ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011  În vederea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității unor structuri din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național,având în vedere actuala situație financiară care reclamă constrângeri de ordin bugetar și în mod imperios o reducere a cheltuielilor publice,considerând necesară crearea condițiilor legale pentru protejarea patrimoniului cultural național, ca pilon al dezvoltării durabile,pentru a asigura o reală protecție a patrimoniului cultural național, văzut ca factor determinant al identității noastre culturale a României, prin întărirea capacității instituționale a Institutului Național al Patrimoniului,pentru unificarea prevederilor legale care reglementează cuantumul indemnizației primite de membrii comisiilor de specialitate din domeniul culturii și patrimoniului național,ținând cont de faptul că aplicarea în continuare a prevederilor invocate în aceste acte normative poate conduce la un blocaj financiar din cauza bugetului restrâns și, implicit, activitatea comisiilor respective va fi afectată,ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanță de urgență, ar conduce la dificultăți în ceea ce privește o funcționare optimă a unor instituții din subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 30, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Comisia Națională a Monumentelor Istorice este formată din 21 de membri, personalități, specialiști și experți atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani.2. La articolul 31, alineatele (3) și (4) vor avea următorul cuprins:(3) Comisia Națională a Monumentelor Istorice se constituie din 4 secțiuni pe domenii, conduse fiecare de un președinte ales din rândul membrilor acestora pentru un mandat de 2 ani; președinții de secțiuni devin vicepreședinți ai Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice.(4) Președintele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice este numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani.3. La articolul 33, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice și ai comisiilor zonale primesc o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizația lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.  +  Articolul IIAlineatul (2) al articolului 61 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Indemnizația președintelui și a membrilor Comisiei se stabilește prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat și se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc.  +  Articolul IIILegea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 53, alineatele (1), (2) și (6) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este organismul științific consultativ și de avizare în domeniu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și este condusă de un președinte numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național dintre specialiștii cu autoritate recunoscută în domeniu, pentru un mandat de 2 ani.(2) Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este alcătuită din 21 de specialiști, numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pe o perioadă de 2 ani, propuși de:a) președintele comisiei - 6 membri;b) instituțiile publice specializate și colecționarii de bunuri culturale mobile - 7 membri;c) cultele, Academia Română și instituțiile publice de învățământ superior de profil - 7 membri.................................................................................................(6) Cheltuielile de finanțare a Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor se efectuează din bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor primesc o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizația lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.2. La articolul 54, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Indemnizația lunară a membrilor comisiei zonale, pentru lunile în care Comisia lucrează, se stabilește prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei.  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 15, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:(2) Membrii Comisiei Naționale de Arheologie au un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată, și sunt propuși conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, de către:a) Comisia Națională de Arheologie;b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;c) facultățile și institutele de cercetare de specialitate din domeniul învățământului;d) Ministerul Culturii și Patrimoniului Național;e) muzeele și asociațiile profesionale în domeniu, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.(3) Președintele Comisiei Naționale de Arheologie este numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani.2. La articolul 17 alineatul (2), sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură" se înlocuiește cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului".  +  Articolul VLegea monumentelor de for public nr. 120/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 mai 2006, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatele (4) și (9) vor avea următorul cuprins:(4) Numirea membrilor Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociațiilor profesionale de specialitate, a instituțiilor de învățământ superior de specialitate și a instituțiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.................................................................................................(9) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public primesc o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizația lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.2. La articolul 7, alineatele (5) și (8) vor avea următorul cuprins:(5) Membrii comisiilor zonale sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată................................................................................................(8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizație lunară, pentru lunile în care comisia se întrunește, care nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei.  +  Articolul VIAlineatul (3) al articolului 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 574/2001, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Indemnizația lunară cuvenită fiecărui membru al comisiilor de specialitate este stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.  +  Articolul VII(1) Până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. I, II, III, V și VI beneficiază de o indemnizație lunară de 1% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc.(2) Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate prevăzute la art. I-VI nu afectează mandatele în curs.  +  Articolul VIII(1) Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, organizat în prezent ca filială cu personalitate juridică a Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, se comasează prin absorbție cu Institutul Național al Patrimoniului.(2) Institutul Național al Patrimoniului preia obiectul de activitate al Institutului de Memorie Culturală - CIMEC, care privește domeniul patrimoniului cultural mobil și imobil.(3) Atribuțiile corespunzătoare obiectului de activitate preluat de către Institutul Național al Patrimoniului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică a Institutului Național al Patrimoniului se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la propunerea directorului general, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (3).(5) Personalul Institutului de Memorie Culturală - CIMEC va fi preluat de Institutul Național al Patrimoniului, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcții din cadrul instituției publice.(6) Pentru asigurarea preluării personalului prevăzut la alin. (5) se suplimentează numărul maxim de posturi al Institutului Național al Patrimoniului cu 10 posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la anexa nr. 2 pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare.(7) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat și pe noile funcții din instituția care îl preia, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termenele legale după intrarea în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (3), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(8) Institutul Național al Patrimoniului preia patrimoniul Institutului de Memorie Culturală - CIMEC pe baza bilanțului contabil de închidere al acestuia, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie și celelalte anexe ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-primire, încheiate în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IXÎn cuprinsul Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Centrul de Pregătire Profesională în Cultură" se înlocuiește cu sintagma "Institutul Național al Patrimoniului".  +  Articolul X(1) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel", instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, se reorganizează prin modalitatea schimbării regimului de finanțare, fiind finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă poziția nr. 43 din anexa nr. 2 "Lista instituțiilor și autorităților publice înființate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării" la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XI(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. X în structura bugetului de stat și a bugetului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național pe anul 2011.(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Patrimoniului Național să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) și să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și patrimoniului național,
  Kelemen Hunor
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 9 februarie 2011.Nr. 12.-------