CONDIŢII DE CONTRACT*) din 28 decembrie 2010pentru Construcţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 bis din 20 ianuarie 2011    _________ Notă *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 1.405 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011.PENTRU CLĂDIRI ŞI LUCRĂRI INGINEREŞTI PROIECTATE DE CĂTRE BENEFICIARCondiţii Generale1. Prevederi Generale1.1. DefiniţiiÎn Condiţiile de Contract ("aceste Condiţii"), care includ Condiţiile Speciale şi aceste Condiţii Generale, următoarele cuvinte şi expresii vor avea semnificaţiile de mai jos. Cuvintele care indică persoane sau părţi includ societăţi sau alte entităţi legale, cu excepţia cazurilor în care contextul cere altfel.1.1.1. Contractul1.1.1.1. "Contract" înseamnă Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofertă, Condiţiile de Contract, Specificaţiile, Planşele, Listele şi alte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Părţi, semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" înseamnă Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual.1.1.1.4. "Scrisoare de Ofertă" înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă, care a fost completat de către Antreprenor şi include oferta pentru Lucrări, semnată şi adresată Beneficiarului.1.1.1.5. "Specificaţii" înseamnă documentul intitulat Specificaţii, aşa cum este inclus în Contract, şi orice alte modificări sau adăugiri ale Specificaţiilor în conformitate cu prevederile Contractului. Un astfel de document explicitează caracteristicile Lucrărilor.1.1.1.6. "Planşe" înseamnă planşele aferente Lucrărilor, aşa cum sunt incluse în Contract, precum şi orice alte planşe modificate sau suplimentare emise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) în conformitate cu prevederile Contractului.1.1.1.7. "Liste" înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de către Antreprenor şi transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă, aşa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include Liste de Cantităţi, date, tabele şi liste cu tarife şi/sau preţuri.1.1.1.8. "Ofertă" înseamnă Scrisoarea de Ofertă şi toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul lea depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.1.1.1.9. "Anexă la Ofertă" înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă şi fac parte din aceasta.1.1.1.10. "Liste de Cantităţi" şi "Liste de Lucrări în Regie" înseamnă documentele numite astfel (dacă există), care sunt cuprinse în Liste.1.1.2. Părţi şi Persoane1.1.2.1. "Parte" înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere contextul.1.1.2.2. "Beneficiar" înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la Ofertă şi succesorii legali ai acestei persoane.1.1.2.3. "Antreprenor" înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar şi succesorii legali ai acestei persoane.1.1.2.4. "Inginer" înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acţioneze ca Inginer în scopurile Contractului şi care este nominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă persoană desemnată din când în când de către Beneficiar şi notificată Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului].1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acţionează în numele Antreprenorului.1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamnă Inginerul, asistenţii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de către Inginer] şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Inginerului sau ai Beneficiarului şi oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamnă Reprezentantul Antreprenorului şi întregul personal pe care Antreprenorul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor şi orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuţia Lucrărilor.1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamnă orice persoană numită în Contract Subantreprenor, sau orice persoană desemnată ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.1.1.2.9. "CAD" înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract, sau altă persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eşecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor].1.1.2.10. "FIDIC" înseamnă Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federaţia internaţională a inginerilor consultanţi.1.1.3. Date, Teste, Perioade şi Terminare1.1.3.1. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile faţă de ultima dată de depunere a Ofertei.1.1.3.2. "Dată de Începere a Lucrărilor" înseamnă data notificată, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor].1.1.3.3. "Durată de Execuţie" înseamnă timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], după cum este declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], calculată din momentul Datei de Începere.1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părţi, sau dispuse ca Modificări şi care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Teste la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepţionate de către Beneficiar.1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor" înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar].1.1.3.6. "Teste după Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract (dacă există) şi care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Condiţiilor Speciale după ce Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) sunt recepţionate de către Beneficiar.1.1.3.7. "Perioadă de Notificare a Defecţiunilor" înseamnă perioada de notificare a defecţiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor], aşa cum se menţionează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor]), calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări].1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepţie Finală" înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepţie Finală].1.1.3.9. "Zi" înseamnă o zi calendaristică şi "An" înseamnă 365 de zile.1.1.4. Monedă şi Plăţi1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptată" înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.1.1.4.2. "Preţul Contractului" înseamnă preţul definit în Sub-Clauza 14.1 [Preţul Contractului] şi include actualizările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.1.1.4.3. "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod rezonabil de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Şantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.1.1.4.4. "Certificat Final de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată].1.1.4.5. "Situaţie Finală de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări].1.1.4.6. "Monedă străină" înseamnă o monedă în care se plăteşte parţial (sau integral) Preţul Contractului, dar nu Moneda Locală.1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], altul decât Certificatul Final de Plată.1.1.4.8. "Monedă Locală" înseamnă moneda ţării.1.1.4.9. "Certificat de Plată" înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile].1.1.4.10. "Sumă Provizionată" înseamnă suma (dacă există) care este specificată în Contract ca provizion pentru execuţia unei părţi a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].1.1.4.11. "Sume Reţinute" înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reţine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] şi le plăteşte potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reţinute].1.1.4.12. "Situaţie de Lucrări" înseamnă situaţia de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile], pentru emiterea certificatului de plată.1.1.5. Lucrări şi Bunuri1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Beneficiar (dacă există), Echipamentele, Materialele şi altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.1.5.2. "Bunuri" înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele şi Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.1.1.5.3. "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.1.1.5.4. "Lucrări Permanente" înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.1.1.5.5. "Echipamente" înseamnă aparatele, maşinile şi vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Şantier pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor Permanente şi remedierea oricăror defecţiuni.1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente şi Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.1.1.6. Alte Definiţii1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamnă calculele, programele de computer şi alt software, planşe, manuale, modele şi alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului.1.1.6.2. "Ţară" înseamnă ţara în care este amplasat Şantierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmează a fi executate Lucrările Permanente.1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de către Beneficiar" înseamnă toate aparatele, maşinile şi vehiculele (dacă există) puse la dispoziţie de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor, aşa cum se menţionează în Specificaţii, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepţionate de către Beneficiar.1.1.6.4. "Forţă Majoră" este definită în Clauza 19 [Forţa Majoră].1.1.6.5. "Legi" înseamnă toate legile naţionale (sau ale ţării), decretele, ordonanţele şi alte legi, reglementări şi hotărâri ale oricărei autorităţi publice legal constituite.1.1.6.6. "Garanţie de Bună Execuţie" înseamnă garanţia (sau garanţiile, dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie].1.1.6.7. "Şantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente şi unde se vor livra Echipamentele şi Materialele, şi oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Şantierului.1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un Antreprenor cu experienţă, până la data depunerii Ofertei.1.1.6.9. "Modificare" înseamnă orice modificare a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca şi modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].1.2. InterpretăriCu excepţia situaţiilor în care în Contract contextul cere altfel:(a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;(b) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul şi cuvintele care indică pluralul includ şi singularul;(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesită înregistrarea în scris a acordului, şi(d) "scris" sau "în scris" înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic care devine înregistrare permanentă.Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Condiţii.1.3. ComunicareaÎn orice situaţie în care, potrivit prevederilor acestor Condiţii este necesară emiterea de aprobări, certificate, consimţăminte, stabiliri, înştiinţări şi solicitări, comunicarea se va face după cum urmează:(a) în scris şi livrată personal (cu confirmare de primire), trimisă prin poştă sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică acceptate, după cum se menţionează în Anexa la Ofertă; şi(b) livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a destinatarului, menţionată în Anexa la Ofertă. În situaţiile în care:(i) destinatarul transmite o înştiinţare de schimbare a adresei, toată corespondenţa va fi transmisă în consecinţă; şi(îi) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimţământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.Aprobările, certificatele, consimţămintele şi stabilirile nu vor fi reţinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Părţi i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie şi celeilalte Părţi. Când se transmite o înştiinţare unei Părţi, de către cealaltă Parte sau de către Inginer, trebuie transmisă o copie şi Inginerului sau celeilalte Părţi, după caz.1.4. Legea şi LimbaContractul va fi guvernat de legile ţării (sau altei jurisdicţii) menţionate în Anexa la Ofertă.Dacă există versiuni ale oricărei părţi din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba de referinţă menţionată în Anexa la Ofertă.Limba folosită pentru comunicare va fi menţionată în Anexa la Ofertă. Dacă în anexă nu se menţionează o limbă de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).1.5. Prioritatea DocumentelorDocumentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea de mai jos:(a) Acordul Contractual (dacă există)(b) Scrisoarea de Acceptare(c) Scrisoarea de Ofertă(d) Condiţiile Speciale(e) Aceste Condiţii Generale(f) Specificaţiile(g) Planşele; şi(h) Listele şi orice alte documente care fac parte din Contract.În caz de ambiguitate sau discrepanţe ale documentelor, Inginerul va emite clarificările sau instrucţiunile necesare.1.6. Acordul ContractualDacă nu s-a convenit altfel Părţile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Acordul Contractual va avea conţinutul din formularul anexă la Condiţiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea unui Acord Contractual vor fi suportate de către Beneficiar.1.7. CesionareaNici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepţie, fiecare Parte:(a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte Părţi şi numai la latitudinea exclusivă a acelei Părţi, şi(b) poate cesiona, sub formă de garanţie în favoarea unei bănci sau unei alte instituţii financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului.1.8. Păstrarea şi Furnizarea DocumentelorSpecificaţiile şi Planşele se vor afla în custodia şi grija Beneficiarului. Dacă nu se specifică altfel în Contract, două copii ale Contractului şi ale fiecărei Planşe ulterioare vor fi transmise Antreprenorului care poate face sau solicita şi alte copii pe cheltuială proprie.Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia şi grija Antreprenorului până la data preluării acestora de către Beneficiar. Dacă nu este altfel prevăzut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului şase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului.Antreprenorul va păstra, pe Şantier, o copie a Contractului, publicaţiile menţionate în Specificaţii, Documentele Antreprenorului (dacă există), Planşele şi Modificările precum şi alte comunicări emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil.Dacă una dintre Părţi descoperă o eroare sau o deficienţă de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuţia Lucrărilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltă Parte cu privire la acea eroare sau deficienţă.1.9. Întârzieri în Transmiterea Planşelor sau InstrucţiunilorAntreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când există posibilitatea ca Lucrările să fie întârziate sau întrerupte, ca urmare a neprimirii de către Antreprenor într-un interval rezonabil de timp a unor planşe sau instrucţiuni necesare. Înştiinţarea va include detalii referitoare la desenele şi instrucţiunile necesare, detalii care să specifice motivul pentru care şi termenul la care acestea ar trebui emise, precum şi detalii referitoare la natura şi durata întârzierilor sau întreruperilor care pot apare ca urmare a neprimirii la timp.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului furnizării de către Inginer într-un interval de timp rezonabil, specificat în înştiinţare cu detalii justificative, a desenelor sau instrucţiunilor notificate, Antreprenorul va transmite Inginerului o nouă înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5. [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.Dacă şi în măsura în care eşecul transmiterii planşelor şi instrucţiunilor de către Inginer a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Antreprenorului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre documente, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a perioadei de execuţie, la costuri suplimentare şi profit.1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către BeneficiarÎn relaţia dintre Părţi, Antreprenorul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului şi alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia).Se consideră că, Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului licenţă permanentă, transferabilă, neexclusivă şi scutită de taxă de redevenţă, pentru a copia, folosi şi transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea şi folosirea modificărilor acestora. Această licenţă:(a) se va aplica pe întreaga durată de viaţă programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părţilor relevante ale Lucrării;(b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice, să folosească şi să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării, operării, întreţinerii, modificării, ajustării, reparării şi demolării Lucrărilor, şi(c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Şantier şi alte locuri prevăzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate şi înlocuite de către Antreprenor.Documentele Antreprenorului şi alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) unei terţe părţi pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de această Sub-Clauză.1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de către AntreprenorÎn relaţia dintre Părţi, Beneficiarul îşi va rezerva dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Specificaţiilor, Planşelor şi altor documente întocmite de către Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească şi să obţină dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de către Antreprenor unei terţe părţi, fără acceptul Beneficiarului, cu excepţia situaţiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.1.12. Informaţii ConfidenţialeAntreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate informaţiile confidenţiale sau alte informaţii, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.1.13. Respectarea LegilorLa îndeplinirea obligaţiilor Contractuale, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Beneficiarul a obţinut (sau va obţine) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaţii similare pentru Lucrările Permanente şi orice alte aprobări descrise în Specificaţii ca fiind deja obţinute (sau în curs de obţinere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate eşecului obţinerii acestor aprobări; şi(b) Antreprenorul va transmite toate înştiinţările, va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile şi va obţine toate autorizaţiile, licenţele şi aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi îl va proteja împotriva consecinţelor datorate neîndeplinirii acestor obligaţii.1.14. Obligaţii Comune şi IndividualeDacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorţiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligaţii comune şi individuale faţă de Beneficiar pentru executarea Contractului;(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toţi membrii asocierii; şi(c) Antreprenorul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului.2. Beneficiarul2.1. Dreptul de Acces pe ŞantierBeneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Şantier şi punerea în posesie a tuturor părţilor Şantierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. Aceste drepturi şi posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces, Beneficiarul va acţiona în acest sens la termenul şi în condiţiile prevăzute în Specificaţii. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea Garanţiei de Bună Execuţie.Dacă termenul nu este specificat în Anexa la Ofertă, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces şi punerea în posesie asupra Şantierului la o dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie].Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:(a) prelungirea perioadei de execuţie pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată şi(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea unei asemenea înştiinţări, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme.În situaţia în care eşecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de predare a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execuţie, la Costuri suplimentare sau profit.2.2. Autorizaţii, Acorduri, AprobăriBeneficiarul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, asistenţă pentru:(a) obţinerea de copii după Legile Ţării, necesare derulării Contractului şi care nu sunt uşor accesibile, şi(b) obţinerea de către Antreprenor a oricăror autorizaţii, acorduri sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Ţării:(i) pe care Antreprenorul trebuie să le obţină conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor],(îi) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, şi(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Şantierului.2.3. Personalul BeneficiaruluiBeneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului şi alţi eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier:(a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] şi(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) şi (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] şi Sub-Clauzei 4.18 [Protecţia Mediului].2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de către BeneficiarÎn termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurării resurselor financiare, necesare pentru plata Preţului Contractului (estimat la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preţul Contractului şi Plăţile]. Dacă Beneficiarul intenţionează să modifice semnificativ condiţiile de finanţare, acesta trebuie să înştiinţeze Antreprenorul şi să prezinte detaliile necesare.2.5. Revendicările BeneficiaruluiDacă Beneficiarul se consideră îndreptăţit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiţii sau în legătură cu Contractul şi/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înştiinţa Antreprenorul şi îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaţia unor plăţi efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înştiinţare nu este necesară.Înştiinţarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoştinţă despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înştiinţarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade.Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivaţie a revendicării şi trebuie să includă o justificare a sumei şi a prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptăţit să o primească de la Antreprenor şi/sau (îi) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a Defecţiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor].Această sumă poate fi dedusă din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi îndreptăţit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.3. Inginerul3.1. Responsabilităţile şi Autoritatea IngineruluiBeneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini obligaţiile care îi revin potrivit prevederilor Contractului.Personalul Inginerului va include ingineri cu experienţă şi calificare corespunzătoare şi alt personal de specialitate care să aibă competenţa de a-şi îndeplini responsabilităţile.Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuţii Inginerul trebuie să obţină aprobarea Beneficiarului înainte de a-şi exercită autoritatea, atribuţiile respective vor fi cele specificate în Condiţiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorităţii Inginerului, cu excepţia celor stabilite cu Antreprenorul.În orice situaţie în care Inginerul îşi exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului, a fost dat.Cu excepţia altor prevederi menţionate în aceste Condiţii:(a) Se va considera că Inginerul acţionează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplineşte sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile prevăzute în Contract; şi(c) Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absenţa obiecţiunilor) nu vor exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanţe şi neconformităţi.3.2. Delegarea de către InginerInginerul poate din când în când să atribuie sarcini şi să delege autoritatea asistenţilor săi şi să revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegări. Aceşti asistenţi pot include un inginer rezident şi/sau inspectori independenţi numiţi pentru verificarea şi/sau testarea unor părţi ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris şi nu vor intra în vigoare decât după primirea copiilor documentului de către ambele Părţi.Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], fără aprobarea ambelor Părţi.Asistenţii trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competenţă pentru îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea autorităţii delegate, şi care vorbesc fluent limba folosită pentru comunicare stabilită de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea şi Limba].Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi autorizat să emită instrucţiuni către Antreprenor numai în limita stabilită prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimţământ, examinare, inspecţie, instrucţie, notificare, propunere, cerere, test sau alte acţiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu delegaţia de autoritate vor avea acelaşi efect ca şi cum ar fi efectuate de către Inginer. Totuşi:(a) omisiunea de a respinge unele lucrări, Echipamente sau Materiale necorespunzătoare, nu reprezintă aprobarea acestora şi nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrări, Echipamente sau Materialele;(b) dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau instrucţiunile unui asistent, Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucţiunile asistentului.3.3. Instrucţiunile IngineruluiInginerul poate emite (oricând) către Antreprenor, în conformitate cu prevederile Contractului, instrucţiuni şi planşe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuţia Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.Antreprenorul va primi instrucţiuni numai de la Inginer sau de la asistenţii acestuia cărora le-a fost delegată autoritate potrivit prevederilor acestei Clauze. Dacă o instrucţiune reprezintă o Modificare se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].Antreprenorul va respecta instrucţiunile primite de la Inginer sau de la asistenţii delegaţi pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucţiuni vor fi date în scris. Dacă Inginerul sau un asistent delegat:(a) emite o instrucţiune verbală,(b) primeşte o confirmare scrisă a instrucţiunii, de la (sau în numele) Antreprenor în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii instrucţiunii şi(c) nu revocă instrucţiunea în scris şi/sau nu emite o instrucţiune scrisă în termen de două zile lucrătoare de la data primirii confirmării, atunci confirmarea Antreprenorului va constitui instrucţiunea scrisă a Inginerului sau asistentului delegat (după caz).3.4. Înlocuirea IngineruluiDacă Beneficiarul doreşte să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puţin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înştiinţare cuprinzând numele, adresa şi experienţa relevantă a celui care este potenţialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul are obiecţiuni rezonabile, înştiinţează Beneficiarul şi prezintă motivaţia obiecţiunilor.3.5. Stabilirea Modului de SoluţionareOri de câte ori aceste Condiţii stipulează că Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluţionare imparţială în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanţele relevante.Inginerul va înştiinţa ambele Părţi cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluţionare, prezentând motivaţia de susţinere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluţionare până când intervine, dacă intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj].4. Antreprenorul4.1. Obligaţiile Generale ale AntreprenoruluiAntreprenorul va proiecta (în limita prevederilor Contractului), executa şi termina toate Lucrările, în conformitate cu prevederile Contractului şi cu instrucţiunile Inginerului, şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor.Antreprenorul va furniza Echipamentele şi Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum şi tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele şi alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuţia, terminarea lucrărilor şi remedierea defecţiunilor.Antreprenorul va fi responsabil pentru corectitudinea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor de Şantier şi ale tuturor metodelor de construcţie. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul (i) va fi responsabil de toate Documentele Antreprenorului, de Lucrările Provizorii şi de proiectarea fiecărei părţi a Echipamentelor şi de Materiale astfel încât să se conformeze cerinţelor Contractului şi (îi) nu va fi responsabil, în nici un fel, de proiectarea sau specificăţiile Lucrărilor Permanente.La solicitarea Inginerului Antreprenorul va transmite detalii referitoare la procedeele şi metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru execuţia Lucrărilor. Procedeele şi metodele nu vor fi modificate semnificativ fără notificarea prealabilă a Inginerului.Dacă în Contract se specifică faptul că Antreprenorul va proiecta o parte a Lucrărilor Permanente, atunci, cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Antreprenorul va transmite Inginerului Documentele Antreprenorului pentru această parte, în conformitate cu procedurile specificate în Contract;(b) Documentele Antreprenorului pentru această parte vor fi în conformitate cu Specificaţiile şi Planşele, vor fi scrise în limba pentru comunicare definită în Sub-Clauza1.4 [Legea şi Limba], şi vor cuprinde informaţii suplimentare solicitate de către Inginer pentru a fi adăugate Planşelor în scopul corelării proiectelor produse de către Părţi;(c) Antreprenorul va fi responsabil pentru partea proiectată de acesta şi, la terminarea Lucrărilor, partea respectivă va trebui să corespundă scopurilor cărora aceasta le este destinată, după cum se specifică în Contract; şi(d) înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele de execuţie şi manualele de exploatare şi întreţinere, în conformitate cu Specificaţiile şi cu suficiente detalii astfel încât Beneficiarul să poată exploata, întreţine, demonta, reasambla, ajusta şi repara orice parte a Lucrărilor. Acele părţi nu vor fi considerate a fi terminate pentru a fi recepţionate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], până când documentele şi manualele menţionate nu vor fi fost transmise Inginerului.4.2. Garanţia de Bună ExecuţieAntreprenorul va obţine (pe cheltuiala sa) o Garanţie de Bună Execuţie pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea şi în moneda stipulate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează suma, această Sub-Clauză nu se va aplica.În termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garanţia de Bună Execuţie şi va transmite o copie şi Inginerului. Garanţia de Bună Execuţie va fi emisă de o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobate de către Beneficiar, şi având conţinutul formularului anexat Condiţiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar.Antreprenorul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare până la execuţia şi terminarea Lucrărilor de către Antreprenor şi remedierea oricăror defecţiuni. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptăţit să obţină Procesul Verbal de Recepţie Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate.Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:(a) Antreprenorul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în paragraful anterior, situaţie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;(b) Antreprenorul nu plăteşte Beneficiarului în termen de 42 de zile o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj].(c) Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze o defecţiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecţiunii, sau(d) se creează circumstanţe care să îndreptăţească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu înştiinţare de reziliere.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptăţit la revendicare.Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepţie Finală.4.3. Reprezentantul AntreprenoruluiAntreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului şi îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acţiona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.Cu excepţia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obţinerea consimţământului, înainte de Data de Începere, numele şi referinţele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimţământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reuşeşte să acţioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele şi referinţele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcţii.Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului şi nu va numi un înlocuitor fără consimţământul prealabil al Inginerului.Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Şantier pe parcursul execuţiei Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimţământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecinţă.Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucţiunile emise de către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucţiunile Inginerului].Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritate, funcţii sau împuterniciri oricărei persoane competente şi va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înştiinţare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana şi care să specifice împuternicirile, funcţiile şi autoritatea care au fost delegate sau revocate.Reprezentantul Antreprenorului şi toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].4.4. SubantreprenoriiAntreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.Antreprenorul va fi responsabil pentru acţiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenţilor sau angajaţilor săi, ca şi cum acestea ar fi acţiunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Antreprenorului nu i se va cere să obţină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;(b) pentru numirea Subantreprenorilor propuşi după semnarea Contractului va fi obţinut consimţământul prealabil al Inginerului;(c) Antreprenorul va transmite Inginerului înştiinţări cu cel puţin de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenţionează să înceapă lucrările, precum şi datele efective de începere a lucrărilor pe Şantier;(d) fiecare contract de subantrepriză va include prevederi care să îndreptăţească Beneficiarul să solicite transferul obligaţiilor contractului către Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.5 [Transferul Obligaţiilor Subantreprenorului], (dacă şi când este aplicabil) sau în eventualitatea rezilierii contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar].4.5. Transferul Obligaţiilor SubantreprenoruluiDacă obligaţiile Subantreprenorului depăşesc data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, iar Inginerul, înainte de această dată, dispune Antreprenorului transferul acestor obligaţii către Beneficiar, atunci Antreprenorul va proceda în consecinţă. Cu excepţia altor prevederi, Antreprenorul nu va mai avea nici o responsabilitate faţă de Beneficiar pentru activitatea desfăşurată de către Subantreprenor după ce transferul a fost efectuat.4.6. ColaborareaAntreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucţiunile Inginerului, condiţii corespunzătoare desfăşurării activităţii pentru:(a) Personalul Beneficiarului(b) alţi antreprenori angajaţi de Beneficiar, şi(c) personalul autorităţilor publice legal constituite, care pot fi angajaţi pentru execuţia, pe sau în zona Şantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract.Orice astfel de instrucţiune va constitui o Modificare, dacă şi în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal şi alţi antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaţii, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele şi în condiţiile prevăzute în Specificaţii.4.7. Trasarea LucrărilorAntreprenorul va trasa Lucrările în funcţie de reperii originali, coordonatele şi cotele de referinţă specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părţile de Lucrări şi va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu al Lucrărilor.Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legată de reperii şi sistemele de referinţă specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare la execuţia lucrărilor care au fost necesare ca urmare a corectării unor erori ale reperilor sau sistemelor de referinţă, iar un antreprenor cu experienţă nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori şi evita întârzierile şi/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) prelungirea duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (în acest caz) până la ce limită, în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica şi (îi) dacă drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadrează în această limită.4.8. Proceduri de SecuritateAntreprenorul are obligaţia:(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier;(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza şi supravegherea Lucrărilor până la terminarea şi recepţia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar], şi(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeţi şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.4.9. Asigurarea CalităţiiAntreprenorul va institui un sistem de asigurare a calităţii pentru a demonstra respectarea cerinţelor Contractului.Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract. Inginerul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calităţii.Detaliile tuturor procedurilor şi documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuţie. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.Respectarea sistemului de asigurare a calităţii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaţiile sau responsabilităţile sale potrivit prevederilor Contractului.4.10. Informaţii despre ŞantierBeneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bază, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologică şi condiţiile hidrologice de pe Şantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziţia Antreprenorului, toate datele care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.În măsura în care este posibil (ţinând cont de costuri şi timp), se va considera că Antreprenorul a obţinut toate informaţiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute şi alte circumstanţe care pot influenţa sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeaşi măsură, se va considera că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul, împrejurimile acestuia, datele menţionate mai sus şi alte informaţii disponibile, şi că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):(a) forma şi natura Şantierului, inclusiv condiţiile subterane;(b) condiţiile hidrologice şi climaterice;(c) volumul şi natura activităţii şi Bunurilor necesare pentru execuţia şi terminarea Lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni;(d) legislaţia, procedurile şi codul muncii aferente Ţării; şi(e) cerinţele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilităţi, personal, energie, transport, apă şi alte servicii.4.11. Corectitudinea Valorii de Contract AcceptateSe consideră că:(a) Antreprenorul este satisfăcut şi consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă şi suficientă, şi(b) Valoarea de Contract Acceptată este fundamentată cu datele, interpretările, informaţiile necesare, inspecţiile, examinările şi deplina înţelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informaţii despre Şantier].Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) şi toate cele necesare pentru o execuţie corespunzătoare, terminarea Lucrărilor şi remedierea tuturor defecţiunilor.4.12. Condiţii Fizice ImprevizibileÎn această Sub-Clauză, "condiţii fizice" înseamnă condiţii fizice naturale şi artificiale, precum şi alte obstacole fizice şi factori poluanţi, pe care Antreprenorul îi întâlneşte pe Şantier la execuţia Lucrărilor, inclusiv condiţiile subterane şi hidrologice, cu excepţia condiţiilor climaterice.Dacă Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice nefavorabile, pe care le consideră ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cât mai curând posibil.Înştiinţarea va descrie condiţiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de către Inginer, şi va menţiona motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile. Antreprenorul va continua să execute Lucrările folosind metode corespunzătoare şi satisfăcătoare potrivit condiţiilor fizice existente şi va respecta toate instrucţiunile primite de la Inginer. Dacă o instrucţiune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări].Dacă şi în măsura în care Antreprenorul întâlneşte condiţii fizice care sunt Imprevizibile, transmite înştiinţarea menţionată şi înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare datorită acestor condiţii, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a perioadei de execuţie corespunzătoare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, efectuarea inspecţiei şi/sau investigării condiţiilor fizice, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă şi (dacă da) până la ce limită condiţiile fizice au fost imprevizibile şi (îi) dacă drepturile menţionate în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus se încadrează în această limită.Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-paragraful (îi), Inginerul poate, de asemenea, verifica dacă pe sectoare similare de Lucrări (dacă există) au fost identificate condiţii fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dacă şi în măsura în care aceste condiţii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiţii şi care pot fi deduse din Preţul Contractului şi din Certificatele de Plată. Efectul cumulat al aplicării prevederilor sub-paragrafului (b) şi reducerile pentru toate condiţiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrări nu pot avea ca efect o reducere a Preţului Contractului.Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiţiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către Antreprenor, dar nu va fi obligat să le ia în consideraţie.4.13. Dreptul de Trecere şi FacilităţiAntreprenorul va suporta toate costurile şi taxele pentru accesele cu destinaţie specială şi/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Şantier. De asemenea, Antreprenorul va obţine, cu riscul şi pe cheltuiala sa, orice alte facilităţi suplimentare din afara Şantierului, care îi pot fi necesare la execuţia Lucrărilor.4.14. Evitarea AfectărilorAntreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:(a) libera circulaţie a publicului, sau(b) accesul către drumuri şi trotuare, sau folosirea şi ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.Antreprenorul îl va despăgubi pe Beneficiar şi nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate.4.15. Căile de AccesSe consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea şi disponibilitatea căilor de acces către Şantier.Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor şi a drumurilor.Cu excepţia altor prevederi ale acestor Condiţii:(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relaţia dintre Părţi) de lucrările de întreţinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;(b) Antreprenorul va executa toate marcajele şi indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces şi va obţine aprobarea autorităţilor competente pentru marcaje şi indicatoare precum şi pentru utilizarea acestor drumuri;(c) Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, şi(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul şi necesităţile Antreprenorului.4.16. Transportul BunurilorCu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantităţi importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Şantier;(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor Bunurilor şi a altor produse necesare execuţiei Lucrărilor; şi(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despăgubirii pentru daunele, pierderile şi cheltuielile (inclusiv taxele şi cheltuielile legale) care rezultă din transportul Bunurilor şi va negocia şi suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora.4.17. Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Şantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Şantier nici un Utilaj important fără consimţământul Inginerului. Nu este necesar consimţământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Şantierului.4.18. Protecţia MediuluiAntreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului înconjurător (atât pe Şantier cât şi în afara acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei şi a proprietăţilor ca urmare a poluării, zgomotului şi a altor consecinţe ale activităţii sale.Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile indicate în Specificaţii şi nu vor depăşi valorile admise de Legislaţia în vigoare.4.19. Electricitate, Apă şi GazCu excepţia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi răspunzător de furnizarea energiei electrice, apei şi altor servicii care îi sunt necesare.Antreprenorul va fi îndreptăţit să utilizeze, în scopul execuţiei Lucrărilor, energia electrică, apa, gazul şi alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Şantier şi ale căror detalii şi preţuri sunt menţionate în Specificaţii.Antreprenorul va furniza, pe riscul şi pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective şi măsurării consumurilor.Cantităţile consumate şi sumele datorate (conform preţurilor menţionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate aceste sume.4.20. Utilajele Beneficiarului şi Materialele Asigurate GratuitBeneficiarul va pune la dispoziţie, pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuţia Lucrărilor, Utilajele Beneficiarului (dacă există) în conformitate cu detaliile, modalităţile şi preţurile menţionate în Specificaţii. Cu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor:(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situaţia în care:(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizează, conduce, coordonează, se află în posesia acestuia sau le controlează.Cantităţile realizate şi sumele datorate (stabilite conform preţurilor menţionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului.Beneficiarul va furniza, fără a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dacă există) în conformitate cu detaliile menţionate în Specificaţii. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul şi pe cheltuiala sa, la termenul şi în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspecţia vizuală a acestor materiale şi va transmite cu promptitudine Inginerului o înştiinţare referitoare la orice lipsuri, defecte sau deficienţe ale acestora. Dacă nu se convine altfel de către cele două Părţi, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsă, defect sau deficienţă.Ulterior inspecţiei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia şi sub controlul Antreprenorului. Obligaţiile Antreprenorului de a inspecta, avea grijă, păstra în custodie şi controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de răspunderea pentru lipsurile, defectele sau deficienţele, care nu au fost evidente la inspecţia vizuală.4.21. Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei LucrărilorCu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluţia execuţiei Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor şi transmise Inginerului în şase exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârşitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.Fiecare raport va include:(a) grafice şi descrieri detaliate ale evoluţiei înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare (dacă e cazul), Documentele Antreprenorului, achiziţii, fabricaţie, livrări pe Şantier, construcţie, montaj şi efectuarea testelor incluzând în raportare fiecare Subantreprenor nominalizat (după cum se specifică în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]);(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricaţiei şi evoluţia lucrărilor pe Şantier;(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor şi pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate şi cele realizate pentru:(i) începerea asamblării;(îi) inspecţiile făcute de Antreprenor;(iii) testele, şi(iv) transportul şi sosirea pe Şantier;(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul şi Utilajele Antreprenorului];(e) copii ale documentelor de asigurare a calităţii, rezultatele testelor şi certificatele de calitate pentru Materiale;(f) lista înştiinţărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului];(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute şi activităţi în legătură cu aspectele de mediu şi relaţiile publice; şi(h) comparaţii între evoluţia reală a Lucrărilor şi cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanţe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului şi măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.4.22. Securitatea ŞantieruluiCu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Şantier, şi(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului şi oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Şantier.4.23. Activităţile Antreprenorului pe ŞantierAntreprenorul va restrânge aria de desfăşurare a activităţii numai în limitele Şantierului şi în alte zone auxiliare care pot fi obţinute de către Antreprenor şi acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului şi Personalul propriu în limitele Şantierului şi ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Şantierul degajat de obstacole inutile şi va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va curăţa şi înlătura de pe Şantier orice moloz, resturi şi Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.După emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăţa şi îndepărta, de pe acea parte a Şantierului şi a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele şi Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Şantierului şi Lucrările curate şi în siguranţă. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Şantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Contract.4.24. VestigiiToate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichităţile, împreună cu construcţiile şi alte rămăşiţe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Şantier vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului, care va emite instrucţiuni pentru modul de soluţionare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni, Antreprenorul va transmite o nouă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) O prelungire a duratei de execuţie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea noii înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.5. Subantreprenori Nominalizaţi5.1. Definiţia "Subantreprenorului Nominalizat"În Contract, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor:(a) care este menţionat în Contract ca fiind un Subantreprenor nominalizat, sau(b) pe care Inginerul, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucţiuni transmise Antreprenorului.5.2. Obiecţii la NominalizareAntreprenorul nu va fi obligat să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul are obiecţii rezonabile, şi înştiinţează Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaţia corespunzătoare. Obiecţia se va considera rezonabilă dacă este rezultatul oricăreia dintre următoarele situaţii (printre altele), cu excepţia cazurilor în care Beneficiarul este de acord să ofere compensaţii Antreprenorului pentru orice consecinţe ale acestora:(a) există motive să se creadă că Subantreprenorul nu are competenţă, resurse sau capacitate financiară;(b) Contractul de subantrepriză nu specifică dacă Subantreprenorul nominalizat va despăgubi Antreprenorul pentru şi ca urmare a oricărei neglijenţe sau folosirii necorespunzătoare a Bunurilor de către Subantreprenorul nominalizat, agenţii şi angajaţii acestuia; sau(c) Contractul de subantrepriză nu precizează că, pentru activitatea de subantrepriză (inclusiv proiectarea, dacă există), Subantreprenorul nominalizat:(i) se va angaja să elibereze Antreprenorul de/şi să preia obligaţiile şi responsabilităţile Antreprenorului prevăzute în Contract, şi(îi) va exonera Antreprenorul de toate obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în Contract sau în legătură cu acesta şi îl va despăgubi pentru consecinţele nerespectării de către Subantreprenor a acestor obligaţii şi a neîndeplinirii acestor responsabilităţi.5.3. Plata Subantreprenorilor NominalizaţiAntreprenorul va plăti Subantreprenorilor nominalizaţi sumele pe care Inginerul le certifică ca fiind datorate, în conformitate cu prevederile Contractului de subantrepriză. Aceste sume împreună cu alte plăţi vor fi incluse în Preţul Contractului în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate], cu excepţia celor menţionate în Sub-Clauza 5.4 [Confirmarea Plăţilor către Subantreprenori].5.4. Confirmarea PlăţilorÎnainte de emiterea Certificatului de Plată care include o sumă care poate fi plătită unui Subantreprenor nominalizat, Inginerul poate solicita Antreprenorului să furnizeze o dovadă rezonabilă care să arate că Subantreprenorul nominalizat a primit toate sumele la care este îndreptăţit în conformitate cu Certificatele de Plată anterioare, mai puţin deducerile care se aplică pentru sumele reţinute sau alte obligaţii. Cu excepţia cazurilor în care Antreprenorul:(a) transmite dovezi rezonabile Inginerului, sau(b) (i) transmite Inginerului în scris un răspuns care să menţioneze că Antreprenorul are dreptul de a reţine sau refuză să plătească aceste sume, şi (îi) transmite Inginerului dovezi rezonabile care să dovedească faptul căSubantreprenorul nominalizat a fost informat cu privire la dreptul Antreprenorului,Beneficiarul poate (la alegerea sa) să plătească, direct Subantreprenorului nominalizat, o parte sau totalitatea sumelor certificate anterior (mai puţin deducerile aplicabile) care sunt datorate Subantreprenorului nominalizat şi pentru care Antreprenorul nu a reuşit să transmită dovezile descrise în sub-paragrafele (a) şi (b) de mai sus.Antreprenorul va plăti Beneficiarului sumele plătite de către Beneficiar Subantreprenorilor.6. Personalul şi Forţa de Muncă6.1. Angajarea Personalului şi Forţei de MuncăCu excepţia celor prevăzute în Specificaţii, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal şi forţei de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum şi pentru plata, cazarea, masa şi transportul acestuia.6.2. Nivelul de Salarizare şi Condiţiile de MuncăAntreprenorul va asigura niveluri de salarizare şi condiţii de muncă care să nu fie inferioare celor stabilite pentru activităţi similare din zona în care se execută lucrarea. Dacă nivelurile de salarizare şi condiţiile de muncă nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii şi condiţii de muncă practicate pe plan local de către angajatori cu activităţi similare cu cele ale Antreprenorului.6.3. Persoane în serviciul BeneficiaruluiAntreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forţă de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului.6.4. Legislaţia MunciiAntreprenorul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistenţă socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.Antreprenorul le va solicita angajaţilor săi să se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.6.5. Programul de LucruActivitatea pe Şantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare şi în afara programului normal de lucru menţionat în Anexa la Ofertă, cu următoarele excepţii:(a) Contractul conţine alte prevederi;(b) există acordul Inginerului;(c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieţii sau a proprietăţii sau pentru siguranţa Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.6.6. Facilităţi pentru Personal şi Forţa de MuncăCu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va asigura şi menţine toate facilităţile necesare legate de cazare, masă şi transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilităţi pentru Personalul Beneficiarului, conform celor menţionate în Specificaţii.Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaţii săi să locuiască temporar sau permanent în construcţiile care fac parte din Lucrările Permanente.6.7. Sănătatea şi Securitatea MunciiAntreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu.Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autorităţile sanitare, că personalul medical, facilităţile de prim ajutor, infirmeria şi serviciul de ambulanţă sunt asigurate în permanenţă pe Şantier şi în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului şi că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenţei sociale, condiţiilor de igienă şi prevenirea epidemiilor.Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale.În situaţia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii, aşa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.6.8. Supravegherea Asigurată de AntreprenorPe durata execuţiei Lucrărilor şi atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistenţa necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea şi testarea lucrărilor.Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba]) şi operaţiunile care trebuie executate (inclusiv metode şi proceduri necesare, riscuri posibile şi metode de prevenire a accidentelor) pentru execuţia satisfăcătoare şi în siguranţă a Lucrărilor.6.9. Personalul AntreprenoruluiPersonalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea şi experienţa necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună înlăturarea) orice persoană angajată pe Şantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dacă este cazul, care:(a) manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de responsabilitate;(b) îndeplineşte sarcinile cu incompetenţă sau neglijenţă;(c) nu respectă prevederile Contractului; sau(d) persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securităţii muncii, sănătăţii sau protecţiei mediului.Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru înlocuire.6.10. Raportări privind Personalul şi Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va transmite Inginerului informaţii care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului şi a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Şantier. Informaţiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menţionate în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.6.11. Conduita NecorespunzătoareAntreprenorul va lua, în permanenţă, măsurile necesare pentru a preveni ilegalităţile, dezordinea şi conduita necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului şi pentru păstrarea liniştii şi protecţiei persoanelor sau a proprietăţii pe şi în vecinătatea Şantierului.7. Utilajele, Materialele şi Execuţia7.1. Modul de ExecuţieAntreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea şi aprovizionarea Materialelor şi de toate cele necesare execuţiei Lucrărilor:(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;(b) cu grijă şi profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; şi(c) cu mijloace corespunzătoare şi Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu este altfel prevăzut.7.2. Prelevarea de ProbeÎnainte de utilizarea Materialelor la Lucrări, Antreprenorul va transmite Inginerului, pentru consimţământ, următoarele probe de Materiale şi informaţii relevante:(a) probe standard prelevate de la producător şi probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; şi(b) probe suplimentare indicate de către Inginer.Fiecare probă va fi etichetată, cu menţiunea originii şi locului de utilizare în Lucrare.7.3. InspecţiaPersonalul Beneficiarului va avea oricând:(a) acces nelimitat în orice parte a Şantierului şi în toate locurile de unde se obţin Materiale naturale; şi(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării şi execuţiei lucrărilor (pe Şantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare şi să testeze materialele şi calitatea execuţiei, şi să verifice evoluţia proceselor de producere a Echipamentelor şi de producere şi prelucrare a Materialelor.Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiţiile necesare desfăşurării activităţilor menţionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităţilor, aprobărilor şi echipamentului de protecţie. Aceste activităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţiile şi responsabilităţile sale.Antreprenorul va înştiinţa Inginerul de fiecare dată când o lucrare este terminată şi înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecţia, măsurătorile sau testele necesare, sau va înştiinţa Antreprenorul că aceste activităţi nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite să transmită înştiinţarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea şi va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie.7.4. TestareaAceastă Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele după Terminare (dacă există).Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistenţa tehnică, documentele şi alte informaţii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forţă de muncă, materiale şi personal cu calificarea şi experienţa corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu Inginerul data şi locul pentru desfăşurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale şi alte părţi ale Lucrărilor.Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuţiei nu respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului.Inginerul va înştiinţa Antreprenorul, cu cel puţin de 24 de ore înainte, cu privire la intenţia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Inginerul nu se prezintă la data şi locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepţia cazurilor în care Inginerul dispune altceva, şi testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezenţa Inginerului.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucţiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) prelungirea duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau a stabili modul de soluţionare a acestor probleme.Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dacă Inginerul nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obţinute.7.5. RespingereaDacă în urma examinării, inspecţiei, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, Materiale sau Lucrări cu deficienţe sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrările prin transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor cuprinzând motivaţia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienţele cu promptitudine şi se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele sau Lucrările remediate, testele se vor repeta în termenii similari cu testele şi condiţiile iniţiale. Dacă respingerea şi refacerea testelor produc Beneficiarului costuri suplimentare, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului].7.6. Lucrări de RemediereFără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului:(a) să înlăture de pe Şantier şi să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului,(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, şi(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranţa Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.Antreprenorul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgenţă dacă urgenţa este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Beneficiarul va fi îndreptăţit să angajeze şi să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepţia cazului în care Antreprenorul este îndreptăţit la plată pentru lucrare, Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.7.7. Proprietatea asupra Echipamentelor şi MaterialelorDacă nu contravine Legilor Ţării şi fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele şi fiecare componenta a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci când:(a) sunt livrate pe Şantier; sau când(b) Antreprenorul este îndreptăţit la încasarea valorii Echipamentelor şi Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor].7.8. RedevenţeCu excepţia altor prevederi ale Specificaţiilor, Antreprenorul va plăti toate redevenţele, chiriile şi alte cheltuieli pentru:(a) Materialele naturale obţinute în afara Şantierului, şi(b) depozitarea materialelor rezultate din demolări şi excavări şi a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepţia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Şantierului sunt specificate în Contract.8. Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor8.1. Începerea LucrărilorInginerul va transmite Antreprenorului o înştiinţare privind Data de Începere a lucrărilor cu cel puţin 7 zile înainte de această dată. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale Data de Începere a lucrărilor nu va depăşi cu mai mult de 42 de zile data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.Antreprenorul va începe execuţia Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere şi va continua execuţia Lucrărilor cu promptitudine şi fără întârzieri.8.2. Durata de ExecuţieAntreprenorul va finaliza toate Lucrările şi fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuţie a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, şi(b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepţiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi Sectoarelor de Lucrări].8.3. Programul de ExecuţieÎn termen de 28 zile după primirea înştiinţării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuţie detaliat cu planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde evoluţiei lucrărilor sau obligaţiilor Antreprenorului. Fiecare program va include:(a) ordinea în care Antreprenorul intenţionează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare (dacă există), Documentele Antreprenorului, producerea Echipamentelor, procurarea, livrarea pe Şantier, construcţia, montarea şi testarea,(b) fiecare din activităţile de mai sus realizate de subantreprenorii nominalizaţi (definiţi în Clauza 5 [Subantreprenori nominalizaţi]);(c) succesiunea şi termenele aferente inspecţiilor şi testelor specificate în Contract, şi(d) un raport justificativ care să includă:(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenţionează să le aplice şi a principalelor etape de execuţie a Lucrărilor, şi(îi) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum şi numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Şantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înştiinţare Antreprenorului, în care să menţioneze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu programul şi cu alte obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va fi îndreptăţit să-şi planifice activitatea conform programului Antreprenorului.Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea şi asupra circumstanţelor care pot afecta negativ lucrările, pot majoră Preţul Contractului sau provoca întârzieri în execuţia Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanţelor menţionate şi/sau o propunere de soluţionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].Dacă Inginerul transmite o înştiinţare Antreprenorului în care se menţionează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluţiei Lucrărilor şi intenţiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.8.4. Prelungirea Duratei de ExecuţieAntreprenorul va avea dreptul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], la o prelungire a Duratei de Execuţie dacă şi în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:(a) o Modificare (dacă nu s-a convenit prelungirea Duratei de Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]) sau o schimbare substanţială a cantităţii unui articol de lucrări inclus în Contract, (b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuţie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiţii de Contract,(c) condiţii climatice nefavorabile excepţionale,(d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acţiuni guvernamentale, sau(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care îşi desfăşoară activitatea pe Şantier.Dacă Antreprenorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuţie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior şi va putea majoră dar, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.8.5. Întârzieri Cauzate de AutorităţiÎn cazul în care se produc următoarele situaţii:(a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autorităţile publice legal constituite din Ţară,(b) autorităţile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, şi(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile, întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuţie potrivit prevederilor sub-paragrafului(b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie].8.6. Ritmul Evoluţiei LucrărilorÎn situaţia în care:(a) evoluţia lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuţie, şi/sau(b) evoluţia lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuţie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie]Din cauze diferite de cele menţionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], unui program actualizat şi unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluţiei lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuţie.Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru şi/sau a numărului de Personal şi/sau Bunuri, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], precum şi penalităţi pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.8.7. Penalităţi de ÎntârziereDacă Antreprenorul nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuţie], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalităţile de întârziere vor constitui suma menţionată în Anexa la Oferta, care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală şi data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăşi suma maximă aferentă penalităţilor de întârziere (dacă exista), prevăzută în Anexa la Ofertă.Penalităţile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalităţi nu vor exonera Antreprenorul de obligaţia de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligaţii sau responsabilităţi pe care le are conform prevederilor Contractului.8.8. Suspendarea LucrărilorInginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei părţi sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă şi în măsura în care cauza este notificată şi se dovedeşte că responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 şi 8.11 nu se vor aplica.8.9. Consecinţele SuspendăriiDacă Antreprenorul va înregistra întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucţiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] şi/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinţelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.8.10. Plata Echipamentelor şi Materialelor în Eventualitatea Suspendării LucrărilorAntreprenorul va fi îndreptăţit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor şi/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Şantier, dacă:(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor şi/sau Materialelor a fost suspendată pentru o perioadă mai mare de 28 de zile, şi(b) în conformitate cu instrucţiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele şi/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.8.11. Suspendarea PrelungităDacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înştiinţarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări] a părţii de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înştiinţare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].8.12. Reluarea Execuţiei LucrărilorDupă confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activităţii, Antreprenorul şi Inginerul vor examina împreună Lucrările, Echipamentele şi Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defecţiunile Lucrărilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendării.9. Testele la Terminare9.1. Obligaţiile AntreprenoruluiUlterior furnizării documentelor potrivit prevederilor sub-paragrafului (d) din Sub-Clauza 4.1 [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului]. Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze şi Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu cel puţin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepţia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Inginer.La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare efectele utilizării Lucrărilor de către Beneficiar asupra funcţionalităţii sau altor caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce la Lucrări sau la un Sector de Lucrări s-au înregistrat Teste la Terminare corespunzătoare, Antreprenorul va transmite Inginerului un raport care certifică rezultatele Testelor.9.2. Întârzieri în Efectuarea TestelorDacă efectuarea Testelor la Terminare este întârziată nejustificat de către Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) şi/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepţia şi Testele la Terminarea Lucrărilor].Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea înştiinţării respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de către Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va înştiinţa Inginerul.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezenţa Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.9.3. Repetarea TestelorDacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare şi Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii şi condiţiile aplicabile testelor anterioare.9.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la TerminareDacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptăţit:(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul va aplica măsurile prevăzute în sub-paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecţiunilor]; sau(c) să emită un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul solicită acest lucru.În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordanţă cu celelalte obligaţii impuse de Contract, iar Preţul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Beneficiarului de consecinţele erorilor Antreprenorului. Dacă diminuarea menţionată pentru acoperirea consecinţelor erorilor Antreprenorului nu este stabilită (sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părţi (pentru remedierea erorii) şi plătită înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau (îi) stabilită şi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] şi Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare].10. Recepţia Lucrărilor de către Beneficiar10.1. Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de LucrăriCu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepţiona Lucrările în situaţia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiţionările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuţie] şi cu excepţiile prevăzute în sub-paragraful (a) de mai jos, şi (îi) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor cu cel puţin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate şi pregătite de recepţie.Dacă Lucrările sunt împărţite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector de lucrări în parte.În termen de 28 de zile de la primirea solicitării Antreprenorului, Inginerul:(a) va emite către Antreprenor Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepţia unor lucrări minore rămase neexecutate şi a defecţiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate şi defecţiunile sunt remediate); sau(b) va respinge solicitarea, prezentând motivaţia şi specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înştiinţare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Dacă, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reuşeşte să emită Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau să respingă solicitarea Antreprenorului şi dacă Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera că Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile.10.2. Recepţia unor Părţi de LucrăriInginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, numai cu aprobarea exclusivă a Beneficiarului.Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părţi) până când Inginerul nu emite, dacă emite, un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie:(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepţionată de la data la care a început utilizarea acesteia;(b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, şi(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru această parte.După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condiţiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor.Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepţiei şi/sau utilizării de către Beneficiar a unei părţi din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înştiinţa Inginerul şi (îi) cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului. După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare şi profitul aferent.Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalităţile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalităţile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă şi partea recepţionată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, reducerea proporţională a penalităţilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părţii de Lucrări recepţionată şi valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporţii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalităţi de Întârziere] şi nu vor afecta limita maximă a penalităţilor.10.3. Recepţia şi Testele la Terminarea LucrărilorDacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera că Beneficiarul a recepţionat Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.Ulterior, Inginerul va emite în consecinţă un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndată ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Inginerul va transmite o înştiinţare şi va solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile şi în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.10.4. Restabilirea Suprafeţelor de TerenCu excepţia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuţia lucrărilor necesare de restabilire a suprafeţelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafeţe de teren, care necesită restabiliri.11. Perioada de Garanţie11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea DefecţiunilorPentru ca Lucrările şi Documentele Antreprenorului şi fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepţia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menţionată de către Inginer, şi(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).Dacă se produc defecţiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înştiinţat în consecinţă de către (sau în numele) Beneficiar.11.2. Costul Remedierii DefecţiunilorToate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate şi Remedierea Defecţiunilor] vor fi executate cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, dacă şi în măsura în care lucrările se datorează:(a) unui proiect pentru care este responsabil Antreprenorul,(b) Echipamentelor, Materialelor sau calităţii execuţiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau(c) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligaţii.Dacă şi în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) şi se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a DefecţiunilorBeneficiarul va fi îndreptăţit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă şi în măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcţie de caz şi ulterior recepţiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecţiuni sau unor degradări. Perioada de Notificare a Defecţiunilor nu va putea fi prelungită cu mai mult de doi ani.Dacă livrarea şi/sau montajul Echipamentelor şi/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor], obligaţiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defecţiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a Defecţiunilor pentru Echipamente şi/sau Materiale.11.4. Omisiunea Remedierii DefecţiunilorDacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoană în numele Beneficiarului) poate stabili o dată până la care este necesară remedierea defecţiunilor sau degradărilor şi va transmite Antreprenorului o înştiinţare referitoare la această dată.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să remedieze defecţiunile sau degradările până la data stabilită în înştiinţare şi costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa):(a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forţe proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru această lucrare iar Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], costurile înregistrate de către Beneficiar pentru remedierea defecţiunilor sau degradărilor.(b) să solicite Inginerului să convină sau să decidă o reducere rezonabilă a Preţului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare]; sau(c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecţiunile sau degradările împiedică Beneficiarul la utilizarea Lucrărilor sau a unei părţi semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, prevăzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanţare şi costurile aferente demontărilor şi demolărilor necesare, eliberării Şantierului şi returnării Echipamentelor şi Materialelor Antreprenorului.11.5. Înlăturarea Lucrărilor NecorespunzătoareDacă defecţiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Şantier şi Beneficiarul îşi dă consimţământul, Antreprenorul poate înlătura de pe Şantier, în scopul reparării, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimţământ poate solicita Antreprenorului să majoreze valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să prezinte o altă garanţie corespunzătoare.11.6. Repetarea TestelorDacă lucrările de remediere a defecţiunilor sau degradărilor pot afecta funcţionalitatea Lucrărilor, Inginerul poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în Contract. Solicitarea va fi făcută printr-o înştiinţare transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor.Aceste teste vor fi efectuate în condiţiile şi termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepţia faptului că ele vor fi efectuate cu riscul şi pe cheltuiala Părţii răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor].11.7. Dreptul de AccesPotrivit prevederilor acestei clauze, Antreprenorul va avea dreptul de acces la Lucrări după cum este în mod rezonabil necesar, până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, cu excepţia situaţiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.11.8. Stabilirea Cauzelor DefecţiunilorLa solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în Preţul Contractului.La solicitarea şi indicaţiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecţiunilor. Cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul are obligaţia remedierii defecţiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecţiunilor], Costul inspecţiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] şi va fi inclus în Preţul Contractului.11.9. Procesul Verbal de Recepţie FinalăÎndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepţie Finală, precizând data la care Antreprenorul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în Contract.Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepţie Finală în termen de 28 de zile după ultima dată de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, sau cât mai curând posibil după ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate Lucrările şi a remediat defecţiunile. Un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală va fi predat Beneficiarului.Procesul Verbal de Recepţie Finală va fi singurul document considerat a certifica recepţia Lucrărilor.11.10. Obligaţii NeîndepliniteDupă emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaţie care rămâne neîndeplinită la data recepţiei. În scopul stabilirii naturii şi volumului obligaţiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.11.11. Eliberarea ŞantieruluiDupă primirea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va îndepărta din Şantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deşeurile şi Lucrările Provizorii.Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepţie Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptăţit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea şi amenajarea Şantierului.Orice diferenţă de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferenţa neacoperită.12. Măsurarea şi Evaluarea12.1. Măsurarea LucrărilorLucrările vor fi măsurate şi evaluate, în vederea plăţii, în conformitate cu prevederile acestei Clauze.De fiecare dată când Inginerul solicită măsurarea unei părţi din Lucrare, se va transmite o înştiinţare Reprezentantului Antreprenorului, care:(a) va participa sau va trimite cu promptitudine un reprezentant competent care să asiste Inginerul la efectuarea măsurătorilor, şi(b) va furniza orice detalii solicitate de către Inginer.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să participe la întâlnire sau să trimită un reprezentant, măsurătorile făcute de către Inginer (sau în numele acestuia) vor fi acceptate ca fiind corecte.Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, de câte ori este necesar ca Lucrările Permanente să fie măsurate pe baza înregistrărilor din documente, documentele vor fi pregătite de către Inginer. Antreprenorul va participa împreună cu Inginerul, la examinarea şi aprobarea documentelor, şi le vor semna după ce acestea vor fi acceptate de comun acord. Dacă Antreprenorul nu va participa, documentele vor fi considerate acceptate a fi corecte.Dacă Antreprenorul examinează şi nu este de acord cu documentele şi/sau nu le semnează, după cum a fost stabilit, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului referitoare la documentele care sunt considerate incorecte. După primirea înştiinţării, Inginerul va revedea documentele şi le va confirma sau le va modifica. Dacă Antreprenorul nu va transmite Inginerului nici o înştiinţare în termen de 14 zile de la data la care i s-a solicitat să examineze documentele, acestea vor fi considerate corecte.12.2. Metoda de MăsurareCu excepţia altor prevederi ale Contractului şi fără a ţine cont de practica curentă:(a) măsurătorile se vor face pentru cantităţile nete reale ale fiecărui articol de Lucrări Permanente, şi(b) metoda de măsurare va fi în concordanţă cu Listele de Cantităţi sau alte Liste aplicabile.12.3. EvaluareaCu excepţia altor prevederi ale Contractului, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili Preţul Contractului prin evaluarea fiecărui articol de lucrări, aplicând metoda de măsurare convenită sau stabilită în conformitate cu prevederile Sub-Clauzelor 12.1 şi 12.2 de mai sus, şi cu tariful sau preţul corespunzător fiecărui articol.Pentru fiecare articol de lucrări, tariful sau preţul corespunzător articolului va fi tariful sau preţul specificat pentru articolul respectiv în Contract sau, dacă nu există un asemenea tip de articol, se vor lua în considerare specificăţiile referitoare la articole similare de lucrări. Pentru un articol de lucrări se va aplica un nou tarif sau preţ în situaţia în care:(a) (i) cantitatea măsurată a articolului este modificată cu mai mult de 10% din cantitatea acestui articol din Lista de Cantităţi sau alte Liste;(îi) modificarea de cantitate, multiplicată cu tariful aplicat pentru articolul respectiv depăşeşte 0.01% din Valoarea de Contract Acceptată,(iii) modificarea de cantitate modifică Costul unitar al articolului cu mai mult de 1%, şi(iv) articolul nu este specificat în Contract ca "articol cu tarif fix" sau(b) (i) execuţia lucrărilor este dispusă conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări şi Actualizări],(îi) în Contract nu se specifică nici un tarif sau preţ pentru un articol, şi(iii) Nici un tarif sau preţ din Contract nu sunt aplicabile deoarece articolul de lucrări nu este similar sau nu este executat în condiţii similare cu nici un alt articol din Contract.Fiecare nou tarif sau preţ va fi calculat pe baza unor tarife sau preţuri similare din Contract cu modificările de rigoare, care să ţină cont de cele descrise în sub-paragrafele (a) şi/sau (b), după caz. Dacă nu există tarife sau preţuri similare pentru calcularea unui tarif sau preţ nou, acestea se vor calcula potrivit Costului real de execuţie a lucrării luând în considerare orice aspect relevant la care se adaugă un profit rezonabil, Până când se va conveni sau se va stabili un tarif sau preţ corespunzător, Inginerul va stabili un tarif sau preţ provizionat, în scopul includerii articolului în Certificatul Interimar de Plată.12.4. OmisiuniOmisiunea unei lucrări constituie o parte a (sau integralitatea) unei Modificări, a cărei valoare nu a fost convenită, dacă:(a) Antreprenorul va înregistra (sau a înregistrat) costuri care, dacă lucrarea nu ar fi fost omisă, ar fi fost considerate costuri acoperite de o sumă care este inclusă în Valoarea de Contract Acceptată;(b) Omisiunea lucrării va produce (sau a produs) costuri care nu fac parte din Preţul Contractului; şi(c) Costurile produse nu sunt considerate a fi incluse în evaluarea nici unei lucrări suplimentare; situaţie în care Antreprenorul va înştiinţa, în consecinţă, Inginerul, prezentând detalii justificative. După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili costul, care va fi inclus în Preţul Contractului.13. Modificări şi Actualizări13.1. Dreptul de a ModificaModificările pot fi iniţiate de către Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucţiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri.Antreprenorul va avea obligaţia de a executa orice Modificare, cu excepţia cazului în care Antreprenorul va înştiinţa Inginerul cu promptitudine (prezentând detalii justificative) că Antreprenorul nu poate obţine cu uşurinţă Bunurile necesare pentru Modificare. După primirea înştiinţării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucţiunea.O Modificare poate include:(a) modificări ale cantităţilor pentru un articol de lucrări din Contract (deşi, asemenea schimbări nu vor constitui în mod necesar o Modificare),(b) modificări ale calităţii şi ale altor caracteristici ale unui articol de lucrări,(c) modificări ale cotelor, poziţiilor şi/sau dimensiunilor unei părţi din Lucrări,(d) omiterea unor lucrări, cu excepţia celor realizate de către alţi executanţi,(e) orice lucrare suplimentară, Echipament, Materiale sau servicii necesare pentru Lucrările Permanente, împreună cu Testele la Terminare aferente, foraje şi alte activităţi de testare şi investigare sau(f) modificarea succesiunii sau programului de execuţie a Lucrărilor.Antreprenorul nu va face nici o transformare sau modificare a Lucrărilor Permanente, până când Inginerul nu va dispune sau nu va aproba o Modificare.13.2. Optimizarea ProiectuluiAntreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (îi) va reduce costul execuţiei, întreţinerii şi exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăţi eficienţa sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului şi va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].Dacă o propunere aprobată de Inginer, va include o modificare a proiectului unei părţi din Lucrările Permanente şi dacă nu va fi convenit altfel de către Părţi, atunci:(a) Antreprenorul va proiecta această parte a lucrărilor,(b) se vor aplica prevederile sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 4.1. [Obligaţiile Generale ale Antreprenorului] şi(c) dacă această modificare va conduce la reducerea valorii de Contract pentru această parte a lucrărilor, Inginerul va acţiona conform prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili o primă care va fi inclusă în Preţul de Contract. Această primă va reprezenta jumătate (50%) din diferenţa între următoarele valori:(i) reducerea valorii de Contract rezultată din modificare, exclusiv actualizările operate conform prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor], şi(îi) reducerea, pentru Beneficiar, (dacă este cazul) a valorii lucrărilor modificate luând în considerare orice reducere a calităţii, duratei de exploatare anticipată sau eficienţei în exploatare.Dacă valoarea(i) va fi mai mică decât valoarea (îi), nu se va stabili nici o primă.13.3. Procedura de ModificareDacă Inginerul va solicita o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaţiei pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:(a) descrierea lucrării propuse pentru a fi executată şi programul de execuţie al acesteia,(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuţie], şi a Duratei de Execuţie, şi(c) propunerea Antreprenorului pentru evaluarea Modificării.După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), şi va aproba, va respinge, sau va face comentarii.Antreprenorul nu va întârzia execuţia lucrărilor până la primirea răspunsului.Fiecare instrucţiune referitoare la execuţia de Modificări, însoţită de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de către Inginer Antreprenorului, care va confirma de primire.Fiecare Modificare va fi evaluată potrivit prevederilor Clauzei 12 [Măsurarea şi Evaluarea], cu excepţia cazurilor în care Inginerul va dispune sau aproba altceva în conformitate cu prevederile acestei clauze.13.4. Plata în Moneda StabilităDacă Contractul va prevedea că plata Preţului Contractului să fie făcută în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobată sau stabilită conform celor de mai sus, se vor specifică sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la proporţia existentă sau anticipată a monedelor din Costul Modificărilor, şi la proporţia monedelor stabilite pentru efectuarea plăţii din Preţul Contractului.13.5. Sume ProvizionateFiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parţial, în conformitate cu instrucţiunile Inginerului, iar Preţul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucţiuni:(a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), şi evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; şi/sau(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile să fie achiziţionate de către Antreprenor, de la un Subantreprenor nominalizat (în conformitate cu cele definite în Clauza 5 [Subantreprenori Nominalizaţi]) sau în alt fel; şi a căror valoare care va fi inclusă în Preţul Contractului reprezintă:(i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor şi,(îi) o sumă pentru cheltuielile indirecte şi profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (dacă există) specificat în Lista corespunzătoare. Dacă nu există un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofertă.La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri şi chitanţe justificative.13.6. Lucrări în RegiePentru lucrări minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea să fie executată pe baza lucrărilor în regie. Lucrările vor fi evaluate în conformitate cu Listele de Lucrări în Regie incluse în Contract, şi se va aplica procedura de mai jos. Dacă Lista de Lucrări în Regie nu este inclusă în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului preţurile aferente. La formularea cererii de plată, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculaţii sau chitanţe corespunzătoare fiecărui Bun.Cu excepţia articolelor pentru care Lista Lucrărilor în Regie menţionează că nu este necesară plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaţii corecte, în dublu exemplar, care vor include următoarele detalii referitoare la resursele utilizate la execuţia lucrărilor din ziua precedentă:(a) numele, funcţia şi orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,(b) identificarea, tipul şi orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului şi ale Lucrărilor Provizorii şi,(c) cantităţile şi tipurile de Echipamente şi Materiale folosite.Dacă vor fi corecte, sau după ce au fost convenite de către părţi, câte o copie a fiecărei situaţii va fi semnată de către Inginer şi restituită Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situaţii cu preţurile pentru aceste resurse, înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situaţie de Lucrări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări].13.7. Actualizări Generate de Modificări ale LegilorPreţul Contractului va fi actualizat pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Ţării (inclusiv introducerea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului.Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înştiinţa Inginerul şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea înştiinţării, Inginerul va acţiona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.13.8. Actualizări Generate de Modificări ale PreţurilorÎn această Sub-Clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat, care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofertă. Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creşterea sau diminuarea costului forţei de muncă, al Bunurilor şi al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această Sub-Clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensaţie totală pentru creştere sau diminuare, se va considera că Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creştere sau scădere a costurilor.Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare şi aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plăteşte Preţul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente. Formulele vor fi de următorul tip:                             Ln En Mn                      Pn = a + b x ---- + c x ---- + d x ---- + ...                             Lo Eo Mounde:"Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară de cazul în care Anexa la Ofertă este prevăzut altfel;"a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabilă din plăţile contractuale;"b", "c", "d" sunt coeficienţi care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuţia Lucrărilor, aşa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forţa de muncă, utilaje şi materiale;"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenţi de preţ sau preţurile de referinţă pentru perioada "n", exprimaţi în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); şi"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preţ de bază sau preţurile de referinţă, exprimaţi în moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază.Se vor utiliza indicii de preţ sau preţurile de referinţă prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienţei acestora, aceştia vor fi stabiliţi de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în coloanele patru şi, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienţei; deşi aceste date (şi respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preţ de bază.În cazurile în care "moneda indicilor" (prevăzuţi în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Naţională a Ţării, din data menţionată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele.În lipsa unui indice curent de preţ disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un indice curent de preţ este disponibil.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuţie, actualizarea preţurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preţ aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuţie a Lucrărilor, sau (îi) indicele sau preţul curent, în funcţie de care dintre aceştia este mai favorabil pentru Beneficiar.Ponderile (coeficienţii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliţi în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor.14. Preţul Contractului şi Plăţile14.1. Preţul ContractuluiCu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale:(a) Preţul Contractului va fi convenit sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 12.3 [Evaluarea] şi va putea fi revizuit conform prevederilor Contractului,(b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele şi onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Preţul Contractului nu va fi modificat în funcţie de aceste costuri, cu excepţia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor];(c) cantităţile care sunt incluse în Listele de Cantităţi sau alte Liste vor fi cantităţi estimate şi nu vor fi considerate cantităţi reale şi corecte pentru:(i) Lucrările pe care Antreprenorul trebuie să le execute, sau(îi) scopurile Clauzei 12 [Măsurarea şi Evaluarea], şi(d) Antreprenorul va transmite Inginerului, în termen de 28 de zile după Data de Începere a Lucrărilor, o propunere de defalcare a fiecărui preţ din sumele forfetare prevăzute în Liste. Inginerul poate lua în considerare defalcarea la elaborarea Certificatelor de Plată, dar nu va avea nici o obligaţie în raport cu aceasta.14.2. Plata în AvansBeneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobândă, în vederea mobilizării, după ce Antreprenorul va prezenta o garanţie în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totală a plăţii în avans, numărul şi datele achitării tranşelor (dacă sunt mai multe decât una), moneda şi procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menţionate în Anexa la Ofertă.Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanţia nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofertă.Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranşă a Avansului după primirea unei Situaţii de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]) şi după ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garanţia de Bună Execuţie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi (îi) o garanţie de valoarea şi în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanţie va fi emisă de către o entitate şi dintr-o ţară (sau altă jurisdicţie) aprobată de către Beneficiar, şi va avea formatul anexat Condiţiilor Speciale sau alt format aprobat de către Beneficiar.Garanţia prezentată de către Antreprenor va fi valabilă şi va rămâne în vigoare până la data rambursării avansului, şi valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanţiei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanţiei până la rambursarea plăţii în avans.Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Cu excepţia cazului în care în Anexa la Ofertă se specifică alte procente:(a) în Certificatele de Plată deducerile vor începe să se facă în momentul în care valoarea tuturor plăţilor interimare autorizate (cu excepţia plăţii în avans, deducerilor şi restituirii sumelor reţinute) depăşeşte 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată, mai puţin Sumele Provizionate şi(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepţia plăţii în avans, deducerilor şi a restituirii sumelor reţinute) în monedele şi proporţiile acestora în plata în avans, până în momentul în care plata în avans va fi rambursată.Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forţa Majoră] (după caz), totalul diferenţei rămase se va plăti imediat de către Antreprenor Beneficiarului.14.3. Prezentarea Situaţiilor Interimare de LucrăriAntreprenorul va prezenta Inginerului, la sfârşitul fiecărei luni, o situaţie de lucrări, în şase exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluţia lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluţia Execuţiei Lucrărilor].Situaţia de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plăteşte Preţul Contractului, în ordinea de mai jos:(a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate şi Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârşitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;(b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor şi preţurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor];(c) orice sumă care este dedusă ca reţinere, calculată prin aplicarea procentului de reţinere, prevăzut în Anexa la Ofertă, la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reţinută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reţinute (dacă există), prevăzută în Anexa la Ofertă;(d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans şi rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];(e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente şi Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor];(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute şi Arbitraj], şi(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare.14.4. Graficul de PlăţiDacă în Contract este prevăzut un grafic de plăţi care să specifice procentele în care se va plăti Preţul Contractului, atunci, cu excepţia altor prevederi ale acestui grafic:(a) tranşele prevăzute în acest grafic de plăţi vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări];(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica;(c) dacă tranşele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluţia reală, înregistrată în execuţia Lucrărilor, şi dacă se constată că evoluţia reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăţi, atunci Inginerul poate acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranşelor care să ia în considerare măsura în care evoluţia înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranşele de plată.Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăţi, Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăţilor estimate a fi datorate la sfârşitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial, până la emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.14.5. Echipamente şi Materiale destinate LucrărilorÎn situaţia aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se vor adăuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele, care au fost expediate pe Şantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, şi (îi) deduceri, în situaţia în care valoarea de contract a acestor Echipamente şi Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări].Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă, această Sub-Clauză nu se va aplica.Inginerul va stabili şi aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată, dacă vor fi îndeplinite următoarele condiţii:(a) Antreprenorul:(i) a păstrat evidenţe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanţe, înregistrări privind Costurile şi utilizarea Echipamentelor şi Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, şi(îi) a transmis o situaţie de plată pentru Costul de procurare şi livrare a Echipamentelor şi Materialelor pe Şantier, însoţită de documente justificative şi de asemenea:(b) Echipamentele şi Materialele respective:(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plată la expedierea pe Şantier,(îi) au fost îmbarcate şi sunt în drum spre Şantier, în conformitate cu prevederile Contractului; şi(iii) sunt descrise în avizul de expediţie sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plăţii transportului şi a asigurării, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, precum şi cu o garanţie bancară emisă într-o formă şi de către o entitate aprobate de către Beneficiar, la valoarea şi moneda echivalentă sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; această garanţie poate fi prezentată într-un format similar cu cel la care s-a făcut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], şi va fi valabilă până când Echipamentele şi Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Şantier şi protejate împotriva pierderii, degradării şi deteriorării;sau(c) Echipamentele şi Materialele respective:(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plata la livrarea pe Şantier, şi(îi) au fost livrate şi depozitate corespunzător pe Şantier şi sunt protejate împotriva pierderii, degradării şi deteriorării, şi par să corespundă prevederilor Contractului.Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente şi Materiale (inclusiv livrarea pe Şantier), ţinând cont de documentele menţionate în această Sub-Clauză şi de valoarea de contract pentru Echipamente şi Materiale.Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeaşi cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusă în situaţia de lucrări potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări]. În Certificatul de Plată se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele şi Materialele respective şi va fi în aceleaşi monede şi aceleaşi proporţii ca şi suma suplimentară.14.6. Emiterea Certificatelor de Plată InterimareNici o sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit şi aprobat Garanţia de Bună Execuţie. Apoi, în termen de 28 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer şi detaliile justificative aferente.Inginerul nu va avea obligaţia de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după reţineri şi alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în Anexa la Ofertă. În această eventualitate, Inginerul va transmite o înştiinţare Antreprenorului.Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reţinut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; şi/sau(b) dacă Antreprenorul nu a reuşit sau nu reuşeşte să execute o lucrare sau să respecte o obligaţie, fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligaţii poate fi reţinută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligaţiei.În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimţământul sau satisfacţia Inginerului.14.7. PlăţileBeneficiarul va plăti Antreprenorului:(a) prima tranşă din plata în avans, în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] şi Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiţii.(b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Inginer a Situaţiei de Lucrări şi documentelor justificative; şi(c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plată.Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor şi în ţara plăţii (pentru moneda respectivă) specificate în Contract.14.8. Întârzieri în Efectuarea PlăţilorDacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanţare aferente perioadei de întârziere, calculate lunar pentru suma neplătită.Această perioadă se va considera că începe la data pentru plată, specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], fără a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plată.Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la rata de scont publicată de banca centrală din ţara monedei în care se face plata la care se adaugă 3 puncte procentuale, şi vor fi plătite în acea monedă.Antreprenorul va avea dreptul la această plată fără o notificare sau certificare oficială, şi fără prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire.14.9. Plata Sumelor ReţinuteDupă emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru jumătate din Suma Reţinută. Dacă un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor va fi emis pentru un Sector sau parte de lucrări, o parte din Suma Reţinută va fi autorizată şi plătită. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului sau părţii de lucrări şi Preţul Contractului final estimat.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecţiunilor, Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru restul rămas de plătit din Suma Reţinută. Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, o parte din a doua jumătate din Suma Reţinută va fi autorizată şi plătită imediat după data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecţiunilor. Această parte va reprezenta două cincimi (40%) din valoarea rezultată din raportul între valoarea de contract estimată a Sectorului de lucrări şi Preţul Contractului final estimat.În situaţia în care rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanţie], Inginerul va fi îndreptăţit să reţină costul estimat al acestor lucrări până la execuţia acestora.La calculul părţilor restituite, nu se vor lua în considerare nici un fel de actualizări la care se referă Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] şi Sub-Clauza 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Preţurilor].14.10. Situaţia de Lucrări la TerminareÎn termen de 84 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia de lucrări la terminare, însoţită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări], care să conţină:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menţionată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor,(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, şi(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră că îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaţia de lucrări la terminare.Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].14.11. Prezentarea Situaţiilor Finale de LucrăriÎn termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în şase exemplare, Situaţia finală de lucrări, însoţită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, şi(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptăţit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaţiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaţii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil şi va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti şi va transmite Inginerului situaţia finală, aşa după cum s-a convenit. Aceste Condiţii se referă la situaţia de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situaţia Finală de Lucrări.Dacă, în urma discuţiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situaţiei finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părţile din situaţia finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluţionată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti şi va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaţie Finală de Lucrări.14.12. Scrisoarea de DescărcareLa prezentarea Situaţiei Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descărcare care va confirma faptul că totalul Situaţiei Finale de Lucrări reprezintă valoarea finală şi completă a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare poate confirma faptul că descărcarea va intra în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garanţia de Bună Execuţie şi restul de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă.14.13. Emiterea Certificatului Final de PlatăÎn termen de 28 de zile de la primirea Situaţiei Finale de Lucrări şi a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plată, care va menţiona:(a) suma finală care este datorată, şi(b) diferenţa (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar şi toate sumele la care Beneficiarul este îndreptăţit.Dacă Antreprenorul nu a depus Situaţia Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaţiilor Finale de Lucrări] şi Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaţia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată.14.14. Încetarea Responsabilităţii BeneficiaruluiBeneficiarul nu va mai avea nici o obligaţie faţă de Antreprenor în nici un fel sau pentru nici o problemă în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuţia Lucrărilor, cu excepţia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta:(a) în Situaţia Finală de Lucrări, şi de asemenea(b) în Situaţia de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 [Situaţia de Lucrări la Terminare] (cu excepţia problemelor sau situaţiilor apărute după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor).Această Sub-Clauză nu va limita responsabilităţile Beneficiarului privind obligaţiile sale de despăgubire, sau în caz de fraudă, greşeală deliberată sau comportament necorespunzător.14.15. Moneda în care se Efectuează PlataPreţul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele menţionate în Anexa la Ofertă. Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, dacă se menţionează mai mult de o monedă, plăţile se vor face după cum urmează:(a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată doar în Moneda Locală:(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Străine şi cursurile fixe de schimb stabilite pentru calcularea plăţilor vor fi cele menţionate în Anexa la Ofertă, dacă părţile nu au convenit altfel;(îi) plăţile şi deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] şi Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] vor fi făcute în monedele şi procentele aplicabile acestora; şi(iii) alte plăţi şi deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaţiilor Interimare de Lucrări] vor fi făcute în monedele şi procentele specificate în sub-paragraful (a) (i) de mai sus;(b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofertă se va face în monedele şi procentele specificate în Anexa la Ofertă;(c) plăţile efectuate de Antreprenor către Beneficiar vor fi făcute în moneda în care suma a fost cheltuită de către Beneficiar sau în moneda care este convenită de ambele Părţi;(d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depăşeşte suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă, Beneficiarul poate recupera diferenţa acestei sume din sumele pe care le are de plătit Antreprenorului în alte monede; şi(e) dacă în Anexa la Ofertă nu se menţionează nici un curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb din Data de Bază stabilite de banca naţională a Ţării.15. Rezilierea Contractului de către Beneficiar15.1. Înştiinţarea de RemediereDacă Antreprenorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească una din obligaţiile prevăzute în Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înştiinţare, să corecteze eroarea şi să o remedieze într-o perioadă specificată şi rezonabilă de timp.15.2. Rezilierea Contractului de către BeneficiarBeneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:(a) nu reuşeşte să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanţia de Bună Execuţie] sau cerinţele unei înştiinţări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înştiinţarea de Remediere],(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenţia de a nu continua îndeplinirea obligaţiilor din cadrul Contractului,(c) nu reuşeşte, fără justificări rezonabile:(i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea şi Suspendarea Lucrărilor], sau(îi) să soluţioneze cerinţele unei înştiinţări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.(d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obţină aprobarea necesară;(e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente, sau(f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:(i) a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu Contractul, sau(îi) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul, sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenţi sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f).Stimulentele şi recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.În oricare din aceste evenimente sau circumstanţe, Beneficiarul, în termen de 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Antreprenor, va putea să rezilieze Contractul şi să evacueze Antreprenorul de pe Şantier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin înştiinţare, să rezilieze imediat Contractul.Opţiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept.După reziliere Antreprenorul va părăsi Şantierul şi va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului şi orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru acesta. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucţiuni rezonabile incluse în înştiinţare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, şi (îi) pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forţe proprii şi/sau cu alte entităţi. Beneficiarul şi aceste entităţi vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.Beneficiarul va transmite o înştiinţare prin care Utilajele Antreprenorului şi Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Şantier sau în apropierea Şantierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din înştiinţare Antreprenorul nu a reuşit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferenţă rezultată din această tranzacţie va fi plătită apoi Antreprenorului.15.3. Evaluarea la Data RezilieriiDe îndată ce este practic posibil, după ce o înştiinţare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, şi alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului.15.4. Plata după Rezilierea de către BeneficiarDupă ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate:(a) acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului],(b) sista plăţile următoare către Antreprenor până când costurile de execuţie, terminare şi remediere a defecţiunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), şi toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar au fost stabilite şi/sau(c) recupera de la Antreprenor pierderile şi daunele suportate de către Beneficiar şi orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. După acoperirea acestor pierderi, daune şi costuri suplimentare Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferenţa.15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral ContractulBeneficiarul va fi îndreptăţit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înştiinţare de reziliere adresată Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înştiinţării de către Antreprenor şi returnarea Garanţiei de Bună Execuţie de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuşi Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor.După reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului] şi va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi].16. Suspendarea şi Rezilierea Contractului de către Antreprenor16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia LucrărilorDacă Inginerul nu reuşeşte să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar] sau Sub-Clauzei 14.7 [Plăţile], Antreprenorul poate, la cel puţin 21 de zile după înştiinţarea Beneficiarului, să suspende execuţia Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuţie) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata, după caz şi în conformitate cu cele precizate în înştiinţare.Acţiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăţilor] şi la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].Dacă Antreprenorul primeşte, ulterior, Certificatul de Plată, dovada concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare şi în înştiinţarea de mai sus) înainte de transmiterea înştiinţării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri şi/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuţie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1. [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Preţul Contractului.După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.16.2. Rezilierea Contractului de către AntreprenorAntreprenorul va fi îndreptăţit să rezilieze Contractul dacă:(a) nu primeşte, în termen de 42 de zile după transmiterea înştiinţării, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuţia Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la respectarea condiţiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar],(b) Inginerul nu reuşeşte să emită Certificatul de Plată în termen de 56 de zile după primirea Situaţiei de Lucrări şi a documentelor justificative,(c) nu primeşte suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plăţile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepţia deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului]),(d) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte în mod substanţial obligaţiile prevăzute în Contract,(e) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],(f) o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungită], sau(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primeşte un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfăşoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau eveniment.În oricare din aceste împrejurări sau circumstanţe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înştiinţări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o înştiinţare, să rezilieze Contractul imediat.Opţiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.16.3. Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor AntreprenoruluiDupă ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:(a) va înceta toate activităţile, cu excepţia celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viaţa, proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor,(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele şi alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit, şi(c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Şantier, cu excepţia celor necesare pentru siguranţa acestuia, şi va părăsi Şantierul.16.4. Plata după Rezilierea de către AntreprenorDupă ce înştiinţarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:(a) va restitui Antreprenorului Garanţia de Bună Execuţie,(b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], şi(c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit şi a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecinţă a acestei rezilieri.17. Riscuri şi Responsabilităţi17.1. DespăgubiriAntreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Personalul Beneficiarului şi agenţii acestuia nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, dauna, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru:(a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare (dacă există) şi de execuţie ale Antreprenorului, a terminării Lucrărilor, şi remedierii oricăror defecţiuni, cu excepţia cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenţii acestora, şi(b) daune sau pierderi asupra unor proprietăţi imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:(i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare ale Antreprenorului (dacă există) în cursul sau datorită acestora, a activităţii de execuţie, terminare a Lucrărilor şi de remediere a defecţiunilor, şi(îi) se pot atribui neglijenţei, actelor intenţionate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenţii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceştia.Beneficiarul va despăgubi şi se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului şi agenţii acestora nu sunt afectaţi de nici o reclamaţie, daună, pierdere şi cheltuială (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijenţă, actelor intenţionate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din agenţii acestora, şi (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din poliţa de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (îi) şi (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi Daunelor Aduse Proprietăţii].17.2. Responsabilitatea Antreprenorului faţă de LucrăriAntreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor şi a Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepţia Lucrărilor şi a Sectoarelor de Lucrări]), dată la care responsabilitatea pentru grija de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se emite un Proces Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părţi de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija faţă de Sectoarele sau părţile de Lucrări va fi transferată Beneficiarului.După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul îşi va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată.Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul şi pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile şi Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului.Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acţiuni întreprinse de către Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Procesul Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor şi care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era răspunzător.17.3. Riscurile BeneficiaruluiRiscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:(a) război, ostilităţi (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini,(b) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat sau război civil în interiorul Ţării,(c) revolte, tulburări sau dezordine publică în Ţară, provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,(d) muniţii de război, materiale explozive, iradieri şi contaminări cu substanţe radioactive în interiorul Ţării, cu excepţia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pusă pe seama Antreprenorului,(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice sau supersonice,(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părţi din Lucrările Permanente, cu excepţia celor menţionate în Contract,(g) proiectarea oricărei părţi din Lucrări de către Personalul Beneficiarului sau de către alte persoane faţă de care Beneficiarul este responsabil, şi(h) orice desfăşurare de forţe ale naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experienţă nu i se poate cere să fi luat măsuri de precauţiune corespunzătoare.17.4. Consecinţele Riscurilor BeneficiaruluiDacă şi în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înştiinţare Inginerului şi va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către Inginer.Dacă Antreprenorul suferă întârzieri şi/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înştiinţare Inginerului şi, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preţul Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele(f) şi (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adăuga şi un profit rezonabil.După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală şi IndustrialăÎn această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; şi "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înştiinţare celeilalte Părţi, referitoare la revendicare, se va considera că a renunţat la orice drept de a primi despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul şi se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o încălcare care este sau a fost:(a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a cerinţelor Contractului, sau(b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau(îi) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepţia cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoştinţa Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este specificată în Contract.Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul şi se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o reclamaţie generată de sau în legătură cu (i) fabricarea, utilizarea, vânzarea sau importul oricăror bunuri, sau (îi) cu un proiect de care este responsabil Antreprenorul.Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluţionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea şi pe costul Părţii în culpă. Cealaltă Parte (şi Personalul acesteia) nu va face nici o declaraţie care poate aduce prejudicii Părţii în culpă, cu excepţia cazului în care Partea în culpă nu a reuşit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte.17.6. Limitarea ResponsabilităţiiNici o Parte nu va fi răspunzătoare faţă de cealaltă Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecinţă sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] şi a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri].Totalul obligaţiilor Antreprenorului faţă de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă şi Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului şi Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] şi Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală şi Industrială], nu va depăşi valoarea stabilită în Condiţiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată.Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greşeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părţii în culpă.18. Asigurări18.1. Cerinţe Generale pentru AsigurăriÎn această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face şi menţine în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante.Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăţi de asigurare) şi în termenii aprobaţi de către Beneficiar. Aceşti termeni vor fi compatibili cu termenii conveniţi de ambele Părţi înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asiguratori şi în termenii care să respecte detaliile anexate la Condiţiile Speciale.Dacă este necesară o poliţă prin care să se despăgubească o asociaţie asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca şi când s-ar fi emis câte o poliţă separată pentru fiecare membru al asociaţiei.Dacă poliţa despăgubeşte şi o altă asociaţie asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acţiona în contextul poliţei respective în numele acestei asociaţii suplimentare asigurate, cu excepţia situaţiilor în care Beneficiarul va acţiona în numele Personalului Beneficiarului, (îi) celelalte asociaţii asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăţi direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, şi (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaţii asigurate să respecte condiţiile prevăzute în poliţa de asigurare.Fiecare poliţă care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăţilor în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plăţile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părţi, în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele:(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, şi(b) copii ale poliţelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului] şi Sub-Clauza 18.3. [Asigurare Împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse Proprietăţii].După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părţi dovada plăţii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a poliţelor, Partea asiguratoare va transmite o înştiinţare Inginerului.Fiecare Parte va respecta condiţiile stipulate în fiecare poliţă de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuţia Lucrărilor şi va menţine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.Nici una din Părţi nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obţină acceptul prealabil al celeilalte Părţi. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înştiinţare celeilalte Părţi.Dacă Partea asiguratoare nu reuşeşte să facă sau să menţină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute şi menţinute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuşeşte să asigure dovezi satisfăcătoare şi copii ale poliţelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opţiunea sa, şi fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare şi să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părţi suma corespunzătoare acestor prime, iar Preţul de Contract va fi modificat în consecinţă.Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligaţiile, îndatoririle sau responsabilităţile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor şi/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaţii, îndatoriri şi responsabilităţi. Dacă Partea asiguratoare omite să facă şi să menţină în vigoare o asigurare posibilă şi care trebuie făcută şi menţinută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării şi nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare.Plăţile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].18.2. Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor AntreprenoruluiPartea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele şi Documentele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deşeurilor, taxele profesionale şi profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.Partea asiguratoare va menţine în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepţie Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul şi care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor, şi pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operaţiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanţie].Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puţin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Şantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Şantier şi pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:(a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) se vor face în numele ambelor Părţi, care vor fi împreună îndreptăţite să primească plăţi de la asiguratori, plăţile fiind destinate sau alocate între Părţi pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],(d) vor acoperi şi pierderile sau daunele aduse unei părţi din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părţi din Lucrări, şi pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) şi (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franccize deductibile per eveniment care să nu depăşească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), şi(e) pot exclude pierderi sau daune şi refacerea:(i) unei părţi din Lucrări care prezintă deficienţe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare (dar poliţa va include orice alte părţi care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficienţe şi nu cum este descris în sub-paragraful (îi) de mai jos),(îi) unei părţi din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficienţe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,(iii) unei părţi din Lucrări care a fost recepţionată de către Beneficiar, cu excepţia situaţiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, şi(iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Ţară, în condiţiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente şi Materiale destinate Lucrărilor].Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, poliţa descrisă la sub-paragraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înştiinţa Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptăţit, în condiţiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliţă, şi (îi) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obţine poliţa în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinţele Generale pentru Asigurări].18.3. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor şi a Daunelor Aduse ProprietăţiiPartea asiguratoare va asigura ambele Părţi împotriva responsabilităţii pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepţia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor şi a Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepţia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuţia Contractului de către Antreprenor şi se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepţie Finală.Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, şi la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Cu excepţia altor prevederi ale Condiţiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza:(a) vor fi făcute şi menţinute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) vor fi făcute în numele ambelor Părţi(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietăţii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, şi(d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,(îi) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Antreprenorului de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni, şi(iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care poliţa este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.18.4. Asigurarea Personalului AntreprenoruluiAntreprenorul va face şi menţine asigurarea împotriva responsabilităţii pentru reclamaţii, daune, pierderi şi cheltuieli (incluzând taxele şi cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.Beneficiarul şi Inginerul vor primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliţei de asigurare cu excepţia cazului în care această asigurare poate exclude pierderile şi revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijenţă a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.Asigurarea va fi menţinută în vigoare şi efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuţia Lucrărilor. Pentru angajaţii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.19. Forţa Majoră19.1. Definiţia Forţei MajoreÎn această clauză "Forţa Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanţă excepţională:(a) care nu poate fi controlată de către una din Părţi(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului,(c) care, odată apărut, nu a putut fi evitat sau depăşit în mod rezonabil de acea Parte, şi(d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Părţi.Forţa Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepţionale sau circumstanţe de tipul celor enumerate mai jos:(i) război, ostilităţi (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acţiuni ale duşmanilor străini,(îi) rebeliune, terorism, revoluţie, insurecţie, lovitură militară sau de stat, sau război civil(iii) revolte, tulburări şi dezordine, greve şi lock out provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului şi alţi angajaţi ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,(iv) muniţii de război, materiale explozive, radiaţii ionizante şi contaminări cu substanţe radio-active, cu excepţia cazurilor când utilizarea muniţiei, explosivilor, radiaţiilor sau radioactivitatea poate fi pusă pe seama Antreprenorului.(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupţii vulcanice.19.2. Înştiinţarea Forţei MajoreDacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forţă Majoră, atunci această Parte va înştiinţa cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră şi va specifică obligaţiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înştiinţarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaşte (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care constituie Forţă Majoră.Partea care a transmis înştiinţarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligaţii pe care, şi în perioada în care, Forţa Majoră o împiedică să le îndeplinească.Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forţa Majoră nu se va aplica obligaţiilor nici uneia dintre Părţi de a face plăţi către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.19.3. Obligaţia de a Reduce Întârzierile la MinimFiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forţei Majore în realizarea Contractului.Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forţa Majoră, va transmite o înştiinţare celeilalte Părţi.19.4. Consecinţele Forţei MajoreDacă Antreprenorul este împiedicat de Forţa Majoră să îndeplinească oricare dintre obligaţiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], şi se produc întârzieri şi/sau Costuri suplimentare din cauza Forţei Majore, Antreprenorul, cu condiţia respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuţie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, şi(b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanţele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Definiţia Forţei Majore] şi, în cazul sub-paragrafelor (îi) la (iv) se produc în ţară.După primirea acestei înştiinţări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluţionare a acestor probleme.19.5. Forţa Majoră care Afectează SubantreprenoriiDacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forţa majoră în termeni suplimentari sau mai extinşi decât cei specificăţi în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanţe de forţă majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligaţiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăţi să fie exonerat de responsabilităţi potrivit prevederilor acestei Clauze.19.6. Rezilierea Opţională, Lichidare şi PlăţiDacă execuţia unei părţi importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forţă Majoră pentru care s-a transmis o înştiinţare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înştiinţarea Forţei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiaşi Forte Majore pentru care s-a transmis înştiinţare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părţi o înştiinţare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înştiinţării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuţiei Lucrărilor şi Retragerea Utilajelor Antreprenorului].După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate şi va emite un Certificat de Plată care va include:(a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au preţuri stabilite în Contract(b) Costul Echipamentelor şi Materialelor comandate pentru Lucrări şi care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente şi Materiale vor deveni (şi vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar şi puse la dispoziţia Beneficiarului de către Antreprenor;(c) orice alte Costuri sau obligaţii care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii şi a Utilajelor Antreprenorului de pe Şantier şi returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în ţara sa de origine (sau către orice altă destinaţie dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); şi(e) Costul repatrierii personalului şi muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajaţi permanenţi pentru Lucrări.19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul LegiiÎn aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanţe care nu pot fi controlate de către Părţi (incluzând Forţa Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părţi sau pentru ambele Părţi, îndeplinirea obligaţiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptăţesc Părţile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înştiinţare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanţe:(a) Părţile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părţi în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, şi(b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeaşi ca şi cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opţională, Lichidare şi Plăţi], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.20. Revendicări, Dispute şi Arbitraj20.1. Revendicările AntreprenoruluiDacă Antreprenorul se considera îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plăţi suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiţii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înştiinţare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării. Înştiinţarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective.Dacă Antreprenorul nu reuşeşte să transmită înştiinţarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuţie a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăţi suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înştiinţări cerute prin Contract şi va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanţele relevante.Antreprenorul va ţine pe Şantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din perioada de execuţie care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei înştiinţări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor şi/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuţie, fără ca aceasta să aibă semnificaţia acceptării responsabilităţii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările şi va transmite Inginerului (dacă solicită) copii ale acestora.În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să conţină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective şi la prelungirea duratei de execuţie şi/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanţele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:(a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile cumulate şi/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, şi(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârşitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanţelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor şi aprobat de către Inginer.În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de Inginer şi acceptat de Antreprenor, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite şi alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării, care a fost fundamentată corespunzător.Inginerul va acţiona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluţionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuţie a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuţie] şi/sau (îi) plata Costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptăţit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.Cerinţele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuţie şi/sau plăţii costurilor suplimentare se va lua în consideraţie măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, şi numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.20.2. Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD)Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. Până la data prevăzută în Anexa la Ofertă, Părţile vor numi de comun acord CAD.Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei persoane, cu experienţă corespunzătoare ("adjudecatori"). Dacă nu se specifică numărul persoanelor şi dacă Părţile nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane.Dacă CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un adjudecător, pentru care va primi aprobarea celeilalte Părţi. Părţile vor consulta adjudecatorii nominalizaţi şi vor conveni asupra celui de-al treilea adjudecător, care va fi numit în funcţia de preşedinte al CAD.Dacă în Contract este inclusă o listă cu adjudecatori potenţiali, adjudecatorii CAD vor fi selectaţi din cei nominalizaţi pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD.Acordul dintre Părţi şi adjudecatori, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiţii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de către semnatari.Condiţiile în care se efectuează remunerarea adjudecatorilor, împreună cu remunerarea oricărui expert căruia CAD îi solicită asistenţă, vor fi convenite de comun acord de către Părţi la convenirea condiţiilor de numire în funcţie.Fiecare Parte va fi responsabilă de plată unei jumătăţi din suma stabilită pentru remunerare.Atunci când Părţile cad de acord, acestea pot să supună atenţiei CAD o problemă, pentru ca aceasta să-şi exprime o opinie. Nici una din Părţi nu va consulta CAD pentru soluţionarea unei probleme fără acordul celeilalte Părţi.De câte ori Părţile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane cu experienţa corespunzătoare care să înlocuiască (sau care să fie disponibile în vederea înlocuirii) oricare din adjudecatorii CAD.Cu excepţia cazului în care Părţile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacă unul din adjudecatori refuză sau nu mai este capabil să-şi exercite funcţia ca urmare a decesului, incapacităţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei.Dacă se produce una din aceste circumstanţe şi nu este disponibilă nici o persoană înlocuitoare, se va numi o altă persoană prin procedura în care persoana înlocuită a fost nominalizată şi convenită, descrisă în această Sub-Clauză.Revocarea unui adjudecator se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părţi, şi niciodată numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecărui adjudecator) va expira după ce descărcarea de responsabilităţi la care se face referire în Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare] va intra în vigoare.20.3. Eşecul numirii Comisiei de Adjudecare a DisputelorÎn cazul aplicării uneia din următoarele condiţii:(a) Părţile nu reuşesc să convină asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor până la data specificată în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2(b) una din Părţi nu reuşeşte să nominalizeze un adjudecator (în vederea aprobării de către cealaltă parte) al CAD formată din trei persoane până la acea dată,(c) Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecator (care să acţioneze ca preşedinte), sau(d) Părţile nu reuşesc să cadă de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile după data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renunţă sau este în incapacitate de a-şi exercită funcţia ca urmare a decesului, invalidităţii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcţiei,Entitatea care face numirea sau oficialitatea numită în Anexa la Ofertă, la cererea uneia sau a ambelor Părţi şi după consultarea cu Părţile, va numi acel membru al CAD. Această numire va fi finală şi definitivă. Fiecare Parte va fi răspunzătoare pentru plata a jumătate din remuneraţia entităţii sau a oficialităţii care numeşte.20.4. Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a DisputelorDacă între Părţi apare o dispută (de orice fel) în legătură cu Contractul sau cu execuţia Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare a Inginerului, fiecare Parte poate supune în scris atenţiei CAD această dispută pentru a obţine decizia acesteia, transmiţând copii celeilalte Părţi şi Inginerului. Această scrisoare va specifică faptul că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de către preşedintele CAD.Ambele Părţi vor permite accesul pe Şantier şi vor pune la dispoziţia CAD toate informaţiile suplimentare şi facilităţile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării unei decizii asupra unei dispute. CAD nu se va considera ca acţionând în calitate de arbitru (arbitri).În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau într-un interval de timp propus de CAD şi aprobat de ambele Părţi, CAD va lua o decizie, care va fi argumentată şi va menţiona că este emisă în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părţi, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de situaţia în care şi până când decizia va fi revizuită ulterior, prin soluţionare pe cale amiabilă sau hotărâre de arbitraj, aşa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă una dintre Părţi nu este mulţumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o înştiinţare celeilalte Părţi referitoare la nemulţumirea sa. Dacă în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părţi) după prezentarea unei dispute CAD nu ia o decizie, atunci oricare Parte poate să transmită celeilalte Părţi, în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o înştiinţare referitoare la nemulţumirea sa.Înştiinţarea de nemulţumire va menţiona că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze şi va preciza obiectul disputei şi motivul (motivele) de nemulţumire. Cu excepţia celor prevăzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], nici una dintre Părţi nu va fi îndreptăţită să înceapă arbitrajul în afară de cazul în care a fost transmisă o înştiinţare de nemulţumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.În situaţia în care CAD a luat o decizie privind soluţionarea unei probleme în dispută şi o comunică ambelor Părţi şi nici una dintre Părţi nu transmite o înştiinţare de nemulţumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă şi obligatorie pentru ambele Părţi.20.5. Soluţionarea pe Cale AmiabilăÎn cazul în care se transmite o înştiinţare de nemulţumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Părţi vor încerca să soluţioneze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. Cu excepţia cazurilor în care Părţile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la sau după 56 de zile de la data la care a fost trimisă înştiinţarea de nemulţumire, chiar dacă nu s-a făcut nici un efort de soluţionare a disputelor pe cale amiabilă.20.6. ArbitrajulExceptând cazurile în care disputele se soluţionează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală şi obligatorie va fi soluţionată prin arbitraj internaţional. Dacă nu se stabileşte altfel de către ambele Părţi:(a) disputa va fi soluţionată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaţionale de Comerţ,(b) disputa va fi soluţionată de către trei arbitri numiţi în conformitate cu prevederile acestui Regulament, şi(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea şi Limba].Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza şi revizui orice certificat, stabilire a modului de soluţionare, instrucţiune, opinie sau evaluare făcută de Inginer, şi orice decizie a CAD, relevantă pentru soluţionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor şi a oferi dovezi în faţa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanţă în dispută.Nici una dintre Părţi nu va fi limitată în acţiunile sale legale în faţa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obţinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulţumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul de arbitraj.Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligaţiile Părţilor, ale Inginerului şi ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj în timpul execuţiei Lucrărilor.20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a DisputelorÎn cazul în care:(a) nici una dintre Părţi nu a transmis o înştiinţare de nemulţumire în intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],(b) o decizie a CAD (dacă există) a devenit definitivă şi obligatorie, şi(c) o Parte refuză să respecte această decizie, atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, poate acţiona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situaţii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă].20.8. Expirarea Perioadei de Funcţionare a Comisiei de Adjudecare a DisputelorDacă între Părţi apare o dispută referitoare la sau în legătură cu Contractul sau cu execuţia Lucrărilor şi nu există o CAD, din cauză că perioada de funcţionare a CAD a expirat, sau din alte cauze:(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obţinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] şi Sub-Clauzei 20.5 [Soluţionarea pe Cale Amiabilă] nu se vor aplica, şi(b) disputa poate fi prezentată direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul].Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.-------