HOTĂRÂRE nr. 382 din 23 iulie 1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 23 iulie 1997  În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Ministerul Industriei şi Comerţului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care, în conformitate cu programul de guvernare, elaborează şi aplica politica Guvernului României în domeniile industriei şi comerţului. Domeniile specifice ale activităţii Ministerului Industriei şi Comerţului sunt, în principal: energie electrica, termica, nucleara, petrol, gaze, mine, geologie, fabricarea produselor industriale şi a bunurilor de consum din metalurgie, construcţii de maşini, electrotehnica, electronică, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticlă, ceramica, materiale de construcţii şi alte activităţi ale industriei şi comerţului, serviciile aferente acestor activităţi, precum şi relaţiile economice internaţionale, comerţ exterior, piaţa interna, programe cu organisme internaţionale şi integrarea României în Uniunea Europeană.  +  Articolul 2Ministerul Industriei şi Comerţului îndeplineşte rolul de autoritate de stat în domeniile specifice prevăzute la art. 1 şi de minister de sinteza, exercitând următoarele funcţii: a) funcţia de autoritate de stat - prin care se asigura urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile specifice ale industriei şi comerţului; b) funcţia de elaborare a politicilor privind:- domeniul energetic pentru toţi purtatorii şi formele de energie de la surse până la consumatorii finali;- dezvoltarea pe plan regional şi sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi cooperarea cu firme în domeniul economico-industrial, pentru atragerea de investitori străini;- restructurarea regiilor autonome care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului şi privatizarea societăţilor comerciale împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat şi cu Agenţia Naţionala pentru Privatizare; c) funcţia de integrare europeană şi de armonizare a legislaţiei cu cea comunitara pentru activităţile din domeniile specifice; d) funcţia de sinteza la nivel naţional şi regional pentru domeniile specifice şi pentru celelalte domenii tangente, ca de exemplu: recuperarea şi conservarea energiei, securitatea instalaţiilor din industrie şi comerţ, reciclarea materialelor şi a altor domenii specifice sau tangente; e) funcţia de stimulare în cooperarea şi dialogul cu parteneri sociali şi cu operatori economici, în conformitate cu programul Guvernului şi cu tendintele existente pe plan mondial; f) funcţia de reglementare - prin care se asigura elaborarea cadrului juridic corespunzător pentru activităţile din domeniile specifice; g) funcţia de reprezentare - prin care se asigura, în numele Guvernului României, reprezentarea în organismele internaţionale ca autoritate de stat pentru domeniile industriei şi comerţului şi se stabilesc legături cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice sau fizice din ţara sau din străinătate; h) funcţia de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului energiei, ţiţeiului şi gazelor naturale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică - prin structurile economice autonome şi instituţiile publice care funcţionează sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului; i) funcţia de control asupra utilizării fondurilor alocate de la bugetul de stat şi a altor fonduri repartizate, potrivit legii, agenţilor economici.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Industriei şi Comerţului are următoarele atribuţii:1. fundamentează şi asigura aplicarea politicii stabilite în conformitate cu programul de guvernare în domeniile specifice ale activităţii din industrie şi comerţ, prevăzute la art. 1, participa la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale ale Guvernului;2. organizează şi asigura aplicarea legilor şi a hotărârilor Guvernului în domeniile de activitate specifice;3. iniţiază şi promovează acte normative privind reglementarea activităţilor din domeniile specifice şi avizează propunerile legislative ale altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate care influenţează aceste activităţi;4. efectuează armonizarea reglementărilor legislative din domeniile specifice cu cele ale Uniunii Europene;5. elaborează prognoze referitoare la restructurarea şi la ajustarea structurală a industriei pe domenii de activitate, pieţe de desfacere la export şi intern, dezvoltare regionala, orientarea forţei de muncă şi urmăreşte implementarea lor;6. studiază tendintele pieţelor - interna şi externa -, în vederea informării şi orientarii activităţilor de producţie şi de servicii în condiţii de competitivitate şi de profitabilitate ale agenţilor economici din domeniile industriei şi comerţului;7. asigura implementarea programelor rezultate din acordurile cu organisme internaţionale, bi - şi multilaterale;8. implementeaza politicile energetice, tehnologice şi de creştere a eficientei energetice, ale resurselor minerale, precum şi în domeniul tehnologic şi al cercetării aplicative;9. implementeaza politicile referitoare la restructurarea regiilor autonome care funcţionează sub autoritatea sa şi sprijină privatizarea şi restructurarea societăţilor comerciale împreună cu Fondul Proprietăţii de Stat şi cu Agenţia Naţionala pentru Privatizare;10. asigura monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora prin structurile economice autonome de sub autoritatea sa;11. sprijină înfiinţarea asociaţiilor profesionale din domeniile specifice activităţii sale şi asigura dialogul permanent cu acestea, cu asociaţii sindicale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;12. promovează activităţi în domeniile industriei şi comerţului, în plan regional, prin înfiinţarea de oficii, fără personalitate juridică, în domeniile specifice, în condiţiile legii;13. colaborează, împreună cu factorii de răspundere, la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în profil regional, naţional şi internaţional în domeniile industriei şi comerţului;14. stimuleaza, în strânsă colaborare cu camerele de comerţ şi industrie, relaţiile cu asociaţiile profesionale, în domeniile industriei şi comerţului, în vederea: a) atragerii investitorilor străini, cu concursul reprezentantelor economice române din străinătate; b) cooperării cu firmele din străinătate în domeniile industriei şi comerţului;15. urmăreşte implementarea politicilor de cercetare şi inovare în domeniile industriei şi comerţului; coordonează, direct sau împreună cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, institutele naţionale de cercetare din sfera sa de activitate, potrivit legii;16. implementeaza în sectorul industrial măsurile privind apărarea naţionala din programele Guvernului şi al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii;17. participa, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, la dezvoltarea parteneriatului şi a colaborării pe linia producţiei militare cu state membre ale Uniunii Europene şi Aliantei NATO;18. stabileşte şi asigura aplicarea măsurilor de protecţie civilă în cazul situaţiilor deosebite, în condiţiile legii;19. elaborează norme şi aplica măsuri privind regimul materialelor explozive pentru agenţii economici din industrie, în condiţiile legii;20. iniţiază şi avizează programe de refacere ecologica a zonelor afectate de exploatări miniere şi petroliere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, în condiţiile legii;21. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional în domeniile industriei şi comerţului, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional, şi editează publicaţii de specialitate;22. negociaza direct sau participa la negocierea şi la încheierea de tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale cu caracter economic sau pentru stabilirea cadrului juridic necesar desfăşurării relaţiilor comerciale externe ale României, potrivit legii;23. promovează interesele economice şi comerciale ale României în relaţiile cu alte state;24. numeşte, în condiţiile legii, personalul de specialitate al reprezentantelor comerciale din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare şi îndrumă activitatea acestora;25. fundamentează propuneri privind proiectul de buget pentru activităţile din domeniile specifice, potrivit legii;26. gestionează mijloacele financiare care sunt alocate pe diferite cai ministerului pentru dezvoltarea industriei şi promovarea comerţului interior şi exterior şi controlează modul de utilizare a mijloacelor respective de către unităţile din subordine;27. participa la elaborarea politicii vamale a României;28. iniţiază negocieri şi participa la acorduri cu ţările debitoare şi/sau cu firme intermediare specializate pentru recuperarea creanţelor externe ale statului rezultate din operaţiuni comerciale;29. eliberează licentele de import şi export în conformitate cu interesele României şi cu angajamentele internaţionale asumate de aceasta;30. elaborează programul anual şi coordonează activitatea de participare a României la târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale;31. urmăreşte şi analizează evoluţia preţurilor bunurilor de consum ;32. elaborează şi, după caz, avizează norme privind comercializarea bunurilor de consum şi a serviciilor comerciale, în vederea protejării consumatorilor şi ţinând cont de angajamentele internaţionale la care România este parte semnatara;33. în calitate de minister de sinteza, elaborează norme, implementeaza şi controlează politica în materie de: recuperarea şi conservarea energiei, securitatea instalaţiilor din industrie şi comerţ, precum şi reciclarea materialelor;34. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare, de către agenţii economici cu activităţi în domeniile specifice industriei şi comerţului;35. îndeplineşte orice alte atribuţii, stabilite prin lege, care sunt de competenţa sa.  +  Articolul 4 (1) În structura organizatorică a Ministerului Industriei şi Comerţului funcţionează departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, precum şi Agenţia Română pentru Conservarea Energiei, Comisia Naţionala pentru Reciclarea Materialelor şi Institutul de Management şi Informatica, care funcţionează ca direcţii generale. (2) Structura organizatorică a Ministerului Industriei şi Comerţului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului industriei şi comerţului, se pot organiza servicii şi birouri. (3) Înfiinţarea de oficii sau agenţii teritoriale, fără personalitate juridică, care să reprezinte activitatea industriala şi comercială în plan regional, se face, potrivit prevederilor legale, pe baza resurselor financiare alocate în acest sens prin bugetul anual. (4) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 1.248, din care 182 de posturi, reprezentanţi proprii în străinătate pentru activitatea de comerţ exterior. Numărul de posturi necesar pentru fiecare direcţie şi compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (5) Ministerul Industriei şi Comerţului propune Guvernului organizarea în exterior de oficii sau birouri comerciale proprii în centre comerciale de interes pentru România, ori de câte ori este necesar. (6) Ministrul industriei şi comerţului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. În activitatea sa este ajutat de un secretar de stat, membru al Guvernului, şi de secretari de stat, conform organigramei.Ministrul industriei şi comerţului este ordonator principal de credite pentru unităţile din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, prevăzute în anexa nr. 2, cat şi pentru societăţile comerciale cu capital de stat din domeniile industriei şi comerţului pentru care sunt prevăzute în bugetul de stat cheltuieli economice.Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (7) Ministrul industriei şi comerţului poate constitui organisme consultative, care să contribuie la realizarea reformei în industrie şi comerţ şi la colaborarea cu societatea civilă. (8) Atribuţiile şi competentele secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului industriei şi comerţului. (9) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului şi se aproba prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 5 (1) Unităţile subordonate şi regiile autonome aflate sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului sunt prevăzute în anexa nr. 2. Unităţile din subordine sunt finanţate integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat. (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului se aproba prin ordin al ministrului. (3) Statul de funcţii pentru aparatul propriu al Ministerului Industriei şi Comerţului se aproba de ministrul industriei şi comerţului şi se avizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 6În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul industriei şi comerţului emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7 (1) Ministerul Industriei şi Comerţului, conform structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme, stabilit potrivit normelor legale în vigoare, şi un număr de 5 autovehicule de intervenţie pentru domeniile mine, petrol, gaze, energie şi altele. (2) Autovehiculele destinate transporturilor specifice, aprobate prinhotărârile Guvernului nr. 351/1995şi nr. 955/1995, se utilizează în continuare. (3) Reprezentanţii în străinătate ai Ministerului Industriei şi Comerţului pentru activitatea de comerţ exterior vor beneficia de un număr de autoturisme, normat, în conformitate cu prevederileart. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 502/1995, pe bază de protocol încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe. (4) Repartizarea în cadrul ministerului a autoturismelor şi a autovehiculelor destinate transporturilor specifice la unităţile subordonate se face prin ordin al ministrului industriei şi comerţului.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,Hotărârea Guvernului nr. 451/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994, cu modificările ulterioare,Hotărârea Guvernului nr. 454/1994privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi legale contrare se abroga. (2) Încadrarea în structura organizatorică şi numărul de posturi aprobat se va încheia în termen de 45 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul industrieişi comerţului,Calin Popescu-TariceanuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa 1     MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI                                                                             Nr. de posturi: 1.248, din care 182                                                                              la extern, exclusiv demnitarii                       ┌─────────┐ ┌─────────────┐ ┌──────────┐                       │ CABINET ├─────────────────┤ MINISTRU ├─────────────────────────────┤INSPECŢIA │                       └─────────┘ └──────┬──────┘ │GENERALĂ*)│                                                          │ └──────────┘                       ┌ ─ ─ ─ ─ ┐ │                       | SECRETAR| │                       | GENERAL |────────────────────────┤                       └ ─ ─ ─ ─ ┘ │┌──────────────────────────────┬──────────────────────────┴───────┬───────────────────────────────┐│ ┌────────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌───────┴────────┐│ │SECRETAR DE STAT │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT││ ├─────────────────┤ ├────────────────┤ ├────────────────┤│ │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL ││ │RELAŢII ECONOMICE│ │ PIAŢĂ INTERNĂ │ │PENTRU SERVICII ││ │ INTERNAŢIONALE │ │ │ │ GENERALE ││ └───────┬─────────┘ └──────┬─────────┘ └───────┬────────┘│ ┌────────────────┼─────────────┐ │ ││ ┌──────┴────┐ │ │ │ ││ │SUBSECRETAR│ │ │ │ ││ │ DE STAT │ │ │ │ ││ └────┬──────┘ │ │ │ ││ │ │ │ ┌──────┼───────┐ ┌───────┬────────┼──────┐│ ┌─────┴──────┐ ┌───────┴─────┐ ┌───┴───────┐┌────┴─────┐│┌──────┴──────┐│┌──────┴──────┐ │┌─────┴───┐│ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA ││ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ ││ GENERALĂ │││ GENERALĂ │││ GENERALĂ │ ││GENERALĂ ││ │ PROBLEME │ │ COMERŢUL │ │ RELAŢII ││ PRACTICI │││REGLEMENTAREA│││ STUDII, │ ││BUGETE ŞI││ │ EUROPENE │ │ EXTERIOR │ │ ECONOMICE ││COMERCIALE│││DISTRIBUŢIEI │││ PROGNOZĂ ŞI │ ││ FINANŢE ││ └──────┬─────┘ └──────┬──────┘ │BILATERALE ││ │││ PRODUSELOR │││ CONJUNCTURĂ │ │└───┬───┬─┘│ │ │ └────┬──────┘└────┬─────┘│└──────┬──────┘│└─────────────┘ │ │ └─┐│ └────────┐┌──────┘ ┌──────┘ ┌──────┘ └┐┌─────┘ │┌──────────────┐│┌───┴────┐││ ┌──────────────┐││┌─────────────┐│┌──────────┐│┌────────────┐││┌───────────┐││ DIRECŢIA │││DIRECŢIA│││ │ DIRECŢIA ││││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA ││││ DIRECŢIA │││ GENERALĂ │││ RELAŢII│││ │ INTEGRARE ││├┤ LICENŢE │││ RELAŢII │├┤MONITORIZARE││├┤DISTRIBUŢIE│││ PROGRAME CU │││VALUTARE│││ │ EUROPEANĂ ŞI ├┤│└─────────────┘├┤ECONOMICE │││ PREŢURI ││││"EN GROSS" │├┤ ORGANISME ││└────────┘││ │ REGIONALĂ │││┌─────────────┐││BILATERALE││└────────────┘││└───────────┘││INTERNAŢIONALE││ ┌─────┘│ └──────────────┘│││ DIRECŢIA │││ ─ ASIA, ││┌────────────┐││┌───────────┐│└──────────────┘│┌───┴─────────┐│ ┌──────────────┐│││ PROMOVARE, │││ OCEANIA │││ DIRECŢIA ││││ DIRECŢIA ││┌──────────────┐││ SERVICIUL ││ │ DIRECŢIA ││├┤ COMERŢ ││└──────────┘├┤ PRACTICI ││├┤DISTRIBUŢIE│││ DIRECŢIA │││CONTABILITATE││ │ RELAŢII ││││ EXTERIOR ││┌──────────┐││ COMERCIALE ││││"EN DETAIL"│││ GENERALĂ │││ APARAT ││ │ ECONOMICE ├┤│└─────────────┘││ DIRECŢIA ││└────────────┘││└───────────┘││ COOPERARE │││ PROPRIU ││ │ BILATERALE │││┌─────────────┐││ RELAŢII ││┌────────────┐││┌───────────┐├┤ ECONOMICĂ ││└─────────────┘│ │ EUROPA ││││ DIRECŢIA │││ECONOMICE │││ DIRECŢIA ││││ DIRECŢIA │││INTERNAŢIONALĂ│││ └──────────────┘│└┤SUPRAVEGHEREA│├┤AFRICA ŞI │││ PROTECTIA ││└┤TÂRGURI ŞI ││└──────────────┘││ ┌──────────────┐│ │ PIEŢEI │││ ORIENTUL │├┤ CONSUMA─ ││ │ EXPOZIŢII ││ └────┐│ │ DIRECŢIA ││ └─────────────┘││ MIJLOCIU │││ TORULUI ││ └───────────┘│┌─────────────┐┌─────┴─────┐│ │ IMPLEMENTARE ├┤ │└──────────┘│└────────────┘│ ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ │ "ACQUIS ││ │┌──────────┐│┌────────────┐│ ││ RESURSE ││ GENERALĂ ││ │COMMUNAUTAIRE"││ ││ DIRECŢIA │└┤ DIRECŢIA ││ ││ UMANE, ││LEGISLAŢIE,││ └──────────────┘│ ││ RELAŢII │ │CONCURENŢEI ││ ├┤ PREGĂTIRE ││CONTENCIOS ││ ┌──────────────┐│ └┤ECONOMICE │ └────────────┘│ ││PROFESIONALĂ ││ ŞI ││ │ DIRECŢIA ││ │ AMERICA │ ┌────────────┐│ │└─────────────┘│ORGANIZARE ││ │ RELAŢII ├┘ └──────────┘ │ DIRECŢIA ││ │┌─────────────┐└───────────┘│ │MULTILATERALE │ │ PROTECŢIA ├┘ ││ DIRECŢIA ││ └──────────────┘ │PROPRIETĂŢII│ ││ RELAŢII ││ │INTELECTUALE│ ││ PUBLICE, ││ └────────────┘ ││ PROTOCOL, ││ ││ RELAŢII CU ││ ├┤PARLAMENTUL, ││ ││ MASS─MEDIA, ││ ││PATRONATUL ŞI││ ││ SINDICATELE ││ │└─────────────┘│ │┌─────────────┐│ ││INSTITUTUL DE││ ├┤MANAGEMENT ŞI││ ││INFORMATICĂ*)││ │└─────────────┘│ │┌─────────────┐│ ││ DIRECŢIA ││ ├┤PUBLICAŢII ŞI││ ││ BIBLIOTECĂ ││ │└─────────────┘│ │┌──────────────┐│ ││ DIRECŢIA ││ └┤ADMINISTRATIVĂ││ └──────────────┘└────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┐    ┌────────┴───────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌────────┴─────────────┐    │SECRETAR DE STAT│ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │    ├────────────────┤ ├────────────────────┤ ├──────────────────────┤    │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │ │ DEPARTAMENTUL │    │ ENERGIE ŞI │ │DEZVOLTARE REGIONALĂ│ │DEZVOLTARE INDUSTRIALĂ│    │ RESURSE │ │ ŞI ÎNTREPRINDERI │ │ ŞI RELAŢII CU │    │ MINERALE │ │ MICI ŞI MIJLOCII │ │ASOCIAŢII PROFESIONALE│    └────────┬───────┘ └─────────┬──────────┘ └───────────┬──────────┘   ┌─────────┼────────┐ │ ┌─────────┼────────┐┌──┴─────┐ │┌───────┴─────┐ │┌─────────────┐ ┌───────┴────────┐│┌───────┴─────┐│DIRECŢIA│ ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA ││GENERALĂ│ ││ GENERALĂ │ ││ÎMBUNĂTĂŢIREA│ │ GENERALĂ │││ GENERALĂ ││ENERGIE │ ││MINE─GEOLOGIE│ ├┤ CALITĂŢII │ │INDUSTRIA PENTRU│││ INDUSTRIA │└┬───────┘ │└┬────────────┘ ││PRODUSELOR ŞI│ │ FABRICAREA │││ PENTRU │ │┌─────────┐│ │┌────────────┐ ││ PROTECŢIA │ │ PRODUSELOR │││ FABRICAREA │ ││DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA │ ││ MEDIULUI │ │ INDUSTRIALE │││ BUNURILOR │ ├┤ PETROL ││ ├┤COMBUSTIBILI│ │└─────────────┘ └┬───────────────┘││ DE CONSUM │ ││ ŞI GAZE ││ ││ SOLIZI │ │┌─────────────┐ │ │└┬────────────┘ │└─────────┘│ │└────────────┘ ││ DIRECŢIA │ │┌──────────────┐│ │┌───────────┐ │┌─────────┐│ │┌────────────┐ ││ GENERALĂ │ ││ DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA │ ││DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA │ ├┤ DEZVOLTAREA │ ├┤ METALURGIE ││ ├┤ TEXTILE, │ ││ ENERGIE ││ ││ MINEREURI, │ ││ ÎNTREPRIN─ │ │└──────────────┘│ ││ PIELĂRIE │ ├┤ELECTRICĂ││ ├┤ SARE ŞI │ ││DERILOR MICI │ │┌──────────────┐│ │└───────────┘ ││ ŞI ││ ││ APE │ ││ ŞI MIJLOCII │ ││ DIRECŢIA ││ │┌───────────┐ ││ TERMICĂ ││ ││ MINERALE │ │└─────────────┘ ├┤ CONSTRUCŢII ││ ││ DIRECŢIA │ │└─────────┘│ │└────────────┘ │┌─────────────┐ ││ DE MAŞINI ││ ││ LEMN, │ │┌─────────┐│ │┌────────────┐ ││ DIRECŢIA │ │└──────────────┘│ ├┤ STICLĂ, │ ││DIRECŢIA ││ ││ DIRECŢIA │ ││ GENERALĂ │ │┌──────────────┐│ ││ CERAMICĂ │ └┤ ENERGIE ││ └┤ GEOLOGIE │ ├┤ DEZVOLTARE │ ││ DIRECŢIA ││ │└───────────┘  │NUCLEARĂ ││ └────────────┘ ││ REGIONALĂ │ ├┤ CHIMIE, ││ │┌───────────┐  └─────────┘│ │└─────────────┘ ││ PETROCHIMIE ││ ││ DIRECŢIA │  ┌──────────┴───────────┐ │┌─────────────┐ │└──────────────┘│ ├┤ MATERIALE │  │AGENTIA ROMÂNĂ PENTRU │ ││ DIRECŢIA │ │┌──────────────┐│ ││ DE │  │CONSERVAREA ENERGIEI*)│ ││ GENERALĂ │ ││ DIRECŢIA ││ ││CONSTRUCŢII│  └──────────────────────┘ └┤ INVESTIŢII │ ├┤ ELECTRONICĂ, ││ │└───────────┘                                        │ STRĂINE ŞI │ ││ELECTROTEHNICĂ││ │┌───────────┐                                        │ PRIVATIZARE │ │└──────────────┘│ ││ DIRECŢIA │                                        └─────────────┘ │┌──────────────┐│ └┤INDUSTRIEI │                                                             └┤ DIRECŢIA ││ │ALIMENTARE │                                                              │ SPECIALĂ ││ └───────────┘                                                              └──────────────┘│ ┌─────────────────────┐                                                                              │ │ COMISIA NAŢIONALĂ │                                                                              │┌┤ PENTRU RECICLAREA │                                                                              │││ MATERIALELOR*) │                                                                              ││└─────────────────────┘                                                                              ││┌─────────────────────┐                                                                              │││DIRECŢIA ACTIVITATEA │                                                                              │││ DE REGLEMENTARE │                                                                              │││PENTRU FUNCŢIONARE ÎN│                                                                              └┤┤CONDIŢII DE SIGURANŢĂ│                                                                               │└─────────────────────┘                                                                               │┌─────────────────────┐                                                                               └┤ DIRECŢIA │                                                                                │ METROLOGIE │                                                                                └─────────────────────┘  +  Anexa 2     A. Unităţi din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului
         
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    1.Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, cu unităţi în teritoriuVenituri extrabugetare
    2.Centrul de Pregătire pentru Personalul din IndustrieVenituri extrabugetare şi alocaţii bugetare
    3.Centrul Român de Comerţ ExteriorVenituri extrabugetare şi alocaţii bugetare
    4.Centrul de Formare şi Management pentru ComerţVenituri extrabugetare
  B. Regii autonome aflate sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului1. Regia Autonomă de Electricitate "Renel"2. Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti3. Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias4. Regia Autonomă a Lignitului Oltenia, Targu Jiu5. Regia Autonomă a Carbunelui Ploiesti6. Regia Autonomă a Huilei Petrosani7. Regia Autonomă a Plumbului şi Zincului Baia Mare8. Regia Autonomă a Cuprului Deva9. Regia Autonomă pentru Metale Rare Bucureşti10. Regia Autonomă a Sarii Bucureşti11. Regia Autonomă a Apelor Minerale din România12. Regia Autonomă pentru Producţia de Tehnica Militară "Ratmil" Bucureşti13. Regia Autonomă "Plafar" BucureştiC. Regii autonome cu specific deosebit, aflate sub autoritatea Ministerului Industriei şi Comerţului- Regia Autonomă "Zirom" Giurgiu --------