DECIZIE nr. 1.599 din 9 decembrie 2010referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblul său
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 26 ianuarie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIulia Antoanella Motoc - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorBenke Karoly - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Lilian Pulpan în Dosarul nr. 3.478/89/2009 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, apreciind că, în procedura de adoptare a ordonanţei de urgenţă, au fost respectate exigenţele art. 115 alin. (4) din Constituţie, iar analiza conformităţii reglementării naţionale cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene excedează competenţei Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 22 martie 2010, pronunţată în Dosarul nr. 3.478/89/2009, Tribunalul Vaslui - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Lilian Pulpan într-o cauză având ca obiect obligarea autorităţilor publice competente la înmatricularea autovehiculului său fără plata taxei pe poluare.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 contravine art. 115 alin. (4) din Constituţie din moment ce la nivelul Uniunii Europene există doar un proiect de directivă pentru reducerea emisiilor poluante care ar urma să se aplice începând cu 1 ianuarie 2011. Prin urmare, nu există nicio urgenţă în promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă.Se susţine că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 sunt discriminatorii, întrucât acordă unele scutiri de la plata taxei pe poluare numai anumitor "categorii de cetăţeni" în detrimentul altora. Se arată că principiul "poluatorul plăteşte" este încălcat prin aceste scutiri acordate prin efectul legii. O astfel de abordare încalcă şi obligaţia statului de a asigura dreptul oricărei persoane la un mediu sănătos şi echilibrat ecologic.În fine, autorul excepţiei consideră că sunt încălcate şi prevederile art. 90 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene.Tribunalul Vaslui - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate formulată este întemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008. În realitate, Curtea constată că autorul excepţiei critică prevederile art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, precum şi ordonanţa de urgenţă în ansamblul său.Dispoziţiile legale punctual criticate au următorul cuprins:- Art. 3 alin. (2): "Fac excepţie de la prevederile alin. (1): a) autovehiculele aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României; b) autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi autovehiculele special modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) autovehiculele destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie, de poliţia de frontieră, de pompieri; d) autovehiculele definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare; e) autovehiculele a căror caroserie sau al căror şasiu a fost înlocuită/înlocuit, cu condiţia ca aceste autovehicule să fi fost anterior înmatriculate pe teritoriul României; f) autovehicule speciale a căror deplasare pe drumurile publice este în general limitată numai la şi de la locul de muncă, ale căror motoare respectă normele privind poluarea chimică aplicabile maşinilor mobile nerutiere.";- Art. 4 lit. a): "Obligaţia de plată a taxei intervine: a) cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România;";- Art. 9 alin. (1): "Nu se plăteşte taxa pe poluare pentru autovehicule atunci când acestea sunt: a) încadrate în categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale în vigoare; b) acordate instituţiilor de învăţământ, sănătate şi cultură, ministerelor, altor organe ale administraţiei publice, structurilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, de către guverne străine, organisme internaţionale şi organizaţii nonprofit şi de caritate, prin donaţii sau finanţate direct din împrumuturi nerambursabile, precum şi din programe de cooperare ştiinţifică şi tehnică; c) confiscate sau intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului şi acordate cu titlu gratuit în conformitate cu prevederile legale în vigoare; d) destinate competiţiilor sportive, definite conform prevederilor legale în vigoare."Autorul excepţiei susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2) privind criteriile de nediscriminare, art. 11 privind tratatele internaţionale, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 35 alin. (1) privind dreptul la mediu sănătos, art. 115 alin. (4) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă. Totodată, sunt considerate a fi încălcate prevederile art. 110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene [fostul art. 90 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene].Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:I. Critica de neconstituţionalitate extrinsecă formulată este neîntemeiată; astfel, Curtea observă că preexistenţa unui act obligatoriu emis la nivelul Uniunii Europene nu este o condiţie obligatorie pentru adoptarea unei ordonanţe de urgenţă, din contră, spre exemplu, măsurile naţionale necesare pentru implementarea unei directive trebuie de principiu adoptate de către Parlament, ca legiuitor originar. În acest sens, anterior aderării la Uniunea Europeană, Curtea, prin Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, a statuat că urgenţa măsurii nu poate fi justificată de nevoia armonizării legislaţiei române cu cea a Uniunii Europene, astfel încât "modificarea sau unificarea legislaţiei într-un domeniu sau altul nu justifică, prin ea însăşi, emiterea unei ordonanţe de urgenţă", situaţie aplicabilă mutatis mutandis şi în cauza de faţă.Prin urmare, chiar dacă la nivelul Uniunii Europene nu a fost adoptată o directivă în domeniul reglementării taxei pe poluare, legiuitorul naţional, în cazul de faţă cel delegat, este îndrituit să adopte un act normativ care să reglementeze acest domeniu. Curtea constată, însă, că justificarea adoptării, în cazul de faţă, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, prin prisma art. 115 alin. (4) din Constituţie, a fost dată de faptul că, la momentul respectiv, "era iminentă declanşarea procedurii de infringement în faţa Curţii de Justiţie [a Uniunii Europene - sn.]". În aceste condiţii, Curtea, prin Decizia nr. 802 din 19 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 23 iunie 2009, a constatat că o atare situaţie este considerată ca fiind una extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel încât ordonanţa de urgenţă criticată respectă exigenţele art. 115 alin. (4) din Constituţie.Neexistând elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţia deciziei menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.II. Cu privire la critica de neconstituţionalitate ce vizează dispoziţiile art. 3 alin. (2) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, Curtea observă că, în realitate, autorul excepţiei solicită completarea acestor prevederi, în sensul acordării beneficiului textelor şi altor persoane. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea nu poate modifica şi completa prevederile legale suspuse controlului de constituţionalitate.În fine, Curtea constată că, prin Decizia nr. 1.249 din 7 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, a statuat că analiza conformităţii reglementării naţionale cu dispoziţiile Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene nu reprezintă o problemă de constituţionalitate, ci o chestiune care ţine de aplicarea legii.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:I. Respinge ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepţie ridicată de Lilian Pulpan în Dosarul nr. 3.478/89/2009 al Tribunalului Vaslui - Secţia civilă.II. Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2), art. 4 lit. a) şi art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, excepţie ridicată de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 decembrie 2010.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Benke Karoly--------