ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011    Luând în considerare faptul că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeană atrage atenţia asupra încălcării prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru), prin faptul că autorităţile române nu asigură separarea structurală efectivă a funcţiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activităţile legate de proprietate sau de control, pe de altă parte,ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurării acestei separări funcţionale,având în vedere faptul că Guvernul României, în răspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acţiunii declanşate în data de 29 octombrie 2009, şi-a asumat modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,luând în considerare faptul că Guvernul României, în acelaşi răspuns la punerea în întârziere incidentă, şi-a asumat şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeană a adresat o cerere oficială României care îmbracă forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicită să se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de două luni, în caz contrar urmând să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în următoarele luni şi ar duce la plata unei amenzi,deoarece singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii Europene o reprezintă modificarea, în regim de urgenţă, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8, alineatele (1), (3) şi (5) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii adoptă Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, prin decizie a preşedintelui, cu avizul Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii, pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau aflate în partaj guvernamental/neguvernamental........................................................................... (3) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate interzice pe o perioadă limitată utilizarea parţială sau totală a unei benzi de frecvenţă ori a unei anumite frecvenţe de către persoane fizice sau juridice, la cererea motivată a autorităţilor publice competente, în cazul în care siguranţa naţională, ordinea publică sau apărarea naţională impune această măsură........................................................................... (5) Costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei sau reorganizarea utilizării unor benzi de frecvenţe radio vor fi suportate din cuantumul taxei de licenţă prevăzute la art. 15 alin. (3). Modul de compensare va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii privind administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio este asistată de Comisia Interdepartamentală de Radiocomunicaţii, organism consultativ, fără personalitate juridică, înfiinţată prin hotărâre a Guvernului."3. La articolul 13 alineatul (4), partea introductivă va avea următorul cuprins:"(4) În cazul frecvenţelor radio necesare pentru nevoile proprii ale instituţiilor din cadrul Sistemului naţional de apărare, utilizarea acestora se realizează în mod gratuit, fără a fi necesară obţinerea unei licenţe, pe baza atribuirii efectuate prin Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:".4. La articolul 15, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă este condiţionată de plată către bugetul statului a unei taxe de licenţă, al cărei cuantum va fi stabilit, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii........................................................................... (6) Tipul de procedură de selecţie aplicată pentru acordarea dreptului de utilizare a spectrului radio se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, iar reglementarea detaliată a modului de desfăşurare a procedurilor de selecţie competitivă sau comparativă se adoptă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. iniţiază propuneri de acte normative pentru modificarea şi completarea cadrului legislativ privind exercitarea unor funcţii şi atribuţii de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de telecomunicaţii, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale;".2. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12 şi 14 vor avea următorul cuprins:"4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa MCSI în legătură cu modificările aduse;...........................................................................11. adoptă TNABF şi orice modificări şi/sau completări ale acestuia;12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;...........................................................................14. acordă autorizaţiile de asignare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;".  +  Articolul IIILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) În vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizării frecvenţelor radio, a Planului naţional de frecvenţe radio atribuite serviciilor media audiovizuale şi pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum şi a celor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixtă consultativă, compusă din 3 membri propuşi de Consiliu, 3 membri propuşi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi un membru propus de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu rol de observator."2. La articolul 59, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."3. La articolul 65, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Licenţa de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:".4. La articolul 65^1, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 65^1. - Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:".5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Utilizarea staţiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră şi televiziune terestră aflate sub jurisdicţia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obţinerea autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şisocietăţii informaţionale,Valerian VremeSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Vasile Timiş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 19.-------