HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2011pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.088/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 4 noiembrie 2010, se completează după cum urmează:- La anexa "Lista imobilelor care trec din proprietatea publică în proprietatea privată a statului", după numărul curent 4 se introduce un nou număr curent, numărul curent 5, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Poziţia din Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare Nr. inv. MEF Descrierea imobilului Teren aferent -mp-
  "5 32 145.396 Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.456,54"
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", după poziţia 495 se introduce o nouă poziţie, poziţia 495^1, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "495^1 Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol nr. 2, sectorul 1 1.478,20"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 144.--------