HOTĂRÂRE nr. 129 din 16 februarie 2011privind desfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei şi reorganizarea Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 24 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Şimleu Silvaniei, str. 1 Decembrie 1918 nr. 37, în subordinea unităţii administrativ-teritoriale. (2) Activitatea unităţii sanitare desfiinţate potrivit alin. (1) se preia de către Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei, urmând ca întreaga activitate medicală să se desfăşoare în sediul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei, situat în oraşul Şimleu Silvaniei, str. George Coşbuc nr. 29, judeţul Sălaj.  +  Articolul 2Structura organizatorică a Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii administraţiei publice locale respective, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei şi se consideră transferat. (2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), se preia de către Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare şi se consideră transferat.  +  Articolul 4Patrimoniul Centrului de Cercetări şi Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 396/1990 privind înfiinţarea Centrului de cercetări şi asistenţă medicală în oraşul Şimleu Silvaniei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 aprilie 1990, precum şi poziţia 282 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 129.--------