HOTĂRÎRE nr. 1070 din 6 octombrie 1990pentru aprobarea Statutului Corpului Diplomatic şi Consular al României
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 2 noiembrie 1990    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Statutul Corpului Diplomatic şi Consular al României, ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  STATUTULCorpului Diplomatic şi Consular al României  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Corpul Diplomatic şi Consular al României este format din personalul diplomatic şi consular de cariera, angajat în Ministerul Afacerilor Externe pentru activitatea în administraţia centrala sau la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale, oficiile consulare şi la alte reprezentante cu caracter diplomatic ale României.Ministrul afacerilor externe, secretarii de stat şi subsecretarii de stat, atita timp cît deţin aceste funcţii, fac parte de drept din Corpul Diplomatic şi Consular al României.  +  Articolul 2Prezentul statut se aplică persoanelor care au calitatea de membri ai Corpului Diplomatic şi Consular al României.Pe timpul cît membrii Corpului Diplomatic şi Consular se afla în misiune în străinătate, li se vor aplica, după caz, şi prevederile tratatelor la care România este parte, precum şi regulile care decurg din normele şi principiile dreptului internaţional general.Membrilor Corpului Diplomatic şi Consular al României li se aplică dispoziţiile legale în vigoare cuprinse în legislaţia muncii şi cele referitoare la funcţionarii publici, în măsura în care prin prezentul statut nu s-au stabilit alte reguli privind regimul drepturilor şi obligaţiilor lor.  +  Articolul 3Calitatea de membru al Corpului Diplomatic şi Consular al României o poate avea numai persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) dovedeşte loialitate deplina şi necondiţionată faţă de statul român şi de politica externa a acestuia; b) are, el şi sotia (soţul), cetăţenia română în exclusivitate şi domiciliul permanent în România; c) se bucura de toate drepturile politice şi civile înscrise în Constituţie şi nu a suferit o condamnare cu caracter penal (fac excepţie infracţiunile la regulile de circulaţie pe drumurile publice, săvîrşite din culpa); d) a absolvit un institut de învăţămînt superior recunoscut de stat şi poseda diploma respectiva; e) cunoaşte cel puţin o limbă străină de circulaţie internationala; f) are aptitudinile fizice şi psihice pe care le reclama activitatea în domeniul relaţiilor externe; g) are o conduita demna şi corecta în societate; h) are contract de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe; i) a obţinut unul din gradele diplomatice sau consulare menţionate la art. 5, în conformitate cu dispoziţiile prezentului statut.  +  Articolul 41. Membrii Corpului Diplomatic şi Consular se afla în raporturi de subordonare faţă de Ministerul Afacerilor Externe şi acţionează pentru promovarea politicii externe astfel cum este stabilită de guvernul român. Comportarea lor nu trebuie să vina în conflict cu calitatea lor oficială şi cu îndatoririle ce le revin.2. Membrii Corpului Diplomatic şi Consular nu pot face parte din partide politice sau alte organizaţii cu caracter politic, nu se vor implica în activităţile partidelor şi organizaţiilor politice şi nu se vor situa pe poziţiile acestora.  +  Capitolul 2 Gradele diplomatice şi consulare şi modul de acordare a acestora  +  Articolul 51. Membrii Corpului Diplomatic şi Consular, alţii decît cei menţionaţi în art. 1 alin. 2, pot avea următoarele grade: a) Gradele diplomatice:- ambasador- ministru plenipotenţiar- ministru consilier- consilier- prim-secretar- al doilea secretar- al treilea secretar- atasat b) Gradele consulare:- consul general- consul- viceconsul- agent consular2. Trecerea de la un grad diplomatic la unul consular şi invers se poate face numai cu respectarea condiţiilor de echivalare a gradelor, tinindu-se seama de corespondenta între grade, vechimea în stagiu, examenele de grad susţinute.  +  Articolul 6Gradul de ambasador şi cel de ministru plenipotenţiar sînt conferite prin decret al Preşedintelui României, iar cel de consul general, în cazul numirii la post în străinătate, prin hotărîre a guvernului, la propunerea ministrului afacerilor externe.Celelalte grade diplomatice şi consulare se acordă prin ordin al ministrului afacerilor externe, la recomandarea facuta de Comisia pentru acordarea de grade diplomatice şi consulare, în baza rezultatelor obţinute la examen sau concurs şi cu respectarea reglementărilor legale.  +  Articolul 71. Avansarea în grad a membrilor Corpului Diplomatic şi Consular se face prin examen sau concurs, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să aibă stagiul prevăzut în art. 8 din prezentul statut pentru gradul respectiv; b) sa fi obţinut calificativul şi recomandările de avansare necesare în anii de stagiu, prin aprecierile profesionale; c) sa nu aibă sancţiuni disciplinare.2. Pentru acordarea gradelor de atasat sau agent consular, respectiv avansarea în gradul de prim-secretar sau consul, este necesar sa fi reuşit la concursul instituit în acest scop.  +  Articolul 8Stagiile minime care sînt necesare pentru avansarea de la un grad la altul sînt următoarele: a) pentru gradele diplomatice:- 3 ani de la atasat la al treilea secretar;- 4 ani de la al treilea secretar la al doilea secretar;- 3 ani de la al doilea secretar la prim-secretar;- 4 ani de la prim-secretar la consilier; b) pentru gradele consulare:- 4 ani de la agent consular la viceconsul;- 5 ani de la viceconsul la consul;- 4 ani de la consul la consul general.Pentru a li se conferi gradul de ambasador sau de ministru plenipotenţiar, pot fi propuşi miniştrii consilieri şi consilierii sau consulii generali care au un stagiu în activitate de cel puţin 5 ani în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.  +  Articolul 9Membrii Corpului Diplomatic şi Consular pot fi admişi la examen sau concurs, în mod excepţional, la împlinirea a jumătate din stagiul cerut pentru gradul respectiv, dacă au obţinut în aprecierile profesionale din ultimii 2 ani calificativul şi recomandările de avansare necesare. De aceasta prevedere pot beneficia şi persoanele care au titluri ştiinţifice sau desfăşoară activitate ştiinţifică în domeniul relaţiilor externe.Avansarile la excepţional sus-menţionate nu pot depăşi 10% din totalul avansarilor din anul în curs pentru gradul respectiv. Aceasta prevedere nu se referă la gradele de prim-secretar şi consul, care se acordă pe bază de concurs.  +  Articolul 10Acordarea gradului de atasat sau de agent consular se face pe baza rezultatului obţinut la concurs.În afară de cele stabilite în art. 3, candidaţii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) sa nu fi depăşit vîrsta de 30 ani; b) să aibă o vechime în munca de minimum 2 ani; c) sa fi îndeplinit obligaţiile care decurg din legea privind serviciul militar; d) să fie apţi, din punct de vedere al sănătăţii, pentru activitatea diplomatică şi consulară, în orice condiţii de clima şi efort.Sînt admişi la concurs în special licentiatii în domeniile stiintelor politice şi relaţiilor internaţionale, dreptului, stiintelor economice, istoriei, precum şi filologiei.Lista candidaţilor admişi a lua parte la concurs se stabileşte de ministrul afacerilor externe la data încheierii inscrierilor.  +  Articolul 11Avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se face pe bază de concurs.Pentru admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul, candidaţii trebuie să îndeplinească, pe lîngă cele prevăzute în art. 3 şi 4, următoarele condiţii: a) sa nu fi depăşit vîrsta de 48 ani; b) sa fi îndeplinit stagiul prevăzut pentru aceste grade; c) sa fi efectuat pînă la data prezentării la concurs un stagiu la o misiune diplomatică sau un oficiu consular de cel puţin 2 ani; d) sa fi obţinut, în aprecierile profesionale, calificativele şi recomandările de avansare necesare în anii de stagiu; e) sa cunoască cel puţin două limbi străine, din care una să fie de circulaţie internationala.Pot fi admişi la concursul de prim-secretar sau consul candidaţii care, deşi nu îndeplinesc condiţia prevăzută la alineatul precedent lit. c), întrunesc condiţii de pregătire şi experienta în munca, dobîndite în cadrul activităţii desfăşurate în Ministerul Afacerilor Externe.Prevederile art. 9 alin. 1 se aplică în mod corespunzător pentru admiterea drept candidat la concursul de prim-secretar sau de consul. Admiterea la concursul de prim-secretar sau de consul se aproba, în acest caz, prin ordin al ministrului afacerilor externe.Candidaţii care ating limita de vîrsta prevăzută la alin. 2 lit. a) în anul în care nu s-a organizat concurs pot participa la concursul următor.  +  Articolul 12Concursul pentru acordarea gradului de atasat sau de agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul se organizează anual în funcţie de locurile disponibile.Modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru acordarea gradului de atasat sau agent consular ori pentru avansarea la gradul de prim-secretar sau de consul va fi stabilit printr-un regulament aprobat de ministrul afacerilor externe.  +  Articolul 13Candidaţii care au obţinut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schema, se mai pot prezenta o singură dată la un nou concurs de atasat sau de agent consular, cu respectarea prevederilor art. 10.Candidaţii care au obţinut media de promovare a concursului, însă nu s-au clasat pentru posturile disponibile în schema, se pot prezenta din nou la concurs pentru gradul de prim-secretar sau consul, cu respectarea prevederilor art. 11. Candidaţii care nu au obţinut, însă, la doua sesiuni media generală acordării gradului nu se mai pot prezenta la o alta sesiune.  +  Articolul 14Pot fi admise să se prezinte la examenul sau la concursul pentru acordarea de grade diplomatice sau consulare şi persoanele care nu sînt angajate în Ministerul Afacerilor Externe, dar au desfăşurat o activitate care poate fi asimilată cu cea din acest minister. Condiţiile de admitere sînt cele prevăzute în art. 3 în ceea ce priveşte admiterea în Corpul Diplomatic şi Consular al României şi cele din art. 6, 7 şi 8-11 în ceea ce priveşte admiterea la examen. Admiterea la examen sau concurs se face prin ordinul ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 15Pentru acordarea de grade diplomatice şi consulare, inclusiv persoanelor nou angajate în minister, precum şi pentru promovarea celor care au grade diplomatice şi consulare, se instituie în Ministerul Afacerilor Externe Comisia pentru acordarea de grade diplomatice şi consulare. Comisia este compusa din: preşedinte - un secretar de stat - şi patru membri (1 ambasador, 1 director, şeful Consiliului juridic şi şeful Direcţiei de personal) şi prezintă propunerile sale ministrului afacerilor externe.  +  Capitolul 3 Drepturile şi obligaţiile specifice membrilor Corpului Diplomatic şi Consular al României  +  Articolul 16Membrii Corpului Diplomatic şi Consular au următoarele drepturi specifice: a) sa li se recunoască şi să-şi menţină calitatea de membri ai Corpului Diplomatic şi Consular al României, iar pierderea acesteia sa nu se facă decît în condiţiile prezentului statut; b) să deţină funcţii în centrala Ministerului Afacerilor Externe, la misiunile diplomatice, misiunile permanente, oficiile consulare şi alte reprezentante cu caracter diplomatic ale României, în raport cu pregătirea şi capacitatea lor profesională, cu gradul şi vechimea în munca diplomatică sau consulară, experienta dobîndită şi în conformitate cu prevederile statului de funcţii în vigoare; c) la recunoaşterea importantei pe care o are pentru ţara activitatea lor şi la acordarea sprijinului şi asistenţei pentru ca ei sa o poată desfăşura cu probitate şi în deplina demnitate, în afară presiunilor politice şi a altor încercări de natura a le afecta prestigiul; d) sa li se elibereze pasaport diplomatic, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare; e) sa beneficieze în străinătate de privilegiile, imunităţile şi facilităţile pe care dreptul internaţional sau tratatele la care România este parte le conferă; f) sa beneficieze de distincţiile şi onorurile specifice gradului diplomatic sau consular pe care îl au, conform normelor şi practicilor internaţionale; g) sa beneficieze de formele de perfecţionare a pregătirii profesionale şi specializare, organizate de Ministerul Afacerilor Externe; h) să aibă, la condiţii egale, prioritate la avansare în grad şi la promovarea în funcţiile de conducere, în cazul în care poseda titluri ştiinţifice (inclusiv cursuri de calificare şi de limbi străine, cursuri postuniversitare şi burse în străinătate) în domenii legate de activitatea Ministerului Afacerilor Externe sau au desfăşurat activităţi ştiinţifice în specialităţi corespunzătoare activităţii Ministerului Afacerilor Externe; i) sa beneficieze, o singură dată, de concediu de studii fără plata de cel mult 30 de zile pentru pregătirea şi prezentarea la concursul de prim-secretar sau consul; j) sa activeze în cadrul asociaţiilor profesional-ştiinţifice din România şi din străinătate, să prezinte conferinţe şi sa publice pe teme de specialitate, cu respectarea prevederilor de la art. 4 şi 17 lit. e); k) sa participe la activităţile sindicale şi la cele ale funcţionarilor publici; l) sa participe la activităţile diplomatice şi recreative (în condiţiile stabilite de conducerea Ministerului Afacerilor Externe); m) să fie înscrişi în Anuarul Corpului Diplomatic şi Consular al României; n) să se retragă din cadrul Corpului Diplomatic şi Consular al României.  +  Articolul 17Membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României au următoarele obligaţii specifice: a) sa acţioneze cu loialitate şi răspundere pentru realizarea politicii externe a României; b) sa apere interesele statului şi cetăţenilor români în cadrul relaţiilor externe; c) să respecte legile statului român, sa păstreze secretul de stat şi să asigure protecţia datelor şi informaţiilor pe care le deţin; d) să aibă în toate împrejurările o comportare demna şi morala ireprosabila; e) sa nu facă declaraţii care ar putea prejudicia relaţiile României cu alte state sau organizaţii internaţionale sau ar crea guvernului român dificultăţi în realizarea politicii sale externe; f) să respecte, fără a se aduce atingere privilegiilor şi imunităţilor lor, legile statelor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea şi sa nu se lase implicaţi în activităţi care ar reprezenta un amestec în treburile interne ale acestor state; faţă de organizaţiile internaţionale la care participa România să aibă o comportare conformă cu obligaţiile care rezultă din statutul recunoscut de România; sa nu abuzeze de privilegiile şi imunităţile de care beneficiază în virtutea calităţii lor de agenţi diplomatici sau consulari; g) sa nu folosească poziţia lor oficială pentru a-şi crea avantaje în probleme de interes personal; h) sa nu exercite în statul acreditar vreo activitate profesională sau comercială în vederea unui cistig personal (în afară de ţinerea de conferinţe, lecţii sau activităţi de creaţie literară şi ştiinţifică sau publicistica ce ar putea fi remunerate şi care nu contravin statutului diplomatic); i) sa anunţe instituţia despre modificările importante în ceea ce priveşte cetăţenia, starea lor civilă şi alte fapte care au relevanta pentru calitatea lor de diplomati.  +  Articolul 18Membrii personalului diplomatic şi consular, cu excepţia sefilor de misiune, pot fi trimişi la post în exterior, de regula, după o perioadă de doi ani în Ministerul Afacerilor Externe.○Membrii personalului diplomatic şi consular, cu excepţia sefilor de misiune, nu pot fi mentinuti într-un post în exterior mai mult de cinci ani, iar în ţările cu condiţii de clima greu de suportat, această perioadă nu va depăşi trei ani. Rechemarea în administraţia centrala a Ministerului Afacerilor Externe a membrilor personalului diplomatic şi consular, cu excepţia sefilor de misiune şi a rechemarii cu caracter disciplinar, se face cu un preaviz de minimum trei luni.Membrii personalului diplomatic şi consular nu pot fi trimişi din nou la post în tari care au - minimum şase luni pe an - un climat greu de suportat, înainte de împlinirea a doi ani de la înapoierea din misiunea precedenta.  +  Capitolul 4 Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic şi Consular al României  +  Articolul 19Salarizarea membrilor Corpului Diplomatic şi Consular din administraţia centrala se stabileşte pe baza reglementărilor în vigoare, în raport cu funcţia de încadrare, gradul diplomatic sau consular şi vechimea în specialitate.Membrii Corpului Diplomatic şi Consular, care lucrează în străinătate, beneficiază de salarii în valută, indemnizaţii în valută şi în lei, în raport cu funcţia de încadrare, gradul diplomatic sau consular, vechimea în specialitate şi condiţiile deosebite de clima în care îşi desfăşoară activitatea, astfel încît să se asigure condiţii corespunzătoare de muncă şi viaţa personalului respectiv.Salariile şi celelalte indemnizaţii în valută se stabilesc şi sînt supuse indexării potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Şefii ad interim ai misiunilor diplomatice, respectiv ai oficiilor consulare ale României, primesc, pe timpul cît se afla în străinătate, salariu potrivit funcţiei de încadrare şi gradului diplomatic pe care îl au, precum şi un spor de şef de misiune.Cuantumul sporului de şef ad interim de misiune şi condiţiile în care se acordă se stabilesc prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 21Personalul diplomatic şi consular care lucrează în tari cu clima greu de suportat beneficiază, potrivit dispoziţiilor legale, de:- reducerea timpului de lucru;- concediu anual suplimentar de odihnă;- adaos la vechimea în munca pentru drepturile de asigurări sociale;- vaccinari şi medicamente preventive gratuite, conform reglementărilor prevăzute prin dispoziţiile legale speciale.  +  Capitolul 5 Pierderea şi retragerea gradelor diplomatice şi consulare  +  Articolul 22Calitatea de membru al Corpului Diplomatic şi Consular al României se pierde de către cei care încetează de a mai fi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Externe.Membrul Corpului Diplomatic şi Consular care candidează pentru a fi ales în parlament sau ca preşedinte al României, ori în alt organ de stat cu caracter electiv, se considera ca a renunţat la calitatea sa de membru al Corpului Diplomatic şi Consular.Gradele de ambasador, ministru plenipotenţiar, ministru consilier şi consul general se pot păstra ca titlu onorific de cei care îl au în momentul iesirii la pensie.  +  Articolul 23Gradele diplomatice şi cele consulare se pierd sau pot fi retrase în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 şi 4, respectiv al nerespectării obligaţiilor prevăzute la art. 17.Pierderea sau retragerea gradelor diplomatice şi consulare se constata sau se decide prin decret al Preşedintelui României, pentru gradele de ambasador şi ministru plenipotenţiar, prin hotărîre a guvernului, pentru consulul general numit la post în străinătate şi, respectiv, prin ordin al ministrului afacerilor externe, pentru celelalte grade diplomatice.  +  Articolul 24În Ministerul Afacerilor Externe se va înfiinţa şi va funcţiona Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic şi Consular al României. Consiliul va fi ales de colegiul ministerului.În Consiliul de onoare al Corpului Diplomatic şi Consular al României vor fi discutate cazurile de indisciplina, precum şi alte acte care aduc atingere calităţii de membru al Corpului Diplomatic şi Consular al României.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 25Perioadele în care membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României îşi desfăşoară activitatea ca funcţionari la organizaţiile internaţionale sau sînt trimişi la specializare se considera stagiu în munca diplomatică şi consulară.  +  Articolul 26Angajaţii Ministerului Afacerilor Externe cu grad diplomatic şi consular din administraţia centrala, precum şi personalul cu grad diplomatic şi consular de cariera de la misiunile diplomatice, misiunile permanente pe lîngă organizaţiile internaţionale şi oficiile consulare ale României, fac parte din Corpul Diplomatic şi Consular al României cu gradele pe care le au la data intrării în vigoare a prezentului statut.Ministerul Afacerilor Externe întocmeşte Anuarul Corpului Diplomatic şi Consular al României.-------------------------------