ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 28 ianuarie 2011pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 31 ianuarie 2011    Prin adoptarea la sfârşitul anului 2010 a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei a fost instituită o nouă alocaţie familială care reprezintă rezultatul consolidării a două alocaţii anterioare, respectiv alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare, care s-a abrogat.Pentru cele două alocaţii menţionate plata dreptului se efectua în luna curentă pentru luna curentă, iar prin abrogarea acestora şi instituirea unei alte alocaţii, familiile sărace cu copii care beneficiau anterior de alocaţia familială complementară sau de alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală vor rămâne pentru o perioadă fără această sursă de venituri destinată creşterii copiilor.Alocaţia pentru susţinerea familiei, potrivit Legii nr. 277/2010 se acordă, ca drept, cu luna următoare depunerii cererii, aceasta însemnând că cel puţin în luna ianuarie 2011 familiile sărace cu copii nu vor beneficia de nicio formă de sprijin similară.Astfel s-a ajuns în situaţia ca persoanele care anterior beneficiau de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, cu modificările ulterioare (alocaţii care se acordau în luna curentă pentru luna curentă), şi care urmau să beneficieze şi de cele ale Legii nr. 277/2010 (alocaţie care se acordă în luna următoare celei a depunerii cererii) să nu poată beneficia de posibilitatea de a le fi acordat dreptul în luna ianuarie 2011.Ţinând cont de grupul-ţintă vizat, în vederea creării posibilităţii ca toate persoanele îndreptăţite să poată beneficia de prevederile Legii nr. 277/2010 începând cu luna ianuarie 2011, în considerarea faptului că elementele sus-menţionate ating nivelul de trai al categoriilor de beneficiari şi vizează un interes public, aceasta constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:1. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială. (2) Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului."2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Dreptul la alocaţie se acordă începând cu luna înregistrării/depunerii cererii."3. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Plata drepturilor pentru alocaţie se asigură de către agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, începând cu luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, prin decizie a directorului."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 28 ianuarie 2011.Nr. 2.-------