ORDIN nr. 22 din 27 ianuarie 2011privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 21 februarie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. 39.907 din 27 ianuarie 2011,având în vedere prevederile:– Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea, modularea și sistemul integrat de administrare și control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum și de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce privește ecocondiționalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 612/2009 al Comisiei din 7 iulie 2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului din 17 decembrie 2007 privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 501/2008 al Comisiei din 5 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului privind acțiunile de informare și promovare pentru produsele agricole pe piața internă și în țările terțe, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în aplicare a procedurilor de control și a ecocondiționalității în ceea ce privește măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 825/2010 al Comisiei din 20 septembrie 2010 de stabilire a formei și conținutului informațiilor contabile care trebuie transmise Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA și FEADR, precum și în scopuri de monitorizare și prognoză;– Regulamentului (CE) nr. 884/2009 al Comisiei din 23 septembrie 2009 de stabilire a formei și a conținutului informațiilor contabile care trebuie prezentate Comisiei în scopul închiderii conturilor FEGA și FEADR, precum și în scop de monitorizare și prognoză;– Programului național de dezvoltare rurală 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.831 din 16 iulie 2008, notificată României prin Adresa nr. 204.671 din 17 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, ca element component al Sistemului integrat de administrare și control și element comun cu aplicațiile aferente măsurilor de piață, cotei de lapte, comerțului exterior cu produse agricole și promovării acestora pe piața internă și în țări terțe, ajutoarelor de stat, măsurilor cuprinse în Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, în vederea identificării solicitanților care accesează măsuri reglementate de politica agricolă comună.(2) RUI preia integral datele existente în Registrul fermelor, în aplicațiile aferente măsurilor reglementate de politica agricolă comună și cuprinde informații referitoare la:a) identificarea agricultorilor;b) identificarea solicitanților care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanților care depun cereri de finanțare pentru măsurile din PNDR;c) identificarea solicitanților pentru măsurile de piață, cota de lapte, comerțul exterior cu produse agricole și promovarea acestora pe piața internă și în țări terțe;d) identificarea solicitanților pentru ajutoarele de stat, alții decât cei prevăzuți la lit. a)-c).(3) RUI se realizează în format electronic de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, ca o aplicație informatică unitară și va fi gestionat de APIA.  +  Articolul 2Codul unic de identificare nu se acordă pentru puncte de lucru și/sau sucursale.  +  Articolul 3(1) Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI se face o singură dată, pentru fiecare solicitant, pe baza unuia dintre următoarele documente:a) formularul de înscriere în RUI, care este prevăzut în anexa nr. 1;b) cererea unică de sprijin pe suprafață, care se constituie și în cerere de înscriere în RUI;c) cererea pentru aprobarea solicitantului, pentru programul de încurajare a consumului fructelor în școli și pentru acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare, care se constituie și în cerere de înscriere în RUI;d) cerere de finanțare pentru potențialii beneficiari ai măsurilor din cadrul PNDR;e) notificare privind selecția solicitantului, care la data depunerii cererii de finanțare prin PNDR era persoană fizică și care avea obligația autorizării conform prevederilor legale la data semnării Contractului de finanțare/Deciziei de finanțare, însoțită de formularul prevăzut în anexa nr. 3;f) cerere pentru solicitanții ajutoarelor de stat prevăzuți la art. 1 alin. (2) lit. d);g) solicitare de validare a datelor înregistrate, transmisă de celelalte instituții către APIA, aprobată printr-o procedură stabilită de comun acord.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se depun la sediile APIA.(3) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se depun la sediile Agenției pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, denumită în continuare APDRP.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) se depun la sediile APIA sau ale celorlalte instituții aflate în coordonarea sau subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, după caz.(5) Solicitanții deja înregistrați în RUI, care intenționează să desfășoare și activități de comerț exterior și/sau de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, depun la sediul central al APIA formularul prevăzut în anexa nr. 1 și atașează documentele menționate la pct. 37 din aceasta.(6) Solicitantul este responsabil de realitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f), cunoscând prevederile Codului penal.(7) Solicitantul are obligația de a declara orice modificare intervenită asupra situației existente la data înregistrării în RUI în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia, depunând în acest sens documente justificative.(8) APDRP va transmite prin intermediul interfeței realizate între cele două sisteme informatice, în tabela-tampon din baza de date existentă la APIA, toate informațiile necesare, în vederea validării codurilor unice de identificare asociate solicitanților de fonduri FEADR.  +  Articolul 4(1) În cazul solicitanților pentru măsurile de comerț exterior și/sau de promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, APIA generează codul unic de identificare folosind aplicația IT în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea de către solicitant a documentației complete și comunică solicitantului codul atribuit.(2) În cazul în care documentația depusă de solicitant este incompletă, în termen de 5 zile de la primirea solicitării, APIA notifică solicitantul asupra necesității completării documentației, precizând documentele care trebuie depuse la APIA.(3) APIA comunică în scris solicitantului acceptul de utilizare a codului unic de identificare pentru activitatea de comerț exterior sau de promovare a produselor agricole pe piața internă sau în țări terțe, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației complete.  +  Articolul 5Informațiile minime pe care trebuie să le cuprindă RUI sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Codul unic de identificare la APIA se va menționa în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituții aflate în coordonarea sau subordinea MADR, după caz.  +  Articolul 7APIA și celelalte instituții abilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 302/2005 privind realizarea Registrului fermelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005, și Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.054/2005 privind organizarea completării Registrului fermelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 octombrie 2005.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și
  dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  București, 27 ianuarie 2011.Nr. 22.  +  Anexa nr. 1FORMULARde înscriere în Registrul unic de identificareMinisterul Agriculturii și Dezvoltării RuraleAGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚII PENTRU AGRICULTURĂJudețul Nr. înscrierecerere/data ..........Centru județean/Local.....................Chenarul gri se completează de către Data primirii - Centrul local/județeanautorități Numele și prenumele....................Semnătura.................... ┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ │01. Nr. unic de identificare │          la modificarea datelor               │ │solicitant                   │                                               │ └─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘DATE DE IDENTIFICAREPERSOANE FIZICE ȘI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATEJURIDICĂ:*) *Font 9* ┌────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────────────────┐ │*)02. Nume │ │*)03. Prenume│ │ │*)04. CNP │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │*)05. Denumirea formei de asociere simplă ...................... │ │*)06. Documente de identificare Bl/CI seria ..... nr. ...... │ │*)07. Codul țării ...... .... și nr. act de identitate ..... │ │ (altă cetățenie) │ │*)08. Activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul Unic │ │ de identificare │ │09. Beneficiar de rentă viageră DA ┌─┐ NU ┌─┐ │ │ └─┘ └─┘ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează procura notarială de împuternicire.*)10. Categoria de pensie (dacă este cazul) ............................PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE/ÎNTREPRINDERI FAMILIALE:*)
  *Font 9*
   
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │*)11. Denumirea │ │*)12. Adresa sediului social:.................................... │ │Țara .................. Județul .............. Orașul/comuna/satul ......... │ │Strada .................. nr. ......, bl. ....., et. ..., ap. ...., sectorul .... │ │cod poștal ...............Nr. tel. .............. Fax ......... E-mail .......... │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤ │*)13. Cod unic identificare (CUI) eliberat de Regis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trul Comerțului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*)14. Cod identificare fiscală (CIF) numai pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │instituțiile de cult, învățământ, penitenciar și │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │altele asemenea care nu dețin (CUI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*)15. Cod CAEN pentru activitatea principală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │*)16. Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │care se solicită înregistrarea în Registrul unic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │identificare ───┼───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤ │*)17. Nume administrator/reprezentant│ │*)15. PRENUME │ │legal │ │ │ │ │ │*)18. CNP administrator/reprezentant legal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează delegația de împuternicire, semnată și parafată.     *)19. Tip de organizare ┌─┐ ┌─┐                                 └─┘ └─┘Se va completa cu unul din următoarele coduri: 01 - Regii autonome și companii naționale;02 - Societăți comerciale cu profil agricol; 03 - Societăți agricole; 04 - Institute, centre și stațiuni de cercetare; 05 - Unități de învățământ cu profil agricol; 06 - Unități de cult; 07 - Penitenciare; 08 - Consilii locale, Consilii Municipale; 09 - Alte instituții publice; 10 - Asociații și fundații; 11 - Forme asociative de administrare/proprietate în comun (obști de moșneni în devălmășie, obști răzeșești nedivizate, composesorate, obști de cumpărare, cooperative, grupuri de producători, etc.); 12 - Alte forme de organizare.20. Cod de exploatație ANSVSA (se completează de deținătorii de animale identificate și înregistrare în SNIIA)RO ..........................*)DENUMIRE EXPLOATAȚIE/SEDIUL EXPLOATAȚIEI/ADRESA DE DOMICILIU A PERSOANEI FIZICE SAU A FORMEI DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │*)21. Denumirea exploatației   *)22. Județul/sectorul  *)23. Localitatea .............                                      │ │............................   .....................                                                                        │ │*)24. Satul/Strada             *) 25. Nr. ..........   *)26. Cod poștal .......     27. bl. ...   28. sc. ...  29. ap. ...  │ │............................                                                                                                │ │30. Telefon ................   31. Fax .............   32. E-mail ................                                          │ │                                                                                                                            │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘COORDONATE BANCARE:*) ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │*)33. Banca *) 34.Filiala/Sucursală │ │*)35. Nr. cont │ │ ┌─────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┤ │*)36. Trezorerie │ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ *)37. Activitatea pentru care solicit înscrierea în RUI●)– comerț exterior cu produsul/produsele ...................................[]– promovare a produselor agricole .........................................[]Atașez în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, după caz:– act constitutiv []– act de recunoaștere de către MADR []– certificat eliberat de registrul comerțului []– certificat eliberat de Registrul asociațiilor și fundațiilor []– certificat de înregistrare în scopuri de TVA în România []-------●) Acest câmp este obligatoriu numai în cazul desfășurării activităților de comerț exterior și/sau de promovare a produselor agricole.● Formularul de înscriere și documentele atașate se depun la sediul central al APIA.Am luat la cunoștință că orice modificare a informațiilor de mai sus trebuie furnizată APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia.Sub sancțiunea aplicată faptei de fals în declarații în acte publice, declar pe propria răspundere că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Declar pe propria răspundere că cele mai sus sunt conforme cu realitatea și sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare și transmise autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.Câmpurile notate cu "*" sunt obligatorii. ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │Semnătura solicitantului/│Ștampila                 │Data                    │ │reprezentantului/        │(dacă este cazul)        │                        │ │împuternicitului         │                         │                        │ ├─────────────────────────┤                         ├────────────────────────┤ │                         │                         │                        │ │                         │                         │                        │ │                         │                         │                        │ └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa nr. 2INFORMAȚIILE MINIMEpe care trebuie să le cuprindă Registrul unic de identificareA. Persoane fizice, cetățeni străini, forme de asociere simplă fără personalitate juridică– CNP (nr. pașaport - pentru cetățenii străini)– BI/CI seria .......... nr. ...............– numele– prenumele– denumirea formei asociative simple– codul țării (altă cetățenie)– activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare– județul– localitatea– sectorul– satul– strada– codul poștal– număr stradă/bloc/apartament/scară– telefon/e-mail/fax– banca– filiala– număr cont IBAN– centrul local al APIA– cod unic de identificareB. Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale– denumirea– cod unic de identificare (CUI) eliberat de registrul comerțului sau cod de identificare fiscală (CIF) numai pentru instituțiile de cult, învățământ, penitenciar și altele asemenea care nu dețin (CUI)– cod CAEN pentru activitatea principală– cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare– nume administrator/reprezentant legal– prenume administrator/reprezentant legal– CNP administrator/reprezentant– tip organizare– tip administrator (român/străin)– sediul social:– țara– județul– satul/comuna– strada– sectorul– codul poștal– număr stradă/bloc/apartament/scară– telefon/e-mail/fax– sediul exploatației:– județul– localitatea– satul/strada– sectorul– codul poștal– număr stradă/bloc/apartament/scară– telefon/e-mail/fax– coordonate bancare– număr cont IBAN– banca– filiala– trezorerie– centrul local al APIA– cod unic de identificare  +  Anexa nr. 3FORMULARde înscriere în Registrul unic de identificarepentru solicitanții de finanțare prin măsurileProgramului național de dezvoltare rurală 2007-2013    Persoana juridică/Persoana fizică/Altă categorie de solicitant  PNDR ............................................................                       (se va preciza, după caz)    Sediul/Adresa:    Țara ................. , județul ..............., orașul ................,  comuna ..................................., satul .........................,  str. .......................... nr. ......., bl. ....., et. ....., ap. ....,  sectorul ..........................., codul poștal .........................    Număr de telefon/fax/e-mail ..............................................    Număr de înregistrare la registrul comerțului/Registrul asociațiilor și  fundațiilor ................................................................                             (se completează, după caz)    CUI ......................................................................    Cod CAEN pentru activitatea principală ...................................    Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea    în Registrul unic de identificare ........................................    CNP ......................................................................    COD IBAN ................................................................,    deschis la Banca .........................................................    Sucursala/Agenția ........................................................    Prin reprezentant legal, doamna/domnul ..................................,  solicit înscrierea în Registrul unic de identificare - Agenția de Plăți și  Intervenție pentru Agricultură.    Am luat cunoștință că orice modificare a informațiilor de mai sus trebuie  furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la producerea  acesteia.    Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu  realitatea.    Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a  Sistemului Integrat de Administrare și Control, procesate și verificate în  vederea înscrierii în Registrul unic de identificare și transmise  autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de  evaluări economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera  circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.    Reprezentantul legal ......................... Data ...............    Numele și prenumele ..........................    Semnătura ....................................-------