HOTĂRÂRE nr. 130 din 16 februarie 2011privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare, precum şi desfiinţarea acestui spital prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 22^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Tăşnad de la Consiliul Local al Oraşului Tăşnad la Consiliul Judeţean Satu Mare. (2) Predarea-preluarea managementului asistenţei medicale se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice locale implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Tăşnad, unitate sanitară cu personalitate juridică. (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) se reorganizează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare.  +  Articolul 3Structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin. (2), se aprobă, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin act administrativ al preşedintelui Consiliului Judeţean Satu Mare, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic-administrativ şi muncitori, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1), se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare din reţeaua Consiliului Judeţean Satu Mare şi se consideră transferat.  +  Articolul 5Patrimoniul unităţii sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1), stabilit pe baza ultimelor situaţii financiare întocmite, se preia de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării şi a celorlalte anexe întocmite potrivit metodologiei în vigoare, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, poziţia 277 se abrogă la data expirării termenului prevăzut la art. 3.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 130.--------