HOTĂRÂRE nr. 79 din 26 ianuarie 2011pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 17 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 6 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Fondul pentru mediu, denumit în continuare Fond, este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului."2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Scopul înfiinţării Administraţiei Fondului este gestionarea Fondului în vederea susţinerii şi realizării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului."3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor de analiză şi selectare a proiectelor şi de urmărire a implementării proiectelor finanţate, precum şi în vederea organizării controlului privind plata taxelor şi contribuţiilor la Fond, Administraţia Fondului are dreptul să solicite şi să primească informaţii de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii publice, în condiţiile prevăzute de lege."4. La articolul 6, litera d) se abrogă.5. La articolul 6, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) efectuează controale la beneficiarii proiectelor finanţate, pentru a stabili dacă sunt respectate condiţiile acordării finanţării, şi ori de câte ori se consideră necesar;".6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Prin dispoziţie a preşedintelui se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Administraţiei Fondului."7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 176, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Începând cu data de 1 iulie 2011, numărul maxim de posturi pentru Administraţia Fondului este de 201, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele."10. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Preşedintele Administraţiei Fondului poate delega atribuţiile sale vicepreşedintelui."11. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi, suspendaţi şi/sau revocaţi din funcţie, în condiţiile prevăzute de lege, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."12. La articolul 18, literele g) şi h) se abrogă.13. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:"Art. 18^1. - În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Administraţiei Fondului emite dispoziţii."14. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Administraţia Fondului administrează bunuri din proprietatea publică şi privată a statului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 79.-----