (3) se aplică până la data intrării în vigoare a primei rectificări bugetare pe anul 2011, ulterior acestei date, în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia globală «Fondul Naţional de Preaderare», sumele cu destinaţiile prevăzute la alin. (1) se vor asigura numai pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de mediu."2. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul cuprins:"Art. 1^2. - Se aprobă Lista proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi pentru care se asigură finanţarea potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă."  +  Articolul IINorme tranzitorii (1) Până la elaborarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, potrivit prevederilor art. III, execuţia bugetară a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu modificările ulterioare. (2) Până la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, solicitările de finanţare depuse în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, se soluţionează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.361/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile cererilor de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care urmează a fi soluţionate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare. (4) Cererile de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent dacă acestea au fost depuse pentru prima oară sau redepuse ca urmare a unor solicitări de modificare sau completare, vor fi soluţionate în continuare de Ministerul Finanţelor Publice până la finalizarea lor.  +  Articolul IIIÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elaborează norme de aplicare a art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii.  +  Articolul IVOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1^1), litera g) se abrogă.2. La articolul 5, după alineatul (1^1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^2) şi (1^3), cu următorul cuprins:"(1^2) Pentru măsurile ex-ISPA a căror perioadă de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în memorandumurile de finanţare a expirat şi pentru care autorităţile române au transmis Comisiei Europene propuneri de modificare a memorandumurilor/deciziilor de finanţare se autorizează utilizarea sumelor alocate la poziţia «Fondul Naţional de Preaderare», conform prevederilor art. 5 alin. (1) şi (1^1), precum şi a disponibilităţilor din fonduri comunitare şi naţionale aflate în conturile măsurilor ex-ISPA şi ale Autorităţii de Certificare şi Plată, în baza propunerilor de modificare şi în conformitate cu mecanismele financiare aplicabile memorandumurilor de finanţare până la data primirii răspunsului de la Comisia Europeană, mecanisme stabilite prin prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 296/2007 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.188/2003 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind operaţiunile necesare finanţării cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul mediului în cadrul programului ISPA, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 195/2003 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.(1^3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1^1) lit. f) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă."3. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(7) Sumele stabilite de către Comisia Europeana ca debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, achitate de Ministerul Finanţelor Publice în numele României, de la poziţia bugetară «Fondul Naţional de Preaderare», în baza alin. (1^1) lit. c), şi care nu pot fi recuperate de la entităţile debitoare către bugetul Comunităţii Europene, în cazurile în care debitorii nu au fost identificaţi sau pentru care în urma acţiunilor în justiţie se emit hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care anulează titlul de creanţă, precum şi în cazurile precizate de reglementările în vigoare privind tratamentul neregulilor, rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat. (8) Beneficiarii/Organismele de implementare a măsurilor ex-ISPA pentru care Comisia Europeană respinge propunerea de modificare a memorandumurilor de finanţare/deciziilor de finanţare, respectiv extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în memorandumurile de finanţare/deciziile de finanţare au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele utilizate în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1^2)."4. La articolul 5^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) În cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, autorităţile de implementare/beneficiarii au obligaţia de a transmite documentele de raportare tehnică şi financiară la termenele şi în formatele standard de raportare solicitate de către agenţiile de implementare, completate cu informaţii corecte, complete şi de calitate corespunzătoare, pe parcursul implementării programelor, respectiv până la închiderea acestora anunţată în scris de către Comisia Europeană."5. La articolul 5^1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Instrucţiunile/Ghidurile emise de Autoritatea de Certificare şi Plată aferente implementării programelor PHARE/Facilitatea de tranziţie, ISPA şi SAPARD pe perioada de derulare a acestora au caracter obligatoriu pentru agenţiile de implementare, autorităţile de implementare/organismele intermediare şi beneficiari."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 15.  +  Anexa (Anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007)LISTAproiectelor ex-ISPA (Fondul de coeziune) în sectorul transporturi
  Proiecte ISPA (Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii)
  2005/RO/16/P/PA/002 "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, sectorul româno-bulgar şi studiile adiacente"
  2005/RO/16/P/PT/002 "Reconstrucţia infrastructurii feroviare şi rutiere afectate de inundaţiile din luna iulie 2005 din judeţele Vrancea, Giurgiu şi Bacău"
  2002/RO/16/P/PA/011 "Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre"
  2004/RO/16/P/PT/009 "Execuţia infrastructurii rutiere şi feroviare pentru infrastructura de acces la podul peste Dunăre de la Calafat-Vidin"
  2005/RO/16/P/PT/003 "Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre între Călăraşi şi Brăila"
  Proiecte ISPA (Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.)
  2000/RO/16/P/PT/001 "Reabilitarea secţiunii Băneasa-Feteşti de pe linia de cale ferată Bucureşti-Constanţa"
  2003/RO/16/P/PT/007 "Reabilitarea secţiunii de cale ferată Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucureşti-Braşov"
  2004/RO/16/P/PA/003 "Asistenţă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul feroviar în România"
  Proiecte ISPA (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.)
  2000/RO/16/P/PT/002 "Lărgirea la 4 benzi de circulaţie a DN 5, Bucureşti- Giurgiu, km 23+200-km 59+100"
  2000/RO/16/P/PT/003 "Construcţia şi reabilitarea secţiunilor 4 şi 5, Bucureşti-Cernavodă, km 97+300-km 151+480"
  2000/RO/16/P/PT/004 "Reabilitarea DN 6, secţiunea Craiova-Drobeta-Turnu Severin, km 233+200-km 332+150"
  2001/RO/16/P/PT/005 "Construcţia variantei de ocolire a oraşului Sibiu"
  2001/RO/16/P/PT/006 "Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800"
  2004/RO/16/P/PT/008 "Construcţia variantei de ocolire a oraşelor Deva- Orăştie la standard de autostradă"
  2005/RO/16/P/PT/001 "Construcţia variantei de ocolire Lugoj"
  2005/RO/16/P/PA/003 "Asistenţă tehnică pentru pregătirea de proiecte pe reţeaua TEN-T"
  -----