HOTĂRÂRE nr. 372 din 21 iulie 1997pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 24 iulie 1997  În temeiul art. 19 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr. 72/1997,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Normele nr. 3.452/1.647/1995 cu privire la stabilirea şi încasarea contribuţiei de întreţinere în căminele pentru pensionari şi bătrâni, cămine-spital şi cămine-atelier, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 februarie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Corneliu Eugeniu Gorcea,secretar de statSecretariatul de statpentru Handicapati,Gabriela Popescu,secretar de stat  +  AnexăMETODOLOGIE de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestoraLa stabilirea nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, respectiv căminele pentru pensionari şi bătrâni, căminele-spital şi căminele-atelier, şi la încasarea acesteia, se au în vedere următoarele prevederi:  +  Articolul 1 (1) Sunt obligate la plata contribuţiei lunare de întreţinere persoanele asistate în instituţiile de asistenţa socială, care realizează venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizaţii sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum şi din alte surse cu caracter permanent. (2) La stabilirea contribuţiei de întreţinere nu se iau în calcul veniturile realizate de persoana asistată din prestarea unor activităţi lucrative în cadrul acţiunilor de ergoterapie, organizate de instituţiile de ocrotire. De asemenea, nu se iau în calcul indemnizaţia de îngrijire ce se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, ajutorul social lunar acordat pe baza legislaţiei privind pensiile, ajutorul special lunar acordat în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, precum şi ajutorul social acordat în baza Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, a căror plata se sisteaza pe perioada internării.  +  Articolul 2 (1) Contribuţia de întreţinere stabilită nu va depăşi costul mediu lunar de întreţinere. (2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte anual de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru căminele de pensionari şi de către Secretariatul de Stat pentru Handicapati pentru căminele de bătrâni, căminele-spital şi căminele-atelier, cu avizul Ministerului Finanţelor, pe categorii de instituţii de asistenţa socială, la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent pentru hrana, întreţinere şi gospodărire, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament. (3) Costul mediu lunar de întreţinere poate fi modificat în cursul anului, începând cu luna următoare celei în care intervin indexari ale alocaţiei zilnice de hrana.  +  Articolul 3 (1) În cazul în care persoana asistată nu are venituri proprii ori acestea sunt mai mici decât costul mediu lunar de întreţinere stabilit, plata contribuţiei de întreţinere se datorează în totalitate sau parţial, după caz, de către soţul (sotia), copiii sau părinţii acesteia. (2) Contribuţia de întreţinere se datorează în următoarea ordine de obligare la plata: a) soţul pentru sotie sau, după caz, sotia pentru soţ; b) copiii pentru părinţi; c) părinţii pentru copii. (3) În cazul în care una dintre persoanele care datorează plata, potrivit alin. (2), nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a costului întreţinerii celui asistat, diferenţa de plată trece în obligaţia celorlalte persoane, în ordinea stabilită la alin. (2), până la completarea integrală a cuantumului contribuţiei de întreţinere; când aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor obligaţi la plata, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele respective. (4) În cazul în care obligaţia de plată a contribuţiei de întreţinere ar reveni mai multor persoane, ea poate fi plătită şi numai de una dintre acestea, care îşi asuma obligaţia de întreţinere. (5) Sunt scutiţi de plată contribuţiei de întreţinere sustinatorii legali ai persoanelor internate în cămine-atelier, precum şi sustinatorii legali ai bolnavilor neuropsihici asistaţi în căminele-spital. (6) Pentru persoanele obligate la plata contribuţiei de întreţinere, la stabilirea cuantumului acesteia se iau în considerare toate veniturile nete provenind din salarii şi din alte drepturi salariale, pensii, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională, alocaţie de sprijin, ajutoare şi indemnizaţii cu caracter permanent acordate potrivit legii, încasări băneşti de la societăţile şi asociaţiile agricole, veniturile obţinute din activităţile de valorificare a produselor agricole şi a celor provenite din industria casnica şi mestesugareasca, din exercitarea meseriilor, din vânzări şi închirieri de locuinţe şi terenuri, din prestări de servicii, precum şi din orice alte venituri realizate.  +  Articolul 4La stabilirea contribuţiei de întreţinere în sarcina persoanelor asistate se procedează astfel: a) din veniturile proprii lunare se deduc obligaţiile legale de întreţinere ale asistatului, aflate în executare; b) din suma rămasă se deduce 20%, dar nu mai puţin de 15.000 lei, suma ce se lasă la dispoziţia celui asistat, pentru cheltuieli personale; c) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care cel asistat îi întreţine efectiv - soţ, sotie, copii - (inclusiv persoana asistată), în măsura în care aceştia nu au venituri proprii şi nu beneficiază de internare în instituţii de asistenţa socială, stabilindu-se în acest mod nivelul venitului mediu net lunar pe o persoană. Suma astfel rezultată se stabileşte drept contribuţie lunară de întreţinere.  +  Articolul 5 (1) La stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere în sarcina altor persoane decât cea asistată (sustinatorii legali), când acestea nu au venituri proprii sau veniturile pe care le au sunt insuficiente pentru plata integrală a contribuţiei, se procedează după cum urmează: a) din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligaţii legale de întreţinere, aflate în executare; b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care sustinatorii legali îi au efectiv în întreţinere; c) în raport cu suma astfel rezultată - care reprezintă venitul mediu net lunar pe o persoană - se stabileşte contribuţia de întreţinere lunară datorată de sustinatorul legal al persoanei asistate, folosindu-se următoarele intervale de venituri:
       
    Venitul mediu net lunar pe o persoană (lei)Contribuţia lunară (% din contribuţia de întreţinere)
    până la 50.000scutit
    50.001 - 100.00020
    100.001 - 200.00030
    200.001 - 300.00050
    300.001 - 400.00070
    400.001 - 500.00090
    peste 500.000100
  (2) La stabilirea contribuţiei de întreţinere, în condiţiile alineatului precedent, se procedează la reţinerea sumei, în ordinea de obligaţie la plata, menţionată la art. 3 alin. (2), până la completarea sumei corespunzătoare costului întreţinerii; când aceasta completare nu este posibila din lipsa mijloacelor materiale ale celor în cauza, contribuţia de întreţinere datorată se stabileşte la nivelul sumelor ce pot fi efectiv încasate de la persoanele obligate la plata. (3) Atunci când asistatii lipsesc din instituţia de asistenţa socială pe perioade mai mari de 5 zile, contribuţia de întreţinere de plătit se recalculează, scăzându-se alocaţia de hrana corespunzătoare zilelor respective. Recalcularea se face numai în situaţia în care contribuţia de întreţinere lunară, stabilită ca obligaţie de plată, este egala cu costul mediu lunar de întreţinere.
   +  Articolul 6 (1) Când internarea într-o instituţie de asistenţa socială este solicitată de persoana în cauza, aprobarea internării se acordă pe baza semnării, în prealabil, a unui angajament de plată, în care se înscriu datele privind persoana internată şi, după caz, persoana care se obliga la plata contribuţiei de întreţinere. (2) Dacă cei obligaţi la plata (asistatul, soţul/sotia, copiii sau părinţii) nu au posibilitatea materială de a se angaja la plata integrală a costului întreţinerii, aceştia vor prezenta documentele necesare calculării contribuţiei de întreţinere potrivit prevederilor prezentelor norme. După stabilirea persoanelor obligate la plata şi a cuantumului sumelor ce le revin de plătit, se întocmeşte angajament de plată pentru fiecare dintre acestea, cu menţionarea sumelor respective.  +  Articolul 7 (1) Înaintea internării, fiecare dintre cei obligaţi la plata contribuţiei de întreţinere semnează un angajament de plată, care constituie titlu executoriu, în condiţiile legii. Modelul este prevăzut în anexa la prezenta metodologie. (2) Angajamentul de plată se întocmeşte în trei exemplare, dintre care: un exemplar se ataşează la dosarul asistatului, un exemplar se transmite persoanei obligate la plata contribuţiei de întreţinere, iar cel de-al treilea exemplar se remite organului care urmează să facă retinerile sau urmăreşte plata contribuţiei de întreţinere. (3) Sumele reprezentând contribuţiile de întreţinere lunare, datorate de persoanele obligate la plata, se reţin de instituţia de asistenţa socială, în cazul când cel obligat la plata este pensionar; în celelalte cazuri, plata se face la organele financiare în a căror rază de activitate se afla domiciliul persoanelor obligate la plata, care vor urmări şi încasarea sumelor. (4) Organele care fac reţinerea sau urmărirea plăţii contribuţiilor de întreţinere confirma în scris instituţiilor de asistenţa socială respective luarea în evidenta a acestora, precum şi cazurile în care, din diferite motive, reţinerea sau urmărirea nu mai este posibila. (5) Instituţiile de asistenţa socială au obligaţia sa informeze persoanele obligate la plata contribuţiei de întreţinere ori de câte ori intervin modificări ale cuantumului contribuţiilor sau încetarea plăţii acestora. (6) Plata contribuţiilor de întreţinere din pensiile sau ajutoarele acordate de organizaţii din străinătate se face direct instituţiei de asistenţa socială. Aceasta precizare se înscrie în angajamentul de plată.  +  Articolul 8 (1) Contribuţia de întreţinere se stabileşte, de către direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială sau, după caz, de inspectoratul teritorial de stat pentru handicapati, care aproba internarea în instituţia de asistenţa socială, şi se consemnează în angajamentul de plată semnat de persoana care se obliga să facă plata.În angajamentul de plată se menţionează şi consimţământul persoanei care urmează sa achite contribuţia de întreţinere, în condiţiile majorării cuantumului acesteia ca urmare a indexării veniturilor şi a modificării costului lunar de întreţinere.În angajamentul de plată se menţionează şi obligaţia de a aduce la cunoştinţa instituţiilor de asistenţa socială orice modificare intervenita în situaţia veniturilor personale sau ale familiei asistatului. (2) Recalcularea contribuţiei de întreţinere, după internare, ca urmare a modificărilor veniturilor persoanei internate sau ale persoanelor obligate la plata contribuţiei de întreţinere, se efectuează de instituţia de asistenţa socială. (3) În vederea stabilirii contribuţiei de întreţinere, dosarul persoanei asistate va cuprinde - pe lângă documentaţia necesară internării - şi actele privind starea civilă, componenta familiei şi situaţia materială a celui internat, precum şi a persoanelor din familie sau a susţinătorilor legali care pot fi obligaţi la plata, astfel: a) copii de pe certificatele de naştere şi de căsătorie ale persoanei asistate, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau sotiei, după caz; b) declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz; c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverinta de salariu, talon de pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri, legalizată; d) copii de pe hotărâri judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui asistat, dacă este cazul; e) copii de pe eventualele hotărâri judecătoreşti actualizate, prin care cei care datorează plata contribuţiei de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane; f) ancheta socială privind situaţia persoanei asistate şi a familiei acesteia. (4) Sumele încasate cu titlu de contribuţie de întreţinere se vărsa în termen de 3 zile la bugetul de stat sau, după caz, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale din care este finanţată instituţia de asistenţa socială.  +  Anexa la norme                ANGAJAMENT DE PLATA    Subsemnatul(a) ............................., domiciliat(a) în1) .................................., în calitate de2) ................................, cu începere de la data de ................................, ma oblig sa plătesc suma de .........................., reprezentând contribuţia de întreţinere stabilită de3) ..................... pentru4) ........................, asistat în5) ........................... .    În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, ma oblig sa plătesc suma stabilită.    Suma de mai sus se va retine lunar din venitul subsemnatului de către ........................... a judeţului/municipiului ...................... sau va fi urmărită la plata prin6) .............................. .    Ma angajez, pe propria răspundere, ca orice modificare cu privire la schimbarea locului de muncă, a domiciliului sau a veniturilor sa o comunic, în cel mult 15 zile, instituţiei de asistenţa socială cu care am încheiat angajamentul de plată.    Întocmit în7) ................. la data de ................., în 3 exemplare, din care am primit un exemplar.               Semnatura8) .....................    Completat şi semnat în faţa noastră,               Semnatura9) .....................Se completează cu:-----------------    1) adresa exactă (localitatea, judeţul, strada, numărul etc.);    2) asistat, soţ, sotie, fiu, fiica, mama, tata, după caz;    3) denumirea instituţiei de asistenţa socială care a calculat contribuţia de întreţinere (direcţia generală de muncă şi protecţie socială teritorială, inspectoratul teritorial de stat pentru handicapati sau instituţia de asistenţa socială);    4) numele persoanei asistate;    5) denumirea şi sediul instituţiei de asistenţa socială;    6) administraţia financiară a judeţului/municipiului/sectorului ...........;    7) localitatea;    8) semnatura persoanei care se obliga la plata;    9) semnatura conducătorului instituţiei de asistenţa socială. -------------