DECIZIE nr. 1.594 din 9 decembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 10 februarie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. în Dosarul nr. 16.743/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 1 aprilie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 16.743/3/2009, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamanta Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. într-o cauză comercială având ca obiect soluţionarea cererii de obligare a pârâtei Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. de a înregistra în registrul acţionarilor transferul acţiunilor dobândite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că Legea nr. 148/2009 încalcă dispoziţiile art. 115 alin. (8) din Constituţie, deoarece nu reglementează efectele produse deja de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008, efecte care constau în dobândirea de către Fondul Proprietatea a unor acţiuni la Nuclearelectrica. Or, prevederile art. 115 alin. (8) din Constituţie "reprezintă un instrument oferit legiuitorului, care - corect aplicat - este destinat să limiteze neajunsurile procedurii delegării legislative decurgând din succesiunea în timp a unor acte normative cu efecte contrare ce se adresează aceleiaşi situaţii de fapt - ordonanţa şi legea de respingere a acesteia". Reglementarea efectelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 era necesară tocmai pentru faptul că scopul acestui act normativ fusese reglementarea unei situaţii juridice devenite incerte - participaţia Fondului la "Nuclearelectrica", chiar dacă textul constituţional lasă reglementarea la aprecierea legiuitorului, prin folosirea sintagmei "dacă este cazul". Lipsa unor dispoziţii exprese ale Legii nr. 148/2009 dă naştere unor interpretări contradictorii ale efectelor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 în ceea ce priveşte participaţia Fondului Proprietatea la "Nuclearelectrica". Autorul excepţiei apreciază că efectele continuă să se producă, chiar dacă actul normativ care le-a reglementat, în speţă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008, a fost respins ulterior prin Legea nr. 148/2009, cu atât mai mult cu cât legea de respingere nu dispune nicio altă măsură menită să clarifice efectele juridice deja produse în perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă.Totodată, autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că legea criticată contravine şi art. 136 alin. (5) din Constituţie, sens în care arată că "principiul simetriei nu este aplicabil şi transferurilor de proprietate între stat şi particulari, în sensul că, odată transferată proprietatea de la stat către o persoană fizică sau juridică, transferul nu este reversibil decât în condiţiile stabilite de legea exproprierii, altfel fiind contrar Constituţiei". În aceste condiţii, dacă Legea nr. 148/2009 înlătură efectele produse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008, atunci are ca efect implicit restituirea către stat a acţiunilor pe care Fondul Proprietatea le dobândise în temeiul ordonanţei de urgenţă pentru actualizarea cotei sale de participare la capitalul "Nuclearelectrica", ceea ce reprezintă o expropriere.De asemenea, autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că, în măsura în care s-ar interpreta că efect al Legii nr. 148/2009 l-ar reprezenta restituirea către stat a acţiunilor deţinute de Fondul Proprietatea la "Nuclearelectrica" - S.A, acest act normativ încalcă şi prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, deoarece înlătură efectele produse între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 şi data respingerii acesteia.Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială apreciază că, prin respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 potrivit Legii nr. 148/2009, rămân incerte efectele juridice ale acestui act normativ, sub aspectul dreptului de proprietate al "Fondului Proprietatea" - S.A. asupra acţiunilor dobândite la "Nuclearelectrica" - S.A., cu nerespectarea principiilor stipulate la art. 15 alin. (2) şi art. 136 alin. (5) din Constituţie.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 1 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 nu are caracter constitutiv de drepturi, ci caracterul unui act de administrativ, promovând reguli procedurale de calcul pentru valoarea participaţiei Fondului. Astfel, principalul efect al Legii nr. 148/2009 de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 este că legiuitorul a decis în sensul că disputa părţilor asupra întinderii drepturilor lor nu se soluţionează prin măsuri legislative, ceea ce corespunde finalităţii fundamentale a puterii legiuitoare. Această poziţionare a puterii legiuitoare se susţine, deoarece a proceda în sens contrar, anume intervenind să reglementeze drepturi deja stabilite prin acte normative anterioare, nu ar fi făcut altceva decât să dispună cu caracter retroactiv asupra unor situaţii juridice ale căror efecte s-au epuizat, în sensul că legiuitorul a stabilit deja prin măsuri legislative anterioare drepturile părţilor. Prin urmare, nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea art. 115 alin. (8) din Legea fundamentală şi nici cele referitoare la încălcarea principiului neretroactivităţii legii şi a principiului inviolabilităţii proprietăţii private.Avocatul Poporului apreciază că legea criticată este în deplină concordanţă cu normele constituţionale care consacră principiul neretroactivităţii legii, deoarece ea dispune numai pentru viitor, urmând a-şi găsi aplicarea de la data intrării în vigoare a legii. Respingerea prin lege a unei ordonanţe reprezintă infirmarea expresă de către Parlament a politicii legislative pe care ordonanţa o exprimase, având drept consecinţă ca un asemenea act să îşi înceteze aplicabilitatea, să nu se mai aplice în viitor. Prin respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 prin Legea nr. 148/2009 nu se aduce atingere dreptului de proprietate astfel cum a fost reglementat prin art. 136 alin. (5) din Constituţie, cu atât mai mult cu cât inviolabilitatea proprietăţii nu are caracter absolut, aspect care rezultă din trimiterea pe care norma constituţională o face la dispoziţiile legale incidente. În plus, conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. De asemenea, legea criticată este în concordanţă şi cu art. 115 alin. (8) din Constituţie şi cu cele ale art. 115 alin. (7), potrivit cărora ordonanţele se aprobă sau se resping printr-o lege adoptată de Parlament, iar odată adoptată legea de respingere, ordonanţa îşi încetează aplicabilitatea şi nu se mai aplică în viitor.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2009, cu următorul cuprins:"Articol unic. - Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69 din 4 iunie 2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A. la Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 4 iunie 2008."Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 4 iunie 2008, are următorul conţinut:"Art. 1. - Având în vedere dispoziţiile pct. 1.8 din anexa la titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul finalizării exerciţiului financiar al Societăţii Comerciale «Fondul Proprietatea» - S.A. pentru anul 2007, se actualizează participaţia la capitalul social deţinută de aceasta la Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A., luând în considerare majorările şi diminuările succesive de capital social înregistrate de Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. la oficiul registrului comerţului, începând cu data de 1 februarie 2006 şi până la data de 13 noiembrie 2007, cu excepţia majorării de capital efectuate în baza Legii nr. 297/2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională «Nuclearelectrica» S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă.Art. 2. - Prezenta ordonanţă de urgenţă nu afectează distribuirile de dividende efectuate deja de Societatea Comercială «Nuclearelectrica» - S.A."Autorul excepţiei consideră că aceste prevederi încalcă dispoziţiile art. 15 alin. (2), art. 115 alin. (8) şi art. 136 alin. (5) din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit art. 115 alin. (8) din Legea fundamentală, "Prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei." Or, Curtea observă că nu există o obligaţie a Parlamentului de a reglementa - prin legea de respingere - măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei Guvernului, legiuitorul constituant lăsând la libera apreciere a Parlamentului această posibilitate, prin folosirea sintagmei "dacă este cazul".Pe de altă parte, din momentul intrării în vigoare a legii de respingere a ordonanţei Guvernului, aceasta îşi încetează aplicarea, urmând să se aplice actul normativ al Parlamentului. Efectele juridice ale legii de respingere a ordonanţei se produc numai din momentul intrării ei în vigoare - adică la 3 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei. În acelaşi sens, prin Decizia nr. 498 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, Curtea a reţinut că "Respingerea prin lege a unei ordonanţe reprezintă infirmarea expresă de către Parlament a politicii legislative pe care ordonanţa o exprimase, având drept consecinţă ca un asemenea act să îşi înceteze aplicabilitatea, să nu se mai aplice în viitor."Cu privire la celelalte dispoziţii din Constituţie invocate de autorul excepţiei în susţinerea acesteia, Curtea observă că nici art. 136 alin. (5) conform căruia "Proprietatea privată este inviolabilă în condiţiile legii organice" şi nici art. 15 alin. (2) potrivit căruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile" nu sunt încălcate prin adoptarea Legii de respingere a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.De altfel, susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate reprezintă, în realitate, probleme de interpretare şi de aplicare a legii în timp, ce intră în competenţa de soluţionare a instanţei de judecată chemate să soluţioneze litigiul pe baza regulii tempus regit actum.Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. este neîntemeiată.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului unic al Legii nr. 148/2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A., excepţie ridicată de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. în Dosarul nr. 16.743/3/2009 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 decembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean-------