HOTĂRÂRE nr. 76 din 26 ianuarie 2011privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 7 februarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se aprobă în condiţiile legii, prin acte normative adoptate în acest sens, iniţiate de către ministere sau de alte organe de specialitate ale autorităţilor publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi de autorităţi administrative autonome şi autorităţile administraţiei publice locale, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin sistemul securizat al Ministerului Finanţelor Publice de către instituţiile prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (3) Operarea modificărilor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru bunurile aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale se face de către acestea, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1). (4) Accesarea sistemului informatic privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului se face prin personal de specialitate agreat în acest sens de către Ministerul Finanţelor Publice. (5) Anual, până la data de 15 martie, instituţiile prevăzute la alin. (2) vor supune spre adoptare actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, bunuri aflate în patrimoniul acestora sau al instituţiilor publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea lor, precum şi pentru bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, ca urmare a constatării unor diferenţe cu ocazia inventarierilor anuale efectuate."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Actele normative de modificare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului vor fi însoţite de o anexă care va cuprinde pe lângă datele de identificare şi codurile unice de identificare (CUI) atribuite administratorilor, numerele atribuite bunurilor respective de către Ministerul Finanţelor Publice, precum şi numărul cărţii funciare, după caz."  +  Articolul II (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, efectuează toate modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a adoptării actelor normative, nominalizează persoanele care au dreptul de a accesa programul informatic pentru agrearea acestora de către Ministerul Finanţelor Publice şi transpun inventarul bunurilor din domeniul public al statului conform noii clasificaţii elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 76.-----