HOTĂRÂRE nr. 95 din 2 februarie 2011pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 22 februarie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice se aplică persoanelor juridice şi fizice care produc, deţin, prepară, experimentează, distrug, transportă, depozitează, mânuiesc, folosesc, comercializează sau execută orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor care implică materii explozive. (2) Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu se aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă."2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prezentele norme tehnice se aplică numai dacă nu aduc atingere reglementărilor privind operaţiunile cu materii explozive efectuate de către instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice."3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:
  *Font 9*
   
  Categoria Nivelul riscului Nivelul de zgomot Utilizare Destinaţie Exemple neexhaustive (numai pentru informare)
  0 1 2 3 4 5
  1 foarte scăzut neglijabil în spaţii restrânse sau în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă divertisment - focuri bengale - chibrituri bengale - beţişoare bengale - pocnitori de Crăciun - jerbe - granule scânteietoare - chibrituri detonante - pocnitori pentru petreceri - şerpi - scântei - pocnitori cu confeti - bobiţe explozive
  2 scăzut scăzut în exterior, în spaţii restrânse şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni divertisment - petarde - baterii şi combinaţii - focuri bengale - beţişoare bengale - bile pocnitoare - petarde duble - petarde luminoase - granule scânteietoare - jerbe - pocnitori săltăreţe - morişcă săltăreaţă - mine - minirachete - rachete - candele române - scântei - morişcă zburătoare - sori rotitori
  3 mediu Nu este dăunător sănătăţii umane. în exterior, în spaţii deschise, vaste şi care pot fi utilizate exclusiv de către pirotehnicieni divertisment - roţi zburătoare - petarde - baterii şi combinaţii - focuri bengale - petarde luminoase - jerbe - mine - rachete - candele române - tub cu tragere - sori rotitori
  4 mare Nu este dăunător sănătăţii umane. exclusivă de către pirotehnicieni divertisment - mine - candele române - jerbe - rachete - sori rotitori
  T1 scăzut - pe scenă, în interior sau în exterior, utilizate exclusiv de către pirotehnicieni scenă
  T2 mare - pe scenă, în interior sau exclusiv de către pirotehnicieni scenă
  P1 scăzut - în alte scopuri decât divertisment şi scenă - articole pirotehnice destinate vehiculelor - alte destinaţii tehnice
  P2 mare - destinate manipulării ori utilizării exclusive de către pirotehnicieni în alte scopuri decât divertisment şi scenă - destinaţii tehnice
  (2) Articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate."4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Articolele pirotehnice pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010."5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prepararea mecanizată a amestecurilor explozive simple şi a emulsiilor explozive la deţinători se face cu utilaje conforme, cu respectarea prevederilor din cartea tehnică şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, elaborate potrivit prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale Legii nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 245/2004 privind securitatea generală a produselor, republicată."6. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează. (2) Etichetarea articolelor pirotehnice se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 612/2010. (3) Pentru organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4, trebuie obţinute acordurile prevăzute de Legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 48 de ore înainte."7. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă: a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni; b) copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic; c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării; d) cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie; e) planul locaţiei unde se realizează activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele dintre obiectivele interioare, distanţele de siguranţă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000; f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea; g) schema privind modul de asigurare a iluminatului; h) planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor; i) schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent; j) descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul; k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite; l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol; m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului; n) lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care deţin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (1) următoarele: a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului; b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului; (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot efectua operaţiuni cu materii explozive numai după ce, în prealabil, au obţinut autorizaţia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. (4) Autorizaţia prevăzută la alin. (3) se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (5) În vederea obţinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se certifică faptul că are acelaşi obiect de activitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care să menţioneze că nu s-au schimbat condiţiile iniţiale de autorizare. (6) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. (7) Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului în vederea autorizării, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (8) Inspectoratul teritorial de muncă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele: a) termenul de procesare a cererii; b) căile de atac, pentru situaţia în care în urma procesării a fost emis un refuz de eliberare a autorizaţiei. (9) În cazul unei cereri sau a unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (8). (10) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii. (11) În termen de 10 zile lucrătoare, inspectoratul teritorial de muncă are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl transmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (12) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii, Inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti are obligaţia de a analiza dosarul, conform domeniului de competenţă, după care îl retransmite însoţit, după caz, de avizul sau refuzul avizării dosarului către inspectoratul teritorial de muncă. (13) În situaţia în care inspectoratul teritorial de muncă sau inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti nu avizează dosarul acesta/aceasta trebuie să transmită solicitantului decizia luată şi să o motiveze clar. (14) În cazul în care autorităţile prevăzute la alin. (13) avizează dosarul, inspectoratul teritorial de muncă va elibera solicitantului autorizaţia prevăzută în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 2, după caz. (15) Persoanele fizice şi juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pot presta diverse operaţiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă şi la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior începerii activităţii, şi a următoarelor informaţii: a) statul membru de origine; b) datele de identificare şi copie după autorizaţia din ţara sa; c) datele de identificare ale beneficiarului şi locul în care va presta activitatea; d) date privind materia explozivă folosită şi/sau denumirea comercială a acesteia; e) informaţii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl deţine, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României; f) lista artificierilor şi/sau pirotehniştilor autorizaţi şi copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autorităţile competente din ţara de origine. (16) Documentele emise de autorităţi competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română. (17) Persoanele juridice şi fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnaţional sau transfrontalier ori prestatorii stabiliţi în aceste state, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intenţie la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea şi să prezinte dovada spaţiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice."8. La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.10. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În actele însoţitoare este obligatoriu să se menţioneze categoria articolelor pirotehnice transportate."11. La articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul lucrărilor de prospecţiuni, explorări geologice, construcţii hidroenergetice sau hidrotehnice, construcţii sau reparaţii de drumuri, căi ferate, precum şi al minelor cu o durată de funcţionare de până la 5 ani, depozitele temporare, prevăzute la art. 31 lit. f), cu excepţia bordeielor, pot fi folosite pe toată durata lucrărilor fără drept de prelungire a duratei de funcţionare a acestora."12. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Orice depozit de materii explozive poate fi modificat numai în baza unui proiect şi poate funcţiona numai după obţinerea unei noi autorizări."13. La articolul 42, alineatul (4) se abrogă.14. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Depozitele de materii explozive trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de semnalizare şi alarmare. (2) Modul de alegere şi amplasare a acestor instalaţii se stabileşte prin proiect."15. La articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazuri excepţionale, de strictă necesitate şi numai peste incintele depozitelor subterane, se admit asemenea traversări, însă numai pe bază de proiecte avizate potrivit legii."16. La articolul 65, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) La exploatările miniere la zi sau lucrări de inginerie civilă materiile explozive se pot păstra şi în firide mobile metalice sau din beton, executate pe bază de proiect avizat de inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unităţile respective."17. La articolul 66, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Încăperile în care se depozitează şi se mânuiesc materii explozive pentru articole de vânătoare, perforări de sonde, articole pirotehnice, fuzee antigrindină, capse de alarmare C.F.R., diferite tipuri de cartuşe de semnalizare şi altele asemenea trebuie să fie construite din materiale incombustibile şi să aibă o singură uşă de acces confecţionată din metal."18. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează: a) în clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg; b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 500 kg; c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1.000 kg. (2) Cantităţi mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate. (3) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului."19. Titlul capitolului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IXAutorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor"20. Articolul 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 114. - (1) Efectuarea operaţiunilor cu explozivi, respectiv lucrări de împuşcare, preparare de amestecuri explozive simple şi emulsii explozive, transport, manipulare, depozitare, gestionare, distrugere, precum şi alte operaţiuni specifice acestui domeniu, inclusiv prestarea unor servicii similare, se efectuează numai de către artificieri autorizaţi. (2) Utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment din categoria 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice din categoria P2, precum şi a articolelor pirotehnice de scenă se încredinţează numai persoanelor care sunt autorizate ca pirotehnicieni. (3) În cinematografie, efectele speciale pentru care este necesară utilizarea de explozivi şi/sau articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1 şi T2 se realizează numai de către artificieri, respectiv pirotehnicieni autorizaţi, cu excepţia situaţiilor în care declanşarea exploziilor/articolelor pirotehnice se face de către interpretul respectivei secvenţe."21. Articolul 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) Pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician pe teritoriul României cetăţenii români şi cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în condiţiile prezentelor norme tehnice. (2) Cetăţenii români pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician numai după obţinerea calificării profesionale corespunzătoare şi ulterior autorizării, în condiţiile prezentelor norme tehnice. (3) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau pirotehnician în condiţiile prevăzute la art. 119^1. (4) Autorizarea prevăzută la alin. (2) este dovedită prin carnetul de artificier, respectiv pirotehnician."22. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 116. - (1) Cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv pirotehnician, prevăzute la art. 115, pot fi organizate numai de către furnizorii de formare profesională autorizaţi, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cursurile necesare calificării în meseria de artificier trebuie să conţină cel puţin tematici referitoare la: a) legislaţia în domeniul explozivilor; b) noţiuni generale despre explozivi (compoziţie, terminologie, domeniul de utilizare, caracteristici termodinamice, reacţii chimice explozive, gaze de explozie, clasificare, detonaţie, brizanţă, capacitatea de lucru, determinarea altor parametri precum umiditatea, densitatea, sensibilitatea chimică la detonaţie şi şoc); c) descrierea principalilor compuşi chimici explozivi; d) mijloace de iniţiere şi aprindere (capse detonante pirotehnice şi electrice, fitiluri detonante şi de amorsare, bustere, sistem NONEL, explozoare); e) scheme de împuşcare şi de conectare a sistemelor de iniţiere; f) transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa, distrugerea explozivilor; g) plasarea găurilor, încărcarea, burarea şi declanşarea încărcăturilor; h) scheme de legare şi de aprindere a explozivilor; i) rateuri şi lichidarea acestora; j) lucrări de împuşcare în locuri cu atmosfere potenţial explozive; k) standarde privind explozivii; l) cerinţe de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de artificier; m) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor. (3) Cursurile necesare calificării în meseria de pirotehnician trebuie să conţină cel puţin: a) legislaţia în domeniul articolelor pirotehnice; b) noţiuni generale despre articole pirotehnice (terminologie, clasificare, mod de realizare, conţinut de substanţă explozivă netă); c) standarde aplicabile; d) prevederi privind siguranţa publică şi de securitate pentru pirotehnicieni; e) prevederi de securitate şi sănătate în muncă specifice meseriei de pirotehnician; f) reguli privind transportul, depozitarea, manipularea, evidenţa şi distrugerea articolelor pirotehnice; g) reguli de prevenire şi stingere a incendiilor."23. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 117. - (1) În vederea înscrierii la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, solicitanţii trebuie să depună un dosar care să conţină următoarele documente: a) cerere prin care solicită înscrierea la curs, cu menţionarea adresei de domiciliu sau a adresei de rezidenţă, precum şi a datelor de contact; b) copie de pe diploma de bacalaureat sau, după caz, diplomă/certificat/adeverinţă de absolvire a 8 sau 10 clase; c) certificat medical care să conţină menţiunea «clinic sănătos»; d) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier, respectiv de pirotehnician; e) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie. (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care solicită înscrierea la cursurile de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician pot face dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) prin documente echivalente, prezentate în copie de către solicitant, însoţite de o traducere neoficială în limba română. (3) Dosarele prevăzute la alin. (1) se înregistrează şi se păstrează la furnizorul de formare profesională autorizat care a organizat cursul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician. (4) În situaţia în care un furnizor de formare profesională autorizat îşi încetează activitatea, acesta are obligaţia de a preda dosarele prevăzute la alin. (1) inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia şi-a desfăşurat activitatea. (5) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care au absolvit un curs similar într-unul dintre aceste state nu trebuie să mai efectueze cursul în România în vederea autorizării."24. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Furnizorii de formare profesională au obligaţia să anunţe inspectoratului teritorial de muncă perioada de desfăşurare a cursului de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician."25. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 119. - (1) Autorizarea artificierilor, respectiv a pirotehnicienilor se face în baza unui examen susţinut în faţa unei comisii formate din reprezentanţi ai inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa. (2) Pentru a putea participa şi susţine examenul în vederea autorizării ca artificier, respectiv ca pirotehnician, candidatul trebuie să transmită comisiei un dosar care să conţină următoarele documente: a) cerere, care va cuprinde pe lângă datele personale şi lucrările pentru care solicită autorizarea; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe certificatul de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician, certificată de către solicitant; d) certificat de cazier judiciar care să dovedească faptul că nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 2 ani, pentru infracţiuni comise cu intenţie; e) certificat medical din care să rezulte faptul că solicitantul este clinic sănătos; f) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt pentru meseria de artificier sau pirotehnician; g) două fotografii 3 x 4 cm. (3) Dovada respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-f) poate fi făcută şi prin prezentarea unor documente echivalente, emise în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, în copie, de către solicitant, care confirmă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română. (4) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, inspectoratul teritorial de muncă va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."26. După articolul 119 se introduc două noi articole, articolele 119^1 şi 119^2, cu următorul cuprins:"Art. 119^1. - (1) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European pot desfăşura activitatea de artificier sau de pirotehnician, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice în regim de autorizare sau luare în evidenţă. (2) Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de artificier sau de pirotehnician autorizat potrivit prezentelor norme tehnice în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români. (3) Cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi cetăţenii români care au dobândit calitatea de artificier ori de pirotehnician autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de o autoritate competentă din aceste state membre, se pot înscrie în Tabelul nominal cuprinzând artificierii sau pirotehnicienii autorizaţi, întocmit pe specialităţi de Inspecţia Muncii, în vederea exercitării profesiei în România, în condiţiile legii, fiind exceptaţi de la procedura de examinare prevăzută la art. 119. (4) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, autorizat ca artificier ori pirotehnician, care exercită în mod legal această profesie în statul membru de origine sau de provenienţă, poate exercita temporar ori ocazional pe teritoriul României activităţile specifice profesiei de artificier sau de pirotehnician, fiind exceptat de la procedura de examinare reglementată la art. 119. (5) Persoanele prevăzute la alin. (3) şi (4) au dreptul să exercite pe teritoriul României fără parcurgerea procedurii de autorizare reglementată la art. 119 numai tipul de lucrări pentru care au fost autorizate deja în statul membru de stabilire sau de provenienţă şi cu notificarea prealabilă a inspectoratului teritorial de muncă, înainte de începerea lucrărilor.Art. 119^2. - (1) Cererea de autorizare ca artificier sau pirotehnician se adresează inspectoratului teritorial de muncă din judeţul de domiciliu sau de reşedinţă şi va fi însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentele norme tehnice. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, inspectoratul teritorial de muncă va informa solicitantul cu privire la data programării examenului de autorizare, care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii. (3) Data programată pentru examen poate fi amânată o singură dată, cu maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de această prelungire. Modificarea datei programate pentru examen trebuie motivată şi notificată solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial. (4) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată de acesta nu este însoţită de actele doveditoare, inspectoratul teritorial de muncă îi comunică acestuia refuzul de participare la examenul de autorizare ori, după caz, necesitatea completării documentelor impuse de lege. În cazul în care unei persoane îi este refuzată participarea la examenul de autorizare, comunicarea trebuie să fie motivată clar, argumentând cauzele. (5) În situaţia necesităţii completării documentelor impuse de lege, inspectoratul teritorial de muncă va comunică persoanei în cauză, în termen de maximum 10 zile de la depunerea documentaţiei complete, data programării examenului, care nu poate să depăşească 30 de zile calendaristice de la data depunerii noilor documente. (6) Absolvenţii cursurilor de calificare în meseria de artificier, respectiv de pirotehnician care, din diverse motive, nu s-au prezentat la data fixată pentru examenul de autorizare vor depune o cerere la inspectoratul teritorial de muncă în vederea solicitării unei reprogramări a acestuia."27. Articolul 120 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 120. - (1) Examinarea în vederea autorizării se face în funcţie de tipul de lucrări pe care solicitantul intenţionează să le execute. (2) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de artificier va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte: a) actele normative din domeniul explozivilor; b) noţiuni despre explozivi şi mijloace de iniţiere; c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un artificier; d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor; e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii. (3) Examinarea solicitanţilor pentru exercitarea activităţii de pirotehnician va avea în vedere verificarea cunoştinţelor cel puţin în ceea ce priveşte: a) actele normative din domeniul articolelor pirotehnice; b) noţiuni despre articole pirotehnice, clasificare, tipuri, terminologie, standarde; c) modul în care trebuie efectuate lucrările pe care le execută un pirotehnician; d) reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor; e) reguli de sănătate şi securitate în muncă aplicabile activităţii. (4) Rezultatele examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier, respectiv de pirotehnician se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei. (5) Decizia de nepromovare a examenului de autorizare pentru exercitarea activităţii de artificier sau de pirotehnician se motivează în mod clar, prezentându-se cauzele, şi poate fi contestată la Inspecţia Muncii şi, după caz, atacată la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii. (6) După promovarea examenului, solicitantul trebuie să efectueze o practică timp de două luni sub supravegherea unui artificier autorizat, respectiv pirotehnician autorizat şi cu experienţă, timp în care va executa lucrări cu explozivi sau articole pirotehnice care să îi permită să desfăşoare singur activitatea pentru care a fost autorizat. (7) Eliberarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat se face după ce acesta face dovada că a parcurs perioada de practică prevăzută la alin. (6) şi constă în eliberarea acestuia, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 10 a) şi 10 b), sau înscrierea unei noi operaţiuni, după caz. (8) Eliberarea carnetelor de artificier, respectiv de pirotehnician sau înscrierea unor noi activităţi în acestea se face de către inspectoratul teritorial de muncă. (9) Exercitarea activităţii pentru care s-a obţinut autorizaţia este permisă numai pentru tipul de lucrări înscrise în carnet. (10) Extinderea autorizaţiei pentru alte operaţiuni decât cele pentru care o persoană a fost autorizată la o anumită dată ca artificier sau pirotehnician implică o nouă examinare, urmată de o nouă perioadă de practică de două luni, potrivit prevederilor alin. (2)-(8)."28. După articolul 120 se introduc două noi articole, articolele 120^1 şi 120^2, cu următorul cuprins:"Art. 120^1. - (1) Lucrările pe care le poate executa un artificier autorizat sunt următoarele:1. în subteran: a) lucrări de împuşcare în subteran în mine grizutoase; b) lucrări de împuşcare în subteran în mine negrizutoase; c) lucrări de împuşcare în alte lucrări subterane de tip minier (de exemplu, tuneluri, galerii de aducţiune, încăperi pentru utilaje);2. la suprafaţă: a) lucrări de împuşcare la exploatări miniere la zi, construcţii de drumuri şi terasamente, demolări sau derocări de altă natură; b) lucrări de împuşcare subacvatice executate de la suprafaţă; c) lucrări de împuşcare a obiectelor din metal; d) lucrări de împuşcare în prospecţiuni geologice, seismice, perforări de sonde; e) lucrări de împuşcare în medii calde; f) lucrări de realizare a efectelor speciale în producţia de filme; g) lucrări pentru dislocarea buturugilor cu rădăcini; h) lucrări de dezmembrare a supragabariţilor; i) lucrări de spargere a gheţii şi de eliberare a blocărilor cu sloiuri de gheaţă; j) lucrări speciale; k) transport explozivi. (2) În cazul operaţiunilor subacvatice cu explozivi unde este necesară intervenţia scafandrilor, aceştia, pe lângă deţinerea brevetului de scafandru, trebuie să fie autorizaţi ca artificieri. (3) Nu se consideră lucrări de împuşcare în subteran lucrările care se execută sub nivelul solului care nu au drept scop realizarea unor lucrări de tip minier sau lucrările de demolare care se execută începând de la nivelul solului în jos. (4) Un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. a) poate executa şi lucrări prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) şi c), iar un artificier autorizat pentru lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. b) poate executa şi lucrările prevăzute la alin. (1) pct. 1 lit. c) şi invers.Art. 120^2. - Operaţiunile pe care le poate efectua un pirotehnician autorizat sunt următoarele: a) realizarea focurilor de artificii cu efecte luminoase sau sonore prin utilizarea articolelor pirotehnice de divertisment; b) efectuarea de efecte luminoase sau acustice în timpul spectacolelor care se desfăşoară în interior ori exterior prin utilizarea articolelor pirotehnice de scenă; c) utilizarea de alte articole pirotehnice, cum ar fi mijloacele de semnalizare acustice şi luminoase de diferite tipuri, de combatere a dăunătorilor şi protecţie a plantelor în agricultură, mijloacele producătoare de fum şi ceaţă, precum şi altele asemenea cu întrebuinţări tehnice; d) realizarea de efecte speciale în producţii cinematografice prin utilizarea de articole pirotehnice."29. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 121. - (1) Dosarele prevăzute la art. 119 alin. (2) se înregistrează şi se păstrează la inspectoratele teritoriale de muncă la care au fost depuse pentru persoanele cărora le-a fost eliberat carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician. (2) Persoanelor care nu au promovat examenul de autorizare dosarul li se restituie pe bază de semnătură. (3) Solicitantul poate relua procedura de autorizare numai după o perioadă de 30 de zile de la data restituirii dosarului. (4) Autorizaţiile de artificieri şi pirotehnicieni acordate anterior prezentelor reglementări rămân valabile, în condiţiile legii."30. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă au obligaţia să ţină evidenţa nominală a tuturor artificierilor şi pirotehnicienilor autorizaţi, atât pentru cei salariaţi la diverşi operatori economici, cât şi pentru cei care practică această activitate în mod independent. Evidenţa respectivă trebuie să conţină numele persoanei autorizate, domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa acestuia, tipul de lucrări pentru care este autorizat, data eliberării autorizaţiei, alte informaţii. (2) Inspecţia Muncii va publică pe site-ul instituţiei lista completă a artificierilor şi pe cea a pirotehnicienilor autorizaţi, pe care le actualizează ori de câte ori este necesar. (3) Operatorii economici care au angajaţi artificieri şi pirotehnicieni autorizaţi au obligaţia să comunice inspectoratelor teritoriale de muncă numele persoanelor autorizate angajate şi orice schimbare a acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la angajare şi, respectiv, de la schimbare. (4) Artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia, atunci când se schimbă datele lor de identificare, să comunice modificările respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare, prin poştă sau prin PCU electronic, inspectoratului teritorial de muncă unde sunt înregistraţi. (5) Artificierii şi pirotehnicienii, în cazul în care îşi schimbă domiciliul, reşedinţa sau rezidenţa, au obligaţia ca, prin poştă sau prin PCU electronic, concomitent cu îndeplinirea prevederilor alin. (4), să solicite înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia şi-au stabilit noul domiciliu sau noua rezidenţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la schimbare. (6) Inspecţia Muncii va actualiza listele prevăzute la alin. (2) cu noile informaţii prevăzute la alin. (4) şi (5) ale artificierului sau pirotehnicianului respectiv."31. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 123. - (1) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician poate fi suspendat de către inspectorii de muncă cu atribuţii de control în acest domeniu, pe o perioadă de 3 luni, în situaţia în care se constată abateri ale titularului de la prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă. (2) Atunci când constată abateri de la prevederile legale privind siguranţa publică, organele de poliţie pot face propuneri inspectoratelor teritoriale de muncă în vederea suspendării carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician, pentru o perioadă de 3 luni. (3) Artificierul sau pirotehnicianul căruia i s-a suspendat carnetul are obligaţia să predea acest carnet inspectoratului teritorial de muncă emitent, care îl va înapoia titularului după expirarea perioadei de suspendare. (4) Carnetul de artificier, respectiv de pirotehnician se anulează de către inspectoratul teritorial de muncă emitent în următoarele cazuri: a) ca urmare a încălcărilor grave sau repetate ale prevederilor legale privind regimul explozivilor/articolelor pirotehnice; b) la întreruperea activităţii pentru o perioadă de mai mult de 4 ani."32. Articolul 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 124. - (1) În cazul anulării carnetului de artificier/pirotehnician prevăzute la art. 123 alin. (4), acesta se predă inspectoratului teritorial de muncă emitent. (2) Obţinerea unui nou carnet este posibilă numai după trecerea a cel puţin 2 ani de la data anulării, pe baza unui nou examen de autorizare."33. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 125. - (1) Anual, artificierii, respectiv pirotehnicienii autorizaţi au obligaţia să efectueze examene psihologice, din care să rezulte dacă aceştia sunt sau nu sunt apţi pentru activitatea pe care o îndeplinesc. (2) Concluzia examenului prevăzut la alin. (1) se va transmite de către psihologul care l-a efectuat direct persoanei examinate, care are obligaţia de a o transmite inspectoratului teritorial de muncă, în copie. (3) Examinarea psihologică trebuie efectuată cu 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii ultimei examinări psihologice. (4) Neefectuarea examenului psihologic în termenul prevăzut atrage suspendarea carnetului de artificier, respectiv de pirotehnician până la momentul efectuării examinării, iar în cazul în care examinarea nu este efectuată în următoarele 3 luni, se va proceda la anularea carnetului. (5) În cazul în care în urma efectuării examenului psihologic rezultă că persoana examinată nu este aptă să îşi exercite meseria, i se retrage dreptul de practicare a meseriei de artificier sau pirotehnician şi i se anulează carnetul. (6) Efectuarea instructajelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi a celor privind activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor se face în conformitate cu reglementările legale în vigoare."34. La articolul 125^1, alineatul (4) se abrogă.35. După articolul 125^1 se introduc cinci noi articole, articolele 125^2 -125^6, cu următorul cuprins:"Art. 125^2. - Operatorii economici care au ca lucrători artificieri sau pirotehnicieni autorizaţi, precum şi artificierii şi pirotehnicienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în mod independent, dar care sunt stabiliţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European şi care efectuează operaţiuni cu explozivi ori articole pirotehnice în regim transnaţional sau transfrontalier în România, au obligaţia să anunţe cu 5 zile înainte de desfăşurarea activităţilor respective, inclusiv prin intermediul PCU electronic, inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.Art. 125^3. - (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute în prezentele norme tehnice pot fi îndeplinite şi prin intermediul PCU electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. (2) Prevederile prezentelor norme tehnice referitoare la PCU electronic se aplică în 60 de zile de la data operaţionalizării acestuia.Art. 125^4. - În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizărilor sau notificărilor prevăzute de prezenta hotărâre, inspectoratul teritorial de muncă contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.Art. 125^5. - Autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, a depozitelor pentru materiile explozive şi a serviciilor cu materii explozive este exceptată de la procedura aprobării tacite, astfel cum aceasta este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 125^6. - Prevederile privind procedurile şi formalităţile de autorizare, precum şi autorizarea artificierilor şi pirotehnicienilor, reglementate de prezentele norme tehnice, se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."36. Capitolul X "Condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea autorizării pentru activitatea de artificier, respectiv de pirotehnist pentru focuri de artificii" se abrogă.37. În titlul şi în cuprinsul hotărârii, termenii "pirotehnist" şi "pirotehnist pentru focuri de artificii" se înlocuiesc cu termenul "pirotehnician".
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta hotărâre transpune dispoziţiile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în domeniul serviciilor cu explozivi de uz civil şi articole pirotehnice.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iulie 1998, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L nr. 217 din 5 august 1998.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii, familiei şiprotecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţiei şiinternelor,Constantin-Traian Igaşp. Ministrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Karoly Borbely,secretar de statMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyŞeful Departamentului pentruAfaceri Europene,Bogdan MănoiuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 95.-------