HOTĂRÂRE nr. 85 din 2 februarie 2011privind desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din judeţul Iaşi, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 8 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (1) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea următoarelor unităţi sanitare cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii: a) Spitalul Clinic de Urgenţe "Sf. Ioan" Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. General Berthelot nr. 2; b) Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, Bd. Independenţei nr. 1. (2) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) lit. a) se reorganizează ca secţii exterioare în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, care preiau activitatea medicală. (3) Unitatea sanitară prevăzută la alin. (1) lit. b) se reorganizează în Centrul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi. (4) Conducerea activităţii Centrului de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi se asigură de către un medic-şef centru, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic-şef de secţie.  +  Articolul 2 (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3), se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) La elaborarea structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), conducerea Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi împreună cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi vor avea în vedere corelarea serviciilor medicale acordate cu modul de amplasare a acestora.  +  Articolul 3 (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi şi se consideră transferat. (2) Personalul tehnic, economic, administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare şi se consideră transferat.  +  Articolul 4Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării, însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5La data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) se abrogă punctele 18 şi 47 din anexa nr. 2 litera A "Unităţi aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii" punctul II "Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate" la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 2 februarie 2011.Nr. 85._________