ORDIN nr. 396 din 15 mai 1997privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje, şi stabilirea competentelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 bis din 4 iunie 1997    În temeiul prevederilor art. 63, 65 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului,având în vedere necesitatea detalierii şi concretizarii condiţiilor generale şi speciale de exploatare coordonata, pe ansamblul bazinului hidrografic, a barajelor şi lacurilor de acumulare, precum şi a prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje,vazind referatul Direcţiei cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor şi al Direcţiei strategii şi reglementări resurse de apa,ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:1. Se aprobă Regulamentul-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje, şi stabilirea competentelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare, prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.2. Prezentul ordin se aplică începând cu data publicării lui în Monitorul Oficial al României. Pe aceeaşi dată, Ordinul nr. 108 din 16 decembrie 1985, emis de fostul Consiliu Naţional al Apelor, pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice de exploatare ITE-R-01/1985 - Regulament de exploatare pentru baraje şi lacuri de acumulare şi baraje de priza: conţinut-cadru şi Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 834 din 27 noiembrie 1996 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraj, se abroga.3. Direcţia cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Regia Autonomă "Apele Române" vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediuluiIoan Oltean  +  Anexa 1 REGULAMENT-CADRUpentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje, şi stabilirea competentelor de elaborare şi aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale şi a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Regulamentele de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje, denumite în continuare regulamente de exploatare a barajelor, detaliază şi concretizează condiţiile generale şi specifice de exploatare coordonata, pe ansamblul bazinului hidrografic, a acestei categorii de lucrări.  +  Articolul 2Regulamentele de exploatare a barajelor cuprind elementele necesare privind funcţionarea lucrărilor hidrotehnice respective, după perioada de punere în funcţiune a acestora.Exploatarea în perioada de punere în funcţiune a lucrării respective se realizează potrivit "Condiţiilor tehnice specifice de exploatare", elaborate de proiectanţi.La baza întocmirii regulamentelor de exploatare a barajelor vor sta şi condiţiile tehnice specifice de exploatare, elaborate de proiectantul lucrării, cărţile tehnice ale construcţiilor şi instalaţiilor, ordinele şi dispoziţiile tehnice emise de Regia Autonomă "Apele Române", Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare sau ale altor titulari de construcţii şi lucrări hidrotehnice.  +  Capitolul 2 Conţinut-cadru al regulamentelor de exploatare a barajelor  +  Articolul 3Documentaţiile privind regulamentele de exploatare a barajelor vor conţine un memoriu tehnic, tabele, grafice şi anexe.  +  Articolul 4Memoriul tehnic va avea următoarele elemente:Cap. 1 - Date generale1.1. Amplasamentul lucrării1.2. Funcţiunile lucrării1.3. Cadrul de baza al exploatării.Cap. 2 - Caracteristici tehnice şi constructive ale lucrării2.1. Caracteristici tehnice ale acumularii2.2. Caracteristici tehnice ale barajului2.2.1. Elemente componente ale lucrării2.3. Supravegherea comportării în timp a lucrării2.4. Sistemul informaţional pentru exploatarea lucrării2.4.1. Sistemul de măsurare a datelor hidrometeorologice2.4.2. Sistemul de avertizare-alarmare în caz de avarii.Cap. 3 - Regimul hidrologic3.1. Debite medii lunare pe şir de ani, afluente în acumulare. Debitul mediu multianual.3.2. Debite minime lunare pe şir de ani, afluente în acumulare3.3. Caracteristicile undelor de viitura, în secţiune, a acumularii3.4. Hidrografele viiturilor înregistrate în perioada parcursă de la darea în exploatare a lucrării şi hietogramele precipitatiilor înregistrate la posturile pluviometrice3.5. Influenţa lucrării asupra regimului hidrologic natural3.6. Regimul aluvionar.Cap. 4 - Regimuri de funcţionare şi reguli de exploatare4.1. Exploatarea la ape medii4.2. Exploatarea în perioadele de ape mici sau deficitare4.3. Exploatarea în perioadele de inghet4.4. Exploatarea la ape mari4.5. Măsuri de urmărire şi prevenire a degradării calităţii apei.Cap. 5 - Personalul de exploatare5.1. Organigrama5.2. Sarcini, atribuţii, raspunderi.  +  Articolul 5Modul de întocmire a Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare şi prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fără baraje, va fi prezentat într-o documentaţie în care sunt descrise amănunţit elementele menţionate la art. 4, tabelele, graficele, schemele şi anexele aferente.Documentaţia cu detalierea modului de întocmire a regulamentului-cadru se poate pune la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate, de către Direcţia cadastru, sinteze şi apărare împotriva inundaţiilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sau de către Regia Autonomă "Apele Române" şi filialele sale teritoriale, în termen de 30 de zile de la solicitarea facuta în scris.  +  Articolul 6Respectarea conţinutului-cadru al regulamentului de exploatare a barajelor este obligatorie pentru lucrările cu caracter complex. Pentru celelalte lucrări, prevederile art. 4 şi 5 se pot adapta, de la caz la caz, de către elaboratori, potrivit rolului şi funcţiilor specifice ale lucrărilor respective (amenajări hidroenergetice, acumulari nepermanente, acumulari şi iazuri agropiscicole, iazuri de decantare a materialelor sterile, depozite de zgura şi cenusa, prize pentru alimentari cu apa ale centrelor populate, ale zonelor industriale sau ale sistemelor de irigaţii, precum şi altele asemenea).Proiectele regulamentelor specifice pentru diverse categorii de construcţii hidrotehnice se avizează de către Regia Autonomă "Apele Române" şi se aproba de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 7În baza prevederilor art. 4 şi 5, se vor elabora regulamente-cadru de exploatare bazinale, în care vor fi incluse toate tipurile de construcţii şi amenajări hidrotehnice existente în cadrul bazinului hidrografic respectiv. În aceste regulamente se vor detalia şi se vor concretiza condiţiile generale şi specifice de exploatare coordonata, precum şi interconexiunile cu bazinele hidrografice limitrofe, în diverse regimuri şi reguli de exploatare posibile.  +  Capitolul 3 Competentele de elaborare, avizare şi aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor şi a regulamentelor de exploatare bazinale  +  Articolul 8Regulamentele de exploatare a barajelor se elaborează, pentru fiecare obiectiv în parte, de către deţinătorii cu orice titlu ai acestor lucrări, persoane fizice sau juridice, sau de către unităţi specializate în studii, proiectare şi consultanţa pentru construcţii hidrotehnice.  +  Articolul 9Regulamentele de exploatare bazinale se elaborează de către Regia Autonomă "Apele Române" sau de către unităţi specializate în studii, proiectare şi consultanţa pentru construcţii hidrotehnice, pentru schema de amenajare hidrotehnica, cuprinzând toate construcţiile, amenajările şi lucrările hidrotehnice existente, avîndu-se în vedere următoarele: prevederile schemelor-cadru şi ale schemelor locale de amenajare, principiile gospodăririi unitare, rationale şi complexe a apelor de suprafaţa şi subterane, regimul de exploatare, sub aspect cantitativ şi calitativ, coordonat şi integrat la nivelul bazinului hidrografic respectiv, satisfacerea optima în condiţii tehnice şi economice eficiente a cerinţelor de apa bruta ale tuturor utilizatorilor, apărarea împotriva inundaţiilor, în contextul general al conservării resurselor de apa şi protecţiei mediului, precum şi al interconexiunilor cu bazinele hidrografice limitrofe.  +  Articolul 10Se elaborează regulamente de exploatare pentru bazinele hidrografice de ordinul 1 şi 2, conform codificarii cursurilor de apa din Cadastrul apelor din România, sau pentru alte amenajări hidrotehnice complexe. Stabilirea acestora se face la propunerea Regiei Autonome "Apele Române", cu avizul comitetelor de bazin şi cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 11Documentaţia reprezentind regulamentul de exploatare a barajului sau a bazinului hidrografic va avea o "foaie de capăt", cuprinzând denumirea obiectivului, unitatea elaboratoare, data elaborării, denumirea unităţii competente de avizare şi aprobare, precum şi numele şi prenumele conducătorilor acestora, cu semnatura şi ştampila respective. De asemenea, toate anexele din regulamentul de exploatare, inclusiv planşele, vor purta data întocmirii, numele şi prenumele, precum şi semnatura celor care le-au întocmit, le-au verificat şi le-au aprobat.  +  Articolul 12Regulamentele de exploatare a barajelor se avizează de către comitetele de bazin, se aproba de către Regia Autonomă "Apele Române" şi fac parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.  +  Articolul 13Competentele de aprobare a regulamentelor de exploatare a barajelor şi a regulamentelor de exploatare bazinale sunt următoarele: a) regulamentele de exploatare pentru toate lucrările din administrarea proprie a Regiei Autonome "Apele Române", pentru barajele şi lacurile de acumulare din administrarea altor deţinători, obiective care au un volum brut (corespunzător nivelului maxim de verificare) mai mare de 50 mil. mc, precum şi pentru barajele de priza, care asigura alimentari cu apa pentru populaţie sau industrie, cu debite instalate mai mari de 1,0 mc/s, ori pentru irigaţii cu debite instalate mai mari de 5,0 mc/s, se aproba de către Regia Autonomă "Apele Române" (centrala); b) regulamentele de exploatare pentru toate lucrările din administrarea altor deţinători decît Regia Autonomă "Apele Române", obiective care au un volum brut (corespunzător nivelului maxim de verificare) mai mic sau egal cu 50 mil. mc şi mai mare de 3 mil. mc, precum şi pentru barajele de priza care asigura alimentari cu apa pentru populaţie sau industrie, cu debite instalate mai mici de 1,0 mc/s ori pentru irigaţii cu debite instalate mai mici de 5,0 mc/s, se aproba de către filialele bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române"; c) pentru restul lucrărilor din administrarea altor deţinători, care nu se încadrează în categoriile de mai sus, inclusiv pentru barajele microhidrocentralelor cu puteri instalate mai mici sau egale cu 1 MW, regulamentele de exploatare se aproba de către unităţile teritoriale de gospodărire a apelor ale Regiei Autonome "Apele Române"; d) regulamentele de exploatare bazinale se aproba de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 14Regulamentele de exploatare a barajelor, avizate şi aprobate, împreună cu autorizaţiile de gospodărire a apelor, vor fi păstrate, obligatoriu, la dispeceratele filialelor bazinale ale Regiei Autonome "Apele Române", iar un exemplar, la dispeceratele exploatarilor, secţiilor sau sistemelor hidrotehnice de care aparţin obiectivele respective, precum şi la unităţile care le-au avizat şi le-au aprobat.O sinteza cuprinzând regulile scrise şi reprezentarile grafice esenţiale din regulamentul de exploatare, privind modul de acţiune operativ în diverse situaţii specifice, va fi afişată, la loc vizibil, la sediul dispeceratului sistemului hidrotehnic al obiectivului respectiv.  +  Capitolul 4 Competentele de elaborare şi avizare a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare  +  Articolul 15Regia Autonomă "Apele Române" elaborează programe lunare de exploatare a lacurilor de acumulare, având la baza prognozele debitelor medii lunare afluente în lacurile de acumulare, volumele utile existente în lacuri, necesitatea producerii de energie hidroelectrica în corelare cu programele energetice şi cu alte programe economice şi sociale, asigurarea debitelor pentru populaţie, industrie, agricultura şi alte folosinţe consumatoare şi neconsumatoare de apa, în scopul gospodăririi rationale şi complexe a apei, în baza propunerilor deţinătorilor de lucrări şi ale principalilor beneficiari de apa bruta.  +  Articolul 16Pentru principalele acumulari cu folosinţă complexa şi rol strategic în alimentarea cu apa a municipiului Bucureşti, a unor zone intens populate sau cu folosinţe de apa importante, precum şi pentru zonele deficitare în resurse de apa, Regia Autonomă "Apele Române", împreună cu principalii administratori de baraje şi lacuri de acumulare şi beneficiari de apa bruta (Regia Autonomă de Electricitate "Renel", Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare, Regia Generală de Apa Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti), întocmeşte programe lunare de exploatare care se aproba de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Pentru restul acumularilor, programele de exploatare lunare se aproba de către Regia Autonomă "Apele Române".  +  Articolul 17Pentru gospodărirea unitară raţională şi complexa a apelor de suprafaţa şi subterane, în scopul satisfacerii cu prioritate a cerinţelor de apa pentru populaţie şi a altor cerinţe social-economice esenţiale, în situaţii critice (secete prelungite, ape mari, perioade de iarna sau altele asemenea), Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului dispune Regiei Autonome "Apele Române" elaborarea de programe de asigurare a surselor de apa. Aceste programe se elaborează în baza propunerilor principalilor administratori de baraje şi lacuri de acumulare şi ale beneficiarilor de apa.Exploatarea lacurilor de acumulare şi a prizelor pentru apa se subordonează necesităţilor perioadei respective, potrivit regimului stabilit prin planurile de restrictii şi folosire a apei în perioadele deficitare - întocmite conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 276 din 11 aprilie 1997 -, cît şi prin programele de exploatare lunare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 18În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin se vor elabora sau se vor reactualiza toate regulamentele de exploatare a construcţiilor şi lucrărilor hidrotehnice existente. În cazuri bine fundamentate, cu anunţarea prealabilă a Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Regia Autonomă "Apele Române" poate stabili, pentru unii agenţi economici cu probleme dificile, sau poate aproba regulamente de exploatare provizorii, valabile cel mult 6 luni de la data emiterii.  +  Articolul 19Deţinătorii de lucrări sau unităţile interesate în elaborarea unor regulamente specifice pentru diverse categorii de construcţii hidrotehnice, prevăzute la art. 6, vor putea face propuneri Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în termen de maximum un an de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României. Dacă propunerile nu au fost trimise ministerului sau nu au fost aprobate de acesta, se vor aplica regulamentele de exploatare întocmite potrivit prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 20Regulamentele de exploatare a barajelor şi regulamentele de exploatare bazinale se adapteaza, pe etape, în limitele prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor, în funcţie de dinamica cerinţelor de apa sau de alte condiţii.  +  Articolul 21Regulamentele de exploatare se vor modifica sau se vor actualiza, după caz, la schimbarea rolului şi a parametrilor funcţionali ai lucrării sau ori de cîte ori apare necesar, pe baza experienţei obţinute în exploatare sau a celor mai avansate cunoştinţe tehnice în domeniu, dar cel puţin o dată la 5 ani.În aceste situaţii, la solicitarea (comanda) unităţii deţinătoare de lacuri de acumulare ori de baraje de priza, proiectantul va actualiza şi va modifica condiţiile tehnice specifice de exploatare.------------------