ORDONANŢĂ nr. 4 din 26 ianuarie 2011pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 31 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.11 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 10, după litera u) se introduc trei noi litere, literele v)-x), cu următorul cuprins:"v) gestionează asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României pentru domeniul transporturilor, în limita domeniului său de activitate; w) desfăşoară activităţi specifice asigurării implementării obiectivelor, priorităţilor şi liniilor directoare ale acţiunilor preconizate în domeniul reţelelor de transport transeuropene; x) asigură implementarea acţiunilor specifice necesare interoperabilităţii reţelelor de transport comunitar, în special în domeniul armonizării standardelor tehnice."2. La articolul 12, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) îndeplineşte funcţia de autoritate de management în sectorul transporturi pentru proiectele finanţate din asistenţa financiară din fonduri externe nerambursabile acordată României."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va supune spre aprobare Guvernului un proiect de hotărâre pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea sa.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 4.-------