ANEXĂ din 9 mai 1995 (**actualizată**)Clasificarea ocupaţiilor din România (C.O.R.)*)(actualizată până la data de 12 ianuarie 2011**)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • COMISIA NAŢIONALA PENTRU STATISTICĂ
  • --------------*) Aprobată prin ORDINUL nr. 138/17 aprilie 1995 al MINISTERULUI MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE şi ORDINUL nr. 1.949/9 mai 1995 al COMISIEI NAŢIONALE PENTRU STATISTICĂ.--------------**) Textul iniţial a fost publicat în BROŞURA din 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 ianuarie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996; ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997; ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998; ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000; ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001; ORDINUL nr. 2.243 din 23 mai 2001; ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003; ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005; ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006; ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008; ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008; ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008; ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009; ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010; ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011.  +  Anexa 1  +  Partea ÎNTÂI I. Elemente de metodologie a elaborării şi mod de utilizareII. Descrierea grupelor majoreI. ELEMENTE DE METODOLOGIE A ELABORĂRII ŞI MOD DE UTILIZAREI.1 . Clasificarea ocupaţiilor - parte a sistemului integrat de clasificari şi nomenclatoareÎn practica economică se utilizează SISTEME STANDARDIZATE DE CLASIFICĂRI, care constituie componentele de bază ale SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC. Acesta se constituie în instrumente indispensabile pentru asigurarea în mod unitar a culegerii, stocării, prelucrării şi analizei datelor.Ansamblul acestora reprezintă SISTEMUL UNITAR DE CLASIFICĂRI ŞI NOMENCLATOARE, care funcţionează la nivel macroeconomic.Elaborarea noii clasificări a ocupaţiilor din România (COR) a avut ca obiectiv prioritar alinierea la standardele internaţionale elaborate de Uniunea Europeană (ISCO-88-COM) şi ONU (ISCO-88), asigurându-se transparenţa informaţiei economico-sociale în domeniul resurselor şi utilizării forţei de muncă.Lucrarea are un caracter inedit prin aceea că, pentru prima dată în România, s-a realizat o clasificare a ocupaţiilor care cuprinde şi elemente de descriere pe fiecare treaptă a acesteia (grupă majoră, subgrupă majoră, grupa minoră şi de bază).Alinierea la standardele internaţionale a COR s-a realizat cu luarea în considerare a specificului economiei romăneşti. Concret, aceasta a însemnat constituirea unor grupe minore şi de bază pentru categorii de ocupaţii semnificative ca pondere şi specific în economia românească, cu asigurarea integrării în standardele internaţionale.La elaborarea clasificării s-au avut în vedere următoarele principii şi criterii:- Principiul grupării unităţilor de clasificat după criterii economice şi sociale obiective. Constituirea categoriilor de clasificare s-a facut în concordanţă cu diviziunea socială a muncii, folosind caracteristici de grupare tehnico-economice obiective, în succesiunea importanţei lor pentru activitatea practică.- Principiul omogenităţii maxime în constituirea categoriilor de clasificat (grupe, subgrupe etc.). Pentru fiecare nivel de clasificare s-a folosit un singur criteriu, fiecare subîmpărţire reflectând aspecte din ce în ce mai amănunţite ale criteriului aplicat la subîmpărţirile precedente, ca de exemplu:- gradul de instruire (nivelul şcolii absolvite);- nivelul competenţelor determinat de amploarea şi complexitatea activităţilor care definesc ocupaţiile;- gradul de specializare în cadrul aceleiaşi activităţi;- felul materiilor prime şi utilajelor folosite, proceselor tehnologice utilizate.- Principiul univocităţii grupării unităţilor, care presupune şi impune repartizarea fiecărei unităţi de clasificat, numai într-o singură grupă sau subgrupă, numai într-un singur loc, indiferent de numărul locurilor şi unităţilor de clasificat.- Principiul actualităţii, al luării în considerare a celor mai noi ocupaţii, a celor mai noi tehnici de construire a clasificărilor, inclusiv optimizării şi economicităţii folosirii codurilor.- Principiul stabilităţii pe o perioadă mai îndelungată de timp, prin crearea unui sistem elastic care să permită adaptarea permanentă la noile condiţii de dezvoltare economico-socială.- Principiul multilateralităţii folosirii pe diverse structuri organizatorice şi activităţi (strategii guvernamentale, statistică etc.). Posibilitatea utilizării clasificării în comparaţiile internaţionale.În baza acestor principii, CLASIFICAREA OCUPAŢIILOR este operaţia de sistematizare a ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor) populaţiei active, în care o ocupaţie este clasificată o singură dată.OCUPAŢIA este activitatea utilă, aducătoare de venit (în bani sau natură), pe care o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială şi care constituie pentru această sursă de existenţă. Ocupaţia este, deci, proprie persoanelor active, care practică o activitate recunoscută de societate ca utilă pentru sine şi semenii săi. Ocupaţia unei persoane poate fi exprimată prin: funcţia sau meseria exercitată de aceasta.FUNCŢIA este activitatea desfăşurată de o persoană într-o ierarhie funcţională de conducere sau execuţie. În clasificarea de faţă, funcţiile sunt cuprinse în grupele majore de la 1 la 5.MESERIA este complexul de cunoştinţe obţinute prin şcolarizare şi prin practică, necesare pentru executarea anumitor operaţii de transformare şi prelucrare a obiectelor muncii, sau pentru prestarea anumitor servicii. Meseriile sunt clasificate în grupele majore de la 6 la 8.Pentru definirea corecta a noţiunii de ocupaţie şi evitarea confuziei, este necesar să se definească şi noţiunea de PROFESIE, care, în unele cazuri, poate fi şi ocupaţie, iar în altele nu.Deci, PROFESIA este specialitatea (calificarea) obţinută prin studii, iar ocupaţia este specialitatea (calificarea) exercitata efectiv la locul de muncă.Asa, de exemplu:    ┌─────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐    │SPECIFICAŢIE │ PROFESIE │ OCUPAŢIE │    ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤    │ │1. Inginer metalurg│1. Inginer metalurg │    │ Profesia │2. Învăţător │2. Învăţător │    │corespunde cu│3. Strungar │3. Strungar │    │ ocupaţia │4. Conducător auto │4. Conducător auto │    ├────────────-┼──────────────────-┼──────────────────────────-┤    │ │1. Jurist │1. Senator │    │ Profesia │2. Inginer chimist │2. Referent de specialitate│    │ diferă de │3. Medic │3. Director │    │ ocupaţie │4. Inginer agronom │4. Şef fermă agricolă │    │ │5. Economist │5. Secretar de stat │    └─────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘Clasificarea ocupaţiilor este concepută pe patru niveluri de clasificare, astfel:- nivelul I - Grupe majore;- nivelul II - Subgrupe majore;- nivelul III - Grupe minore;- nivelul IV - Grupe de baza.Structurarea clasificării ocupaţiilor pe cele patru nivele s-a facut în raport cu modul de acţiune a cerinţelor şi principiilor de grupare.Grupa de bază fiind ultimul nivel de clasificare, include ocupaţia sau grupul de ocupaţii cu cel mai detaliat nivel de omogenitate, din punct de vedere al activităţii desfăşurate de persoanele cu astfel de ocupaţii.Pentru codificare s-a adoptat SISTEMUL ZECIMAL DE CLASIFICARE, constituindu-se grupări conform sistemului, astfel:- 10 grupe majore, fiecare grupă majoră dezagregându-se în 9 subgrupe majore;- fiecare subgrupă majoră se dezagregă în 9 grupe minore;- fiecare grupă minora se dezagrega în 9 grupe de baza.CODUL UNEI OCUPAŢII va fi reprezentat de 6 cifre:- prima cifră va reprezenta grupa majoră;- a două cifră va reprezenta subgrupa majoră;- a treia cifră va reprezenta grupa minoră;- a patra cifră va reprezenta grupa de bază;- ultimele două cifre identifică ocupaţia în cadrul grupei de bază.Asa, de exemplu:    ┌───┬─┬────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │ │ Grupă majoră - meseriaşi lucrători calificaţi│    │ │ │ în meserii de tip artizanal, de reglare şi │    │Cod│7│ întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor │    ├───┼─┼─┬──────────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│ Subgrupă majoră- meseriaşi şi muncitori │    │ │ │ │ calificaţi în industria extractivă şi │    │ │ │ │ construcţii │    ├───┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│ │ Grupă minoră- mineri şi artificieri, tăietori│    │ │ │ │ │ │ şi cioplitori în piatră │    ├───┼─┼─┼─┼─┼──────────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│1│ Grupă de bază - mineri şi lucrători în │    │ │ │ │ │ │ carieră │    ├───┼─┼─┼─┼─┼─┬─┬──────────────────────────────────────────────┤    │Cod│7│1│1│1│0│1│Ocupaţia - miner în subteran │    └───┴─┴─┴-┴─┴─┴─┴──────────────────────────────────────────────┘Deci, unei grupe de baza îi va corespunde un singur cod format din 4 cifre, în care se cuprind toate ocupaţiile corespunzătoare numai acesteia. Fiecare ocupaţie va fi codificată cu codul grupei din care face parte, căruia i se adaugă încă două caractere.De exemplu:Grupa de bază 7224 - Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţitocupaţii componente:722401 - ascuţitor laminate la cald;722402 - ascuţitor laminate la rece;722406 - polizator;722407 - şlefuitor metale.Pentru necesităţi de cercetare mai analitică, ocupaţiile din grupa de bază pot fi detaliate până la nivelul care interesează, asociind acestora una sau mai multe caractere cifrice, cu posibilitatea obţinerii unor noi grupări.I.2. Necesitatea noii clasificări a ocupaţiilor din RomâniaClasificări ale ocupaţiilor s-au mai facut în ţara noastră, având la bază criterii şi principii de grupare specifice perioadei istorice şi lucrărilor pentru care s-au elaborat. Se pot exemplifica:- gruparea ocupaţiilor după locul de muncă;- gruparea ocupaţiilor după unitatea economico-socială;- gruparea muncitorilor şi personalului operativ din comerţ şi servicii pe ramuri ale economiei naţionale şi subramuri ale industriei.Aceste clasificări au servit pentru a determina latura cantitativă a structurii ocupaţiilor, fără a oferi însă, în suficientă măsura, date de analiză privind structura omogen-calitativă a activităţii persoanelor ocupate.În cadrul clasificărilor anterioare pot fi exemplificate o serie de grupări neomogene, cum sunt:- ocupaţiile de muncitori la un loc cu personalul operativ din servicii şi comerţ;- funcţii specifice personalului economic şi de evidenţă care cuprind funcţii cu nivele de instruire şi complexitate a sarcinilor diferite;- funcţii specifice din activitatea de ocrotire a sănătăţii, asistenţei sociale, sportului, care cuprind funcţii cu diferite niveluri de instruire şi grade de specializare şi altele.Oportunitatea unei noi clasificări a ocupaţiilor, valabilă pentru toate ţările şi în primul rând pentru România, este determinată în principal de: a) apariţia de ocupaţii noi ca urmare a rezultatelor spectaculoase în activitatea de cercetare-dezvoltare, a introducerii tehnologiilor noi, materiilor prime şi a diversificării din sfera serviciilor (crupier, informatician - designer, detectiv, astronaut etc.); b) schimbările în structurile economico-sociale, mai ales în ţările care trec la economia de piaţă, impun noi grupări de ocupaţii (conducători de întreprinderi mari şi mici, specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, manageri etc); c) alinierea întregului sistem de clasificări şi nomenclatoare la sistemele standard internaţionale, mai ales la cele din ţările Uniunii Europene, devine necesară cel puţin din următoarele considerente:- creşterea posibilităţilor de cunoaştere, evaluare, comparare şi comunicare a indicatorilor de dezvoltare şi abordarea lor în mod unitar;- asigurarea unor informaţii corecte şi comparabile după aceleaşi criterii şi principii.I.3 . Clasificarea ocupaţiilor din România (COR)În baza HG nr. 575 bis/1992, cu privire la "Realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România", Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale - în colaborare cu Comisia Naţională pentru Statistică , Ministerul Învăţământului şi Ministerul Industriilor - îi revine responsabilitatea realizării şi întreţinerii "la zi" a clasificării ocupaţiilor (funcţii - meserii) din România.Pentru facilitarea comparaţiilor internaţionale, dar şi a reflectării restructurărilor ce ţin de trecerea la economia de piaţă, factorii de decizie au optat pentru armonizarea clasificării ocupaţiilor din România cu cea a ţărilor din Comunitatea Economică Europeană.În acest scop, la nivelul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale s-a constituit un colectiv de elaborare a Clasificării Ocupaţiilor din România (COR), care a cuprins şi reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Statistică. Pe parcursul elaborării primei variante a lucrării, colectivul a beneficiat de consultanţă tehnică, din partea unei echipe de experţi britanici, în cadrul unui contract de asistenţă tehnică finanţat de Banca Mondială.Actuala ediţie a Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) are la bază principiile de clasificare recunoscute pe plan internaţional şi recomandările corpului de experţi britanici ai Comunităţii Economice Europene şi O.N.U.Pentru realizarea clasificării şi descrierea ocupaţiilor s-au mai avut în vedere următoarele lucrări:- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor recomandată de CEE ISCO-88 (COM);- Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor ISCO (88);- Nomenclatorul ocupaţiilor utilizat pentru Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din 1977 şi 1992;- Nomenclatorul meseriilor pentru care s-au elaborat indicatoarele tarifare de calificare din anul 1964, completat cu denumirea meseriilor avizate "la zi";- Dictionnaire des professions - Ofice Naţional de l'emploi - Bruxelles;- Legislaţia în vigoare privind denumirea funcţiilor, meseriilor şi stabilirea salariilor;- Informaţiile culese de la diferiţi agenţi economici, privind lista ocupaţiilor specifice acestora.Comparativ cu clasificările internaţionale, varianta româneasca (COR) prezintă următoarele grupări:ISCO 88 ISCO 88 (COM) COR10 grupe majore; 10 grupe majore; 10 grupe majore;28 subgrupe majore; 27 subgrupe majore; 27 subgrupe majore;116 grupe minore; 111 grupe minore; 125 grupe minore;390 grupe de bază; 372 grupe de bază; 414 grupe de bază.Încadrarea ocupaţiilor pe cele 4 niveluri ierarhice s-a facut în funcţie de criteriile de clasificare, astfel:1. Nivelul de instruire (şcoala absolvită), care se aplică în constituirea celor 10 grupe majore.Opt din cele 10 grupe majore sunt descrise în raport cu cele 4 mari niveluri de calificare diferite de ISCO, conform tabelului următor:    ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐    │ │ NIVEL │    │ GRUPA MAJORĂ │DE INSTRUIRE│    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │1. Legiuitori, înalţi funcţionari şi conducători │ - │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │2. Specialişti (cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice)│ 4 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │3. Tehnicieni │ 3 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │4. Funcţionari │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │5. Lucrători, operatori în comerţ şi asimilaţi │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │6. Muncitori din agricultură şi pescuit │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │7. Muncitori şi meseriaşi │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │8. Operatori pe instalaţii, maşini şi asamblori de │ │    │ maşini, echipamente şi alte produse │ 2 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │9. Muncitori necalificaţi │ 1 │    ├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │0. Forţele armate │ - │    └────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘*STCinci dintre cele 8 grupe majore (4,5,6,7 şi 8) sunt considerate a fi la acelaşi nivel de calificare şi se deosebesc prin referirea la grupe largi de specializare pe meserii.În definiţiile a doua grupe majore, "Legislatori, înalţi funcţionari şi conducători" (grupa majoră 1) şi la "Forţele armate" (grupa majoră 0), nu se face referire la nivelul de calificare, întrucât în cadrul acestora intervin alte elemente, ţinând de natura muncii, considerate drept criterii de similaritate mai importante, cum ar fi decizia politică şi atribuţiile de conducere, respectiv obligaţiile militare.Totuşi, subgrupele majore şi grupele minore ale grupei majore 1 au fost astfel construite încât să includă ocupaţii cu niveluri de pregătire similare.2. Nivelul de competenţă şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit acţionează la formarea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază din cadrul grupei majore 1.3. Gradul de specializare se manifestă în constituirea subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 2 şi 8.4. Procesele tehnologice, materiile prime utilizate sau maşinile şi instalaţiile cu care se lucrează sunt criterii de alcătuire a subgrupelor majore, grupelor minore şi grupelor de bază ce compun grupele majore 3, 7 şi 8.Respectând criteriile de clasificare menţionate şi cele 4 nivele ierarhice de agregare, în varianta românească a clasificării s-au constituit noi grupe minore şi grupe de bază ce se consideră necesare, specifice activităţilor ocupaţionale din ţara noastră şi care nu se regăsesc în varianta ISCO 88 COM, astfel:A. - La grupa majoră 2. - Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, grupe noi constituite:Grupa minoră - cod 215 - Ingineri în industria textilă, pielarie şi industriaalimentară, cu două grupe de bază:Grupa de bază - cod 2151 - Ingineri în industria textilă şi pielarie;Grupa de bază - cod 2152 - Ingineri în industria alimentară.Grupa minoră - cod 216 - Ingineri în industria lemnului şi materialelor deconstrucţii (materiale oxidice) cu două grupe debază:Grupa de bază - cod 2161 - Ingineri în industria lemnului;Grupa de bază - cod 2162 - Ingineri în industria materialelor de construcţii(materiale oxidice).Ocupaţiile specifice acestor activităţi, după ISCO 88 COM, se clasifică la grupa de bază cod 2149 "Alţi arhitecţi, ingineri şi asimilaţi".Faptul că numărul ocupaţiilor de ingineri din astfel de activităţi este mare, constituie motivul introducerii acestor grupe.Tot la grupa majoră 2 s-au alcătuit 11 grupe minore şi 33 grupe de bază, care cuprind funcţiile de execuţie din activitatea de cercetare-dezvoltare (codurile 248-258).Motivaţia introducerii acestora constă în: a) faptul că în cadrul grupei majore 1 (funcţii de conducere) există o grupă de bază (1237) care cuprinde "conducătorii din cercetare - dezvoltare", ceea ce face necesară introducerea funcţiilor corespunzătoare, de execuţie din acest sector de activitate; b) în CAEN (Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională) există diviziunea 73 "Cercetare - dezvoltare" cu 6 clase de activităţi specifice, în care lucrează persoane cu funcţii de conducere şi de execuţie; c) nevoia de cunoaştere a structurii ocupaţiilor la un moment dat, precum şi de comparare cu perioadele trecute.B. - La grupa majoră 3 - Tehnicieni şi asimilati, pentru aceleasi motive ca la ocupatiile de ingineri din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materiale oxidice (materialelor de construcţii) s-au constituit grupe separate şi pentru tehnicienii şi maistrii care lucrează în activităţile menţionate, astfel:Grupa minoră - cod 316 - Tehnicieni în industria textilă, pielarie şiindustria alimentară, cu două grupe de bază:Grupa de bază - cod 3161 - Tehnicieni în industria textilă şi pielărie;Grupa de bază - cod 3162 - Tehnicieni în industria alimentară.Grupa minora - cod 317 - Tehnicieni în industria lemnului şi materialeloroxidice (materialelor de construcţii), cu douăgrupe de bază:Grupa de bază - cod 3171 - Tehnicieni în industria lemnului;Grupa de bază - cod 3172 - Tehnicieni în industria materialelor oxidice.C. - La grupa majoră 6 - Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit.Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Gradinări, horticultori şi lucrători înpepiniere s-au constituit două grupe de bază:Grupa de bază - cod 6112 - Arboricultori şi floricultori;Grupa de bază - cod 6115 - Viticultori şi pomicultori.Din grupa de bază ISCO 88 (COM) - Crescători de animale şi alţi lucrătorineclasificaţi s-au constituit trei grupe de bază:Grupa de bază - cod 6123 - Apicultori şi sericicultori;Grupa de bază - cod 6124 - Crescători - îngrijitori de cabaline;Grupa de bază - cod 6125 - Crescători de animale mici.Aceste grupe exprimă mai pregnant ocupaţiile şi activităţile specifice faţă de cele din ISCO 88 (COM) din care s-au desprins şi care sunt eterogene.Noile grupe de ocupaţii introduse în varianta româneasca a clasificării, faţă de ISCO 88 (COM), au determinat: a) creşterea numărului de grupe minore cu 14 grupe şi a grupelor de bază cu 42; b) adoptarea unui sistem de codificare propriu, care s-a constituit prin acordarea codurilor libere existente în ISCO 88 (COM), la grupele nou introduse.Atât clasificarea în ansamblu şi sistemul de codificare "deschis" permit cu uşurinţă conversia datelor despre ocupaţii în sistemul de clasificare ISCO 88 (COM) şi ISCO 88, şi agregarea pe 4 niveluri a datelor, completarea şi întreţinerea "la zi" a ediţiei actuale, pe măsura apariţiei (dispariţiei) unor ocupaţii.I.4. Modul de utilizare a clasificării ocupaţionale din RomâniaLucrarea este concepută ca un instrument necesar, adresându-se tuturor celor care gestionează şi prelucrează informaţii statistice referitoare la ocupaţii, la nivel macro- sau microeconomic, şi este destinată, în principal, clasificării şi codificării corecte a ocupaţiilor înregistrate cu privire la populaţia ocupată, şomeri, locuri vacante etc.Modul în care este concepută şi sistematizată lucrarea facilitează identificarea locului şi codului fiecărei ocupaţii în cadrul clasificării.Prima parte a lucrării explică natura clasificării ocupaţiilor din România, fundamentează conceptele de bază utilizate în realizarea ei, prezintă avantajele utilizării standardelor internaţionale pentru asemenea clasificări şi schiţează câteva din principalele utilizări ale acesteia.Partea a II-a, principala parte a acestei lucrări, conţine clasificarea sistematică a ocupaţiilor, precum şi o scurtă descriere pentru cele patru niveluri de clasificare.Partea a III-a cuprinde indexul alfabetic al denumirilor ocupaţiilor, cu prezentarea locului acestora în cadrul clasificării şi codului corespunzător.Indexul alfabetic al ocupaţiilor cuprinde totalitatea ocupaţiilor din clasificarea sistematică, precum şi codul de identificare corespunzător. În plus, în indexul alfabetic sunt reluate ocupaţiile cu denumire de felul:zugrav-vopsitor; montator, reglor, depanator ascensoare;blocator, chituitor, deblocator; centrator, debordator piese optice şi altele de acest fel şitrecute în ordine alfabetică în funcţie de fiecare cuvânt component, dar cu păstrarea aceluiaşi cod.Exemplu:- zugrav - vopsitor va fi găsit în index la litera Z cu cod 714102, dar va fi gasit şi la litera V - vopsitor - zugrav, cu acelaşi cod 714102;- montator, reglor, depanator ascensoare....va fi găsit în index la litera M dar se va regasi şi la R reglor, montator, depanator ascensoare, toate trei cu acelaşi cod 724112.De asemenea, în indexul alfabetic se regăsesc şi unele ocupaţii cu denumiri neoficiale ca de exemplu: vatman, oier, drujbist, ifronist etc.Utilizarea lucrării diferă în funcţie de gradul de detaliere a informaţiilor referitoare la ocupaţia care face obiectul clasificării. În principal, pot să apară două situaţii: 1) - dacă ocupaţia se găseşte ca atare în indexul alfabetic, se reţine codul corespunzător din cadrul sistemului de clasificare (6 caractere cifrice); 2) - dacă ocupaţia nu se regăseşte în indexul alfabetic sunt necesare urmatoarele informaţii corelate între ele:- nivelul studiilor;- activitatea principală a persoanei ocupate.Cu ajutorul celor două informaţii (criterii de clasificare) se stabileşte grupa majoră în care se încadrează. Apoi se apelează la clasificarea sistematică şi pe baza elementelor de descriere a celei mai apropiate de cele ale ocupaţiei în cauză se stabileşte grupa de bază şi codul acesteia.Fără îndoială, în activitatea practică apar o serie de aspecte particulare care pot crea unele dificultăţi în ce priveşte clasificarea şi codificarea ocupaţiei declarate.Descrierile ocupaţiilor, în mod obişnuit, constau în titlul ocupaţiei însoţit de unele informaţii care descriu sarcinile cele mai importante pe care aceasta le implică.Titlul ocupaţiei poate fi considerat ca având un cuvânt cheie şi alături, câteva cuvinte de caracterizare. Un exemplu este inginerul electronist, titlu în care inginer este cuvântul cheie, singurul cuvânt care descrie natura ocupaţiei şi electronist este cuvântul care descrie calificarea.Cuvintele cheie servesc ca un ghid pentru grupa majoră în care se va află ocupaţia. În exemplul de mai sus ocupaţiile inginereşti se găsesc în grupa majoră 2. În această grupă majoră, inginerii electrotehnicieni sunt codificaţi în grupa de bază 2143.Nu toate titlurile de ocupaţii sunt uşor de codificat.În activitatea practică, de clasificare şi codificare a unei ocupaţii, titlul înscris în formular poate fi incomplet sau eronat. Adesea, titlul ocupaţiei constă într-o descriere a activităţii, nu în titlul ca atare (exemplu: de vânzare este opus titlului job-ului vânzător). În asemenea situaţii, codificarea rezultă dintr-o informaţie suplimentară pentru determinarea categoriei relevante.Informaţia suplimentară despre calificare poate fi mai utilă în determinarea corectitudinii codului utilizat. Dacă în exemplul anterior a fost considerat ca inginer electrotehnic şi nu are studii superioare, ci altă calificare profesională, există serioase îndoieli asupra codificării acestei descrieri privind grupa a 2-a.Pentru a face faţa problemelor legate de cerinţele de calificare diferite pentru ocupaţii similare din punct de vedere tehnologic, se face distincţie la nivelul grupelor majore orientate spre mesteşuguri (grupele 6 şi 7 agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit şi muncitori meseriaşi) şi cele orientate cu deosebire spre operaţii care folosesc instalaţiile industriale (grupa 8 operatori pe instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse).Persoanele ocupate în meşteşuguri sunt direct implicate în producţia de bunuri, unde îndeplinirea îndatoririlor necesită cunoştinţe şi experienţă privind resursele naturale, materiile prime utilizate şi cerinţele tehnice, dar ei pot utiliza aparate şi instrumente mai avansate din punct de vedere tehnologic, cu condiţia ca aceasta să nu presupună modificarea cunoştinţelor şi deprinderilor de bază necesare. Maşinile moderne şi uneltele pot fi utilizate pentru reducerea efortului fizic, a timpului de realizare a diferitelor sarcini sau pentru creşterea calităţii produselor. Sarcinile şi îndatoririle pe care le comportă un loc de muncă, ocupaţiile care se bazează pe funcţionarea uneltelor, maşinilor şi instalaţiilor industriale necesită cunoştinte legate de manipularea acestora, de identificarea defecţiunilor şi remedierea lor. Ocupaţiile în care obligaţiile constau în asamblarea pieselor componente conform unor reguli şi instrucţiuni date sunt considerate ca făcând parte din aceeaşi grupă majoră ca şi a ocupaţiilor legate de maşini. Ocupaţiile care cer numai cunoştinţe simple, pregătire elementară sau redusă şi fără efort intelectual sunt clasificate în grupa majoră 9.Muncitorii şi proprietarii - micii întreprinzători - sunt clasificaţi în funcţie de obligaţiile lor, după cum acestea sunt similare cu cele ale conducătorilor şi supraveghetorilor sau acelea ale altor muncitori din aceeaşi sferă de activitate. Se procedează astfel pentru ca statutul de mic proprietar este considerat ca fiind legat, nu de tipul de activitate efectuată, ci de categoria căreia îi aparţine (întreprinzător pe cont propriu sau proprietar), categorii cuprinse în ISCSE (clasificarea internaţională a statutului în ocupare). Un întreprinzător pe cont propriu, instalator, poate avea sarcini de coordonare mai importante, iar altul poate executa sarcini ca salariat instalator, acest lucru depinzând, de exemplu, de mărimea firmei.Problema clasificării ocupaţiilor care nu au un domeniu clar de sarcini şi obligaţii va fi rezolvată prin aplicarea unor reguli prioritare, de exemplu: unele obligaţii sunt redate cu prioritate în determinarea categoriei ocupaţionale, a ocupaţiei de clasificat.În cazurile în care obligaţiile sunt asociate cu diferite stadii ale proceselor de producţie şi distribuţie a bunurilor, obligaţiile legate de stadiile de producţie vor fi considerate prioritare în raport cu cele asociate; la fel şi acelea legate de comercializarea aceloraşi produse, transportul sau coordonarea proceselor de producţie (exceptând cazul în care una din aceste sarcini şi obligaţii este determinantă). De exemplu, muncitorul care coace pâine şi o vinde va fi clasificat ca brutar, nu ca ajutor de vânzător; muncitorul care lucrează la o maşină de tip special, şi în plus, instruieşte şi muncitori pentru a lucra cu acea maşină, va fi clasificat în grupa operatorilor de maşini; şoferul de taxi care conduce maşina şi o întreţine, va fi clasificat la şoferi de autovehicule, nu ca mecanic auto.Trebuie subliniat ca este necesară o anumită analiză şi adaptare în alegerea şi aplicarea acestor reguli prioritare.O importantă utilizare a acestei clasificări constă în identificarea necesităţilor de calificare prin intermediul informaţiilor codificate privind locurile de muncă vacante. Analog, informaţiile cu privire la calificările persoanelor aflate în şomaj sunt codificate şi centralizate utilizând clasificarea ocupaţiilor din România (COR).Prin suprapunerea informaţiilor privind ocupaţiile anterioare ale şomerilor cu locurile vacante, este posibil să se surprindă meseriile deficitare în vederea recalificării. Aceasta poate fi făcută prin utilizarea conceptului de calificare pe care se bazează clasificarea la nivelul grupei majore, împreună cu conceptul de tip de muncă, care delimitează grupele minore de grupele de bază.În plus, astfel sistematizată, clasificarea ocupaţiilor asociată cu unul din elementele sistemului de clasificări oferă date despre ocupaţii cu grade de integrare diferite, astfel:- asociată clasificării activităţilor economiei naţionale (CAEN), asigură date referitoare la structura ocupaţiilor pe activităţi în economia naţională;- asociată clasificării instituţiilor de învăţământ pentru absolvenţii acestora, asigură date referitoare la structura ocupaţiilor după nivelul de instruire;- asociată clasificării unităţilor administrativ-teritoriale oferă date despre structura ocupaţiilor în profil teritorial.Clasificarea ocupaţiilor este un instrument util în studierea fenomenelor demografice, a fenomenelor legate de piaţa muncii, ca de exemplu structura ocupaţională a şomerilor şi orientarea forţei de muncă, oferind un plus de cunoaştere în domeniile analizate.II. DESCRIEREA GRUPELOR MAJOREGRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, inalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice, adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor, în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politică a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.GRUPA MAJORĂ 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământ de diverse grade, teoria şi practica uneia sau a mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi stiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special, prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale, exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.GRUPA MAJORĂ 4Funcţionari administrativiFuncţionarii administrativi, având un nivel de pregâtire medie şi eventual cursuri de specializare, înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casă; furnizează informaţii clienţilor în legatură cu organizarea de călătorii, s.a.; asigură serviciul în centrale telefonice.GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţiLucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delicvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.GRUPA MAJORĂ 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuitAgricultorii şi lucrătorii calificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de gradină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultivă şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.GRUPA MAJORĂ 7Mesteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilorMuncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.Majoritatea ocupaţiilor din această grupa necesită cunostinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrari; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întretinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor şi vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.GRUPA MAJORĂ 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produseOperatorii (conducătorii) la instalaţii, maşini şi asamblorii conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionarii sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.GRUPA MAJORĂ 9Muncitori necalificaţiMuncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice: furnizarea de servicii diverse pe stradă: curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor, transportarea bagajelor, asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor, colectarea gunoaielor, curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalarea manuală, citirea contoarelor, încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.GRUPA MAJORĂ 0Forţele armateForţele armate cuprind persoanele care, în baza obligaţiilor de serviciu sau în virtutea obligaţiei stabilite de legislaţia în vigoare, prestează activităţi în cadrul diferitelor arme sau servicii auxiliare, fără permisiunea de a cumula şi alte activităţi din viaţa civilă.În această grupă se incadrează cadrele permanente ale armatei terestre, marinei, aviaţiei sau ale altor arme sau servicii, precum şi cele recrutate pentru o perioadă reglementară, în vederea îndeplinirii serviciului militar sau a altor servicii.Nu se cuprind în această grupă persoanele ocupate în instituţii publice cu atribuţiuni de apărare: vameşii şi membrii altor servicii civile înarmate; persoanele temporar chemate pentru îndeplinirea unei scurte perioade reglementare de instrucţie sau exerciţiu militar; cadrele militare în rezervă (rezervişti), care nu mai sunt în serviciul militar activ.Pentru clasificarea în această grupă nu se fac referiri la nivelul de pregătire profesională.  +  Partea A DOUA III. Structura arborescentă a CORIV. Descrierea grupelor de ocupaţii - în structura arborescentă - sub raportul competenţelor profesionaleIII. STRUCTURA ARBORESCENTĂ A CLASIFICĂRII OCUPAŢIILOR DIN ROMÂNIAIII. 1. GRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice11 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEIPUBLICE111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţieipublice1110 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţieipublice114 Preşedinti şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice,profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale,patronale, sindicale şi alte organizaţii similare1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şialte organizaţii similare (UNICEF, ecologice etc.)12 CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MARI (CORPORAŢII)121 Directori generali, directori din unităţi economico-sociale mari şiasimilaţi1210 Directori generali, directori şi asimilaţi1211 Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar------------Grupa de bază 1211 "Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122 Conducatori de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cuactivităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuitşi protecţia mediului1222 Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare1223 Conducători în construcţii1224 Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul1225 Conducători în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement------------Denumirea grupei de bază 1225 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1226 Conducători în transporturi poştă şi telecomunicaţii1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1228 Conducători la întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie(reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate,cultură, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)123 Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.)cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari1231 Conducători în servicii de administratie şi financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alterelaţii de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere1236 Conducători în informatică1237 Conducători în cercetare-dezvoltare, proiectare1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative13 CONDUCĂTORI DE UNITĂŢI ECONOMICO-SOCIALE MICI (GIRANŢI)131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare,piscicultură şi pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement------------Denumirea grupei de bază 1315 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poştă şitelecomunicaţii1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri şi alte serviciicomerciale1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie(reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciIII. 2. GRUPA MAJORĂ 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice21 FIZICIENI, MATEMATICIENI ŞI INGINERI211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi2111 Fizicieni şi astronomi2112 Meteorologi2113 Chimişti2114 Geologi, geofizicieni212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi2121 Matematicieni şi asimilaţi2122 Specialişti statisticieni213 Specialişti în informatică2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatică2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă,pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni şi electricieni2144 Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimişti şi în chimia industrială2147 Ingineri minieri, petrolişti şi metalurgişti2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bazăanterioare215 Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentară2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie2152 Ingineri în industria alimentară216 Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industriacelulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei22 SPECIALIŞTI ÎN BIOLOGIE, AGRONOMIE ŞI STIINŢELE VIEŢII221 Specialişti în biologie şi agronomie2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilaţi2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici2214 Ingineri clinici222 Medici şi asimilaţi2221 Medici medicină generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacişti2229 Medici şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare23 PROFESORI ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL SUPERIOR, SECUNDAR ŞI ASIMILAŢI231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţiocupaţi în învăţământul superior2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţiocupaţi în învăţământul superior232 Profesori în învăţâmântul secundar2321 Profesori în învăţâmântul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 Profesori în învăţâmântul gimnazial233 Profesori în învăţâmântul primar2331 Profesori în învăţâmântul primar2332 Profesori în învăţâmântul preşcolar234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap235 Alţi specialisti în învăţământ2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic2352 Inspectori în învăţământ2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare24 ALTI SPECIALIŞTI CU OCUPAŢII INTELECTUALE ŞI ŞTIINŢIFICE241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale2411 Specialişti în sistemul financiar-bancar2412 Specialişti cu probleme de personal şi de pregătire profesională apersonalului2413 Specialişti în logistică-----------Grupa de baza 2413 "Specialişti în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble-----------Grupa de baza 2414 "Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2415 Specialişti în domeniul bancar------------Grupa de baza 2415 "Specialişti în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2416 Specialişti în domeniul asigurărilor------------Grupa de baza 2416 "Specialişti în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 Specialişti în evaluare------------Grupa de baza 2417 "Specialişti în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 Experţi tehnici extrajudiciari------------Grupa de baza 2418 "Experţi tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 Alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale242 Jurişti2421 Avocaţi2422 Magistraţi (judecători, procurori)2423 Specialişti în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformităţii----------Grupa de bază 2423 "Specialişti în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi244 Specialişti în ştiinţe economice sociale şi umaniste2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemulfinanciar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi2445 Psihologi2446 Asistenţi sociali-----------Denumirea grupei de bază "Specialişti în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenţi sociali" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2447 Specialişti în relaţii publice------------Grupa de bază 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2448 Specialişti în activitatea de tineret-------------Grupa de bază 2448 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreţi2454 Coregrafi şi dansatori2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole246 Membri ai clerului2460 Membri ai clerului247 Specialişti în administraţia publică2470 Specialişti în administraţia publică248 Cercetători şi asistenţi de cercetare în stiinţe fizice şi chimice2481 Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizică şi astronomie2482 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie2483 Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie2484 Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică25 ALTI SPECIALIŞTI CU OCUPAŢII INTELECTUALE ŞI ŞTIINŢIFICE250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică251 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţetehnice2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism2512 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii2513 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energeticăşi electrotehnică2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare înelectronică, transporturi şi telecomunicaţii2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimieşi chimie industrială2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit,petrol şi metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare îndomeniile textile, pielărie, industrie alimentară2521 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare întextile-pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industriaalimentară253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniullemnului şi materialelor oxidice2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniullemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniulmaterialelor oxidice254 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare înştiinţele vieţii2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare înbacteriologie, botanică, zoologie, microbiologie şi ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie,biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare înagricultură, zootehnie şi silvicultură255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină2551 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină2552 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină stomatologică2553 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină veterinară2559 Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie fizică şi sport256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice2570 Cercetători şi asistenti de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şiumaniste2581 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie,arheologie şi geografie2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie2584 Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistică şi filologie2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologieIII. 3. GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi31 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII ŞI TEHNICII311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei dinindustria textilă, pielărie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)3111 Tehnicieni în fizică şi chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici3116 Tehnicieni, maiştri petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială3117 Tehnicieni minieri şi metalurgi3118 Proiectanţi şi desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi,neclasificaţi în grupele de bază anterioare312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali(exploatare întreţinere)3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni-operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni-operatori roboţi industriali313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şitelecomunicaţii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene3141 Ofiţeri mecanici de nave3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentruprotecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate3151 Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor------------Denumirea grupei de bază "3151" a fost modificată din "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" în "Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară3161 Tehnicieni şi maiştri în industria textilă şi pielărie3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şiceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii(materiale oxidice)3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor deconstrucţii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni şi maistri în industria celulozei şi hârtiei32 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII, OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI ASIMILAŢI321 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agriculturii şisilviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surorimedicale)3221 Asistenţi medicali generalişti3222 Igienişti3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie3224 Optometrişti şi opticieni-------------Denumirea grupei de bază 3224 a fost modificată în "Optometrişti şi opticieni" conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de bază anterioare323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laborante3230 Tehnicieni protezişti - ortezişti------------Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezişti - ortezişti" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3231 Surori medicale şi laborante3232 Moaşe şi surori puericultoare33 ÎNVĂŢĂTORI ŞI ASIMILAŢI331 Învăţători3310 Învăţători în învăţământul primar332 Educatoare3320 Educatoare333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.334 Alt personal în învăţământ3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare34 ALTE OCUPAŢII ASIMILATE TEHNICIENILOR341 Agenţi în activitatea financiară şi comercială3411 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)3412 Agenţi de asigurări3413 Agenţi imobiliari3414 Agenţi de turism-----------Denumirea grupei de bază "3414 Agenţi de voiaj" a fost înlocuită cu denumirea "Agenţi de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali3416 Agenţi contractari şi achiziţii3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie3419 Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupelede bază anterioare342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri3421 Agenţi comerciali3422 Agenţi concesionari3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şireintegrare a şomerilor3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de bazăanterioare343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă3431 Secretari administrativi şi asimilaţi3432 Ocupatii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă şi asimilaţi344 Inspectori şi agenţi financiari3441 Inspectori de vamă şi frontieră (vameşi)3442 Inspectori de taxe şi impozite3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 Inspectori şi agenti financiari, neclasificaţi în grupele de bazăanterioare345 Inspectori de poliţie şi detectivi3450 Inspectori de poliţie şi detectivi346 Asistenţi sociali3460 Lucrători în asistenţă socială-----------Denumirea grupei de bază "Asistenţi sociali" a fost înlocuită cu denumirea "Lucrători în asistenţă socială" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi3474 Clovni, magicieni, acrobaţi şi asimilaţi3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi3476 Tehnicieni în domeniul publicităţii----------Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.348 Personal laic din culte3480 Personal laic din culte349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement----------Grupa minoră "349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi----------Grupa de bază "3491 Tehnicieni în turism şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi----------Grupa de bază "3492 Tehnicieni în activităţi ospitaliere şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi----------Grupa de bază "3493 Tehnicieni în activităţi de alimentaţie şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi----------Grupa de bază "3494 Tehnicieni în activităţi de agrement şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 4. GRUPA MAJORĂ 4Funcţionari administrativi41 FUNCŢIONARI DE BIROU411 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul4111 Stenografe şi dactilografe4112 Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date4114 Operatori la maşini de calcul4115 Secretare412 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenţă contabilă4122 Funcţionari în activităţi financiare413 Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi4131 Magazineri4132 Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei4133 Funcţionari în transporturi414 Funcţionari în bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţi4141 Bibliotecari şi arhivari4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali4143 Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi419 Alţi funcţionari de birou4190 Alţi funcţionari de birou42 FUNCŢIONARI ÎN SERVICII CU PUBLICUL421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi4211 Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete4212 Operatori la ghişee4213 Crupieri şi asimilaţi4214 Amanetări-----------Grupa de bază "Cămătari" a fost redenumită în "Amanetari" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.4215 Colectori de note de plată, poliţe şi bani cash422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei4221 Functionari la agenţiile de voiaj4222 Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri4223 Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)423 Funcţionari în servicii publice comunitare-----------Grupa minoră "423 Funcţionari în servicii publice comunitare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.4231 Funcţionari în servicii publice comunitare-----------Grupa de bază "4231 Funcţionari în servicii publice comunitare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.III. 5. GRUPA MAJORĂ 5Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi51 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PERSONALE ŞI DE PROTECŢIE511 Însoţitori de zbor şi organizatori de activităţi turistice-----------Denumirea grupei minore "511 Însotiţori de zbor şi ghizi" a fost înlocuită cu denumirea "Însoţitori de zbor şi organizatori de activităţi turistice" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.5111 Însotiţori de zbor şi stewardese5112 Conductori şi controlori în transporturi publice5113 Organizatori de activităţi turistice-------------Denumirea grupei de bază 5113 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante cantine,pensiuni etc.5121 Administratori (Intendenţi)5122 Bucătari5123 Ospătari şi barmani513 Personal de îngrijire şi asimilat5131 Îngrijitoare de copii5132 Infirmiere şi ingrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară5133 Personal specializat pentru îngrijire şi supraveghere la domiciliu-------------Denumirea grupei de bază 5133 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.5139 Lucrători în serviciu pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de bazăanterioare514 Alti lucrători în servicii pentru populaţie5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi5142 Valeţi, cameriste şi însoţitori5143 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători5149 Lucrători în servicii pentru populaţie, neclasificaţi în grupele de bazăanterioare516 Personal de pază şi ordine publică5161 Servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă------------Denumirea grupei de bază "5161" a fost modificată din "Pompieri" în "Servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de inchisoare)5169 Personal de pază şi ordine publică, neclasificat în grupele de bazăanterioare52 MODELE, MANECHINE ŞI VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE521 Manechine şi asimilaţi5210 Manechine şi asimilaţi522 Vânzători în magazine şi pieţe5220 Vânzători în magazine şi pieţeIII. 6. GRUPA MAJORĂ 6Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit61 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură6112 Arboricultori şi floricultori6115 Viticultori şi pomicultori612 Crescători de animale6121 Crescători-ingrijitori de animale domestice pentru producţia de lapteşi carne6122 Crescători de păsări şi fazanieri6123 Apicultori şi sericicultori6124 Crescători - îngrijitori de cabaline6125 Crescători de animale mici6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive-----------Grupa de bază "6126 Crescători ingrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.6129 Crescători de animale destinate vânzării neclasificaţi în grupele de bază anterioare-------------Grupa de bază "6129 Crescători de animale destinate vânzării neclasificaţi în grupele de bază anterioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători deanimale6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători deanimale614 Lucrători forestieri şi asimilaţi6141 Lucrători forestieri6142 Preparatori mangal615 Pescari şi vânători6151 Lucrători în culturi acvatice6152 Pescari în ape interioare şi de coastă6153 Pescari în mari şi oceane6154 Paznici de vânătoare-------------Grupa de bază "Vânători" a devenit grupa de bază "Paznici de vânătoare" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 7. GRUPA MAJORĂ 7Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor71 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI CONSTRUCŢII711 Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori în piatră7111 Mineri şi lucrători în carieră7112 Artificieri7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră712 Muncitori constructori şi asimilaţi7121 Muncitori constructori care utilizează tehnici şi materiale tradiţionale7122 Zidari7123 Constructori în beton armat şi asimilaţi7124 Dulgheri7129 Muncitori constructori neclasificaţi în grupele de bază anterioare713 Muncitori constructori la lucrări de finisare7131 Constructori de acoperişuri7132 Parchetari, linolişti, mozaicari şi faianţari7133 Ipsosari7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice7135 Geamgii7136 Instalatori şi montatori de tevi7137 Electricieni în construcţii714 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi7141 Zugravi, tapetari, lăcuitori şi vopsitori7143 Curăţitori de faţade şi coşari72 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN METALURGIE, CONSTRUCŢII METALICE ŞIASIMILAŢI721 Turnători, sudori, tinichigii-cazangii şi alţi lucrători în construcţiimetalice7211 Turnători, formatori, miezuitori7212 Sudori şi debitatori autogeni7213 Tinichigii-cazangii7214 Constructori şi montatori de structuri metalice7215 Lucrători la montarea şi întreţinerea de instalaţii de ridicat şitransportat7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici722 Forjori, matriţeri, reglori şi asimilaţi7221 Forjori, ştanţatori şi presători7222 Sculeri7223 Reglori şi reglori conductori de maşini unelte7224 Lucrători la maşini de polizat, rectificat şi ascuţit723 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini şi utilaje7231 Mecanici, montatori şi reparatori de autovehicule7232 Mecanici, montatori şi reparatori de motoare de avioane7233 Mecanici, montatori şi reparatori de maşini agricole şi industriale724 Montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şielectrotehnice7241 Electromecanici montatori şi reparatori de aparate şi echipamenteelectrice şi energetice7242 Electronisti montatori şi reparatori de aparate şi echipamenteelectronice7244 Electromecanici montatori şi reparatori de instalaţii telegrafice şitelefonice7245 Electricieni montatori şi reparatori de linii electrice aeriene şisubterane73 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN MECANICĂ FINĂ, ARTIZANAT, IMPRIMERIEŞI ASIMILAŢI731 Lucrători în mecanica fină şi asimilaţi7311 Confecţioneri şi reparatori de instrumente şi aparate de precizie7312 Confecţioneri şi acordori de instrumente muzicale7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale732 Olari, sticlari şi lucrători asimilaţi7321 Olari şi formatori în ceramică şi materiale abrazive7322 Sticlari (suflători, tăietori de sticlă, polizori de sticlă etc.)7323 Gravori pe sticlă7324 Pictori, decoratori pe sticlă şi ceramică733 Lucrători meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn, textile,piele şi alte materiale7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din lemn şi altemateriale7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de produse artizanale din textile, pieleşi materiale similare734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi7341 Zeţari şi linotipişti7342 Stereotipari şi galvanotipişti7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori7344 Personal de fotografiere şi asimilat7345 Legători şi lucrători înrudiţi7346 Imprimatori pe mătăse, lemn şi textile74 MESERIAŞI ŞI MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ ŞI ALTE MESERIIARTIZANALE741 Meseriaşi şi lucrători în industria alimentară7411 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui7412 Brutari, patiseri şi cofetari7413 Lucrători în fabricarea produselor lactate7414 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor7415 Degustători şi controlori de calitate de mâncăruri şi băuturi7416 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun742 Meseriaşi şi lucrători în trătarea şi prelucrarea lemnului7421 Lucrători în pregătirea şi tratarea lemnului7422 Tâmplari şi lucrători asimilaţi7423 Reglori-montatori maşini de prelucrat lemn7424 Împletitori de coşuri, confecţioneri de perii şi asimilaţi743 Lucrători în industria textilă şi confecţii7431 Filatori7432 Ţesători şi tricotori7433 Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte, pălărieri şi modiste7434 Blănari şi asimilaţi7435 Meşteri, croitori în textile şi piele7436 Lucrători în broderie şi asimilaţi7437 Tapiţeri şi asimilaţi744 Lucrători în prelucrarea pielii şi fabricarea încălţămintei7441 Tăbăcari şi pielari7442 Cizmari şi meşteşugariIII. 8. GRUPA MAJORĂ 8Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse81 OPERATORI LA INSTALAŢIILE FIXE ŞI LUCRĂTORI ASIMILAŢI811 Operatori la instalaţiile de exploatare minieră şi petrolieră, de extracţieşi preparare a substanţelor minerale utile8111 Operatori la instalaţii şi utilaje miniere8112 Operatori la instalaţii de preparare a minereurilor şi rocilor8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului812 Operatori la instalaţiile de producere şi prelucrare a metalului8121 Operatori la cuptoare pentru minereuri, furnalişti şi oţelari8122 Operatori la cuptoare şi instalaţii pentru turnarea şi laminarea metalelor8123 Operatori la instalaţiile de tratament termic al metalelor8124 Operatori la instalaţiile de trefilare a metalelor813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de obţinere a sticlei, ceramiciişi produselor refractare, abrazive din carbune şi grafit8131 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de producere a sticlei şiproduselor din sticlă8139 Operatori la instalaţiile de obţinere a ceramicii şi produselor refractare,abrazive din cărbune şi grafit814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei8141 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului8142 Operatori la instalaţiile de fabricare a pastei de hârtie8143 Operatori la instalaţiile de fabricare a hârtiei815 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică8151 Operatori la instalaţiile de fragmentare, de amestecare, măcinare şimalaxare chimică8152 Operatori la aparatele de tratament termic în chimie8153 Operatori la aparatele de filtrare şi separare chimică8154 Operatori la instalaţiile de distilare şi tratamente chimice (cu excepţiarafinării petrolului şi gazelor)8155 Operatori la instalaţiile de rafinare a petrolului şi gazelor naturale8159 Operatori la instalaţiile de prelucrare chimică, neclasificaţi în grupelede bază anterioare816 Operatori la instalaţiile de producere a energiei şi tratarea apei8161 Operatori la instalaţiile de producere a energiei8162 Fochisti la maşini mobile cu abur şi cazane de locomotivă8163 Operatori la incineratoare, instalaţii de tratare a apei şi asimilaţi817 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali8170 Operatori la liniile de montaj automat şi roboţi industriali82 OPERATORI LA MAŞINI, UTILAJE ŞI ASAMBLORI DE MAŞINI, ECHIPAMENTE ŞI ALTEPRODUSE821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea metalelor şi produselor minerale8211 Operatori prelucratori la maşini unelte8212 Operatori la maşini şi instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a altorproduse minerale822 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea produselorchimice8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea medicamentelor şi produselorcosmetice8222 Operatori la instalaţiile de fabricare a muniţiei chimice şi explozibililor8223 Operatori la instalaţiile de tratare chimică a metalelor8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a produselor fotografice8229 Operatori la instalaţiile de fabricare a altor produse chimice823 Operatori la instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea articolelor dincauciuc şi mase plastice8231 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricareaproduselor din cauciuc8232 Operatori la instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru fabricareaarticolelor din materiale plastice824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor din lemn825 Operatori la maşinile şi utilajele din tipografii şi legătorii8251 Operatori la maşinile şi utilajele de imprimat8252 Operatori la maşinile şi utilajele de legat cărţi8253 Operatori la maşinile de papetărie, fabricarea diferitelor articole dinhârtie, carton şi materiale similare826 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şiarticolelor din textile, blănuri şi piele8261 Operatori la utilajele de filatură8262 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat8263 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor8264 Operatori la utilajele şi instalaţiile de finisare textilă8265 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor8266 Operatori la maşini utilaje şi instalaţii din industria încălţămintei8269 Operatori la maşini de prelucrare a altor articole din textile, blănuri şialte materiale similare827 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare8271 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cărnii şi peştelui8272 Operatori la maşinile şi utilajele de fabricare a produselor lactate8273 Operatori la maşinile de măcinat cereale şi mirodenii8274 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea pâinii, pastelorfăinoase, a produselor de patiserie, cofetărie şi zaharoase8275 Operatori la maşinile şi utilajele pentru prelucrarea fructelor, legumelorşi fabricarea uleiurilor alimentare8276 Operatori la utilajele de producere şi rafinare a zaharului8277 Operatori la maşinile şi utilajele de prelucrare a cafelei şi a ceaiului8278 Operatori la maşinile şi instalaţiile de fabricare a berii, vinurilor şialtor băuturi8279 Operatori la utilajele de prelucrare a tutunului şi produselor din tutun828 Asamblori de maşini, echipamente şi alte produse8281 Montatori în construcţii mecanice8282 Montatori de maşini şi echipamente electrotehnice8283 Asamblori de echipamente electronice8284 Asamblori de produse şi articole din metal, cauciuc şi materiale plastice8285 Asamblori de produse şi articole din lemn8286 Asamblori de produse şi articole din carton, textile şi materiale similare8287 Montatori de subansamble829 Alţi operatori la maşini şi asamblori8290 Operatori la maşini şi asamblori neclasificaţi în grupele de bazăanterioare83 CONDUCĂTORI DE VEHICULE ŞI OPERATORI LA INSTALAŢII MOBILE831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi8311 Mecanici de locomotivă8312 Frânari, acari şi agenţi de manevră832 Conducători auto8321 Conducători de motociclete8322 Şoferi de autoturisme şi camionete8323 Conducători de autobuze, troleibuze şi tramvaie8324 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj833 Conducători de maşini agricole şi alte maşini de transportat şi ridicat8331 Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere8332 Conducători de maşini şi utilaje terasiere8333 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi8334 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate834 Marinari, navigatori şi asimilaţi8340 Marinari, navigatori şi asimilaţi835 Lucrători portuari8350 Docheri, docheri mecanizatori şi conducători de utilaje portuare-------------Grupa de bază 8350 "Docheri, mecanizatori şi conducători de utilaje portuare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.III. 9. GRUPA 9Muncitori necalificaţi91 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SERVICII ŞI VÂNZĂRI911 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi9111 Vânzători ambulanţi9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie913 Personal casnic, spălătorese şi asimilaţi9131 Menajere9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii9133 Spălătorese şi călcătorese914 Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine şi geamuri9141 Îngrijitori de clădiri9142 Spălători de vehicule, vitrine şi geamuri915 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznicişi asimilaţi9151 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje9152 Portari, paznici şi asimilaţi9153 Cititori de contoare şi încasatori916 Muncitori necalificaţi în servicii publice9161 Lucrători pentru salubrizare9162 Muncitori necalificaţi, în servicii publice, neclasificaţi în grupele debază anterioare92 MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT921 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit9211 Muncitori necalificaţi în agricultură9212 Muncitori necalificaţi în silvicultură9213 Muncitori necalificaţi în pescuit şi vânătoare93 MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN INDUSTRIA MINIERĂ, CONSTRUCŢII, LUCRĂRI PUBLICE,INDUSTRIA PRELUCRATOARE ŞI TRANSPORTURI931 Muncitori necalificaţi în industria minieră, construcţii şi lucrăripublice9311 Muncitori necalificaţi în mine şi cariere9312 Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, barajeetc.9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe932 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare9320 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri9330 Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri94 UCENICI------------Subgrupa majoră "94 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.941 Ucenici------------Grupa minoră "941 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.9411 Ucenici------------Grupa de bază "9411 Ucenici" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.III. 10. GRUPA MAJORĂ 0Forţele armate01 FORŢELE ARMATE011 Forţele armate0111 Forţele armateIV. DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII - ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ - SUB RAPORTUL COMPETENŢELOR PROFESIONALEIV. 1. GRUPA MAJORĂ 1Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politiceMembrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politică a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.Subgrupe majore componente:11 Legislatori, membri ai executivului şi inalţi conducători ai administraţieipublice12 Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)13 Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)IV. 1.1. SUBGRUPA MAJORĂ 11Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului şi inalţii conducători ai administraţiei publice adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi ordinare; formulează, aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.Grupe minore componente:111 Legislatori, membri ai executivului şi înalti conducători ai administraţieipublice114 Presedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice,profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteştiIV. 1.1.1. GRUPA MINORĂ 111Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publiceMembrii corpului legislativ, ai executivului şi inaltii conducatori ai administraţiei publice formuleaza, adopta, modifica şi abroga legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.Grupe de bază componente:1110 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţieipublice1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEIPUBLICEMembrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează, adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.Ocupaţii componente:111001 adjunct al procurorului general111002 ambasador111003 chestor Parlament111004 comandant unic aviaţie111005 comisar general111006 comisar general adjunct111007 consilier diplomatic111008 consilier guvernamental111009 consilier şi consultant juridic111010 consilier instituţii publice111011 consilier al ministrului111012 consul general111013 consultant prezidenţial şi guvernamental111014 senator111015 director instituţie publică şi asimilaţi111016 director adjunct instituţie publică şi asimilaţi111017 director de cabinet111018 director general instituţie publică şi asimilaţi111019 consilier economic111020 grefier şef (judecătorie, parchet)111021 grefier şef de secţie (Curte de Apel, tribunal, parchete)111022 guvernator111023 inspector de stat şef111024 inspector şef în administraţia publică111025 magistrat asistent şef111026 ministru şi asimilaţi111027 ministru consilier111028 ministru de stat111029 ministru plenipotenţiar111030 notar şef111031 notar şef adjunct111032 prefect111033 preşedinte Academie111034 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie111035 preşedinte Curte de Apel111036 preşedinte Curte de conturi111037 preşedinte de judecătorie111038 preşedinte Camera Deputaţilor111039 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)-------------Ocupaţia "preşedinte de secţie (la Curtea Supremă de Justiţie, Curte de Apel, tribunal)" a fost înlocuită cu ocupaţia "preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.111040 preşedinte tribunal111041 preşedintele României111042 prim grefier111043 prim procuror111044 prim procuror adjunct111045 prim adjunct al procurorului general111046 prim-ministru111047 primar111048 procuror general111049 procuror şef de secţie111050 procuror şef de secţie adjunct111051 secretar general111052 secretar general al guvernului111053 secretar Parlament111054 secretar de stat şi asimilaţi111055 secretar general Academie111056 secretar şef notariat111057 secretar primărie, prefectură, procuratură111058 şef laborator criminalistică111059 şef birou instituţie publică111060 şef cabinet111061 şef birou senatorial111062 şef departament111063 şef protocol de stat111064 şef serviciu instituţie publică111065 subprefect111066 viceguvernator111067 viceprimar111068 deputat111069 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)111070 consilier prezidenţial111071 consilier parlamentar111072 preşedinte Senat111073 preşedinte instituţie publică-------------Ocupaţia "preşedinte instituţie publică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.111074 subsecretar de stat-------------Ocupaţia "vicepreşedinte instituţie publică" a fost înlocuită cu ocupaţia "subsecretar de stat" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.111075 inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii---------------Ocupaţia "inspector general judecătoresc şef" a fost înlocuită cu ocupaţia "inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii---------------Ocupaţia "membru al Consiliului Superior al Magistraturii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii---------------Ocupaţia "secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.111078 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii---------------Ocupaţia "inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători/procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.111079 vicepreşedinte instituţie publică111080 inspector general judecătoresc şefIV. 1.1.2. GRUPA MINORĂ 114Preşedinti şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteştiPresedinţii şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti reprezintă voinţa politică a cetăţenilor; apără drepturile şi promovează interesele organizaţiilor pe care le conduc, în faţa administraţiei şi în relaţiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democratice; definesc, formulează şi urmăresc aplicarea politicii organizaţiei pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizaţii patronale, asociaţii profesionale, sportive sau umanitare).Grupe de bază componente:1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice1142 Conducatori şi alţi functionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alteorganizaţii similare1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare (UNICEF,ecologice etc.)1141 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE POLITICEConducătorii şi alti functionari superiori din organizaţiile politice definesc politica, statutul şi regulamentul intern al organizaţiilor, îndeplinesc funcţia de reprezentare a acestora şi de coordonare a activităţii respective.Ocupaţii componente:114101 consilier organizaţie politică114102 preşedinte organizaţie politică114103 vicepreşedinte organizaţie politică114104 secretar organizaţie politică1142 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILAREConducătorii şi înalţii funcţionari din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul şi regulamentele de ordine interioară ale organizaţiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizaţiilor respective, reprezintă aceste organizaţii şi acţionează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament şi în faţa puterii publice.Ocupaţii componente:114201 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti114202 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale organizaţii obşteşti114203 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti114204 preşedinte organizaţie sindicală-----------Ocupaţia "preşedinte organizaţie sindicală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114205 vicepreşedinte organizaţie sindicală-----------Ocupaţia "vicepreşedinte organizaţie sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114206 secretar organizaţie sindicală-----------Ocupaţia "secretar organizaţie sindicala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.114207 delegat sindical-------------Ocupaţia "delegat sindical naţional" a fost înlocuită cu ocupaţia "delegat sindical" conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114208 preşedinte asociaţie naţionala cooperatistă------------Ocupaţia "preşedinte asociaţie naţionala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114209 vicepreşedinte asociaţie naţionala cooperatistă------------Ocupaţia "vicepreşedinte asociaţie naţionala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114210 secretar general asociaţie naţionala cooperatistă------------Ocupaţia "secretar general asociaţie naţionala cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114211 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste------------Ocupaţia "preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114212 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste------------Ocupaţia "vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114213 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste------------Ocupaţia "secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114213 şef departament------------Ocupaţia "şef departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.114214 şef departament organizaţie sindicală114215 preşedinte organizaţie cooperatistă-------------Ocupaţia "preşedinte organizaţie cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.114216 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă-------------Ocupaţia "vicepreşedinte organizaţie cooperatistă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.114217 preşedinte asociaţie patronală--------------Ocupaţia "preşedinte asociaţie patronală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.114218 vicepreşedinte asociaţie patronală--------------Ocupaţia "vicepreşedinte asociaţie patronală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.114219 preşedinte organizaţie profesională naţională----------Ocupaţia "preşedinte organizaţie profesională naţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114220 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională----------Ocupaţia "vicepreşedinte organizaţie profesională naţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114221 secretar naţional organizaţie profesională naţională----------Ocupaţia "secretar naţional organizaţie profesională naţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114222 presedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu----------Ocupaţia "presedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114223 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu-------------Ocupaţia "vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114224 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu-------------Ocupaţia "secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114225 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională-------------Ocupaţia "consilier preşedinte organizaţie profesională naţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114226 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu-------------Ocupaţia "consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114227 şef departament/compartiment/preşedinte comisiei organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu-------------Ocupaţia "şef departament/compartiment/preşedinte comisiei organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.114228 delegat sindical local-------------Ocupaţia "delegat sindical local" a fost mutată din grupa majoră 4 în grupa majoră 1 atribuindu-se codul 114228, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.1143 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE UMANITARE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul, şi regulamentul intern al organizaţiilor respective, îndeplinesc funcţii de coordonare a aplicării politicii proprii, precum şi de reprezentare a organizaţiilor în relaţiile cu alte organe şi organizaţii.Ocupaţii componente:114301 conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi114302 secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţiIV. 1.2. SUBGRUPA MAJORĂ 12Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)Conducătorii de întreprinderi mari - întreprinderi, organisme sau secţiile componente ale acestora, conduse de cel puţin trei cadre de conducere definesc şi formulează politica economico-socială a întreprinderii sau a mai multor secţii, pentru care planifică şi coordonează desfăşurarea activităţii şi îndeplinesc funcţii de reprezentare a întreprinderilor respective.Grupe minore componente:121 Directori generali, directori de unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi122 Conducatori de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale dinunităţi economico-sociale mari123 Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative dinunităţi economico-sociale mariIV. 1.2.1. GRUPA MINORĂ 121Directori generali, directori din unităti economico-sociale mari şi asimilaţiDirectorii generali, directorii din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţii acestora definesc şi formuleaza politica economică a întreprinderii, planifică şi coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în faţa căruia răspund de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, îndeplinind şi funcţii de reprezentare a unităţilor respective.Grupe de bază componente:1210 Directori generali, directori şi asimilaţi1211 Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar------------Grupa de bază 1211 "Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ŞI ASIMILAŢIDirectorii generali, directorii şi asimilaţii acestora, directorii de sucursale organizează şi conduc activitatea unei subunităţi în limitele stabilite de conducerea unităţii pentru aplicarea politicilor şi strategiilor generale, definesc şi formulează politica economico-socială a unităţilor respective, planifică şi coordonează activitatea, apreciază rezultatele obţinute, raportează în faţa consiliului de administraţie sau a altui organ director şi reprezintă unitatea în tranzacţiile cu terţii.Ocupaţii componente:121001 comandant şi comandant adjunct aviaţie121002 comandant port, flotă121003 decan, rector, prorector, prodecan121004 director societate comercială121005 director adjunct societate comercială121006 inspector general şcolar121007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi121008 inspector sanitar şef121009 medic (farmacist) director şi asimilaţi121010 medic (farmacist) director adjunct121011 director general societate comercială121012 director general adjunct societate comercială121013 director de program121014 director general regie autonomă121015 director general adjunct regie autonomă121016 director control risc------------Ocupaţia "director control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.121017 director comercial-------------Ocupaţia "director comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121018 director vânzări-------------Ocupaţia "director vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121019 director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi-------------Ocupaţia "director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121020 director economic-------------Ocupaţia "director economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121021 director magazin-------------Ocupaţia "director magazin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121022 şef corp executori bancari-------------Ocupaţia "şef corp executori bancari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.121023 director sucursală şi asimilaţi--------------Ocupaţia "director sucursală şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121024 director tehnic--------------Ocupaţia "director tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121025 director general institut naţional cercetare-dezvoltare şi asimilaţi--------------Ocupaţia "director general institut naţional cercetare-dezvoltare şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121026 director incubator tehnologic de afaceri--------------Ocupaţia "director incubator tehnologic de afaceri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121027 director departament cercetare-dezvoltare--------------Ocupaţia "director departament cercetare-dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121028 manager general---------------Ocupaţia "director de societate comercială agricolă" a fost înlocuită cu ocupaţia "manager general" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.121029 manager---------------Ocupaţia "manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.121030 şef cancelarie--------------Ocupaţia "şef cancelarie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.Codul ocupaţiei "şef cancelarie" a fost modificat din "122953" în "121030" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.121032 antreprenor în economia socială--------------Ocupaţia "antreprenor în economia socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.121033 director resurse umane--------------Ocupaţia "director resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.1211 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI ÎN SISTEMUL BANCARPreşedinţii, vicepreşedinţii şi alţi funcţionari superiori din sistemul bancar reprezintă şi angajează unitatea bancară în relaţiile cu clienţii, precum şi în faţa organelor de jurisdicţie; semnează actele de angajare a cheltuielilor materiale şi băneşti, precum şi toate celelalte acte ce se emit de către bancă, potrivit normelor; organizează şi coordonează activitatea băncii conform dispoziţiilor legale în vigoare.------------Grupa de bază 1211 "Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121101 preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte------------Ocupaţia "preşedinte bancă/vicepreşedinte/prim vicepreşedinte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121102 economist şef------------Ocupaţia "economist şef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121103 director general/director general adjunct/ bancă/societate leasing-------------Ocupaţia "director general bancă/director general adjunct" a fost înlocuită cu ocupaţia "director general/director general adjunct/ bancă/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121104 director executiv bancă/director/director adjunct------------Ocupaţia "director executiv bancă/director/director adjunct" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121105 şef departament bancă/şef adjunct departament------------Ocupaţia "şef departament bancă/şef adjunct departament" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121106 şef proiect bancă------------Ocupaţia "şef proiect bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121107 şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing-------------Ocupaţia "şef serviciu bancă/şef birou" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef serviciu /şef birou/ bancă; societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121108 coordonator compartiment/colectiv bancă------------Ocupaţia "coordonator compartiment/colectiv bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121109 dealer şef (arbitragist bancă)------------Ocupaţia "dealer şef (arbitragist bancă)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121110 director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională------------Ocupaţia "director unitate bancară operaţională/director adjunct unitate bancară operaţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121111 şef agenţie bancară------------Ocupaţia "şef agenţie bancară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121112 contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing-------------Ocupaţia "contabil şef /director financiar bancă" a fost înlocuită cu ocupaţia "contabil şef/ director financiar/bancă/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121113 director de arhivă bancă------------Ocupaţia "director de arhivă bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.121114 director/director adjunct divizie/direcţie leasing-------------Ocupaţia "director/director adjunct divizie/direcţie leasing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.121116 director/director executiv de conformitate-------------Ocupaţia "director/director executiv de conformitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.121117 coordonator conformitate-------------Ocupaţia "coordonator conformitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO)-------------Ocupaţia "manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer - CISO)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.IV. 1.2.2. GRUPA MINORĂ 122Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mariConducătorii de compartimente cu activităţi de producţie şi sociale din unităţile economico-sociale mari răspund, planifică şi conduc activitatea de producţie a bunurilor şi prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea şi formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unităţii pe care o conduc în relaţiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituţiei) proprii sau cu terţii.Grupe de bază componente:1221 Conducatori în agricultura, silvicultura, vânătoare piscicultura, pescuit şi protectia mediului1222 Conducatori în industria extractiva şi prelucratoare1223 Conducatori în constructii1224 Conducatori în comertul cu ridicata şi cu amanuntul1225 Conducători în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement------------Denumirea grupei de bază 1225 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1226 Conducatori în transporturi, posta şi telecomunicatii1227 Conducatori de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1228 Conducatori la întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultură, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURA SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE PISCICULTURĂ, PESCUIT ŞI PROTECŢIA MEDIULUIConducătorii din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit şi protecţia mediului, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alte cadre de conducere de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de producţie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane, stabilesc modalităţile de execuţie a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relaţiile cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi sau cu terţii.Ocupaţii componente:122101 hidrometeorolog şef122102 inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit122103 inspector general vânătoare122104 medic veterinar şef122105 şef centru protecţia plantelor şi mediului122106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor122107 şef district, centru, ocol silvic122108 şef circumscripţie sanitar-veterinar şi control al alimentelor122109 şef complex zootehnic122110 şef fazanerie122111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)122112 şef laborator analize pedologice şi asimilaţi122113 şef oficiu cadastru122114 şef parchet122115 şef păstrăvărie122116 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă122117 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie122118 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură122119 şef staţie vinificaţie122120 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului122121 inspector veterinar şef122122 şef secţie mecanizare1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI PRELUCRĂTOAREConducătorii în industria extractivă şi prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de extracţie a cărbunelui şi minereurilor, de producţie, conducere prin dispecer transport şi distribuţie a electricităţii, gazului şi apei şi industria petrolieră; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.Ocupaţii componente:122201 inginer şef exploatare nucleară122202 inginer şef industria extractivă şi prelucratoare122203 inginer şef radioprotecţie122204 inspector şef conservarea energiei122205 şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare122206 şef sector, industria extractivă şi prelucrătoare122207 şef centru prelucrare122208 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear122209 şef unităţi miniere şi asimilate122210 şef brigadă exploatare miniera122211 şef serviciu tehnic şi componente nucleare122212 şef serviciu termo-chimic122213 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă şi asimilaţi122214 şef laborator în industria prelucratoare122215 şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare122216 şef centrală electrică, gaze şi apă122217 şef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare122218 şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare122219 şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare122220 şef atelier reparaţii capitale122221 inspector general industria petrolieră------------Ocupaţia "inspector general industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122222 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică------------Ocupaţia "şef formaţie industria petrolieră/petrochimică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122223 şef instalaţie petrolieră------------Ocupaţia "şef instalatie petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122224 şef laborator industria petrolieră------------Ocupaţia "şef laborator industria petrolieră" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122225 şef staţie epurare ape reziduale------------Ocupaţia "şef staţie epurare ape reziduale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122226 supervizor geolog şi foraj------------Ocupaţia "supervizor geolog şi foraj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122227 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente------------Ocupaţia "şef formaţie în industria de maşini şi echipamente" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122228 şef/şef adjunct staţie electrică-------------Ocupaţia "şef/şef adjunct staţie electrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122229 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice-------------Ocupaţia "şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122230 şef dispecer energetic central (DEC)-------------Ocupaţia "şef dispecer energetic central (DEC)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122231 manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare-------------Ocupaţia "manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122232 şef dispecer energetic teritorial (DET)-------------Ocupaţia "şef dispecer energetic teritorial (DET)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei------------Ocupaţia "şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122235 şef schimb-------------Ocupaţia "şef schimb" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.122236 şef formaţie-------------Ocupaţia "şef formaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCŢIIConducătorii din construcţii, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de producţie, exploatare şi întreţinere în construcţii şi lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.Ocupaţii componente:122301 ajutor şef brigadă, în construcţii122302 inginer şef în construcţii122303 conducător antrepriză construcţii montaj122304 şef atelier în construcţii122305 şef brigadă complexă sau specializată122306 şef laborator în construcţii122307 şef lot122308 şef şantier122309 şef sector (secţie) drumuri-poduri122310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi lucrări publice122311 şef serviciu în construcţii122312 şef birou în construcţii122313 şef sector exploatare, îmbunătăţiri funciare122314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTULConducătorii din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri şi cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:122401 preşedinte cooperativă de consum-------------Ocupaţia "preşedinte cooperativă de producţie, achiziţie şi desfacere a mărfurilor" a fost înlocuită cu ocupaţia "preşedinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122402 şef bază recepţie122403 şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul122404 şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul122405 vicepreşedinte cooperativă de consum-------------Ocupaţia "vicepreşedinte cooperativă de producţie, achiziţie şi desfacere" a fost înlocuită cu ocupaţia "vicepreşedinte cooperativă de consum" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122406 şef staţie PECO-------------Ocupaţia "şef staţie PECO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122407 şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare-------------Ocupaţia "şef departament de mărfuri alimentare/nealimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122408 manager zonă-------------Ocupaţia "manager zonă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1225 CONDUCĂTORI ÎN TURISM, ACTIVITĂŢI OSPITALIERE, ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ACTIVITĂŢI DE AGREMENTConducătorii din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement în subordinea directorilor responsabili, planifică, coordonează şi supraveghează activitatea de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare.------------Denumirea grupei de bază 1225 şi conţinutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupaţii componente:122501 manager în activitatea de turism------------Ocupaţia "responsabil complex hotel-restaurant" a fost înlocuită cu ocupaţia "manager în activitatea de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.122502 şef complex hotelier122503 manager în activitatea de turism---------------Ocupaţia "manager în activitatea de turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢIIConducătorii din transporturi, poştă şi telecomunicaţii în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea specifică din transporturi, poştă şi telecomunicaţii; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi respectarea normativelor şi tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională şieficientă a personalului din subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia şi cu terţii.Ocupaţii componente:122601 capitan şef port122602 comandant pentru nave maritime------------Ocupaţia "comandant navă" a fost înlocuită cu ocupaţia "comandant pentru nave maritime" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic122604 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filiala Dunărea de Jos (AFDJ)122605 director zbor122606 inginer şef transporturi122607 picher şef district122608 revizor general siguranţa circulaţiei122609 şef agenţie navală122610 şef atelier aeroport122611 şef atelier telecomunicaţii122612 şef atelier transporturi122613 şef autobază122614 şef birou aeroport122615 şef birou exploatare poştală122616 şef birou radiotelecomunicaţii122617 şef birou, serviciu relaţii internaţionale122618 şef birou, serviciu transport maritim şi fluvial122619 şef centrală telefonică122620 şef centru control calitate emisie radiofonică122621 şef centru control calitate emisie televiziune122622 şef centru control local comunicaţii122623 şef centru dirijare zbor122624 şef centru postal şi asimilaţi122625 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune şi asimilaţi122626 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii şi asimilaţi122627 şef centru zonal intervenţii radiorelee122628 şef centru zonal de intervenţii translatare TV122629 şef coloană auto122630 şef depou/adjunct------------Ocupaţia "şef depou" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef depou/adjunct" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122631 şef district căi ferate, poduri, drumuri122632 şef divizie căi ferate122633 şef formaţie comunicaţii122634 şef formaţie operaţională telecomunicaţii122635 şef laborator aeroport122636 şef laborator măsurători telecomunicaţii122637 şef laborator radio-televiziune122638 şef laborator telecomunicaţii122639 şef lot telecomunicaţii122640 şef port122641 şef regulator circulaţie căi ferate122642 şef reţea telecomunicaţii122643 şef revizie locomotive, automotoare122644 şef revizie vagoane122645 şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi------------Ocupaţia "şef secţie (sector) transporturi şi asimilaţi" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122646 şef serviciu, centru, staţie, aeroport şi asimilaţi122647 şef serviciu control zonal comunicaţii122648 şef serviciu exploatare poştală122649 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos122650 şef serviciu informare zbor122651 şef serviciu staţie, tură meteo122652 şef serviciu navigaţie122653 şef serviciu radiotelecomunicaţii şi asimilaţi122654 şef staţie căi ferate122655 şef staţie comunicaţii prin satelit122656 şef staţie radiorelee122657 şef staţie teleferic122658 şef staţie televiziune122659 şef studio122660 şef agenţie pilotaj122661 şef cart122662 telefonist şef122663 telegrafist şef122664 şef oficiu zonal poştă122665 şef oficiu special poştă122666 diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii122667 şef turn telecomunicaţii122668 şef garaj122669 comandant instructor122670 şef mecanic instructor122671 şef mecanic maritim/fluvial-------------Ocupaţia "şef mecanic nave maritime" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef mecanic maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122672 şef electrician maritim-------------Ocupaţia "şef electrician nave maritime" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122673 şef staţie radiotelegrafie (RTG)122674 şef atelier reparaţii122675 conducător activitate de transport rutier-------------Ocupaţia "conducător activitate de transport rutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.122676 şef trafic auto intern-------------Ocupaţia "şef trafic auto intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122677 şef trafic curierat intern-------------Ocupaţia "şef trafic curierat intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122678 şef departament logistică-------------Ocupaţia "şef departament logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122679 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilă-------------Ocupaţia "şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţia Civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122680 şef centru meteo aeronautic-------------Ocupaţia "şef centru meteo aeronautic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122681 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom-------------Ocupaţia "şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122682 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene-------------Ocupaţia "şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei Aeriene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.122683 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian-------------Ocupaţia "şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de trafic aerian" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALEConducătorii firmelor de intermediere a afacerilor şi a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare şi gestiune imobiliară, prelucrări informatice, studii de piaţă, contabilitate, arhitectură, inginerie, curăţare a clădirilor, expertize şi analize tehnice, publicitate şi condiţionare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului în subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia şi cu terţii; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii.Ocupaţii componente:122701 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale122702 şef agenţie comercială122703 şef expoziţii şi târguri122704 şef vamă şi asimilaţi122705 şef serviciu/şef birou/asigurări-----------Ocupaţia "şef serviciu/şef birou/asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.122706 şef serviciu/şef birou/daune-----------Ocupaţia "şef serviciu/şef birou/daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1228 CONDUCĂTORI LA ÎNTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populaţie, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează prestările de servicii pentru populaţie: supraveghere persoane la domiciliu, curăţenie şi alte prestaţii similare; planifică şi coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparaţii sau altor prestaţii; supraveghează utilizarea raţională a resurselor materiale şi financiare şi urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:122801 inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie122802 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii pentru populaţie122803 şef centru reparaţii122804 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)Conducătorii din alte activităţi de producţie şi servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea din domeniile de sănătate şi asistenţă socială, învăţământ public şi particular, activitate recreativă, culturală şi sportivă, precum şi a instituţiilor şi organismelor extrateritoriale.Ocupaţii componente:122901 antrenor federaţie sportivă122902 asistent medical şef122903 biochimist şef secţie, laborator122904 biolog şef secţie, laborator122905 chimist şef secţie, laborator122906 comandant aeroclub122907 conducător tabară şcolară122908 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură122909 coordonator presă122910 director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri122911 farmacist şef secţie, laborator122912 farmacist diriginte122913 laborant medical şef122914 medic şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)122915 medic şef secţie, laborator122916 moaşă şefă122917 oficiant medical şef122918 preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi122919 preşedinte complex, club sportiv şi asimilaţi122920 psiholog şef secţie, laborator122921 redactor şef presă, editură122922 secretar general agenţie presă, edituri122923 secretar general redacţie122924 secretar general federaţie sport122925 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare122926 şef unitate elementară de lucru122927 şef atelier presă122674 şef atelier reparaţii122928 şef birou exploatare-coordonare presă122929 şef birou redacţie122930 şef birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi122931 şef laborator conservare-restaurare opere de artă122932 şef lectorat122933 şef oficiu juridic122934 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie şi asimilaţi122935 şef serviciu control tehnic presă-------------Ocupaţia "şef unitate balneoclimaterică" a fost mutată de la codul "122936" la codul "131504" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.122937 soră medicală şefă122938 tehnician sanitar şef122939 şef catedră122940 şef agenţie concursuri hipice122941 şef producţie film122942 şef secţie producţie film122943 şef atelier producţie film122944 şef oficiu interjudeţean difuzare film122945 librar-şef------------Ocupaţia "librar-şef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.122946 şef atelier decorator------------Ocupaţia "şef atelier decorator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.122947 şef serviciu şi asimilaţi-------------Ocupaţia "şef serviciu şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122948 şef atelier şi asimilaţi-------------Ocupaţia "şef atelier şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122949 şef secţie şi asimilaţi-------------Ocupaţia "şef secţie şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122950 şef birou şi asimilaţi-------------Ocupaţia "şef birou şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122951 şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere-------------Ocupaţia "şef serviciu reintegrare socială şi supraveghere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.122952 şef executiv audit intern--------------Ocupaţia "şef unitate elementară de lucru" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef executiv audit intern" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.---------------Codul ocupaţiei şef cancelarie a fost modificat din "122953" în "121030" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.122953 director aşezământ cultural122954 manager al organizaţiei culturale-------------Ocupaţia "manager al organizaţiei culturale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.IV. 1.2.3. GRUPA MINORA 123Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mariAlţi conducători de compartimente cu activităţi nelucrative din unităţile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea şi formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa acestuia; reprezintă organizaţia în relaţiile cu alţi conducători de organizaţii, în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terţii.Grupe de bază componente:1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere1236 Conducători în informatică1237 Conducători în cercetare-dezvoltare-proiectare1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAŢIE ŞI FINANCIAREConducătorii din serviciile de administraţie şi financiare, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători, planifică şi coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul şi supraveghează operaţiunile financiare ale întreprinderilor sau instituţiilor; supraveghează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului din subordine; reprezintă organizaţia în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.Ocupaţii componente:123101 comisar şef divizie garda financiară123102 contabil şef123103 controlor financiar123104 controlor revizor financiar123105 procuror şef birou/şef serviciu/secţie123106 şef agenţie CEC123107 şef birou, serviciu administrativ123108 şef birou, serviciu, secţie, circumscripţie financiară123109 şef birou, serviciu financiar-contabilitate123110 manager financiar------------Ocupaţia "manager financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123111 manager relaţii financiare externe-------------Ocupaţia "manager relaţii financiare externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.123112 registrator coordonator--------------Ocupaţia "registrator coordonator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.123113 registrator-şef--------------Ocupaţia "registrator-şef" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PERSONALULUI ŞI ALTE RELAŢII DE MUNCĂConducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului şi alte relaţii de muncă, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de recrutare, formare şi promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecţie a muncii şi reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123201 şef birou calificare şi recalificare123202 şef birou pensii123203 şef birou şomaj123204 şef oficiu şomaj123205 şef serviciu resurse umane123206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă123207 manager resurse umane------------Ocupaţia "manager resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123208 şef centru perfecţionare------------Ocupaţia "şef centru perfecţionare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ŞI MARKETINGConducătorii din activitatea de vânzare şi marketing, sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de comerţ interior sau exterior şi marketing a întreprinderii sau a instituţiei; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piaţă; stabilesc baremuri pentru nivelul preţurilor şi rabatului comercial, condiţiile de livrare şi metodele de vânzare; supraveghează utilizarea raţională a resurselor umane, materiale şi financiare, recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123301 şef serviciu marketing123302 şef birou marketing123303 şef licitaţie123304 director operaţii-tranzacţii123305 şef casă compensaţie123306 şef agenţie bursieră123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)------------Ocupaţia "manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ŞI RELAŢII PUBLICEConducătorii din serviciile de publicitate şi relaţii publice, sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituţii, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) şi agenţiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităţilor şi publicului şi organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizaţiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţii.Ocupaţii componente:123401 şef agenţie reclamă publicitară123402 şef birou reclamă publicitară123403 şef serviciu reclamă publicitară1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ŞI DESFACEREConducătorii din activitatea de aprovizionare şi desfacere, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de achiziţionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime şi materialelor; negociază cu furnizorii asupra preţurilor de achiziţie şi calităţii materiilor prime şi materialelor care fac obiectul contractului; planifică şi stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională şi randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.Ocupaţii componente:123501 şef birou aprovizionare-desfacere123502 şef depozit şi asimilaţi123503 şef serviciu aprovizionare-desfacere123504 şef siloz123505 şef staţie uscare-condiţionare cereale123506 manager achiziţii-----------Ocupaţia "manager achiziţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123507 manager farmacii-----------Ocupaţia "manager farmacii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123508 manager aprovizionare-----------Ocupaţia "manager aprovizionare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123509 manager relaţii furnizori-----------Ocupaţia "manager relaţii furnizori" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂConducătorii de informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unităţi (întreprindere, instituţie, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul, precum şi achiziţionarea, din exteriorul unităţii, de programe de calculator; stabilesc modalităţile de prelucrare a datelor la nivelul unităţii; supraveghează utilizarea eficientă şi raţională a resurselor materiale şi financiare; se preocupă de recrutarea şi pregătirea profesională şi urmăresc eficienţa personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţii.În contextul diversităţii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcţie, direcţie generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupaţiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al fiecărei organizaţii.Ocupaţii componente:123601 director centru de calcul123602 şef oficiu de calcul123603 şef atelier informatică123604 şef laborator informatică123605 director divizie informatică123606 director departament informatică123607 manager tehnologia informaţiei şi comunicaţiei-------------Ocupaţia "manager tehnologia informaţiei şi comunicaţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.123608 director departament securitate-------------Ocupaţia "director departament securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE - DEZVOLTARE - PROIECTAREConducătorii din cercetare-dezvoltare, din subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituţii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producţie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare şi supraveghează utilizarea raţională a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului şi randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei, sau cu terţii.Ocupaţii componente:123701 arhitect şef123702 geolog şef123703 secretar ştiinţific şi asimilaţi123704 şef formaţie lucrări geologice123705 şef formaţie cercetare-dezvoltare123706 meteorolog şef123707 director filială cercetare-proiectare123708 şef atelier ediţii, multiplicare, expediţie123709 şef proiect cercetare-proiectare123710 şef secţie cercetare-proiectare123711 şef atelier cercetare-proiectare123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare123713 director proiect------------Ocupaţia "director proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123714 şef proiect, program şi asimilaţi------------Ocupaţia "şef proiect, program şi asimilaţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.123715 inspector şef inspecţia meteorologică naţională------------Ocupaţia "inspector şef inspecţia meteorologică naţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII NELUCRATIVEÎn aceasta grupă sunt incluşi conducătorii care nu pot fi clasificaţi în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alţi conducatori.Managerul de securitate la incendiu asigură păstrarea permanentă a eficienţei şi performanţele necesare a sistemului de protecţie la incendiu dintr-o unitate-------------Grupa de bază "1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:123901 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară123902 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară123903 inspector de protecţie civilă-----------Ocupaţia "şef stat major apărare civilă" a fost înlocuită cu ocupaţia "inspector de protecţie civilă" conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.---------Ocupaţia "coordonator în protecţie şi securitate privată" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.123905 şef obiectiv---------Ocupaţia "şef structură de securitate" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef obiectiv" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.123906 manager securitate---------Ocupaţia "manager securitate la incendiu" a fost înlocuită cu ocupaţia "manager securitate" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.123907 manager energetic-------------Ocupaţia "manager energetic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.IV. 1.3. SUBGRUPA MAJORĂ 13Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)Conducătorii de unităţi economico-sociale mici (giranţi) coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor (giranţilor); asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri şi profilul activităţii, negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii, planifică şi centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane.Grupe minore componente:131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale miciIV. 1.3.1. GRUPA MINORĂ 131Conducători (şefi de unităţi) unităţi economico-sociale miciConducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor; asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică, definesc şi înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii, supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfăşurarea sarcinilor specifice.Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcţiile respective în cele 9 ramuri de activitate.Grupe de bază componente:1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul1315 Conducători de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement------------Denumirea grupei de bază 1315 a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poştă şi telecomunicaţii1317 Conducatori la firme mici de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1318 Conducatori de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic,curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)1319 Conducători de alte întreprinderi miciSarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt, în general, comune şi se regăsesc în definirea subgrupei 131 "CONDUCĂTORI (ŞEFI DE UNITĂŢI) DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI ÎNTREPRINDERI MICI", fiind particularizate numai de specificul activităţii.1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNATOARE, PISCICULTURĂ ŞI PESCUITConducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura şi pescuit organizează activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe şi furaje şi creşterea diferitelor specii şi categorii de animale-----------Grupa de bază 1311 "Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura şi pescuit" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:131101 conducător întreprindere mică - patron (girant) agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit131102 fermier în producţia vegetală------------Ocupaţia "fermier în producţia vegetală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131103 fermier în horticultură------------Ocupaţia "fermier în horticultură" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131104 fermier în producţia animală------------Ocupaţia "fermier în producţia animală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.131105 conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană-------------Ocupaţia "conducător de pensiune turistică rurală/agroturistică/montană" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI PRELUCRĂTOAREOcupaţii componente:131201 conducător întreprindere mică - patron (girant) industrie extractivă şi prelucrătoare1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCŢIIOcupaţii componente:131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcţii1314 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI AMĂNUNTULOcupaţii componente:131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITĂŢI OSPITALIERE, ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ACTIVITĂŢI DE AGREMENTConducătorii de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement coordonează activitatea unităţilor, planifică şi urmăresc realizarea activităţilor de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare.------------Denumirea grupei de bază 1315 şi conţinutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupaţii componente:131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante131502 şef complex hotelier-------------Ocupaţia "patron unitate agrement" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef complex hotelier" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131503 şef agenţie/oficiu turism-------------Ocupaţia "patron unitate alimentaţie publică" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef agenţie/oficiu turism" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131504 şef unitate balneoclimaterică-------------Ocupaţia "şef unitate balneoclimaterică" a fost mutată de la codul "122936" la codul "131504" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131505 administrator hotel-----------Ocupaţia "administrator hotel" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131506 şef restaurant-----------Ocupaţia "şef restaurant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/ sat de vacanţă/popas turistic-------------Ocupaţia "director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/ sat de vacanţă/popas turistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131508 director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie-------------Ocupaţia "director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădină de vară/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131509 director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală-------------Ocupaţia "director de agenţie de turism, touroperatoare, detailistă/filială/sucursală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131510 director de club (hotelier)-------------Ocupaţia "director de club (hotelier)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131511 director de cazare-------------Ocupaţia "director de cazare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131512 cabanier-------------Ocupaţia "cabanier" a fost mutată de la codul "512103" la codul "131512" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131513 director de centru de informare turistică-------------Ocupaţia "director de centru de informare turistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131514 director de departament organizare evenimente/banqueting-------------Ocupaţia "director de departament organizare evenimente/banqueting" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131515 director de departament alimentaţie-------------Ocupaţia "director de departament alimentaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131516 director de departament catering-------------Ocupaţia "director de departament catering" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.131517 director de departament ticketing-------------Ocupaţia "director de departament ticketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢIIOcupaţii componente:131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi comunicaţii1317 CONDUCĂTORI LA FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALEOcupaţii componente:131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)Ocupaţii componente:131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICIOcupaţii componente:131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, informatică-------------Ocupaţia "conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, turism, informatică etc." a fost înlocuită cu ocupaţia "conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ, sănătate, sport, informatică" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 2. GRUPA MAJORĂ 2Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.Subgrupe majore componente:21 Fizicieni, matematicieni şi ingineri22 Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii23 Profesori în învăţământul superior secundar şi asimilaţi24 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeIV. 2.1. SUBGRUPA MAJORĂ 21Fizicieni, matematicieni şi ingineriFizicienii, matematicienii şi inginerii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică cunoştinţele din domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geofizicii, geologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei; avizează proiecte de construcţii, sistematizare, reţele de circulaţie rutieră, echipamente, maşini, metode de exploatare minieră; efectuează ridicări topografice şi submarine şi întocmesc hărţi; studiază aspectele tehnologice ale unor materiale, produse şi procedee; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe minore componente:211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi213 Specialişti în informatică214 Arhitecti, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielărie, alimentară, lemn şimateriale de construcţii)215 Ingineri în industria textilă, pielărie şi alimentară216 Ingineri în industria lemnului şi materialelor de construcţiiIV. 2.1.1. GRUPA MINORĂ 211Fizicieni, chimişti şi asimilaţiFizicienii, chimiştii şi specialiştii asimilaţi aplică cunoştinţele ştiinţifice în domeniul fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei şi geofizicii; aplică cunoştinţele dobândite în domeniul prelucrării industriale, agriculturii, medicinei, navigaţiei, explorării spatiale, exploatării resurselor de petrol şi gaze, altor resurse minerale şi apei; în telecomunicaţii şi alte servicii sau construcţii civile; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte tehnice de specialitate.Grupe de bază componente:2111 Fizicieni şi astronomi2112 Meteorologi2113 Chimişti2114 Geologi, geofizicieni2111 FIZICIENI ŞI ASTRONOMIFizicienii şi astronomii efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii şi proprietăţilor materiei în stare solidă şi a modificărilor posibile în funcţie de temperatură şi presiune; evaluează rezultatele experimentelor pe baza modelelor matematice; observă şi analizează fenomenele cereşti; aplică cunoştinţele legate de fizică şi astronomie în industrie, medicină şi în domeniul militar.Ocupaţii componente:211101 fizician2112 METEOROLOGIMeteorologii conduc (dirijează) cercetarea, îmbunătăţesc sau dezvoltă concepte, teorii şi metode operaţionale care se referă la compoziţia, structura şi dinamica atmosferei; investighează direcţia şi viteza deplasărilor aerului, presiunii temperaturii, umidităţii şi alte fenomene ca formarea ceţei şi precipitaţiilor, pregătesc detalierea pe termen lung a hârtilor meteorologice şi prognozelor meteo folosite în aviaţie, în marină, agricultură şi alte domenii pentru informarea publicului.Ocupaţii componente:211201 meteorolog211202 meteorolog previzionist----------Ocupaţia "prognozator meteo" a fost înlocuită cu ocupaţia "meteorolog previzionist" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.211203 climatolog211204 meteorolog aeronautic211205 consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe----------Ocupaţia "consilier/expert în meteorologie şi domenii conexe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.211206 asistent meteorolog------------Ocupaţia "asistent meteorolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.211207 meteorolog aeronautic prognozist------------Ocupaţia "meteorolog aeronautic prognozist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.211208 coordonator intervenţii active în atmosferă---------------Ocupaţia "coordonator intervenţii active în atmosferă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.2113 CHIMIŞTIChimiştii efectuează cercetări aplicative şi analize pentru determinarea compoziţiei chimice a diferitelor substanţe, materii şi produse naturale, artificiale sau sintetice; întocmesc rapoarte cu concluziile rezultate în vederea îmbunătăţirii calităţii materialelor, produselor şi procedeelor farmaceutice şi industriale.Ocupaţii componente:211301 chimist211302 consilier chimist211303 expert chimist211304 inspector de specialitate chimist211305 referent de specialitate chimist2114 GEOLOGI, GEOFIZICIENIGeologii, geofizicienii şi geografii studiază compoziţia şi structura scoarţei terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi cronologiei diferitelor formaţiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a forţei gravitaţionale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă; identifică zăcăminte de petrol, gaze naturale, pânza freatică etc. şi stabilesc procedeele de exploatare a acestora.Ocupaţii componente:211401 consilier geolog211402 expert geolog211403 inspector specialitate geolog211404 referent de specialitate geolog211405 consilier geofizician211406 expert geofizician211407 inspector specialitate geofizician211408 referent de specialitate geofizician211409 consilier hidrogeolog211410 expert hidrogeolog211411 inspector specialitate hidrogeolog211412 referent de specialitate hidrogeolog211413 consilier hidrolog211414 expert hidrolog211415 inspector specialitate hidrolog211416 referent de specialitate hidrolog211417 consilier pedolog211418 expert pedolog211419 inspector specialitate pedolog211420 referent de specialitate pedolog211421 inginer geolog-------------Ocupaţia "inginer geolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.211422 geolog211423 geofizician211424 hidrolog211425 pedologIV. 2.1.2. GRUPA MINORĂ 212Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţiMatematicienii, statisticienii şi asimilaţii acestora avizează aplicarea unor metode şi principii matematice, actuariale şi statistice; pregătesc şi efectuează culegeri de date statistice, le evaluează, le organizează şi le interpretează, întocmind rapoarte şi comunicări ştiinţifice.Grupe de bază componente:2121 Matematicieni şi asimilaţi2122 Specialişti statisticieni2121 MATEMATICIENI ŞI ASIMILAŢIMatematicienii şi asimilaţii acestora studiază şi elaborează teorii şi metode matematice şi actuariale, avizează utilizarea acestora în ştiinţele tehnice, agronomie, medicină şi alte sectoare; efectuează analize logice ale problemelor de gestiune, elaborează modele matematice în vederea programării şi rezolvării computerizate a acestor probleme.Ocupaţii componente:212101 consilier matematician212102 expert matematician212103 inspector specialitate matematician212104 referent de specialitate matematician212105 consilier actuar212106 expert actuar212107 inspector specialitate actuar212108 referent de specialitate actuar212109 matematician212110 actuar (studii sup.)2122 SPECIALIŞTI STATISTICIENIStatisticienii proiectează şi organizează anchete şi alte culegeri de date statistice, concep chestionarele şi celelalte instrumente specifice; evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupă de publicarea lor.Ocupaţii componente:212201 consilier statistician212202 expert statistician212203 inspector specialitate statistician212204 referent de specialitate statisticianIV. 2.1.3. GRUPA MINORĂ 213Specialişti în informaticăSpecialiştii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice şi programe de calculator în diferite domenii de activitate, în conformitate cu cerinţele şi opţiunile de informatizare.Grupe de bază componente:2131 Analişti, programatori, proiectanţi sisteme informatice, consultanţi în informatică2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare2131 ANALIŞTI, PROGRAMATORI, PROIECTANŢI SISTEME INFORMATICE, CONSULTANŢI ÎN INFORMATICĂAnaliştii, programatorii, proiectanţii de sisteme informatice, consultanţii în informatică concep, proiectează, elaborează, testează, implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe şi documentaţia tehnică aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare; oferă consultaţii de specialitate utilizatorilor de tehnică de calcul.Ocupaţii componente:213101 analist213102 programator213103 proiectant sisteme informatice213104 consultant în informatică2139 SPECIALIŞTI ÎN INFORMATICĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARESpecialiştii în informatică neclasificaţi în grupa de bază anterioară concep, realizează şi aplică metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor; instalează, întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul; gestionează reţele de calculatoare.Ocupaţii componente:213901 inginer de sistem în informatică213902 administrator de reţea de calculatoare213903 administrator baze de date------------Ocupaţia "administrator baze de date" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.213904 programator de sistem informatic-------------Ocupaţia "programator de sistem informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.213905 inginer de sistem software-------------Ocupaţia "inginer de sistem software" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.213906 manager proiect informatic-------------Ocupaţia "manager proiect informatic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.213907 specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator-------------Ocupaţia "specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.213908 specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice-------------Ocupaţia "specialist în proceduri şi instrumente de securitate a sistemelor informatice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.213909 administrator de reţea de telefonie VOIP-------------Ocupaţia "administrator de reţea de telefonie VOIP" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.IV. 2.1.4. GRUPA MINORĂ 214Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi (exclusiv ingineri din industria textilă, pielarie, alimentară, lemn şi materiale de construcţii)Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora proiectează şi avizează proiecte de construcţii, de sistematizare urbană, reţele de circulaţie rutieră şi de amenajare peisagistică; avizează şi supraveghează lucrările de construcţii civile şi industriale, sistemele electrice şi electronice, maşinile, echipamentul şi instalaţiile industriale; aplică la scară industrială procedee chimice pentru producerea diferitelor substanţe; aplică metode de extragere din sol la scară industrială a apei, petrolului, gazelor naturale şi altor substanţe minerale utile; întocmesc reprezentări grafice sau fotografice; supraveghează tehnologia specifică materialelor şi produselor.Grupe de bază componente:2141 Arhitecţi în urbanistică şi amenajarea teritoriului2142 Ingineri constructori2143 Ingineri energeticieni şi electricieni2144 Ingineri electronişti în transporturi, poştă şi telecomunicaţii2145 Ingineri mecanici2146 Ingineri petrochimişti şi în chimia industrială2147 Ingineri minieri, petrolişti şi metalurgişti2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare2141 ARHITECŢI ÎN URBANISTICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUIArhitecţii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de locuit, comerciale, industriale şi căi rutiere; elaboreaza schiţe şi planuri de detaliu pentru construcţii şi restaurări; identifică şi găsesc cele mai bune soluţii privind asigurarea calităţii mediului înconjurător, elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, urmăresc în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementări în vigoare.Ocupaţii componente:214101 arhitect clădiri214102 conductor arhitect214103 arhitect urbanism, peisagistică şi amenajarea teritoriului214104 arhitect restaurări214105 consilier arhitect214106 expert arhitect214107 inspector specialitate arhitect214108 referent de specialitate arhitect214109 proiectant arhitect214110 urbanist-------------Ocupaţia "urbanist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.2142 INGINERI CONSTRUCTORIInginerii constructori analizează şi avizează proiectele de construcţie a podurilor, docurilor, drumurilor, canalelor, sistemelor de indiguire etc. Stabilesc materialele şi normele de calitate specifice; organizează şi conduc şantierele de construcţii, întreţinere şi reparaţii ale construcţiilor existente; supraveghează respectarea normelor tehnice, a tehnologiilor specifice la standardele de construcţii.Ocupaţii componente:214201 inginer construcţii civile, industriale şi agricole214202 subinginer construcţii civile, industriale şi agricole214203 inginer instalaţii pentru construcţii214204 inginer căi ferate, drumuri şi poduri214205 inginer construcţii hidrotehnice214206 inginer constructor instalaţii214207 proiectant inginer instalaţii214208 proiectant inginer construcţii214209 consilier inginer construcţii214210 expert inginer construcţii214211 inspector specialitate inginer construcţii214212 referent de specialitate inginer construcţii214213 conducător de lucrări civile-------------Ocupaţia "conducător de lucrări civile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214214 diriginte şantier (studii sup.)2143 INGINERI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENIInginerii energeticieni şi electricieni proiectează şi avizează realizarea motoarelor electrice, a sistemelor de producere, transmisie şi distribuţie a energiei; stabilesc controlul standard şi procedeele de asigurare a funcţionării eficiente a motoarelor şi echipamentelor, urmărind securitatea sistemelor de distribuţie a energiei.Ocupaţii componente:214301 dispecer energetic feroviar214302 dispecer centrală, hidrocentru, cascadă, dispecerate teritoriale214303 dispecer reţea distribuţie214304 dispecer reţele de înaltă tensiune214305 inginer electroenergetică214306 radiochimist214307 subinginer electroenergetică214308 inginer energetică industrială214309 inginer termoenergetică214310 proiectant inginer electrotehnic214311 proiectant inginer energetician214312 inginer reţele electrice214313 subinginer reţele electrice214314 inginer hidroenergetică214315 inginer centrale nuclearo-electrice214316 subinginer centrale termoelectrice214317 inginer exploatare instalaţii nucleare-------------Ocupaţia "inginer exploatare instalaţii nucleare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214318 proiectant subinginer electrotehnic-------------Ocupaţia "proiectant subinginer electrotehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.214319 proiectant sisteme de securitate---------------Ocupaţia "şef/şef adjunct tură staţie electrică" a fost înlocuită cu ocupaţia "proiectant sisteme de securitate" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.214320 şef tură dispecer energetic---------------Ocupaţia "şef tură dispecer energetic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.2144 INGINERI ELECTRONIŞTI ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢIIInginerii electronişti, în transporturi, poştă şi telecomunicaţii construiesc sisteme electronice, avizează funcţionarea lor, le asigură întreţinerea şi repararea, nominalizează şi conduc producţia, instalaţiile şi sistemele de telecomunicaţii, stabilesc controlul standardelor şi modalitaţilor de funcţionare eficientă şi în siguranţă a dispozitivelor, motoarelor, echipamentelor.Ocupaţii componente:214401 inginer electromecanic SCB214402 inginer automatist214403 inginer emisie214404 inginer montaj214405 inginer navigaţie214406 inginer electronist, transporturi, telecomunicaţii214407 inginer electrotehnist214408 inginer imagine214409 inginer producţie214410 inginer sunet214411 instructor instalaţii214412 instructor linii214413 revizor siguranţă circulaţiei feroviare214414 subinginer automatist214415 subinginer electronist, transporturi, telecomunicaţii214416 subinginer reglaje subansamble214417 inginer de recepţie şi control aeronave214418 proiectant inginer electronist214419 proiectant inginer de sisteme şi calculatoare214420 proiectant inginer electromecanic214421 inginer electromecanic214422 subinginer electromecanic-------------Ocupaţia "ofiţer de punte maritim" a fost mutată din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 atribuindu-se codul 314211, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.214424 ofiţer mecanic maritim-------------Ocupaţia "ofiter mecanic" a fost înlocuită cu ocupaţia "ofiţer mecanic maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214425 ofiţer electrician maritim-------------Ocupaţia "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupaţia "ofiţer electrician maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214426 căpitan secund-------------Ocupaţia "ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant" a fost mutată din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 atribuindu-se codul 314212, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.214428 căpitan de port214429 specialist mentenanţă electromecanică-automatică echip.industr.-------------Ocupaţia "specialist mentenanta electromecanica-automatica echip.industr." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214430 inginer şef car reportaj-------------Ocupaţia "inginer şef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214431 subinginer şef car reportaj-------------Ocupaţia "subinginer şef car reportaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214432 inginer şef schimb emisie-------------Ocupaţia "inginer şef schimb emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214433 subinginer iluminat tehnologic-------------Ocupaţia "subinginer iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214434 inspector aeronautic-------------Ocupaţia "inspector aeronautic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214435 inginer proiectant comunicaţii--------------Ocupaţia "inginer proiectant comunicaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214436 subinginer proiectant comunicaţii--------------Ocupaţia "subinginer proiectant comunicaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214437 inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian--------------Ocupaţia "inginer/inspector de specialitate/referent de specialitate/expert în serviciile de trafic aerian" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214438 inginer sisteme de securitate--------------Ocupaţia "inginer sisteme de securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.214439 consilier tehnic--------------Ocupaţia "consilier tehnic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214440 inginer iluminare--------------Ocupaţia "inginer iluminare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.214441 şef studio RTV--------------Ocupaţia "şef studio RTV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2145 INGINERI MECANICIInginerii mecanici construiesc maşini, mecanisme şi instalaţii industriale, avizează funcţionarea acestora, asigură întreţinerea şi repararea lor; studiază anumite materiale, produse sau procedee tehnologice.Ocupaţii componente:214501 inginer mecanic214502 subinginer mecanic214503 inginer electromecanic miner214504 inginer material rulant cale ferată214505 inginer mecanică agricolă214506 inginer aviaţie214507 inginer nave214508 inginer maşini unelte214509 inginer mecanică fină214510 inginer maşini termice214511 inginer maşini hidraulice şi pneumatice214512 inginer autovehicule rutiere214513 inginer mecanic utilaj tehnologic chimic214514 inginer mecanic utilaj tehnologic petrolier214515 inginer mecanic utilaj tehnologic maşini agricole214516 inginer mecanic utilaj tehnologic textil214517 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii214518 inginer mecanic utilaj tehnologic pentru prelucrare la cald214519 inginer mecanic maşini instalaţii miniere214520 subinginer mecanic tehnologia construcţiilor de maşini214521 subinginer mecanic utilajul şi tehnică sudurii214522 subinginer mecanic mecanică fină214523 subinginer mecanic material rulant de cale ferată214524 subinginer mecanic mecanică agricolă214525 subinginer mecanic utilaj tehnologic pentru chimie214526 subinginer mecanic utilaje pentru construcţii214527 subinginer mecanic avioane şi motoare de aviaţie214528 subinginer mecanic construcţii corp de navă214529 subinginer mecanic instalaţii navale de bord214530 subinginer mecanic automobile214531 subinginer mecanic utilaje pentru industria lemnului214532 subinginer mecanic utilaje pentru materiale de construcţie214533 consilier inginer mecanic214534 expert inginer mecanic214535 inspector specialitate inginer mecanic214536 referent de specialitate inginer mecanic214537 proiectant inginer aeronave214538 proiectant inginer mecanic214539 subinginer imbunatatiri funciare214540 inginer pilot de încercare-----------Ocupaţia "inginer pilot de încercare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.214541 subinginer proiectant mecanic-----------Ocupaţia "subinginer proiectant mecanic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.214542 specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/omologări oficiale-------------Ocupaţia "specialist reglementări/cărţi identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/inspecţii tehnice/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214543 specialist prestaţii vehicule-------------Ocupaţia "specialist prestaţii vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214544 specialist mentenanţă mecanică echipamente industriale-------------Ocupaţia "specialist mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214545 inginer/subinginer tehnolog prelucrări mecanice-------------Ocupaţia "inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214546 inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei-------------Ocupaţia "inginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214547 subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei-------------Ocupaţia "subinginer tehnolog în fabricarea armamentului şi muniţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214548 inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)-------------Ocupaţia "inginer pentru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2146 INGINERI PETROCHIMISTI ŞI ÎN CHIMIA INDUSTRIALĂInginerii petrochimişti şi în chimia industrială avizează procedee aplicabile la scară industrială, pentru producţia diferitelor substanţe şi articole chimice (petrol brut, derivate din petrol, produse alimentare, medicamente etc.); urmăresc aplicarea şi respectarea tehnologiilor de producţie, colaborează cu inginerii mecanici şi automatiştii în asigurarea funcţionării instalaţiilor specifice.Ocupaţii componente:214601 inginer petrochimist214602 subinginer petrochimist214603 proiectant inginer chimist214604 consilier inginer chimist214605 expert inginer chimist214606 inspector de specialitate inginer chimist214607 referent de specialitate inginer chimist214608 consilier inginer petrochimist214609 expert inginer petrochimist214610 inspector de specialitate inginer petrochimist214611 referent de specialitate petrochimist214612 biochimist------------Ocupaţia "biochimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214613 inginer chimist------------Ocupaţia "inginer chimist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2147 INGINERI MINIERI, PETROLIŞTI ŞI METALURGIŞTIInginerii minieri, petrolişti şi metalurgişti avizează tehnici aplicabile la scară industrială pentru extragerea metalelor din minereu şi a mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; soluţionează problemele tehnologice legate de diferite materiale, produse sau procese specifice.Ocupaţii componente:214701 inginer metalurgie extractivă214702 inginer minier214703 subinginer metalurgist214704 subinginer minier214705 inginer preparator minier214706 consilier inginer metalurg214707 expert inginer metalurg214708 inspector de specialitate inginer metalurg214709 referent de specialitate inginer metalurg214710 consilier inginer minier214711 expert inginer minier214712 inspector de specialitate inginer minier214713 referent de specialitate inginer minier214714 inginer prelucrări metalurgice214715 inginer metalurgie neferoasă214716 inginer petrolist214717 subinginer petrolist214718 consilier inginer petrolist214719 expert inginer petrolist214720 referent inginer petrolist214721 proiectant inginer petrolist214722 inginer tehnolog metalurg214723 proiectant inginer metalurg214724 proiectant inginer în minerit214725 inginer mineralurg2148 INGINERI GEODEZI, CARTOGRAFI ŞI TOPOGRAFIInginerii geodezi, cartografi şi topografi aplică metode şi tehnici de ridicare topografică pentru determinarea situaţiei exacte a zonelor construite, delimitarea suprafeţelor solului şi amplasamentelor subterane pentru realizarea şi revizuirea reprezentărilor numerice, grafice şi fotografice.Ocupaţii componente:214801 cartograf214802 inginer geodez214803 subinginer geodez214804 inginer topograf214805 inginer topograf minier214806 proiectant inginer geodez2149 ARHITECŢI, INGINERI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREArhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora care nu sunt cuprinşi în celelalte grupe de bază urmăresc organizarea muncii, creşterea randamentului producţiei, acordă consultaţii şi stabilesc procedeele optime în aceste domenii; efectuează măsurători şi verificări, studiază aspectele tehnologice ale procedeelor de fabricaţie.Ocupaţii componente:214901 alti arhitecţi, ingineri şi asimilaţi214902 conceptor/conceptor CAO------------Ocupaţia "conceptor/conceptor CAO" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214903 specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare-------------Ocupaţia "specialist încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupaţia "specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.214904 specialist documentaţie studii------------Ocupaţia "specialist documentaţie studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.214905 instructor sistem de producţie-------------Ocupaţia "instructor ameliorare/standardizare post de lucru" a fost înlocuită cu ocupaţia "instructor sistem de producţie" conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.214906 metodist-------------Ocupaţia "metodist/responsabil afacere" a fost înlocuită cu ocupaţia "metodist" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.214907 responsabil afacere-------------Ocupaţia "responsabil afacere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.214908 manager de clădire-------------Ocupaţia "manager de clădire" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.214909 auditor energetic pentru clădiri-------------Ocupaţia "auditor energetic pentru clădiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 2.1.5. GRUPA MINORĂ 215Ingineri în industria textilă-pielărie şi industria alimentarăInginerii din industria textilă-pielărie şi industria alimentară elaborează tehnologii noi sau le modernizează pe cele existente, pentru fabricarea produselor textile, de pielărie şi alimentare; colaborează cu inginerii mecanici şi alţi specialişti de profil la montarea şi funcţionarea instalaţiilor şi maşinilor de prelucrare a acestor produse.Grupe de bază componente:2151 Ingineri în industria textilă şi pielărie2152 Ingineri în industria alimentară2151 INGINERI ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ ŞI PIELĂRIEInginerii din industria textilă şi pielărie elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii, supraveghează şi urmăresc prelucrarea pieilor şi blănurilor, fabricaţia de fire, ţesături, tricotaje, confecţii (din textile, blănuri, piei) şi încălţăminte; contribuie la optimizarea fluxurilor tehnologice.Ocupaţii componente:215101 inginer confecţii piele şi înlocuitori215102 inginer textile, pielărie215103 inginer tricotaje, confecţii215104 subinginer textile, pielărie215105 proiectant inginer textile, pielărie215106 consilier inginer textile, pielărie215107 expert inginer textile, pielărie215108 inspector specialitate inginer textile, pielărie215109 referent de specialitate inginer textile, pielărie2152 INGINERI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂInginerii din industria alimentară elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii pentru fabricarea sau conservarea produselor alimentare.Ocupaţii componente:215201 inginer în industria alimentară215202 subinginer în industria alimentară215203 proiectant inginer produse alimentare215204 consilier inginer industria alimentară215205 expert inginer industria alimentară215206 inspector specialitate inginer industria alimentară215207 referent de specialitate inginer industria alimentarăIV. 2.1.6. GRUPA MINORĂ 216Ingineri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţiiInginerii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii elaborează şi îmbunătăţesc tehnologii de fabricaţie a mobilei, stratificatelor şi furnirelor; elaborează reţetele de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi controlează regimurile de ardere în cuptoare; întocmesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor de sticlă şi geamuri; elaborează reţetele maselor ceramice şi a glazurilor pentru produsele ceramice; stabilesc curbele de ardere a maselor de porţelan, faianţă şi vitros în faze de biscuit şi a produselor glazurate, decorate; stabilesc reţetele de fabricaţie a celulozei şi hârtiei, precum şi parametrii tehnici pentru produsele derivate ale acestora.Grupe de bază componente:2161 Ingineri în industria lemnului2162 Ingineri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii(materiale oxidice)2163 Ingineri în industria celulozei şi hârtiei2161 INGINERI ÎN INDUSTRIA LEMNULUIInginerii din industria lemnului elaborează şi îmbunătăţesc tehnologiile de fabricare a mobilei, stratificatelor şi furnirelor, proiectează şi supraveghează executarea de produse finite.Ocupaţii componente:216101 inginer industrializarea lemnului216102 subinginer industrializarea lemnului216103 consilier inginer industrializarea lemnului216104 expert inginer industrializarea lemnului216105 inspector specialitate inginer industrializarea lemnului216106 referent de specialitate inginer industrializarea lemnului2162 INGINERI ÎN INDUSTRIA STICLEI, CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Inginerii din industria sticlei şi ceramicii elaborează reţete de fabricaţie a amestecurilor de sticlă şi ceramică, controlează regimul de ardere în cuptoare şi stabilesc procesul tehnologic de prelucrare şi finisare a produselor finite; elaborează tehnologii noi sau le îmbunătăţesc pe cele existente acestora (piatră, ciment, var, prefabricate, cherestea etc.).Ocupaţii componente:216201 inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216202 subinginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216203 inginer materiale de construcţii216204 subinginer materiale de construcţii216205 consilier inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216206 expert inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216207 inspector specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216208 referent de specialitate inginer prelucrarea sticlei şi ceramicii216209 proiectant inginer ceramică sticlă216210 chimist în materiale oxidice (sticlă, ceramică)2163 INGINERI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEIInginerii din industria celulozei şi hârtiei stabilesc reţetele pentru fabricarea celulozei şi hârtiei, stabilesc parametrii tehnici în procesul de fabricare a produselor derivate din celuloză şi hârtie.Ocupaţii componente:216301 subinginer tehnologia celulozei şi hârtiei216302 proiectant inginer celuloză şi hârtie216303 consilier inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216304 expert inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216305 inspector specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtiei216306 referent de specialitate inginer tehnologia celulozei şi hârtieiIV. 2.2. SUBGRUPA MAJORĂ 22Specialişti în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţiiSpecialiştii în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătăţesc şi le ameliorează, aplicând cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii, ecologiei, psihologiei, biochimiei, microbiologiei, farmacologiei şi medicinei; aplică cunoştinţele dobândite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane, animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte substanţe; studiază bolile care afectează plantele, fiinţele umane sau animale; îşi dau avizul asupra tratamentelor profilactice sau curative; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate.Grupe minore componente:221 Specialişti în biologie şi agronomie222 Medici şi asimilaţiIV. 2.2.1. GRUPA MINORĂ 221Specialişti în biologie şi agronomieSpecialiştii din biologie şi agronomie aplică cunoştinţele dobândite la studiul vieţii umane, animale şi vegetale, în toate manifestările sale, inclusiv organe, ţesuturi celule, microorganisme şi la studierea efectelor pe care le exercită asupra acestora factorii de mediu, medicamentele sau alte substante; îşi dau avizul în activităţile specifice agriculturii, industriei farmaceutice sau medicinei; întocmesc şi susţin comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate.Grupe de bază componente:2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi2212 Bacteriologi, microbiologi, farmacologi şi asimilaţi2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici2214 Ingineri clinici2211 BIOLOGI, BOTANIŞTI, ZOOLOGI, ECOLOGI ŞI ASIMILAŢIBiologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele de specialitate în industrie şi medicină şi urmăresc ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate.Ocupaţii componente:221101 consilier biolog221102 expert biolog221103 inspector specialitate biolog221104 referent de specialitate biolog221105 consilier botanist221106 expert botanist221107 inspector specialitate botanist221108 referent de specialitate botanist221109 consilier zoolog221110 expert zoolog221111 inspector specialitate zoolog221112 referent de specialitate zoolog221113 consilier ecolog221114 expert ecolog221115 inspector specialitate ecolog221116 referent de specialitate ecolog221117 inginer ecolog221118 biolog-----------Ocupaţia "biolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.221119 zoolog221120 botanist221121 ecolog2212 BACTERIOLOGI, MICROBIOLOGI, FARMACOLOGI ŞI ASIMILAŢIBacteriologii, farmacologii şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţele tehnice în domeniul propriu de activitate, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente experimentându-le pe cele noi.Ocupaţii componente:221201 consilier bacteriolog221202 expert bacteriolog221203 inspector specialitate bacteriolog221204 referent de specialitate bacteriolog221205 consilier biochimist221206 expert biochimist221207 inspector specialitate biochimist221208 referent de specialitate biochimist221209 consilier farmacolog221210 expert farmacolog221211 inspector specialitate farmacolog221212 referent de specialitate farmacolog221213 consilier microbiolog221214 expert microbiolog221215 inspector specialitate microbiolog221216 referent de specialitate microbiolog221217 farmacolog221218 bacteriolog221219 microbiolog2213 INGINERI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICIInginerii agronomi, zootehnişti şi silvici supraveghează şi îndrumă activitatea din zootehnie şi culturile horticole; asigură creşterea suprafeţelor împădurite; coordonează exploatarea fondului forestier, conservarea faunei; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate; acordă consultanţă în domeniul culturii de cereale, plante tehnice şi furaje pentru realizarea producţiilor performante şi folosirea profitabilă a pământului-------------Grupa de bază "2213 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:221301 consilier inginer agronom221302 expert inginer agronom221303 inspector specialitate inginer agronom221304 referent de specialitate inginer agronom221305 consilier inginer horticol221306 expert inginer horticol221307 inspector specialitate inginer horticol221308 referent de specialitate inginer horticol221309 consilier inginer zootehnist221310 expert inginer zootehnist221311 inspector specialitate inginer zootehnist221312 referent de specialitate inginer zootehnist221313 subinginer agronom221314 subinginer zootehnist221315 inginer tehnolog în zootehnie221316 proiectant inginer în agricultură221317 proiectant inginer în zootehnie221318 proiectant inginer în silvicultură221319 consilier inginer silvic221320 expert inginer silvic221321 inspector specialitate inginer silvic221322 referent specialitate inginer silvic221323 inginer îmbunătăţiri funciare221324 inginer/subinginer silvic221325 inginer agronom221326 inginer zootehnist221327 consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje-----------Ocupaţia "consultant tehnic în producţia de cereale plante tehnice şi furaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.221328 subinginer îmbunătăţiri funciare2214 INGINERI CLINICIInginerii clinici organizează şi asigură managementul general al echipamentelor din spitale şi clinici - în particular interfaţă profesională cu furnizorii, adaptarea la exigenţe clinice speciale, exploatarea şi întreţinerea optimală în condiţii de securitate a pacientului şi a medicului precum şi parteneriatul cu personalul medical în intervenţii diagnostice sau terapeutice de înaltă tehnologie, sunt implicaţi în cercetare dezvoltare referitoare la aplicaţiile ştiinţelor inginereşti (electronică, informatică, automatică) în biomedicine, susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate.Ocupaţii componente:221401 inginer clinic------------Ocupaţia "inginer clinic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.IV. 2.2.2. GRUPA MINORĂ 222Medici şi asimilaţiMedicii şi asimilaţii acestora tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane şi animalele; avizează măsurile preventive şi curative, întocmesc rapoarte şi susţin comunicări cu prilejul manifestărilor ştiinţifice de specialitate.Grupe de bază componente:2221 Medici medicină generală2222 Medici stomatologi2223 Medici veterinari2224 Farmacişti2229 Medici şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare2221 MEDICI MEDICINĂ GENERALĂMedicii de medicina generală şi pediatrie acordă consultaţii şi tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane; stabilesc metodele de tratament preventiv sau curativ; examinează pacienţii, prescriu şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor.Ocupaţii componente:222101 medic medicină generală222102 medic rezident222103 medic specialist-------------Ocupaţia "medic de specialitate" a fost modificată conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222104 consilier medic222105 expert medic222106 inspector de specialitate medic222107 referent de specialitate medic222108 medic primar-------------Ocupaţia "medic primar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.222109 medic medicină în familie-------------Ocupaţia "medic medicină în familie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.2222 MEDICI STOMATOLOGIMedicii stomatologi efectuează cercetări teoretice, acordă consultaţii şi aplică tratamente profilactice şi curative în afecţiunile dentare şi ale cavităţii bucale; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice la reuniunile ştiinţifice de specialitate.Ocupaţii componente:222201 medic stomatolog222202 medic stomatolog rezident222203 medic stomatolog de specialitate2223 MEDICI VETERINARIMedicii veterinari efectuează cercetări teoretice, examinează, pun diagnosticul şi administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi vaccinează animalele; avizează consumul produselor de origine animală; participă la supravegherea epidemiologică şi radiologică a sănătăţii animalelor şi a hranei acestora; întocmesc rapoarte şi susţin comunicări ştiinţifice în domeniul de specialitate cu prilejul manifestărilor ştiinţifice.Ocupaţii componente:222301 epizotolog222302 medic veterinar222303 medic veterinar - oncologie comparată-------------Ocupaţia "medic veterinar - oncologie comparată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.2224 FARMACIŞTIFarmaciştii aplică cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea medicamentelor; prepară medicamentele după prescripţia medicilor, stomatologilor sau practicienilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandări pacienţilor referitoare la posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în spitale, vând medicamente în farmacii; ţin evidenţa medicamentelor toxice, farmacodependente şi a stupefiantelor; controlează natura, puritatea şi eficacitatea medicamentelor şi iau măsuri de control a acestora.Ocupatii componente:222401 farmacist222402 farmacist rezident222403 farmacist de specialitate2229 MEDICI ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREMedicii specializaţi în alte domenii decât cele nominalizate şi asimilaţii acestora examinează pacienţii, stabilesc diagnosticul, capacitatea de muncă, acuitatea vizuală şi auditivă a acestora, fac analize şi teste de laborator; avizează desfăşurarea unor activităţi în condiţii igienice; examinează cadavre şi stabilesc cauza şi împrejurările în care s-au produs decesele; coordonează şi îndrumă exerciţiile de gimnastică medicală prescrise de medici specialişti în vederea recuperării capacităţii de muncă a pacienţilor; fac parte din echipele de asistenţă, diagnostică, curativă, preventivă şi de cercetare medicală, asigură siguranţa în exploatarea, întreţinerea şi manipularea echipamentului medical; asigură securitatea radiaţiei şi contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizează echipamentul şi procedurile.-------------Grupa de bază "2229 Medici şi asimilaţi" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:222901 medic igienist222902 medic expertiză a capacităţii de muncă222903 medic legist222904 profesor de cultură fizică medicală222905 kinetoterapeut-----------Ocupaţia "kinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.222906 fiziokinetoterapeut-----------Ocupaţia "fiziokinetoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.222907 bioinginer medical-----------Ocupaţia "bioinginer medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.222908 asistent medical (studii superioare)-----------Ocupaţia "asistent medical (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.222909 fizioterapeut-------------Ocupaţia "fizioterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.222910 fizician medical--------------Ocupaţia "fizician medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.222911 optometrist (studii superioare)--------------Ocupaţia "optometrist (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.222912 medic specialist psihiatru--------------Ocupaţia "medic specialist psihiatru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.222913 medic de familie cu competenţe în sănătate mintală--------------Ocupaţia "medic de familie cu competenţe în sănătate mintală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.IV. 2.3. SUBGRUPA MAJORĂ 23Profesori în învaţamântul superior, secundar şi asimilaţiProfesorii din învăţământul superior, secundar şi asimilaţii acestora predau, la diferite niveluri, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline, studiază conceptele, teoriile şi metodele în cadrul propriei discipline, pe care le îmbunătăţesc sau completează; îşi pregătesc prelegerile sau lucrările de specialitate; coordonează studiul individual, meditează elevi, pregătesc şi educă handicapaţi; elaborează şi modifică programe de studii; verifică şi avizează metode şi mijloace pedagogice; participă la luarea deciziilor cu privire la organizarea învăţământului şi activităţilor scolare şi universitare.Grupe minore componente:231 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior232 Profesori în învăţământul secundar233 Profesori în învăţământul primar234 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap235 Alţi specialişti în invăţământIV. 2.3.1. GRUPA MINORĂ 231Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superiorProfesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.Grupe de bază componente:2310 Profesori universitari, conferenţiari, lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în învăţământul superior2310 PROFESORI UNIVERSITARI, CONFERENŢIARI, LECTORI, ASISTENŢI ŞI ASIMILAŢI OCUPAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIORProfesorii universitari, conferenţiarii, lectorii, asistenţii şi asimilaţii acestora concep şi modifică programele de studii, predau cursuri, organizează seminarii, supraveghează studiul individual şi susţin prelegeri; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului universitar şi activităţilor anexe.Ocupaţii componente:231001 asistent universitar231002 conferenţiar universitar231003 expert (centre de perfecţionare)231004 lector universitar231005 preparator învăţământul universitar231006 profesor universitarIV. 2.3.2. GRUPA MINORĂ 232Profesori în învăţământul secundarProfesorii din învăţământul secundar predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţământul secundar; participă la luarea deciziilor privind organizarea învăţământului secundar şi desfăşoară alte activităţi conexe.Grupe de bază componente:2321 Profesori în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 Profesori în învăţământul gimnazial2321 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL, POSTLICEAL, PROFESIONAL ŞI DE MAIŞTRIProfesorii din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii profesionale a elevilor din învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri; pregătesc cursuri şi planuri de predare, testează cunoştinţele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le aprecia progresele; întocmesc referate privind munca elevilor, consultându-se în acest sens cu parinţii elevilor şi cu alte cadre didactice; participă la intâlnirile cu alte cadre de specialitate pentru orientarea programelor şi organizarea activităţilor în afara programelor şcolare (cercuri pe discipline, programe artistice, cluburi etc.)Ocupaţii componente:232101 profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri2322 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIALProfesorii din învăţământul gimnazial predau una sau mai multe discipline, în scopul instruirii elevilor în învăţământul gimnazial; pregătesc planuri de predare a cursurilor, testează şi examinează elevii, le corectează temele, îi noteaza pentru a le urmări progresele; fac caracterizări ale elevilor consultându-se în acest sens cu părinţii acestora, precum şi cu celelalte cadre didactice; organizează activităţi extraşcolare (programe artistice, cercuri pe discipline etc.).Ocupaţii componente:232201 profesor în învăţământul gimnazialIV. 2.3.3. GRUPA MINORĂ 233Profesori în învăţământul primarProfesorii din învăţământul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins vârsta şcolii primare.Grupe de bază componente:2331 Profesori în învăţământul primar2332 Profesori în învăţământul preşcolar2331 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARProfesorii din învăţământul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţământ primar, în cadrul programului de studii impus.Ocupaţii componente:233101 profesor în învăţământul primar2332 PROFESORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLARProfesorii din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale, activităţi educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor care nu au atins vârsta şcolii primare.Ocupaţii componente:233201 profesor în învăţământul preşcolarIV. 2.3.4. GRUPA MINORĂ 234Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicapProfesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap supraveghează copii, adolescenţi sau adulţi cu handicap fizic sau mintal, a celor care îşi însuşesc cu dificultate cunoştinţele elementare; adaptează programele şcolare diferitelor categorii de handicap care le sunt încredintaţi; predau una sau mai multe discipline surdo-muţilor, nevăzătorilor (folosind alfabetul Braille, labiolectura sau alte mijloace speciale).Grupe de bază componente:2340 Profesori specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap2340 PROFESORI SPECIALIZAŢI PENTRU RECUPERAREA ŞI EDUCAREA PERSOANELOR CU HANDICAPProfesorii specializaţi pentru recuperarea şi educarea persoanelor cu handicap utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau labiolectura) adaptate tipului de handicap; redau încrederea în sine elevilor, ajutându-i să descopere metode proprii pentru depăşirea handicapului; îi testează, îi notează şi le urmăresc progresele; colaborează cu părinţii, conducerea şcolii, personalul de îngrijire şi asistenţii sociali în vederea recuperării elevilor handicapaţi.Ocupaţii componente:234001 defectolog234002 logoped234003 audiolog-------------Ocupaţia "audiolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.234004 interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)-------------Ocupaţia "interpret în limbaj mimico-gestual (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 2.3.5. GRUPA MINORĂ 235Alţi specialişti în învăţământSpecialiştii din învăţământ, alţii decât cei încadraţi în grupele anterioare, efectuează cercetări asupra metodelor şi mijloacelor de pregătire şcolară, le actualizează şi le avizează, controlează activitatea personalului din învăţământ şi rezultatele obţinute în aplicarea programelor şcolare şi, dacă este cazul, propun unele reforme sau ameliorări de program.Grupe de bază componente:2351 Cercetători în domeniul didactic şi pedagogic2352 Inspectori în învăţământ2359 Specialişti în învăţământ, neclasificaţi în grupele de bază anterioare2351 CERCETATORI ÎN DOMENIUL DIDACTIC ŞI PEDAGOGICCercetătorii din domeniul didactic şi pedagogic cercetează mijloacele şi metodele de predare, le îmbunătăţesc şi avizează eventuale restructurări; avizează conţinutul programelor de curs şi metodele de verificare a cunoştinţelor.Ocupaţii componente:235101 cercetător în pedagogie235102 asistent de cercetare în pedagogie2352 INSPECTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTInspectorii din învăţământ controlează şi examinează munca personalului didactic, rezultatele obţinute prin aplicarea programelor de studiu şi, dacă este cazul, propun reforme şi fac recomandări în acest sens factorilor responsabili cu educaţia.Ocupaţii componente:235201 consilier învăţământ235202 expert învăţământ235203 inspector învăţământ235204 referent de specialitate în învăţământ2359 SPECIALIŞTI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREÎn această grupă de bază sunt cuprinşi specialiştii din învăţămant care nu se regăsesc în grupele de bază enumerate anterior în cadrul grupei minore 235.Ocupaţii componente:235901 secretar institut, facultate235902 mentor---------------Ocupaţia "mentor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.235903 consilier şcolar---------------Ocupaţia "consilier şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.235904 designer instrucţional---------------Ocupaţia "designer instrucţional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.235905 dezvoltator de e-learning---------------Ocupaţia "dezvoltator de e-learning" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.IV. 2.4. SUBGRUPĂ MAJORĂ 24Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.Grupe minore componente:241 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale242 Jurişti243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi244 Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste245 Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţi246 Membri ai clerului247 Specialişti în administraţia publică248 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimice249 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statistică250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniile textile, pielărie, industriealimentară253 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice254 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţii255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar bancar257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridice258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanisticeIV. 2.4.1. GRUPA MINORĂ 241Specialişti cu funcţii administrative şi comercialeSpecialiştii cu funcţii administrative şi comerciale studiază, organizează şi execută operaţii contabile sau operaţii legate de politică de personal şi orientare profesională; se consacră activităţii organizatorice în domeniul comercial, publicitar, aplicării legislaţiei în materie de brevete sau de noi întreprinderi.Grupe de bază componente:2411 Specialişti în sistemul financiar-bancar2412 Specialisti în probleme de personal şi de pregătire profesională a personalului2413 Specialişti în logistică-----------Grupa de baza 2413 "Specialişti în logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble-----------Grupa de baza 2414 "Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2415 Specialişti în domeniul bancar------------Grupa de baza 2415 "Specialişti în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2416 Specialişti în domeniul asigurărilor------------Grupa de baza 2416 "Specialişti în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 Specialişti în evaluare------------Grupa de baza 2417 "Specialişti în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 Experţi tehnici extrajudiciari------------Grupa de baza 2418 "Experţi tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, neclasificaţi în grupele de bază anterioare2411 SPECIALIŞTI ÎN SISTEMUL FINANCIAR-BANCARSpecialiştii în domeniul financiar-bancar avizează operaţiuni financiar-bancare, efectuează operaţiuni financiare şi contabile; întocmesc şi vizează ştate financiare; stabilesc nivelul impozitelor pe baza declaraţiilor; acordă consultaţii în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; verifică lucrările contabile şi întreprind anchete şi revizii financiar-contabile.Ocupaţii componente:241101 cenzor241102 comisar garda financiară241103 consilier financiar-bancar241104 controlor tezaur241105 expert contabil-verificator241106 expert financiar-bancar241107 inspector financiar-bancar241108 inspector asigurări241109 revizor contabil241110 referent de specialitate financiar-contabilitate241111 comisar principal241112 consultant bugetar-----------Ocupaţia "consultant bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241113 dealer-----------Ocupaţia "dealer" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241114 evaluator-----------Ocupaţia "evaluator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241115 analist investiţii-----------Ocupaţia "analist investiţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241116 manager de fond acţiuni/obligaţiuni-----------Ocupaţia "manager de fond acţiuni/obligaţiuni" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241117 consultant plasamente valori mobiliare-----------Ocupaţia "consultant plasamente valori mobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241118 agent capital de risc-----------Ocupaţia "agent capital de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241119 administrator de credite-----------Ocupaţia "administrator de credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241120 specialist control risc-----------Ocupaţia "specialist control risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241121 specialist evaluare daune-----------Ocupaţia "specialist evaluare daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.241122 lichidator-----------Ocupaţia "lichidator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241123 administrator judiciar-----------Ocupaţia "administrator judiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241124 executor bancar-----------Ocupaţia "executor bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.241125 auditor intern------------Ocupaţia "auditor intern" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241126 analist preţ de revenire/costuri-------------Ocupaţia "controlor de gestiune" a fost înlocuită cu ocupaţia "analist preţ de revenire/costuri" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241127 controlor de gestiune------------Ocupaţia "controlor de gestiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241128 expert fiscal------------Ocupaţia "expert fiscal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241129 consultant fiscal-------------Ocupaţia "consultant fiscal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.241130 auditor financiar--------------Ocupaţia "auditor financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.2412 SPECIALIŞTI ÎN PROBLEME DE PERSONAL ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ A PERSONALULUISpecialiştii în probleme de personal şi pregătire profesională a personalului prestează servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveşte recrutarea sau formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională; întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultaţii celor interesaţi în legatură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare complementară.Ocupaţii componente:241201 consilier forţă de muncă şi şomaj241202 expert forţă de muncă şi şomaj241203 inspector de specialitate forţă de muncă şi şomaj241204 inspector de specialitate protecţia muncii---------Ocupaţia "inspector protecţia muncii" a fost înlocuită cu ocupaţia "inspector de specialitate protecţia muncii" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.241205 formator------------Ocupaţia "instructor pregatire profesionala" a fost înlocuită cu ocupaţia "formator" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241206 referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj241207 formator de formatori------------Ocupaţia "expert instructor pregatire profesională" a fost înlocuită cu ocupaţia "formator de formatori" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241208 consilier orientare privind cariera241209 consultant în domeniul forţei de muncă-----------Ocupaţia "consultant în domeniul forţei de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241210 analist piaţa muncii-----------Ocupaţia "analist piaţa muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.241211 analist recrutare/integrare salariaţi-----------Ocupaţia "consilier orientare privind cariera" a fost înlocuită cu ocupaţia "analist recrutare/integrare salariaţi" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241212 analist sisteme salarizare-----------Ocupaţia "analist sisteme salarizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241213 consultant reconversie-mobilitate personal-----------Ocupaţia "consultant reconversie-mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241214 consultant condiţii de muncă-----------Ocupaţia "consultant condiţii de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241215 specialist sisteme de calificare-----------Ocupaţia "specialist sisteme de calificare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241216 specialist resurse umane-----------Ocupaţia "specialist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241217 organizator/conceptor/consultant formare-----------Ocupaţia "formator-organizator/conceptor/consultant formare" a fost înlocuită cu ocupaţia "organizator/conceptor/consultant formare" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241218 inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională-----------Ocupaţia "inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241219 evaluator de competenţe profesionale-----------Ocupaţia "evaluator de competenţe profesionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241220 specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă------------Ocupaţia "specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241221 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)------------Ocupaţia "coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241222 consilier vocaţional------------Ocupaţia "consilier vocaţional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241223 consultant în resurse umane------------Ocupaţia "consultant în resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241224 specialist în formare------------Ocupaţia "specialist în formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241225 specialist în recrutare------------Ocupaţia "specialist în recrutare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241226 specialist în compensaţii şi beneficii------------Ocupaţia "specialist în compensaţii şi beneficii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241227 specialist în dezvoltare organizaţională------------Ocupaţia "specialist în dezvoltare organizaţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241228 consultant intern în resurse umane------------Ocupaţia "consultant intern în resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.241229 specialist în relaţii de muncă------------Ocupaţia "specialist în relaţii de muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.2413 SPECIALIŞTI ÎN LOGISTICĂSpecialiştii în logistică stabilesc, lansează şi urmăresc programele de fabricaţie; planifică şi coordonează inceputurile şi transferurile de fabricaţie; gestionează informaţiile de aprovizionare între client şi furnizor; iniţiază şi actualizează documentaţia tehnica de specialitate care serveşte ca baza de date la gestionarea pieselor; hotărăşte începutul, modificarea şi sfârşitul fabricaţiei.-----------Grupa de baza 2413 "Specialişti în logistica" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241301 logistician gestiune flux-----------Ocupaţia "logistician gestiune flux" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241302 programator fabricaţie/lansator fabricaţie-----------Ocupaţia "programator fabricaţie/lansator fabricaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241303 documentarist ordonare logistică-----------Ocupaţia "documentarist ordonare logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2414 SPECIALIŞTI ÎN CUMPĂRĂRI PRODUSE, REPERE, ANSAMBLE ŞI SUBANSAMBLESpecialiştii în cumpărări stabilesc listele cu furnizorii potenţiali pentru achiziţionarea produselor necesare fabricaţiei; negociază preţurile şi încheie contractele de cumpărări cu furnizorii; întocmesc documentele administrative pentru cumpărare şi urmăresc derularea contractului; urmăresc îmbunătăţirea performantelor furnizorilor pentru atingerea obiectivelor de calitate, costuri, termene.-----------Grupa de baza 2414 "Specialişti în cumpărări produse, repere, ansamble şi subansamble" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241401 analist cumpărări/consultant furnizori-----------Ocupaţia "analist cumpărări" a fost înlocuită cu ocupaţia "analist cumpărări/consultant furnizori" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2415 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL BANCARSpecialiştii în domeniul bancar aplică politica băncii în domeniul promovării şi vânzării produselor şi serviciilor bancare (creditarea clienţilor băncii, administrarea conturilor în lei şi în valută ale persoanelor fizice şi juridice, prin operaţiuni executate la ordinul acestora, derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi în lei şi în valută, monitorizarea acestor operaţiuni etc.), realizând interfaţa cu clientul; gestionează activitatea de management al clientelei prin întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu clienţii băncii; evaluează bunurile aduse în garanţia creditelor şi realizează studiile de fezabilitate; efectuează operaţiuni de decontare între unităţile bancare dispuse de persoane fizice sau juridice şi cele proprii ale băncii etc.------------Grupa de baza 2415 "Specialişti în domeniul bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241501 inspector general de bancă------------Ocupaţia "inspector general de bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241502 economist bancă------------Ocupaţia "economist bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241503 manager bancă------------Ocupaţia "manager bancă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241504 manager de operaţiuni/produs------------Ocupaţia "manager de operaţiuni/produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241505 manager relaţii/cu clienţii băncii/societate leasing-------------Ocupaţia "manager relaţii cu clienţii băncii" a fost înlocuită cu ocupaţia "manager relaţii/cu clienţii băncii/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241506 trezorier------------Ocupaţia "trezorier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241507 analist bancar/societate leasing-------------Ocupaţia "analist bancar" a fost înlocuită cu ocupaţia "analist bancar/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241508 ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)------------Ocupaţia "ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241509 administrator bancar/produs leasing-------------Ocupaţia "administrator bancar (client, certificate de depozit, grupă operaţiuni)" a fost înlocuită cu ocupaţia "administrator bancar/produs leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241510 operator cifru (mesaje cifrate)------------Ocupaţia "operator cifru (mesaje cifrate)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241511 proiectant produse bancare------------Ocupaţia "proiectant produse bancare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241512 consultant bancar------------Ocupaţia "consultant bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241513 agent compensare (interbancară)------------Ocupaţia "agent compensare (interbancară)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241514 referent bancar/societate leasing-------------Ocupaţia "referent bancar" a fost înlocuită cu ocupaţia "referent bancar/societate leasing" conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.241516 ofiţer conformitate-------------Ocupaţia "ofiţer conformitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.241517 expert conformitate-------------Ocupaţia "expert conformitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.241518 ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer - SO)-------------Ocupaţia "ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer - SO)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.241519 administrator de risc-------------Ocupaţia "administrator de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.241520 analist credite-------------Ocupaţia "analist credite" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.2416 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILORSpecialiştii în domeniul asigurărilor negociază şi încheie contractele de asigurare şi reasigurare, încasează primele de asigurare, execută activitatea de contractare a evenimentelor asigurate şi plata despăgubirilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate, acordă consultaţii clienţilor în domeniul asigurărilor, evaluează riscul de producere a unor evenimente asigurate, concep şi îmbunătăţesc produsele de asigurare, formează şi administrează reţele de vânzare asigurări.------------Grupa de baza 2416 "Specialişti în domeniul asigurărilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241601 inspector de specialitate asigurări------------Ocupaţia "inspector de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241602 inspector de specialitate subscriere------------Ocupaţia "inspector de specialitate subscriere" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241603 referent de specialitate asigurări------------Ocupaţia "referent de specialitate asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241604 consilier vânzări asigurări------------Ocupaţia "consilier vânzări asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241605 inspector coordonator asigurări------------Ocupaţia "inspector coordonator asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241606 inspector de risc------------Ocupaţia "inspector de risc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241607 inspector de specialitate daune------------Ocupaţia "inspector de specialitate daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241608 inspector coordonator daune------------Ocupaţia "inspector coordonator daune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241609 specialist sistem asigurări------------Ocupaţia "specialist sistem asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2417 SPECIALIŞTI ÎN EVALUARESpecialiştii în evaluare execută lucrări de evaluare aferente celor 4 tipuri de proprietate; cunosc, înţeleg şi pot aplica în mod corect acele metode şi tehnici recunoscute de evaluare, care sunt necesare pentru efectuarea unei evaluări credibile; evaluează întreprinderi, proprietăţi (bunuri) imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte, active financiare; efectuează evaluări în scopul asigurării.------------Grupa de baza 2417 "Specialişti în evaluare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241701 expert evaluator de întreprinderi------------Ocupaţia "expert evaluator de întreprinderi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241702 expert evaluator de proprietăţi imobiliare------------Ocupaţia "expert evaluator de proprietăţi imobiliare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241703 expert evaluator de bunuri mobile------------Ocupaţia "expert evaluator de bunuri mobile" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241704 expert evaluator de active financiare------------Ocupaţia "expert evaluator de active financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2418 EXPERŢI TEHNICI EXTRAJUDICIARISpecialiştii în domeniul tehnic întocmesc expertize tehnice extrajudiciare pentru stabilirea şi precizarea unor «împrejurări de fapt», analizează aspectele tehnice şi economice ale unei întreprinderi în vederea reorganizării, dezvoltă sau îmbunătăţesc procedeele de producţie sau comerciale şi întocmesc rapoarte de expertiză tehnică şi economică pentru terţe persoane.------------Grupa de baza 2418 "Experţi tehnici extrajudiciari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241801 expert tehnic extrajudiciar------------Ocupaţia "expert tehnic extrajudiciar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2419 SPECIALIŞTI CU FUNCŢII ADMINISTRATIVE ŞI COMERCIALE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARESpecialiştii cu funcţii administrative şi comerciale care nu se regăsesc în grupele anterioare se consacră activităţilor de analiză şi stabilire a volumului de vânzare a unor produse sau servicii şi evoluţiei în perspectivă a cererii; organizează şi coordonează campaniile publicitare. Studiază şi avizează problemele pe care le ridică crearea şi gestiunea unei întreprinderi în plan financiar şi juridic, organizatoric şi comercial; acordă consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor; examinează cererile, redactează rapoartele şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor.Ocupaţii componente:241901 administrator editură241902 administrator publicaţii241903 agent consular241904 organizator activitate turism241905 ataşat diplomatic241906 consul241907 expert/inspector vamal------------Ocupaţia "controlor vamal (studii superioare)" a fost înlocuită cu ocupaţia "expert/inspector vamal" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241908 curier diplomatic241909 organizator protocol241910 organizator relaţii241911 organizator târguri şi expoziţii241912 prezentator expoziţii241913 referent relaţii externe241914 secretar diplomatic241915 viceconsul241916 corespondent comercial241917 secretar economic241918 consilier de proprietate industrială autorizat------------Ocupaţia "Consilier de proprietate industriala autorizat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.241919 manager proiect------------Ocupaţia "manager proiect" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241920 controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)------------Ocupaţia "ofiţer de legătură (vamal)" a fost înlocuită cu ocupaţia "controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal(studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241921 specialist marketing------------Ocupaţia "specialist marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241922 analist servicii client------------Ocupaţia "analist servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241923 asistent comercial------------Ocupaţia "asistent comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241924 asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.)-------------Ocupaţia "asistent director (studii sup.)" a fost înlocuită cu ocupaţia "asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.)" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241925 specialist relaţii sociale------------Ocupaţia "specialist relaţii sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241926 corespondent securitate - confidenţialitate produs------------Ocupaţia "corespondent securitate - confidenţialitate produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241927 planificator/specialist plan sinteze------------Ocupaţia "planificator/specialist plan sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241928 specialist îmbunătăţire procese-------------Ocupaţia "specialist plan progres" a fost înlocuită cu ocupaţia "specialist îmbunătăţire procese" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241929 specialist strategie industrială------------Ocupaţia "specialist strategie industriala" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241930 specialist garanţii auto------------Ocupaţia "specialist garanţii auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241931 responsabil proces-------------Ocupaţia "organizator de procese funcţionale" a fost înlocuită cu ocupaţia "responsabil proces" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241932 expert relaţii externe------------Ocupaţia "expert relaţii externe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241933 referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)------------Ocupaţia "referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.241934 coordonator secretariat studiouri teritoriale------------Ocupaţia "coordonator secretariat studiouri teritoriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.241935 expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului-------------Ocupaţia "consultant afaceri în agricultură" a fost înlocuită cu ocupaţia "expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.241936 consultant afaceri în agricultură241937 specialist proprietate intelectuală241938 manager de produs--------------Ocupaţia "manager de produs" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241939 administrator societate comercială--------------Ocupaţia "administrator societate comercială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241940 expert achiziţii publice--------------Ocupaţia "expert achiziţii publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241941 manager de inovare--------------Ocupaţia "manager de inovare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241942 expert prevenire şi combatere a corupţiei--------------Ocupaţia "expert prevenire şi combatere a corupţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241943 analist financiar--------------Ocupaţia "analist financiar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241944 expert în ingineria costurilor investiţionale--------------Ocupaţia "expert în ingineria costurilor investiţionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241945 expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă--------------Ocupaţia "expert în conducerea şi organizarea activităţilor de mentenanţă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241946 manager îmbunătăţire procese--------------Ocupaţia "manager îmbunătăţire procese" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241947 asistent analist--------------Ocupaţia "asistent analist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241948 expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene--------------Ocupaţia "expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241949 consilier afaceri europene--------------Ocupaţia "consilier afaceri europene" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.241950 expert contractare activităţi investiţionale---------------Ocupaţia "expert contractare activităţi investiţionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241951 expert recepţie investiţii industriale---------------Ocupaţia "expert recepţie investiţii industriale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241952 expert elaborare documentaţii tehnice de montaj---------------Ocupaţia "expert elaborare documentaţii tehnice de montaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241953 expert eficientizare investiţii---------------Ocupaţia "expert eficientizare investiţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241954 expert evaluare-actualizare devize generale investiţii---------------Ocupaţia "expert evaluare-actualizare devize generale investiţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241955 expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale---------------Ocupaţia "expert elaborare-evaluare documentaţii achiziţii investiţionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241956 expert monitorizare şi control lucrări montaj---------------Ocupaţia "expert monitorizare şi control lucrări montaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241957 expert prevenire-reducere riscuri tehnologice---------------Ocupaţia "expert prevenire-reducere riscuri tehnologice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241958 expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj---------------Ocupaţia "expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241959 expert în management activităţi investiţionale---------------Ocupaţia "expert în management activităţi investiţionale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241960 evaluator proiecte---------------Ocupaţia "evaluator proiecte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.241961 auditor intern în sectorul public-------------Ocupaţia "auditor intern în sectorul public" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.241962 specialist plan progres-------------Ocupaţia "specialist plan progres" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.IV. 2.4.2. GRUPA MINORĂ 242JuriştiJuriştii specialişti în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, redactează proiecte de acte normative, acordă consultaţii juridice, pledează sau susţin procese în faţa instanţelor judecătoreşti, judecă şi pronunţă hotărâri judecătoreşti; reprezintă Ministerul Public şi cer aplicarea legii.Grupe de bază componente:2421 Avocaţi2422 Magistraţi (judecători, procurori)2423 Specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii----------Grupa de bază 2423 "Specialişti în domeniul standardizării, auditului şi evaluării conformităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.2429 Jurişti neclasificaţi în grupele de bază anterioare2421 AVOCAŢIAvocaţii acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, pentru realizarea ordinii de drept şi a justiţiei.Ocupaţii componente:242101 avocat242102 jurisconsult242103 consilier juridic2422 MAGISTRAŢI (JUDECĂTORI, PROCURORI)Magistraţii pot fi judecători în cadrul instanţelor judecătoreşti, inamovibili investiţi, prin lege, cu atribuţii de judecare a proceselor civile, comerciale, penale, de contencios administrativ şi alte cauze, sau procurori, aparţinând Ministerului Public, însărcinaţi să sesizeze instanţele judecătoreşti pentru aplicarea legii în vederea apărării intereselor generale ale societăţii; efectuează sau supraveghează urmarirea penală, sesizează instanţele de judecată şi îndeplinesc alte atribuţii stabilite de lege.Ocupaţii componente:242201 procuror242202 judecător şi asimilaţi242203 magistrat asistent242204 judecător inspector----------Ocupaţia "judecător inspector" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242205 magistrat consultant----------Ocupaţia "magistrat consultant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242206 consilier de probaţiune-----------Ocupaţia "consilier de probaţiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242207 inspector probaţiune-----------Ocupaţia "inspector probaţiune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2423 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL STANDARDIZĂRII, AUDITULUI ŞI EVALUĂRII CONFORMITĂŢIISpecialiştii în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformităţii realizează standarde profesionale şi naţionale; proiectează, realizează şi dezvoltă sistemele de management pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei, securităţii şi sănătăţii în muncă; propun politici şi obiective pentru domeniul calităţii, mediului, securităţii informatiei şi sănătăţii profesionale; organizează şi efectuează audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evaluează conformitatea produselor şi a sistemelor de management faţă de reglementările sau standardele stabilite şi faţă de prevederile conducerii organizaţiei.----------Grupa de bază 2423 "Specialişti în domeniul standardizarii, auditului şi evaluării conformităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.Ocupaţiile componente:242301 specialist în domeniul calităţii----------Ocupaţia "specialist în domeniul calităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242302 manager al sistemelor de management al calităţii----------Ocupaţia "manager al sistemelor de management al calităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242303 auditor în domeniul calităţii----------Ocupaţia "auditor în domeniul calităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242304 manager al sistemelor de management de mediu----------Ocupaţia "manager al sistemelor de management de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242305 auditor de mediu----------Ocupaţia "auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242306 expert/specialist standardizare----------Ocupaţia "expert/specialist standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.242307 analist de calitate----------Ocupaţia "analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242308 analist măsurări metrologice----------Ocupaţia "analist masurari metrologice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242309 analist studiul materialelor----------Ocupaţia "analist studiul materialelor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242310 consultant sistem de calitate----------Ocupaţia "consultant sistem de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242311 monitor mediu înconjurător----------Ocupaţia "monitor mediu înconjurător" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242312 inspector pentru conformare ecologică----------Ocupaţia "inspector pentru conformare ecologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242313 asistent standardizare----------Ocupaţia "asistent standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.242314 manager al sistemului de management al riscului----------Ocupaţia "manager al sistemului de management al riscului" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242315 manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă----------Ocupaţia "manager al sistemului de management securitate şi sănătate în muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242316 responsabil de mediu----------Ocupaţia "responsabil de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242317 auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională----------Ocupaţia "auditor de sistem de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242318 inspector protecţia mediului----------Ocupaţia "inspector protecţia mediului" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242319 specialist în managementul deşeurilor----------Ocupaţia "specialist în managementul deşeurilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242320 auditor în domeniul siguranţei alimentare----------Ocupaţia "auditor în domeniul siguranţei alimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242321 manager în domeniul siguranţei alimentare----------Ocupaţia "manager în domeniul siguranţei alimentare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242322 auditor responsabilitate socială----------Ocupaţia "auditor responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.242323 responsabil al managementului responsabilităţii sociale----------Ocupaţia "responsabil al managementului responsabilităţii sociale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.242324 manager de responsabilitate socială----------Ocupaţia "manager de responsabilitate socială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.242325 consultant în standardizare----------Ocupaţia "consultant în standardizare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.2429 JURIŞTI NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREJuriştii, alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază anterioare, exercită funcţii juridice care constau în elaborarea unor acte juridice sau contracte, facilitarea transferurilor de proprietate, anchetarea împrejurărilor în care s-au produs decese în afara cauzelor naturale.Ocupaţii componente:--------------Ocupaţia "expert criminalist" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242902 executor judecătoresc242903 inspector justiţie242904 expert jurist242905 consilier de justiţie242906 referent de specialitate în justiţie242907 notar242908 inspector general judecătoresc----------Ocupaţia "inspector general judecătoresc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242909 inspector general notarial----------Ocupaţia "inspector general notarial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242910 inspector general penitenciare----------Ocupaţia "inspector general penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242911 consilier armonizare legislativă----------Ocupaţia "consilier armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242912 expert armonizare legislativă----------Ocupaţia "expert armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242913 analist armonizare legislativă----------Ocupaţia "analist armonizare legislativă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.242914 registrator de carte funciară-----------Ocupaţia "registrator de carte funciară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.242915 revizor jurist-----------Ocupaţia "revizor jurist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 2.4.3. GRUPA MINORĂ 243Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţiArhiviştii, bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilaţi dezvoltă şi conservă colecţiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii şi instituţii similare; cercetează colecţiile de arhivă, obiectele de interes istoric, cultural, artistic, valoarea acestora, le completează şi le ordonează; organizează colecţiile şi expoziţiile din muzee, galerii şi instituţii similare.Grupe de bază componente:2431 Arhivişti şi conservatori ai operelor de artă şi monumentelor istorice2432 Bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi2431 ARHIVIŞTI ŞI CONSERVATORI AI OPERELOR DE ARTĂ ŞI MONUMENTELOR ISTORICEArhiviştii şi conservatorii operelor de artă şi monumentelor istorice efectuează cercetări asupra colecţiilor de artă şi a altor obiecte de interes istoric, cultural sau artistic, opere de artă şi alte piese sau obiecte şi organizează expoziţii în muzee şi galerii; evaluează obiectele de arhivă, le completează, le ţin evidenţa, le clasifică şi le conservă.Ocupaţii componente:243101 arhivist243102 conservator opere de artă şi monumente istorice243103 muzeograf243104 restaurator opere de artă şi monumente istorice243105 conservator arhivă243106 restaurator arhivă243107 restaurator bunuri culturale (studii sup.)-------------Ocupaţia "restaurator bunuri culturale (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.2432 BIBLIOTECARI, DOCUMENTARIŞTI ŞI ASIMILAŢIBibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilaţi colecţionează, completează şi conservă în mod sistematic cărţi, periodice şi alte documente sau înregistrări audio-vizuale; selecţionează lucrări sau alte documente în vederea achiziţionării; oferă informaţii din fondul documentar propriu sau obţinute prin reţeaua de schimb între bibliotecari, cercetători specializaţi sau alţi utilizatori; efectuează cercetări de biblioteconomie şi analizează sau modifică serviciile, în funcţie de necesităţile formulate de utilizatori.Ocupaţii componente:243201 bibliograf243202 bibliotecar (cu studii superioare)243203 documentarist243204 referent difuzare carte243205 lector carte243206 bibliotecar arhivist-----------Ocupaţia "bibliotecar arhivist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.243207 referent de specialitate aşezământ cultural-------------Ocupaţia "referent de specialitate aşezământ cultural" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.IV. 2.4.4. GRUPA MINORĂ 244Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umanisteSpecialiştii în stiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează cercetări teoretice şi aplicative; aplică cunoştinţele acumulate în filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie şi alte ştiinţe sociale; prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o colectivitate; identifică, oferă şi aplică soluţii în domeniile enunţate; studiază originea şi evoluţia omului, a limbilor, a comportamentelor individuale şi colective, asigură traduceri şi interpretări din alte limbi.Grupe de bază componente:2441 Economişti (exclusiv specialişti statisticieni şi cei din sistemul financiar-bancar)2442 Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi2445 Psihologi2446 Asistenţi sociali-----------Denumirea grupei de bază "Specialişti în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenţi sociali" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2447 Specialişti în relaţii publice------------Grupa de bază 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.2448 Specialişti în activitatea de tineret-------------Grupa de bază 2448 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2441 ECONOMIŞTI (EXCLUSIV SPECIALIŞTI STATISTICIENI ŞI CEI DIN SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR)Economiştii activează pe pieţele naţionale de bunuri, servicii şi forţă de muncă şi rezolvă probleme economice vizând producţia, costurile acesteia, comercializarea, ocuparea forţei de muncă şi productivitatea şi acordă consultaţii în acest sens.Ocupaţii componente:244101 consilier/expert/inspector/referent/economist în management244102 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală244103 consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului244104 consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing244105 consilier/expert/inspector/referent/economist în relaţii economice internaţionale244106 consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică244107 consultant în management244108 tehnician economist244109 inginer economist------------Ocupaţia "inginer economist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244110 inspector de concurenţă------------Ocupaţia "inspector de concurenţă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.244111 administrator financiar (patrimoniu) studii superioare-------------Ocupaţia "administrator financiar (patrimoniu) studii superioare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2442 SOCIOLOGI, ANTROPOLOGI, GEOGRAFI ŞI ASIMILAŢISociologii, antropologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii şi evoluţiei umanitaţii şi relaţiei dintre activitatea umană şi mediul social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; avizează aplicarea cunoştinţelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale, aplicabile anumitor categorii de populaţie şi regiuni.Ocupaţii componente:244201 sociolog244202 geograf244203 analist de mediu------------Ocupaţia "analist de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244204 analist în turism-------------Ocupaţia "analist în turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244205 analist teritorial-------------Ocupaţia "analist teritorial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244206 arheolog-------------Ocupaţia "arheolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244207 cercetător de dezvoltare comunitară-------------Ocupaţia "cercetător de dezvoltare comunitară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.2443 FILOZOFI, ISTORICI ŞI SPECIALIŞTI ÎN ŞTIINŢE POLITICEFilozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice studiază, interpretează şi dezvoltă concepte şi teorii filozofice; evidenţiază cauzele, principiile şi semnificaţia iniţiativelor, experienţei şi existenţei umane; consultă şi compară surse primare, în special documente originale sau contemporane pe care le raportează la evenimente anterioare, precum şi surse secundare cum ar fi lucrări de arheologie sau antropologie; efectuează cercetări în domeniul filozofiei politice şi prezintă constatările şi concluziile sub formă de publicaţii sau rapoarte care servesc guvernelor, partidelor politice, altor organizaţii sau persoane interesate.Ocupaţii componente:244301 filozof244302 istoric244303 istoriograf244304 politolog2444 LINGVIŞTI, TRADUCĂTORI ŞI INTERPREŢILingviştii, traducătorii şi interpreţii studiază relaţiile existente între limbile materne, originea şi evoluţia cuvintelor, gramatica şi sintaxa; stabilesc sisteme de clasificare a limbilor, gramaticilor, dicţionarelor şi lucrârilor analoge; traduc texte scrise dintr-o limbă în alta, cu asigurarea transpunerii corecte a textelor şi terminologiei; elaborează metode de utilizare a calculatoarelor şi altor instrumente, în vederea creşterii productivităţii şi ameliorării calităţii traducerilor; interpretează texte sau asigură translaţia directă cu ocazia conferinţelor, dezbaterilor sau altor reuniuni, cu respectarea sensului real din limba de origine.Ocupaţii componente:244401 filolog244402 interpret244403 interpret relaţii diplomatice244404 referent literar244405 secretar literar244406 traducător244407 translator244408 grafolog------------Ocupaţia "grafolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244409 revizor lingvist-------------Ocupaţia "revizor lingvist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.244410 terminolog-------------Ocupaţia "terminolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.2445 PSIHOLOGIPsihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente umane, individuale şi colective şi aplică cunoştinţele dobândite la promovarea adaptării fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ; testează şi determină caracteristicile mentale şi aptitudinile şi acordă consultaţii; analizează influenţa eredităţii şi factorilor sociali şi profesionali asupra mentalităţii şi comportamentului indivizilor.Ocupaţii componente:244501 psiholog în specialitatea psihologie clinică-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologie clinică" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244502 psiholog în specialitatea consiliere psihologică-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea consiliere psihologică" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244503 psiholog în specialitatea psihoterapie-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihoterapie" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244504 psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologia muncii şi organizaţională" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244505 psiholog în specialitatea psihologia transporturilor-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologia transporturilor" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244506 psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologia aplicată în servicii" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244507 psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244508 psiholog în specialitatea psihopedagogie specială-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihopedagogie specială" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244509 psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244510 psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf-------------Ocupaţia "psiholog în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf" a fost introdusă conform anexei ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244511 psiholog-------------Ocupaţia "psiholog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.244512 psihopedagog-------------Ocupaţia "psihopedagog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.244513 expert poligraf---------------Ocupaţia "expert poligraf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.244514 psiholog şcolar----------Ocupaţia "psiholog şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.2446 ASISTENŢI SOCIALI-----------Denumirea grupei de bază "Specialişti în activitatea socială" a fost înlocuită cu denumirea "Asistenţi sociali" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.Specialiştii în activitatea socială oferă consultaţii în probleme sociale şi conexe, în scopul unei mai bune valorificări a resurselor şi depăşirii dificultăţilor personale sau sociale; culeg informaţii necesare acordării de consultaţii privind drepturile şi obligaţiile asistaţilor; analizează situaţia persoanelor asistate şi a persoanelor cu handicap şi propun măsuri de ajutorare sau recuperare a acestora.Ocupaţii componente:244601 asistent social nivel superior------------Ocupaţia "consilier de reintegrare socială şi supraveghere" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.------------Ocupaţia "inspector de reintegrare socială şi supraveghere" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.244604 consilier în domeniul adicţiilor------------Ocupaţia "consilier în domeniul adicţiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244605 ofiţer control doping------------Ocupaţia "ofiţer control doping" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244606 art terapeut------------Ocupaţia "art terapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244607 asistent social cu competenţe în sănătate mintală------------Ocupaţia "asistent social cu competenţe în sănătate mintală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244608 specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi------------Ocupaţia "specialist în evaluare vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.244609 specialist în angajare asistată------------Ocupaţia "specialist în angajare asistată" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.2447 SPECIALIŞTI ÎN RELAŢII PUBLICESpecialiştii în relaţii publice creează şi gestionează imaginea publică a unor instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.; mediază conflictele şi consiliază negocierile, gestionează relaţiile organizaţiei cu mass-media în calitate de purtător de cuvânt sau funcţionar în cadrul biroului de presă, redactează mesaje scrise şi audiovizuale; organizează evenimente mediatice (conferinţe de presă, expoziţii, lansări de bunuri şi servicii etc.)Ocupaţii componente:------------Grupa de baza 2447 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244701 specialist în relaţii publice------------Ocupaţia "specialist în relaţii publice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.527 din 17 decembrie 1997, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 23 decembrie 1997.244702 mediator------------Ocupaţia "mediator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.244703 referent de specialitate marketing------------Ocupaţia "referent de specialitate marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244704 specialist protocol şi ceremonial------------Ocupaţia "specialist protocol şi ceremonial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.244705 consultant cameral-------------Ocupaţia "consultant cameral" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244706 purtător de cuvânt--------------Ocupaţia "purtător de cuvânt" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.244707 brand manager--------------Ocupaţia "brand manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.2448 SPECIALIŞTI ÎN ACTIVITATEA DE TINERETSpecialiştii în activitatea de tineret oferă informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri şi organizaţii neguvernamentale pentru tineret; informează, organizează şi participă la activităţi recreative şi educative pentru tineri; asigură consiliere/consultanţă tinerilor aflaţi în situaţii conflictuale, cu probleme de integrare socială sau aflaţi în situaţii de risc; contribuie prin activităţi specifice la creşterea implicării tinerilor în viaţa publică sub toate formele ei de manifestare-------------Grupa de bază 2448 a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.Ocupaţii componente:244801 consilier pentru tineret--------------Ocupaţia "consilier pentru tineret" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.IV. 2.4.5. GRUPA MINORĂ 245Scriitori şi artişti creatori, interpreţi şi asimilaţiScriitorii, artiştii creatori şi interpreţii concep şi creează opere literare, dramatice, muzicale sau alte opere de artă; apreciază operele realizate de autori; sculptează, pictează, gravează sau restaurează opere de artă, compun muzică, dansează sau interpretează roluri în diferite reprezentaţii, sau le regizează.Grupe de bază componente:2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi2453 Compozitori, muzicieni şi cântăreţi2454 Coregrafi şi dansatori2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole2451 SCRIITORI, ZIARIŞTI ŞI ASIMILAŢIScriitorii, ziariştii şi asimilaţii acestora creează opere literare în vederea publicării sau reprezentării în spectacole, apreciază calitatea acestora şi a altor creaţii artistice; redactează şi corectează informaţii, articole, comentarii; intervievează personalităţi politice în timpul conferinţelor de presă şi cu alte ocazii sau înregistrează dezbaterile din timpul întâlnirilor pentru radio şi televiziune; concep şi redactează manuale, broşuri şi publicaţii analoge.Ocupaţii componente:245101 caricaturist245102 comentator publicist245103 corector245104 corespondent special (ţară şi străinătate)245105 corespondent radio245106 corespondent presă245107 critic de artă245108 editorialist245109 fotoreporter245110 lector presă/editură245111 poet245112 publicist comentator245113 redactor245114 reporter245115 reporter operator245116 scriitor245117 secretar de emisie245118 secretar de redacţie245119 secretar responsabil de agenţie245120 şef agenţie publicitate245121 tehnoredactor245122 translator emisie245123 ziarist245124 critic literar245125 critic muzical245126 comentator radio TV-----------Ocupaţia "comentator politic" a fost înlocuită cu ocupaţia "comentator radio TV" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245127 desenator artistic245128 redactor rubrică-----------Ocupaţia "redactor rubrică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2452 SCULPTORI, PICTORI ŞI ASIMILAŢISculptorii, pictorii şi asimilaţii acestora creează şi execută opere de artă prin sculptură, pictură, desen, gravură sau alte tehnici asemănătoare; restaurează picturile sau alte obiecte de artă degradate sau ameninţate cu degradarea.Ocupaţii componente:245201 artist plastic245202 desenator film animaţie245203 grafician245204 machetist245205 pictor245206 pictor scenograf245207 sculptor245208 sculptor păpuşi245209 restaurator tablouri245210 art director------------Ocupaţia "art director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.245211 designer pagini web (studii sup.)-----------Ocupaţia "designer pagini web (studii sup.)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245212 designer grafică (studii superioare)-----------Ocupaţia "designer grafică (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2453 COMPOZITORI, MUZICIENI ŞI CÂNTĂREŢICompozitorii, muzicienii şi cântăreţii compun şi aranjează opere muzicale, dirijează execuţia sau participă la interpretarea lor; cântă ca solişti sau ca membri ai unor formaţii; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solişti sau membri ai unei orchestre; îndeplinesc activităţi conexe în domeniul propriu de activitate.Ocupaţii componente:245301 acompaniator245302 artist liric245303 concert maestru245304 corepetitor245305 corist245306 dirijor245307 ilustrator muzical245308 maestru studii canto245309 instrumentist245310 maestru cor245311 referent muzical245312 secretar muzical245313 sef orchestra245314 solist instrumentist245315 solist vocal245316 sufleur opera245317 copiator note muzicale245318 specialist instrumente de suflat-------------Ocupaţia "specialist instrumente de suflat" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245319 artist instrumentist-------------Ocupaţia "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245320 solist concertist-------------Ocupaţia "solist concertist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245321 dirijor cor-------------Ocupaţia "artist instrumentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245322 maestru corepetitor-------------Ocupaţia "maestru corepetitor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245323 artist liric operă-------------Ocupaţia "artist liric operă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245324 corist operă-------------Ocupaţia "corist opera" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245325 maestru acordor pian clavecin-------------Ocupaţia "maestru acordor pian clavecin" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245326 maestru lutier-------------Ocupaţia "maestru lutier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245327 specialist orgă-------------Ocupaţia "specialist orgă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245328 regizor muzical-------------Ocupaţia "regizor muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2454 COREGRAFI ŞI DANSATORICoregrafii şi dansatorii concep dansuri pe o temă dată sau pe bază de inspiraţie; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansatori.Ocupaţii componente:245401 balerin245402 coregraf245403 maestru studii de balet245404 maestru de balet245405 solist balet245406 maestru dans-------------Ocupaţia "maestru dans" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.2455 ACTORI ŞI REGIZORI DE FILM, TEATRU ŞI ALTE SPECTACOLEActorii şi regizorii de film, teatru şi alte spectacole interpretează roluri în producţiile teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producţii, aleg actorii potriviţi pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele sonore şi luminoase; coordonează activitatea de producţie a filmelor artistice de lung şi scurt metraj, seriale TV, coordonează echipa de filmare în vederea realizării filmelor------------Grupa de bază 2455 "Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:245501 actor245502 actor mânuitor de păpuşi245503 artist circ245504 consultant artistic245505 corector transmisie245506 instructor film245507 instructor reţea cinematografică245508 lector scenarii245509 intermediarist film de desene animate (studii superioare)------------Ocupaţia "macheur" a fost înlocuită cu ocupaţia "intermediarist film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245510 stilizator film de desene animate (studii superioare)------------Ocupaţia "peruchier" a fost înlocuită cu ocupaţia "stilizator film de desene animate (studii superioare)" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245511 producător delegat film245512 realizator emisiuni RTV245513 regizor artistic245514 regizor emisie245515 regizor studio245516 regizor sunet245517 regizor tehnic245518 secretar şef producţie film245519 sufleur teatru245520 maestru artist circ------------Ocupaţia "maestru artist circ" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.245521 producător RTV ştiri------------Ocupaţia "producător RTV ştiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245522 editor RTV ştiri------------Ocupaţia "editor RTV ştiri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.245523 director imagine------------Ocupaţia "director imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245524 referent de specialitate selecţie programe TV------------Ocupaţia "referent de specialitate selecţie programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245525 copywriter publicitate (studii superioare)------------Ocupaţia "copywriter publicitate (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245526 mediaplanner------------Ocupaţia "mediaplanner" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245527 producător delegat evenimente de marketing------------Ocupaţia "producător delegat evenimente de marketing" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245528 redactor prezentator de televiziune------------Ocupaţia "redactor prezentator de televiziune" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245529 animator film de animaţie(studii superioare)------------Ocupaţia "animator film de animaţie(studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.245530 director producţie film-------------Ocupaţia "director producţie film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245531 coordonator producţie film-------------Ocupaţia "coordonator producţie film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245532 asistent producţie film-------------Ocupaţia "asistent producţie film" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.245533 producător audio video-------------Ocupaţia "producător audio video" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.245534 editor coordonator programe TV-------------Ocupaţia "editor coordonator programe TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.245535 director de creaţie-------------Ocupaţia "director de creaţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.245536 organizator producţie (studii superioare)--------------Ocupaţia "organizator producţie (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.245537 scenograf--------------Ocupaţia "scenograf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.245538 asistent scenograf--------------Ocupaţia "asistent scenograf" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.245539 videojurnalist--------------Ocupaţia "videojurnalist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.245540 producător delegat pentru teatru--------------Ocupaţia "producător delegat pentru teatru" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 2.4.6. GRUPA MINORĂ 246Membri ai cleruluiMembrii clerului sunt angajaţi în practici de perpetuare a tradiţiilor şi convingerilor religioase, celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere; în acest sens, oficiază servicii religioase şi îşi asumă diverse funcţii administrative şi sociale în cadrul unor comunităţi religioase şi acordă consultaţii spirituale şi morale, potrivit religiei profesate.Grupe de bază componente:2460 Membri ai clerului2460 MEMBRI AI CLERULUIMembrii clerului propagă tradiţiile, practicile şi credinţele religioase, oficiază servicii religioase de celebrare sau administrare a ritualurilor de iniţiere, de reconstituire a evenimentelor legate de creaţie, rugăciune, ofrande.Ocupatii componente:246001 arhiepiscop246002 arhiereu vicar246003 arhondar246004 cantor246005 capelan246006 cardinal246007 chevrasameş246008 cântăreţ bisericesc246009 consilier culte246010 conducător arhiepiscopal246011 diacon246012 episcop246013 exarh246014 haham246015 harmonist246016 hatip246017 imam246018 inspector culte246019 majghian246020 melamed246021 mitropolit246022 muezin246023 muftiu246024 organist246025 pastor246026 patriarh246027 preot246028 preşedinte culte246029 protopop246030 provicar246031 rabin246032 secretar culte246033 stareţ - stareţă246034 treibar246035 vestitor246036 vicarIV. 2.4.7. GRUPA MINORĂ 247Specialişti în administraţia publicăSpecialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora, centralizează, prelucrează şi analizează informaţii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu, elaborează metodologii, organizează instruiri pe teme de specialitate ale personalului din subordine, rezolvă cereri şi acordă audienţe solicitanţilor.Grupe de bază componente:2470 Specialişti în administraţia publică2470 SPECIALIŞTI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂSpecialiştii în administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică legislaţia în vigoare, centralizează şi prelucrează date şi informaţii culese de aparatul din teritoriu, elaborează metodologii, acordă audienţe; se ocupă cu informarea asupra programelor şi posibilităţilor de finanţare a proiectelor, informare privind strategia de dezvoltare preconizată, stabilirea şi menţinerea parteneriatelor la nivel local sau mai larg, urmărirea derulării proiectelor.-----------Grupa de bază 2470 "Specialişti în administraţia publică" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupaţii componente:247001 consilier administraţia publică247002 expert administraţia publică247003 inspector de specialitate administraţia publică247004 referent de specialitate administraţia publică247005 consultant administraţie publică247006 reglementator-------------Ocupaţia "reglementator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.247007 agent de dezvoltare-------------Ocupaţia "agent de dezvoltare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.247008 administrator public-------------Ocupaţia "administrator public" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.-------------Ocupaţia "expert local pe problemele romilor" a fost mutată din grupa majoră 2 în grupa majoră 4 atribuindu-se codul 423103, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.247010 inspector de integritate-------------Ocupaţia "inspector de integritate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.247011 examinator de stat de specialitate-------------Ocupaţia "examinator de stat de specialitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.247012 inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)-------------Ocupaţia "inspector de trafic A.R.R. (studii superioare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 2.4.8. GRUPA MINORĂ 248Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe fizice şi chimiceCercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor fizice şi chimice efectuează cercetări fundamentale şi aplicative asupra conceptelor, teoriilor şi procedeelor cunoscute, le perfecţionează sau dezvoltă, elaborează noi teorii, metode şi tehnici.Grupe de bază componente:2481 Cercetători şi asistenţi de cercetare în fizică şi astronomie2482 Cercetători şi asistenţi de cercetare în meteorologie2483 Cercetători şi asistenţi de cercetare în chimie2484 Cercetători şi asistenţi de cercetare în geologie şi geofizică2481 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FIZICĂ ŞI ASTRONOMIECercetătorii şi asistenţii de cercetare din domeniul fizicii şi astronomiei efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative asupra nucleului şi particulelor elementare, structurii materialelor, proprietăţilor fizice din focarele cutremurelor, structurii interne, dinamice şi proprietăţilor fizice ale pământului. Elaborează cercetări asupra magnetismului, plasmei, laserului, opticii şi spectroscopiei, a stării condensate a materiei.Ocupaţii componente:248101 cercetător în fizică248102 asistent de cercetare în fizică248103 cercetator în fizică-chimie248104 asistent de cercetare în fizică-chimie248105 cercetător în fizică tehnologică248106 asistent de cercetare în fizică tehnologică248107 cercetator în astronomie248108 asistent de cercetare în astronomie2482 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN METEOROLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul meteorologiei efectuează studii şi cercetări asupra factorilor care influenţează şi determină starea vremii; fac determinări şi studii asupra vitezei de deplasare a aerului, modificarea temperaturii şi umidităţii, formarea şi deplasarea norilor şi curenţilor de aer, radiaţiilor solare, pe baza cărora întocmesc hărţi, prognoze pe termen scurt şi lung.Ocupaţii componente:248201 cercetător în meteorologie248202 asistent de cercetare în meteorologie2483 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CHIMIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în chimie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative privind mecanismele de reacţie, caracterizarea şi determinarea compoziţiilor substanţelor naturale şi sintetice utilizabile în industrie, agricultură, protecţia mediului, medicină, energetică. Elaborează procedee şi metode pentru identificarea compoziţiilor chimice şi a caracteristicilor acestora, utilizând tehnici şi principii noi.Ocupaţii componente:248301 cercetător în chimie248302 asistent de cercetare în chimie248303 cercetător în biochimie tehnologică248304 asistent de cercetare în biochimie tehnologică248305 cercetator în chimie fizică248306 asistent de cercetare în chimie fizică2484 CERCETĂTORI ŞI ASISTENTI DE CERCETARE ÎN GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare din geologie şi geofizică efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pentru descifrarea alcătuirii şi evoluţiei geologice a teritoriului, punerea în evidenţa de noi resurse minerale, petrol, ape geotermale şi ape minerale; elaborează metode, procedee şi tehnici pentru identificarea zonelor cu substanţe utile, întocmesc hârţi.Ocupaţii componente:248401 cercetător în geologie248402 asistent de cercetare în geologie248403 cercetător în geologie tehnică248404 asistent de cercetare în geologie tehnică248405 cercetător în geofizică248406 asistent de cercetare în geofizică248407 cercetător în mineralogia tehnică şi experimentală248408 asistent de cercetare în mineralogia tehnică şi experimentală248409 cercetător în geochimie248410 asistent de cercetare în geochimie248411 cercetător în geologie petrolieră248412 asistent de cercetare în geologie petrolierăIV. 2.4.9. GRUPA MINORĂ 249Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică şi statisticăCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul matematicii şi statisticii efectuează studii şi cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la teorii şi aplicaţii ale matematicii şi statisticii matematice în diferite domenii tehnice, economice şi ştiinţifice.Grupe de bază componente:2491 Cercetători şi asistenţi de cercetare în matematică2492 Cercetători şi asistenţi de cercetare în statistică2491 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MATEMATICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în matematică desfăşoară activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, referitoare la analiza matematică, analiza conexă, teoria operatorilor, ecuaţii diferenţiale, fizică matematică, geometrie algebrică, mecanica mediilor continue, mecanica fluidelor, aerodinamică, termodinamică, stabilitate, modelele matematice ale proceselor fizice.Ocupaţii componente:249101 cercetător în matematică249102 asistent de cercetare în matematică249103 cercetător în matematica mecanică249104 asistent de cercetare în matematica-mecanică249105 cercetător în matematică aplicată249106 asistent de cercetare în matematică aplicată249107 cercetător în matematică-fizică249108 asistent de cercetare în matematică-fizică249109 cercetător în matematică informatică249110 asistent de cercetare în matematică informatică2492 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE STATISTICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în statistică desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la variabile aleatoare dependente, inferenţa statistică pentru procese stohastice, modele stohastice în medicină, biologie, ştiinţe sociale, metode statistice robuste, modele lineare, analiza multidimensională, teoria fiabilităţii, controlul statistic al calităţii.Ocupaţii componente:249201 cercetător în statistică249202 asistent de cercetare în statistică249203 cercetător în demografie249204 asistent de cercetare în demografieV. 2.5. SUBGRUPĂ MAJORĂ 2525 Alţi specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţificeSpecialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice, altele decât cele clasificate în subgrupele majore anterioare, efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică dreptul, concep, creează sau execută operă de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele dobândite prin studiul comportamentelor individuale sau colective precum şi al doctrinelor, conceptelor, teoriilor, sistemelor şi organismelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.250 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică251 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehnice252 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul textile, pielărie, industrie alimentară253 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidice254 Cercetatori, ingineri de cercetare şi asistenti de cercetare în stiinţele vieţii255 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină256 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar257 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridice258 Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanisticeV. 2.5.10. GRUPA MINORĂ 250Cercetători şi asistenţi de cercetare în informaticăCercetătorii şi asistenţii de cercetare din informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative privind sistemele informatice, elaborează şi dezvoltă programe; elaborează metode, tehnici, produse informatice şi metodologii.Grupe de bază componente:2501 Cercetători şi asistenţi de cercetare în informatică2501 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INFORMATICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în informatică efectuează cercetări avansate şi aplicative în domeniul informaticii; inovează tehnologiile şi mijloacele de prelucrare a informaţiei; efectuează cercetări suport, inclusiv privind metodologii, norme şi standarde specifice; identifică soluţii conceptuale tehnice şi organizaţionale de informatizare; întocmesc comunicări ştiinţifice şi rapoarte de cercetare în domeniul informaticii.Ocupaţii componente:250101 cercetător în informatică250102 asistent de cercetare în informaticăIV. 2.4.11. GRUPA MINORĂ 251Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţe tehniceCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţe tehnice efectuează lucrări de cercetare fundamentală, aplicativă şi de dezvoltare prin care se obţin tehnologii, produse, sisteme utilizabile în diferite domenii, elaborează metode, tehnici de calcul, de investigare şi de prelucrare a substanţelor şi a materialelor, de manipulare şi servire a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor.Grupe de bază componente:2511 Cercetători şi asistenţi de cercetare în arhitectură şi urbanism2512 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în construcţii2513 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în energetică şi electrotehnică2514 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în electronică, transporturi şi telecomunicaţii2515 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în mecanică2516 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în petrochimie şi chimie industrială2517 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în minerit, petrol şi metalurgie2518 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în geodezie2511 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ARHITECTURĂ ŞI URBANISMCercetătorii ştiinţifici şi asistenţii de cercetare în arhitectură şi urbanism efectuează cercetări şi elaborează proiecte referitoare la arhitectura clădirilor de locuit, pentru instituţii de cultură, învăţământ, cult, instituţii publice şi de sănătate, amenajări de localităţi, creează design-ul produselor industriale şi a bunurilor de consum.Ocupaţii componente:251101 cercetător în arhitectură251102 asistent de cercetare în arhitectură251103 cercetator în arte plastice-design industrial251104 asistent de cercetare în arte plastice-design industrial251105 cercetător în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)251106 asistent de cercetare în arte plastice-textile (tapiserie, cotexturi, modă, imprimeuri)251107 cercetator în arte plastice-sticlă, ceramică, metal251108 asistent de cercetare în arte plastice-sticlă, ceramică, metal2512 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN CONSTRUCŢIICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în construcţii efectuează studii şi lucrări de cercetare-dezvoltare din domeniul construcţiilor civile, industriale, drumuri şi poduri; studii şi cercetări legate de fizica construcţiilor; sistemele de construcţii, metode şi tehnici de testare a elementelor de construcţii şi ale construcţiilor.Ocupaţii componente:251201 cercetător în construcţii civile, industriale şi agricole251202 inginer de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole251203 asistent de cercetare în construcţii civile, industriale şi agricole251204 cercetător în constructii de căi ferate, drumuri şi poduri251205 inginer de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri251206 asistent de cercetare în construcţii de căi ferate, drumuri şi poduri251207 cercetător în construcţii hidrotehnice251208 inginer de cercetare în construcţii hidrotehnice251209 asistent de cercetare în construcţii hidrotehnice251210 inginer de cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului251211 cercetător în construcţii miniere251212 inginer de cercetare în construcţii miniere251213 asistent de cercetare în construcţii miniere251214 cercetător în instalaţii251215 inginer de cercetare în instalaţii251216 asistent de cercetare în instalaţii2513 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ENERGETICĂ ŞI ELECTROTEHNICĂCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul energeticii şi electrotehnicii desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de produse electrice: motoare, servomotoare, transformatoare, aparate de joasă şi înaltă tensiune, instrumente de control, precum şi tehnologii de obţinere a acestora; elaboreaza tehnologii pentru producerea, transportul şi distribuirea energiei electrice, precum şi sisteme pentru asigurarea funcţionării şi securităţii sistemului energetic.Ocupaţii componente:251301 cercetător în electrotehnică251302 inginer de cercetare în electrotehnică251303 asistent de cercetare în electrotehnică251304 cercetător în electrofizică251305 inginer de cercetare în electrofizică251306 asistent de cercetare în electrofizică251307 cercetător în metrologie251308 inginer de cercetare în metrologie251309 asistent de cercetare în metrologie251310 cercetător în electromecanică251311 inginer de cercetare în electromecanică251312 asistent de cercetare în electromecanică251313 cercetător roboţi industriali251314 inginer de cercetare roboţi industriali251315 asistent de cercetare roboţi industriali251316 cercetător în centrale termoelectrice251317 inginer de cercetare în centrale termoelectrice251318 asistent de cercetare în centrale termoelectrice251319 cercetător în centrale nuclearo-electrice251320 inginer de cercetare în centrale nuclearo-electrice251321 asistent de cercetare în centrale nuclearo-electrice251322 cercetător în electroenergetică251323 inginer de cercetare în electroenergetică251324 asistent de cercetare în electroenergetică251325 cercetător în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251326 inginer de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251327 asistent de cercetare în centrale hidroelectrice în ingineria mediului251328 cercetător în energetica industrială251329 inginer de cercetare în energetică industrială251330 asistent de cercetare în energetică industrială2514 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI ŞI TELECOMUNICAŢIICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul electronicii, transportului şi telecomunicaţiilor desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de calculatoare, componente electronice şi microelectronice, dispozitive, aparatură electronică şi de radiocomunicaţii, sisteme de conversie text-voce, imagine-voce; elaborează tehnologii din domeniul electronicii, microelectronicii, sisteme de automatizare.Ocupaţii componente:251401 cercetător în electronică aplicată251402 inginer de cercetare în electronică aplicată251403 asistent de cercetare în electronică aplicată251404 cercetator în comunicaţii251405 inginer de cercetare în comunicaţii251406 asistent de cercetare în comunicaţii251407 cercetător în microelectronică251408 inginer de cercetare în microelectronică251409 asistent de cercetare în microelectronică251410 cercetător în telecomenzi şi electronică în transporturi251411 inginer de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi251412 asistent de cercetare în telecomenzi şi electronică în transporturi251413 cercetător în calculatoare251414 inginer de cercetare în calculatoare251415 asistent de cercetare în calculatoare251416 cercetător în automatică251417 inginer de cercetare în automatică251418 asistent de cercetare în automatică2515 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MECANICĂCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul ştiinţelor tehnice cu profil mecanic efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a metalelor la rece şi la cald, pentru obţinerea de piese subansamble şi utilaje. Elaborează tehnologii şi proiectează nave, aeronave, maşini şi sisteme de maşini, echipamente, instalaţii, aparatură, destinate industriei, agriculturii, protecţiei mediului, transportului şi ambalării produselor.Ocupaţii componente:251501 cercetător de aeronave251502 inginer de cercetare de aeronave251503 asistent de cercetare de aeronave251504 cercetător în construcţii aerospaţiale251505 inginer de cercetare în construcţii aerospaţiale251506 asistent de cercetare în construcţii aerospaţiale251507 cercetător în sisteme de propulsie251508 inginer de cercetare în sisteme de propulsie251509 asistent de cercetare în sisteme de propulsie251510 cercetător în echipamente şi instalaţii bord251511 inginer de cercetare în echipamente şi instalaţii bord251512 asistent de cercetare în echipamente şi instalaţii bord251513 cercetător în maşini şi echipamente termice251514 inginer de cercetare în maşini şi echipamente termice251515 asistent de cercetare în maşini şi echipamente termice251516 cercetător în maşini hidraulice şi pneumatice251517 inginer de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251518 asistent de cercetare în maşini hidraulice şi pneumatice251519 cercetător în echipamente de proces251520 inginer de cercetare în echipamente de proces251521 asistent de cercetare în echipamente de proces251522 cercetător în mecanică fina251523 inginer de cercetare în mecanică fină251524 asistent de cercetare în mecanică fină251525 cercetător în tehnologia construcţiilor de maşini251526 inginer de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini251527 asistent de cercetare în tehnologia construcţiilor de maşini251528 cercetător în construcţii de maşini agricole251529 inginer de cercetare în construcţii de maşini agricole251530 asistent de cercetare în construcţii de maşini agricole251531 cercetător în autovehicule rutiere251532 inginer de cercetare în autovehicule rutiere251533 asistent de cercetare în autovehicule rutiere251534 cercetător în utilaje şi instalaţii portuare251535 inginer de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare251536 asistent de cercetare în utilaje şi instalaţii portuare251537 cercetător în utilaje şi tehnologia ambalării251538 inginer de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251539 asistent de cercetare în utilaje şi tehnologia ambalării251540 cercetător în creaţia tehnică în construcţia de maşini251541 inginer de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini251542 asistent de cercetare în creaţia tehnică în construcţia de maşini251543 cercetător în maşini şi instalaţii mecanice251544 inginer de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice251545 asistent de cercetare în maşini şi instalaţii mecanice251546 cercetător în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251547 inginer de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251548 asistent de cercetare în instalaţii şi utilaje pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere251549 cercetător în tehnologie şi echipamente neconvenţionale251550 inginer de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale251551 asistent de cercetare în tehnologie şi echipamente neconvenţionale2516 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PETROCHIMIE ŞI CHIMIE INDUSTRIALĂCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul petrochimiei şi chimiei industriale efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru sinteza şi tehnologia de obţinere şi prelucrare de produse chimice cu parametri caracteristici şi performanţe noi, utilizabile în industrie, privind extracţia metalelor, minereurilor, apei, petrolului şi gazelor, medicină, agricultură, protecţia mediului, energetică, alimentaţiei.Ocupaţii componente:251601 cercetător în tehnologia substanţelor anorganice251602 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice251603 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor anorganice251604 cercetător în tehnologia substanţelor organice251605 inginer de cercetare în tehnologia substanţelor organice251606 asistent de cercetare în tehnologia substanţelor organice251607 cercetător în petrochimie şi carbochimie251608 inginer de cercetare în petrochimie şi carbochimie251609 asistent de cercetare în petrochimie şi carbochimie251610 cercetător în tehnologia compuşilor macromoleculari251611 inginer de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251612 asistent de cercetare în tehnologia compuşilor macromoleculari251613 cercetător în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251614 inginer de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor251615 asistent de cercetare în tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafiei şi fibrelor2517 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MINERIT, PETROL ŞI METALURGIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul mineritului, petrolului şi metalurgiei, efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind sisteme şi procedee de extracţie şi preparare a cărbunilor, substanţelor utile - metale şi nemetalifere, conţinute în minereuri, obţinerea de fonte, oţeluri şi alte metale, aliaje, cocs şi produse cărbunoase şi refractare.Ocupaţii componente:251701 cercetător în exploatări miniere251702 inginer de cercetare în exploatări miniere251703 asistent de cercetare în exploatări miniere251704 cercetător în prepararea substanţelor minerale utile251705 inginer de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile251706 asistent de cercetare în prepararea substanţelor minerale utile251707 cercetător în petrol (extracţie-prospecţiune)251708 inginer de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)251709 asistent de cercetare în petrol (extracţie-prospecţiune)251710 cercetător în topografie minieră251711 inginer de cercetare în topografie minieră251712 asistent de cercetare în topografie minieră251713 cercetător în ingineria proceselor siderurgice251714 inginer de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251715 asistent de cercetare în ingineria proceselor siderurgice251716 cercetător în metalurgia neferoasă251717 inginer de cercetare în metalurgia neferoasă251718 asistent de cercetare în metalurgia neferoasă251719 cercetător în turnarea metalelor251720 inginer de cercetare în turnarea metalelor251721 asistent de cercetare în turnarea metalelor251722 cercetător în prelucrări plastice şi tratamente termice251723 inginer de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251724 asistent de cercetare în prelucrări plastice şi tratamente termice251725 cercetător în ştiinţa materialelor251726 inginer de cercetare în ştiinţa materialelor251727 asistent de cercetare în ştiinţa materialelor251728 cercetător în tehnologii carbochimice251729 inginer de cercetare în tehnologii carbochimice251730 asistent de cercetare în tehnologii carbochimice2518 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN GEODEZIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în geodezie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la stabilirea şi dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de măsurare a configuraţiei pământului, precum şi de redare grafică a acestora; întocmesc hărţi topografice.Ocupaţii componente:251801 cercetător în geodezie251802 inginer de cercetare în geodezie251803 asistent de cercetare în geodezie251804 cercetător în cadastru251805 inginer de cercetare în cadastru251806 asistent de cercetare în cadastruIV. 2.4.12. GRUPA MINORĂ 252Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul textile, pielărie, industrie alimentarăCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniile textile, pielărie şi industrie alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a firelor şi fibrelor textile, a pieilor şi blănurilor, a materiilor prime agroalimentare, în scopul obţinerii de bunuri de consum de uz casnic, industrial şi alimentar.Grupe de bază componente:2521 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în textile, pielărie2522 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în industria alimentară2521 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN TEXTILE, PIELĂRIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în textile, pielărie efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru realizarea de tehnologii de prelucrare a fibrelor textile, de obţinere de ţesături şi tricoturi, de obţinere a pielii şi înlocuitorilor, de confecţionare a produselor de uz personal, casnic şi industrial din ţesături, tricoturi, piele şi înlocuitori din piele.Ocupaţii componente:252101 cercetător în filatură-ţesătorie252102 inginer de cercetare în filatură-ţesătorie252103 asistent de cercetare în filatură-ţesătorie252104 cercetător în tricotaje-confecţii textile252105 inginer de cercetare în tricotaje-confecţii textile252106 asistent de cercetare în tricotaje-confecţii textile252107 cercetător în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252108 inginer de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252109 asistent de cercetare în tehnologia chimică a produselor textile, pielii, blănurilor şi înlocuitorilor252110 cercetător în confecţii din piele şi înlocuitori252111 inginer de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori252112 asistent de cercetare în confecţii din piele şi înlocuitori2522 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în industria alimentară efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare pentru transformarea materiilor prime agricole în produse alimentare şi băuturi, creşterea intensivă a peştilor în captivitate; elaborează metode şi tehnici de control privind calitatea nutritivă a alimentelor.Ocupaţii componente:252201 cercetător în tehnologia prelucrării produselor agricole252202 inginer de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252203 asistent de cercetare în tehnologia prelucrării produselor agricole252204 cercetător în controlul calităţii produselor alimentare252205 inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare252206 asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare252207 cercetător în pescuit şi acvacultură252208 inginer de cercetare în pescuit şi acvacultură252209 asistent de cercetare în pescuit şi acvaculturăIV. 2.4.13. GRUPA MINORĂ 253Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul lemnului şi materialelor oxidiceCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul prelucrării lemnului şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajările silvice, exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea silicaţilor şi a oxizilor metalici.Grupe de bază componente:2531 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul prelucrării lemnului2532 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în domeniul materialelor de construcţii(materiale oxidice)2531 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUICercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare din domeniul prelucrării lemnului efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind amenajarile silvice, sisteme, procedee şi metode de menţinere a fondului forestier, de combatere a dăunătorilor; elaborează tehnologii şi procedee de exploatare şi prelucrare a lemnului, pentru obţinerea de mobilier.Ocupaţii componente:253101 cercetător în exploatări forestiere253102 inginer de cercetare în exploatări forestiere253103 asistent de cercetare în exploatări forestiere253104 inginer de cercetare în proiectarea mobilei şi produselor finite din lemn253105 cercetător în prelucrarea lemnului253106 inginer de cercetare în prelucrarea lemnului253107 asistent de cercetare în prelucrarea lemnului2532 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Cercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în domeniul materialelor de construcţii (materiale oxidice) efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare privind prelucrarea silicaţilor şi oxizilor metalici pentru obţinerea de lianţi anorganici, produse din sticlă şi ceramică.Ocupaţii componente:253201 cercetător în ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice253202 inginer de cercetare în ingineria materialelor oxidice253203 asistent de cercetare în ingineria materialelor oxidiceIV. 2.4.14. GRUPA MINORĂ 254Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în ştiinţele vieţiiCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în ştiinţele vieţii efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare referitoare la genetica organismelor macro- şi microscopice, structura şi funcţionarea sistemelor ecologice, procesele fundamentale ale viului la nivel celular, molecular şi de organism. Studiază geneza şi evoluţia solurilor, fiziologia genetică şi patologia plantelor şi animalelor.Grupe de bază componente:2541 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în bacteriologie, botanică, zoologie,microbiologie şi ecologie2542 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie2543 Cercetători, ingineri de cercetare şi asistenţi de cercetare în agricultură, zootehnie şi silvicultură2541 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE, BACTERIOLOGIE, BOTANICĂ, ZOOLOGIE, MICROBIOLOGIE ŞI ECOLOGIECercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în biologie efectuează cercetări fundamentale şi aplicative, referitoare la studierea şi cunoaşterea mecanismelor genetice ale organismelor, macro- şi microscopiei, a impactului poluarii asupra organismelor, cunoaşterea activităţii enzimatice în procesele metabolice, a ţesuturilor conjunctive şi a matricei extracelulare în cursul dezvoltării organismelor, funcţionarea şi protecţia ecosistemelor, faună şi floră terestră, faună de mamifere fosile din depozitele carstice şi stratificate.Ocupaţii componente:254101 cercetător în biologie254102 asistent de cercetare în biologie254103 cercetător în microbiologie-bacteriologie254104 asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie254105 cercetător în biologie chimie254106 asistent de cercetare în biologie chimie254107 cercetător în botanică254108 asistent de cercetare în botanică254109 cercetător în domeniul zoologic254110 asistent de cercetare în domeniul zoologic254111 cercetător în ecologie şi protecţia mediului254112 asistent de cercetare în ecologie şi protecţia mediului2542 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN ANATOMIE, BIOCHIMIE, BIOFIZICĂ, FARMACOLOGIE ŞI FIZIOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în anatomie, biochimie, biofizică, farmacologie şi fiziologie efectuează cercetări teoretice fundamentale şi aplicative în domeniul morfologiei, structurii şi altor caracteristici ale organismelor vii, precum şi sistemelor proprii organismului uman, animal şi vegetal, în condiţii normale şi anormale; studiază cauzele şi evoluţia tulburărilor şi maladiilor specifice organismelor vii; studiază efectele medicamentelor şi altor substanţe asupra ţesuturilor, contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor, experimentându-le pe cele noi; efectuează cercetări pentru depistarea de noi principii active în diferite plante şi stabilesc tehnologii de izolare şi extracţie a acestora şi de preparare a medicamentelor.Ocupaţii componente:254201 cercetător ştiinţific în bacteriologie, microbiochimie, farmacologie254202 asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie2543 CERCETĂTORI, INGINERI DE CERCETARE ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE ŞI SILVICULTURĂCercetătorii, inginerii de cercetare şi asistenţii de cercetare în agricultură, zootehnie şi silvicultură efectuează lucrări de cercetare-dezvoltare care se referă la structura şi compoziţia solului, geneza şi evoluţia solului, elaborarea de tehnologii şi metode de fertilizare, combaterea poluării şi degradării solului. Creează genotipuri de cereale şi plante, ameliorează genetic rasele de animale; elaborează metode şi tehnici de combatere a bolilor şi dăunătorilor; elaborează tehnologii de cultură şi tehnologii de control al animalelor.Ocupaţii componente:254301 cercetător în agricultură254302 inginer de cercetare în agricultură254303 asistent de cercetare în agricultură254304 cercetător în pedologie-agrochimie254305 inginer de cercetare în pedologie-agrochimie254306 asistent de cercetare în pedologie-agrochimie254307 cercetător în horticultură254308 inginer de cercetare în horticultură254309 asistent de cercetare în horticultură254310 cercetător în agromontanologie254311 inginer de cercetare în agromontanologie254312 asistent de cercetare în agromontanologie254313 cercetător în ingineria genetică254314 asistent de cercetare în ingineria genetică254315 cercetător în silvicultură254316 inginer de cercetare în silvicultură254317 asistent de cercetare în silvicultură254318 cercetător în zootehnie254319 asistent de cercetare în zootehnie254320 cercetător în biotehnologie pentru agricultură254321 asistent de cercetare în biotehnologie pentru agriculturăIV. 2.4.15. GRUPA MINORĂ 255Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicinăCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicină efectuează cercetări fundamentale, de laborator şi clinice referitoare la realizarea de tehnici, procedee şi metode de prevenire a bolilor, de tratament, de ameliorare şi eliminare a efectelor bolilor, de iradiere. Elaborează tehnici şi procedee de substituire, prin grefe, a unor organe bolnave cu alte organe naturale sau sintetice.Grupe de bază componente:2551 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicină2552 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina stomatologică2553 Cercetători şi asistenţi de cercetare în medicina veterinară2559 Cercetători şi asistenţi de cercetare în educaţie-fizică şi sport2551 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicină generală efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile şi elaborează metodele, procedeele şi tehnicile de tratament şi combatere a bolilor (bronhopulmonare şi TBC, canceroase, gastroenterologice, cardiovasculare, abdominale, glandulare, diabet, dermatologice). Elaborează cercetări de imunologie, anatomie patologică, fiziopatologie normală şi patologică, psihiatrie, neurologie.Ocupaţii componente:255101 cercetător în medicina generală255102 asistent de cercetare în medicina generală255103 cercetător în medicina tradiţională255104 asistent de cercetare în medicina tradiţională255105 cercetător în fiziokinetoterapie255106 asistent de cercetare în fiziokinetoterapie2552 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA STOMATOLOGICĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina stomatologică efectuează cercetări prin care stabilesc cauzele care provoacă bolile stomatologice şi elaborează tehnici şi metode de prevenire, tratament şi combatere.Ocupaţii componente:255201 cercetător în medicina stomatologică255202 asistent de cercetare în medicina stomatologică2553 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN MEDICINA VETERINARĂCercetătorii şi asistenţii de cercetare în medicina veterinară efectuează cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul patologiei şi igienei publice sanitar-veterinare. Efectuează cercetări prin care stabilesc metode şi tehnici de diagnostic şi tratamente ale bolilor la animale, precum şi producerea şi administrarea de biopreparate.Ocupaţii componente:255301 cercetător în medicina veterinară255302 asistent de cercetare în medicina veterinară2559 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTCercetătorii şi asistenţii de cercetare în educaţie fizică şi sport efectuează cercetări privind tehnicile şi metodele de formare-perfecţionare şi evaluare a sporturilor de performanţă.Ocupaţii componente:255901 cercetător în educaţie fizică şi sport255902 asistent de cercetare în educaţie fizică şi sportIV. 2.4.16. GRUPA MINORĂ 256Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancarCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului financiar, sistemului bancar, gestionar şi control financiar.Grupe de bază componente:2560 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul financiar-bancar2560 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL FINANCIAR-BANCARCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul financiar-bancar efectuează cercetări privind mecanismul financiar, sistemul bancar şi gestionar şi al controlului financiar, promovează informatizarea în sistemul financiar-bancar la nivel macro- şi microeconomic.Ocupaţii componente:256001 cercetător în finanţe-bănci256002 asistent de cercetare în finanţe-bănci256003 cercetător în gestiune, contabilitate, control, financiar256004 asistent de cercetare în gestiune, contabilitate, control, financiarIV. 2.4.17. GRUPA MINORĂ 257Cercetatori şi asistenţi de cercetare în ştiinţele juridiceCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează cercetări asupra mecanismului legislativ, a sistemului instituţional, a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor de acţionare a fiecăreia dintre ele.Grupe de bază componente:2570 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice2570 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR JURIDICECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul ştiinţelor juridice efectuează studii şi cercetări asupra mecanismului, a sistemului instituţional a relaţiilor dintre puterile din stat, a limitelor acestora de acţionare; efectuează studii asupra dreptului civil, penal şi comercial-administrativ.Ocupaţii componente:257001 cercetător în domeniul ştiinţelor juridice257002 asistent de cercetare în domeniul ştiinţelor juridiceIV. 2.4.18. GRUPA MINORĂ 258Cercetători şi asistenţi de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umanisteCercetătorii şi asistenţii de cercetare în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează studii şi cercetări asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, interdependenţei ramurilor economiei, cercetări asupra factorilor care asigură creşterea economică; elaborează studii şi cercetări privind dezvoltarea şi evoluţia societăţii, dezvoltarea urbanistică a localităţilor, evoluţia alimentaţiei, realităţile societăţii contemporane.Grupe de bază componente:2581 Cercetători şi asistenţi de cercetare în domeniul economic2582 Cercetători şi asistenţi de cercetare în sociologie, antropologie, arheologie şi geografie2583 Cercetători şi asistenţi de cercetare în filozofie, istorie şi politologie2584 Cercetători şi asistenţi de cercetare în lingvistică şi filologie2585 Cercetători şi asistenţi de cercetare în psihologie2581 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ECONOMICCercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul economic efectuează cercetări şi studii asupra legităţilor fenomenelor şi proceselor economice, mecanismului economic de piaţă, modalităţii de formare şi utilizare a capitalului, factorilor care asigură creşterea economică, conjuncturii pieţii, studiilor economice, rolului şi importanţei turismului şi serviciilor în economie, căilor de colaborare şi cooperare eficientă internaţională.Ocupaţii componente:258101 cercetător economist în management258102 asistent de cercetare economist în management258103 cercetător economist în economia mediului258104 asistent de cercetare economist în economia mediului258105 cercetator economist în economia generală258106 asistent de cercetare economist în economia generală258107 cercetător economist în economie agro-alimentară258108 asistent de cercetare economist în economie agro-alimentară258109 cercetător economist în marketing258110 asistent de cercetare economist în marketing258111 cercetător economist în relaţii economice internaţionale258112 asistent de cercetare economist în relaţii economice internaţionale258113 cercetător economist în gestiunea economică258114 asistent de cercetare economist în gestiunea economică2582 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE, ARHEOLOGIE ŞI GEOGRAFIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în domeniul sociologiei, antropologiei, arheologiei şi geografiei efectuează studii referitoare la evoluţia şi dezvoltarea societăţii, analiza fenomenelor lumii contemporane, dezvoltarea sociologiei; elaborează studii şi cercetări privind antropologia, antropologia social-demografică şi culturală, mutaţiile produse, identificarea surselor arheologice, evoluţia locuirii umane, civilizaţia geto-traco-daco-romană; organizarea spaţiului geografic, dinamica şi structura componentelor mediului geografic, influenţa proceselor de restructurare a societăţii.Ocupaţii componente:258201 cercetător în sociologie258202 asistent de cercetare în sociologie258203 cercetător în antropologie258204 asistent de cercetare în antropologie258205 cercetător în geografie258206 asistent de cercetare în geografie258207 cercetător în asistenţă socială258208 asistent de cercetare în asistenţă socială258209 cercetător în arheologie258210 asistent de cercetare în arheologie258211 cercetător în etnologie258212 asistent de cercetare în etnologie2583 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN FILOZOFIE, ISTORIE ŞI POLITOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare din filozofie, istorie şi politologie efectuează studii şi cercetări referitoare la teoria culturii, eticii, esteticii şi logicii, rolul minorităţilor naţionale, mentalităţile în relaţia limbaj-societate, cunoaşterea trecutului şi prezentului ariei europene în care trăieşte poporul român, istoria românilor în context european.Ocupaţii componente:258301 cercetător în filozofie258302 asistent de cercetare în filozofie258303 cercetător în istorie258304 asistent de cercetare în istorie258305 cercetător în ştiinţele politice258306 asistent de cercetare în ştiinţele politice2584 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în lingvistică şi filologie efectuează studii şi cercetări referitoare la limba română, lingvistica romanică legată de limba română, studiul graiurilor şi dialectelor româneşti, structura sonoră a limbii române, fonetică experimentală şi acustică, folclor şi obiceiuri populare, elaborează atlase lingvistice pe regiuni.Ocupaţii componente:258401 cercetător în lingvistică258402 asistent de cercetare în lingvistică258403 cercetător în filologie258404 asistent de cercetare în filologie2585 CERCETĂTORI ŞI ASISTENŢI DE CERCETARE ÎN PSIHOLOGIECercetătorii şi asistenţii de cercetare în psihologie efectuează studii şi cercetări fundamentale referitoare la psihologia personalităţii şi creativităţii, dinamica comportamentului interpersonal, psihologia dezvoltării umane, modalităţile de investigare psihologică în activitatea nervoasă la om, calitatea vieţii sub aspectul economic, social, cultural.Ocupaţii componente:258501 cercetător în psihologie258502 asistent de cercetare în psihologie258503 cercetător în psihopedagogie specială258504 asistent de cercetare în psihopedagogie specială258505 terapeut ocupaţional------------Ocupaţia "terapeut ocupaţional" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.IV. 3. GRUPA MAJORĂ 3Tehnicieni, maiştri şi asimilaţiTehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţâmantul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; indeplinesc unele funcţii cu caracter religios.Subgrupe majore componente:31 Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehnicii32 Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi33 Învăţători şi asimilaţi34 Alte ocupaţii asimilate tehnicienilorIV. 3.1. SUBGRUPA MAJORĂ 31Tehnicieni în domeniul fizicii şi tehniciiTehnicienii din domeniul fizicii şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul informaticii şi ingineriei; acţionează şi verifică aparate şi sisteme optice, electronice sau înrudite; pilotează avioane şi conduc nave, efectuează inspecţii pentru verificarea conformităţii cu normele de securitate specifice construcţiilor, instalaţiilor sau procedeelor de fabricaţie.Grupe minore componente:311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)312 Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare-întreţinere)313 Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare-întreţinere)314 Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene315 Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controloride calitate316 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentară317 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şimaterialelor de construcţii (materiale oxidice)IV. 3.1.1. GRUPA MINORĂ 311Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii (exclusiv cei din industriile textilă, pielărie, alimentară, lemnului şi materialelor de construcţii)Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii execută lucrări cu caracter tehnic în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, desenului tehnic şi evaluează eficienţa economică a proceselor de producţie.Grupe de bază componente:3111 Tehnicieni în fizică şi chimie3112 Tehnicieni constructori3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni3114 Tehnicieni în electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii3115 Tehnicieni şi maiştri mecanici3116 Tehnicieni, maiştri petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială3117 Tehnicieni minieri şi metalurgi3118 Proiectanţi şi desenatori tehnici3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei, tehnicii şi asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3111 TEHNICIENI ÎN FIZICĂ ŞI CHIMIETehnicienii din fizică şi chimie culeg eşantioane şi pregătesc instalaţiile şi aparatura necesară în vederea experimentelor, încercărilor şi analizelor şi le asigură execuţia; fac estimări de cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare.Ocupaţii componente:311102 tehnician chimist311101 laborant chimist311103 laborant determinări fizico-mecanice311104 tehnician determinări fizico-mecanice311105 laborant determinări geologice şi geotehnice311106 laborant tehnică nucleară311107 tehnician meteorolog311108 tehnician geolog311109 tehnician hidrometru311110 prospector - prospecţii geologice, geofizice311111 tehnician hidrolog311112 tehnician hidrogeolog311113 laborant operator centrale termice------------Ocupaţia "laborant operator centrale termice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.311114 metrolog------------Ocupaţia "metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.311115 tehnician metrolog------------Ocupaţia "tehnician metrolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.311116 asistent fizică şi chimie------------Ocupaţia "asistent fizică şi chimie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311117 operator meteorolog------------Ocupaţia "operator meteorolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311118 meteorolog aeronautic tehnician-------------Ocupaţia "meteorolog aeronautic tehnician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.311119 operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci-------------Ocupaţia "operator specialist curăţare chimică la schimbătoarele de căldură cu plăci" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3112 TEHNICIENI CONSTRUCTORITehnicienii constructori efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi materialelor de construcţii; contribuie tehnic la activitatea de construcţie a locuinţelor şi altor lucrări, evaluare lucrări şi pregătire de meseriaşi; reprezintă arhitecţii şi inginerii civili pe şantierele de construcţii pentru a asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificaţiile din planuri şi schiţe, precum şi pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor şi schiţelor pe care le primesc la estimarea detaliată a cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.Ocupaţii componente:311201 maistru construcţii civile, industriale şi agricole311202 maistru normator311203 tehnician constructor311204 tehnician hidroamelioraţii311205 tehnician hidrotehnic311206 tehnician topometrist311207 tehnician proiectant în construcţii311208 maistru instalator în construcţii311209 tehnician instalaţii în construcţii311210 diriginte şantier------------Ocupaţia "diriginte şantier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311211 tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri------------Ocupaţia "tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3113 TEHNICIENI ENERGETICIENI ŞI ELECTRICIENITehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, funcţionare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor de distribuţie a energiei electrice; asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testează prototipurile; concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice; contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare; asigură controlul tehnic al instalaţiilor; întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.Ocupaţii componente:311301 dispecer gestiune uraniu311302 maistru electromecanic311303 maistru energetician/electrician311304 tehnician electro-energetician, termo-energetician311305 tehnician electromecanic311306 tehnician energetician/electrician311307 tehnician proiectant energetician/electrician311308 maistru electrician în construcţii311309 tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echip.ind.------------Ocupaţia "tehnician mentenanţă electromecanică-automatică echip.ind." a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311310 şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)-------------Ocupaţia "şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3114 TEHNICIENI ÎN ELECTRONICĂ, TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢIITehnicienii din electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din electronică şi telecomunicaţii legate de concepţie, fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare de materiale electronice şi sisteme electronice şi electromecanice din telecomunicaţii; asigură funcţionarea aparatelor electronice şi de telecomunicaţii sau încearcă prototipuri; concep şi realizează circuite electronice potrivit schemelor; participă la estimarea cantităţilor şi costurilor de materiale şi a forţei de muncă necesare fabricaţiei şi instalării de materiale electronice şi telecomunicaţii; asigură controlul tehnic al fabricării, utilizării, întreţinerii şi reparării aparatelor electronice şi sistemelor de telecomunicaţii şi buna lor funcţionare.Ocupaţii componente:311401 maistru aviaţie311402 maistru electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii311403 şef formaţie sisteme radiante (antene)311404 tehnician aviaţie311405 tehnician construcţii telefonice311406 tehnician electronică, transporturi, poştă şi telecomunicaţii311407 tehnician radiolocaţii311408 tehnician turn paraşutism311409 tehnician proiectant electronică/transporturi/comunicaţii311410 inspector exploatare poştală311411 tehnician staţii de emisie radio-tv------------Ocupaţia "tehnician staţii de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311412 tehnician staţii radiorelee şi satelit------------Ocupaţia "tehnician staţii radiorelee şi satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311413 tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)------------Ocupaţia "tehnician protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.311414 maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)------------Ocupaţia "maistru protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.311415 şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)------------Ocupaţia "şef tură protecţia navigaţiei aeriene (comunicaţii, navigaţie, supraveghere)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.311416 tehnician în serviciile de trafic aerian------------Ocupaţia "tehnician în serviciile de trafic aerian" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3115 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI MECANICITehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi reparaţii maşini, motoare şi instalaţii mecanice; asigură funcţionarea maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor; concep şi asamblează maşini, motoare şi instalaţii mecanice, potrivit schemelor stabilite; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricaţiei; asigură controlul tehnic al fabricaţiei, al utilizării întreţinerii şi reparaţiei maşinilor, motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; coordonează activitatea muncitorilor ocupaţi cu curăţarea, vopsirea şi repararea navelor maritime.Ocupaţii componente:311501 maistru cazangerie311502 maistru instalaţii navale311503 maistru întreţinere şi reparaţii maşini unelte, utilităţi, service, prototipuri311504 maistru lăcătuş, construcţii metalice311505 maistru lăcătuş mecanic311506 tehnician proiectant mecanic311507 mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor311508 maistru mecanic311509 maistru mecanic auto311510 maistru mecanică agricolă311511 maistru mecanică fină311512 maistru montaj311513 maistru prelucrări mecanice311514 maistru sculer matriţer311515 maistru sudură311516 tehnician construcţii navale311517 tehnician instalaţii bord (avion)311518 tehnician maşini şi utilaje311519 tehnician mecanic311520 tehnician prelucrări mecanice311521 tehnician sudură311522 tehnician tehnolog mecanic311523 maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii311524 tehnician mentenanţă mecanică echipamente industriale311525 tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare-------------Ocupaţia "tehnician încercări componente vehicule" a fost înlocuită cu ocupaţia "tehnician încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/optimizare energetică/ sisteme de măsurare" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311526 tehnician documentaţie studii-------------Ocupaţia "tehnician documentaţie studii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311527 tehnician prestaţii vehicule-------------Ocupaţia "tehnician prestaţii vehicule" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311528 tehnician reglementări/omologări oficiale-------------Ocupaţia "tehnician reglementări/omologări oficiale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311529 tehnician/responsabil afacere, metode implementare-------------Ocupaţia "tehnician mentenanta mecanică echipamente industriale" a fost înlocuită cu ocupaţia "tehnician/responsabil afacere, metode implementare" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311530 tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje-------------Ocupaţia "tehnician/responsabil afacere, metode gestiune mijloace şi utilaje" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311531 tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare-------------Ocupaţia "tehnician/responsabil afacere, metode pregătire de industrializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311532 tehnician/responsabil afacere, metode logistică-------------Ocupaţia "tehnician/responsabil afacere, metode logistică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311533 tehnician/responsabil afacere, metode org. şi măsurarea muncii-------------Ocupaţia "tehnician/responsabil afacere, metode org. şi măsurarea muncii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311534 maistru fabricarea armamentului-------------Ocupaţia "maistru fabricarea armamentului" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.311535 inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor3116 TEHNICIENI, MAIŞTRI PETROLIŞTI, PETROCHIMIŞTI ŞI DIN CHIMIA INDUSTRIALĂTehnicienii şi maiştrii petrolişti, petrochimişti şi din chimia industrială îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării chimice: concepţie, montaj, utilizare, întreţinere, reparaţii de instalaţii şi experimentarea prototipurilor din industria chimică; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în procesul muncii; estimează cantităţile şi costurile materialelor şi forţei de muncă necesare fabricării sau montării instalaţiilor.Ocupaţii componente:311601 decontaminator311602 laborant apă şi apă grea311603 laborant control dozimetrie311604 laborant petrolist/industrie chimică311605 maistru petrolist/industrie chimică311606 laborant apă potabilă311607 tehnician petrolist chimie industrială311608 laborant petrochimist-------------Ocupaţia "laborant apa potabilă" a fost înlocuită cu ocupaţia "laborant petrochimist" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311609 maistru la fabricarea muniţiei--------------Ocupaţia "maistru la fabricarea muniţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3117 TEHNICIENI MINIERI ŞI METALURGITehnicienii minieri şi tehnicienii metalurgişti îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării metalurgice în vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate extracţiei de metale din mineralele respective; contribuie în plan tehnic la stabilirea procedeelor de determinare a proprietăţilor metalelor şi noilor aliaje şi participă la experimentarea prototipurilor; contribuie în plan tehnic la realizarea studiilor geologice şi topografice, precum şi a celor de tratament, rafinare şi purificare a mineralelor şi metalelor; estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor.Ocupaţii componente:311701 laborant structura macroscopică şi microscopică311702 maistru metalurgie311703 maistru minier311704 maistru presator metale311705 maistru termotehnist311706 tehnician metalurgie311707 tehnician minier311708 tehnician proiectant minier311709 tehnician proiectant metalurg311710 tehnician mineralurg311711 maistru mineralurg311712 maistru termist tratamentist------------Ocupaţia "maistru termist tratamentist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3118 PROIECTANŢI ŞI DESENATORI TEHNICIProiectanţii şi desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite de ingineri şi proiectanţi, în vederea fabricării, instalării şi montării maşinilor şi echipamentelor sau în vedera construcţiei, transformării, întreţinerii şi reparării locuinţelor, barajelor, podurilor, arterelor de circulaţie şi a altor lucrări; utilizează aparatura de desen asistată de calculator pentru crearea, modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice; utilizează instrumente stereoscopice pentru prelucrarea datelor topografice şi pentru realizarea şi revizuirea hărţilor topografice şi hidrografice; realizează şi revizuiesc ilustraţii, broşuri şi manuale tehnice, care tratează probleme de montaj, instalare, funcţionare, întreţinere şi reparare a maşinilor şi a altor instalaţii şi produse; copiază desene şi tablouri pe plăci sensibile din piatră şi metal.Ocupaţii componente:311801 desenator tehnic311802 trasator311803 desenator311804 topograf311805 trasator naval-desenator311806 trasator optic311807 tehnician proiectant------------Ocupaţia "tehnician proiectant" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3119 TEHNICIENI ÎN DOMENIUL FIZICII, CHIMIEI, TEHNICII ŞI ASIMILAŢI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARETehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi asimilaţii acestora, alţii decât cei cuprinşi în grupele de bază anterioare asigură, din punct de vedere tehnic, planificarea şi producţia, utilizarea eficace, sigură şi economică a personalului, materiilor prime, materialelor, metodelor de muncă; supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a muncii; culeg date în vederea estimării costurilor şi stabilirii cantităţilor necesare realizării proiectelor arhitectonice şi de construcţii.Ocupaţii componente:311901 maistru tipograf311902 paginator tipograf311903 tehnician normare, salarizare, organizare311904 tehnician preţ de cost311905 tehnician programare, lansare, urmărirea producţiei311906 tehnician preţ de revenire/costuri-------------Ocupaţia "tehnician preţ revenire" a fost înlocuită cu ocupaţia "tehnician preţ de revenire/costuri" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.311907 tehnician gestiune salarială------------Ocupaţia "tehnician gestiune salarială" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311908 tehnician gestiunea producţiei------------Ocupaţia "tehnician gestiunea producţiei" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.311909 tehnician gestiune stoc------------Ocupaţia "tehnician gestiune stoc" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.1.2. GRUPA MINORĂ 312Operatori şi tehnicieni echipamente de calcul şi roboţi industriali (exploatare întreţinere)Operatorii şi tehnicienii de echipamente de calcul şi roboţi industriali asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor şi a perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de calcul; pun în funcţiune roboţi industriali, îi programează pentru a îndeplini operaţii speciale şi le comandă funcţionarea.Grupe de bază componente:3121 Programatori ajutori3122 Tehnicieni, operatori echipamente calcul3123 Tehnicieni, operatori roboţi industriali3121 PROGRAMATORI AJUTORIProgramatorii ajutori codifică, testează şi întreţin programe de calculator pe diferite tipuri de echipamente de calcul şi sisteme de operare; utilizează instrumente specifice care-i ajută în realizarea sarcinilor.Ocupaţii componente:312101 programator ajutor312102 analist ajutor3122 TEHNICIENI, OPERATORI ECHIPAMENTE DE CALCULTehnicienii şi operatorii de calcul asigură funcţionarea şi comanda calculatoarelor, prompterelor şi a perifericelor aferente pentru prelucrarea, memorarea, transmiterea şi prelucrarea datelor; gestionează resursele de calcul pentru a satisface cerinţele utilizatorilor; manipulează suporţi magnetici şi asigură imprimarea situaţiilor de ieşire în condiţii de calitate.Ocupaţii componente:312201 operator calculator electronic şi reţele312202 şef tură exploatare în centre sau oficii de calcul312203 tehnician echipamente de calcul şi reţele312204 operator în domeniul proiectării asistate pe calculator------------Ocupaţia "operator în domeniul proiectării asistate pe calculator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.312205 administrator sistem documentar------------Ocupaţia "administrator sistem documentar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.312206 operator prompter------------Ocupaţia "operator prompter" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.312207 operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian------------Ocupaţia "operator dispecerat operaţional de supraveghere în serviciile de trafic aerian" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.312208 operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice-------------Ocupaţia "operator suport tehnic pentru servicii de comunicaţii electronice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.3123 TEHNICIENI OPERATORI ROBOŢI INDUSTRIALITehnicienii operatori la roboţii industriali pun în funcţiune, programează, reprogramează, supraveghează buna funcţionare a roboţilor industriali, le asigură întreţinerea şi reglajele simple.Ocupaţii componente:312301 maistru-operator la roboţi industriali312302 tehnician-operator la roboţi industrialiIV. 3.1.3. GRUPA MINORĂ 313Tehnicieni la echipamente optice şi electronice (exploatare întreţinere)Tehnicienii de echipamente optice şi electronice execută fotografii, manipulează şi reglează camerele cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet; asigură funcţionarea, întreţinerea şi repararea aparatelor emitatoare radio sau aparatelor de diagnosticare sau tratament medical; emit şi receptionează semnale radio.Grupe de bază componente:3131 Tehnicieni de echipamente de înregistrare imagine şi sunet3132 Tehnicieni de echipamente pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii3133 Tehnicieni de aparate electro-medicale3139 Tehnicieni pentru alte aparate optice şi electronice3131 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE DE ÎNREGISTRARE IMAGINE ŞI SUNETTehnicienii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet execută fotografii, utilizează şi reglează camere cinematografice şi alte aparate destinate înregistrării de imagini (inclusiv fotografice), montării şi mixării imaginilor cu sunetul; execută programe TV în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale, comerciale, informative, educaţionale, divertisment.Ocupaţii componente:313101 fotograf şi tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet313102 acustician cinematografic313103 controlor şi recondiţioner filme313104 electrician iluminare filmare313105 etaloner313106 fotograf313107 laborant foto313108 maistru aparate video şi sunet313109 maşinist mecanic traweling313110 mecanic cameră filmare313111 montor imagine313112 montor negative şi de pregătire a peliculei313113 montor pozitive313114 operator cameră diafilm, diapozitive313115 operator emisie-recepţie313116 operator producţie RTV313117 preparator filmare313118 proiecţionist313119 retuşor foto313120 senzitometrist313121 ştanţator de filme313122 operator prelucrare peliculă313123 operator truka313124 editor imagine-----------Ocupaţia "editor imagine" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313125 tehnician iluminat tehnologic-----------Ocupaţia "tehnician iluminat tehnologic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313126 ilustrator muzical-------------Ocupaţia "ilustrator muzical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.313127 electrician iluminare scenă-------------Ocupaţia "electrician iluminare scenă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.3132 TEHNICIENI DE ECHIPAMENTE PENTRU RADIO-EMISIE, TELEVIZIUNE ŞI TELECOMUNICAŢIITehnicienii de echipamente radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii asigură funcţionarea aparatelor pentru transmisie în direct sau retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul navelor şi avioanelor; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor emitatoare şi a sistemelor satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate de proiecţie.Ocupaţii componente:313201 controlor emisii RTV313202 maistru materiale emisie RTV şi telecomunicaţii313203 montor emisie-----------Ocupaţia "montator montaj emisie" a fost înlocuită cu ocupaţia "montor emisie" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313204 operator imagine313205 operator radio-radioficare313206 operator sunet313207 tehnician radioelectronist313208 tehnician CATV------------Ocupaţia "tehnician CATV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.313209 operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control-----------Ocupaţia "operator dispecer sisteme de monitorizare şi pentru aparatură de control" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.313210 tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces-----------Ocupaţia "tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video şi de monitorizare control acces şi comunicaţii" a fost înlocuită cu ocupaţia "tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces" conform anexei la ORDINUL nr. 282 din 14 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 22 aprilie 2008.313211 pilonist antenist------------Ocupaţia "pilonist antenist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.313212 cameraman------------Ocupaţia "cameraman" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313213 tehnician de echipamente TV------------Ocupaţia "tehnician de echipamente TV" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313214 tehnician reţele de telecomunicaţii------------Ocupaţia "tehnician reţele de telecomunicaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313215 operator reţele de telecomunicaţii------------Ocupaţia "operator reţele de telecomunicaţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.313216 radioelectronist staţii de emisie radio-tv------------Ocupaţia "radioelectronist staţii de emisie radio-tv" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.313217 radioelectronist staţii radiorelee şi satelit------------Ocupaţia "radioelectronist staţii radiorelee şi satelit" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.3133 TEHNICIENI DE APARATE ELECTRO-MEDICALETehnicienii de aparate electro-medicale asigură funcţionarea şi reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor, pentru radiografii, radioscopii.Ocupaţii componente:313301 maistru aparate electro-medicale313302 tehnician aparate electro-medicale3139 TEHNICIENI PENTRU ALTE APARATE OPTICE ŞI ELECTRONICETehnicienii pentru alte aparate optice şi electronice, care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313 se clasifică în grupa 3139.IV. 3.1.4. GRUPA MINORĂ 314Tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aerieneTehnicienii de nave maritime, fluviale şi aeriene asigură comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime, supravegherea şi funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice.Grupe de bază componente:3141 Ofiţeri mecanici de nave3142 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi3144 Controlori şi navigatori de trafic aerian3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian3141 OFIŢERI MECANICI DE NAVEOfiţerii mecanici de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a maşinilor de bord; participă la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercită funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi; asigură şi supraveghează aprovizionarea cu carburant şi alte materiale necesare sălii de maşini; ţin registrul de operaţii.Ocupaţii componente:314101 ofiţer ajutor fluvial/portuar-----------Ocupaţia "ofiţer mecanic" a fost înlocuită cu ocupaţia "ofiţer ajutor fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314102 ofiţer RTG314103 ofiţer electrician fluvial/portuar-----------Ocupaţia "ofiter electrician" a fost înlocuită cu ocupaţia "ofiţer electrician fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314104 ajutor ofiţer mecanic fluvial3142 OFIŢERI DE PUNTE ŞI PILOTAJ NAVEOfiţerii de punte şi pilotaj de nave asigură comanda şi navigarea vapoarelor şi ambarcaţiunilor similare pe mare sau pe alte cursuri de navigaţie interioară; manevrează navele la intrare sau ieşire din port, la traversarea canalelor, strâmtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de navigaţie; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării şi descarcării cargourilor, precum şi respectarea reglementărilor şi normelor specifice de securitate; asigură supravegherea tehnică a întreţinerii şi reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor şi recrutarea membrilor echipajului şi întocmesc registrul de operaţii.Ocupaţii componente:314201 căpitan fluvial-------------Ocupaţia "capitan nava maritimă şi fluvială" a fost înlocuită cu ocupaţia "căpitan fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314202 căpitan port314203 ofiţer intendent314204 ofiţer port314205 ofiţer de punte fluvial/portuar-------------Ocupaţia "ofiţer punte" a fost înlocuită cu ocupaţia "ofiţer de punte fluvial/portuar" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314206 pilot de Dunăre maritimă-------------Ocupaţia "pilot fluvial" a fost înlocuită cu ocupaţia "pilot de Dunăre maritima" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314207 şef echipaj maritim/fluvial-------------Ocupaţia "sef echipaj" a fost înlocuită cu ocupaţia "şef echipaj maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314208 pilot de mare largă, pilot de port maritim-------------Ocupaţia "pilot maritim" a fost înlocuită cu ocupaţia "pilot de mare larga, pilot de port maritim" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314209 dragor maritim/fluvial-------------Ocupaţia "dragor" a fost înlocuită cu ocupaţia "dragor maritim/fluvial" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314210 pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant------------Ocupaţia "aspirant" a fost înlocuită cu ocupaţia "pilot de port maritim aspirant, pilot de Dunăre aspirant" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314211 ofiţer de punte maritim-------------Ocupaţia "ofiţer de punte maritim" a fost mutată din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 atribuindu-se codul 314211, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.314212 ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant-------------Ocupaţia "ofiţer de punte maritim aspirant/ofiţer mecanic maritim aspirant/ofiţer electrician maritim aspirant" a fost mutată din grupa majoră 2 în grupa majoră 3 atribuindu-se codul 314212, conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.3143 PILOŢI DE AVIOANE ŞI ASIMILAŢIPiloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor sau mărfurilor, verifică şi asigură funcţionarea corectă a aparatelor mecanice, electrice şi electronice de bord; studiază şi stabilesc planul de zbor; identifică şi rezolvă problemele tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.Ocupaţii componente:314301 comandant detaşament zbor314302 comandant însoţitor de bord314303 copilot314304 inspector pilotaj314305 mecanic navigant aviaţie314306 pilot aeronave314307 pilot comandant avion------------Ocupaţia "pilot comandant" a fost înlocuită cu ocupaţia "pilot comandant avion" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314308 pilot încercare314309 pilot recepţie şi control aeronave314310 paraşutist recepţie şi control314311 paraşutist încercător314312 pilot paraşutism încercător3144 CONTROLORI ŞI NAVIGATORI DE TRAFIC AERIANControlorii şi navigatorii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol, cu ajutorul aparaturii radio şi de comunicaţii, radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasă; aprobă şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor, informează echipajele prin radio despre condiţiile meteorologice.Ocupaţii componente:314401 controlor dirijare nonradar314402 controlor sol314403 controlor trafic aviaţia civilă314404 dispecer sol314405 navigator dirijare radar314406 navigator aviaţia civilă314407 navigator dirijare nonradar314408 navigator dirijare zbor314409 navigator instructor dirijare radar şi nonradar314410 navigator sol314411 operator radar314412 operator radiotelecomunicaţii aeronautice314413 controlor trafic aerian dirijare non-radar-----------Ocupaţia "controlor trafic aerian dirijare non-radar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314414 controlor trafic aerian dirijare radar-----------Ocupaţia "controlor trafic aerian dirijare radar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314415 controlor trafic aerian informare-----------Ocupaţia "controlor trafic aerian informare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314416 navigator informare-----------Ocupaţia "navigator informare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314417 operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă-----------Ocupaţia "operator/specialist/instructor telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314418 şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă-----------Ocupaţia "şef tură telecomunicaţii aeronautice aviaţie civilă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314419 controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)-----------Ocupaţia "controlor trafic aerian (simulator trafic aerian)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.314420 navigator instructor informare-----------Ocupaţia "navigator instructor informare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3145 TEHNICIENI PENTRU SIGURANŢA TRAFICULUI AERIANTehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic, legate de punerea în funcţiune a aparaturii electronice şi electromecanice, utilizate în sistemele de navigaţie aeriană şi încercarea de prototipuri; contribuie la concepţia şi punerea în funcţiune a circuitelor de legatură pentru navigaţia aeriană şi sistemele de detectare sau urmărire a navelor; participă la estimarea costurilor, stabilesc specificaţii tehnice şi comenzi pentru controlul circulaţiei aeriene şi pentru utilizarea dispozitivelor de securitate; contribuie la controlul tehnic al navei, la asigurarea stării de funcţionare a navelor situate la sol, la întreţinerea şi repararea acestora, verificarea aplicării normelor şi recomandărilor tehnice specifice.Ocupaţii componente:314501 agent salvare aeroportuară şi instalaţii de stins incendii314502 maşinist agregate aerodrom314503 operator instalaţii control antiterorist, antideturnare314504 operator radio-navigant aviaţie314505 operator radio-navigant instructor aviaţie314506 tehnician securitate aeriană314507 operator de handling-------------Ocupaţia "operator de handling" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314508 inspector siguranţă operaţională-------------Ocupaţia "inspector siguranţa operaţională" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.314509 agent de securitate aeroportuară--------------Ocupaţia "agent de securitate aeroportuară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.314510 dispecer operaţiuni de zbor---------------Ocupaţia "dispecer operaţiuni de zbor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.IV. 3.1.5. GRUPA MINORĂ 315Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitateInspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor, pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate controlează aplicarea reglementărilor în vigoare şi a normelor referitoare la prevenirea riscurilor de incendii şi altor riscuri, securitatea muncii, protecţia sănătăţii muncitorilor şi mediului înconjurător, securitatea proceselor de fabricaţie a bunurilor şi serviciilor produse, utilizate sau puse în vânzare; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor şi acordă consultaţii în acest sens; intreprind anchete la locurile de producere a incendiilor pentru stabilirea cauzelor; inspectează întreprinderile industriale în legatură cu problemele de securitate a muncii, proceselor de fabricaţie a bunurilor produse, utilizate sau puse în vânzare.Grupe de bază componente:3151 Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor------------Denumirea grupei de bază "3151" a fost modificată din "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" în "Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.3152 Inspectori pentru protecţia şi igiena muncii şi controlori de calitate3151 SPECIALIŞTI ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR------------Denumirea grupei de bază "3151" a fost modificată din "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" în "Specialişti în domeniul apărării împotriva incendiilor" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.Inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor inspectează imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente, pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de normele şi reglementările referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor; anchetează şi stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultaţii cu privire la instalaţiile de detectare a incendiilor, sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.Ocupaţii componente:315101 şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă-------------Ocupaţia "şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.------------Ocupaţia "evaluator de risc de incendiu" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.315103 paramedic--------------Ocupaţia "paramedic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.315104 cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor----------------Codul ocupaţiei "cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor" a fost modificat din "516106" în "315104" conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.3152 INSPECTORI PENTRU PROTECŢIA ŞI IGIENA MUNCII ŞI CONTROLORI DE CALITATEInspectorii pentru protecţia şi igiena muncii şi controlorii de calitate instruiesc reprezentanţii întreprinderilor în vederea aplicării normelor şi reglementărilor legale în vigoare, cu privire la securitatea muncii şi a mediului de muncă; inspectează locurile de muncă pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul corespund normelor şi reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor de securitate a muncii; inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vânzare a produselor, pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; verifică produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu specificaţiile de calitate ale producătorului; informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igiena şi salubritate, puritatea produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi a altor produse analoge; informează pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repară mijloace de transport, despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduuri periculoase.Ocupaţii componente:315201 controlor calitate315202 inspector ISCIR315203 inspector protecţie socială315204 operator control nedistructiv315205 probator hidraulic piese turnate315206 tehnician protecţia muncii315207 tehnician condiţii de muncă şi securitate-------------Ocupaţia "tehnician condiţii de muncă şi securitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315208 tehnician asigurarea calităţii-------------Ocupaţia "tehnician asigurarea calităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315209 tehnician analist de calitate-------------Ocupaţia "tehnician analist de calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315210 tehnician cotator calitate-------------Ocupaţia "tehnician cotator calitate" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.315212 operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315213 operator control nedistructiv cu ultrasunete---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv cu ultrasunete" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315214 operator control nedistructiv cu lichide penetrante---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv cu lichide penetrante" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315215 operator control nedistructiv cu particule magnetice---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv cu particule magnetice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315216 operator control nedistructiv cu curenţi turbionari---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv cu curenţi turbionari" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315217 operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv pentru verificarea etanşietăţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.315218 operator responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor---------------Ocupaţia "operator responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.315219 inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă---------------Ocupaţia "inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.315220 coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)---------------Ocupaţia "coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.315221 operator control nedistructiv pentru examinare vizuală---------------Ocupaţia "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 3.1.6. GRUPA MINORĂ 316Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă, pielărie şi alimentarăTehnicienii din industriile textilă, pielărie şi alimentară îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere a inginerilor, se ocupă de supravegherea proceselor tehnologice de fabricare a produselor textile, de pielărie şi a produselor alimentare, precum şi la aplicarea normelor de muncă şi alte sarcini privind organizarea muncii.Grupe de bază componente:3161 Tehnicieni şi maiştri în industriile textilă şi pielărie3162 Tehnicieni şi maiştri în industria alimentară3161 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIILE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIETehnicienii din industriile textilă şi pielărie, în subordinea directă a inginerilor, supraveghează procesul tehnologic de fabricare a firelor, ţesăturilor, tricotajelor şi încălţămintei; urmăresc respectarea calităţii materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.Ocupaţii componente:316101 maistru în industriile textilă, pielărie316102 tehnician în industria confecţiilor din piele şi înlocuitori316103 tehnician în industria confecţiilor şi tricotajelor316104 tehnician în industria încălţămintei316105 tehnician în industria pielăriei316106 tehnician în industria textilă316107 tehnician proiectant textile, pielărie316108 laborant în industriile textilă, pielărie316109 şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte-------------Ocupaţia "şef formaţie industria confecţiilor îmbrăcăminte" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3162 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂTehnicienii din industria alimentară şi frigului, în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează analize de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite.Ocupaţii componente:316201 maistru frigotehnist316202 tehnician frigotehnist316203 tehnician în industria alimentară316204 tehnician laborant analize produse alimentare316205 tehnician în industria alimentară extractivă316206 tehnician în industria alimentară fermentativă316207 tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor316208 tehnician în morărit şi panificaţie316209 tehnician proiectant în industria alimentară316210 maistru industria alimentarăIV. 3.1.7. GRUPA MINORĂ 317Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului, industria sticlei şi ceramicii, industria celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)Tehnicienii şi maiştrii din industriile lemnului, sticlei şi ceramicii, celulozei şi hârtiei şi materialelor de construcţii (materiale oxidice) execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului, de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi în procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, celulozei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie, a materialelor de construcţii.Grupe de bază componente:3171 Tehnicieni şi maiştri în industria lemnului3172 Tehnicieni şi maiştri în industria sticlei, ceramicii şi materialelor de construcţii (materiale oxidice)3173 Tehnicieni şi maiştri în industria celulozei şi hârtiei3171 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA LEMNULUITehnicienii şi maiştrii din industria lemnului execută sarcini de supraveghere a procesului de prelucrare a lemnului de întreţinere şi reparare a maşinilor şi instalaţiilor specifice; execută analize de laborator, de testare şi încercare a diferitelor esenţe de lemn sau înlocuitori de material lemnos.Ocupaţii componente:317101 tehnician în industrializarea lemnului317102 tehnician proiectant în industrializarea lemnului317103 maistru în industrializarea lemnului3172 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA STICLEI ŞI CERAMICII ŞI MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII (MATERIALE OXIDICE)Tehnicienii şi maiştrii din industriile sticlei, ceramicii şi a materialelor de construcţii (materiale oxidice), în subordinea inginerilor de specialitate, supraveghează procesul de fabricaţie a materialelor cu această destinaţie; întreţin şi repară instalaţiile aferente, efectuează analize de laborator privind testarea rezistenţei şi proprietăţilor materialelor respective; urmăresc respectarea parametrilor tehnici prevăzuţi de procesele tehnologice de fabricare a sticlei, geamurilor, ceramicii, cimentului şi prefabricatelor din beton.Ocupaţii componente:317201 tehnician industria sticlei şi ceramicii317202 maistru industria sticlei şi ceramicii317203 tehnician industria materialelor de construcţii317204 maistru industria materialelor de construcţii317205 tehnician proiectant industria materialelor de construcţii3173 TEHNICIENI ŞI MAIŞTRI ÎN INDUSTRIA CELULOZEI ŞI HÂRTIEITehnicienii şi maiştrii din industria celulozei şi hârtiei, în subordinea inginerilor de specialitate, execută sarcini de supraveghere a proceselor de producere a celulozei şi hârtiei şi produselor derivate din celuloză şi hârtie.Ocupaţii componente:317301 tehnician în industria celulozei şi hârtiei317302 maistru în industria celulozei şi hârtieiIV. 3.2. SUBGRUPA MAJORĂ 32Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţiTehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării şi aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor vieţii, inclusiv din agricultură, silvicultură, medicină, medicină veterinară, farmacie şi alte discipline înrudite; acordă îngrijiri medicale.Grupe minore componente:321 Tehnicieni în ştiinţele vietii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţi322 Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)323 Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laboranteIV. 3.2.1. GRUPA MINORĂ 321Tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii şi asimilaţiTehnicienii din ştiinţele vieţii, sănătate şi asimilaţii acestora execută lucrări cu caracter tehnic, fie în cercetarea aplicativă a ştiinţelor vieţii, fie pentru aplicarea conceptelor, principiilor şi metodelor, cu deosebire în domeniul medicinei, agriculturii sau producţiei din industria medicamentelor.Grupe de bază componente:3211 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi ecologiei3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniile agriculturii şi silviculturii3213 Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie3211 TEHNICIENI ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII ŞI ECOLOGIEITehnicienii din ştiinţele vieţii şi ecologiei pregătesc instalaţiile şi aparatele pentru experienţe, încercări şi analize; recoltează şi prepară probele supuse experimentării: celule, ţesuturi, părţi de plante, organe; participă sau conduc experimente, încercări sau analize; efectuează citiri pe aparate de măsurare a poluării aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a rezultatelor; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.Ocupaţii componente:321101 tehnician în bacteriologie321102 tehnician în biochimie321103 tehnician în hematologie321104 tehnician în serologie321105 tehnician în biologie321106 tehnician protecţia mediului (tehnician ecolog)321107 evaluator şi auditor de mediu------------Ocupaţia "evaluator şi auditor de mediu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.3212 TEHNICIENI ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE DIN DOMENIILE AGRICULTURII ŞI SILVICULTURIITehnicienii agronomi şi silvici din centrele experimentale îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi silvicultură; pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercărilor şi analizelor; recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule, ţesuturi, segmente de plante, organe etc. Participă la experimente sau chiar le conduc, analizează calitatea, puritatea sau indicii de germinaţie a eşantioanelor de seminţe; centralizează date sau estimează cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.Ocupaţii componente:321201 tehnician agronom-cercetare321202 tehnician zootehnist-cercetare321203 tehnician silvic-cercetare321204 tehnician pedolog3213 TEHNICIENI AGRONOMI, ZOOTEHNIŞTI ŞI SILVICI ÎN UNITĂŢI DE PRODUCŢIETehnicienii din activitatea de producţie agricolă şi silvică acordă asistenţă tehnică cu privire la metodele de exploatare; acordă consultaţii tehnice privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului; pentru eliminarea factorilor de eroziune a solului sau de infestare parazitară; centralizează date şi estimează costurile materiale şi de forţă de muncă necesare realizării lucrărilor; organizează demonstraţii, ţin conferinţe şi distribuie materiale documentare pentru favorizarea adoptării unor metode de muncă îmbunătăţite; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate, pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii.Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă vegetală, zootehnie şi silvicultură realizează activităţi şi servicii cu caracter tehnic pentru creşterea randamentului de producţie şi ameliorarea calităţii produselor, acordă asistenţă tehnică şi consultanţă privind tehnologiile de cultură a plantelor, tehnologiile de creştere şi reproducţie a animalelor, lucrări specifice silviculturii.-----------Grupa de bază 3213 "Tehnicieni agronomi, zootehnişti şi silvici în unităţi de producţie" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupaţii componente:321301 agent agricol321302 brigadier silvic321303 pădurar321304 tehnician agronom-exploatare321305 tehnician zootehnist-exploatare321306 tehnician silvic-exploatare321307 clasificator carcase-----------Ocupaţia "clasificator carcase" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.321308 operator de însămânţări artificiale la animale-----------Ocupaţia "operator de însămânţări artificiale la animale" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.321309 administrator bunuri agricole------------Ocupaţia "administrator bunuri agricole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.321310 tehnician în reconstrucţie ecologică------------Ocupaţia "tehnician în reconstrucţie ecologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.321311 tehnician cadastru forestier------------Ocupaţia "tehnician cadastru forestier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.321312 tehnician amenajist------------Ocupaţia "tehnician amenajist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.321313 tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică------------Ocupaţia "tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Ocupaţia "paznic de vânătoare" a fost exclusă de la codul "321310" şi inclusă la codul "615401" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.2.2. GRUPA MINORĂ 322Tehnicieni şi alţi lucrători în ocrotirea sănătăţii (exclusiv surori medicale)Tehnicienii şi alţi lucrători din medicină, în subordinea medicilor şi în limitele pregătirii, îndeplinesc sarcini de diagnosticare şi asistenţă în domeniul medical, stomatologic, veterinar, atât în scop preventiv, cât şi curativ; acordă consultaţii privind măsurile care trebuie întreprinse pentru ameliorarea igienei şi salubrităţii; stabilesc şi aplică metode nutritive şi regimuri alimentare; examinează pacienţi şi prescriu tratamente în funcţie de afecţiunile sau infirmităţile constatate.Grupe de bază componente:3221 Asistenţi medicali generalişti3222 Igienişti3223 Asistenţi dieteticieni şi de nutriţie3224 Optometrişti şi opticieni-------------Denumirea grupei de bază 3224 a fost modificată în "Optometrişti şi opticieni" conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.3225 Tehnicieni dentari3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi3227 Asistenţi şi tehnicieni veterinari3228 Asistenţi farmacişti şi laboranţi3229 Tehnicieni în medicina modernă, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3221 ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTIAsistenţii medicali generalişti îndeplinesc sarcini, în limitele pregătirii de nivel mediu, acordă în subordinea medicilor, consultaţii medicale pentru diagnosticare şi tratament preventiv sau curativ (pentru rezolvarea cazurilor mai dificile solicită sprijinul medicilor de specialitate); execută intervenţii chirurgicale simple; acordă consultaţii de specialitate - în colectivităţi şi individual - cu privire la igienă, regim alimentar şi întreprind alte măsuri medicale preventive.Ocupaţii componente:322101 asistent medical generalist322102 autopsier322103 oficiant medical322104 tehnician sanitar322105 asistent medical consiliere HIV/SIDA------------Ocupaţia "asistent medical consiliere HIV/SIDA" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.-------------Ocupaţia "nursă de psihiatrie" a fost radiată conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.322107 asistent medical comunitar-------------Ocupaţia "asistent medical comunitar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.365 din 21 iunie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 1 iulie 2010.3222 IGIENIŞTIIgieniştii inspectează şi acordă consultaţii cu privire la problemele şi măsurile preventive şi curative legate de igiena mediului; acţionează în vederea ameliorării şi prevenirii poluării apei, aerului, bunurilor alimentare sau solului; promovează măsuri preventive şi corective de manipulare igienică a bunurilor alimentare, de curăţare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanţelor nocive şi focarelor de microbi; organizează conferinţe şi demonstraţii, difuzează materiale documentare şi de popularizare a practicilor şi măsurilor igienice; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi forţă de muncă necesare realizării unor programe sau proiecte cu caracter preventiv sau curativ.Ocupaţii componente:322201 igienist322202 inspector sanitar3223 ASISTENŢI DIETETICIENI ŞI DE NUTRIŢIEAsistenţii dieteticieni şi de nutriţie stabilesc şi experimentează reţete dietetice şi de regim alimentar; organizează şi supraveghează prepararea regimurilor alimentare, terapeutice, pentru grupuri de pacienţi spitalizaţi, muncitori ocupaţi în sectoarele deosebite sau individuale; participă la executarea programelor educative pe teme de nutriţie şi readaptare alimentară; contribuie, prin consultaţii dietetice, la rezolvarea problemelor de nutriţie care apar în colectivităţi; se documentează asupra progresului înregistrat de cunoştinţele din domeniul de specialitate şi cele conexe; organizează conferinţe şi susţin expozeuri pe teme de regimuri alimentare şi nutriţie.Ocupaţii componente:322301 asistent de nutriţie322302 dietetician322303 nutriţionist şi dietetician-------------Ocupaţia "nutriţionist şi dietetician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.3224 OPTOMETRIŞTI ŞI OPTICIENI-------------Denumirea grupei de bază 3224 a fost modificată în "Optometrişti şi opticieni" conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.Optometricienii şi opticienii examinează pacienţii cu acuitate vizuală deficitară, prescriu şi montează ochelari şi lentile de contact, acordă consultaţii cu privire la utilizarea acestora sau a altor aparate de corecţie a vederii.Ocupaţii componente:322401 optician medical322402 optometrist------------Ocupaţia "optometrician" a fost înlocuită cu ocupaţia "optometrist" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3225 TEHNICIENI DENTARITehnicienii dentari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la igiena dentară, alimentaţie şi la alte precauţii referitoare la dentiţie; efectuează examene dentare pentru diagnosticare (cazurile mai dificile le efectuează medicul stomatolog); efectuează operaţii de detartrare, obturaţii, lucrări de protezare; pregătesc instrumentele, materialele necesare pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament.Tehnicienii dentari execută proteze dentare fixe şi mobile, aparate ortodontice şi proteze chirurgicale conform unui plan protetic stabilit de medicul dentist cu respectarea tehnologiilor de lucru pentru obţinerea unei proteze dentare, instruind în procesul de învăţământ profesional.------------Grupa de bază 3225 "Tehnicieni dentari" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupaţii componente:322501 tehnician dentar3226 FIZIOTERAPEUŢI ŞI ASIMILAŢIFizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii, musculare, circulatorii şi neuro-psihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei, hidroterapiei sau altor metode similare pentru tratarea unor afecţiuni sau consolidarea tratamentelor de specialitate; execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru ameliorarea circulaţiei sanguine, redarea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru obţinerea altor efecte terapeutice.Ocupaţii componente:322601 instructor educaţie - fizică322602 maseur322603 asistent medical fizioterapie322604 ergoterapeut-----------Ocupaţia "ergoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.322605 reflexoterapeut------------Ocupaţia "reflexoterapeut" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3227 ASISTENŢI ŞI TEHNICIENI VETERINARIAsistenţii şi tehnicienii veterinari acordă consultaţii individuale sau colective, cu privire la tratamentul animalelor, afecţiunile şi leziunile acestora; examinează animalele pentru stabilirea diagnosticelor sau, în unele situaţii, se adresează medicului veterinar; tratează animalele bolnave sau rănite, în cazul afecţiunilor simple, obişnuite; pregătesc instrumentele şi materialele utilizate în tratamentele animalelor; pregătesc animalele pentru examen sau tratament şi, dacă este cazul, le supraveghează şi asistă în timpul fătărilor.Ocupaţii componente:322701 agent veterinar322702 asistent veterinar322703 autopsier la ecarisaj322704 tehnician veterinar3228 ASISTENŢI FARMACIŞTI ŞI LABORANŢIAsistenţii farmacişti şi laboranţii din farmacii, sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor, prepară şi eliberează în farmacii, spitale şi dispensare, medicamente, loţiuni şi mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise de medici; asigură curăţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.Ocupaţii componente:322801 asistent farmacist322802 laborant farmacie3229 TEHNICIENI DIN MEDICINA MODERNĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARETehnicienii de medicină modernă (alţii decât cei clasificaţi în grupele de bază descrise anterior ca făcând parte din grupa minoră 322) practică homeopatia şi alte tratamente terapeutice pentru alinarea suferinţelor şi dezechilibrelor fizice şi mentale; aplică tratamente terapeutice cu caracter educativ sau recreativ; tratează defecte de pronunţie, corectează tulburările vizuale oculo-motorii.Ocupaţii componente:322901 instructor ergoterapie322902 instructor logoped322903 tehnician homeopat322904 instructor de educaţie sanitară322905 bioenergetician322906 inforenergetician radiestezist-------------Ocupaţia "inforenergetician radiestezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.322907 terapeut în terapii complementare-------------Ocupaţia "terapeut în terapii complementare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.055 din 12 ianuarie 2000, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 26 ianuarie 2000.322908 asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice--------------Ocupaţia "asistent pentru îngrijirea persoanelor vârstnice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.322909 interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)--------------Ocupaţia "interpret în limbaj mimico-gestual (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.2.3. GRUPA MINORA 323Surori medicale, surori puericultoare, moaşe şi laboranteSurorile medicale, moaşele şi laborantele îi asistă pe medici, în aplicarea măsurilor preventive şi curative şi fac faţă urgenţelor în absenţa acestora; oferă îngrijiri şi sfaturi bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor fizici şi mental, precum şi altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de această natură; ajuta la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea sugarilor şi copiilor mici; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavilor.Grupe de bază componente:3230 Tehnicieni protezişti - ortezişti------------Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezişti - ortezişti" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3231 Surori medicale şi laborante3232 Moaşe şi surori puericultoare3230 TEHNICIENI PROTEZIŞTI - ORTEZIŞTITehnicienii protezişti - ortezişti identifică, concep, fabrică, adaptează şi montează orice tip de proteze şi orteze pacienţilor cu deficienţe funcţionale. Protezele (aparatele care înlocuiesc un membru amputat sau absent), ortezele (aparate de susţinere a trunchiului sau a membrului cu deficienţe) sunt realizate din diferite materiale: piele, oţel, lemn, aliaje uşoare, materiale plastice etc.Acusticianul-audioprotezist evaluează auzul, amprentează urechea, recomandă tipul de proteză auditivă, o reglează, confecţionează olive şi asigură service-ul protezei.-----------Grupa de bază "3230 Tehnicieni protezişti-ortezişti" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.323001 tehnician protezist-ortezist------------Ocupaţia "tehnician protezist-ortezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.323002 tehnician acustician - audioprotezist-----------Ocupaţia "tehnician acustician - audioprotezist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3231 SURORI MEDICALE ŞI LABORANTESurorile medicale şi laborantele acordă îngrijiri, tratamente şi sfaturi medicale bolnavilor, răniţilor, handicapaţilor şi altor persoane care necesită îngrijiri; administrează medicamente, aplică pansamente şi alte forme de tratament, sub îndrumarea medicului; participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă; ajută la pregătirea tratamentului fizic sau psihic pentru bolnavii mentali; ajută la pregătirea necesară integrării sociale a handicapaţilor mentali sau fizic; oferă îngrijiri la domiciliu pentru bolnavi; efectuează analize medicale, sub îndrumarea medicului sau farmacistului, în vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului.Ocupaţii componente:323101 laborant în ocrotirea sănătăţii323102 soră medicală3232 MOAŞE ŞI SURORI PUERICULTOAREMoaşele şi surorile puericultoare ajută la naşterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale şi postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea copiilor mici şi nou-născuţilor.Ocupaţii componente:323201 moaşă323202 asistentă puericultoareIV. 3.3. SUBGRUPA MAJORĂ 33Învăţători şi asimilaţiÎnvăţătorii şi asimilaţii acestora pregătesc programele de instruire şi organizează cursuri pentru toate disciplinele de grad preşcolar şi şcolar; pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau facultăţilor fizice şi sociale ale copiilor; adaptează programele şcolare pentru grupurile de handicapaţi fizic sau mental, îi instruiesc cu ajutorul alfabetului Braille; pregătesc şi organizează cursuri de pilotare a avioanelor sau de conducere a autovehiculelor.Grupe minore componente:331 Învăţători332 Educatoare333 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi334 Alt personal în învăţământIV. 3.3.1. GRUPA MINORĂ 331ÎnvăţătoriÎnvăţătorii din învăţământul primar predau diferite discipline, pregătesc programe de instruire, organizează activităţi educative pentru elevii din primul grad şcolar.Grupe de bază componente:3310 Învăţători în învăţământul primar3310 ÎNVĂŢĂTORI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMARÎnvăţătorii din învăţământul primar pregătesc programe de instruire şi predare a disciplinelor din primul grad şcolar - cititul, scrisul şi aritmetica; corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii; organizează activităţi extraşcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta şcolii.Ocupaţii componente:331001 învăţător331002 institutorIV. 3.3.2. GRUPA MINORĂ 332EducatoareEducatoarele din învăţământul preşcolar pregătesc şi organizează activităţi destinate să favorizeze dezvoltarea limbajului sau a facultăţilor fizice, mentale şi sociale ale copiilor aflaţi sub vârsta şcolară.Grupe de bază componente:3320 Educatoare3320 EDUCATOAREEducatoarele din învăţământul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale şi activităţi educative, pentru dezvoltarea fizică, mentală şi socială a copiilor; promovează dezvoltarea exprimării orale prin povestiri, cântece şi conversaţie liberă; observă copiii pentru a le evalua progresele şi le supraveghează evoluţia.Ocupaţii componente:332001 educatoare332002 educator-puericultorIV. 3.3.3. GRUPA MINORĂ 333Instructori-educatori în unităţi de handicapaţiInstructorii-educatori din unităţile de handicapaţi predau şi adaptează programele de studii pentru diferitele categorii - grupe speciale de handicapaţi mental sau fizic sau persoane care învaţă cu dificultate; instruiesc deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau a altor mijloace speciale.Grupe de bază componente:3330 Instructori-educatori în unităţi de handicapaţi3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3330 INSTRUCTORI-EDUCATORI ÎN UNITĂŢI DE HANDICAPAŢIInstructorii-educatori din unităţile de handicapaţi concep sau modifică programe de studiu pentru diferite categorii de handicapaţi, pregătesc lecţii şi activităţi în funcţie de nevoi; instruiesc prin metode sau mijloace speciale în vederea reducerii handicapului elevului, urmăresc progresele înregistrate.Ocupaţii componente:333001 educator în unităţi de handicapaţi333002 instructor - educator în unităţi de handicapaţi333003 pedagog de recuperare-----------Ocupaţia "pedagog de recuperare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.3331 INSTRUCTORI - EDUCATORI ÎN CENTRELE DE REEDUCARE ŞI PENITENCIAREInstructorii - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare prin activitatea pe care o desfăşoară pregătesc minorii şi tinerii pentru reabilitarea şi reintegrarea socială, prin formarea unei atitudini corecte faţă de societate şi regulile de convieţuire socială contribuie la dobândirea de către aceştia a deprinderilor intelectuale şi sociale care, după eliberare, să le permită un comportament constructiv, autonom şi responsabil.------------Grupa de bază "3331 Instructori - educatori în centrele de reeducare şi penitenciare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.333101 instructor educator pentru activităţi de resocializare------------Ocupaţia "instructor educator pentru activităţi de resocializare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.3.4. GRUPA MINORĂ 334Alt personal în învăţământAlt personal din învăţământ se ocupă cu învăţarea pilotării avioanelor, a conducerii automobilelor, locomotivelor etc., îndeplinind şi alte activităţi cum ar fi cea de secretariat.Grupe de bază componente:3340 Personal în învăţământ, neclasificat în grupele de bază anterioare3340 PERSONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAlt personal din învăţământ predă cunoştinţe legate de pilotajul avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor maşini, prin explicarea manipulării comenzilor, însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii şi prezentarea reglementărilor legate de conducerea vehiculelor cu motor, pilotarea avioanelor sau altor maşini.Ocupaţii componente:334001 instructor şcolar-auto334002 laborant în învăţământ334003 maistru instructor334004 pedagog şcolar334005 secretar şcoala334006 şef atelier şcoală334007 pilot instructor aeronavă334008 instructor paraşutism334009 mecanic navigant instructor334010 mediator şcolar------------Ocupaţia "mediator şcolar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.334011 instructor auto-------------Ocupaţia "instructor auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.4. SUBGRUPA MAJORĂ 34Alte ocupaţii asimilate tehnicienilorPersonalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activităţi specializate în domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor, ţinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publică, vamă, turism, fiscal, plasarea forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţă socială, spectacole, sport şi religie.Grupe minore componente:341 Agenţi în activitatea financiară şi comercială342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri343 Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativă344 Inspectori şi agenţi financiari345 Inspectori de poliţie şi detectivi346 Asistenţi sociali347 Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sport348 Personal laic din culte349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement----------Grupa minoră "349 Tehnicieni în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.IV. 3.4.1. GRUPA MINORĂ 341Agenţi în activitatea financiară şi comercialăAgenţii din activitatea financiară şi comercială cumpără şi vând titluri de valoare, plasează poliţe de asigurare, vând mărfuri, materiale şi instalaţii tehnice în contul producătorilor; estimează valoarea obiectelor, bunurilor imobiliare sau altor proprietăţi şi coordonează vânzarea la licitaţie a acestora; furnizează servicii de voiaj.Grupe de bază componente:3411 Agenţi de valori şi cambişti (brokeri valori)3412 Agenţi de asigurări3413 Agenţi imobiliari3414 Agenţi de turism-----------Denumirea grupei de bază "3414 Agenţi de voiaj" a fost înlocuită cu denumirea "Agenţi de turism" conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali3416 Agenţi contractări şi achiziţii3417 Experţi în evaluarea bunurilor şi vânzători la licitaţie3419 Agenţi în activitatea financiară şi comercială, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3411 AGENŢI DE VALORI ŞI CAMBIŞTI (BROKERI VALORI)Agenţii de valori şi cambiştii cumpără şi vând titluri de valoare, acţiuni, obligaţiuni şi devize străine în contul propriei societăţi, sau în contul clienţilor, pe bază de comision.Ocupaţii componente:341101 cambist (broker valori)341102 agent de schimb3412 AGENŢI DE ASIGURĂRIAgenţii de asigurări acordă consultaţii în domeniul asigurărilor şi plasează clienţilor poliţe de asigurare pe viaţă pentru caz de accidente, asigurare a automobilelor, asigurare mixtă, asigurare în caz de incendiu, asigurare maritimă şi alte forme de asigurare, acordă consultanţă, asistenţă, reprezentare pentru identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor asigurabile, negocierea şi încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori cu fonduri de pensii facultative, regularizarea daunelor, asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor de asigurare sau de pensii, intermediate.Ocupaţii componente:341201 agent de asigurare341202 broker în asigurări------------Ocupaţia "broker în asigurări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3413 AGENŢI IMOBILIARIAgenţii imobiliari se ocupă de vânzări, cumpărări, locaţii şi închirieri de bunuri imobiliare în contul clienţilor, pe bază de comision.Ocupaţii componente:341301 agent imobiliar (broker imobiliar)3414 AGENŢI DE TURISMAgenţii de turism concep, rezervă, oferă, şi vând pachete de servicii turistice , fac rezervări de locuri la unităţi ospitaliere, unităţi de alimentaţie şi unităţi de agrement pentru clienţi, fac rezervări pentru transportul aerian, auto, feroviar şi maritim, organizează excursii, drumeţii şi evenimente pentru turişti, oameni de afaceri persoane cu motivaţii diferite (tratament, practicanţi de sport, participanţi la manifestări sportive, culturale, religioase etc.).-----------Denumirea grupei de bază 3414 şi conţinutul acesteia au fost modificate conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.Ocupaţii componente:341401 agent de voiaj341402 agent de turism------------Ocupaţia "agent de turism" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.341403 agent de turism touroperator------------Ocupaţia "agent de turism touroperator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.341404 agent de turism transport turistic intern/internaţional/ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistenţăturistică/ plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri------------Ocupaţia "agent de turism transport turistic intern/internaţional/ticketing/rezervări/cazare/publicitate/marketing/asistenţăturistică/ plecări externe (outgoing)/sosiri externe (incoming)/turism de afaceri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 308 din 1 martie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 15 martie 2006.3415 REPREZENTANŢI TEHNICI ŞI COMERCIALIReprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupă cu vânzări en gros de bunuri diverse, în special, instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzătoare acestora, furnizează informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionării instalaţiilor şi fac demonstraţii privind modul de utilizare a acestora.Ocupaţii componente:341501 reprezentant tehnic341502 reprezentant comercial------------Ocupaţia "reprezentant comercial" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341503 reprezentant medical------------Ocupaţia "reprezentant medical" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3416 AGENŢI CONTRACTĂRI ŞI ACHIZIŢIIAgenţii de contractări şi achiziţii se ocupă cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de materiale, materii prime şi produse, în contul unităţilor industriale, comerciale, administraţiei publice şi al altor instituţii; întreţin baza de date a furnizorilor potenţiali, întocmesc documentele administrative pentru cumpărări, analizează cererile de cumpărare şi propun oferta cea mai bună, urmăresc performanţele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene-------------Grupa de bază "3416 Agenţi contractări şi achiziţii" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:341601 agent contractări şi achiziţii (broker mărfuri)341602 recepţioner contractări-achiziţii341603 administrator cumpărări------------Ocupaţia "administrator cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341604 agent cumpărări------------Ocupaţia "agent cumpărări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.3417 EXPERŢI ÎN EVALUAREA BUNURILOR ŞI VÂNZĂTORI LA LICITAŢIEExperţii în evaluarea bunurilor şi vânzătorii la licitaţie evaluează bunuri imobiliare, mărfuri sau diverse obiecte; estimează daunele ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare; coordonează vânzarea la licitaţie a bunurilor imobiliare, automobilelor, materiilor prime, operelor de artă, bijuteriilor şi altor obiecte.Ocupaţii componente:341701 estimator licitaţii341702 evaluator asigurări341703 evaluator tehnic daune auto--------------Ocupaţia "evaluator tehnic daune auto" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.3419 AGENŢI ÎN ACTIVITATEA FINANCIARĂ ŞI COMERCIALĂ, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAceastă grupă de bază cuprinde agenţi în activitatea financiară şi comercială care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 341.Ocupaţii componente:341901 intermediar în activitatea financiară şi comercială (broker)341902 referent comerţ exterior-------------Ocupaţia "referent comerţ exterior" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.341903 operator vânzări prin telefon-------------Ocupaţia "operator vânzări prin telefon" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341904 agent vânzări-------------Ocupaţia "agent vânzări" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.341905 broker bursa de mărfuri--------------Ocupaţia "broker bursa de mărfuri" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.341906 analist tehnic pieţe financiare--------------Ocupaţia "analist tehnic pieţe financiare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.341907 agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)--------------Ocupaţia "agent de vânzări directe (produse financiar-bancare)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.341908 teleoperator financiar-bancar---------------Ocupaţia "teleoperator financiar-bancar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.IV. 3.4.2. GRUPA MINORĂ 342Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceriAgenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vânzătorii, cumpără şi vând mărfuri, în general, în vrac; îndeplinesc formalităţile de declarare vamală; se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante sau recrutează muncitori pentru lucrări particulare; furnizează diverse alte servicii întreprinderilor.Grupe de bază componente:3421 Agenţi comerciali3422 Agenţi concesionari3423 Agenţi de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3421 AGENŢI COMERCIALIAgenţii comerciali pun în legatură cumpărătorii cu vânzătorii de mărfuri, cumpără şi vând marfuri, în general, în vrac, se ocupă cu rezervarea spaţiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie.Ocupaţii componente:342101 agent comercial342102 mercantizor------------Ocupaţia "mercantizor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.342103 agent vânzări standarde şi produse conexe------------Ocupaţia "agent vânzări standarde şi produse conexe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.3422 AGENŢI CONCESIONARIAgenţii concesionari îndeplinesc formalităţile de declarare vamală şi vămuirea exporturilor şi importurilor; se asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite corespunzător; semnează şi eliberează note de avizare.Ocupaţii componente:342201 declarant vamal342202 agent tranzit342203 agent maritim3423 AGENŢI DE ÎNCADRARE, REPARTIZARE, RECALIFICARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI REINTEGRARE A ŞOMERILORAgenţii de încadrare, repartizare, recalificare a forţei de muncă şi reintegrare a şomerilor informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la birourile de plasare a forţei de muncă; prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor vacante; recrutează muncitori pentru sectorul particular sau proiecte speciale, la cererea întreprinderilor şi altor instituţii.Ocupaţii componente:342301 agent repartizare a forţei de muncă342302 agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera342303 agent evidenţă şi plată a ajutorului de şomaj342304 inspector (referent) resurse umane342305 agent ocupare-----------Ocupaţia "agent ocupare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.342306 analist resurse umane------------Ocupaţia "analist resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342307 tehnician mobilitate personal------------Ocupaţia "tehnician mobilitate personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342308 tehnician reconversie personal------------Ocupaţia "tehnician reconversie personal" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342309 instructor/preparator formare------------Ocupaţia "instructor/preparator formare" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342310 tehnician calificare gestiune competenţe------------Ocupaţia "tehnician calificare gestiune competenţe" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342311 tehnician resurse umane------------Ocupaţia "tehnician resurse umane" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3429 AGENŢI COMERCIALI ŞI DE AFACERI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAceastă grupă cuprinde agenţii comerciali care nu au fost clasificaţi în grupa minoră 342. Se clasifică aici agenţii care se ocupă cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spaţii publicitare în mass-media, mijloace de transport sau alte amplasamente; informaţii privind acordarea de credite şi alte informaţii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice, spectacole, manifestări sportive, publicarea cărţilor, înregistrarea discurilor muzicale şi vânzarea lor; reprezentare în baza unui contract de mandat a intereselor navelor româneşti şi străine în faţa autorităţilor portuare şi agenţilor economiciAici se clasifică şi operatorii de interviu care se ocupă cu culegerea de date în vederea prelucrării în cadrul cercetărilor de piaţă şi de opinie publică.--------------Grupa de bază 3429 "Agenţi comerciali şi de afaceri" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.Ocupaţii componente:342901 agent reclamă publicitară342902 agent literar342903 impresar muzical342904 impresar teatru342905 manager sportiv342906 asistent în relaţii publice şi comunicare(studii medii)-------------Ocupaţia "asistent în relaţii publice şi comunicare(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342907 agent servicii client-------------Ocupaţia "agent servicii client" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.342908 impresar artistic-------------Ocupaţia "impresar artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342909 organizator de spectacole-------------Ocupaţia "organizator de spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342910 operator de interviu-------------Ocupaţia "operator de interviu" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.342911 agent de navă--------------Ocupaţia "agent de navă" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.211 din 21 decembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006.342912 referent/inspector în serviciile de trafic aerian--------------Ocupaţia "referent/inspector în serviciile de trafic aerian" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.IV. 3.4.3. GRUPA MINORĂ 343Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea economică şi administrativăFuncţionarii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; examinează şi fac rezumatul proceselor verbale şi documentelor juridice; ţin evidenţa completă a operaţiilor financiare; centralizează, prelucrează şi prezintă datele matematice, statistice sau actuariale.Grupe de bază componente:3431 Secretari administrativi şi asimilaţi3432 Ocupaţii auxiliare în activitatea juridică, comercială şi administrativă3433 Contabili3434 Statisticieni în gestiunea economică, administrativă şi asimilaţi3431 SECRETARI ADMINISTRATIVI ŞI ASIMILAŢISecretarii administrativi şi asimilaţii acestora asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative; redactează scrisori cu caracter comercial şi răspund la scrisorile primite.Ocupaţii componente:343101 secretar administrativ343102 secretar-asistent director-----------Ocupaţia "secretar-asistent director" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1.453 din 1 martie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 28 martie 2001.343103 asistent manager-----------Ocupaţia "asistent manager" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343104 asistent de cabinet-----------Ocupaţia "asistent de cabinet" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3432 OCUPAŢII AUXILIARE ÎN ACTIVITATEA JURIDICĂ, COMERCIALĂ ŞI ADMINISTRATIVĂMembrii ocupatiilor auxiliare din activitatea juridică, comercială şi administrativă îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorilor de societăţi, giranţilor, juriştilor şi altor specialişti cu funcţii administrative şi comerciale, în rezolvarea problemelor juridice referitoare la contractele de asigurare, acordare de credite şi alte operaţii financiare.Ocupaţii componente:343201 agent procedural343202 conducător carte funciară343203 grefier343204 secretar notariat343205 tehnician criminalist343206 funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi preţuri343207 executor judecătoresc (tribunal, judecătorie)343208 arhivar notariat-------------Ocupaţia "arhivar registrator (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)" a fost eliminată conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.343210 grefier-dactilograf (Curtea de Apel, tribunal, judecătorie)343211 grefier statistician-----------Ocupaţia "grefier statistician" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343212 grefier documentarist-----------Ocupaţia "grefier documentarist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343213 secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice-----------Ocupaţia "secretar dactilograf laborator de expertize criminalistice" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343214 asistent registrator------------Ocupaţia "asistent registrator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.343215 grefier arhivar------------Ocupaţia "grefier arhivar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.343216 grefier registrator------------Ocupaţia "grefier registrator" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.343217 ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)-----------Ocupaţia "ofiţer antifraudă financiar-bancară (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.3433 CONTABILIContabilii ţin evidenţă contabilă a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi, în conformitate cu principiile generale ale contabilităţii; verifică calitatea şi tipodimensiunile materiilor prime şi materialelor, exactitatea documentelor şi operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare; întocmesc state financiare şi evidenţe contabile pentru o perioadă determinată de timp.Ocupaţii componente:343301 calculator devize343302 contabil343303 tehnician merceolog343304 planificator343305 revizor gestiune343306 contabil bugetar-----------Ocupaţia "contabil bugetar" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.689 din 30 decembrie 1998, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 19 ianuarie 1999.343307 secretar economic-----------Ocupaţia "secretar economic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.343308 merceolog------------Ocupaţia "merceolog" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.343309 referent------------Ocupaţia "referent" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3434 STATISTICIENI ÎN GESTIUNEA ECONOMICĂ, ADMINISTRATIVĂ ŞI ASIMILAŢIStatisticienii din gestiunea economică şi administrativă şi asimilaţii acestora centralizează şi prezintă datele statistice sau actuariale.Ocupaţii componente:343401 referent statistician343402 statistician343403 statistician medical343404 registrator medical343405 actuarist343406 tehnician planificare/urmărire sinteze-----------Ocupaţia "tehnician planificare/urmărire sinteze" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.IV. 3.4.4. GRUPA MINORĂ 344Inspectori şi agenţi financiariInspectorii şi agenţii financiari aplică reglementările în vigoare în limitele frontierelor naţionale, percep impozite, furnizează servicii sociale; acordă permise, licenţe sau autorizaţii de călătorie, de export sau import de mărfuri, de înfiinţare a unei societăţi, de construire a imobilelor şi de exercitare a altor activităţi sau examinează cererile pentru acordare de permise, licenţe sau autorizaţii.Grupe de bază componente:3441 Inspectori de vamă şi frontieră (vameşi)3442 Inspectori de taxe şi impozite3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale3444 Inspectori pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 Inspectori şi agenţi financiari, neclasificaţi în grupele de bază anterioare3441 INSPECTORI DE VAMĂ ŞI FRONTIERĂ (VAMEŞI)Inspectorii de vamă şi frontieră patrulează de-a lungul frontierelor şi apelor de coastă pentru a împiedica intrarea/ieşirea ilegală în/din ţară a persoanelor, sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau devize; controlează documentele de călătorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele ţării; controlează documentele de transport şi încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că sunt în conformitate cu normele şi reglementările naţionale privind tranzitul, importul şi exportul de mărfuri.Ocupaţii componente:344101 controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)-----------Ocupaţia "controlor vamal" a fost înlocuită cu ocupaţia "controlor vamal, controlor pt. datoria vamală(studii medii)" conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.344102 revizor vamal344103 referent TIR şi tranzite (studii medii)-----------Ocupaţia "referent TIR şi tranzite (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.344104 referent vamal(studii medii)-----------Ocupaţia "referent vamal(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.344105 inspector de trafic A.R.R. (studii medii)-----------Ocupaţia "inspector de trafic A.R.R. (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 1 din 5 ianuarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 12 ianuarie 2011.3442 INSPECTORI DE TAXE ŞI IMPOZITEInspectorii de taxe şi impozite examinează declaraţiile de venituri şi alte documente pentru determinarea tipului şi nivelului de impozit, a drepturilor şi obligaţiilor pe care persoanele fizice sau societăţile le au de plătit.Ocupaţii componente:344201 inspector taxe şi impozite344202 operator rol344203 perceptor3443 INSPECTORI DE PENSII ŞI ASIGURĂRI SOCIALEInspectorii de pensii şi asigurări sociale informează persoanele, organizaţiile sau întreprinderile, asupra interpretării corecte a legilor, normelor şi reglementărilor naţionale referitoare la acordarea de pensii şi asigurări sociale, calculul cotizaţiilor, drepturilor şi obligaţiilor solicitanţilor; examinează cererile şi alte documente pentru determinarea tipului de pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială la care au dreptul persoanele solicitante.Ocupaţii componente:344301 inspector de pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială344302 referent de pensii, asigurări sociale şi asistenţă socială3444 INSPECTORI PENTRU ACORDAREA DE PERMISE, LICENŢE SAU AUTORIZAŢIIInspectorii pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii, examinează cererile de permise sau licenţe pentru exportul sau importul de mărfuri, construirea de case sau alte clădiri, înfiinţarea unei societăţi, obţinerea de paşapoarte; supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din administraţia publică, pentru elucidare.Ocupaţii componente:344401 inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii3449 INSPECTORI ŞI AGENŢI FINANCIARI, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOAREAlţi inspectori şi agenţi financiari se ocupă cu inspectarea întreprinderilor şi amplasamentelor comerciale, pentru a se asigura că greutăţile şi măsurile sunt corecte; controlează aplicarea reglementărilor referitoare la preţuri şi salarii.Ocupaţii componente:344901 inspector metrolog344902 inspector preţuri344903 inspector salarii344904 comisarIV. 3.4.5. GRUPA MINORĂ 345Inspectori de poliţie şi detectiviInspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise şi circumstanţele în care s-au produs acestea, în vederea identificării vinovaţilor; centralizează informaţiile referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte; supraveghează persoanele suspecte din întreprinderi, magazine şi alte locuri publice, acţionează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.Grupe de bază componente:3450 Inspectori de poliţie şi detectivi3450 INSPECTORI DE POLIŢIE ŞI DETECTIVIInspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise, circumstanţele în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaţilor; anchetează furturile de mărfuri, bani sau informaţii, din întreprinderi industriale sau comerciale; anchetează evenimentele şi circumstanţele presupuse a fi delictuale în vederea obţinerii probelor şi identificării vinovaţilor; anchetează comportamentele suspecte din întreprinderi şi locuri publice; acţionează în judecată, sau dacă este cazul, procedează la arestări.Ocupaţii componente:345001 inspector de poliţie345002 detectiv345003 anchetator poliţie345004 detectiv particularIV. 3.4.6. GRUPA MINORĂ 346Asistenţi socialiAsistenţii sociali acordă ajutor indivizilor şi familiilor cu probleme personale şi sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental, pentru ameliorarea capacităţii de integrare socială a acestora.Grupe de bază componente:3460 Lucrători în asistenţă socială-----------Denumirea grupei de bază "Asistenţi sociali" a fost înlocuită cu denumirea "Lucrători în asistenţă socială" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.3460 LUCRĂTORI ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ-----------Denumirea grupei de bază "Asistenţi sociali" a fost înlocuită cu denumirea "Lucrători în asistenţă socială" conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.Asistenţii sociali acordă consultaţii asupra problematicii sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea delincvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental în scopul ameliorării capacităţii de integrare socială a acestora; prestează activităţi care de regulă se adresează unor persoane din grupul-ţintă pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, iniţiază acţiuni pentru readaptarea persoanelor dependente, acordă consultaţii pentru prevenirea şi diminuarea efectelor dependenţei.-------------Grupa de bază 3460 "Asistenţi sociali" a fost completată conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.Ocupaţii componente:346001 asistent social nivel mediu346002 pedagog social------------Ocupaţia "pedagog social" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 2.112 din 19 noiembrie 1996, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 4 decembrie 1996.346003 lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă-------------Ocupaţia "lucrator social" a fost înlocuită cu ocupaţia "lucrător social pentru persoane cu probleme de dependenţă" conform anexei la ORDINUL nr. 14 din 14 ianuarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 25 ianuarie 2005.346004 facilitator de dezvoltare comunitară-------------Ocupaţia "facilitator de dezvoltare comunitară" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 4.201 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 25 iunie 2009.IV. 3.4.7. GRUPA MINORĂ 347Tehnicieni în domeniul creaţiei artistice, spectacole şi sportTehnicienii în domeniul creaţiei artistice, spectacolelor şi sportului desfăşoară activitate de concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizează decoraţiuni interioare; prezintă programele la radio, televiziune şi în spectacole; cântă sau dansează în localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobaţie; participă la competiţii sportive.Grupe de bază componente:3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artei3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole3473 Muzicieni, cântăreţi, dansatori în localuri publice şi asimilaţi3474 Clovni, magicieni, acrobaţi şi asimilaţi3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi3476 Tehnicieni în domeniul publicităţii----------Grupa de bază "3476 Tehnicieni în domeniul publicităţii" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.3471 DESIGNERI, DECORATORI ŞI ALŢI TEHNICIENI ÎN DOMENIUL ARTEIDesignerii, decoratorii şi desenatorii artistici creează modele vestimentare şi accesorii pentru acestea; realizează decoraţiuni interioare; concep şi execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea vitrinelor şi expoziţiilor.Ocupaţii componente:347101 butafor347102 decorator interioare347103 desenator artistic347104 designer industrial347105 grafician industrial347106 lucrător în ateliere de modele347107 costumier347108 mânuitor, montator decor347109 tehnician machetist347110 tehnician reclame (decorator)347111 pictor creator costume347112 modelier confecţii347113 maestru lumini347114 maestru sunet347115 decorator vitrine347116 designer vestimentar347117 documentarist347118 traducător347119 caricaturist347120 corector347121 tehnoredactor347122 secretar redacţie347123 organizator de producţie-----------Ocupaţia "organizator de producţie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347124 asistent regizor artistic-----------Ocupaţia "asistent regizor artistic" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347125 pictor decor-----------Ocupaţia "pictor decor" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347126 reporter-----------Ocupaţia "reporter " a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347127 designer grafică (studii medii)-----------Ocupaţia "designer grafică (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347128 machior spectacole------------Ocupaţia "machior spectacole" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347129 peruchier------------Ocupaţia "peruchier" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347130 secretar emisie------------Ocupaţia "secretar emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347131 animator film de animaţie (studii medii)-----------Ocupaţia "animator film de animaţie (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347132 intermediarist film de desene animate (studii medii)-----------Ocupaţia "intermediarist film de desene animate (studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347133 stilizator film de desene animate(studii medii)-----------Ocupaţia "stilizator film de desene animate(studii medii)" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 334 din 18 iulie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iulie 2003.347134 asistent regizor studio------------Ocupaţia "asistent regizor studio" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.347135 asistent regizor emisie------------Ocupaţia "asistent regizor emisie" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.347136 designer floral------------Ocupaţia "designer floral" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 179 din 13 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 21 martie 2008.347137 videojurnalist-------------Ocupaţia "videojurnalist" a fost introdusă conform anexei la ORDINUL nr. 451 din 3 iulie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008.3472 PREZENTATORI (CRAINICI) LA TELEVIZIUNE, RADIO ŞI SPECTACOLE