ORDONANŢĂ nr. 2 din 26 ianuarie 2011pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 31 ianuarie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Rezidenţiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri şi pe posturi şi are o durată cuprinsă între 3 şi 7 ani, în funcţie de specialitate."2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. (2) Concursul naţional prevăzut la alin. (1) se poate desfăşura la nivelul centrelor universitare pe baza acordului dintre Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi universităţile de medicină şi farmacie. (3) Rezultatele concursului naţional de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii."3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru înscrierea la concursul de rezidenţiat pe locuri şi pe posturi se percepe o taxă, al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii."4. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare, suportate din taxa de înscriere la concurs."5. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) se abrogă.6. La articolul 22, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi beneficiază de competenţe limitate şi pot fi încadraţi în unităţi sanitare publice şi private, precum şi în cabinetele medicilor de familie, în funcţia de medic. Încadrarea şi salarizarea se fac în condiţiile legii.(1^2) Medicii cu competenţe limitate nu pot fi încadraţi în serviciile de ambulanţă şi nu pot intră în relaţie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate.(1^3) Activităţile medicului cu competenţe limitate se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."7. La articolul 22, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Medicii specialişti aflaţi în situaţie de reconversie profesională pot obţine certificatul de medic specialist în specialităţile: medicină de familie, sănătate publică şi management, epidemiologie sau igienă, după efectuarea unui stagiu de pregătire de minimum 6 luni în unităţi sanitare acreditate pentru pregătirea în rezidenţiat şi după promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sănătăţii. (4) În vederea aplicării prevederilor alin. (3), Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor din România analizează în ce măsură formarea de medic specialist, precum şi experienţa profesională însuşită pot înlocui formarea prin rezidenţiat în specialităţile medicină de familie, sănătate publică şi management, epidemiologie sau igienă şi stabilesc durata stagiului de pregătire care urmează a fi efectuat. (5) Durata şi conţinutul pregătirii în specialităţile prevăzute la alin. (3) se stabilesc potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aprobă de către Ministerul Sănătăţii."8. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) Medicii rezidenţi pot exercita activităţile medicale din domeniul specialităţii de confirmare cu respectarea limitelor de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire în care se află. Depăşirea limitelor de competenţă se sancţionează conform legii. (2) Limitele de competenţă corespunzătoare nivelului de formare al anului de pregătire pentru medicii rezidenţi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, cu respectarea curriculumului de pregătire, la propunerea comisiilor de specialitate şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Începând cu anul III de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, cu excepţia liniei I de gardă şi în afara programului normal de lucru. Activitatea rezidenţilor incluşi în linia de gardă se desfăşoară pe răspunderea şi sub supravegherea medicului titular de gardă. (4) Începând cu anul IV de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi pot fi incluşi în linia I de gardă efectuată în specialitatea în care au fost confirmaţi, în afara programului normal de lucru, cu respectarea limitelor de competenţă prevăzute la alin. (2), sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat în acest sens de către şeful de secţie. (5) Coordonatorul de rezidenţiat, respectiv directorul de program, precum şi îndrumătorul de rezidenţiat pot desemna medici rezidenţi titulari în linia de gardă, cu acordul scris al acestora, la solicitarea unităţii sanitare unde se efectuează garda în afara timpului normal de lucru. (6) Medicii rezidenţi care efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt salarizaţi pentru această activitate de către unitatea sanitară unde efectuează garda, cu respectarea prevederilor legale."9. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - În vederea desfăşurării activităţilor medicale specifice, medicii cu competenţe limitate, precum şi medicii rezidenţi care efectuează gărzi potrivit art. 22^1 încheie asigurare de răspundere civilă profesională, potrivit legii."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Ioan Nelu BotişMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 26 ianuarie 2011.Nr. 2.-----------