ORDONANŢĂ nr. 7 din 26 ianuarie 2011pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centre de permanenţă la nivelul colectivităţilor locale arondate."2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Centrele de permanenţă sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe sau mobile, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare. (2) Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicină de familie pot angaja medici de medicină generală şi asistenţi medicali care au autorizată exercitarea profesiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita fondurilor contractate cu casele de asigurări de sănătate cu această destinaţie."3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Asistenţii medicali necesari pentru activitatea centrelor de permanenţă pot fi repartizaţi de medicii de familie asociaţi conform unui grafic stabilit de comun acord între medicii care asigură continuitatea asistenţei medicale şi asistenţii medicali angajaţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.(2^2) Activitatea asistenţilor medicali prevăzuţi la alin. (2^1) se plăteşte de către medicul de familie, cu tariful orar stabilit în funcţie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit, şi se suportă din sumele decontate de către casele de asigurări de sănătate cabinetelor medicale cu care au încheiat contract distinct pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă."4. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:"(5) Centrele de permanenţă prevăzute la alin. (1) se înfiinţează pe baza dispoziţiei emise de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, cu acordul prealabil al instituţiilor prevăzute la art. 4. (6) Asocierea medicilor în vederea participării la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă se realizează pe baza unei convenţii de asociere, în condiţiile prevăzute în normele metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă."5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Zonele în care se înfiinţează centre de permanenţă sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică, cu acordul prealabil al caselor de asigurări de sănătate şi al consiliilor locale. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, care se înfiinţează în zonele stabilite de direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor respective, cu acordul prealabil al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, respectiv al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică privind funcţionarea centrelor de permanenţă sunt următoarele: a) arondarea teritorială a localităţilor la centrele de permanenţă; b) asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamente şi materiale sanitare, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii; c) controlul organizării şi desfăşurării activităţii; d) realizarea programării lunare a medicilor care participă la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare în cadrul centrelor de permanenţă, până la data de 25 a lunii curente pentru luna următoare. (2) Sumele necesare pentru asigurarea dotării truselor de urgenţă prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă din fondurile alocate Programului naţional de urgenţă prespitalicească."7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Atribuţiile consiliilor locale privind funcţionarea centrelor de permanenţă constau în: a) asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii centrelor de permanenţă; b) asigurarea personalului auxiliar; c) asigurarea dotării minimale necesare funcţionării centrelor de permanenţă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii; d) asigurarea utilităţilor necesare funcţionării centrelor de permanenţă. (2) Consiliile locale pot participa la asigurarea dotării truselor de urgenţă cu medicamentele şi materialele sanitare necesare acordării asistenţei medicale la nivelul centrelor de permanenţă, în conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) centrele de permanenţă organizate în cadrul ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, pentru care condiţiile necesare funcţionării, inclusiv dotarea cu medicamente şi materiale sanitare pentru trusele de urgenţă, se asigură de ministerele şi instituţiile centrale în structura cărora acestea se organizează."8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Medicii prevăzuţi la alin. (1), care îşi desfăşoară activitatea în localităţile arondate teritorial la centrele de permanenţă, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, sunt obligaţi să asigure continuitatea asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în condiţiile prezentei legi."9. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În situaţia în care nu pot să participe la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în condiţiile prezentei legi, sau nu pot respecta programarea stabilită de către direcţiile de sănătate publică sau direcţiile medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz, medicii sunt obligaţi să asigure înlocuirea lor de către un alt medic, cu informarea, în scris, a direcţiilor de sănătate publică sau a direcţiilor medicale din structura ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, după caz."10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Finanţarea asigurării continuităţii serviciilor în asistenţa medicală primară se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie."11. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Centrul de permanenţă este deservit, după caz, de ambulanţele celei mai apropiate substaţii a serviciului judeţean de ambulanţă sau a Serviciului de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov, respectiv de serviciile de ambulanţă organizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie care au înfiinţate centre de permanenţă. (2) Medicului care funcţionează în regim de cameră de gardă în centrele de permanenţă i se asigură, după caz, în limita posibilităţilor, de către serviciul judeţean de ambulanţă sau de către Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov al municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov ori de către administraţia publică locală, un vehicul special dotat, cu sau fără conducător auto, pentru deplasări la consultaţiile de urgenţă solicitate de pacienţii din teritoriul arondat centrului de permanenţă respectiv. (3) Activitatea în afara centrului de permanenţă este coordonată de dispeceratul medical al serviciului public de ambulanţă sau, după caz, de dispeceratul integrat de urgenţă."12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Medicii de familie asociaţi în centre de permanenţă au obligaţia de a afişa la cabinetul medical în care îşi desfăşoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date: a) centrul de permanenţă care asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate; b) numărul de telefon al centrului de permanenţă; c) programul fiecăruia dintre medicii asociaţi; d) numărul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenţă."13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) În situaţia în care nu există spaţiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenţă independent, rezolvarea situaţiilor de urgenţă în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotaţie de către medicii de familie asociaţi în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligaţia de a afişa la cabinetul medical programarea şi locul unde se asigură rezolvarea situaţiilor de urgenţă, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical programat, precum şi numărul de telefon la care poate fi apelată substaţia serviciului de ambulanţă corespunzător."14. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:"Art. 14^1. - (1) În cazul în care medicii de familie nu respectă obligaţia prevăzută la art. 7 alin. (2) sau la art. 7 alin. (7), după caz, casele de asigurări de sănătate cu care sunt în relaţie contractuală diminuează lunar, cu 10%, valoarea minimă garantată a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniţi într-o localitate stabilit în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică până la data încheierii de către medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate a contractului distinct pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, în condiţiile prezentei legi."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 7.-------