HOTĂRÂRE nr. 134 din 16 februarie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 23 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 58 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.579/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 22 ianuarie 2003.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 16 februarie 2011.Nr. 134.  +  Anexa NORME METODOLOGICEprivind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi decercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării,finanţate de la bugetul de stat  +  Articolul 1Categoriile de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, care pot fi finanţate de la bugetul de stat, sunt următoarele: a) cheltuieli cu personalul; b) cheltuieli cu logistica; c) cheltuieli de deplasare; d) cheltuieli indirecte (regie).  +  Articolul 2În contractele de finanţare încheiate în vederea realizării proiectelor se va preciza alocarea de sume pentru destinaţiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Cheltuielile cu personalul includ: a) salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii; b) contribuţii aferente salariilor şi veniturilor asimilate acestora, potrivit legii.  +  Articolul 4Cheltuielile cu logistica includ: a) cheltuieli de capital; b) cheltuieli privind stocurile; c) cheltuieli cu servicii executate de terţi.  +  Articolul 5Cheltuielile de capital includ: a) imobilizări corporale: dotări, echipamente, mobilier, calculatoare şi accesorii şi altele asemenea, conform legii; b) imobilizări necorporale: programe de calculator, licenţe, brevete şi altele asemenea, conform legii.  +  Articolul 6Cheltuielile privind stocurile includ: a) materii prime; b) materiale consumabile, inclusiv materiale auxiliare, combustibili utilizaţi direct în cadrul proiectului, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje; c) obiecte de inventar; d) materiale nestocate; e) energia şi apa utilizate în mod direct în cadrul proiectului; f) organisme vii, plante sau animale.  +  Articolul 7Cheltuielile cu serviciile executate de terţi includ: a) întreţinerea şi reparaţiile, incluzând amenajarea spaţiilor; b) redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii utilizate în mod direct în cadrul proiectului, incluzând închirierea de spaţii pentru organizarea de manifestări ştiinţifice şi închirierea de echipamente, aparatură sau autovehicule necesare proiectului; c) transportul de bunuri; d) cheltuieli poştale şi pentru telecomunicaţii utilizate în mod direct în cadrul proiectului; e) cheltuieli de audit financiar aferente proiectului; f) cheltuieli de acces la arhive, biblioteci, publicaţii, baze de date şi alte surse de informare; g) cheltuieli de publicare; h) servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea; i) servicii informatice; j) servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică; k) servicii de întreţinere a echipamentelor utilizate în cadrul proiectului; l) cheltuieli de protocol, exclusiv pentru organizarea de manifestări ştiinţifice prevăzute în contractul de finanţare şi în limitele prevăzute în contract; m) servicii de multiplicare; n) servicii de traducere şi interpretare; o) alte servicii necesare proiectului, prevăzute în contractul de finanţare.  +  Articolul 8Cheltuielile de deplasare includ: a) transport; b) cazare; c) diurnă; d) taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi altele asemenea; e) asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate; f) taxe de viză şi altele asemenea.__________