CONDIȚII DE CONTRACT*) din 28 decembrie 2010pentru Echipamente și Construcții inclusiv Proiectare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 bis din 20 ianuarie 2011    _________ Notă *) Aprobate de Hotărârea Guvernului nr. 1.405 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011.PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI MECANICE, ȘI PENTRU CLĂDIRI ȘILUCRĂRIINGINEREȘTI PROIECTATE DE CĂTRE ANTREPRENORCondiții Generale1. Prevederi Generale1.1. DefinițiiÎn Condițiile de Contract ("aceste Condiții"), care includ Condițiile Speciale și aceste Condiții Generale, următoarele cuvinte și expresii vor avea semnificațiile de mai jos.Cuvintele care indică persoane sau părți includ societăți sau alte entități legale, cu excepția cazurilor în care contextul cere altfel.1.1.1. Contractul1.1.1.1. "Contract" înseamnă Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofertă, Condițiile de Contract, Cerințele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului și alte documente (dacă există) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.1.1.1.2. "Acord Contractual" înseamnă acordul contractual (dacă există) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]1.1.1.3. "Scrisoare de Acceptare" înseamnă scrisoarea de acceptare oficială a Scrisorii de Ofertă, semnată de către Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Părți, semnate de acestea. Dacă nu există o astfel de scrisoare de acceptare, expresia "Scrisoare de Acceptare" înseamnă Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamnă data semnării Acordului Contractual.1.1.1.4. "Scrisoare de Ofertă" înseamnă documentul intitulat scrisoare de ofertă, care a fost completat de către Antreprenor și include oferta pentru Lucrări, semnată și adresată Beneficiarului.1.1.1.5. "Cerințele Beneficiarului" înseamnă documentul intitulat cerințele Beneficiarului, așa cum este inclus în Contract și orice alte modificări sau adăugiri la acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specifică destinația și scopul Lucrărilor și/sau ale proiectului și/sau a altor criterii tehnice ale acestora1.1.1.6. "Liste" înseamnă documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de către Antreprenor și transmise împreună cu Scrisoarea de Ofertă, așa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include date, tabele și liste cu grafice de plăți și/sau prețuri.1.1.1.7. "Propunerea Antreprenorului" înseamnă documentul intitulat propunere, transmis de către Antreprenor împreună cu Scrisoarea de Ofertă, așa cum este inclus în Contract. Acest document poate include și proiectul preliminar al Antreprenorului.1.1.1.8. "Ofertă" înseamnă Scrisoarea de Ofertă și toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreună cu Scrisoarea de Ofertă.1.1.1.9. "Anexă la Ofertă" înseamnă formularele completate, intitulate Anexa la Ofertă, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofertă și fac parte din aceasta.1.1.1.10. "Lista de garanții" și "Graficul de Plăți" înseamnă documentele numite astfel (dacă există) care sunt cuprinse în Liste.1.1.2. Părți și Persoane1.1.2.1. "Parte" înseamnă Beneficiarul sau Antreprenorul, după cum cere contextul.1.1.2.2. "Beneficiar" înseamnă persoana numită beneficiar în Anexa la Ofertă și succesorii legali ai acestei persoane.1.1.2.3. "Antreprenor" înseamnă persoana(ele) numită(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofertă acceptată de către Beneficiar și succesorii legali ai acestei(or) persoane.1.1.2.4. "Inginer" înseamnă persoana desemnată de către Beneficiar să acționeze ca Inginer în scopurile Contractului și care este nominalizată în Anexa la Ofertă, sau altă persoană desemnată din când în când de către Beneficiar și notificată Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului].1.1.2.5. "Reprezentantul Antreprenorului" înseamnă persoana numită de către Antreprenor în Contract sau desemnată din când în când de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acționează în numele Antreprenorului.1.1.2.6. "Personalul Beneficiarului" înseamnă Inginerul, asistenții la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de către Inginer] și tot restul personalului, forța de muncă și alți angajați ai Inginerului sau ai Beneficiarului și oricare alt personal notificat Antreprenorului, de către Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.1.1.2.7. "Personalul Antreprenorului" înseamnă Reprezentantul Antreprenorului și întregul personal pe care Antreprenorul îl folosește pe Șantier, care poate include personalul, forța de muncă, alți angajați ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor și orice alt personal care asistă Antreprenorul la execuția Lucrărilor.1.1.2.8. "Subantreprenor" înseamnă orice persoană numită în Contract Subantreprenor, sau orice persoană desemnată ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrări și succesorii legali ai acestor persoane.1.1.2.9. "CAD" înseamnă o persoană sau trei persoane numite astfel în Contract, sau altă persoană(e) desemnată(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eșecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor].1.1.2.10. "FIDIC" înseamnă Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, federația internațională a inginerilor consultanți.1.1.3. Date, Teste, Perioade și Terminare1.1.3.1. "Dată de Bază" înseamnă data anterioară cu 28 de zile față de ultima dată de depunere a Ofertei.1.1.3.2. "Dată de Începere a Lucrărilor" înseamnă data notificată, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor].1.1.3.3. "Durată de Execuție" înseamnă timpul necesar finalizării Lucrărilor sau a unui Sector de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuție], după cum este declarată în Anexa la Ofertă (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], calculată din momentul Datei de Începere.1.1.3.4. "Teste la Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Părți, sau dispuse ca Modificări și care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] înainte ca Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) să fie recepționate de către Beneficiar1.1.3.5. "Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor" înseamnă un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepția Lucrărilor de către Beneficiar].1.1.3.6. "Teste după Terminare" înseamnă testele care sunt specificate în Contract (dacă există) și care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste după Terminare] după ce Lucrările sau un Sector de Lucrări (după caz) sunt recepționate de către Beneficiar.1.1.3.7. "Perioadă de Notificare a Defecțiunilor" înseamnă perioada de notificare a defecțiunilor apărute la Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor], așa cum se menționează în Anexa la Ofertă (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor]), calculată de la data la care Lucrările sau Sectoarele de Lucrări sunt terminate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări].1.1.3.8. "Proces Verbal de Recepție Finală" înseamnă certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepție Finală].1.1.3.9. "Zi" înseamnă o zi calendaristică și "An" înseamnă 365 de zile.1.1.4. Monedă și Plăți1.1.4.1. "Valoare de Contract Acceptată" înseamnă valoarea acceptată în Scrisoarea de Acceptare pentru execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor.1.1.4.2. "Prețul Contractului" înseamnă prețul definit în Sub-Clauza 14.1 [Prețul Contractului] și include actualizările efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.1.1.4.3. "Cost" înseamnă toate cheltuielile făcute (sau care urmează să fie făcute) în mod rezonabil de către Antreprenor, indiferent dacă sunt făcute pe sau în afara Șantierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul.1.1.4.4. "Certificat Final de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plată].1.1.4.5. "Situație Finală de Lucrări" înseamnă situația de lucrări definită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări].1.1.4.6. "Monedă străină" înseamnă o monedă în care se plătește parțial (sau integral) Prețul Contractului, dar nu Moneda Locală.1.1.4.7. "Certificat Interimar de Plată" înseamnă certificatul de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Prețul Contractului și Plățile], altul decât Certificatul Final de Plată.1.1.4.8. "Monedă Locală" înseamnă moneda Țării.1.1.4.9. "Certificat de Plată" înseamnă un certificat de plată emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Prețul Contractului și Plățile].1.1.4.10. "Sumă Provizionată" înseamnă suma (dacă există) care este specificată în Contract ca provizion pentru execuția unei părți a Lucrărilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].1.1.4.11. "Sume Reținute" înseamnă sumele cumulate pe care Beneficiarul le reține potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări] și le plătește potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reținute].1.1.4.12. "Situație de Lucrări" înseamnă situația de lucrări transmisă de către Antreprenor ca parte a solicitării potrivit prevederilor Clauzei 14 [Prețul Contractului și Plățile], pentru emiterea certificatului de plată.1.1.5. Lucrări și Bunuri1.1.5.1. "Utilajele Antreprenorului" înseamnă toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea necesare pentru execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Sunt excluse Lucrările Provizorii, Utilajele asigurate de către Beneficiar (dacă există), Echipamentele, Materialele și altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.1.5.2. "Bunuri" înseamnă Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele și Lucrările Provizorii, sau oricare din acestea, după caz.1.1.5.3. "Materiale" înseamnă produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.1.1.5.4. "Lucrări Permanente" înseamnă lucrările permanente necesar a fi executate de către Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.1.1.5.5. "Echipamente" înseamnă aparatele, mașinile, instalațiile și vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrările Permanente.1.1.5.6. "Sector" înseamnă o parte din Lucrări specificată în Anexa la Ofertă ca Sector (dacă există).1.1.5.7. "Lucrări Provizorii" înseamnă toate lucrările provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe Șantier pentru execuția și terminarea Lucrărilor Permanente și remedierea oricăror defecțiuni.1.1.5.8. "Lucrări" înseamnă Lucrările Permanente și Lucrările Provizorii, sau oricare dintre acestea, după caz.1.1.6. Alte Definiții1.1.6.1. "Documentele Antreprenorului" înseamnă calculele, programele de computer și alt software, planșe, manuale, modele și alte documente tehnice (dacă există), furnizate de către Antreprenor conform prevederilor Contractului; așa cum este descris în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului].1.1.6.2. "Țară" înseamnă țara în care este amplasat Șantierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmează a fi executate Lucrările Permanente.1.1.6.3. "Utilaje Asigurate de către Beneficiar" înseamnă toate aparatele, mașinile și vehiculele (dacă există) puse la dispoziție de către Beneficiar pentru a fi utilizate de către Antreprenor la execuția Lucrărilor, așa cum se menționează în Cerințele Beneficiarului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepționate de către Beneficiar.1.1.6.4. "Forță Majoră" este definită în Clauza 19 [Forța Majoră].1.1.6.5. "Legi" înseamnă toate legile naționale (sau ale țării), decretele, ordonanțele și alte legi, reglementări și hotărâri ale oricărei autorități publice legal constituite.1.1.6.6. "Garanție de Bună Execuție" înseamnă garanția (sau garanțiile, dacă există) asigurată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție].1.1.6.7. "Șantier" înseamnă locurile în care vor fi executate Lucrările Permanente și unde se vor livra Echipamentele și Materialele, și oricare alte locuri prevăzute în Contract ca fiind parte componentă a Șantierului.1.1.6.8. "Imprevizibil" înseamnă ceea ce nu poate fi prevăzut în mod rezonabil de către un Antreprenor cu experiență, până la data depunerii Ofertei.1.1.6.9. "Modificare" înseamnă orice modificare a Cerințelor Beneficiarului sau a Lucrărilor, care se dispune sau se aprobă ca și modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări].1.2. InterpretăriCu excepția situațiilor în care în Contract contextul cere altfel:(a) cuvintele care indică un gen includ toate genurile;(b) cuvintele care indică singularul includ și pluralul și cuvintele care indică pluralul includ și singularul;(c) prevederile care includ cuvintele "a conveni", "convenit" sau "acord" necesită înregistrarea în scris a acordului, și(d) "scris" sau "în scris" înseamnă scris de mână, dactilografiat, tipărit sau redactat electronic care devine înregistrare permanentă.Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Condiții.1.3. ComunicareaÎn orice situație în care, potrivit prevederilor acestor Condiții este necesară emiterea de aprobări, certificate, consimțăminte, stabiliri, înștiințări și solicitări, comunicarea se va face după cum urmează:(a) în scris și livrată personal (cu confirmare de primire), trimisă prin poștă sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronică acceptate, după cum se menționează în Anexa la Ofertă; și(b) livrată, trimisă sau transmisă la adresa de contact a destinatarului, menționată în Anexa la Ofertă. În situațiile în care:(i) destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, toată corespondența va fi transmisă în consecință; și(îi) destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.Aprobările, certificatele, consimțămintele și stabilirile nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie și celeilalte Părți. Când se transmite o înștiințare unei Părți, de către cealaltă Parte sau de către Inginer, trebuie transmisă o copie și Inginerului sau celeilalte Părți, după caz.1.4. Legea și LimbaContractul va fi guvernat de legile țării (sau altei jurisdicții) menționate în Anexa la Ofertă.Dacă există versiuni ale oricărei părți din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba de referință menționată în Anexa la Ofertă.Limba folosită pentru comunicare va fi menționată în Anexa la Ofertă. Dacă în anexă nu se menționează o limbă de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).1.5. Prioritatea DocumentelorDocumentele care alcătuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc. În scopul interpretării, prioritatea documentelor va fi aplicată în conformitate cu ordinea de mai jos:(a) Acordul Contractual (dacă există)(b) Scrisoarea de Acceptare(c) Scrisoarea de Ofertă(d) Condițiile Speciale(e) Aceste Condiții Generale(f) Cerințele Beneficiarului(g) Listele, și(h) Propunerea Antreprenorului și orice alte documente care fac parte din Contract.În caz de ambiguitate sau discrepanțe ale documentelor, Inginerul va emite clarificările sau instrucțiunile necesare.1.6. Acordul ContractualDacă nu s-a convenit altfel, Părțile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare de către Antreprenor. Acordul Contractual va avea conținutul din formularul anexă la Condițiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dacă există) impuse de lege în legătură cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de către Beneficiar.1.7. CesionareaNici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepție, fiecare Parte:(a) poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul prealabil al celeilalte Părți și numai la latitudinea exclusivă a acelei Părți, și(b) poate cesiona, sub formă de garanție în favoarea unei bănci sau unei alte instituții financiare, dreptul său la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului.1.8. Păstrarea și Furnizarea DocumentelorFiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia și grija Antreprenorului până la data preluării acestora de către Beneficiar. Dacă nu este altfel prevăzut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului șase copii ale fiecărui Document al Antreprenorului.Antreprenorul va păstra, pe Șantier, o copie a Contractului, publicațiile menționate în Cerințele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului, Modificările și alte comunicări emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil.Dacă una dintre Părți descoperă o eroare sau o deficiență de natură tehnică într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuția Lucrărilor, Partea va notifica cu promptitudine cealaltă Parte cu privire la acea eroare sau deficiență.1.9. Erori ale Cerințelor BeneficiaruluiDacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri ca urmare a unei erori în Cerințele Beneficiarului, iar un antreprenor cu experiență nu a descoperit eroarea atunci când a studiat Cerințele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obligații Generale de Proiectare], Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice întârziere de acest fel potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă și (în acest caz) în ce măsură eroarea ar fi putut fi identificată și (îi) problemele descrise în sub-paragrafele (a) și (b) de mai sus în legătură cu aceasta.1.10. Utilizarea Documentelor Antreprenorului de către BeneficiarÎn relația dintre Părți, Antreprenorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Documentelor Antreprenorului și alte documente de proiectare elaborate de către Antreprenor (sau în numele acestuia).Se consideră că Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acordă Beneficiarului licență permanentă, transferabilă, neexclusivă și scutită de taxă de redevență, pentru a copia, folosi și transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea și folosirea modificărilor acestora. Această licență:(a) se va aplica pe întreaga durată de viață programată sau efectivă (cea mai lungă din cele două) a părților relevante ale Lucrării;(b) va da dreptul oricărei persoane care se află în posesia licită a sectoarelor relevante de Lucrări să multiplice, să folosească și să transmită Documentele Antreprenorului în scopul finalizării, operării, întreținerii, modificării, ajustării, reparării și demolării Lucrărilor, și(c) în cazul în care Documentele Antreprenorului se găsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe Șantier și alte locuri prevăzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate și înlocuite de către Antreprenor.Documentele Antreprenorului și alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fără acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de către Beneficiar (sau în numele acestuia) unei terțe părți pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de această Sub-Clauză.1.11. Utilizarea Documentelor Beneficiarului de către AntreprenorÎn relația dintre Părți, Beneficiarul își va rezerva dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra Cerințelor Beneficiarului și altor documente întocmite de către Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, să copieze, să folosească și să obțină dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de către Antreprenor unei terțe părți, fără acceptul Beneficiarului, cu excepția situațiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.1.12. Informații ConfidențialeAntreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabilă a Inginerului, toate informațiile confidențiale sau alte informații, pentru a verifica dacă Antreprenorul respectă prevederile Contractului.1.13. Respectarea LegilorLa executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Beneficiarul a obținut (sau va obține) aprobările pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizații similare pentru Lucrările Permanente și orice alte aprobări descrise în Cerințele Beneficiarului ca fiind deja obținute (sau în curs de obținere) de către Beneficiar; Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate eșecului obținerii acestor aprobări; și(b) Antreprenorul va transmite toate înștiințările, va plăti toate taxele, impozitele și onorariile și va obține toate autorizațiile, licențele și aprobările în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni. Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și îl va proteja împotriva consecințelor datorate neîndeplinirii acestor obligații.1.14. Obligații Comune și IndividualeDacă Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consorțiu sau o altă grupare de două sau mai multe persoane:(a) aceste persoane vor fi considerate ca având obligații comune și individuale față de Beneficiar pentru executarea Contractului;(b) aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toți membrii asocierii; și(c) Antreprenorul nu își va modifica componența sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului.2. Beneficiarul2.1. Dreptul de Acces pe ȘantierBeneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe Șantier și punerea în posesie a tuturor părților Șantierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofertă. Aceste drepturi și posesii pot să nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita să pună Antreprenorul în posesia unor fundații, structuri, echipamente sau căi de acces, Beneficiarul va acționa în acest sens la termenul și în condițiile prevăzute în Cerințele Beneficiarului. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie până la prezentarea Garanției de Bună Execuție.Dacă termenul nu este specificat în Anexa la Ofertă, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces și punerea în posesie asupra Șantierului la o dată care să dea Antreprenorului posibilitatea să acționeze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție].Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) prelungirea perioadei de execuție pentru orice întârziere din această cauză, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea unei asemenea înștiințări, Inginerul va acționa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau a stabili modul de soluționare a acestor probleme.În situația în care eșecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execuție, la Costuri suplimentare sau profit.2.2. Autorizații, Acorduri, AprobăriBeneficiarul va asigura (unde este în măsură), la cererea Antreprenorului, asistență pentru:(a) obținerea de copii după Legile Țării, necesare derulării Contractului și care nu sunt ușor accesibile, și(b) obținerea de către Antreprenor a oricăror autorizații, acorduri sau aprobări necesare potrivit prevederilor Legilor Țării:(i) pe care Antreprenorul trebuie să le obțină conform prevederilor Sub-Clauzei 1.13 [Respectarea Legilor],(îi) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, și(iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea Șantierului.2.3. Personalul BeneficiaruluiBeneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului și alți eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe Șantier:(a) să colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6 [Colaborarea] și(b) să aplice măsuri similare cu cele pe care trebuie să le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) și (c) ale Sub-Clauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] și Sub-Clauzei 4.18 [Protecția Mediului].2.4. Asigurarea Resurselor Financiare de către BeneficiarÎn termen de 28 de zile de la primirea unei solicitări din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurării resurselor financiare, necesare pentru plata Prețului Contractului (estimat până la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Prețul Contractului și Plățile]. Dacă Beneficiarul intenționează să modifice semnificativ condițiile de finanțare, acesta trebuie să înștiințeze Antreprenorul și să prezinte detaliile necesare.2.5. Revendicările BeneficiaruluiDacă Beneficiarul se consideră îndreptățit la o plată potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiții sau în legătură cu Contractul și/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor înștiința Antreprenorul și îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situația unor plăți efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, această înștiințare nu este necesară.Înștiințarea va fi transmisă de îndată ce Beneficiarul are cunoștință despre evenimentul sau contextul care generează revendicarea. Înștiințarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor va fi transmisă înainte de expirarea acestei perioade.Detaliile prezentate trebuie să specifice Clauza sau altă motivație a revendicării și trebuie să includă o justificare a sumei și/sau prelungirii la care Beneficiarul se consideră îndreptățit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dacă există) pe care Beneficiarul este îndreptățit să o primească de la Antreprenor și/sau (îi) prelungirea (dacă e cazul) Perioadei de Notificare a Defecțiunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor].Această sumă poate fi dedusă din Prețul Contractului și din Certificatele de Plată. Beneficiarul va fi îndreptățit să compenseze sau să opereze o deducere dintr-o sumă confirmată într-un Certificat de Plată, sau să o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.3. Inginerul3.1. Responsabilitățile și Autoritatea IngineruluiBeneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experiență și calificare corespunzătoare și alt personal de specialitate care să aibă competența de a-și îndeplini responsabilitățile.Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul.Inginerul poate să exercite autoritatea atribuită Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicată de executarea Contractului. Dacă pentru anumite atribuții Inginerul trebuie să obțină aprobarea Beneficiarului înainte de a-și exercită autoritatea, atribuțiile respective vor fi cele specificate în Condițiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autorității Inginerului, cu excepția celor stabilite cu Antreprenorul.În orice situație în care Inginerul își exercită o autoritate specifică pentru care este necesară aprobarea Beneficiarului, se va considera (în interesul Contractului) că acordul Beneficiarului, a fost dat.Cu excepția altor prevederi menționate în aceste Condiții:(a) se va considera că Inginerul acționează în numele Beneficiarului de fiecare dată când îndeplinește sarcini sau exercită autoritatea atribuită sau implicată de Contract.(b) Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile prevăzute în Contract; și(c) orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absența obiecțiunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepanțe și neconformități.3.2. Delegarea de către InginerInginerul poate din când în când să atribuie sarcini și să delege autoritatea asistenților săi și să revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegări. Acești asistenți pot include un inginer rezident și/sau inspectori independenți numiți pentru verificarea și/sau testarea unor părți ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi făcute în scris și nu vor intra în vigoare decât după primirea copiilor documentului de către ambele Părți. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricărei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], fără aprobarea ambelor Părți.Asistenții trebuie să fie persoane cu calificare corespunzătoare, care au competență pentru îndeplinirea sarcinilor și exercitarea autorității delegate, și care vorbesc fluent limba folosită pentru comunicare stabilită de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea și Limba].Fiecare asistent căruia i s-au atribuit sarcini sau căruia i-a fost delegată autoritate va fi autorizat să emită instrucțiuni către Antreprenor numai în limita stabilită prin delegare.Orice aprobare, verificare, certificat, consimțământ, examinare, inspecție, instrucție, notificare, propunere, cerere, test sau alte acțiuni similare efectuate de către un asistent în conformitate cu delegația de autoritate vor avea același efect ca și cum ar fi efectuate de către Inginer. Totuși:(a) omisiunea de a respinge unele lucrări, Echipamente sau Materiale necorespunzătoare, nu reprezintă aprobarea acestora și nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrări, Echipamente sau Materialele;(b) dacă Antreprenorul pune la îndoială deciziile sau instrucțiunile unui asistent, Antreprenorul poate să prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instrucțiunile asistentului.3.3. Instrucțiunile IngineruluiInginerul poate emite (oricând) către Antreprenor instrucțiuni și planșe suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuția Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni, în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instrucțiuni numai de la Inginer sau de la un asistent căruia i-a fost delegată autoritatea conform acestei Clauze. În cazul în care o instrucțiune constituie o Modificare, se va aplica Clauza 13 [Modificări și Actualizări].Antreprenorul va respecta instrucțiunile primite de la Inginer sau de la asistenții delegați pentru orice problemă în legătură cu Contractul. Aceste instrucțiuni vor fi date în scris.3.4. Înlocuirea IngineruluiDacă Beneficiarul dorește să înlocuiască Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puțin 42 de zile înainte de data propusă pentru înlocuire, o înștiințare cuprinzând numele, adresa și experiența relevantă a celui care este potențialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoană împotriva căreia Antreprenorul are obiecțiuni rezonabile, înștiințează Beneficiarul și prezintă motivația obiecțiunilor.3.5. Stabilirea Modului de SoluționareOri de câte ori aceste Condiții stipulează că Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluționare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord.Dacă nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluționare imparțială în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanțele relevante.Inginerul va înștiința ambele Părți cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluționare, prezentând motivația de susținere. Fiecare Parte se va conforma oricărui acord sau stabilire a modului de soluționare până când intervine, dacă intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj].4. Antreprenorul4.1. Obligațiile Generale ale AntreprenoruluiAntreprenorul va proiecta, executa și termina Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului și va remedia orice defecțiuni ale Lucrărilor. Lucrările terminate trebuie să corespundă scopurilor pentru care au fost executate așa cum au fost definite în Contract.Antreprenorul va furniza Echipamentele și Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum și tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele și alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuția, terminarea lucrărilor și remedierea defecțiunilor.Lucrările vor include orice lucrare care este necesară pentru a satisface Cerințele Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului și Listele, sau impuse de prevederile Contractului, precum și toate lucrările care (deși nu sunt menționate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenței, stabilității și siguranței în exploatare a Lucrărilor.Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor de Șantier și ale tuturor metodelor de execuție ale Lucrărilor.Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de către Inginer, detalii referitoare la măsurile și metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrărilor. Nu va fi făcută nici o modificare semnificativă a acestor măsuri sau metode fără ca acest lucru să fie supus în prealabil atenției Inginerului.4.2. Garanția de Bună ExecuțieAntreprenorul va obține (pe cheltuiala sa) o Garanție de Bună Execuție pentru realizarea corespunzătoare a lucrărilor la valoarea și în moneda stipulate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu se menționează suma, această Sub-Clauză nu se va aplica.În termen de 28 de zile după primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garanția de Bună Execuție și va transmite o copie și Inginerului. Garanția de Bună Execuție va fi emisă de o entitate și dintr-o țară (sau altă jurisdicție) aprobate de către Beneficiar, și având conținutul formularului anexat Condițiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar.Antreprenorul se va asigura că Garanția de Bună Execuție este valabilă și în vigoare până la execuția și terminarea Lucrărilor de către Antreprenor și remedierea oricăror defecțiuni. Dacă termenii Garanției de Bună Execuție specifică data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptățit să obțină Procesul Verbal de Recepție Finală cu 28 de zile înainte de data de expirare a garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garanției de Bună Execuție până când Lucrările vor fi terminate și toate defecțiunile remediate.Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție cu excepția revendicării sumelor la care Beneficiarul este îndreptățit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care:(a) Antreprenorul nu reușește să prelungească valabilitatea Garanției de Bună Execuție, așa cum este descris în paragraful anterior, situație în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garanției de Bună Execuție;(b) Antreprenorul nu plătește Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sumă datorată, convenită de către Antreprenor sau stabilită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj];(c) Antreprenorul nu reușește să remedieze o defecțiune în termen de 42 de zile de la primirea solicitării Beneficiarului privind remedierea defecțiunii, sau(d) se creează circumstanțe care să îndreptățească Beneficiarul să rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], indiferent dacă s-a trimis sau nu înștiințare de reziliere.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxe legale și cheltuieli) care rezultă dintr-o revendicare privind executarea Garanției de Bună Execuție, în măsura în care Beneficiarul nu era îndreptățit la revendicare.Beneficiarul va returna Antreprenorului Garanția de Bună Execuție în termen de 21 de zile după primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepție Finală.4.3. Reprezentantul AntreprenoruluiAntreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului și îi va atribui acestuia toată autoritatea necesară pentru a acționa în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului.Cu excepția cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obținerea consimțământului, înainte de Data de Începere, numele și referințele privind persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numită Reprezentant al Antreprenorului. Dacă nu este dat consimțământul sau este revocat ulterior, sau dacă persoana numită nu reușește să acționeze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele și referințele altei persoane corespunzătoare ocupării acestei funcții.Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului și nu va numi un înlocuitor fără consimțământul prealabil al Inginerului.Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonării executării Contractului. Dacă Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe Șantier pe parcursul execuției Lucrărilor, se va numi o persoană corespunzătoare care să îl înlocuiască, cu consimțământul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecință.Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instrucțiunile emise da către Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instrucțiunile Inginerului].Reprezentantul Antreprenorului va putea să delege autoritatea, funcții sau împuterniciri oricărei persoane competente și va putea oricând, să revoce această delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare până când Inginerul nu va primi o înștiințare prealabilă semnată de către Reprezentantul Antreprenorului în care să fie numită persoana și care să specifice împuternicirile, funcțiile și autoritatea care au fost delegate sau revocate.Reprezentantul Antreprenorului și toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].4.4. SubantreprenoriiAntreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrările.Antreprenorul va fi responsabil pentru acțiunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenților sau angajaților săi, ca și cum acestea ar fi acțiunile sau erorile Antreprenorului.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Antreprenorului nu i se va cere să obțină aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract;(b) pentru numirea Subantreprenorilor propuși după semnarea Contractului va fi obținut consimțământul prealabil al Inginerului;(c) Antreprenorul va transmite Inginerului înștiințări cu cel puțin de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenționează să înceapă lucrările, precum și datele efective de începere a lucrărilor pe Șantier;4.5. Subantreprenorii NominalizațiÎn această Sub-Clauză, "Subantreprenor nominalizat" înseamnă un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări], îl desemnează să fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instrucțiuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligația să angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva căruia Antreprenorul a ridicat obiecții justificate și înștiințează Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivația corespunzătoare.4.6. ColaborareaAntreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instrucțiunile Inginerului, condiții corespunzătoare desfășurării activității pentru:(a) Personalul Beneficiarului(b) alți antreprenori angajați de Beneficiar, și(c) personalul autorităților publice legal constituite,care pot fi angajați pentru execuția, pe sau în zona Șantierului, unor lucrări care nu sunt cuprinse în Contract.Orice astfel de instrucțiune va constitui o Modificare, dacă și în măsura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal și alți antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrărilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul.Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activități de execuție pe Șantier și va coordona propriile sale activități cu cele ale altor antreprenori în condițiile (dacă există) specificate în Cerințele Beneficiarului.Dacă, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicită să acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundații, structuri, echipamente sau căi de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele și în condițiile prevăzute în Cerințele Beneficiarului.4.7. Trasarea LucrărilorAntreprenorul va trasa Lucrările în funcție de reperii originali, coordonatele și cotele de referință specificate în Contract sau notificate de către Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate părțile de Lucrări și va rectifica orice eroare de amplasament, cotă, dimensiune sau traseu al Lucrărilor.Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legată de reperii și sistemele de referință specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare la execuția lucrărilor care au fost necesare ca urmare a corectării unor erori ale reperilor sau sistemelor de referință, iar un antreprenor cu experiență nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori și evita întârzierile și/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) prelungirea duratei de execuție pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă și (în acest caz) până la ce limită, în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica și (îi) dacă drepturile menționate în sub-paragrafele (a) și (b) de mai sus se încadrează în această limită.4.8. Proceduri de SecuritateAntreprenorul are obligația:(a) să respecte reglementările în vigoare legate de securitatea muncii;(b) să se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Șantier;(c) să depună toate eforturile rezonabile pentru a păstra Șantierul și Lucrările degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective;(d) să asigure împrejmuirea, iluminatul, paza și supravegherea Lucrărilor până la terminarea și recepția acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepția Lucrărilor de către Beneficiar], și(e) să execute orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapeți și garduri) care pot fi necesare, datorită execuției Lucrărilor, pentru utilizarea de către public și protecția publicului, a proprietarilor și ocupanților terenurilor adiacente.4.9. Asigurarea CalitățiiAntreprenorul va institui un sistem de asigurare a calității pentru a demonstra respectarea cerințelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract.Inginerul va avea dreptul să auditeze orice aspect al sistemului calității.Detaliile tuturor procedurilor și documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului în scopul informării acestuia, înainte de începerea fiecărei etape de proiectare sau execuție. La emiterea unui document de natură tehnică adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv să fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului.Respectarea sistemului de asigurare a calității nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligațiile sau responsabilitățile sale potrivit prevederilor Contractului.4.10. Informații despre ȘantierBeneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Bază, toate datele relevante, care se află în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologică și condițiile hidrologice de pe Șantier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziția Antreprenorului, toate datele care intră în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Bază. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretării acestor date.În măsura în care este posibil (ținând cont de costuri și timp), se va considera că Antreprenorul a obținut toate informațiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevăzute și alte circumstanțe care pot influența sau afecta Oferta sau Lucrările. În aceeași măsură, se va considera că Antreprenorul a inspectat și examinat Șantierul, împrejurimile acestuia, datele menționate mai sus și alte informații disponibile, și că a fost satisfăcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv următoarele (fără a se limita la acestea):(a) forma și natura Șantierului, inclusiv condițiile subterane;(b) condițiile hidrologice și climaterice;(c) volumul și natura activității și Bunurilor necesare pentru execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea oricăror defecțiuni;(d) legislația, procedurile și codul muncii aferente Țării; și(e) cerințele Antreprenorului referitoare la căi de acces, cazare, facilități, personal, energie, transport, apă și alte servicii.4.11. Corectitudinea Valorii de Contract AcceptateSe consideră că Antreprenorul:(a) este satisfăcut și consideră că Valoarea de Contract Acceptată este corectă și suficientă, și(b) a fundamentat Valoarea de Contract Acceptată cu datele, interpretările, informațiile necesare, inspecțiile, examinările și deplina înțelegere a tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informații despre Șantier] și a oricăror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului.Dacă în Contract nu se specifică altfel, Valoarea de Contract Acceptată va acoperi toate obligațiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se referă la Sumele Provizionate, dacă este cazul) și toate cele necesare pentru o proiectare și o execuție corespunzătoare, terminarea Lucrărilor și remedierea tuturor defecțiunilor.4.12. Condiții Fizice ImprevizibileÎn această Sub-Clauză, "condiții fizice" înseamnă condiții fizice naturale și artificiale, precum și alte obstacole fizice și factori poluanți, pe care Antreprenorul îi întâlnește pe Șantier la execuția Lucrărilor, inclusiv condițiile subterane și hidrologice, cu excepția condițiilor climaterice.Dacă Antreprenorul întâlnește condiții fizice nefavorabile, pe care le consideră ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va înștiința Inginerul cât mai curând posibil.Înștiințarea va descrie condițiile fizice, astfel încât să poată fi verificate de către Inginer, și va menționa motivele pentru care Antreprenorul le consideră Imprevizibile.Antreprenorul va continua să execute Lucrările folosind metode corespunzătoare și satisfăcătoare potrivit condițiilor fizice existente și va respecta toate instrucțiunile primite de la Inginer. Dacă o instrucțiune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări și Actualizări].Dacă și în măsura în care Antreprenorul întâlnește condiții fizice care sunt Imprevizibile, transmite înștiințarea menționată și înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare datorită acestor condiții, Antreprenorul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a perioadei de execuție corespunzătoare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, efectuarea inspecției și/sau investigării condițiilor fizice, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili (i) dacă și (dacă da) până la ce limită condițiile fizice au fost imprevizibile și (îi) dacă drepturile menționate în sub-paragrafele (a) și (b) de mai sus se încadrează în această limită.Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în sub-paragraful (îi), Inginerul poate, de asemenea, verifica dacă pe sectoare similare de Lucrări (dacă există) au fost identificate condiții fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dacă și în măsura în care aceste condiții fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiții și care pot fi deduse din Prețul Contractului și din Certificatele de Plată. Efectul cumulat al aplicării prevederilor sub-paragrafului (b) și reducerile pentru toate condițiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrări nu pot avea ca efect o reducere a Prețului Contractului.Inginerul poate evalua orice dovezi ale condițiilor fizice prevăzute de către Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de către Antreprenor, dar nu va fi obligat să le ia în considerație.4.13. Dreptul de Trecere și FacilitățiAntreprenorul va suporta toate costurile și taxele pentru accesele cu destinație specială și/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe Șantier. De asemenea, Antreprenorul va obține, cu riscul și pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara Șantierului, care îi pot fi necesare la execuția Lucrărilor.4.14. Evitarea AfectărilorAntreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat:(a) libera circulație a publicului, sau(b) accesul către drumuri și trotuare, sau folosirea și ocuparea acestora, indiferent dacă acestea sunt publice sau se află în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.Antreprenorul îl va despăgubi pe Beneficiar și nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxele și cheltuielile legale) care rezultă în urma unor afectări inutile sau nemotivate.4.15. Căile de AccesSe consideră că Antreprenorul este satisfăcut de compatibilitatea și disponibilitatea căilor de acces către Șantier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorită traficului propriu sau datorită Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunzătoare a vehiculelor și a drumurilor.Cu excepția altor prevederi ale acestor Condiții:(a) Antreprenorul va fi responsabil (în relația dintre Părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces;(b) Antreprenorul va executa toate marcajele și indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces și va obține aprobarea autorităților competente pentru marcaje și indicatoare precum și pentru utilizarea acestor drumuri;(c) Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces;(d) Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, și(e) Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul și necesitățile Antreprenorului.4.16. Transportul BunurilorCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puțin 21 de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantități importante din alte Bunuri vor fi livrate pe Șantier;(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, primirea, descărcarea, depozitarea și protejarea tuturor Bunurilor și a altor produse necesare execuției Lucrărilor; și(c) Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despăgubirii pentru daunele, pierderile și cheltuielile (inclusiv taxele și cheltuielile legale) care rezultă din transportul Bunurilor și va negocia și suporta toate cheltuielile generate de revendicările privind transportul acestora.4.17. Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va răspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe Șantier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executării Lucrărilor. Antreprenorul nu va retrage de pe Șantier nici un Utilaj important fără consimțământul Inginerului. Nu este necesar consimțământul pentru vehiculele care transportă Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara Șantierului.4.18. Protecția MediuluiAntreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecția mediului înconjurător (atât pe Șantier cât și în afara acestuia) și pentru limitarea daunelor sau afectării populației și a proprietăților ca urmare a poluării, zgomotului și a altor consecințe ale activității sale.Antreprenorul se va asigura că emisiile, deversările de suprafață și deșeurile rezultate în urma activităților proprii nu vor depăși valorile indicate în Cerințele Beneficiarului și nu vor depăși valorile admise de Legile în vigoare.4.19. Electricitate, Apă și GazCu excepția prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi răspunzător de furnizarea energiei electrice, apei și altor servicii care îi sunt necesare.Antreprenorul va fi îndreptățit să utilizeze, în scopul execuției Lucrărilor, energia electrică, apa, gazul și alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe Șantier și ale căror detalii și prețuri sunt menționate în Cerințele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul și pe cheltuiala sa, aparatura necesară utilizării serviciilor respective și măsurării consumurilor.Cantitățile consumate și sumele datorate (conform prețurilor menționate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare]. Antreprenorul va plăti Beneficiarului toate aceste sume.4.20. Utilajele Beneficiarului și Materialele Asigurate GratuitBeneficiarul va pune la dispoziție, pentru a fi utilizate de către Antreprenor la executarea Lucrărilor, Utilajele Beneficiarului (dacă există) în conformitate cu detaliile, modalitățile și prețurile menționate în Cerințele Beneficiarului. Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului:(a) Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situația în care:(b) Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizează, conduce, coordonează, se află în posesia acestuia sau le controlează.Cantitățile realizate și sumele datorate (stabilite conform prețurilor menționate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare]. Antreprenorul va plăti aceste sume Beneficiarului.Beneficiarul va furniza, fără a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dacă există) în conformitate cu detaliile menționate în Cerințele Beneficiarului. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul și pe cheltuiala sa, la termenul și în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspecția vizuală a acestor materiale și va transmite cu promptitudine Inginerului o înștiințare referitoare la orice lipsuri, defecțiuni sau deficiențe ale acestora. Dacă nu se convine altfel de către cele două Părți, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lipsă, defect sau deficiență.Ulterior inspecției vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia și sub controlul Antreprenorului. Obligațiile Antreprenorului de a inspecta, avea grijă, păstra în custodie și controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile, defecțiunile sau deficiențele, care nu au fost evidente la inspecția vizuală.4.21. Rapoarte privind Evoluția Execuției LucrărilorCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluția execuției Lucrărilor vor fi elaborate de către Antreprenor și transmise Inginerului în șase exemplare. Primul raport va acoperi perioada până la sfârșitul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lună, în termen de 7 zile după ultima zi a perioadei cuprinsă în raport.Raportarea va continua până la terminarea de către Antreprenor a tuturor lucrărilor rămase la data de terminare specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Fiecare raport va include:(a) grafice și descrieri detaliate ale evoluției înregistrate, incluzând fiecare etapă de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziție, fabricație, livrări pe Șantier, construcție, montaj, testare, punerea în funcțiune și efectuarea probelor;(b) fotografii care să reprezinte stadiul fabricației și evoluția lucrărilor pe Șantier;(c) pentru producerea fiecărui subansamblu principal al Echipamentelor și pentru Materiale, se vor prezenta: numele producătorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate și cele realizate pentru:(i) începerea asamblării;(îi) inspecțiile făcute de Antreprenor;(iii) testele, și(iv) transportul și sosirea pe Șantier;(d) detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportări privind Personalul și Utilajele Antreprenorului];(e) copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultatele testelor și certificatele de calitate pentru Materiale;(f) lista Modificărilor, a înștiințărilor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului];(g) statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricăror incidente neprevăzute și activități în legătură cu aspectele de mediu și relațiile publice; și(h) comparații între evoluția reală a Lucrărilor și cea planificată, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstanțe care pot periclita terminarea lucrărilor conform prevederilor Contractului și măsurile care se adoptă (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.4.22. Securitatea ȘantieruluiCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe Șantier, și(b) Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului și oricare alte persoane a căror identitate a fost notificată Antreprenorului de către Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe Șantier.4.23. Activitățile Antreprenorului pe ȘantierAntreprenorul va restrânge aria de desfășurare a activității numai în limitele Șantierului și în alte zone auxiliare care pot fi obținute de către Antreprenor și acceptate de către Inginer ca zone de lucrări. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a păstra Utilajele Antreprenorului și Personalul propriu în limitele Șantierului și al zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.Pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul va păstra Șantierul degajat de obstacole inutile și va depozita sau îndepărta orice Utilaj propriu sau exces de materiale.Antreprenorul va curăța și înlătura de pe Șantier orice moloz, resturi și Lucrările Provizorii care nu mai sunt necesare.După emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va curăța și îndepărta, de pe acea parte a Șantierului și a Lucrărilor la care se referă Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele și Lucrările Provizorii. Antreprenorul va lăsa partea respectivă a Șantierului și Lucrările curate și în siguranță. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Antreprenorul poate păstra pe Șantier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Contract.4.24. VestigiiToate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitățile, împreună cu construcțiile și alte rămășițe sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe Șantier vor fi încredințate în grija și sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlăturarea sau deteriorarea acestor descoperiri.După descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înștiințare Inginerului, care va emite instrucțiuni pentru modul de soluționare. Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucțiuni, Antreprenorul va transmite o nouă înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea noii înștiințări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.5. Proiectarea5.1. Obligațiile Generale de ProiectareAntreprenorul va executa și va răspunde de proiectarea Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către proiectanți calificați, ingineri sau alți profesioniști, care corespund criteriilor (dacă există) menționate în Cerințele Beneficiarului. Cu excepția altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectanților și Subproiectanților propuși, inclusiv referințele acestora.Antreprenorul va garanta că el, proiectanții săi și Subproiectanți au experiența și capacitatea necesară pentru proiectare. Antreprenorul își va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanților de a participa la discuții cu Inginerul în orice moment rezonabil, până la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor.La primirea înștiințării prevăzută de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va studia cu atenție Cerințele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare și calculele de proiectare, dacă există) și articolele de referință menționate în Sub-Clauza 4.7 [Trasarea Lucrărilor]. În termenul menționat în Anexa la Ofertă, calculat de la Data de Începere, Antreprenorul va înștiința Inginerul referitor la orice eroare, greșeală sau altă neconcordanță identificată în Cerințele Beneficiarului sau în aceste articole de referință.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va decide dacă se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificări și Actualizări] și va înștiința, în mod corespunzător, Antreprenorul. Dacă și în măsura în care (ținând cont de cost și timp) un antreprenor cu experiență, acordând atenția necesară ar fi identificat o eroare, greșeală sau un alt defect atunci când a inspectat Șantierul și a examinat Cerințele Beneficiarului înainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execuție nu va fi prelungită și Prețul de Contract nu va fi actualizat.5.2. Documentele AntreprenoruluiDocumentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerințele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condițiilor impuse de aprobări, și documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuția] și Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare și Întreținere]. Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul să controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate.Dacă în Cerințele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmează să fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite și/sau aprobate, acestea vor fi prezentate, împreună cu înștiințarea descrisă mai jos. Următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze, (i) "perioadă de revizuire" înseamnă perioada solicitată de către Inginer pentru revizuire și (dacă este specificat) pentru aprobare, și (îi) "Documentele Antreprenorului" exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire și/sau pentru aprobare.Cu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, fiecare perioadă de revizuire nu va depăși 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul primește Documentul Antreprenorului și înștiințarea Antreprenorului. Această înștiințare va menționa că Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire (și aprobare, dacă este astfel specificat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cât și pentru utilizare. Înștiințarea va menționa, de asemenea, că Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau măsura în care acesta nu corespunde acestora.Inginerul va putea, în perioada de revizuire, să înștiințeze Antreprenorul dacă un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în măsura în care este menționat). Dacă un Document al Antreprenorului este necorespunzător, acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit și retransmis (și, dacă este specificat, aprobat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.Pentru fiecare parte a Lucrărilor și exceptând situația în care aprobarea sau consimțământul Inginerului a fost obținut:(a) în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (așa cum s-a menționat) transmis Inginerului spre aprobare:(i) Inginerul va înștiința Antreprenorul că Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fără comentarii, sau că acesta nu corespunde prevederilor Contractului (menținând măsura în care nu corespunde);(îi) execuția unei părți a Lucrărilor nu va începe până când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului; și(iii) se va considera că Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea și execuția unei părți a Lucrărilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o înștiințare cuprinzând mențiunile prevăzute în sub-paragraful (i);(b) execuția unei părți a Lucrărilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea și execuția acesteia;(c) execuția unei părți a Lucrărilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (și aprobate, dacă este specificat); și(d) dacă Antreprenorul dorește să modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (și aprobare, dacă este specificat,), Antreprenorul va înștiința imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.Dacă Inginerul dispune că sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine.Orice aprobare sau consimțământ, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligație sau responsabilitate.5.3. Obligațiile Asumate de către AntreprenorAntreprenorul își va asuma răspunderea că proiectul, Documentele Antreprenorului, execuția și Lucrările terminate vor fi în conformitate cu:(a) Legile Țării, și(b) documentele care alcătuiesc Contractul, schimbate și actualizate de Modificări.5.4. Standardele și Normativele TehniceProiectul, Documentele Antreprenorului, execuția lucrărilor și Lucrările terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice și Legilor referitoare la execuția lucrărilor, construcție și mediu înconjurător, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea căruia sunt destinate Lucrările și alte standarde menționate în Cerințele Beneficiarului, aplicabile Lucrărilor sau definite de Legile în vigoare.Toate aceste Legi, referitoare la Lucrări și la fiecare Sector de Lucrări, vor fi cele în vigoare la data recepției de către Beneficiar a Lucrărilor sau a unor Sectoare de lucrări potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepția de către Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înțelese ca referiri la ediția aplicabilă la Data de Bază, dacă nu este altfel specificat.Dacă în Țară intră în vigoare, după Data de Bază, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va înștiința Inginerul și (dacă e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situația în care:(a) Inginerul decide că este necesară aplicarea, și(b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare,atunci Inginerul va iniția o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări].5.5. InstruireaAntreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea și întreținerea Lucrărilor conform prevederilor din Cerințele Beneficiarului. Dacă în Contract este prevăzut că instruirea trebuie efectuată înainte de recepție, Lucrările vor fi considerate terminate în vederea recepției potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări] numai după terminarea acestei instruiri.5.6. Documentele Conforme cu ExecuțiaAntreprenorul va elabora, și va actualiza, un set complet de înregistrări ale execuției Lucrărilor "conforme cu execuția", precizând amplasamentele, dimensiunile și detaliile lucrărilor real executate. Aceste înregistrări vor fi păstrate pe Șantier și vor fi utilizate exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Două copii ale acestor înregistrări vor fi trimise Inginerului înainte de începerea Testelor la Terminare.Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului planșe ale Lucrărilor conforme cu execuția, reprezentând Lucrările așa cum sunt executate, și le va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului].Antreprenorul va obține consimțământul Inginerului referitor la mărimea, sistemul de referință și alte detalii relevante.Înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va furniza Inginerului numărul și tipurile de copii specificate ale planșelor relevante conforme cu execuția, în conformitate cu Cerințele Beneficiarului. Lucrările nu vor fi considerate terminate în vederea efectuării recepției potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări] până la primirea de către Inginer a acestor documente.5.7. Manualele pentru Exploatare și ÎntreținereÎnainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare și întreținere, cuprinzând detalii suficiente astfel încât Beneficiarul să poată exploata, întreține, demonta, reasambla, regla și repara Echipamentele.Lucrările nu vor fi considerate terminate în scopul recepției potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări] până când Inginerul nu va primi versiunea finală a manualelor pentru exploatare și întreținere, cuprinzând detaliile menționate, și orice alte manuale menționate în Cerințele Beneficiarului, în acest scop.5.8. Erorile de ProiectareÎn cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identifică erori, omisiuni, ambiguități, discrepanțe sau alte deficiențe, acestea și Lucrările vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fără a ține cont de nici un consimțământ sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.6. Personalul și Forța de Muncă6.1. Angajarea Personalului și Forței de MuncăCu excepția celor prevăzute în Cerințele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru angajarea întregului personal și forței de muncă, nelocalnic sau din zonă, precum și pentru plata, cazarea, masa și transportul acestuia.6.2. Nivelul de Salarizare și Condițiile de MuncăAntreprenorul va asigura niveluri de salarizare și condiții de muncă care să nu fie inferioare celor stabilite pentru activități similare din zona în care se execută lucrarea.Dacă nivelurile de salarizare și condițiile de muncă nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii și condiții de muncă practicate pe plan local de către angajatori cu activități similare cu cele ale Antreprenorului.6.3. Persoane în Serviciul BeneficiaruluiAntreprenorul nu va recruta sau nu va încerca să recruteze personal sau forță de muncă din cadrul Personalului Beneficiarului.6.4. Legislația MunciiAntreprenorul va respecta întreaga legislație a muncii care se aplică Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sănătate, securitatea muncii, asistență socială, emigrare și repatriere, și îi va asigura acestuia toate drepturile legale.Antreprenorul le va solicita angajaților săi să se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.6.5. Programul de LucruActivitatea pe Șantier se va întrerupe în zilele nelucrătoare și în afara programului normal de lucru menționat în Anexa la Ofertă, cu următoarele excepții:(a) Contractul conține alte prevederi;(b) există acordul Inginerului;(c) Lucrarea nu poate fi evitată sau este necesară pentru protejarea vieții sau a proprietății sau pentru siguranța Lucrărilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.6.6. Facilități pentru Personal și Forța de MuncăCu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura și menține toate facilitățile necesare legate de cazare, masă și transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura facilități pentru Personalul Beneficiarului, conform celor menționate în Cerințele Beneficiarului.Antreprenorul nu va permite niciunuia din angajații săi să locuiască temporar sau permanent în construcțiile care fac parte din Lucrările Permanente.6.7. Sănătatea și Securitatea MunciiAntreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru menținerea sănătății și securității Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritățile sanitare, că personalul medical, facilitățile de prim ajutor, infirmeria și serviciul de ambulanță sunt asigurate în permanență pe Șantier și în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului și că se iau toate măsurile necesare pentru asigurarea asistenței sociale, condițiilor de igienă și prevenirea epidemiilor.Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Șantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate și va avea autoritatea de a emite instrucțiuni și a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuției Lucrărilor, Antreprenorul va asigura toate facilitățile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilității și autorității sale.În situația producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va păstra un registru și va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea și asistența socială acordată persoanelor, precum și la daunele aduse proprietății, așa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil.6.8. Supravegherea Asigurată de AntreprenorPe durata elaborării proiectului și execuției Lucrărilor și atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor Antreprenorului, acesta va asigura toată asistența necesară pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea și testarea lucrărilor.Supravegherea va fi asigurată de un număr suficient de persoane care să cunoască limba de comunicare (definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba]) și operațiunile care trebuie executate (inclusiv metode și proceduri necesare, riscuri posibile și metode de prevenire a accidentelor) pentru execuția satisfăcătoare și în siguranță a Lucrărilor.6.9. Personalul AntreprenoruluiPersonalul Antreprenorului va avea calificarea, pregătirea și experiența necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului să înlăture (sau să dispună înlăturarea) orice persoană angajată pe Șantier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dacă este cazul, care:(a) manifestă un comportament necorespunzător sau lipsit de responsabilitate;(b) îndeplinește sarcinile cu incompetență sau neglijență;(c) nu respectă prevederile Contractului; sau(d) persistă în a aborda un comportament care aduce prejudicii securității muncii, sănătății sau protecției mediului.Dacă este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoană corespunzătoare pentru înlocuire.6.10. Raportări privind Personalul și Utilajele AntreprenoruluiAntreprenorul va transmite Inginerului informații care să precizeze numărul fiecărei categorii a Personalului Antreprenorului și a fiecărui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe Șantier. Informațiile vor fi transmise lunar, într-o formă aprobată de către Inginer, până la data terminării de către Antreprenor a lucrărilor rămase de executat menționate în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.6.11. Conduita NecorespunzătoareAntreprenorul va lua, în permanență, măsurile necesare pentru a preveni ilegalitățile, dezordinea și conduita necorespunzătoare a Personalului Antreprenorului și pentru păstrarea liniștii și protecției persoanelor sau a proprietății pe și în vecinătatea Șantierului.7. Utilajele, Materialele și Execuția7.1. Modul de ExecuțieAntreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea și aprovizionarea Materialelor și de toate cele necesare execuției Lucrărilor:(a) în modul (dacă există) specificat în Contract;(b) cu grijă și profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; și(c) cu mijloace corespunzătoare și Materiale care nu prezintă riscuri, dacă în Contract nu este altfel prevăzut.7.2. Prelevarea de ProbeAntreprenorul va transmite Inginerului, următoarele probe de Materiale și informații relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]:(a) probe standard prelevate de la producător și probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; și(b) probe suplimentare indicate de către Inginer.Fiecare probă va fi etichetată, cu mențiunea originii și locului de utilizare în Lucrare.7.3. InspecțiaPersonalul Beneficiarului va avea oricând:(a) acces nelimitat în orice parte a Șantierului și în toate locurile de unde se obțin Materiale naturale; și(b) dreptul, pe parcursul producerii, asamblării și execuției lucrărilor (pe Șantier sau în altă parte), să examineze, inspecteze, măsoare și să testeze materialele și calitatea execuției, și să verifice evoluția proceselor de producere a Echipamentelor și de producere și prelucrare a Materialelor.Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condițiile necesare desfășurării activităților menționate, inclusiv asigurarea acceselor, facilităților, aprobărilor și echipamentului de protecție. Aceste activități nu vor exonera Antreprenorul de obligațiile și responsabilitățile sale.Antreprenorul va înștiința Inginerul de fiecare dată când o lucrare este terminată și înainte ca aceasta să devină acoperită, ascunsă sau ambalată pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, fără întârzieri nejustificate examinarea, inspecția, măsurătorile sau testele necesare, sau va înștiința Antreprenorul că aceste activități nu sunt necesare. Dacă Antreprenorul omite să transmită înștiințarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea și va efectua remedierile necesare pe cheltuială proprie.7.4. TestareaAceastă Sub-Clauză se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele după Terminare (dacă există).Antreprenorul va furniza toată aparatura, asistența tehnică, documentele și alte informații, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, forță de muncă, materiale și personal cu calificarea și experiența corespunzătoare, necesare pentru realizarea eficientă a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreună cu Inginerul data și locul pentru desfășurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale și alte părți ale Lucrărilor.Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificări și Actualizări], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dacă aceste teste modificate sau suplimentare arată că Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuției nu respectă prevederile Contractului, atunci costul efectuării acestora va fi suportat de către Antreprenor, fără a lua în considerare alte prevederi ale Contractului.Inginerul va înștiința Antreprenorul, cu cel puțin de 24 de ore înainte, cu privire la intenția acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dacă Inginerul nu se prezintă la data și locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepția cazurilor în care Inginerul dispune altceva, și testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezența Inginerului.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării acestor instrucțiuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau a stabili modul de soluționare a acestor probleme.Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunzătoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dacă Inginerul nu a participat la teste, se consideră că acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obținute.7.5. RespingereaDacă în urma examinării, inspecției, măsurătorii sau testării se identifică Echipamente, Materiale, proiecte sau lucrări cu deficiențe sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrările necorespunzătoare prin transmiterea unei înștiințări către Antreprenor cuprinzând motivația respingerii. Antreprenorul va remedia deficiențele cu promptitudine și se va asigura că produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă Inginerul solicită refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrările remediate sau o nouă verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii și condițiile inițiale. Dacă respingerea și refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului].7.6. Lucrări de RemediereFără a lua în considerare testele sau certificările anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului:(a) să înlăture de pe Șantier și să înlocuiască orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului,(b) să înlăture sau să refacă orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, și(c) să execute orice lucrare care este solicitată ca urgentă pentru siguranța Lucrărilor datorită unui accident, unui eveniment neprevăzut sau altui factor.Antreprenorul se va conforma solicitării într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dacă există) specificată în solicitare, sau în regim de urgență dacă urgența este specificată potrivit prevederilor sub-paragrafului (c).Dacă Antreprenorul nu se conformează solicitării, Beneficiarul va fi îndreptățit să angajeze și să plătească alt antreprenor care să execute lucrarea. Cu excepția cazului în care Antreprenorul este îndreptățit la plată pentru lucrare, Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitării.7.7. Proprietatea asupra Utilajelor și MaterialelorDacă nu contravine Legilor Țării și fără riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele și fiecare componentă a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci când:(a) sunt livrate pe Șantier; sau când(b) Antreprenorul este îndreptățit la încasarea valorii Echipamentelor și Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor și Materialelor în Eventualitatea Suspendării Lucrărilor].7.8. RedevențeCu excepția altor prevederi ale Cerințelor Beneficiarului, Antreprenorul va plăti toate redevențele, chiriile și alte cheltuieli pentru:(a) Materialele naturale obținute în afara Șantierului, și(b) depozitarea materialelor rezultate din demolări și excavări și a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepția cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul Șantierului sunt specificate în Contract.8. Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor8.1. Începerea LucrărilorInginerul va transmite Antreprenorului o înștiințare privind Data de Începere a lucrărilor cu cel puțin 7 zile înainte de această dată. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale Data de Începere a lucrărilor nu va depăși cu mai mult de 42 de zile data primirii de către Antreprenor a Scrisorii de Acceptare.Antreprenorul va începe proiectarea și execuția Lucrărilor cât mai curând posibil după Data de Începere și va continua execuția Lucrărilor cu promptitudine și fără întârzieri.8.2. Durata de ExecuțieAntreprenorul va finaliza toate Lucrările și fiecare Sector (dacă există) până la expirarea Duratei de Execuție a Lucrărilor sau a Sectorului (după caz) inclusiv:(a) trecerea Testelor la Terminarea Lucrărilor, și(b) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în Contract astfel încât Lucrările sau Sectoarele să poată fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepției, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări].8.3. Programul de ExecuțieÎn termen de 28 zile după primirea înștiințării potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1. [Începerea Lucrărilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuție detaliat cu planificări calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dată când programul anterior nu mai corespunde evoluției lucrărilor sau obligațiilor Antreprenorului. Fiecare program va include:(a) ordinea în care Antreprenorul intenționează să execute Lucrările, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare fază de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecție, livrare pe Șantier, construcție, montare, testare, punere în funcțiune și efectuare a probelor;(b) perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] și orice alte transmiteri, aprobări și acorduri menționate în Cerințele Beneficiarului;(c) succesiunea și termenele aferente inspecțiilor și testelor specificate în Contract, și(d) un raport justificativ care să includă:(i) o descriere generală a metodelor pe care Antreprenorul intenționează să le aplice și a principalelor etape de execuție a Lucrărilor, și(îi) detalii cuprinzând estimările rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum și numărul fiecăruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe Șantier pentru realizarea fiecărei etape principale de lucrări,Dacă în termen de 21 de zile după primirea programului, Inginerul nu transmite o înștiințare Antreprenorului, în care să menționeze că programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va acționa în conformitate cu programul și cu alte obligații pe care trebuie să le îndeplinească potrivit prevederilor Contractului, Personalul Beneficiarului va fi îndreptățit să-și planifice activitatea conform programului Antreprenorului.Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot apărea și asupra circumstanțelor care pot afecta negativ lucrările, pot majoră Prețul Contractului sau provoca întârzieri în execuția Lucrărilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului să transmită o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanțelor menționate și/sau o propunere de soluționare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].Dacă Inginerul transmite o înștiințare Antreprenorului în care se menționează că programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluției Lucrărilor și intențiilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.8.4. Prelungirea Duratei de ExecuțieAntreprenorul va avea dreptul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuție dacă și în măsura în care terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări], este sau va fi întârziată de următoarele cauze:(a) o Modificare (dacă nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuție potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]),(b) un motiv de întârziere care acordă dreptul prelungirii Duratei de Execuție potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiții de Contract,(c) condiții climatice nefavorabile excepționale,(d) lipsa Imprevizibilă a personalului sau a Bunurilor, datorată unor epidemii sau acțiuni guvernamentale, sau(e) o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care își desfășoară activitatea pe Șantier.Dacă Antreprenorul se consideră îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție, Antreprenorul va înștiința Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuție conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior și va putea majoră dar, în niciun caz, nu va putea reduce perioada cumulată de prelungire.8.5. Întârzieri Cauzate de AutoritățiÎn cazul în care se produc următoarele situații:(a) Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autoritățile publice legal constituite din Țară,(b) autoritățile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, și(c) întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuție potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție].8.6. Ritmul Evoluției LucrărilorÎn situația în care:(a) evoluția lucrărilor este nesatisfăcătoare pentru respectarea Duratei de Execuție, și/sau(b) evoluția lucrărilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuție valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție] din cauze diferite de cele menționate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], unui program actualizat și unui raport justificativ care să descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulării evoluției lucrărilor pentru încadrarea în Durata de Execuție.Dacă nu este notificat altfel de către Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numărului orelor de lucru și/sau a numărului de Personal și/sau Bunuri, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicările Beneficiarului], precum și penalități pentru întârzieri (dacă e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos.8.7. Penalități de ÎntârziereDacă Antreprenorul nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuție], Antreprenorul va plăti Beneficiarului penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului]. Penalitățile de întârziere vor constitui suma menționată în Anexa la Oferta, care va fi plătită pentru fiecare zi de întârziere înregistrată între Data de Terminare contractuală și data specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Suma totală datorată, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depăși suma maximă aferentă penalităților de întârziere (dacă exista), prevăzută în Anexa la Ofertă.Penalitățile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar]. Aceste penalități nu vor exonera Antreprenorul de obligația de a termina Lucrările sau de alte sarcini, obligații sau responsabilități pe care le are conform prevederilor Contractului.8.8. Suspendarea LucrărilorInginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executării unei părți sau a tuturor Lucrărilor. Pe perioada suspendării, Antreprenorul va proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor Lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendării. Dacă și în măsura în care cauza este notificată și se dovedește că responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 și 8.11 nu se vor aplica.8.9. Consecințele SuspendăriiDacă Antreprenorul va înregistra întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectării instrucțiunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] și/sau ca rezultat al reluării lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] Antreprenorul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecințelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza.8.10. Plata Echipamentelor și Materialelor în Eventualitatea Suspendării LucrărilorAntreprenorul va fi îndreptățit la plata valorii (de la data suspendării) Echipamentelor și/sau Materialelor care nu au fost livrate pe Șantier, dacă:(a) producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor și/sau Materialelor a fost suspendată pentru o perioadă mai mare de 28 de zile, și(b) în conformitate cu instrucțiunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele și/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.8.11. Suspendarea PrelungităDacă suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dacă Inginerul nu confirmă permisiunea în termen de 28 de zile după solicitare, Antreprenorul poate, prin înștiințarea Inginerului, să trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificări și Actualizări] a părții de Lucrări afectate. Dacă suspendarea afectează totalitatea Lucrărilor, Antreprenorul poate transmite o înștiințare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].8.12. Reluarea Execuției LucrărilorDupă confirmarea permisiunii sau dispunerii reluării activității, Antreprenorul și Inginerul vor examina împreună Lucrările, Echipamentele și Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorările sau defecțiunile Lucrărilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendării.9. Testele la Terminare9.1. Obligațiile AntreprenoruluiUlterior asigurării documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 [Documentele Conforme cu Execuția] și Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare și Întreținere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze și Sub-Clauzei 7.4 [Testarea].Antreprenorul va înștiința Inginerul cu cel puțin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregătit să efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile după această dată, la data sau datele stabilite de către Inginer.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, Testele la Terminare se vor efectua în următoarea succesiune:(a) teste preliminare punerii în funcțiune, care vor include inspecții specifice și teste funcționale ("la cald" și "la rece") pentru a demonstra că fiecare componentă a Echipamentelor poate să funcționeze în condiții de siguranță în următoarea etapă, (b);(b) teste la punerea în funcțiune, care vor include teste specifice de funcționare pentru a demonstra că Lucrările sau Sectoare de lucrări pot funcționa în condiții de siguranță și așa cum este specificat, în toate condițiile admisibile de funcționare; și(c) probe de funcționare, care vor demonstra că Lucrările sau Sectoarele de lucrări pot funcționa în condiții de siguranță, conform prevederilor Contractului.În timpul funcționării de probă, când Lucrările funcționează în condiții stabile, Antreprenorul va înștiința Inginerul că Lucrările sunt gata pentru efectuarea oricăror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de funcționare pentru a demonstra că Lucrările corespund criteriilor specificate în Cerințele Beneficiarului și în conformitate cu Listele de Garanții.Efectuarea probelor nu se va considera recepție potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepția Lucrărilor de către Beneficiar]. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucrări va reprezenta proprietatea Beneficiarului.La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare efectele utilizării Lucrărilor de către Beneficiar asupra funcționalității sau altor caracteristici ale Lucrărilor. De îndată ce Lucrările sau un Sector de lucrări au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste.9.2. Întârzieri în Efectuarea TestelorDacă efectuarea Testelor la Terminarea lucrărilor este întârziată nejustificat de către Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) și/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepția și Testele la Terminarea Lucrărilor].Dacă Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de către Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o înștiințare, să efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea înștiințării respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de către Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va înștiința Inginerul.Dacă Antreprenorul nu reușește să efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezența Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.9.3. Repetarea TestelorDacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunzătoare și Testele la Terminare pentru orice lucrare în legătură cu acestea să fie repetate în termenii și condițiile aplicabile testelor anterioare.9.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la TerminareDacă Lucrările, sau un Sector de Lucrări, înregistrează Teste la Terminare necorespunzătoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptățit:(a) să dispună repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3;(b) să respingă Lucrările sau Sectorul de Lucrări (după caz), dacă rezultatele necorespunzătoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrărilor sau Sectorului de Lucrări, eventualitate în care Beneficiarul va aplica măsurile prevăzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defecțiunilor]; sau(c) să emită un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, dacă Beneficiarul solicită acest lucru.În eventualitatea în care se aplică măsurile prevăzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordanță cu celelalte obligații impuse de Contract, iar Prețul Contractului se va diminua cu suma necesară despăgubirii Beneficiarului de consecințele erorilor Antreprenorului. Dacă diminuarea menționată pentru acoperirea consecințelor erorilor Antreprenorului nu este stabilită (sau metoda de calcul a acesteia nu este definită) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea să fie (i) convenită de ambele părți (pentru remedierea erorii) și plătită înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau (îi) decisă și plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] și Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare].10. Recepția Lucrărilor de către Beneficiar10.1. Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de LucrăriCu excepția celor prevăzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepționa Lucrările în situația în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiționările descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuție] și cu excepțiile prevăzute în sub-paragraful (a) de mai jos, și (îi) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau se consideră că a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor cu cel puțin 14 zile înainte ca Lucrările, din punct de vedere al Antreprenorului, să fie terminate și pregătite de recepție. Dacă Lucrările sunt împărțite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru fiecare Sector de lucrări în parte.În termen de 28 de zile de la primirea solicitării Antreprenorului, Inginerul:(a) va emite către Antreprenor Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor precizând data la care Lucrările sau Sectoarele de lucrări au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepția unor lucrări minore rămase neexecutate și a defecțiunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări în scopul destinat (până când sau în timp ce aceste lucrări sunt finalizate și defecțiunile sunt remediate); sau(b) va respinge solicitarea, prezentând motivația și specificând lucrările pe care să le realizeze Antreprenorul pentru a face posibilă emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor. Antreprenorul va finaliza lucrările, înainte de a transmite o nouă înștiințare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Dacă, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reușește să emită Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau să respingă solicitarea Antreprenorului și dacă Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera că Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile.10.2. Recepția unor Părți de LucrăriInginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru orice parte a Lucrărilor Permanente, numai cu aprobarea exclusivă a Beneficiarului.Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrărilor (altfel decât ca măsură temporară specificată în Contract, sau convenită de către ambele Părți) până când Inginerul nu emite, dacă emite, un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru această parte. Dacă Beneficiarul utilizează o parte a Lucrărilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție:(a) partea care este utilizată va fi considerată ca fiind recepționată de la data la care a început utilizarea acesteia;(b) Antreprenorul va înceta să mai aibă responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dată la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, și(c) la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru această parte.După ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua măsuri pentru asigurarea prioritară pentru Antreprenor a condițiilor necesare realizării Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrărilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor.Dacă se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepției și/sau utilizării de către Beneficiar a unei părți din Lucrare, altele decât utilizarea specificată în Contract sau convenită de către Antreprenor, Antreprenorul (i) va înștiința Inginerul și (îi) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului. După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare și profitul aferent.Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru o parte din Lucrări (alta decât un Sector), penalitățile de întârziere pentru terminarea Lucrărilor rămase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitățile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrări (dacă există), în care este inclusă și partea recepționată, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrată după data specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, reducerea proporțională a penalităților de întârziere se va calcula ca raport între valoarea părții de Lucrări recepționată și valoarea totală a Lucrărilor sau Sectorului de lucrări (după caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili aceste proporții. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizării de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penalități de Întârziere] și nu vor afecta limita maximă a penalităților.10.3. Recepția și Testele la Terminarea LucrărilorDacă Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile să efectueze Testele la Terminare datorită unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera că Beneficiarul a recepționat Lucrările sau Sectoarele de lucrări (după caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate.Ulterior, Inginerul va emite în consecință un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndată ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor. Inginerul va transmite o înștiințare și va solicita ca Testele la Terminare să fie efectuate în termen de 14 zile și în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.10.4. Restabilirea Suprafețelor de TerenCu excepția altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrărilor nu va certifica execuția lucrărilor necesare de restabilire a suprafețelor de teren din zona lucrării sau a altor suprafețe de teren.11. Perioada de Garanție11.1. Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea DefecțiunilorPentru ca Lucrările și Documentele Antreprenorului și fiecare Sector de lucrări să corespundă prevederilor Contractului (cu excepția uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul:(a) va completa orice lucrare rămasă neterminată la data emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, într-o perioadă rezonabilă menționată de către Inginer,și(b) va executa toate lucrările necesare pentru remedierea defecțiunilor sau degradărilor, conform solicitărilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), până la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de Lucrări (după caz).Dacă se produc defecțiuni sau degradări, Antreprenorul va fi înștiințat în consecință de către (sau în numele) Beneficiar.11.2. Costul Remedierii DefecțiunilorToate lucrările la care s-a făcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor] vor fi executate cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului, dacă și în măsura în care lucrările se datorează:(a) proiectului Lucrărilor, altul decât partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (dacă există),(b) Echipamentelor, Materialelor sau calității execuției care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau(c) exploatării sau întreținerii necorespunzătoare care a fost atribuită unor cauze pentru care Antreprenorul este răspunzător (potrivit prevederilor Sub-Clauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau(d) nerespectării de către Antreprenor a unei alte obligații.Dacă și în măsura în care lucrările de remediere sunt datorate oricăror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de către Beneficiar (sau în numele acestuia) și se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare].11.3. Prelungirea Perioadei de Notificare a DefecțiunilorBeneficiarul va fi îndreptățit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Lucrări sau Sectoare de lucrări, dacă și în măsura în care Lucrările, Sectoarele de lucrări sau o componentă importantă a Echipamentelor (în funcție de caz și ulterior recepției), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defecțiuni sau unor degradări. Perioada de Notificare a Defecțiunilor nu va putea fi prelungită cu mai mult de doi ani.Dacă livrarea și/sau montajul Echipamentelor și/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrărilor] sau a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția Lucrărilor], obligațiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica niciunei defecțiuni sau degradări produse la mai mult de doi ani după expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Echipamente și/sau Materiale.11.4. Omisiunea Remedierii DefecțiunilorDacă Antreprenorul nu reușește să remedieze defecțiunile sau degradările într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoană în numele Beneficiarului) poate stabili o dată până la care este necesară remedierea defecțiunilor sau degradărilor și va transmite Antreprenorului o înștiințare referitoare la această dată.Dacă Antreprenorul nu reușește să remedieze defecțiunile sau degradările până la data stabilită în înștiințare și costul lucrărilor de remediere trebuia suportat de către Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa):(a) să execute lucrarea în mod corespunzător, cu forțe proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru această lucrare iar Antreprenorul va plăti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], costurile înregistrate de către Beneficiar pentru remedierea defecțiunilor sau degradărilor.(b) să solicite Inginerului să convină sau să decidă o reducere rezonabilă a Prețului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare]; sau(c) să rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se referă la Lucrările care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dacă defecțiunile sau degradările împiedică Beneficiarul la utilizarea Lucrărilor sau a unei părți semnificative a Lucrărilor. Fără să prejudicieze celelalte drepturi, prevăzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele plătite pentru Lucrări sau pentru partea de Lucrări (după caz), împreună cu costurile de finanțare și costurile aferente demontărilor și demolărilor necesare, eliberării Șantierului și returnării Echipamentelor și Materialelor Antreprenorului.11.5. Înlăturarea Lucrărilor NecorespunzătoareDacă defecțiunile sau degradările nu pot fi remediate cu promptitudine pe Șantier și Beneficiarul își dă consimțământul, Antreprenorul poate înlătura de pe Șantier, în scopul reparării, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimțământ poate solicita Antreprenorului să majoreze valoarea Garanției de Bună Execuție, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau să prezinte o altă garanție corespunzătoare.11.6. Repetarea TestelorDacă lucrările de remediere a defecțiunilor sau degradărilor pot afecta funcționalitatea Lucrărilor, Inginerul poate solicita repetarea oricărora dintre Testele prevăzute în Contract, inclusiv Testele la Terminare și/sau Testele după Terminare. Solicitarea va fi făcută printr-o înștiințare transmisă în termen de 28 de zile după efectuarea remedierilor.Aceste teste vor fi efectuate în condițiile și termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepția faptului că ele vor fi efectuate cu riscul și pe cheltuiala Părții răspunzătoare pentru lucrările de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor].11.7. Dreptul de AccesAntreprenorul va avea drept de acces la toate părțile Lucrărilor și la înregistrările referitoare la exploatarea și funcționarea Lucrărilor, până la emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală, cu excepția situațiilor de incompatibilitate cu măsurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului.11.8. Stabilirea Cauzelor DefecțiunilorLa solicitarea și indicațiile Inginerului, Antreprenorul va căuta să identifice cauzele tuturor defecțiunilor. Cu excepția situației în care Antreprenorul are obligația remedierii defecțiunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor], Costul inspecțiilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de către Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] și va fi inclus în Prețul Contractului.11.9. Procesul Verbal de Recepție FinalăÎndeplinirea obligațiilor Antreprenorului nu se consideră a fi încheiată până când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepție Finală, precizând data la care Antreprenorul și-a încheiat obligațiile prevăzute în Contract.Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepție Finală în termen de 28 de zile după ultima dată de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, sau cât mai curând posibil după ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrările, a efectuat testele pentru toate Lucrările și a remediat defecțiunile. Un exemplar al Procesului Verbal de Recepție Finală va fi predat Beneficiarului.Procesul Verbal de Recepție Finală va fi singurul document considerat a certifica recepția Lucrărilor.11.10. Obligații NeîndepliniteDupă emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligație care rămâne neîndeplinită la data recepției.În scopul stabilirii naturii și volumului obligațiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.11.11. Eliberarea ȘantieruluiDupă primirea Procesului Verbal de Recepție Finală, Antreprenorul va îndepărta din Șantier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deșeurile și Lucrările Provizorii.Dacă acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile după ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepție Finală, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rămase. Beneficiarul va fi îndreptățit la plata costurilor produse pentru, sau în legătură cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea și amenajarea Șantierului.Orice diferență de bani rămasă de pe urma vânzării va fi plătită Antreprenorului. Dacă suma rezultată din vânzări nu acoperă costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plăti Beneficiarului diferența neacoperită.12. Testele după Terminare12.1. Procedura pentru Teste după TerminareAceastă Clauză se va aplica dacă Testele după Terminare sunt specificate în Contract. Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, Beneficiarul:(a) va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, forță de muncă, materiale și personal cu experiență și calificare corespunzătoare, în vederea efectuării eficiente a Testelor după Terminare, și(b) va efectua Testele după Terminare în conformitate cu manualele furnizate de către Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare și Întreținere], și orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat să o asigure pe parcursul acestor Teste; și în prezența Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre părți îl poate solicita în mod rezonabil.Testele după Terminare vor fi efectuate de îndată ce este rezonabil posibil după recepția de către Beneficiar a Lucrărilor sau a Sectoarelor de lucrări. Beneficiarul va înștiința Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data după care vor fi efectuate Testele după Terminare. Cu excepția cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile după această dată, în ziua sau zilele stabilite de către Beneficiar.Dacă Antreprenorul nu se prezintă la data și locul stabilit, Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor după Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezența Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte.Rezultatele Testelor după Terminare vor fi redactate și evaluate de ambele Părți. Se va face o evaluare corespunzătoare pentru efectul utilizării anterioare a Lucrărilor de către Beneficiar.12.2. Întârzieri în Efectuarea TestelorDacă Antreprenorul înregistrează Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor după Terminare cauzate de către Beneficiar, Antreprenorul (i) va înștiința Inginerul și (îi) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare și profitul.Dacă, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test după Terminare a Lucrărilor sau a unui Sector de lucrări nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defecțiunilor (sau oricare perioadă asupra căreia Părțile au convenit), se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări au trecut Testul după Terminare.12.3. Repetarea TestelorDacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut Testul după Terminare:(a) se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrărilor Neexecutate și Remedierea Defecțiunilor], și(b) fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceiași termeni și condiții a Testelor necorespunzătoare și a Testelor după Terminare pentru orice lucrare similară,Dacă și în măsura în care rezultatele necorespunzătoare și repetarea Testelor se pot atribui oricăreia din cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defecțiunilor] și conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plăti aceste costuri Beneficiarului, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului].12.4. Rezultate Necorespunzătoare ale Testelor după TerminareÎn cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:(a) Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu trec unele sau toate Testele după Terminare,(b) suma corespunzătoare necesar a fi plătită pentru rezultatele necorespunzătoare ale testelor ca daune pentru lucrările executate necorespunzător este prevăzută în Contract (sau metoda de calculare este definită) și(c) Antreprenorul va plăti Beneficiarului această sumă până la expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor,atunci Lucrările sau Sectorul de lucrări se consideră că au trecut Testele după Terminare.Dacă Lucrările, sau un Sector de lucrări, nu au trecut un Test după Terminare și Antreprenorul propune corectări sau modificări ale Lucrărilor sau unui Sector de lucrări, Antreprenorul poate fi înștiințat de către (sau în numele) Beneficiar că nu are drept de acces la Lucrări sau Sectorul de lucrări până când este convenabil pentru Beneficiar. Apoi Antreprenorul va avea obligația de a efectua corectările sau modificările și de a trece acel Test, într-o perioadă de timp rezonabilă de la primirea înștiințării trimisă de (sau în numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabilă pentru Beneficiar. Dacă Antreprenorul nu primește această înștiințare pe durata Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, Antreprenorul va fi exonerat de această obligație și se va considera că Lucrările sau Sectorul de lucrări (după caz) au trecut Testele după Terminare.Dacă Antreprenorul înregistrează Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la Lucrări sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunzătoare ale unui Testul după Terminare sau să efectueze oricare corectări sau modificări, Antreprenorul (i) va transmite o înștiințare Inginerului și (îi) cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] și va conveni sau stabili Costurile suplimentare și profitul.13. Modificări și Actualizări13.1. Dreptul de a ModificaModificările pot fi inițiate de către Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, printr-o instrucțiune sau printr-o solicitare adresată Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Modificările nu vor conține omisiuni ale lucrărilor care urmează să fie executate de alți antreprenori.Antreprenorul va avea obligația de a executa orice Modificare, cu excepția cazului în care Antreprenorul înștiințează cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) că (i) Antreprenorul nu poate obține cu ușurință Bunurile necesare pentru Modificare, (îi) aceasta va reduce siguranța sau compatibilitatea Lucrărilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanții. După primirea înștiințării, Inginerul va anula, confirma sau modifica instrucțiunea.13.2. Optimizarea ProiectuluiAntreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scrisă care (în opinia Antreprenorului), dacă va fi adoptată, (i) va urgenta terminarea Lucrărilor, (îi) va reduce costul execuției, întreținerii și exploatării Lucrărilor, (iii) va îmbunătăți eficiența sau valoarea lucrărilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului.Propunerea va fi elaborată pe cheltuiala Antreprenorului și va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].13.3. Procedura de ModificareDacă Inginerul solicită o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va răspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivației pentru care nu se poate conforma (dacă este cazul), fie prin transmiterea următoarelor:(a) descrierea proiectului și/sau lucrării propuse pentru a fi executate și programul de execuție al acestora(b) propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesară a programului de execuție potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuție], și a Duratei de Execuție,și(c) propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Prețului Contractului.După primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va răspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), și va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuția lucrărilor până la primirea răspunsului.Fiecare instrucțiune referitoare la executarea de Modificări, însoțită de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emisă de Inginer către Antreprenor, care va confirma de primire.După dispunerea sau aprobarea unei Modificări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Prețului Contractului și a Graficului de Plăți. Aceste actualizări vor include un profit rezonabil și vor ține cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], dacă se pot aplica.13.4. Plata în Moneda StabilităDacă Contractul va prevedea că plata Prețului Contractului să fie făcută în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobată sau stabilită conform celor de mai sus, se vor specifică sumele plătibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la proporția existentă sau anticipată a monedelor din Costul Modificărilor, și la proporția monedelor stabilite pentru efectuarea plății din Prețul Contractului.13.5. Sume ProvizionateFiecare Sumă Provizionată va fi folosită, integral sau parțial, în conformitate cu instrucțiunile Inginerului, iar Prețul Contractului va fi modificat corespunzător. Suma totală plătită Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de către Inginer, pentru lucrări, bunuri furnizate sau servicii, la care se referă Suma Provizionată. Pentru fiecare Sumă Provizionată, Inginerul poate emite următoarele instrucțiuni:(a) Lucrarea să fie executată de către Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), și evaluată potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; și/sau(b) Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmează să fie achiziționate de către Antreprenor și a căror valoare va fi inclusă în Prețul Contractului:(i) sumele reale plătite (sau care trebuie plătite) de către Antreprenor și,(îi) o sumă pentru cheltuielile generale și profit, calculată ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (dacă există) specificat în Lista corespunzătoare. Dacă nu există un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofertă.La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri și chitanțe justificative.13.6. Lucrări în RegiePentru lucrări minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea să fie executată pe baza lucrărilor în regie. Lucrările vor fi evaluate în conformitate cu Listele de Lucrări în Regie incluse în Contract, și se va aplica procedura de mai jos. Dacă Lista de Lucrări în Regie nu este inclusă în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului prețurile aferente. La formularea cererii de plată, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculații sau chitanțe corespunzătoare fiecărui Bun.Cu excepția articolelor pentru care Lista Lucrărilor în Regie menționează că nu este necesară plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situații corecte, în dublu exemplar, care vor include următoarele detalii referitoare la resursele utilizate la execuția lucrărilor din ziua precedentă:(a) numele, funcția și orele prestate pentru Personalul Antreprenorului,(b) identificarea, tipul și orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului și a Lucrărilor Provizorii și,(c) cantitățile și tipurile de Echipamente și Materiale folosite.Dacă vor fi corecte, sau după ce au fost convenite de către părți, câte o copie a fiecărei situații va fi semnată de către Inginer și restituită Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situații cu prețurile pentru aceste resurse, înainte ca acestea să fie incluse în următoarea Situație de Lucrări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări].13.7. Actualizări Generate de Modificări ale LegilorPrețul Contractului va fi actualizat pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor Țării (inclusiv introducerea unor Legi noi și abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridică sau oficială, guvernamentală, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Bază, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor Contractului.Dacă Antreprenorul înregistrează (sau va înregistra) întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbări ale Legilor sau interpretări, făcute ulterior Datei de Bază, Antreprenorul va înștiința Inginerul și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea înștiințării, Inginerul va acționa potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.13.8. Actualizări Generate de Modificări ale PrețurilorÎn această Sub-Clauză, "tabelul datelor de actualizare" înseamnă tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofertă. Dacă nu există un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Dacă prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele plătibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creșterea sau diminuarea costului forței de muncă, al Bunurilor și al altor elemente ale Lucrărilor, prin adăugarea sau scăderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevăzute în această Sub-Clauză. În măsura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigură o compensație totală pentru creștere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptată include sumele necesare pentru a acoperi eventuala creștere sau scădere a costurilor.Actualizarea care urmează a fi aplicată valorii plătibile Antreprenorului, după cum este evaluată în conformitate cu Lista corespunzătoare și aprobată în Certificatele de Plată, va fi determinată, conform formulelor, pentru fiecare monedă în care se plătește Prețul Contractului. Nu se va aplica nicio actualizare la lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente. Formulele vor fi de următorul tip:  Pn = a + b Ln/Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...unde:"Pn" este coeficientul de actualizare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevantă pentru lucrarea realizată în perioada "n", această perioadă fiind o lună, în afară de cazul în care Anexa la Ofertă este prevăzut altfel;"a" este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabilă din plățile contractuale;"b", "c", "d" sunt coeficienți care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuția Lucrărilor, așa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi forța de muncă, utilaje și materiale;"Ln", "En", "Mn" sunt indicii curenți de preț sau prețurile de referință pentru perioada "n", exprimați în moneda relevantă de plată, care se aplică fiecărui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se referă Certificatul de Plată respectiv); și"Lo", "Eo", "Mo" sunt indicii de preț de bază sau prețurile de referință, exprimați în moneda relevantă de plată, care corespund fiecărui element relevant de cost, la Data de Bază.Se vor utiliza indicii de preț sau prețurile de referință prevăzute în tabelul cu datele de actualizare. Dacă există îndoieli asupra provenienței acestora, aceștia vor fi stabiliți de către Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în coloanele patru și, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificării provenienței; deși aceste date (și respectiv aceste valori) pot să nu corespundă indicilor de preț de bază.În cazurile în care "moneda indicilor" (prevăzuți în tabel) nu este moneda relevantă pentru plată, fiecare indice va fi convertit în moneda relevantă de plată, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de către Banca Națională a Țării, din data menționată mai sus pentru care se cere să se aplice indicele.În lipsa unui indice curent de preț disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plată, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculată corespunzător atunci când un indice curent de preț este disponibil.Dacă Antreprenorul nu reușește să termine Lucrările în perioada Duratei de Execuție, actualizarea prețurilor după această perioadă va fi făcută utilizând sau (i) fiecare indice sau preț aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuție a Lucrărilor, sau (îi) indicele sau prețul curent, în funcție de care dintre aceștia este mai favorabil pentru Beneficiar.Ponderile (coeficienții) pentru fiecare dintre factorii de cost stabiliți în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dacă s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificărilor.14. Prețul Contractului și Plățile14.1. Prețul ContractuluiCu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale:(a) Prețul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptată ca sumă forfetară și va face obiectul unor actualizări în conformitate cu prevederile Contractului;(b) Antreprenorul va plăti toate taxele, impozitele și onorariile pe care acesta trebuie să le plătească potrivit prevederilor Contractului, iar Prețul Contractului nu va fi modificat în funcție de aceste costuri, cu excepția celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor];(c) cantitățile care pot fi incluse în Listele de cantități vor fi cantități estimate și nu vor fi considerate cantități reale și corecte ale Lucrărilor pe care Antreprenorul urmează să le execute; și(d) o cantitate sau preț care vor fi incluse într-o Listă de cantități vor fi utilizate pentru scopurile menționate în Listă și pot fi inaplicabile pentru alte scopuri.Dacă o parte din Lucrări urmează a fi plătită conform cantităților furnizate sau lucrărilor efectuate, prevederile referitoare la măsurare și evaluare vor fi menționate în Condițiile Speciale. Prețul Contractului va fi stabilit în consecință, și va face obiectul unor actualizări în conformitate cu prevederile Contractul.14.2. Plata în AvansBeneficiarul va efectua o plată în avans, sub forma unui împrumut fără dobândă, în vederea mobilizării și proiectării, după ce Antreprenorul va prezenta o garanție în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea totală a plății în avans, numărul și datele achitării tranșelor (dacă sunt mai multe decât una), moneda și procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menționate în Anexa la Ofertă.Această Sub-Clauză nu va avea aplicabilitate în cazul în care garanția nu este prezentată Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofertă.Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plată pentru prima tranșă a Avansului după primirea unei Situații de Lucrări (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări]) și după ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garanția de Bună Execuție potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] și (îi) o garanție de valoarea și în moneda stabilite pentru plata în avans. Această garanție va fi emisă de către o entitate și dintr-o țară (sau altă jurisdicție) aprobată de către Beneficiar, și va avea formatul anexat Condițiilor Speciale sau alt format aprobat de către Beneficiar.Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămâne în vigoare până la data rambursării avansului, și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției până la rambursarea plății în avans.Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată. Cu excepția cazului în care în Anexa la Ofertă se specifică alte procente:(a) în Certificatele de Plată deducerile vor începe să se facă în momentul în care valoarea tuturor plăților interimare autorizate (cu excepția plății în avans, deducerilor și restituirii sumelor reținute) depășește 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptată, mai puțin Sumele Provizionate și(b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecărui Certificat de Plată (cu excepția plății în avans, deducerilor și a restituirii sumelor reținute) în monedele și proporțiile acestora în plata în avans, până în momentul în care plata în avans va fi rambursată. Dacă plata în avans nu a fost rambursată înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea și Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau Clauzei 19 [Forța Majoră] (după caz), totalul diferenței rămase se va plăti imediat de către Antreprenor Beneficiarului.14.3. Prezentarea Situațiilor Interimare de LucrăriAntreprenorul va transmite Inginerului, la sfârșitul perioadei de plată stabilită în Contract (sau la sfârșitul fiecărei luni, dacă nu este stabilită), o situație de lucrări, în șase exemplare, într-o formă aprobată de către Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, împreună cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluția lucrărilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluția Lucrărilor].Situația de lucrări va include următoarele valori, după caz, care vor fi exprimate în monedele în care se plătește Prețul Contractului, în ordinea de mai jos:(a) valoarea estimată a contractului pentru Lucrările executate și Documentele Antreprenorului elaborate până la sfârșitul lunii (inclusiv Modificările, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos;(b) orice sumă care trebuie adăugată sau dedusă datorită modificării legilor și prețurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] și Sub-Clauzei 13.8 [Actualizări Generate de Modificări ale Prețurilor];(c) orice sumă care este dedusă ca reținere, calculată prin aplicarea procentului de reținere, prevăzut în Anexa la Ofertă, la totalul sumelor de mai sus, până când suma astfel reținută de către Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reținute (dacă există), prevăzută în Anexa la Ofertă;(d) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru plata în avans și rambursări, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans];(e) orice sume care trebuie adăugate sau deduse pentru Echipamente și Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor];(f) orice alte adăugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicări, Dispute și Arbitraj], și(g) deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plată anterioare.14.4. Graficul de PlățiDacă în Contract este prevăzut un grafic de plăți care să specifice procentele în care se va plăti Prețul Contractului, atunci, cu excepția altor prevederi ale acestui grafic:(a) tranșele prevăzute în acest grafic de plăți vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări];(b) prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale destinate Lucrărilor] nu se vor aplica;(c) dacă tranșele prevăzute în grafic nu sunt conforme cu evoluția reală, înregistrată în execuția Lucrărilor, și dacă se constată că evoluția reală este mai lentă decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de plăți, atunci Inginerul poate acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili valorile tranșelor care să ia în considerare măsura în care evoluția înregistrată este mai lentă decât cea pentru care s-au fundamentat tranșele de plată.Dacă în Contract nu este inclus un grafic de plăți, Antreprenorul va transmite estimări provizorii ale plăților estimate a fi datorate la sfârșitul fiecărui trimestru. Prima estimare va fi transmisă în termen de 42 de zile după Data de Începere. Estimările revizuite vor fi transmise trimestrial, până la emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.14.5. Echipamente și Materiale destinate LucrărilorÎn situația aplicării acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plată se vor adăuga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele și Materialele, care au fost expediate pe Șantier pentru a fi încorporate în Lucrările Permanente, și (îi) deduceri, în situația în care valoarea de contract a acestor Echipamente și Materiale este inclusă ca parte a Lucrărilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări].Dacă listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofertă, această Sub-Clauză nu se va aplica.Inginerul va stabili și aproba adăugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plată, dacă vor fi îndeplinite următoarele condiții:(a) Antreprenorul:(i) a păstrat evidențe satisfăcătoare (inclusiv comenzi, chitanțe, înregistrări privind Costurile și utilizarea Echipamentelor și Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, și(îi) a transmis o situație de plată pentru Costul de procurare și livrare a Echipamentelor și Materialelor pe Șantier, însoțită de documente justificativeși de asemenea:(b) Echipamentele și Materialele respective:(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofertă pentru plată la expedierea pe Șantier,(îi) au fost îmbarcate și sunt în drum spre Șantier, în conformitate cu prevederile Contractului; și(iii) sunt descrise în avizul de expediție sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului împreună cu dovada plății transportului și a asigurării, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, precum și cu o garanție bancară emisă într-o formă și de către o entitate aprobate de către Beneficiar, la valoarea și moneda echivalentă sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; această garanție poate fi prezentată într-un format similar cu cel la care s-a făcut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], și va fi valabilă până când Echipamentele și Materialele vor fi depozitate corespunzător pe Șantier și protejate împotriva pierderii, degradării și deteriorării;sau(c) Echipamentele și Materialele respective:(i) vor fi cele cuprinse în listele Anexă la Ofertă pentru plata la livrarea pe Șantier, și(îi) au fost livrate și depozitate corespunzător pe Șantier și sunt protejate împotriva pierderii, degradării și deteriorării, și par să corespundă prevederilor Contractului.Sumele suplimentare care urmează să fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de către Inginer pentru Echipamente și Materiale (inclusiv livrarea pe Șantier), ținând cont de documentele menționate în această Sub-Clauză și de valoarea de contract pentru Echipamente și Materiale.Moneda de plată pentru sumele suplimentare va fi aceeași cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclusă în situația de lucrări potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări.]. În Certificatul de Plată se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele și Materialele respective și va fi în aceleași monede și aceleași proporții ca și suma suplimentară.14.6. Emiterea Certificatelor de Plată InterimareNicio sumă nu va fi confirmată sau plătită până când Beneficiarul nu a primit și aprobat Garanția de Bună Execuție. Apoi, în termen de 28 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative Inginerul va emite către Beneficiar, Certificatul Interimar de Plată în care vor fi incluse suma de plată stabilită în mod echitabil de către Inginer și detaliile justificative aferente.Inginerul nu va avea obligația de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, un Certificat Interimar de Plată pentru o sumă care (după rețineri și alte deduceri) va fi mai mică decât valoarea minimă a Certificatelor Interimare de Plată (dacă există) prevăzută în Anexa la Ofertă. În această eventualitate, Inginerul va transmite o înștiințare Antreprenorului.Un Certificat Interimar de Plată nu va fi refuzat la plată pentru alt motiv în afară de următoarele:(a) dacă un bun furnizat sau o lucrare executată de către Antreprenor nu se conformează prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii poate fi reținut până când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; și/sau(b) dacă Antreprenorul nu a reușit sau nu reușește să execute o lucrare sau să respecte o obligație, fiind notificat de către Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrări sau obligații poate fi reținută până la terminarea lucrării sau îndeplinirea obligației.În orice Certificat de Plată Inginerul poate să facă corecturi sau modificări care în mod normal ar fi trebuit să fie aplicate unui Certificat de Plată anterior. Nu se va considera că un Certificat de Plată confirmă acceptul, aprobarea, consimțământul sau satisfacția Inginerului.14.7. PlățileBeneficiarul va plăti Antreprenorului:(a) prima tranșă din plata în avans, în termen de 42 de zile după emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile după primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] și Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plată fiind necesară îndeplinirea ambelor condiții.(b) suma aprobată în fiecare Certificat Interimar de Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Inginer a Situației de Lucrări și documentelor justificative; și(c) suma aprobată în Certificatul Final de Plată în termen de 56 de zile după primirea de către Beneficiar a Certificatului de Plată.Plata sumelor datorate în fiecare monedă va fi făcută în contul bancar precizat de Antreprenor și în țara plății (pentru moneda respectivă) specificate în Contract.14.8. Întârzieri în Efectuarea PlățilorDacă Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul va avea dreptul să primească costuri de finanțare aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma neplătită. Această perioadă se va considera că începe la data pentru plată, specificată în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], fără a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plată.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la rata de scont publicată de banca centrală din țara monedei în care se face plata la care se adaugă 3 puncte procentuale, și vor fi plătite în acea monedă.Antreprenorul va avea dreptul la această plată fără o notificare sau certificare oficială, și fără prejudicierea oricărui alt drept sau despăgubire.14.9. Plata Sumelor ReținuteDupă ce Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor a fost emis și Lucrările au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele după Terminare, dacă există), Inginerul va autoriza plata către Antreprenor pentru prima jumătate din Sumele Reținute. Dacă pentru un Sector de lucrări a fost emis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, procentul corespunzător al primei jumătăți din Sumele Reținute va fi autorizat la plată, după ce Sectorul de lucrări a trecut toate testele.Imediat după expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, restul rămas de plătit din Sumele Reținute va fi autorizat la plată de către Inginer pentru a fi plătit Antreprenorului. Dacă a fost emis un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru un Sector de lucrări, procentul corespunzător din a doua jumătate din Sumele Reținute va fi autorizat și plătit imediat după data de expirare a Perioadei de Notificare a Defecțiunilor pentru Sectorul de lucrări.Dacă rămân lucrări de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanție] sau Clauzei 12 [Testele după Terminare], Inginerul va fi îndreptățit să rețină costul estimat al acestor lucrări până la executarea acestora.Procentul corespunzător pentru fiecare Sector de lucrări va fi valoarea procentuală a Sectorului de lucrări menționată în Anexa la Ofertă. Dacă valoarea procentuală a unui Sector de lucrări nu este inclusă în Anexa la Ofertă, sumele reprezentând procentul corespunzător pentru niciuna din jumătățile Sumelor Reținute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plată conform prevederilor acestei Sub-Clauzei.14.10. Situația de Lucrări la TerminareÎn termen de 84 de zile după emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația de lucrări la terminare, însoțită de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări], care să conțină:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate în conformitate cu prevederile Contractului până la data menționată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor,(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, și(c) o estimare a oricăror alte sume pe care Antreprenorul le consideră ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situația de lucrări la terminare.Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată].14.11. Prezentarea Situațiilor Finale de LucrăriÎn termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală, Antreprenorul va transmite Inginerului, în șase exemplare, Situația finală de lucrări, însoțită de documentele justificative, care să prezinte în detaliu, într-un format aprobat de către Inginer, următoarele:(a) valoarea tuturor lucrărilor executate conform prevederilor Contractului, și(b) orice alte sume la care Antreprenorul se consideră îndreptățit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.Dacă Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situației finale, Antreprenorul va transmite orice informații suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil și va efectua toate modificările convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregăti și va transmite Inginerului situația finală, așa după cum s-a convenit. Aceste Condiții se referă la situația de plată asupra căreia s-a căzut de acord ca fiind Situația Finală de Lucrări.Dacă, în urma discuțiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident că există o dispută, în pofida modificărilor situației finale asupra cărora s-a căzut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresată Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plată pentru părțile din situația finală asupra cărora s-a căzut de acord. Dacă disputa este soluționată, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă], Antreprenorul va pregăti și va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situație Finală de Lucrări.14.12. Scrisoarea de DescărcareLa prezentarea Situației Finale de Lucrări, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descărcare care va confirma că totalul Situației Finale de Lucrări reprezintă valoarea finală și completă a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta. Această scrisoare poate confirma că descărcarea intră în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garanția de Bună Execuție și restul de plată, dată la care descărcarea va deveni efectivă.14.13. Emiterea Certificatului Final de PlatăÎn termen de 28 de zile de la primirea Situației Finale de Lucrări și a scrisorii de descărcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plată, care va menționa:(a) suma finală care este datorată, și(b) diferența (dacă există) datorată Antreprenorului de către Beneficiar sau Beneficiarului de către Antreprenor, după caz, luându-se în considerare toate sumele plătite anterior de către Beneficiar și toate sumele la care Beneficiarul este îndreptățit.Dacă Antreprenorul nu a depus Situația Finală de Lucrări în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situațiilor Finale de Lucrări] și Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descărcare], Inginerul va solicita Antreprenorului să o depună. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situația în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plată pentru o sumă pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorată.14.14. Încetarea Responsabilității BeneficiaruluiBeneficiarul nu va mai avea nicio obligație față de Antreprenor în niciun fel sau pentru nicio problema în legătură cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuția Lucrărilor, cu excepția cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sumă pentru aceasta:(a) în Situația Finală de Lucrări, și de asemenea(b) în Situația de Lucrări la Terminare, descrisă în Sub-Clauza 14.10 [Situația de Lucrări la Terminare] (cu excepția problemelor sau situațiilor apărute după emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor).Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitățile Beneficiarului privind obligațiile sale de despăgubire în caz de fraudă, greșeală deliberată sau comportament necorespunzător.14.15. Moneda în care se Efectuează PlataPrețul Contractului va fi plătit în moneda sau monedele menționate în Anexa la Ofertă.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, dacă se menționează mai mult de o monedă, plățile se vor face după cum urmează:(a) dacă Valoarea de Contract Acceptată a fost exprimată doar în Moneda Locală:(i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Străine și cursurile fixe de schimb stabilite pentru calcularea plăților vor fi cele menționate în Anexa la Ofertă, dacă părțile nu au convenit altfel;(îi) plățile și deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] și Sub-Clauzei 13.7 [Actualizări Generate de Modificări ale Legilor] vor fi făcute în monedele și procentele aplicabile acestora; și(iii) alte plăți și deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situațiilor Interimare de Lucrări] vor fi făcute în monedele și procentele specificate în sub-paragraful (a) (i) de mai sus;(b) plata daunelor specificate în Anexa la Ofertă se va face în monedele și procentele specificate în Anexa la Ofertă;(c) plățile efectuate de Antreprenor către Beneficiar vor fi făcute în moneda în care suma a fost cheltuită de către Beneficiar sau în moneda care este convenită de ambele Părți;(d) dacă o sumă plătibilă Beneficiarului de către Antreprenor într-o anumită monedă depășește suma plătibilă Antreprenorului de către Beneficiar în acea monedă, Beneficiarul poate recupera diferența acestei sume din sumele pe care le are de plătit Antreprenorului în alte monede; și(e) dacă în Anexa la Ofertă nu se menționează niciun curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb de la Data de Bază stabilite de banca națională a Țării.15. Rezilierea Contractului de către Beneficiar15.1. Înștiințarea de RemediereDacă Antreprenorul nu reușește să-și îndeplinească una din obligațiile prevăzute în Contract, Inginerul poate să solicite Antreprenorului, printr-o înștiințare, să corecteze greșeala și să o remedieze într-o perioadă specificată și rezonabilă de timp.15.2. Rezilierea Contractului de către BeneficiarBeneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă Antreprenorul:(a) nu reușește să respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garanția de Bună Execuție] sau cerințele unei înștiințări potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Înștiințarea de Remediere],(b) abandonează Lucrările sau demonstrează în alt fel intenția de a nu continua îndeplinirea obligațiilor din cadrul Contractului,(c) nu reușește, fără justificări rezonabile:(i) să realizeze lucrările în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea și Suspendarea Lucrărilor], sau(îi) să soluționeze cerințele unei înștiințări, emisă potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrări de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.(d) subcontractează toate Lucrările sau cesionează Contractul fără să obțină aprobarea necesară;(e) devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii săi, desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau evenimente,sau(f) dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:(i) a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu Contractul, sau(îi) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoană care are legătură cu Contractul,sau dacă oricare din membrii Personalului Antreprenorului, agenți sau Subantreprenori dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele și recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului.În oricare din aceste evenimente sau circumstanțe, Beneficiarul, în termen de 14 zile după transmiterea unei înștiințări către Antreprenor, va putea să rezilieze Contractul și să evacueze Antreprenorul de pe Șantier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin înștiințare, să rezilieze imediat Contractul.Opțiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Beneficiarului prevăzut în Contract sau alt drept.După reziliere Antreprenorul va părăsi Șantierul și va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului și orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instrucțiuni rezonabile incluse în înștiințare (i) pentru cesionarea oricărui contract de subantrepriză, și (îi) pentru a proteja viața sau proprietatea sau pentru siguranța Lucrărilor.După reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrările prin forțe proprii și/sau cu alte entități. Beneficiarul și aceste entități vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia.Beneficiarul va transmite o înștiințare prin care Utilajele Antreprenorului și Lucrările Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe Șantier sau în apropierea Șantierului.Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului. Dacă până la data din înștiințare Antreprenorul nu a reușit să efectueze o plată datorată Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de către Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferență rezultată din această tranzacție va fi plătită apoi Antreprenorului.15.3. Evaluarea la Data RezilieriiDe îndată ce este practic posibil, după ce o înștiințare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, și alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrările executate în conformitate cu prevederile Contractului.15.4. Plata după Rezilierea de către BeneficiarDupă ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de către Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate:(a) acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului],(b) sista plățile următoare către Antreprenor până când costurile de proiectare, execuție, terminare și remediere a defecțiunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrărilor (dacă există), și toate celelalte costuri suportate de către Beneficiar au fost stabilite și/sau(c) recupera de la Antreprenor pierderile și daunele suportate de către Beneficiar și orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrărilor, după luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. După acoperirea acestor pierderi, daune și costuri suplimentare Beneficiarul va plăti Antreprenorului diferența.15.5. Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral ContractulBeneficiarul va fi îndreptățit să rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o înștiințare de reziliere adresată Antreprenorului.Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile după primirea înștiințării de către Antreprenor și returnarea Garanției de Bună Execuție de către Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însuși Lucrările sau pentru a aranja ca Lucrările să fie executate de către alt antreprenor.După reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor Antreprenorului] și va fi plătit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți].16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de către Antreprenor16.1. Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția LucrărilorDacă Inginerul nu reușește să ia o decizie legată de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plată] sau dacă Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar] sau Sub-Clauzei 14.7 [Plățile], Antreprenorul poate, la cel puțin 21 de zile după înștiințarea Beneficiarului, să suspende execuția Lucrărilor (sau să reducă ritmul de execuție) până la data la care Antreprenorul va primi, dacă va primi, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata, după caz și în conformitate cu cele precizate în înștiințare.Acțiunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensări financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plăților] și la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor].Dacă Antreprenorul primește, ulterior, Certificatul de Plată, o dovadă concretă sau plata (după cum este prezentat în Sub-Clauza corespunzătoare și în înștiințarea de mai sus) înainte de transmiterea înștiințării de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normală de îndată ce acest lucru este posibil.Dacă Antreprenorul înregistrează întârzieri și/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendării Lucrărilor (sau a reducerii ritmului de execuție) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare la care se adaugă un profit rezonabil care vor fi incluse în Prețul Contractului.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare], pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.16.2. Rezilierea Contractului de către AntreprenorAntreprenorul va fi îndreptățit să rezilieze Contractul dacă:(a) nu primește, în termen de 42 de zile după transmiterea înștiințării, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuția Lucrărilor] dovada rezonabilă referitoare la respectarea condițiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar],(b) Inginerul nu reușește să emită Certificatul de Plată în termen de 56 de zile după primirea Situației de Lucrări și a documentelor justificative,(c) nu primește suma datorată potrivit Certificatului Interimar de Plată în termen de 42 de zile, după data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plățile], termen la care trebuie efectuată plata (cu excepția deducerilor prevăzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicările Beneficiarului],(d) Beneficiarul nu își îndeplinește în mod substanțial obligațiile prevăzute în Contract,(e) Beneficiarul nu respectă prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea],(f) o suspendare îndelungată afectează în totalitate Lucrările, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungită], sau(g) Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intră în proces de lichidare, primește un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii săi, sau desfășoară în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situații sau eveniment.În oricare din aceste împrejurări sau circumstanțe, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile după transmiterea unei înștiințări către Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o înștiințare, să rezilieze Contractul imediat.Opțiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului prevăzut în Contract sau alt drept.16.3. Încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor AntreprenoruluiDupă ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opțională, Lichidare și Plăți] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine:(a) va înceta toate activitățile, cu excepția celor dispuse de către Inginer pentru a proteja viața, proprietatea sau pentru siguranța Lucrărilor,(b) va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele și alte lucrări pentru care Antreprenorul a fost plătit, și(c) va îndepărta toate celelalte Bunuri de pe Șantier, cu excepția celor necesare pentru siguranța acestuia, și va părăsi Șantierul.16.4. Plata după Rezilierea de către AntreprenorDupă ce înștiințarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de către Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine:(a) va restitui Antreprenorului Garanția de Bună Execuție,(b) va plăti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], și(c) va plăti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit și a oricărei pierderi sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecință a acestei rezilieri.17. Riscuri și Responsabilități17.1. DespăgubiriAntreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Personalul Beneficiarului și agenții acestuia nu sunt afectați de nicio reclamație, dauna, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru:(a) vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrărilor de proiectare, de execuție, a terminării Lucrărilor, și remedierii oricăror defecțiuni, cu excepția cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenții acestora, și(b) daune sau pierderi asupra unor proprietăți imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucrările) în măsura în care aceste daune sau pierderi:(i) se produc ca urmare a lucrărilor de proiectare, a activității de execuție, terminare a Lucrărilor și de remediere a oricăror defecțiuni, și(îi) se pot atribui neglijenței, actelor intenționate sau încălcării Contractului de către Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenții acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de către aceștia.Beneficiarul va despăgubi și se va asigura că Antreprenorul, Personalul Antreprenorului și agenții acestora nu sunt afectați de nicio reclamație, daună, pierdere și cheltuială (inclusiv taxe legale și cheltuieli) pentru: (1) răniri, îmbolnăviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijență, actelor intenționate sau încălcărilor Contractului de către Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de către oricare din agenții acestora, și (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclusă din polița de asigurare, după cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (îi) și (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății].17.2. Responsabilitatea Antreprenorului față de LucrăriAntreprenorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrărilor și a Bunurilor de la Data de Începere până la data emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepția Lucrărilor și a Sectoarelor de Lucrări]), dată la care responsabilitatea pentru grija de Lucrări va fi transferată Beneficiarului. Dacă se emite un Proces Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor pentru Sectoare sau părți de Lucrări (sau se consideră a fi emis), responsabilitatea pentru grija față de Sectoarele sau părțile de Lucrări va fi transferată Beneficiarului.După ce responsabilitatea a fost transferată Beneficiarului, Antreprenorul își va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricărei lucrări neexecutate la data specificată în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, până când lucrarea va fi finalizată.Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauză care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul și pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrările, Bunurile și Documentele Antreprenorului să fie conforme cu prevederile Contractului.Antreprenorul va răspunde de orice pierdere sau daună cauzată de acțiuni întreprinse de către Antreprenor după emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Antreprenorul va răspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daună care se produce după ce a fost emis Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor și care rezultă dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era răspunzător.17.3. Riscurile BeneficiaruluiRiscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt:(a) război, ostilități (indiferent dacă războiul este declarat sau nu), invazii, acțiuni ale dușmanilor străini,(b) rebeliune, terorism, revoluție, insurecție, lovitură militară sau de stat sau război civil în interiorul Țării,(c) revolte, tulburări sau dezordine publică în Țară, provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului și alți angajați ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor,(d) muniții de război, materiale explozive, iradieri și contaminări cu substanțe radioactive în interiorul Țării, cu excepția cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pusă pe seama Antreprenorului,(e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplasează cu viteze sonice sau supersonice,(f) utilizarea sau ocuparea de către Beneficiar a oricărei părți din Lucrările Permanente, cu excepția celor menționate în Contract,(g) proiectarea oricărei părți din Lucrări, dacă există, de către Personalul Beneficiarului sau de către alte persoane față de care Beneficiarul este responsabil, și(h) orice desfășurare de forțe ale naturii care este Imprevizibilă sau împotriva căreia unui antreprenor cu suficientă experiență nu i se poate cere să fi luat măsuri de precauțiune corespunzătoare.17.4. Consecințele Riscurilor BeneficiaruluiDacă și în măsura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrărilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o înștiințare Inginerului și va recupera pierderile sau daunele în măsura în care acest lucru este solicitat de către Inginer.Dacă Antreprenorul suferă întârzieri și/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o altă înștiințare Inginerului și, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului], va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Prețul Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) și (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va adăuga și un profit rezonabil.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.17.5. Drepturi de Proprietate Intelectuală și IndustrialăÎn această Sub-Clauză, "încălcare" înseamnă o încălcare (sau pretinsă încălcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de autor, a unei mărci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectuală sau industrială legat de Lucrări; și "revendicare" înseamnă o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicări) privind o încălcare.Dacă o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicări, o înștiințare celeilalte Părți, referitoare la revendicare, se va considera că a renunțat la orice drept de a primi despăgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze.Beneficiarul va despăgubi Antreprenorul și se va asigura că Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio revendicare privind o încălcare care este sau a fost:(a) un rezultat inevitabil al respectării de către Antreprenor a Cerințelor Beneficiarului,sau(b) un rezultat al utilizării oricăror Lucrări de către Beneficiar:(i) pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezultă în mod rezonabil din Contract, sau(îi) în legătură cu orice bun care nu a fost furnizat de către Antreprenor, cu excepția cazului în care o astfel de utilizare a fost adusă la cunoștința Antreprenorului înainte de Data de Bază sau este specificată în Contract.Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul și se va asigura că Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nicio reclamație generată de sau în legătură cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcția sau executarea Lucrărilor, (îi) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunzătoare a Lucrărilor.Dacă o Parte are dreptul să primească despăgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culpă poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicării sau soluționarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta.Cealaltă Parte va participa la procesul de contestare a revendicării, la cererea și pe costul Părții în culpă. Cealaltă Parte (și Personalul acesteia) nu va face nicio declarație care poate aduce prejudicii Părții în culpă, cu excepția cazului în care Partea în culpă nu a reușit să organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj după ce i s-a solicitat de către prima Parte.17.6. Limitarea ResponsabilitățiiNicio Parte nu va fi răspunzătoare față de cealaltă Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrări, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirectă sau pierdere în consecință sau daună care poate fi suferită de către cealaltă Parte în legătură cu Contractul, altele decât cele prevăzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata după Rezilierea de către Antreprenor] și a Sub-Clauzei 17.1 [Despăgubiri].Totalul obligațiilor Antreprenorului față de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legătură cu acesta, altele decât cele la care se referă Sub-Clauza 4.19 [Electricitate, Apă și Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului și Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despăgubiri] și Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectuală și Industrială], nu va depăși valoarea stabilită în Condițiile Speciale sau (dacă nu este stabilită o valoare) Valoarea de Contract Acceptată.Această Sub-Clauză nu va limita responsabilitatea în caz de fraudă, greșeală premeditată sau comportament necorespunzător al Părții în culpă.18. Asigurări18.1. Cerințe Generale pentru AsigurăriÎn această Clauză, "Partea asiguratoare" înseamnă, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabilă de a face și menține în vigoare asigurările specificate în Sub-Clauzele relevante.Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi făcută cu asiguratori (societăți de asigurare) și în termenii aprobați de către Beneficiar.Acești termeni vor fi compatibili cu termenii conveniți de ambele Părți înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze.Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuată cu asiguratori și în termenii care să respecte detaliile anexate la Condițiile Speciale.Dacă este necesară o poliță prin care să se despăgubească o asociație asigurată, asigurarea se va aplica separat fiecărui membru asociat asigurat ca și când s-ar fi emis câte o poliță separată pentru fiecare membru al asociației. Dacă polița despăgubește și o altă asociație asigurată, diferită de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va acționa în contextul poliței respective în numele acestei asociații suplimentare asigurate, cu excepția situațiilor în care Beneficiarul va acționa în numele Personalului Beneficiarului, (îi) celelalte asociații asigurate nu vor avea dreptul de a primi plăți direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, și (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociații asigurate să respecte condițiile prevăzute în polița de asigurare.Fiecare poliță care face asigurări împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plăților în moneda cerută pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plățile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor.Partea asiguratoare relevantă va prezenta celeilalte Părți, în perioadele specificate în Anexa la Ofertă (calculate de la Data de Începere) următoarele:(a) dovada faptului că asigurările descrise în această Clauză au fost încheiate, și(b) copii ale polițelor pentru asigurările descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor Antreprenorului] și Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse Proprietății].După ce se face plata fiecărei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Părți dovada plății. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polițelor, Partea asiguratoare va transmite o înștiințare Inginerului.Fiecare Parte va respecta condițiile stipulate în fiecare poliță de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificări în execuția Lucrărilor și va menține asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze.Niciuna din Părți nu va face vreo modificare concretă a termenilor asigurărilor fără să obțină acceptul prealabil al celeilalte Părți. Dacă un asigurator întreprinde (sau e pe cale să întreprindă) o modificare, Partea notificată de către asigurator va transmite, cu promptitudine, o înștiințare celeilalte Părți.Dacă Partea asiguratoare nu reușește să facă sau să mențină în vigoare una din asigurările necesar a fi făcute și menținute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reușește să asigure dovezi satisfăcătoare și copii ale polițelor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealaltă Parte poate să facă (la opțiunea sa, și fără să prejudicieze orice alt drept sau măsură de remediere) o asigurare care să acopere cele necesare și să plătească primele de asigurare corespunzătoare. Partea asiguratoare va plăti celeilalte Părți suma corespunzătoare acestor prime, iar Prețul de Contract va fi modificat în consecință.Nimic din cele prevăzute în această clauză nu limitează obligațiile, îndatoririle sau responsabilitățile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sumă neasigurată sau nerecuperată de la asiguratori va fi suportată de către Antreprenor și/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligații, îndatoriri și responsabilități. Dacă Partea asiguratoare omite să facă și să mențină în vigoare o asigurare posibilă și care trebuie făcută și menținută în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealaltă parte nici nu aprobă omiterea asigurării și nici nu efectuează o asigurare care să acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sumă care ar fi putut fi acoperită prin această asigurare va fi plătită de către Partea asiguratoare.Plățile efectuate de o Parte către cealaltă Parte vor face, după caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului].18.2. Asigurarea Lucrărilor și a Utilajelor AntreprenoruluiPartea asiguratoare va asigura Lucrările, Echipamentele, Materialele și Documentele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolării, îndepărtării deșeurilor, taxele profesionale și profitul. Această asigurare trebuie să fie în vigoare de la data la care dovada asigurării trebuie depusă potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerințe Generale Pentru Asigurări], până la data emiterii Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor.Partea asiguratoare va menține în vigoare această asigurare pentru a furniza acoperirea, până la data emiterii Procesului Verbal de Recepție Finală, pentru pierderi sau daune pentru care este răspunzător Antreprenorul și care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, și pentru pierderi sau daune cauzate de către Antreprenor în cursul altor operațiuni (inclusiv cele la care se referă Clauza 11 [Perioada de Garanție] și Clauza 12 [Teste după Terminare].Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puțin decât valoarea totală de înlocuire, la care se adaugă costul transportului la Șantier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie să fie în vigoare pe durata transportului la Șantier și pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurările:(a) vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) se vor face în numele ambelor Părți, care vor fi împreună îndreptățite să primească plăți de la asiguratori, plățile fiind destinate sau alocate între Părți pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele,(c) vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricărei cauze care nu este enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului],(d) vor acoperi și pierderile sau daunele aduse unei părți din Lucrări, care se datorează utilizării sau ocupării, de către Beneficiar, a altei părți din Lucrări, și pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în sub-paragrafele (c), (g) și (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franccize deductibile per eveniment care să nu depășească suma specificată în Anexa la Ofertă (dacă nu este specificată o sumă, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), și(e) pot exclude pierderi sau daune și refacerea:(i) unei părți din Lucrări care prezintă deficiențe din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuției necorespunzătoare (dar polița va include orice alte părți care sunt pierdute sau degradate ca urmare directă a acestor deficiențe și nu cum este descris în sub-paragraful (îi) de mai jos),(îi) unei părți din Lucrări care este pierdută sau deteriorată, în scopul de a restabili orice altă parte din Lucrări, dacă această parte prezintă deficiențe ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunzătoare,(iii) unei părți din Lucrări care a fost recepționată de către Beneficiar, cu excepția situației în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, și(iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în Țară, în condițiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente și Materiale Destinate Lucrărilor].Dacă, la mai mult de un an de la Data de Bază, polița descrisă la sub-paragraful (d) de mai sus încetează de a mai fi disponibilă în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va înștiința Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptățit, în condițiile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicările Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili după cum ar fi trebuit să i se ceară Antreprenorului să plătească pentru o astfel de poliță, și (îi) se va considera, în afară de cazul în care Beneficiarul obține polița în termeni comercial rezonabili, că a aprobat omisiunea la care se referă prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerințele Generale Pentru Asigurări].18.3. Asigurare împotriva Vătămării Persoanelor și a Daunelor Aduse ProprietățiiPartea asiguratoare va asigura ambele Părți împotriva responsabilității pentru orice pierderi, daune, decese sau vătămări corporale care pot afecta oricare proprietate fizică (cu excepția celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrărilor și Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoană (cu excepția persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuția Contractului de către Antreprenor și se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepție Finală.Această asigurare se va face pentru o valoare minimă per eveniment cu un număr nelimitat de evenimente, și la o valoare care nu va fi inferioară valorii specificate în Anexa la Ofertă. Dacă în Anexa la Ofertă nu este specificată o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica.Cu excepția altor prevederi ale Condițiilor Speciale, asigurările specificate în această Sub-Clauza:(a) vor fi făcute și menținute de către Antreprenor ca Parte asiguratoare,(b) vor fi făcute în numele ambelor Părți(c) vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietății Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executării Contractului de către Antreprenor, și(d) pot exclude responsabilitatea în măsura în care aceasta decurge din:(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrări Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, și de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente,(îi) paguba care este un rezultat inevitabil al obligațiilor Antreprenorului de a executa Lucrările și de a remedia orice defecțiuni, și(iii) cauza enumerată în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând măsura în care polița este disponibilă în termeni rezonabili din punct de vedere comercial.18.4. Asigurarea Personalului AntreprenoruluiAntreprenorul va face și menține asigurarea împotriva responsabilității pentru reclamații, daune, pierderi și cheltuieli (incluzând taxele și cheltuielile legale) care decurg din vătămări corporale, îmbolnăviri, maladii sau decesul oricărei persoane angajate de către Antreprenor sau al oricărui alt membru al Personalului Antreprenorului.Beneficiarul și Inginerul vor primi de asemenea, despăgubiri potrivit prevederilor poliței de asigurare cu excepția cazului în care această asigurare poate exclude pierderile și revendicările în măsura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijență a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului.Asigurarea va fi menținută în vigoare și efectivitate pe toată perioada în care acest personal va participa la execuția Lucrărilor. Pentru angajații Subantreprenorilor, asigurarea poate fi făcută de către Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectării acestei Clauze.19. Forța Majoră19.1. Definiția Forței MajoreÎn această clauză "Forța Majoră" înseamnă un eveniment sau circumstanță excepțională:(a) care nu poate fi controlată de către una din Părți(b) pe care această Parte nu ar fi putut să o prevadă în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului,(c) care, odată apărut, nu a putut fi evitat sau depășit în mod rezonabil de acea Parte, și(d) care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Părți.Forța Majoră poate include, dar nu se limitează, atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepționale sau circumstanțe de tipul celor enumerate mai jos:(i) război, ostilități (indiferent dacă se declara război sau nu), invazii, acțiuni ale dușmanilor străini,(îi) rebeliune, terorism, revoluție, insurecție, lovitură militară sau de stat, sau război civil,(iii) revolte, tulburări și dezordine, greve și lock out, provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului și alți angajați ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor,(iv) muniții de război, materiale explozive, radiații ionizante și contaminări cu substanțe radioactive, cu excepția cazurilor când utilizarea muniției, explozivilor, radiațiilor sau radioactivitatea poate fi pusă pe seama Antreprenorului.(v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupții vulcanice.19.2. Înștiințarea Forței MajoreDacă o Parte este sau va fi împiedicată de a îndeplini obligațiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de Forță Majoră, atunci această Parte va înștiința cealaltă Parte de evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră și va specifică obligațiile de la a căror îndeplinire este sau va fi împiedicată. Înștiințarea va fi transmisă în termen de 14 zile după ce Partea cunoaște (sau ar trebui să cunoască) evenimentele sau circumstanțele care constituie Forță Majoră.Partea care a transmis înștiințarea va fi exonerată de îndeplinirea acelor obligații pe care, și în perioada în care, Forța Majoră o împiedică să le îndeplinească.Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestei Clauze, Forța Majoră nu se va aplica obligațiilor niciuneia dintre Părți de a face plăți către cealaltă Parte potrivit prevederilor Contractului.19.3. Obligația de a Reduce Întârzierile la MinimFiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorată Forței Majore în realizarea Contractului.Atunci când o Parte încetează să mai fie afectată de Forța Majoră, va transmite o înștiințare celeilalte Părți.19.4. Consecințele Forței MajoreDacă Antreprenorul este împiedicat de Forța Majoră să îndeplinească oricare dintre obligațiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înștiințarea Forței Majore], și se produc întârzieri și/sau Costuri suplimentare din cauza Forței Majore, Antreprenorul, cu condiția respectării prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicările Antreprenorului] va avea dreptul la:(a) o prelungire a duratei de execuție pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție], dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată, și(b) plata Costurilor suplimentare, dacă evenimentele sau circumstanțele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Definiția Forței Majore] și, în cazul sub-paragrafelor (îi) la (iv) se produc în Țară.După primirea acestei înștiințări, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili modul de soluționare a acestor probleme.19.5. Forța Majoră care Afectează SubantreprenoriiDacă un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrări, de a invoca forța majoră în termeni suplimentari sau mai extinși decât cei specificăți în această Clauza, astfel de evenimente sau circumstanțe de forță majoră suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuză pentru neîndeplinirea obligațiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndreptăți să fie exonerat de responsabilități potrivit prevederilor acestei Clauze.19.6. Rezilierea Opțională, Lichidare și PlățiDacă execuția unei părți importante de Lucrări în derulare este împiedicată pentru o perioadă continuă de 84 zile din motive de Forță Majoră pentru care s-a transmis o înștiințare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Înștiințarea Forței Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorită aceleiași Forte Majore pentru care s-a transmis înștiințare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Părți o înștiințare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile după transmiterea înștiințării de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuției Lucrărilor și Retragerea Utilajelor Antreprenorului].După o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrărilor executate și va emite un Certificat de Plată care va include:(a) sumele datorate pentru toate lucrările executate care au prețuri stabilite în Contract(b) Costul Echipamentelor și Materialelor comandate pentru Lucrări și care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente și Materiale vor deveni (și vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, după ce vor fi plătite de către Beneficiar și puse la dispoziția Beneficiarului de către Antreprenor;(c) orice alte Costuri sau obligații care, în acele împrejurări, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor;(d) Costul îndepărtării Lucrărilor Provizorii și a Utilajelor Antreprenorului de pe Șantier și returnarea acestora către alte lucrări ale Antreprenorului în țara sa de origine (sau către orice altă destinație dar la un cost care să nu fie mai mare decât acesta); și(e) Costul repatrierii personalului și muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajați permanenți pentru Lucrări.19.7. Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul LegiiÎn aplicarea prevederilor acestei Clauze, dacă apar evenimente sau circumstanțe care nu pot fi controlate de către Părți (incluzând Forța Majoră dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibilă sau ilegală, pentru fiecare dintre Părți sau pentru ambele Părți, îndeplinirea obligațiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guvernează Contractul, îndreptățesc Părțile de a fi scutite de executarea ulterioară a Contractului, atunci, după o înștiințare transmisă de o Parte către cealaltă Parte cu privire la acele evenimente sau circumstanțe:(a) Părțile vor fi scutite de executarea ulterioară a contractului, fără a prejudicia drepturile fiecărei Părți în legătură cu orice încălcare anterioară a Contractului, și(b) suma plătibilă de către Beneficiar Antreprenorului va fi aceeași ca și cea care ar fi putut fi plătită potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opțională, Lichidare și Plăți], dacă Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.20. Revendicări, Dispute și Arbitraj20.1. Revendicările AntreprenoruluiDacă Antreprenorul se considera îndreptățit la o prelungire a Duratei de Execuție și/sau la plăți suplimentare, potrivit prevederilor oricărei Clauze din aceste Condiții sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o înștiințare în care să descrie evenimentele sau circumstanțele care au determinat apariția revendicării.Înștiințarea va fi trimisă cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanțele respective.Dacă Antreprenorul nu reușește să transmită înștiințarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuție a Lucrărilor nu va fi prelungită, Antreprenorul nu va avea dreptul la plăți suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legată de revendicarea respectivă. În caz contrar se vor aplica următoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze.Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte înștiințări cerute prin Contract și va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate făcând referire la evenimentele sau circumstanțele relevante.Antreprenorul va ține pe Șantier sau în alt loc acceptat de către Inginer acele înregistrări din perioada de execuție care sunt necesare pentru fundamentarea oricărei revendicări. După primirea unei înștiințări potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza păstrarea înregistrărilor și/sau dispune Antreprenorului să continue păstrarea înregistrărilor din perioada de execuție, fără ca aceasta să aibă semnificația acceptării responsabilității Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului să verifice toate înregistrările și va transmite Inginerului (dacă solicită) copii ale acestora.În termen de 42 de zile după ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit să cunoască) evenimentele sau circumstanțele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor și aprobat de către Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliată corespunzător care să conțină toate detaliile referitoare la motivul revendicării respective și la prelungirea duratei de execuție și/sau costurilor suplimentare solicitate. Dacă evenimentele sau circumstanțele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci:(a) revendicarea detaliată corespunzător va fi considerată interimară;(b) Antreprenorul va transmite lunar alte revendicări interimare, care să prezinte întârzierile cumulate și/sau costurile suplimentare solicitate, împreună cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, și(c) Antreprenorul va transmite revendicarea finală în termen de 28 de zile de la sfârșitul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanțelor produse, sau într-un interval de timp propus de către Antreprenor și aprobat de către Inginer.În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicări sau a detaliilor suplimentare care să fundamenteze o revendicare anterioară, sau într-un interval de timp propus de Inginer și acceptat de Antreprenor, Inginerul va răspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate să solicite și alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un răspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea.Fiecare Certificat de Plată va include acele valori ale revendicărilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Până în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicări, Antreprenorul va avea dreptul de a fi plătit numai pentru partea revendicării care a fost fundamentată corespunzător.Inginerul va acționa în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluționare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dacă este cazul) Duratei de Execuție a Lucrărilor (înainte sau după expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuție a Lucrărilor] și/sau (îi) plata costurilor suplimentare (dacă există) la care este îndreptățit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului.Cerințele acestei Sub-Clauze se adaugă la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicări. Dacă Antreprenorul nu respectă prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuție și/sau plății costurilor suplimentare se va lua în considerație măsura în care (dacă este cazul) procesul de investigare corectă a revendicării a fost împiedicat sau prejudiciat, și numai dacă revendicarea nu a fost respinsă conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze.20.2. Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)Disputele se vor adjudeca de către CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile după ce o Parte a transmis o înștiințare celeilalte Părți privind intenția de a înainta o revendicare către CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Părțile vor numi de comun acord CAD.Conform prevederilor Anexei la Ofertă, CAD va fi formată din una sau din trei persoane, cu experiență corespunzătoare ("membrii"). Dacă nu se specifică numărul persoanelor și dacă Părțile nu convin altfel, CAD va fi formată din trei persoane.Dacă, CAD trebuie să fie alcătuită din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, pentru care va primi aprobarea celeilalte Părți. Părțile vor consulta membrii nominalizați și vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în funcția de președinte al CAD.Dacă în Contract este inclusă o listă cu membri potențiali, membrii CAD vor fi selectați din cei nominalizați pe listă, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot să accepte numirea în CAD.Acordul dintre Părți și adjudecători, indiferent de numărul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiții Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de către semnatari.Condițiile în care se efectuează remunerarea adjudecătorilor vor fi convenite de comun acord de către Părți la convenirea condițiilor de numire în funcție. Fiecare Parte va fi responsabilă de plată unei jumătăți din suma stabilită pentru remunerare.De câte ori Părțile convin de comun acord, acestea pot numi o persoană sau mai multe persoane cu experiența corespunzătoare care să înlocuiască oricare din membrii CAD. Cu excepția cazului în care Părțile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dacă unul din membri refuză sau nu mai este capabil să-și exercite funcția ca urmare a decesului, incapacității, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funcției. Înlocuirea se va face prin aceeași procedură cu care persoana înlocuită a fost nominalizată sau convenită, descrisă în această Sub-Clauză.Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Părți, și niciodată numai de către Beneficiar sau de către Antreprenor. Cu excepția cazului în care Părțile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecărui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara cazurilor în care alte dispute au fost prezentate CAD până la acea dată, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situație în care data de expirare luată în considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute.20.3. Eșecul numirii Comisiei de Adjudecare a DisputelorÎn cazul aplicării uneia din următoarele condiții:(a) Părțile nu reușesc să convină asupra numirii adjudecătorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor până la data specificată în primul paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor](b) una din Părți nu reușește să nominalizeze un adjudecător (în vederea aprobării de către cealaltă parte) al CAD formată din trei persoane până la acea dată,(c) Părțile nu reușesc să cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecător (care să acționeze ca președinte), sau(d) Părțile nu reușesc să cadă de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile după data la care adjudecătorul unic sau unul dintre cei trei adjudecători renunță sau este în incapacitate de a-și exercită funcția ca urmare a decesului, invalidității, demisionării sau încheierii perioadei de exercitare a funcției, entitatea care face numirea sau oficialitatea numită în Anexa la Ofertă, la cererea uneia sau a ambelor Părți și după consultarea cu Părțile, va numi acel adjudecător al CAD.Această numire va fi finală și definitivă. Fiecare Parte va fi răspunzătoare pentru plata a jumătate din remunerația entității sau a oficialității care numește.20.4. Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a DisputelorDacă între Părți apare o dispută (de orice fel) în legătură cu Contractul sau cu executarea Lucrărilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o dispută referitoare la un certificat, stabilire, instrucțiune, opinie sau evaluare a Inginerului, după numirea CAD, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauzei 20.3 [Eșecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune în scris atenției CAD această dispută pentru a obține decizia acesteia, transmițând copii celeilalte Părți și Inginerului. Această scrisoare va specifică faptul ca este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Pentru o CAD compusă din trei persoane, se va considera că documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de către președintele CAD.Ambele Părți vor permite accesul pe Șantier și vor pune la dispoziția CAD toate informațiile suplimentare și facilitățile corespunzătoare solicitate de CAD în scopul luării unei decizii asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca acționând în calitate de arbitru (arbitri).În termen de 84 de zile după primirea unui astfel de document, sau după ce plata în avans la care se face referire în Clauza 6 a Anexei - Condiții Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost achitată, ambele condiții fiind obligatorii, sau într-un interval de timp propus de CAD și aprobat de ambele Părți, CAD va lua o decizie, care va fi argumentată și va menționa că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.Dacă niciuna din Părți nu a plătit în întregime facturile transmise de fiecare adjudecător în conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligată să emită decizia sa până când aceste facturi nu vor fi plătite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Părți, care o vor pune în aplicare imediat, în afară de cazul în care și până când decizia va fi revizuită ulterior prin soluționare pe cale amiabilă sau hotărâre de arbitraj, așa cum este descris mai jos. În afară de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua să execute Lucrările în conformitate cu prevederile Contractului.Dacă una dintre Părți nu este mulțumită de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile după primirea deciziei, să transmită o înștiințare celeilalte Părți referitoare la nemulțumirea sa. Dacă, în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Părți) după primirea unei înștiințări sau a plății în avans, CAD nu ia o decizie, atunci acea Parte poate să transmită celeilalte Părți, în termen de 28 de zile după expirarea acestei perioade, o înștiințare referitoare la nemulțumirea sa.Înștiințarea de nemulțumire va menționa că este emisă potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze și va preciza obiectul disputei și motivul (motivele) de nemulțumire. Cu excepția celor prevăzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcționare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], niciuna dintre Părți nu va fi îndreptățită să înceapă arbitrajul în afară de cazul în care a fost transmisă o înștiințare de nemulțumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.În situația în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în dispută și o va comunică ambelor Părți și niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în interval de 28 de zile după ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitivă și obligatorie pentru ambele Părți.20.5. Soluționarea pe Cale AmiabilăÎn cazul în care se transmite o înștiințare de nemulțumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Părți vor încerca să soluționeze disputa pe cale amiabilă înainte de începerea arbitrajului. Cu excepția cazurilor în care Părțile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la sau după 56 de zile de la data la care a fost trimisă înștiințarea de nemulțumire, chiar dacă nu s-a făcut niciun efort de soluționare a disputelor pe cale amiabilă.20.6. ArbitrajulExceptând cazurile în care disputele se soluționează pe cale amiabilă, orice dispută pentru care decizia CAD (dacă există) nu a devenit finală și obligatorie va fi soluționată prin arbitraj internațional. Dacă nu se stabilește altfel de către ambele Părți:(a) disputa va fi soluționată potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaționale de Comerț,(b) disputa va fi soluționată de către trei arbitri numiți în conformitate cu prevederile acestui Regulament, și(c) arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definită în Sub-Clauza 1.4 [Legea și Limba].Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplină de a accesa, analiza și revizui orice certificat, stabilire a modului de soluționare, instrucțiune, opinie sau evaluare făcută de Inginer, și orice decizie a CAD, relevantă pentru soluționarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor și a oferi dovezi în fața arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problemă care să aibă relevanță în dispută.Niciuna dintre Părți nu va fi limitată în acțiunile sale legale în fața arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obținerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulțumire. Orice decizie luată de CAD se va accepta ca probă în procesul de arbitraj.Arbitrajul poate începe înainte sau după terminarea Lucrărilor. Obligațiile Părților, ale Inginerului și ale CAD nu vor putea fi modificate datorită derulării unui proces de arbitraj în timpul execuției Lucrărilor.20.7. Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a DisputelorÎn cazul în care:(a) niciuna dintre Părți nu a transmis o înștiințare de nemulțumire în intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor],(b) o decizie a CAD (dacă există) a devenit definitivă și obligatorie, și(c) o Parte refuză să respecte această decizie, atunci cealaltă Parte, fără a fi prejudiciată de orice alt drept pe care-l poate avea, poate acționa refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situații nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă].20.8. Expirarea Perioadei de Funcționare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor Dacă între Părți apare o dispută referitoare la sau în legătură cu Contractul sau cu execuția Lucrărilor și nu există o CAD, din cauză că perioada de funcționare a CAD a expirat, sau din alte cauze:(a) prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obținerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] și Sub-Clauzei 20.5 [Soluționarea pe Cale Amiabilă] nu se vor aplica, și disputa poate fi prezentată direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul].----