HOTĂRÂRE nr. 132 din 16 februarie 2011pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, precum şi pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2.c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.c) Datorie publică reprezintă totalitatea obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale şi locale, care pot fi exprimate în monedă naţională şi în valută. În scopul evaluării datoriei publice a României, orice obligaţie exprimată în valută este calculată în monedă naţională, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României (BNR) în ultima zi bancară a perioadei de raportare, afişat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice şi al BNR."2. Punctul 3.4.4 se abrogă.3. Punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8.1. Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual şi prezintă Guvernului, spre aprobare, şi Parlamentului, spre informare, Raportul privind datoria publică guvernamentală, care va conţine informaţii despre portofoliul datoriei publice guvernamentale, serviciul datoriei, indicatori de îndatorare publică şi informaţii despre piaţa primară şi secundară a titlurilor de stat, precum şi modul de implementare a strategiei pe termen mediu privind administrarea datoriei publice guvernamentale pentru anul anterior."4. La punctul 4.1.a), b) 3, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"8. Pentru împrumuturile a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau alte acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, documentaţia prevăzută la paragraful 1 se completează cu fundamentarea de către ordonatorul principal de credite a necesităţii realizării respectivelor investiţii sectoriale şi/sau alte acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, după caz, în calitatea sa de conducător al ministerului de resort coordonator al sectorului."5. La punctul 4.1.a), b) 3, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:"10. Sumele trase de Ministerul Finanţelor Publice din împrumuturile contractate potrivit punctului 8, în contul cărora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli şi/sau în baza raportării unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returnează de către Ministerul Finanţelor Publice finanţatorului, cu acordul acestuia, împreună, după caz, cu alte eventuale costuri, din sursele de rambursare prevăzute în actul normativ de ratificare al respectivului împrumut, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice."  +  Articolul IIDupă punctul 14.6.11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 683/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 17 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se introduce un nou punct, punctul 14.6.12, cu următorul cuprins:"14.6.12. Sumele trase de Ministerul Finanţelor Publice din împrumuturile preluate şi/sau sumele transferate la Ministerul Finanţelor Publice de ordonatorii principali de credite potrivit punctului 14.4.4 litera l), în contul cărora ordonatorii principali de credite nu au mai efectuat cheltuieli şi/sau sumele trase de Ministerul Finanţelor Publice din împrumuturile preluate, în baza raportării unor cheltuieli efectuate la care s-au constatat ulterior erori, se returnează de Ministerul Finanţelor Publice finanţatorului, cu acordul acestuia, împreună, după caz, cu alte eventuale costuri, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, prin aplicarea mecanismului privind plata serviciului datoriei publice, aferent respectivului împrumut."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 132.--------