INSTRUCŢIUNI din 7 iunie 2001 (**republicate**) (*actualizate*)de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum"(actualizate până la data de 11 aprilie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul republicat al instrucţiunilor a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 11 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 aprilie 2009, cu modificările aduse de HOTĂRÂREA nr. 93 din 26 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008.**) Republicate în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 402/2003 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masă sau volum", dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 530/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 18 iunie 2001, şi ulterior a fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 402/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 14 aprilie 2003.  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Prezentele instrucţiuni se referă la cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească preambalatele ce conţin produse destinate vânzării în cantităţi nominale unitare constante, care sunt:- egale cu valorile prestabilite de ambalator;- exprimate în unităţi de masă sau de volum;- cuprinse între 5 g şi 10 kg sau între 5 ml şi 10 l.Persoanele fizice sau juridice care efectuează preambalarea produselor în funcţie de masă sau de volum ori care importă acest tip de produse sunt răspunzătoare pentru respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni.  +  Articolul 2În sensul prezentelor instrucţiuni, preambalat reprezintă combinaţia dintre un produs şi ambalajul individual în care acesta este preambalat.Un produs este preambalat atunci când este introdus într-un ambalaj de orice natură, în absenţa cumpărătorului, iar cantitatea de produs conţinută în ambalaj are o valoare prestabilită şi nu poate fi schimbată decât prin deschiderea sau prin modificarea perceptibilă a ambalajului.  +  Articolul 3Preambalatele ce fac obiectul prezentelor instrucţiuni se supun controlului metrologic, potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5 şi în anexa nr. 2.Preambalatele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi marcate cu marca "e". Marca "e" trebuie să aibă o înălţime de cel puţin 3 mm, să fie plasată în acelaşi câmp vizual cu valoarea masei nominale sau a volumului nominal inscripţionat pe ambalaj. Prin aplicarea acestei mărci ambalatorul sau importatorul garantează că preambalatul îndeplineşte cerinţele prezentelor instrucţiuni.Marca "e" trebuie să aibă forma indicată în desenul prezentat în anexa nr. 3 la instrucţiuni. Se interzice inscripţionarea pe preambalate a altor mărci sau simboluri care ar putea fi confundate cu marca "e".  +  Articolul 4Toate preambalatele prevăzute la art. 3 trebuie să poarte, potrivit prevederilor anexei nr. 1, o indicaţie a masei sau volumului produsului, denumită masă nominală sau volum nominal, pe care acestea trebuie să o conţină.Este interzisă tipărirea pe ambalaj a erorilor tolerate privind masa nominală şi volumul nominal.Preambalatele care conţin produse lichide au marcate volumele nominale, iar cele care conţin alte produse au marcate masele nominale, cu excepţia cazului în care legislaţia aplicabilă prevede altfel sau, în situaţia în care o astfel de legislaţie nu există, se aplică practicile comerciale.-----------Alin. 3 al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile alin. 3 al art. 4 intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009.Pe preambalatele conţinând aerosoli trebuie indicată capacitatea nominală totală a recipientului. Această indicaţie nu trebuie să permită confuzia cu volumul nominal al conţinutului. Pentru produsele care se vând în recipiente de aerosoli nu este necesară marcarea masei nominale a conţinutului.------------Alin. 4 al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  Articolul 5Introducerea pe piaţă a preambalatelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute prin aceste instrucţiuni nu poate fi refuzată, interzisă sau restricţionată din motive care privesc: a) inscripţiile ce trebuie să apară pe aceste preambalate în acord cu prezentele instrucţiuni; b) determinarea volumului sau masei lor; c) metodele prin care au fost măsurate sau verificate. d) valorile cantităţilor nominale ale ambalajelor, cu excepţia situaţiei în care la art. 4 alin. 4 şi la art. 6 se prevede altfel.---------Lit. d) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  Articolul 6Produsele definite în secţiunea a 2-a a anexei nr. 4 şi ale căror cantităţi nominale sunt incluse în intervalele menţionate la secţiunea 1 a anexei nr. 4 sunt introduse pe piaţă numai dacă sunt preambalate în cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 a anexei nr. 4.Prevederile prezentului articol nu se aplică produselor preambalate destinate a se vinde în magazinele «duty-free» pentru consum în afara Uniunii Europene.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  Articolul 7Pentru produsele prevăzute la art. 6: a) în cazul în care două sau mai multe preambalate individuale formează un multipachet, cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe fiecare preambalat individual; b) în cazul în care un preambalat este format din două sau mai multe preambalate individuale, care nu sunt destinate vânzării individuale, cantităţile nominale prevăzute în secţiunea 1 din anexa nr. 4 se aplică pe preambalat.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  Capitolul II Sancţiuni  +  Articolul 8Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. 2 şi 3, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi retragerea de pe piaţă a loturilor de preambalate necorespunzătoare, până la eliminarea neconformităţilor constatate;----------Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 8 lit. a) intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009. b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 1, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare;-----------Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008. c) nerespectarea cerinţelor cuprinse în anexa nr. 1 pct. 1 cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate necorespunzătoare; d) nerespectarea prevederilor art. 4, cu avertisment şi interzicerea comercializării loturilor de preambalate neconforme, până la eliminarea neconformităţii. În cazul în care neconformităţile persistă, se aplică amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei;----------Lit. d) a art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 8 lit. d) intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009. e) nerespectarea cerinţelor prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni, cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.----------Lit. e) a art. 8 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 8 lit. e) intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009.  +  Articolul 9Constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor prezentelor instrucţiuni se fac de către Biroul Român de Metrologie Legală, prin personal împuternicit să exercite controlul metrologic legal prin inspecţii şi testări inopinate efectuate la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România.---------Alin. 1 al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 9 alin. 1 intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009.Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală are drept de acces în toate locurile în care se preambalează, se depozitează sau se comercializează preambalatele la care se referă prezentele instrucţiuni.Contravenţiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 10Biroul Român de Metrologie Legală va elabora proceduri de metrologie legală referitoare la verificările menţionate la pct. 5 din anexa nr. 1 la instrucţiuni şi la metodologia de recunoaştere a procedurilor menţionate la pct. 4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 10 intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009.  +  Articolul 11Biroul Român de Metrologie Legală va elabora în termen de 9 luni de la data publicării prezentelor instrucţiuni tarifele pentru verificările efectuate de personalul său împuternicit la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România.  +  Articolul 12Procedurile şi tarifele menţionate la art. 10 şi 11 se aprobă prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Potrivit art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, prevederile art. 12 intră în vigoare la data de 8 ianuarie 2009.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.  +  Anexa 1la instrucţiuniCERINŢE TEHNICE ŞI METROLOGICE. RESPONSABILITĂŢI1. ObiectivePreambalatele reglementate în instrucţiuni trebuie realizate astfel încât să satisfacă următoarele cerinţe:1.1. Conţinutul real al preambalatelor să nu fie mai mic, în medie, decât cantitatea nominală.1.2. Proporţia preambalatelor care au o eroare negativă mai mare decât eroarea negativă tolerată stabilită la pct. 2.4 trebuie să fie suficient de mică, astfel încât loturile de preambalate să corespundă cerinţelor de verificare specificate în anexa nr. 2 la instrucţiuni.1.3. Nici un preambalat care are o eroare negativă mai mare decât dublul erorii negative tolerate cuprinse în tabelul nr. 1 să nu fie marcat cu marca "e" prevăzută la art. 3 şi să nu fie comercializat.2. Definiţii şi prevederi de bază2.1. Cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului unui preambalat, cunoscută ca fiind "cantitatea netă", este masa sau volumul indicat pe preambalat, deci cantitatea de produs pe care trebuie să îl conţină preambalatul.2.2. Conţinutul real (masa reală sau volumul real) al unui preambalat este cantitatea de produs pe care acesta îl conţine în realitate. În toate operaţiunile de verificare a cantităţilor de produse exprimate în unităţi de volum valoarea pentru volumul real trebuie determinată sau corectată la temperatura de 20°C, indiferent de temperatura la care se face ambalarea sau verificarea. Această regulă nu se aplică produselor congelate sau îngheţate a căror cantitate este exprimată în unităţi de volum.2.3. Eroarea negativă este cantitatea cu care conţinutul real al preambalatului este mai mic decât cantitatea nominală.2.4. Erorile negative tolerate se vor stabili în conformitate cu tabelul următor:    Tabelul nr. 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Cantitatea nominală Q(n) (în grame sau mililitri) Eroarea negativă tolerată                                                ──────────────────────────────                                                 în % din Q(n) în g sau ml──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     5 ≤ Q(n) ≤ 50 9 -    50 ≤ Q(n) ≤ 100 - 4,5   100 ≤ Q(n) ≤ 200 4,5 -   200 ≤ Q(n) ≤ 300 - 9   300 ≤ Q(n) ≤ 500 3 -   500 ≤ Q(n) ≤ 1.000 - 15 1.000 ≤ Q(n) ≤ 10.000 1,5 -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La folosirea tabelului valorile erorilor negative tolerate, exprimate în procente, transformate în unităţi de masă sau de volum, vor fi rotunjite până la cea mai apropiată zecime de gram sau de mililitru.3. Inscripţii şi marcăriToate preambalatele fabricate conform instrucţiunilor trebuie să poarte pe ambalaj următoarele inscripţii aplicate, astfel încât să nu poată fi şterse, să fie lizibile şi vizibile pe preambalat în condiţii normale de prezentare:3.1. cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) exprimată în kilograme (kg), grame (g), litri (l sau L), centilitri (cl sau cL) ori mililitri (ml sau mL), inscripţionată în cifre şi urmată de simbolul unităţii de măsură sau de denumirea acesteia. Înălţimea minimă a cifrelor este prevăzută în tabelul nr. 2:    Tabelul nr. 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Cantitatea nominală Q(n) Înălţimea minimă a cifrelor       (g sau ml) (mm)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      Q(n) ≤ 50 2    50 < Q n ≤ 200 3   200 < Q n ≤ 1.000 4      1.000 < Q(n) 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.2. o marcă sau o inscripţie care să permită identificarea ambalatorului, a persoanei care răspunde de ambalare sau a importatorului.4. Responsabilitatea ambalatorului sau importatoruluiAmbalatorul sau importatorul preambalatelor are responsabilitatea de a asigura că preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în instrucţiuni.Cantitatea de produs conţinută într-un preambalat, cunoscută ca fiind "conţinutul real", trebuie măsurată sau verificată în funcţie de masă ori de volum pe răspunderea ambalatorului şi/sau a importatorului. Măsurarea sau verificarea trebuie efectuată cu mijloace de măsurare legale adecvate pentru efectuarea operaţiunilor necesare.Verificarea poate fi făcută prin eşantionare.În cazul în care conţinutul real nu este măsurat, verificarea efectuată de ambalator trebuie organizată astfel încât cantitatea conţinutului să fie efectiv asigurată.Pentru a îndeplini această condiţie ambalatorul trebuie să efectueze verificări în cursul producţiei, în conformitate cu proceduri proprii recunoscute de Biroul Român de Metrologie Legală. Documentele ce conţin rezultatele acestor verificări vor fi păstrate de ambalator spre a fi puse la dispoziţie Biroului Român de Metrologie Legală, pentru a certifica faptul că aceste verificări, împreună cu corecţiile şi ajustările care s-au dovedit necesare, au fost efectuate corespunzător şi exact.Importatorul are posibilitatea ca, în loc să măsoare şi să verifice, să aducă dovezi că este în posesia tuturor garanţiilor necesare care îi permit să îşi asume responsabilitatea pentru respectarea cerinţelor prevăzute în instrucţiuni.5. Verificări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală la sediile ambalatorului, ale importatorului sau ale reprezentantului său stabilit în România Personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală va efectua verificări metrologice prin care să se constate dacă preambalatele îndeplinesc condiţiile cuprinse în instrucţiuni. Aceste verificări vor fi efectuate prin sondaj, prin eşantionare la ambalator sau, dacă acest lucru nu este posibil, la importator sau la reprezentantul acestuia stabilit în România.Verificarea prin eşantionarea statistică va fi efectuată în conformitate cu metoda de referinţă menţionată în anexa nr. 2 la instrucţiuni.6. Alte verificări efectuate de personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală Instrucţiunile nu exclud nici un alt tip de activităţi de control care se pot efectua de către personalul împuternicit al Biroului Român de Metrologie Legală în orice etapă ulterioară introducerii pe piaţă, în special pentru a verifica dacă preambalatele îndeplinesc cerinţele cuprinse în instrucţiuni.  +  Anexa 2la instrucţiuniMETODA DE VERIFICARE DE REFERINŢĂÎn această anexă se stabilesc procedurile metodei de referinţă privind verificarea statistică a loturilor de preambalate pentru a se constata dacă acestea îndeplinesc cerinţele prevăzute la pct. 1 şi 2.4 din anexa nr. 1 la instrucţiuni.1. Cerinţe pentru măsurarea conţinutului real al preambalatelorConţinutul real al preambalatelor se poate măsura direct cu aparate de cântărit sau cu aparate de determinare a volumului ori indirect, în cazul lichidelor, prin cântărirea produsului preambalat şi măsurarea densităţii lui.Indiferent de metoda folosită, eroarea de măsurare a conţinutului real al preambalatului nu trebuie să depăşească o cincime din eroarea negativă tolerată pentru cantitatea nominală a preambalatului.2. Cerinţe de verificare a loturilor de preambalate Verificarea preambalatelor se va face prin eşantionare în două etape:- verificarea conţinutului real al fiecărui preambalat din eşantion;- verificarea mediei conţinutului real al preambalatelor din eşantion.Un lot de preambalate va fi considerat admis dacă rezultatele ambelor verificări satisfac criteriile de acceptare.Pentru fiecare dintre aceste verificări există două planuri de eşantionare:- un plan pentru verificarea nedistructivă, care nu implică deschiderea ambalajului;- alt plan pentru verificarea distructivă, care implică deschiderea sau distrugerea ambalajului.Din motive economice şi practice şi avându-se în vedere că este mai puţin eficientă decât verificarea nedistructivă, verificarea distructivă va fi limitată la minimul necesar. Verificarea distructivă se va folosi numai când verificarea nedistructivă este imposibil de efectuat. Ca regulă generală, verificarea distructivă nu se va aplica la loturile cu mai puţin de 100 de unităţi.2.1. Loturile de preambalate2.1.1. Lotul care se verifică va fi constituit din toate preambalatele cu aceeaşi cantitate nominală, de acelaşi tip şi din aceeaşi şarjă de producţie, ambalate în acelaşi loc. Mărimea lotului va fi limitată la cantitatea prevăzută mai jos.2.1.2. În cazul verificării preambalatelor la capătul liniei de ambalare numărul de preambalate din fiecare lot trebuie să fie egal cu producţia maximă pe oră a liniei de ambalare, fără nici o restricţie privind mărimea lotului.În alte cazuri mărimea lotului se va limita la 10.000 de unităţi.2.1.3. Pentru loturile cu mai puţin de 100 de preambalate verificarea nedistructivă va fi de 100%, atunci când se efectuează.2.1.4. Pentru a se putea efectua verificarea ce necesită eşantionul cel mai mare, înainte de efectuarea verificărilor prevăzute la pct. 2.2 şi 2.3 se va extrage din lot în mod aleatoriu un număr suficient de preambalate.Pentru verificarea mediei conţinutului real al preambalatului, eşantionul necesar va fi extras la întâmplare din eşantionul iniţial şi va fi însemnat. Operaţiunea de însemnare se va încheia înaintea începerii operaţiunilor de măsurare.2.2. Verificarea conţinutului real al preambalatuluiConţinutul minim admis se calculează prin scăderea erorii negative tolerate pentru conţinutul respectiv din cantitatea nominală a preambalatului.Preambalatele din lotul al căror conţinut real este mai mic decât conţinutul minim admis vor fi considerate necorespunzătoare.2.2.1. Verificarea nedistructivă. Verificarea nedistructivă se va efectua în conformitate cu planul de eşantionare dublă prezentat în tabelul nr. 3:Tabelul nr. 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Mărimea lotului Numărul de(numărul de Eşantionul preambalatepreambalate necorespunzătoaredin lot) ───────────────────────────────────────────────────────────────                Succesiunea Mărimea Mărimea Criteriul Criteriul                              eşantionului cumulată de accep- de respin-                                                           tare gere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 100...500 1 30 30 1 3                      2 30 60 4 5 501...3.200 1 50 50 2 5                      2 50 100 6 7  ≥ 3.201 1 80 80 3 7                      2 80 160 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Primul numar de preambalate controlate va fi egal cu numărul de unităţi din primul eşantion, astfel cum este indicat în plan:- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mic sau egal cu primul criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion este mai mare sau egal cu primul criteriu de respingere, lotul se consideră respins;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în primul eşantion se încadrează între primul criteriu de acceptare şi primul criteriu de respingere, se va verifica al doilea eşantion, al cărui număr de unităţi este indicat în plan.După verificarea celui de-al doilea eşantion unităţile necorespunzătoare găsite în primul şi în al doilea eşantion se adună şi:- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mic sau egal cu al doilea criteriu de acceptare, lotul se consideră acceptat din punct de vedere al acestei verificări;- dacă numărul total de unităţi necorespunzătoare este mai mare sau egal cu al doilea criteriu de respingere, lotul va fi respins.2.2.2. Verificarea distructivă. Verificarea distructivă se va efectua în conformitate cu planul de eşantionare simplă prevăzut în tabelul nr. 4 şi va fi utilizată numai pentru loturi mai mari sau egale cu 100 de unităţi.Tabelul nr. 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Numărul de preambalate  Mărimea lotului Mărimea necorespunzătoare                             eşantionului ────────────────────────────────────                                              Criteriul Criteriul                                            de acceptare de respingere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────indiferent de mărime (≥ 100) 20 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Numărul de preambalate verificate va fi egal cu 20:- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mic sau egal cu criteriul de acceptare, lotul de preambalate se consideră acceptat;- dacă numărul de unităţi necorespunzătoare găsite în eşantion este mai mare sau egal cu criteriul de respingere, lotul de preambalate se consideră respins.2.3. Verificarea valorii medii a conţinutului real al preambalatelor individuale care alcătuiesc un lot2.3.1. Un lot de preambalate este considerat acceptat din punctul de vedere al acestei verificări, dacă valoarea                                         n                                        Σx(i)                                  _     i=1medie a cantităţilor reale x = ---- ale celor n preambalate din eşantion este mai mare decât următoarea valoare:                                        n               sQ(n) - -------------- . t((1-α),v),            radical din nîn care:Q(n) = cantitatea nominală a preambalatelor;n = numărul preambalatelor din eşantionul prelevat pentru această verificare;s = abaterea standard estimată a cantităţii reale a lotului;t((1-α),n) = valoarea tabelată a repartiţiei Student, pentru v = n-1 grade de libertate şi un nivel de încredere (1-α) = 0,995.2.3.2. Notând cu x(i) valoarea măsurată a cantităţii reale a unui element dintr-un eşantion de mărime n, se obţine:2.3.2.1. valoarea medie a cantităţilor reale ale eşantionului prin formula:       i=n      Σ x(i)       i=1x = ------       n2.3.2.2. estimatorul abaterii standard s prin formula:                 i=n                Σ x(i)                 i=1s = radical ------                 n-12.3.3. Criteriul de acceptare şi criteriul de respingere a lotului de preambalate, la verificarea valorii medii a conţinutului real, sunt prevăzute în tabelele nr. 5 şi 6.2.3.3.1. Criteriul pentru verificarea nedistructivă:Tabelul nr. 5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Mărimea lotului Mărimea eşantionului Criteriul pentru                                       ───────────────────────────────────────                                           acceptare respingere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   100-500 _ _  inclusiv 30 x ≥ Q(n) - 0,503 s x < Q(n) - 0,503 s                                       _ _    > 500 50 x ≥ Q(n) - 0,379 s x < Q(n) - 0,379 s──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.3.3.2. Criteriul pentru verificarea distructivă:Tabelul nr. 6──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Mărimea lotului Mărimea eşantionului Criteriul pentru                                       ───────────────────────────────────────                                           acceptare respingere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── indiferent de _ _ mărime ( > 100) 20 x ≥ Q(n) - 0,640 s x < Q(n) - 0,640 s──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3la instrucţiuniMARCA "e"NOTĂ:Dimensiunile din desen sunt date în valori relative; aceste dimensiuni sunt în funcţie de diametrul cercului circumscris literei "e".  +  Anexa 4la instrucţiuniGAMA CANTITĂŢILOR NOMINALE A CONŢINUTULUI PREAMBALATELOR  +  Secţiunea 1 Produse vândute în funcţie de volum (cantitatea în ml)*Font 7*┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vin liniştit │În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 8 cantităţi nominale: ││ │ml: 100-187-250-375-500-750-1000-1.500 │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin jaune │În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarea cantitate nominală: ││ │ml: 620 │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin spumant │În intervalul de la 125 ml la 1.500 ml, numai următoarele 5 cantităţi nominale: ││ │ml: 125-200-375-750-1.500 │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin licoros │În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ││ │ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500 │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin aromatizat │În intervalul de la 100 ml la 1.500 ml, numai următoarele 7 cantităţi nominale: ││ │ml: 100-200-375-500-750-1.000-1.500 │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Băuturi spirtoase│În intervalul de la 100 ml la 2.000 ml, numai următoarele 9 cantităţi nominale: ││ │ml: 100-200-350-500-700-1.000-1.500-1.750-2.000 │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Secţiunea 2    Definiţii ale produselor┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Vin liniştit │Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) ││ │nr. 479/2008 din 29 aprilie 2008 privind organizarea comună a pieţei vitivinicole*1) (cod NC ex 2204) │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin jaune │Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. I, 15 sau 16 din Regulamentul Consiliului (CE) ││ │nr. 479/2008 (cod NC ex 2204) cu denumirea de origine: "Cotes du Jura", "Arbois", "L'Etoile" şi ││ │"Chateau-Chalon" în sticle, astfel cum sunt definite în anexa I pct. 3 din Regulamentul (CE) ││ │nr. 753/2002 al Comisiei din 29 aprilie 2002 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului ││ │(CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte descrierea, denumirea, prezentarea şi protejarea ││ │anumitor produse vitivinicole*2) │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin spumant │Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 4, 5, 6, 7, 8, sau 9 din Regulamentul Consiliului (CE) ││ │nr. 479/2008 (cod NC 2204 10) │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin licoros │Vinul, astfel cum este definit în anexa IV pct. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 479/2008 (cod ││ │NC 2204 21 - 2204 29) │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Vin aromatizat │Vinul aromatizat, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 1.601/91││ │al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi ││ │prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate ││ │din produse vitivinicole*3) (cod NC 2205) │├─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Băuturi spirtoase│Băuturi spirtoase, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) şi art. 2 alin. (2) din Regulamentul ││ │Parlamentului European şi Consiliului (CEE) nr. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 cu privire la definirea, ││ │descrierea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice a băuturilor spirtoase*4)(cod ││ │NC 2208) │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘────────────*1) JO L 148, 6.6.2008, p. 1).*2) JO L 118, 4.5.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 382/2007 (JO L 95,5.4.2007, p.12).*3) JO L 149, 14.6.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2005.*4) JO L 39, 13.2.2008, p. 1.----------Anexa 4 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008, potrivit pct. 12 al art. I din actul mai sus menţionat.----------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.------------Anexa 6 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.----------Anexa 7 a fost abrogată de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.691 din 17 decembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 29 decembrie 2008.------------